บทเรียนสำเร็จรูปธนาคาร ป.5pdf

8,562 views
8,153 views

Published on

บทเรียนสำเร็จรูปธนาคาร ป.5pdf

 1. 1. บทเรียนสําเร็จรูปกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวิชาสังคมศึกษาฯ ส 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เรื่อง ธนาคารและการกู้ยืมเงินโดยนายประสงค์ ปุกคําตําแหน่ง ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายกองการศึกษา เทศบาลตําบลแม่สายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 2. 2. คํานําในการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ธนาคารและการกู้ยืมเงิน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนบางคนยังมีความเข้าใจในเนื้อหายังไม่ถูกต้อง และทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ํา ครูผู้สอนจึงได้หาวิธีการให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น โดยทําสื่อการเรียนรู้บทเรียนสําเร็จรูป เพื่อนํามาใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5บทเรียนสําเร็จรูปนี้ประกอบด้วย สาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด คําชี้แจง แบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน กรอบความรู้ คําถาม และเฉลย แบบทดสอบหลังเรียน และเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพนักเรียนสามารถศึกษาสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานตัวชี้วัด ให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายเกิดความเพลิดเพลินจากบทเรียนสําเร็จรูปนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้คําปรึกษา แนะนํา และเป็นกําลังใจในการจัดทําบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนสําเร็จรูปนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน และผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราวพัฒนาการสมัยสุโขทัยนี้ด้วยนายประสงค์ ปุกคํา
 3. 3. บทเรียนสําเร็จรูปวิชาประวัติศาสตร์ รหัส ส 15101เรื่อง ธนาคารและการกูยืมเงินสาระสําคัญธนาคาร เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการรวบรวมเงินจากผู้ออม เพื่อนําไปให้กู้ยืมในการลงทุนต่างๆส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น การกู้ยืมเงินต้องมีดอกเบี้ย ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสียมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความจําเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลกตัวชี้วัดป.5/1 อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคารป.5/2 จําแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม
 4. 4. คําชี้แจงการใช้บทเรียนสําเร็จรูปสําหรับนักเรียน1. บทเรียนสําเร็จรูป เรื่องธนาคารและการกู้ยืมเงิน จัดทําขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองในการศึกษาบทเรียนโดยนักเรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้2. นักเรียนศึกษาสาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของการเรียน เพื่อให้ทราบว่าเมื่อนักเรียนได้ศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปจบแล้ว นักเรียนจะได้รับความรู้ตามเนื้อหาสาระตามมาตรฐาน / ตัวชี้วัด3. ทําแบบทดสอบก่อนเรียนในกระดาษคําตอบที่เตรียมไว้ พร้อมตรวจคําตอบ เพื่อเป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน4. นักเรียนศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปตามลําดับขั้นตอนทีละกรอบ นักเรียนจะได้รับความรู้ ตอบคําถามทบทวนความรู้พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบได้ด้วยตนเอง5. ถ้านักเรียนตอบผิด ให้นักเรียนย้อนกลับไปอ่านในกรอบความรู้ที่ผ่านมา6. ทําแบบทดสอบหลังเรียนวัดความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ พร้อมตรวจคําตอบเปรียบเทียบการทําแบบทดสอบก่อนเรียนให้ทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้7. นักเรียนจะต้องตั้งใจใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ซื่อสัตย์ มีวินัย ไม่เปิดดูเฉลยคําตอบก่อนการตอบคําถาม
