Petra Vaupotič               govne znamke. Le če verjamejo v bla-                     ...
naročnika. Ko so kreativne rešitve pri-pravljene, pa delo vodje projektov še nikončano, kajti nastopi faza izvedbe, kiobič...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vodja projektov kot ključna vez med naročnikom in kreativno ekipo

911 views

Published on

Članek objavljen v reviji Marketing Magazin (št. 358, marec 2011) in dnevnem časopisu Dnevnik (25. 2. 2011).

Published in: Business, Travel, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
911
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vodja projektov kot ključna vez med naročnikom in kreativno ekipo

 1. 1. Petra Vaupotič govne znamke. Le če verjamejo v bla- govne znamke, če jih malodane po- Od stratega do svetovalca notranjijo, lahko o njih »prepričajo« Vodja projektov v komunikacijskihVodja projektov v oglaševalski agenciji tudi ostale vpletene ter poskrbijo, da se agencijah je poklic, ki se je iz »ko-je zaradi dinamičnega dela eno izmed težave blagovne znamke dejansko ra- mercialista« za kreativo v zadnjih letihnajbolj privlačnih delovnih mest v zrešijo z ustreznimi kreativnimi rešit- spremenil v svetovalca naročnikom naoglaševanju. Gre tudi za eno izmed vami (in njihovo izvedbo). Nenehno so področju komunikacij in širšega tr-pomembnejših funkcij v agenciji, saj vpeti v posredovanje med naročnikom ženja. Zato je širok svetovalski pristopvodja projektov ni le vezni člen med in njegovo znamko na eni strani ter ena ključnih kompetenc dobrega vod- agencijo in naročnikom, temveč je tu- kreativno ekipo v agenciji na drugi. Po je projektov, meni Petra Muth, vodja di strateg in svetovalec. Vodenje pro- njenih besedah pa še zdaleč niso zgolj projektov v Pristopu. Po njenih be- jektov je namreč pomemben sestavni »mediatorji«. Končni izid je namreč sedah je to zagotovo eden izmed naj- del v delovanju vsake agencije, ne gle- zelo odvisen od tega, kako stvari pre- bolj dinamičnih poklicev, ki te dnevno de na to, ali gre za integrirano ogla- dajo naprej in koliko lastne energije postavlja pred nove izzive, kjer nikoli ševalsko agencijo, agencijo za marke- vložijo v sam kreativni proces ter kas- zaradi dolgčasa ne gledaš na uro in kjer ting, odnose z javnostmi ali medijsko nejšo predstavitev kreativnih rešitev si vedno obkrožen s kopico zanimivih agencijo. Vodja projektov je oseba v naročniku. Sama ideja namreč še ni ljudi. Pomembnejši vrlini vodje pro- agenciji, ki je zadolžena za nenehno dovolj; da ugleda luč sveta, jo je treba jektov sta tako tudi upravljanje časa in tudi »prodati«. »Po potrditvi predlogov komunikacijo z naročnikom glede oglaševalske akcije. Njegova naloga je nato nastopi zabavni in najobsež- dobri medsebojni odnosi - tako s so- nejši del naše vloge: stvari je namreč delavci z vseh področij, zunanjimi par- zagotavljati, da so naročnikove potre- tnerji kot seveda tudi z naročniki. Kot be in cilji razumljeni, izvedeni in do- treba dejansko izvesti. To pa zna biti včasih, milo rečeno, izzivalno... Ste že pravi Muthova, so posledica razume- seženi. Gre za iskanje ravnotežja med vanja in medsebojnega spoštovanja tem, kar naročnik želi, in med tem, kar kdaj iskali podizvajalca za potisk ome- agencija verjame, daje najboljše zanj. jenega števila zvitkov toaletnega pa- boljše rešitve ter tudi prijetnejše in pirja