Cause effect sentences (2)

 • 93 views
Uploaded on

cause - effect sentences, business vocabulary

cause - effect sentences, business vocabulary

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
93
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. EXERCISE 4 CAUSE-EFFECT SENTENCES (2)
 • 2. 1. ____Since___ so many angel investors like to play an active role in the business they invest in, they prefer to invest in businesses that are close to home.  เพราะว่านักลงทุนรายบุคคลมักอยากเข้าไปมี บทบาทในธุรกิจที่พวกเขาลงทุน พวกเขาจึงชอบ ที่จะลงทุนกับธุรกิจที่ใกล้บ้านของพวกเขา
 • 3. 2. The Philippines is now the strongest-performing economy in Asia __thanks to ____ improved exports even in a weak global environment.   ประเทศฟิลิปปินส์ในปัจจุบันมีเศรษฐกิจที่ แข็งแกร่งที่สุดในเอเชีย เนื่องมาจากการส่งออกที่ ดีขึ้นแม้กระทั่งในสภาพแวดล้อมโลกที่อ่อนแอ  
 • 4. 3. Started in 1866, continuous improvement in the packaging and brand positioning __has resulted in ___ the success of Coca Cola.   เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1866 มาแล้ว การปรับปรุงการ บรรจุภัณฑ์ และการวางตำาแหน่งของตราสินค้า อย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้เกิดความสำาเร็จของ บริษัท Coca Cola     
 • 5. 4. Risk and insurance managers oversee programs to minimize risks and losses that might ___arise from ____ financial transactions and business operations undertaken by the institution. ผู้จัดการความเสี่ยงและการประกันภัยดูแล ควบคุมโปรแกรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงและการ ขาดทุนสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการทำาธุรกรรม ทางการเงินและการดำาเนินธุรกิจที่สถาบัน (องค์กร) ดำาเนินการ
 • 6. 5. ____ On account of ______ such initiatives as eco-tourism, adventure sports, and aqua-sports, the tourist inflow to Goa, a tiny state on the west coast of India, has increased considerably. เนื่องจากความคิดริเริ่มอย่างเช่น การท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ การกีฬาแบบผจญภัย และการกีฬา ทางนำ้า จำานวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้าไปใน เมืองกัว รัฐเล็กๆ ทางฝั่งตะวันตกของอินเดียจึง เพิ่มขึ้นอย่างมาก
 • 7. 6. Archaeological sites and museums in Greece will be closed till March 19 ____due to___ a workers’ strike against more job cuts, tax hikes and slashed pensions imposed by the government on the orders of international lenders. โบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ในกรีซจะถูกปิด จนถึงวันที่ 19 มีนาคม เนื่องจาก การนัดหยุดงาน ของพนักงานที่คัดค้านการลดจำานวนงานลงอีก การเพิ่มภาษี และการลดเงินบำานาญ ที่รัฐบาล กำาหนดตามคำาสั่งของผู้ให้กู้ระหว่างประเทศ  
 • 8. 7. France lost nearly 100,000 private sector jobs in 2012 ___ as a result of ___ a sluggish economy. The National Institute for Statistics and Economic Studies (INSEE) said that the economic crisis has contributed to massive job cuts. ในปี2012ฝรั่งเศสสูญเสียงานภาคเอกชนเกือบ 100000 อัตรา เนื่องมาจากเศรษฐกิจชะลอตัว สถาบันวิจัยสถิติและเศรษฐกิจแห่งชาติกล่าวว่า วิกฤติทางเศรษฐกิจมีส่วนทำาให้มีการลดงานลง จำานวนมาก
 • 9. 8. Too much information can have negative effects on health and well-being, says psychologist David Lewis. He coined the phrase "Information Fatigue Syndrome" for the condition that _____ is caused by ________ unrelenting exposure to excessive information.  เดวิด เลวิส นักจิตวิทยาได้กล่าวว่า การได้รับขัอ มูลข่าวสารมากเกินไปสามารถทำาให้เกิดผลเสีย ต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้ เขาได้คิดคำาว่า “Information Fatigue Syndrome” (กลุ่ม อาการเหนื่อยล้าจากข้อมูลข่าวสาร) สำาหรับ สภาพอาการที่เกิดจากการได้ข้อมูลข่าวสารมาก เกินไปอย่างไม่หยุดหย่อน  
