Dc282 มนุษย์กับการรับรู้และการสื่อสาร2

1,204 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,204
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
225
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dc282 มนุษย์กับการรับรู้และการสื่อสาร2

 1. 1. มนุษย์กับการรับรู้และการสื่อสาร 2 DC282: Human Computer Interaction อ.พีราวิชญ ภาคนนทกุล คณะสารสนเทศและการสืื่อสารhttp://www.infocomm.mju.ac.th/icnew/dc282http://www infocomm mju ac th/icnew/dc282
 2. 2. การเขาใจเรองความจาชวยใหเราสามารถ การเขาใจเรื่องความจําชวยใหเราสามารถเขาใจเกยวกบพฤตกรรมของมนุษยไดดยงขนเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนษยไดดียิ่งขึ้น
 3. 3. หนวยความจําระยะยาว Long‐term memory หนวยความจําระยะสัน ้=> เหมือนกระดาษจดบันทึก หนวยความจําระยะยาว=> แหลงบันทึกหลักที่เก็บความรูและขอมูลทุกอยาง
 4. 4. หนวยความจําระยะยาว แตกตาง หนวยความจําระยะสั้น มความเรวในการเขาถงขอมูลช ี ็ใ  ึ  ชา มีความเร็วในการสลายขอมูลชา มีขนาดใหญและไมจํากัด ญ
 5. 5. หนวยความจําระยะยาวแบงเปน 2 ชนิด คือ Episodic แบบอีพีโซดิกเปนการระลึกถึงเหตุการณที่เปนประสบการณสวนตัวยอนหลังเชน ไ โ ียนวัันแรก งานวัันเกิิดตอนอายุแปดขวบ ไปโรงเรี
 6. 6. Semantic แบบซีมานติกจัดเก็บขอเท็จจริง หลักการ และทักษะความชํานาญไดจากEpisodic เรยนรู านประสบการณEpisodic เรียนรผานประสบการณมโครงสรางของหนวยความจาเหมอนเครอขายขอมูลมีโครงสรางของหนวยความจําเหมือนเครือขายขอมล• แบบจําลองของเครือขายจะมีลกษณะเปนโหนด (Node) ั• มีีการถายทอดจากพอแมสลูก และมีีการแสดงความสัมพัันธ ู ั
 7. 7. ตัวอยางแผนภาพ Semantic Network  เชียงใหม อยูจังหวัด โรงเรียนบานคุณแม อยู งหวด อยจังหวัด ซืื้อทีี่ อยู งหวด อยจังหวัด อยูที่ Mazda2 ทํางานที่ ม.แมโจ รพ.ลานนา ยี่หอ อาจารย เปนลูก ฮารทบีท เรียน ชั้น อ.1ทํางานที่ รถ มอาชพ มีอาชีพ พยาบาล อ.บอย ของ รถ ยี่หอ ของ เรียนจบวุฒิ อาชพ อาชีพ เปนแฟน ป.โท ป โท Vios เกิดที่ สถาบัน พะเยา แฟน อ.บอย เกิดที่ ม.ธรรมศาสตร ซื้อที่ เรียนจบวุฒิ อยูจังหวัด สถาบัน อยูจังหวัด ป.ตรี ม.มหิดล กรุงเทพ
 8. 8. Workshop  :  งานเดี่ยว ใหใชโปรแกรม Powerpoint ขอละ 1 Slide 1. คําสั่ง: ใหสราง Semantic Network ของตนเองดวย2. จากภาพดานลางนักศึกษานึกถึงภาพอะไร ใหวาดและตอเตมตามประสบการณ พรอมตั้งชื่อภาพเติมตามประสบการณ พรอมตงชอภาพ
 9. 9. ู ชองทางการรับขอมูลเขา – ออกInput‐Output Channel
 10. 10. มนุษยรบรูทางไหนไดบาง? ั   ตา การมองเห็น หู การไดยิน ไ  จมูก จมก การรบกลน การรับกลิ่น ลน ลิ้น การรบรส การรับรส ผิวหนัง การสัมผัสจงเรยงการรบรู องมนษยจากจงเรียงการรับรของมนุษยจาก %มาก ไปหา % นอย % นอย
 11. 11. การวิจยมีการคนพบวา การรับรูของคนเกิดจากการเห็็น 75% ั การไดยิน13% การสัมผัส 6% กลิ่น 3% และรส 3% 75% 13% 6% 3% 3%
 12. 12. การรับรูจากการมองเห็น‐ ขนาดและความลึก‐ ความสวาง‐ สี