ali lepilne trakove točno dolo- manj stresno preživljanje ur v agenciji. O tem, kaj vse sodi med njihove »Poleg osebnih pristopov pa so med delovne naloge, smo povprašali nekaj čenega pantona ali morebiti skušali po telefonski zvezi dobiti slavnega Ekre- pomembnejšimi nalogami vodje pro- vodij projektov v večjih slovenskih jektov gotovo tudi objektivno ovred- oglaševalskih agencijah. Petra Trontelj ma? Vse to so prednosti te službe, ki je notenje in nadgradnja brifov, moti- Pečnik, direktorica projektov v Futuri več kot razgibana (in zato zanimiva), virano usmerjanje ekip ter za kom- DDB, meni, da je delo vodje projekta hkrati pa človeku omogoča nepresta- petentno svetovanje naročnikom tudi izjemno dinamično, obenem pa zah- no rast in nadgradnjo znanja. Ne uide spremljanje trendov ključnih panog,« teva nenehno izpopolnjevanje znanja pa nam tudi veliko čisto operativnega o svojem delu razlaga Muthova. na različnih področjih, če želi ostati dela, ki nam zagotavlja igranje v krea- Marina Onič, vodja oddelka za vo- kompetenten sogovornik naročni- denje projektov v agenciji Mayer Mc- tivnem peskovniku tudi s finančnega kom. V agenciji mora znati vzpostaviti Cann, je prepričana, da vodja projek- in ohranjati kreativno ter motivirano vidika (planiranje, sestankovanje, us- klajevanje vseh čim prej rokovvprio- tov nima le ene same naloge; mora biti delovno okolje, njegova druga, še po- ritetni red, pogajanja, fakturiranje strateg, svetovalec, organizator, mo- membnejša vloga pa je svetovalska. tivator, razsodnik, vse hkrati. Naroč- ipd.),« pojasnjuje Saletingerjeva. Do naročnikov namreč prevzema od- niku mora biti ustrezen sogovornik, ki govornost za vsebino, poleg tega pa zastavlja prava podvprašanja, da znamora skrbno nadzorovati izvedbo in ponuditi relevantne rešitve. Iz naroč- učinkovito, čim bolj gospodarno rav- nikovega brifa zna izluščiti tiste po-nati s sredstvi. Za vse, ki znajo odlično datke, ki kreativno ekipo napotijo vizpolnjevati ti dve ključni vlogi, so ve- pravo smer, in na koncu kreativnegadno na voljo tudi možnosti napredo- procesa preveri, ali so kreativne rešitvevanja. in komunikacijski kanali relevantni za Urška Saletinger, vodja projektov vagenciji LunaTBWA, pravi, da so vod-je projektov v bistvu resnični »brandbelieverji«, ljudje, ki verjamejo v bla-
 2. 2. naročnika. Ko so kreativne rešitve pri-pravljene, pa delo vodje projektov še nikončano, kajti nastopi faza izvedbe, kiobičajno zajema intenzivno usklaje-vanje med naročnikom, kreativnim ti-mom in produkcijsko ekipo. »Vemo, dasmo dobri takrat, kadar skupaj z na-ročnikom pišemo brif in določamostrategijo. Veliko delam tudi s tujiminaročniki, kjer se opazi razlika priagencijskem delu na tako majhnemtrgu, kot je Slovenija. V tujini za isteganaročnika skrbijo različni oddelki (od-delek za aktivnosti nad črto, oddelek zaostale aktivnosti, strateški oddelek), vSloveniji pa vse te aktivnosti običajnovodi en sam vodja projektov. Prav to odnjega hkrati zahteva neprestanoučenje in brskanje za informacijami, ahkrati doda dinamičnost, ki zagotavlja,da vsakteden prinese kaj novega,« me-ni Oničeva. Kot še dodaja, je večni izziv,s katerim se vodja projektov nenehnosooča, najti pravo ravnotežje med na-ročnikom, ki že težko čaka na krea-tivne rešitve, in na drugi strani krea-tivno ekipo, kajti dobra ideja potrebuječas, da dozori.

×