Your SlideShare is downloading. ×
0
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
project with grovement
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

project with grovement

1,372

Published on

slide present at BOI with NSTDA Academy.

slide present at BOI with NSTDA Academy.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,372
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. อปสรรคและปญหาการทางานกบภาครฐ
 • 2. Mr. Akarawuth TamrareangFounder - Marvelic Engine Co.,LtdBoard of Director - Opensource Matters Inc.Web: JoomlaCorner.com , Akarawuth.comTwitter: http://twitter.com/joomlacorner
 • 3. Thailand LeaderOpen source Solution
 • 4. Why We LeaderTeam Developer พฒนา CMS ภาษาไทย Joomla! Mambo1 Board of OSM Joomla !2 Translation Team Elgg WordPress 3rd Developer
 • 5. มาตรฐานการพฒนาระบบมาตรฐานการพฒนาเวบไซตแบบ 2.0 ซงเปนเทคโนโลยททกคน สามารถเข#าถงเวบไซตได#โดยง%าย ตามมาตรฐาน W3C (World Wide Web Consortium) Search Engine ค#นหาได#งาย % แสดงผลได#ทก Browser มเคร(องม(อในการตรวจสอบ มาตรฐาน เพ(อเชคความถ-กต#อง # คนตาบอดทใชบราวเซอรเบรลล กสามารถเข#าถงข#อม-ลได#
 • 6. เทคโนโลยทใช
 • 7. ประสบการณ / ผลงาน มลนธชยพฒนา
 • 8. ประสบการณ / ผลงานRoyal Thai Embassy Manila
 • 9. ประสบการณ / ผลงาน สภาสตรแหงชาต
 • 10. TOR
 • 11. ก%อนเก&ด TOR1. เก&ดจากนโยบายเบ./องบนสง2. คนทาทาตามโดยไม%ไดศ5กษาขอม8ล3. นาพามาส8%การ COPY
 • 12. ก%อเก&ด TORเขาไปใหคาปร5กษา ช%วยทา TOR ประม8ล คนเสนอตาสดไดไป - งานไม%ด - ไม%ไดดงใจหวง - หนงาน
 • 13. ตองไม%ใช%บร&ษทเด&ม
 • 14. ทนจดทะเบยน 10 ลาน
 • 15. ผ8ด8แลโครงการตองจบส8ง
 • 16. ปญหาระหว%างดาเน&นงาน
 • 17. เปลยนคณะทางาน
 • 18. องคกรยบ
 • 19. คนทางานขาดความร8 ความเขาใจ
 • 20. ภาพจาก www.iampetdo.com
 • 21. เปAาหมายไม%ชดเจน
 • 22. ภาพจาก www.iampetdo.com
 • 23. ไม%มคน บอก Requirement
 • 24. ภาพจาก www.iampetdo.com
 • 25. เปลยนคนประสานงาน เปลยนคนความตองการ เปลยน
 • 26. มคนตดส&นใจหลายคนส&ทธ&เท%ากนไม%มคนฟนธง
 • 27. มการเม.องภายในองคกร
 • 28. ทาระบบใหม% ใชเทคโนโลยใหม%ไม%ไดเพราะตองใหรบกบระบบเก%า
 • 29. ใชผ8เชยวชาญแต%ทาตวเหน.อผ8เชยวชาญ
 • 30. เม.อทางานเสรLจ
 • 31. งานไม%ตรง TORเหต- ตองเปลยนเพ.อใชงานไดจร&ง- ปรบเน.องจาก user รองขอ- มระบบเพ&ม ผล - ส%งงานไม%ได - ทาเอกสารหลายรอบ
 • 32. เอกสารหาย
 • 33. ภาพจาก www.iampetdo.com
 • 34. ผ8บร&หารลาออก
 • 35. อยากใหผ%าน ทางานเพ&มใหท
 • 36. ใชคนนอกองคกรมาตรวจสอบระบบขององคกร
 • 37. ?
 • 38. Thank You

×