 5. 5. แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ธนาคารและการกู้ยืมเงินคําชี้แจง : ให้นักเรียนท่าเครื่องหมาย (×) ลงในกระดาษคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว**********************************************************************************************1. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารกลางก. เป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์ข. รับฝากเงินจากหน่วยงานของรัฐบาลค. ออกธนบัตรหรือพิมพ์ธนบัตรง. รับฝากเงินจากประชาชน2. ธนาคารใดจัดเป็นธนาคารพาณิชย์ก. ธนาคารกลางข. ธนาคารกรุงเทพค. ธนาคารออมสินง. ธนาคารอาคารสงเคราะห์3. ธนาคารโดยทั่วไปมีหน้าที่หลักในข้อใดก. รับฝากเงินและให้กู้เงินข. ให้คําปรึกษาด้านการเงินค. ให้การสนับสนุนการส่งออกง. ให้บริการชําระค่าน้ําประปา4. หากเรากู้เงินจากธนาคาร เราต้องเสียสิ่งใดให้กับธนาคาร นอกจากเงินต้นก. ค่าธรรมเนียมข. ค่าเสียเวลาค. ค่าบริการง. ดอกเบี้ย5. ธนาคารใดมีวัตถุประสงค์โดยตรงในการให้กู้เงินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยก. ธนาคารออมสินข. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรง. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
 6. 6. 6. ในสัญญากู้เงินไม่จําเป็นต้องมีลายมือชื่อของใครก. ผู้ให้กู้ข. พยานบุคคลค. ผู้สังเกตการณ์ง. ผู้กู้37. ข้อใดเป็นผลดีจากการกู้ยืมเงินก. มีเงินใช้จ่ายในยามจําเป็นข. ไม่ต้องทําสัญญาในการกู้ยืมเงินค. สามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างเหมาะสมง. ทําให้เกิดนิสัยประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย8. เมื่อต้องการไปถอนเงินที่ธนาคารเอกสารใดควรเตรียมไปด้วยก. บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีข. สําเนาทะเบียนบ้านค. บัตรเครดิตธนาคารง. สมุดคู่ฝาก9. การฝากเงินแบบใดที่ผู้ฝากสามารถจ่ายเงินของตนให้กับผู้อื่นด้วยเช็คสั่งจ่ายก. เงินฝากออมทรัพย์ข. เงินฝากประจําค. เงินฝากกระแสรายวันง. เงินฝากออมทรัพย์ 1 ปี10. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินก. ผู้ยืมเงินเรียกว่า ผู้กู้ข. ผู้ให้ยืมเงินเรียกว่า ผู้ให้กู้ค. การกู้ยืมเงินจําเป็นต้องมีหลักฐานสัญญาการกู้ยืมง. การกู้ยืมเงินในระบบผู้ให้กู้จะต้องคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3.5 บาท ต่อเดือน
 7. 7. กรอบที่ 1ความหมายและประวัติธนาคารของไทยธนาคาร หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรที่ทําหน้าที่รับฝากเงินและให้กู้ยืมเงิน หรือเป็นตัวกลางที่รับเงินออมจากผู้มีเงินออมต่าง ๆ มาให้ผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงิน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อการลงทุนวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2447 ในสมัยรัชกาลที่ 5พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ซึ่งตอนนั้นได้ดํารงตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้ทรงก่อตั้งบุคคลัภย์ (Book Club) ขึ้นที่ตึกแถวของพระคลังข้างที่ตําบลบ้านหม้อ กรุงเทพฯ ที่นี่เป็นตันกําเนิดของธนาคารแห่งแรกของไทย คือ แบงก์สยามกัมมาจล หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)ในปัจจุบันกรอบคําถามที่ 1ธนาคารแห่งแรกของไทยมีชื่อว่าอะไร ?
 8. 8. กรอบที่ 2คําตอบของกรอบที่ 1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ประเภทของธนาคาร1. ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) เป็นสถาบันการเงินที่ทําหน้าที่ควบคุมดูแลการเงินของประเทศ เป็นนายธนาคารพาณิชย์ และเป็นสถาบันในการบริการควบคุมการเงินในระดับสูงของประเทศ ทําหน้าที่ควบคุมปริมาณเงินและเครดิตในประเทศให้มีความคล่องตัว และมีหน้าที่เป็นผู้นําทางด้านการเงินและเครดิตของสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่ออํานวยผลให้เกิดความเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งดําเนินการโดยไม่แสวงหากําไร และไม่แข่งขันกับสถาบันการเงินของเอกชนหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย1. ผลิตธนบัตรและออกธนบัตร2. เป็นนายธนาคารของรัฐบาล (ตัวแทนทางการเงินของรัฐ)3. รักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ4. กําหนดนโยบายทางการเงินของประเทศ5. รักษาเงินทุนสํารองระหว่างประเทศ6. กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ7. ควบคุมดูแลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินต่าง ๆแบงก์สยามกัมมาจล หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัดกรอบคําถามที่ 2สถาบันการเงินใดที่ทําหน้าที่ควบคุมดูแลการเงินของประเทศ?
