อปสรรคและปญหาการทางานกบภาครฐ
Mr. Akarawuth TamrareangFounder - Marvelic Engine Co.,LtdBoard of Director - Opensource Matters Inc.Web: JoomlaCorner.com ...
Thailand LeaderOpen source Solution
Why We LeaderTeam Developer                   พฒนา CMS ภาษาไทย  Joomla!                ...
มาตรฐานการพฒนาระบบมาตรฐานการพฒนาเวบไซตแบบ 2.0  ซงเปนเทคโนโลยททกคน สามารถเข#าถงเวบไซตได#โดยง%าย    ตามมาตรฐาน W3C (Wor...
เทคโนโลยทใช
ประสบการณ / ผลงาน  มลนธชยพฒนา
ประสบการณ / ผลงานRoyal Thai Embassy Manila
ประสบการณ / ผลงาน  สภาสตรแหงชาต
TOR
ก%อนเก&ด TOR1. เก&ดจากนโยบายเบ./องบนสง2. คนทาทาตามโดยไม%ไดศ5กษาขอม8ล3. นาพามาส8%การ COPY
ก%อเก&ด TORเขาไปใหคาปร5กษา ช%วยทา TOR  ประม8ล    คนเสนอตาสดไดไป         - งานไม%ด         - ไม%ได...
ตองไม%ใช%บร&ษทเด&ม
ทนจดทะเบยน 10 ลาน
ผ8ด8แลโครงการตองจบส8ง
ปญหาระหว%างดาเน&นงาน
เปลยนคณะทางาน
องคกรยบ
คนทางานขาดความร8  ความเขาใจ
ภาพจาก www.iampetdo.com
เปAาหมายไม%ชดเจน
ภาพจาก www.iampetdo.com
ไม%มคน บอก Requirement
ภาพจาก www.iampetdo.com
เปลยนคนประสานงาน  เปลยนคนความตองการ เปลยน
มคนตดส&นใจหลายคนส&ทธ&เท%ากนไม%มคนฟนธง
มการเม.องภายในองคกร
ทาระบบใหม% ใชเทคโนโลยใหม%ไม%ไดเพราะตองใหรบกบระบบเก%า
ใชผ8เชยวชาญแต%ทาตวเหน.อผ8เชยวชาญ
เม.อทางานเสรLจ
งานไม%ตรง TORเหต- ตองเปลยนเพ.อใชงานไดจร&ง- ปรบเน.องจาก user รองขอ- มระบบเพ&ม         ผล              ...
เอกสารหาย
ภาพจาก www.iampetdo.com
ผ8บร&หารลาออก
อยากใหผ%าน ทางานเพ&มใหท
ใชคนนอกองคกรมาตรวจสอบระบบขององคกร
?
Thank You
project with grovement
project with grovement
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

project with grovement

1,391

Published on

slide present at BOI with NSTDA Academy.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,391
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

project with grovement

 1. 1. อปสรรคและปญหาการทางานกบภาครฐ
 2. 2. Mr. Akarawuth TamrareangFounder - Marvelic Engine Co.,LtdBoard of Director - Opensource Matters Inc.Web: JoomlaCorner.com , Akarawuth.comTwitter: http://twitter.com/joomlacorner
 3. 3. Thailand LeaderOpen source Solution
 4. 4. Why We LeaderTeam Developer พฒนา CMS ภาษาไทย Joomla! Mambo1 Board of OSM Joomla !2 Translation Team Elgg WordPress 3rd Developer
 5. 5. มาตรฐานการพฒนาระบบมาตรฐานการพฒนาเวบไซตแบบ 2.0 ซงเปนเทคโนโลยททกคน สามารถเข#าถงเวบไซตได#โดยง%าย ตามมาตรฐาน W3C (World Wide Web Consortium) Search Engine ค#นหาได#งาย % แสดงผลได#ทก Browser มเคร(องม(อในการตรวจสอบ มาตรฐาน เพ(อเชคความถ-กต#อง # คนตาบอดทใชบราวเซอรเบรลล กสามารถเข#าถงข#อม-ลได#
 6. 6. เทคโนโลยทใช
 7. 7. ประสบการณ / ผลงาน มลนธชยพฒนา
 8. 8. ประสบการณ / ผลงานRoyal Thai Embassy Manila
 9. 9. ประสบการณ / ผลงาน สภาสตรแหงชาต
 10. 10. TOR
 11. 11. ก%อนเก&ด TOR1. เก&ดจากนโยบายเบ./องบนสง2. คนทาทาตามโดยไม%ไดศ5กษาขอม8ล3. นาพามาส8%การ COPY
 12. 12. ก%อเก&ด TORเขาไปใหคาปร5กษา ช%วยทา TOR ประม8ล คนเสนอตาสดไดไป - งานไม%ด - ไม%ไดดงใจหวง - หนงาน
 13. 13. ตองไม%ใช%บร&ษทเด&ม
 14. 14. ทนจดทะเบยน 10 ลาน
 15. 15. ผ8ด8แลโครงการตองจบส8ง
 16. 16. ปญหาระหว%างดาเน&นงาน
 17. 17. เปลยนคณะทางาน
 18. 18. องคกรยบ
 19. 19. คนทางานขาดความร8 ความเขาใจ
 20. 20. ภาพจาก www.iampetdo.com
 21. 21. เปAาหมายไม%ชดเจน
 22. 22. ภาพจาก www.iampetdo.com
 23. 23. ไม%มคน บอก Requirement
 24. 24. ภาพจาก www.iampetdo.com
 25. 25. เปลยนคนประสานงาน เปลยนคนความตองการ เปลยน
 26. 26. มคนตดส&นใจหลายคนส&ทธ&เท%ากนไม%มคนฟนธง
 27. 27. มการเม.องภายในองคกร
 28. 28. ทาระบบใหม% ใชเทคโนโลยใหม%ไม%ไดเพราะตองใหรบกบระบบเก%า
 29. 29. ใชผ8เชยวชาญแต%ทาตวเหน.อผ8เชยวชาญ
 30. 30. เม.อทางานเสรLจ
 31. 31. งานไม%ตรง TORเหต- ตองเปลยนเพ.อใชงานไดจร&ง- ปรบเน.องจาก user รองขอ- มระบบเพ&ม ผล - ส%งงานไม%ได - ทาเอกสารหลายรอบ
 32. 32. เอกสารหาย
 33. 33. ภาพจาก www.iampetdo.com
 34. 34. ผ8บร&หารลาออก
 35. 35. อยากใหผ%าน ทางานเพ&มใหท
 36. 36. ใชคนนอกองคกรมาตรวจสอบระบบขององคกร
 37. 37. ?
 38. 38. Thank You
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×