Memoria 2008

 • 549 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
549
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. SINDICATURA M. DE GREUGES MEMÒRIA 2008
 • 2. 1.- PRESENTACIÓ MEMÒRIA2008 D’acord amb l’article 99.4 del Reglament Orgànic Municipal, presento a l’Ajuntament i a tota la ciutadania la memòria de les actuacions realitza des durant l’any 2008 per la Sindicatura Municipal de Greuges. Amb el seu contingut pretenc donar a conèixer els resultats d’un any de treball en defensa dels ciutadans. Aquest és el tercer informe que presento com a síndica al ple del Consistori, i per tant puc tenir una mirada més global sobre el funcionament i ntern de l’Ajuntament d’Igualada. Aquesta perspectiva em permetrà avaluar si hi ha el convenc iment, per part dels poders públics, de la seva funció de servei als ciutadans, i si l’administració fa esforços per evitar les rutines burocràtiques. Aquesta percepció considero que és totalment necess ària si es vol ser eficient en les seves actuacions, que haurien de tenir com a objectiu pri oritari el respecte i la defensa dels drets i interessos legítims de tots els igualadins, oferint un servei de qualitat. En realitat, aquesta és la meva feina com a síndica : defensar els drets dels ciutadans en relació amb l’actuació de l’Ajuntament d’Igualada i dels organismes que en depenen. I aquesta devia ser precisament la intenció dels nostres governants quan en el Ple del 19 d’octubre de 1999 es va aprovar la creació de la sindicatura. Respecte a la meva actuació durant el passat exercici em cal dir que m’he sentit totalment recolzada per la institució municipal per portar a terme aquesta tasca. En cap moment he tingut la sensació que el funcionament de la Sindicatura els hi fos incòmode, ans el contrari, crec que valoren positivament la meva feina, com a figura a la que pot recórrer el ciutadà quan se senti agreujat per alguna actuació de l’Ajuntament. Penso també que els poders públics consideren que l’actuació de la sindicatura serveix per millorar e l mateix funcionament de la maquinària administrativa del municipi, ja que a través de la meva tasca puc detectar i posar de manifest algunes de les seves mancances i defectes. Penso que no els descobriré res de nou si els dic que molts ciutadans consideren que les actuacions dels poders públics apareixen sovint com allunyades i prepotents; que fan actuacions que en darrer terme paga la ciutadania, sense una i nformació i una consulta adequada; moltes vegades sembla com si les mesures preses per l’equip de govern fossin purament recaptatòries. És cert que l’administració no sempre fa les coses bé; per tant, és evident que hi ha moltes coses per millorar, tot i que que també és cert que el ciutadà no sempre té la raó, encara que s’ho pensi. Així doncs, per part de la sindicatura, després d’haver recollit de manera exhaustiva tota la informació disponible sobre la queixa, si es creu en la fonamentació i en la justesa de la reclamació del ciutadà, es recomana que es repari el greuge i es doni satisfacció a la seva demanda. En el terreny pràctic, haig de dir que en la majoria delscasos els responsables municipals han atès les meves suggerències i reclamacions, tal com es pot v eure perfectament reflectit en el contingut d’aquesta memòria. En altres casos, en què es consi dera que l’actuació municipal ha estat correcte, i que els drets del ciutadà han estat respectats, em cal explicar-li i fer-li veure la correcció i justesa dels tràmits realitzats, que generalment acaba reconeixent com a bons. Finalment voldria fer algunes reflexions. Penso que fer política no consisteix solament en oferir programes i aprovar lleis, reglaments i orde nances, sinó que també resulta imprescindible explicar i convèncer . Els ciutadans hi tenen tot el dret, i penso que és l’única manera de guanyar-se la seva confiança, i evitar el descrèdit de la polí tica. No se m’escapen les dificultats de portar a terme de manera eficaç aquesta tasca, que d’altra b anda està perfectament especificada en el ROM, que és el dret dels ciutadans a ser informats i a participar en la presa de decisions. Però insisteixo que caldria posar-hi molt d’esforç, i no limitar-se a complir les especificacions contingudes en la llei. Cal no solament tenir un control estricte i rigorós de l’ús dels fons públics, i de gestionar de manera curosa la despesa municipal, sinó de garantir i explicitar la transparència. Com he dit suara, no solament és temps de governar amb eficàcia i honestedat, sinó d’ explicar i convèncer. 1
 • 3. Agraï ments: A principis de 2008 na Sra. Rosa Sáez es va fer càrrec de la secretaria de l’oficina de la sindicatura; cal dir que la seva incorporació ha significat un abans i un després, ja que l’aplicació d’un mètode administratiu eficient ha comportat un impuls i una evolució en la gestió dels cassos i dels expedients. Per la qual cosa, vull destacar que estic doblement agraïda, a ella en particular per la seva motivació i al Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament que la va designar. Assumpta Sagristà Sí ndica Municipal de Greuges 2.- LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES: organització i funcionament La Sindicatura de greuges d’Igualada és un òrgan desconcentrat de l’Ajuntament, que no té personalitat jurídica i que té per missió defensar els drets dels ciutadans en relació amb l’actuació de l’Ajuntament d’Igualada i dels organismes que en depenen que es va aprovar per Ple, el dia 19 d’octubre de 1999. 