 9. 9. กรอบที่ 3คําตอบของกรอบที่ 2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ประเภทของธนาคาร2. ธนาคารพาณิชย์ เป็นสถาบันทางการเงินที่ทําหน้าที่ระดมเงินฝากจากประชาชน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานธุรกิจกู้ยืม นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ยังให้บริการด้านอื่น ๆ ที่อํานวยความสะดวกให้กับธุรกิจการค้าและประชาชน ธนาคารที่จัดตั้งเป็นธนาคารพาณิชย์ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทย เป็นต้นหน้าที่สําคัญของธนาคารพาณิชย์1. รับฝากเงิน ธนาคารพาณิชย์จะรับฝากเงินจากบุคคลและห้างร้านทั่วไป- ฝากประจํา มีกําหนดแน่นอนให้เจ้าของเงินทวงถาม- ฝากเผื่อเรียก การจ่ายเงินแก่เจ้าของเงินเมื่อไรก็ตามที่ทวงถาม- ฝากกระแสรายวัน การจ่ายเงินแก่เจ้าของเงินทวงถามได้ทุกเมื่อด้วยเช็ค2. สร้างเงินฝาก คือ การนําเงินฝากไปลงทุนต่าง ๆ เช่น ให้กู้ยืม ซื้อหุ้น ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ฯลฯ3. การโอนเงินระหว่างธนาคารในประเทศและระหว่างประเทศ ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และคิดค่าธรรมเนียมการโอนในอัตราต่ํา4. การเรียกเก็บเงิน โดยเรียกเก็บตามเช็ค ตั๋วเงิน ดร๊าฟ ที่ครบกําหนดโดยลูกค้าไม่ต้องเก็บเงินเอง5. การให้เช่าตู้นิรภัยเพื่อเก็บรักษาขอมีค่าของลูกค้าที่มาเช่าไว้ เพื่อความปลอดภัยที่มั่นคงของทรัพย์สิน เช่น เอกสารสําคัญ เครื่องประดับที่มีราคาแพง เป็นต้น6. การบริการเป็นตัวแทน เช่น ซื้อขายหุ้น ชําระค่าทะเบียนรถยนต์ ค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า เสียภาษี7. บริการการค้า เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ การออกใบค้ําประกันการซื้อขายธนาคารแห่งประเทศไทยกรอบคําถามที่ 3ถ้าครอบครัวของนักเรียนมีเครื่องเพชรราคาแพง นักเรียนควรใช้บริการใดของธนาคารพาณิชย์อย่างไร ?
 10. 10. กรอบที่ 4คําตอบของกรอบที่ 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ประเภทของธนาคาร3. ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษหรือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินที่จัดตังขึ้นเพื่อดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง เช่น1. ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารของรัฐ ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2498 เพื่อนําเงินฝากของประชาชนและเป็นแหล่งเงินกู้ภายในประเทศของรัฐบาล เช่นรับฝากเงินประเภทต่างๆ พันธบัตรออมสิน สลากออมสินพิเศษเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว เงินฝากเคหะสงเคราะห์ ฯลฯ2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เป็นธนาคารของรัฐ ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2496 เพื่อส่งเสริมการนําเงินไปลงทุนเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน ให้ประชาชนมีบ้านและการสร้างอาคารที่อยู่อาศัย3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นธนาคารของรัฐ ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2509 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรของประเทศ ให้เกษตรกรกู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ํา4. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางด้านการเงินสําหรับชาวไทยมุสลิมซึ่งดําเนินการตามหลักของศาสนาอิสลาม5. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการส่งออกและนําเข้าสินค้า และการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ให้สินเชื่อค้ําประกัน ตลอดจนให้คําปรึกษากับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการให้เช่าตู้นิรภัยกรอบคําถามที่ 4ถ้าคุณพอของนักเรียนต้องการที่จะก่อสร้างบ้านใหม่ นักเรียนควรจะแนะนําให้คุณพ่อไปปรึกษากับธนาคารใด ?