 • 10. 9. From the corporate vision, employees are viewed as assets to the enterprise, whose value is enhanced by development. __Hence__ , companies will engage in a barrage of human resource management  practices to capitalize on those assets. จากมุมมองของบริษัท พนักงานถูกมองว่าเป็น สินทรัพย์ของบริษัท คุณค่าของพวกเขาจะ มากขึ้นด้วยการพัฒนา ดังนั้น บริษัทจะ ผูกพันกับการระดมวิธีการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์เพื่อจะได้ประโยชน์อย่าง เต็มที่จากสินทรัพย์เหล่านั้น  
 • 11. 10. Ford Motor Co. has been transformed into a simpler, nimbler organization that’s ready to react to change more quickly. This culture change ____ has led to _____ its success in recent years. บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ จำากัด ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ องค์กรที่เรียบง่ายและคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งพร้อม ที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมาก ขึ้น การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนี้นำาไปสู่ความ สำาเร็จขององค์กรในไม่กี่ปีมานี้
 • 12. 11. In online advertising, advertisers and publishers must agree on a standard counting methodology. If not, significant friction will __ result from__ the use of multiple standards. ในการโฆษณาออนไลน์ นักโฆษณาและผู้พิมพ์ จะต้องเห็นด้วยกันกับวิธีการนับที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน ถ้าไม่เช่นนั้น ความขัดแย้งโดยมีนัย สำาคัญอาจเกิดจากการใช้มาตรฐานหลาย มาตรฐาน  
 • 13. 12. Thirty years ago, the international development community was abuzz with excitement. __ The reason for this was that __ the perfect solution to poverty in developing countries appeared to have been finally located. This was microcredit, the provision of tiny micro-loans used by the poor to establish income-generating activities. เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ประชาคมการพัฒนาระหว่าง ประเทศพากันตื่นเต้นฮือฮา เหตุผลที่เป็นอย่าง นี้ก็เพราะ ว่าดูเหมือนว่า ในที่สุด ก็ได้พบแล้วซึ่ง วิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบเพื่อแก้ไขปัญหาความ ยากจน ในประเทศกำาลังพัฒนา นั่นคือ microcredit ซึ่งก็คือการจัดหาเงินกู้ขนาดเล็ก แก่ผู้ยากไร้ เพื่อสร้างกิจกรรมสร้างรายได้
 • 14. 13. Large projects comprise many smaller parts that need specialist intervention. But this need is intermittent and the company does not see value in hiring a full time and costly specialist. _____Therefore___, it is wiser to outsource that part of the project to an offshore vendor and accrue gains to the company by saving the permanent cost on an employee. โครงการขนาดใหญ่ประกอบด้วยส่วนเล็กๆ หลายส่วนที่ต้องการการเข้ามาแทรกแซงดูแล ของผู้เชี่ยวชาญ แต่ความต้องการนี้มีเป็นเพียง ครั้งคราว และบริษัทไม่ได้เห็นคุณค่าในการจ้าง งานผู้เชี่ยวชาญเต็มเวลาและราคาแพง (ค่าตัว สูง) ดังนั้น มันเป็นการฉลาดกว่าที่จะจ้างคน ภายนอกจากให้ทำางานส่วนนั้นของโครงการ และเพื่อเพิ่มผลได้ให้กับบริษัท ด้วยการประหยัด ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานถาวร
 • 15. 14. Recent studies show that 50 percent of website sales are wasted ___ due to the fact that _ visitors cannot locate the content that they need.   รายงานการวิจัยเร็วๆ นี้แสดงให้เห็นว่า 50% ของการขายทางเวบไซต์นั้นสูญเปล่า เนื่ิิองจาก ผู้เข้าเยี่ยมชมเวบไซต์ ไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่ เขาต้องการได้  
 • 16. 15. It is noted that a real commitment to a CSR program can __lead to __ a true and defining differentiation from competitors.   เป็นที่สังเกตว่าการเข้ารับผิดชอบผูกพันกับ โปรแกรม CSR อย่างจริงจังนั้น สามารถนำาไปสู่ ความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างแท้จริงและชัดเจน ได้