Ambients_calorosos.pdf

165 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
165
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ambients_calorosos.pdf

  1. 1. ı CAT ı CAST ıEl treball enambients calorosos
  2. 2. Direcció General Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral de Relacions Sepúlveda, 148-150 - 08011 Barcelona Laborals Tel. 93 228 57 57 www.gencat.cat/alafeinacaprisc Barcelona Girona Lleida Tarragona Tortosa Centres de Pl. d’Eusebi Güell, 4-5 C. de l’Església de Pol. Ind. El Segre Polígon Camp Clar Seguretat i 08034 Barcelona Sant Miquel, 11 J. Segura i Farré, 728-B Riu Siurana, 29-B Salut Laboral Tel. 93 205 50 01 17003 Girona 25191 Lleida 43006 Tarragona Tel. 972 20 82 16 Tel. 973 20 04 00 Tel. 977 54 14 55 Serveis Albareda, 2-4 Rutlla, 69-75 General Britos, 3 J. Baptista Plana, 29-31 De la Rosa, 9 Territorials 08004 Barcelona 17003 Girona 25007 Lleida 43005 Tarragona 43500 Tortosa de Treball Tel. 93 622 04 49 Tel. 972 94 04 13 Tel. 973 24 86 62 Tel. 977 23 66 02 Tel. 977 44 81 01 Inspeccions Trav. de Gràcia, 303 Álvarez de Castro, 4, 2n Riu Besòs, 2 Vidal i Barraquer, 20 Provincials 08025 Barcelona 17001 Girona 25001 Lleida 43005 Tarragona de Treball i Tel. 93 401 30 00 Tel. 972 20 59 33 Tel. 973 21 63 80 Tel. 977 23 58 25Seguretat Social EDICIÓ DISSENY IMPRESSIÓ DL Departament de Treball IDDIC - Estudi Vaqué Quasar Serveis d’Imatge, SL. B –22312-2010 IL·LUSTRACIÓ Reversible SCP AVÍS LEGAL. Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No Comercial-Sense Obres Derivades 3.0 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i no se’n faci un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca PQP CALOR
  3. 3. El treball en ambients calorosos 1IntroduccióLa regulació de la temperatura corporal, també coneguda com a termoregulació, és una deles funcions corporals “imprescindibles” per a la vida i per a la realització d’activitats. L’ésserhumà precisa mantenir la temperatura interna del seu cos constant. Per a mantenir aquestequilibri, el cos disposa de mecanismes dirigits pel cervell, que regulen els guanys i lespèrdues de calor. La respiració, la circulació de la sang o la sudoració de la pell també sónmecanismes que contribueixen a aquest equilibri en condicions de calor extrema.Activitats desenvolupades a l’airelliure com la construcció, l’agri-cultura, la ramaderia, la pesca itotes aquelles que es realitzen enllocs tancats amb focus radiantsde calor (mineria, forns, cuines,hivernacles...) poden exposar elstreballadors i treballadores a con-dicions extremes, amb temperatu-res elevades i situacions que po-sen al límit aquests mecanismesde regulació, amb la conseqüentaparició d’efectes negatius per ala seva salut.Per això, cal conèixer bé les situ-acions de risc, les mesures pre-ventives a prendre, així com elsdiferents signes d’alarma.
  4. 4. 2 El treball en ambients calorososCom regula el nostre cos l’augment de la circulació de la sang cap a la pell per a facilitar la pèrdua de calor cap a l’exteriorels canvis de temperatura? (cada grau que augmenta la temperatura interna del cos, el cor augmenta en 10 batecs el seu rit-La temperatura interna del cos considerada nor- me).mal oscil·la al voltant del 36,5ºC (entre els 36ºCi els 38ºC). la sudoració, que facilita la pèrdua de calor gràcies a l’evaporació.Malgrat les variacions de la temperatura del’ambient que ens envolta, la temperatura del D’altra banda, l’ésser humà disposa també d’unnostre cos es manté dins d’aquests límits nor- altre mecanisme tant o més potent, com és lamals, sense haver de realitzar grans esforços “sensació de calor“ que experimenta i que fa-d’adaptació. cilitarà canvis de la conducta o actitud per a millorar alguns aspectes de les condicions am-El manteniment de la temperatura es produeix bientals a les que està sotmès.a través d’un equilibri entre els guanys (origi-nats per l’activitat muscular principalment) i lespèrdues de calor (a través de la pell o la respi-ració).En condicions de calor extrema, aquest equili-bri es pot trencar: els guanys superarien a lespèrdues, la calor s’acumularia en l’organismei la temperatura tendiria a elevar-se de formacontinua. En aquestes circumstàncies, si eltreballador o treballadora es manté exposat eltemps suficient, el resultat podria acabar resul-tant fatal. Aquest excés de calor posa en marxamecanismes com:
  5. 5. El treball en ambients calorosos 3Mesures preventives: què fer? Establir programes d’aclimatació dels treba- lladors i treballadores a ambients calorosos. Els éssers humans són, en gran part, capaçosL’ambient tèrmic, l’activitat del treball, el tipus de d’adaptar-se a la calor. Un mínim de 7 diesroba i les característiques personals de les perso- d’exposició regular permet a l’individu habitu-nes exposades, originen diferents graus d’accepta- ar-se a la calor.bilitat dels ambients. Evitar el treball aïllat amb la finalitat de facilitar Risc a curt termini Ambient tèrmic: una supervisió mútua en cas d’aparició d’algun per estrès tèrmic Temp. aire / Humitat relativa / Temp. radiant / Velocitat aire problema. Desconfort per calor Posar a disposició aigua potable prop dels llocs Confort tèrmic Activitat del treball de treball. Desconfort per fred Tipus de roba No et treguis la roba. Et serveix de protecció. Risc a curt termini Respecta el temps de descans i les pauses organitzades per Característiques personals per hipotèrmia l’empresari/a.PER PART DE L’EMPRESARI/A:Quan hagi estat impossible l’adequació del’ambient tèrmic a unes condicions de confort,l’empresari/a haurà d’adoptar les mesures deprotecció adients dels treballadors i treballado-res al seu càrrec, com a:Mesures d’organització del treball: Informar del riscos als treballadors i treballado- res per tal que coneguin les mesures a prendre. Distribuir el volum de treball i establir períodes de treball‑descans. En èpoques de forta calor, es poden adaptar els horaris de treball per a aprofi- tar les hores menys caloroses de la jornada.