 11. 11. กรอบที่ 5คําตอบของกรอบที่ 4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ประเภทของธนาคาร7. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทําหน้าเป็นศูนย์กลางสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นผู้ให้บริการระบบการซื้อขาย หลักทรัพย์ ธุรกิจเกี่ยวกับการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ( clearinghouse )รับฝากหลักทรัพย์ (securities depository) นายทะเบียน (registrar) และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องรวมทั้งธุรกิจอื่นๆที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) อนุมัติ8. การประกันภัย (Insurance) การประกันภัยเป็นสัญญาโอนการเสี่ยงภัยของตนไปเฉลี่ยให้แก่คนหมู่มาก โดยมีบริษัทประกันภัยเป็นผู้จัดการและเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ1) การประกันชีวิต2) การประกันวินาศภัย9. สหกรณ์การเกษตร ตั้งขึ้นเพื่อให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกช่วยเหลือกันในการเพาะปลูก และจัดการขยายผลผลิตโดยจัดสรรเงินให้สมาชิกกู้10. สหกรณ์ออมทรัพย์ ตั้งขึ้นรับฝากเงินจากสมาชิกโดยมีดอกเบี้ยตอบแทนแล้วนําเงินให้สมาชิกกู้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยกําไรปันผลตามหุ้นและการใช้บริการ11. โรงรับจํานํา ตั้งขึ้นเพื่อทําหน้าที่รับจํานําสิ่งของต่าง ๆจากประชาชน โดยตีราคาต่ํากว่ามูลค่าจริงและมีกําหนดเวลาให้ไถ่ถอน โรงรับจํานําที่ดําเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห์ เรียกว่า "สถานธนานุเคราะห์"ส่วนโรงรับจํานําที่ดําเนินการโดยเทศบาล เรียกว่า "สถานธนานุบาล"ธนาคารอาคารสงเคราะห์กรอบคําถามที่ 5โรงรับจํานํา มีหน้าที่สําคัญอย่างไร ?
 12. 12. กรอบที่ 6คําตอบของกรอบที่ 5@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@การฝากเงินและประเภทเงินฝากการฝากเงิน คือ การนําเงินของเราไปฝากไว้ที่ธนาคารเพื่อเป็นการเก็บรักษาเงินของเราให้ปลอดภัยและป้องกันการสูญหาย ส่วนธนาคารจะนําเงินฝากนี้ไปแสวงหาผลประโยชน์ โดยนําไปให้ผู้ที่ต้องการกู้ยืมไปลงทุน โดยคิดดอกเบี้ยจากผู้ที่มากู้ยืมประเภทเงินฝาก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ1. เงินฝากออมทรัพย์ เป็นเงินฝากที่ไม่มีกําหนดระยะเวลาของการรับฝาก สามารถถอนออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ จึงเหมาะกับผู้ออมโดยทั่วไป หรือที่เราเรียกว่า “เงินฝากเผื่อเรียก หรือ เงินฝากสะสมทรัพย์”2. เงินฝากกระแสรายวัน เป็นเงินฝากที่ผู้ฝากสามารถที่จะโอนจ่ายในบัญชีของตนเองให้กับผู้อื่นได้ด้วยเช็คสั่งจ่าย โดยธนาคารจะทําการโอนเงินตามจํานวนที่ระบุอยู่ในเช็คให้กับผู้ที่นําเช็คมาขึ้นเงิน3. เงินฝากประจํา เป็นเงินฝากที่ผู้ฝากเลือกกําหนดระยะเวลาของการฝากตามที่ธนาคารระบุไว้ เช่นระยะเวลา 3 เดือน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นต้น เงินฝากประเภทนี้ ธนาคารจะเป็นผู้กําหนดอัตราขั้นต่ําในการฝาก โดยผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประเภทอื่นโดยเฉพาะการฝากระยะยาว แต่ถ้าผู้ฝากถอนเงินออกมาก่อนระยะเวลาที่กําหนด ธนาคารก็จะหักลดดอกเบี้ยลงจากที่ได้ตกลงกันไว้ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทนที่ธนาคารจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ฝาก เมื่อเรานําเงินไปฝากไว้กับธนาคาร ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยของเงินฝากให้กับเราตามเงื่อนไขของเงินฝาก ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภทจะไม่เท่ากันตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสําหรับบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์- ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี- ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี- ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี- ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปีหมายเหตุ : ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556รับจํานําสิ่งของต่าง ๆจากประชาชน โดยตีราคาต่ํากว่ามูลค่าจริงและมีกําหนดเวลาให้ไถ่ถอนกรอบคําถามที่ 6สิ่งตอบแทนที่ทางธนาคารจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ฝากคือสิ่งใด ?