 13. 13. ขนาดและความลึก มนุษยรบรูจากองศาของการมองเห็น (Visual angle)  ั ถาองศาของการมองเห็นมากแสดงวาวัตถุ มีขนาดใหญ
 14. 14. เปนไปไดมย ทขนาดวตถุตางกันแลวองศาเทากันเปนไปไดมั้ย ที่ขนาดวัตถตางกนแลวองศาเทากน
 15. 15. เปนไปไดมั้ย ที่ขนาดวัตถุเทากันแลวองศาตางกัน
 16. 16. สรุปขนาดและความลึกจะเปนตัวชวยใหมนุษย ใรูวาวตถุอนไหนอยูดานหนาหรืือดานหลง ั ั ไ ั
 17. 17. ความสวางเกียวของกับการตอบสนองระดับของแสง แสงทีตกกระทบวัตถุและสะทอนเขาตามนุษย ่ ่ มนุษยมองเหนไดอยางชดเจนหรอไม มนษยมองเห็นไดอยางชัดเจนหรือไม นั้นขึ้นอยูกับความสวางของแสง ู
 18. 18. สีเซลลรับแสงสีตางๆในตา เปนเซลลรูปกรวย สามารถแบงได 3 ชนิด เซลลรูปกรวยทรบแสงสแดง เซลลรปกรวยที่รับแสงสีแดง รับแสงสีเขียว และรับแสงสีน้ําเงิน ตาบอดสีท่ีพบมากที่สด คือ... ุ
 19. 19. เพศชาย และเพศหญิง ใครตาบอดสีมากกวากัน ญ จํานวนคนตาบอดสีเทียบเปนเปอรเซ็นต ในเพศชายมีี 8%และเพศหญิิงมีี 1% ใ
 20. 20. Everyone should be able to see a circle, star, and square in the demonstration plate
 21. 21. Colorblind individuals should see the yellow square. C l bli d i di id l   h ld    h   ll    Color normal individuals should see the yellow square and a "faint" brown circle. d   "f i t" b   i l
 22. 22. Colorblind individuals should see the yellow circle. Color normal individuals should see the yellow circle and a  faint  brown square. and a "faint" brown square. 
 23. 23. Colorblind individuals should see nothing. Color normal individuals should see  a "faint" brown boat. 
 24. 24. ทดสอบตาบอดสีดวยตนเองhttp://www.khiansapolice.com/e‐learning/colour/2.htmปกติการมองดวยตาสองขาง ตางจาก การมอง   ดวยตาขางเดีียวหรืือเปลา ป  ทําการทดลองดวยตนเองกับ ดินสอสองแทง
 25. 25. กระบวนการมองเห็น
 26. 26. กระบวนการมองเห็น
 27. 27. เวลาจองวงลอเพียงวงลอเดียว ผลที่ไดคือ...
 28. 28. เห็นจุดสีดํามั้ย
 29. 29. เสนตรงสีแดงเทากันมั้ย
 30. 30. เสนตรงสีแดงเทากันมั้ย
 31. 31. การอาน การมองเห็นของมนุษยมักเกี่ยวของกับการอานตัวพิมพเล็ก และ ตัวพิมพใหญ เวลาอานแตกตางกันหรือไม ญถาหากเปลยนแปลงคาจากตวพมพเลกเปนตวพมพใหญถาหากเปลี่ยนแปลงคําจากตัวพิมพเล็กเปนตัวพิมพใหญ จะทําใหความเร็ว (Speed) และความแมนยํา (Accuracy) ในการอานลดลงไป
 32. 32. สวนมากเราจะถนัดอานจากซายไปขวา และจากบนลงลาง และจากบนลงลาง
 33. 33. ใบงาน ใหนักศึกษาออกแบบ CAI เรื่อง สอนการเขียนตัวเลข๑‐๑๐ เปนเลขไทยสํําหรบเดกอายุ 3 5 ขวบ ป ไ ั ็ 3-5เนนการเรียนรูู และการจดจํา‐ งานค ใช Powerpoint ในการจัดทํา งานคู ใช ในการจดทา‐ หนาแรก คือชื่อเรื่องที่เกี่ยวของกับตัวเลข “คิดเอง” และรหัส-ชื่อผูจัดทํา‐ สไลดตอไป มีภาพประกอบ + ขอมล (1 Slide = 1 ตัวเลข) สไลดตอไป มภาพประกอบ ขอมูล Slide = 1 ตวเลข)
 34. 34. ตัวอยางหากใชจํานวนภาพเทากับตัวเลข (ไมชวยการจดจํํา แตชวยการนัับ) ใ ั ั ไ ใชภาพที่มีลักษณะเหมือนตัวเลขตามตัวอยาง จะชวยดานการจดจํา

×