  6. 6. 4 El treball en ambients calorososMesures de modificació de les condicions xi els treballadors/res de les condicions tèrmi-de treball: ques extremes. Proporcionar àrees de descans amb ambients Ventilar l’àrea de treball per a facilitar el movi- més frescos, per facilitar la disminució dels ment de l’aire. guanys produïts per l’activitat del treball i afa- vorir la pèrdua de calor. Vigilància de la salut: Recobrir les superfícies calentes amb material Control mèdic previ i periòdic dels treballa- aïllant o revestiments reflectants que redueixin dors/es exposats a temperatures elevades. l’emissió de calor. Existeixen certes característiques individuals que Instal·lar pantalles entre el lloc de treball i el fo- poden augmentar el risc, com són: cus radiant amb la finalitat de reduir la radiació dels focus calents. la manca d’hàbit en la tasca l’absència d’un període d’aclimatació a la calor Proporcionar roba especialitzada que protegei- l’edat superior a 55 anys l’obesitat l’estat d’hidratació certs antecedents mèdics com: problemes del cor, problemes respiratoris, diabetis... prendre certes medicacions: per a la pressió de la sang, tranquil·litzants, antidepressius... l’embaràs Aquestes condicions poden suposar una contrain- dicació o situació d’especial sensibilitat, que caldrà ser valorada pel metge del servei de prevenció. En el seu cas, serà necessari adaptar especialment el lloc de treball. L’empresari/a instal·larà pantalles protectores i aigua potable a l’abast dels treballadors/es.
  7. 7. El treball en ambients calorosos 5PER PART DELS TREBALLADORS/ES: Què passa quan treballem Seguir les indicacions recollides en les en ambients calorosos i fallen mesures preventives proporcionades per les mesures preventives? l’empresari/a. Beure regularment aigua fresca (no freda!). No Poden aparèixer efectes sobre la salut. En aquestes cal esperar a tenir sensació de set. Un bon hà- condicions, els mecanismes que regulen la tempe- bit podria ser beure un got cada 20 minuts. ratura fracassen i apareixen tot un seguit de signes d’alerta que cal tenir presents: Evitar prendre alcohol ja que augmenta la des- hidratació, així com begudes estimulants, es- Alteracions del comportament: pecialment les que continguin cafeïna. Disminució de la concentració i de l’atenció. No desprendre’s de la roba ja que aquesta pot Irritabilitat. actuar com un apantallament protector. Reducció del rendiment físic i mental. Seguir una dieta suau, procurant evitar els ali- Aquestes situacions poden conduir a un aug- ments greixosos. ment del risc d’accident. Beu aigua encara que no tinguis set. Evita lalcohol i intenta fer àpats lleugers.
  8. 8. 6 El treball en ambients calorososSignes físics: Algunes definicions Esgotament per la deshidratació i la pèrdua de Glossari sal. Rampes que poden aparèixer després d’una in- Estrès: conjunt d’alteracions que es produei- tensa sudoració. xen a l’organisme com a resposta (inespecífica) Alteracions generals: malestar general, mal de d’aquest davant de diferents estímuls repetits, cap, etc. com és el fred, la calor, el soroll, etc. Alteracions digestives: nàusees i vòmits. Tèrmic: relacionat amb la temperatura. Alteracions cardiovasculars: desmai, pal·lidesa, Confort tèrmic: condició subjectiva que ex- palpitacions... pressa satisfacció amb l’ ambient tèrmic. Alteracions neurològiques: desorientació, con- Ambient tèrmic: conjunt de variables termohi- fusió, vertigen... gromètriques corresponents a un lloc de treball: “Síncope per calor”: les pèrdues de líquids i sals la temperatura seca de l’aire, la humitat relativa per la suor i l’augment de la circulació de la sang de l’aire, la temperatura radiant i la velocitat de en la pell (vasodilatació cutània) són les respon- l’aire. sables d’aquest síncope. La pèrdua temporal del Aclimatació: mecanisme pel qual l’organisme coneixement sol començar amb pal·lidesa, visió és capaç d’adaptar-se a diferents temperatures a borrosa, mal de cap, mareig i nàusees. Cal man- través de repetides exposicions. tenir la persona en posició horitzontal en un am- bient fresc i una valoració mèdica immediata. Deshidratació: pèrdua excessiva d’aigua cor- “Cop de calor”: fenomen poc freqüent però poral. MOLT GREU, que es caracteritza per un aug- Síncope: pèrdua sobtada i transitòria de la cons- ment de la temperatura per sobre dels 40ºC, ciència, a conseqüència d’una disminució de la pell seca i calenta, pols ràpid i probable apari- circulació de la sang cap al cervell. ció de convulsions i coma; tot això com a con- seqüència de la fallida total del mecanisme de Vasodilatació: dilatació dels vasos sanguinis regulació esmentat i que pot provocar la mort. (arteries o venes). Requereix una atenció hospitalària urgent.

×