 13. 13. กรอบที่ 7คําตอบของกรอบที่ 6@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@การถอนเงินการถอนเงิน คือ การเบิกเงินของตนเองที่ฝากไว้กับธนาคาร เพื่อนําออกมาใช้จ่าย การถอนเงินมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้1. เตรียมสมุดคู่ฝากของธนาคารที่ไปถอนเงิน และบัตรประจําตัวประชาชน2. เดินทางไปที่ธนาคารที่เราฝากเงิน และรับบัตรคิว (กรณีถ้ามีบัตรคิว)3. นําใบถอนเงินที่ทางธนาคารเตรียมไว้มากรอกรายละเอียด4. นําใบถอนเงิน พร้อมสมุดคู่ฝากไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อทํารายการ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบหลักฐาน5. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและทํารายการเสร็จแล้วจะมอบเงินตามจํานวนที่เราถอนพร้อมกับสมุดคู่ฝากที่ได้ลงรายการยอดเงินคงเหลือเพื่อเป็นหลักฐานคืนมาให้กรอบคําถามที่ 7เอกสารสําคัญใดที่ใช้ควบคู่กับใบถอนเงินในการถอนเงินที่ธนาคาร ?ดอกเบี้ย
 14. 14. กรอบที่ 8คําตอบของกรอบที่ 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@การกู้ยืมเงินการกู้ยืมเงิน คือ การที่บุคคลหนึ่ง (ผู้กู้) ได้ยืมเงินจากอีกบุคคลหนึ่ง (ผู้ให้กู้) เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ใช้ในการลงทุนดําเนินธุรกิจ เป็นต้นโดยผู้กู้สัญญาว่าจะนําเงินที่ยืมนั้นคืนมาคืนภายในกําหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ตามสัญญากู้ยืมพร้อมกับชําระดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้การกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีหลักฐานสัญญาการกู้ยืมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถือเป็นการ กู้เงินในระบบ แต่การกู้ยืมจากบุคคลอื่น ๆ โดยไม่มีหลักฐานสัญญาการกู้ยืมเงินที่ถูกต้อง และผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยเกินอัตราตามที่กฎหมายกําหนด ถือเป็นการ กู้เงินนอกระบบ ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย1. การคิดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมการคิดอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายกําหนด คือ การที่ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15 บาท ต่อปีหรืออัตราร้อยละ 1.25 บาท ต่อเดือน ถ้าคิดเกินกว่านี้ถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมาย ผู้กู้มีสิทธิไม่จ่ายดอกเบี้ยส่วนที่เกินนั้นได้สมุดคู่ฝากกรอบคําถามที่ 8อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายมีวิธีการคิดอย่างไร ?
 15. 15. กรอบที่ 9คําตอบของกรอบที่ 8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@การกู้ยืมเงินในระบบผลดีของการกู้ยืมเงินในระบบ1. มีเงินใช้จ่ายในยามจําเป็น ทําให้สามารถซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยไม่ต้องรอเก็บเงินออม2. ทําให้มีการซื้อขายสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น3. ยุติธรรมต่อผู้กู้ และมีระเบียบ กฎเกณฑ์ ในการกู้ที่แน่นอน4. มีเงินหมุนเวียนในธุรกิจผลเสียของการกู้ยืมเงินในระบบ1. ผู้กู้มักกู้เงินเกินความจําเป็นที่ต้องใช้ อาจทําให้เกิดนิสัยการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย2. มีความล่าช้าเพราะต้องมีระยะเวลาในการดําเนินการ เนื่องจากธนาคารหรือสถาบันการเงินจะต้องตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลของผู้กู้ก่อน3. ต้องมีบุคคลหรือทรัพย์สินในการค้ําประกัน4. อาจไม่ได้รับเงินตามจํานวนที่ต้องการกู้ไม่เกินร้อยละ 15 บาท ต่อปี หรืออัตราร้อยละ 1.25 บาท ต่อเดือนกรอบคําถามที่ 9เพราะเหตุใดจึงมีความล่าช้าในการกู้ยืมเงินในระบบ ?
 16. 16. กรอบที่ 10คําตอบของกรอบที่ 9@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@การกู้ยืมเงินนอกระบบผลดีของการกู้ยืมเงินนอกระบบ1. มีเงินใช้จ่ายในยามจําเป็น2. ทําให้มีการซื้อขายสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น3. ได้รับเงินเร็ว4. ไม่ต้องมีบุคคลค้ําประกันผลเสียของการกู้ยืมเงินนอกระบบ1. ผู้กู้มักกู้เงินเกินความจําเป็น ซึ่งอาจทําให้เกิดนิสัยการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย2. ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่ากฎหมายกําหนด3. ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ4. เป็นช่องทางในการหลอกลวงของมิจฉาชีพการกู้ยืมเงินมีทั้งผลดีและผลเสีย ฉะนั้นก่อนเราจะทําการกู้ยืมเงินควรพิจารณาให้รอบคอบ และมีการวางแผนการจ่ายคืนเงินที่กู้ยืมมาตามระยะเวลาที่กําหนด ตลอดจนคํานึงถึงผลที่จะได้รับ ถ้าเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อไปลงทุนทําธุรกิจ เราก็จะได้รับประโยชน์มากกว่ากู้ยืมไปใช้ซื้อสินค้าที่ไม่จําเป็น เพราะอาจจะทําให้เกิดนิสัยการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะต้องตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลของผู้กู้ก่อนกรอบคําถามที่ 10ก่อนที่เราจะกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน เราควรทําอย่างไร?
 17. 17. กรอบที่ 11คําตอบของกรอบที่ 10@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@สรุปสาระสําคัญธนาคาร หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรที่ทําหน้าที่รับฝากเงินและให้กู้ยืมเงิน หรือเป็นตัวกลางที่รับเงินออมจากผู้มีเงินออมต่าง ๆ มาให้ผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงิน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อการลงทุนธนาคาร แบ่งออกเป็น 3 ประเภทที่สําคัญ ดังนี้1. ธนาคารแห่งประเทศไทย2. ธนาคารพาณิชย์3. ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษหรือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารการฝากเงิน คือ การนําเงินของเราไปฝากไว้ที่ธนาคารเพื่อเป็นการเก็บรักษาเงินของเราให้ปลอดภัยและป้องกันการสูญหาย ส่วนธนาคารจะนําเงินฝากนี้ไปแสวงหาผลประโยชน์ โดยนําไปให้ผู้ที่ต้องการกู้ยืมไปลงทุน โดยคิดดอกเบี้ยจากผู้ที่มากู้ยืมประเภทเงินฝาก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ1. เงินฝากออมทรัพย์ เป็นเงินฝากที่ไม่มีกําหนดระยะเวลาของการรับฝาก สามารถถอนออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ จึงเหมาะกับผู้ออมโดยทั่วไป หรือที่เราเรียกว่า “เงินฝากเผื่อเรียก หรือ เงินฝากสะสมทรัพย์”2. เงินฝากกระแสรายวัน เป็นเงินฝากที่ผู้ฝากสามารถที่จะโอนจ่ายในบัญชีของตนเองให้กับผู้อื่นได้ด้วยเช็คสั่งจ่าย โดยธนาคารจะทําการโอนเงินตามจํานวนที่ระบุอยู่ในเช็คให้กับผู้ที่นําเช็คมาขึ้นเงิน3. เงินฝากประจํา เป็นเงินฝากที่ผู้ฝากเลือกกําหนดระยะเวลาของการฝากตามที่ธนาคารระบุไว้ เช่นระยะเวลา 3 เดือน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นต้น เงินฝากประเภทนี้ ธนาคารจะเป็นผู้กําหนดอัตราขั้นต่ําในการฝาก โดยผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประเภทอื่นโดยเฉพาะการฝากระยะยาว แต่ถ้าผู้ฝากถอนเงินออกมาก่อนระยะเวลาที่กําหนด ธนาคารก็จะหักลดดอกเบี้ยลงจากที่ได้ตกลงกันไว้การถอนเงิน คือ การเบิกเงินของตนเองที่ฝากไว้กับธนาคาร เพื่อนําออกมาใช้จ่ายการกู้ยืมเงิน คือ การที่บุคคลหนึ่ง (ผู้กู้) ได้ยืมเงินจากอีกบุคคลหนึ่ง (ผู้ให้กู้) เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ใช้ในการลงทุนดําเนินธุรกิจ เป็นต้น โดยผู้กู้สัญญาว่าจะนําเงินที่ยืมนั้นคืนมาคืนภายในกําหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ตามสัญญากู้ยืมพร้อมกับชําระดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้การกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีหลักฐานสัญญาการกู้ยืมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถือเป็นการ กู้เงินในระบบ แต่การกู้ยืมจากบุคคลอื่น ๆ โดยไม่มีหลักฐานสัญญาการกู้ยืมเงินที่ถูกต้อง และผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยเกินอัตราตามที่กฎหมายกําหนด ถือเป็นการ กู้เงินนอกระบบ ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายพิจารณาให้รอบคอบ และวางแผนการจ่ายคืนเงินที่กู้ยืมมาตามระยะเวลาที่กําหนด
 18. 18. แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ธนาคารและการกู้ยืมเงินคําชี้แจง : ให้นักเรียนท่าเครื่องหมาย (×) ลงในกระดาษคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว**********************************************************************************************1. ธนาคารใดจัดเป็นธนาคารพาณิชย์ก. ธนาคารกลางข. ธนาคารกรุงเทพค. ธนาคารออมสินง. ธนาคารอาคารสงเคราะห์2. หากเรากู้เงินจากธนาคาร เราต้องเสียสิ่งใดให้กับธนาคาร นอกจากเงินต้นก. ค่าธรรมเนียมข. ค่าเสียเวลาค. ค่าบริการง. ดอกเบี้ย3. ในสัญญากู้เงินไม่จําเป็นต้องมีลายมือชื่อของใครก. ผู้ให้กู้ข. พยานบุคคลค. ผู้สังเกตการณ์ง. ผู้กู้4. เมื่อต้องการไปถอนเงินที่ธนาคารเอกสารใดควรเตรียมไปด้วยก. บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีข. สําเนาทะเบียนบ้านค. บัตรเครดิตธนาคารง. สมุดคู่ฝาก5. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินก. ผู้ยืมเงินเรียกว่า ผู้กู้ข. ผู้ให้ยืมเงินเรียกว่า ผู้ให้กู้ค. การกู้ยืมเงินจําเป็นต้องมีหลักฐานสัญญาการกู้ยืมง. การกู้ยืมเงินในระบบผู้ให้กู้จะต้องคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3.5 บาท ต่อเดือน
 19. 19. 6. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารกลางก. เป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์ข. รับฝากเงินจากหน่วยงานของรัฐบาลค. ออกธนบัตรหรือพิมพ์ธนบัตรง. รับฝากเงินจากประชาชน7. ธนาคารโดยทั่วไปมีหน้าที่หลักในข้อใดก. รับฝากเงินและให้กู้เงินข. ให้คําปรึกษาด้านการเงินค. ให้การสนับสนุนการส่งออกง. ให้บริการชําระค่าน้ําประปา8. ธนาคารใดมีวัตถุประสงค์โดยตรงในการให้กู้เงินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยก. ธนาคารออมสินข. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรง. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย9. ข้อใดเป็นผลดีจากการกู้ยืมเงินก. มีเงินใช้จ่ายในยามจําเป็นข. ไม่ต้องทําสัญญาในการกู้ยืมเงินค. สามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างเหมาะสมง. ทําให้เกิดนิสัยประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย10. การฝากเงินแบบใดที่ผู้ฝากสามารถจ่ายเงินของตนให้กับผู้อื่นด้วยเช็คสั่งจ่ายก. เงินฝากออมทรัพย์ข. เงินฝากประจําค. เงินฝากกระแสรายวันง. เงินฝากออมทรัพย์ 1 ปี
 20. 20. กระดาษคําตอบชื่อ – สกุล ................................................................................ ชั้น .................... เลขที่ ............วิชา ............................................................................. เรื่อง ........................................................ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียนข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง1 12 23 34 45 56 67 78 89 910 10สรุปการประเมิน ให้นักเรียนกรอกคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนลงในช่องผลการประเมินและให้นักเรียนกาเครื่องหมาย ลงในช่องการพัฒนาผลการประเมิน การพัฒนาคะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน พัฒนา ไม่พัฒนา
 21. 21. เอกสารอ้างอิงกวี วรกวิน และคณะ. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5.พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด. 2555.ดร.พูมใจ นาคสกุล แลคณะ. 2555. หลักการและบทบาทของธนาคารกลาง. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Semina/symposium/2555/presentation_1_EconomicRationalCentralBanking.pdf. 7 กุมภาพันธ์ 2556.เยาวลักษณ์ อักษร และคณะ. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5.พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี : บริษัท ไทยร่มเกล้า จํากัด, 2555.สุเทพ จิตรชื่น และคณะ. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5.พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด. 2555.สุพรรณี ชะโลธร และคณะ. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5.พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท สํานักพิมพ์ประสานมิตร (ปสม.) จํากัด. 2555.

×