2.1. EMPLAÇAMENT Actualment, la Sindicatura Municipal de Greuges està situada a l’edifici principal de l’Ajuntament, a la Plaça de l’ Ajuntament, núm. 1, 5è. Pis, n ja disposa d’ oficina prò pia o . M’ agrada destacar la importància que la Sindicatura hagi pogut disposar ja de forma permanent d’aquest espai d’ús exclussiu, la qual cosa ha faci litat l’atenció a la ciutadania -fins i tot fora d e l’horari habitual- amb més privacitat per tractar el temes i per desar el els propis arxius i dades amb més seguretat. 2.2. HORARI D’ ATENCIÓ A LA CIUTADANIA L’horari d’atenció al públic de la secretaria de la Sindicatura és de dilluns a divendres de les 8:00 h. a les 15:00 h. No obstant això, l’oficina pròpiament dita està oberta al públic tot el matí dels dimarts i els dimecres de 8:00 a 11:30h. La resta de dies les consultes o informacions es fan telefònicament. Aquesta primera atenció la realitza la secretària i consisteix en determinar si el tema és competència o no de la Sindicatura i dóna hora, si escau, per entrevistar-se amb la síndica, o si el tema no és de competència, deriva la persona al lloc corresponent. La Síndica municipal de greuges està a disposició de la ciutadania els dimarts d’11:00 a 13:00 h., tot i que, quan cal, s’adapta a les necessitats d’horari dels població local. 2.3. PROCEDIMENT D’ ACTUACIÓ DE LA SINDICATURA Les persones presenten la seva consulta o queixa a la secretaria de la Sindicatura, mitjançant contacte telefònic, correu electrònic o bé personalment. Si la queixa o la consulta són competència de la Sindicatura es concerta una entrevista amb la Síndica municipal de greuges. En cas contrari, es deriva a la persona al lloc corresponent. En el moment de l’entrevista, la persona que formula la queixa o la consulta exposa el cas a la Síndica i aporta la documentació que creu convenient per aclarir el tema. Des de la Sindicatura, es demanen les informacions oportunes als departaments que correspongui -fins i tot la Síndica pot arribar a comprovar personalment al lloc dels fets- per determinar si s’estima o es desestima la queixa formulada. Si s’estima es fan les 2
 • 4. recomanacions o suggeriments adients a les autoritats i al personal de l’Ajuntament. Si es desestima, es comunica a la persona interessada mitjançant escrit motivat. El nostre estil de treball procura ser directe i planer, escoltant a la persona que planteja una queixa i procurant oferir una solució àgil, evitant el màxim possible la burocràcia. 2.4. RECURSOS HUMANS El personal adscrit a la Sindicatura està integrat per la Síndica municipal, i una administrativa a temps parcial, amb una dedicació de 10h setmanals. Cal fer notar, però, l’augment significatiu del nombre de queixes tramitades que s’incrementa d’any en any com podem observar en els les descripcions de casos atesos. Per tant, cal portar a terme una ampliació del temps de dedicació per part de l’administrativa adscrita. Cal també preveure la substitució d’aquesta persona en temps de vacances per tal que la Sindicatura segueixi el seu correcte funcionament sense interrupció del servei. La Sindicatura també compta, en cas de necessitat, amb l’assessorament dels serveis jurídics de l’Ajuntament. 3.- ACTUACIÓ DE LA SÍ NDICA MUNICIPAL L’actuació de la Síndica está regulada al Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament d’Igualada, al Capítol VIII, art. 101.”Procediment i actuació del Síndic de Greuges”. 3.1- FUNCIONS I. Atendre les queixes i consultes de qualsevol ciu tadà o ciutadana referents a actuacions o omissions de l’Ajuntament d’Igualada i dels organismes que en depenen, una vegada s’hagi esgotat la via administrativa. II. Demanar informació a l’administració municipal i, en general, a tots els organismes i empreses dependents de l’Ajuntament d’Igualada sobre la consulta o la queixa formulades per decidir acceptar-la a tràmit o no. III. Fer recomanacions, suggeriments i recordatoris a les autoritats i al personal de l’Ajuntament d’Igualada. IV. Proposar fòrmules de conciliació entre les part s. V. La síndica municipal de greuges no pot modificar o anul.lar actes o resolucions administratives. 3.2- CLASSIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS Les actuacions de la Sindicatura es classifiquen en tres grups, d’acord a les conclussions de la V Trobada del Fòrum de síndics/ques i defensors/es del ciutadà, de 27 d’abril de 2003: 1. Consultes, assessorament, informació ( CAI ). 2. Queixes 3. Actuació d’ofici 3.2.1- Consultes, assessorament, informació( CAI ) . Persones que s’adrecen a la Sindicatura per sol.licitar una informació. 3
 • 5. Temes que són competència de la Sindicatura on el c iutadà només cerca informació perquè no sap interpretar la documentació que ha re but o considera que en aquesta documentació no hi ha prou informació per saber per què s’ha arribat a la resolució comunicada. Se l’ajuda a entendre el document i, si cal, es demana l’expedient al departament corresponent per explicar tots els passos realitzats i la normativa reguladora. Enguany s’ han realitzat28 actuacions d’ aquest tipus (CAI) 3.2.2- Queixes. Les queixes, que són la majoria de les entrevistes de les qual sempre se’n obre un expedient, es divideixen en dos tipus: admeses i no-admeses. En el grup de les admeses s’inclouen les actuacions següents: ADMESES: Estimades (Mediació-solució amistosa/ Recomanació acceptada/ Acceptada parcialment/ No acceptada) Temes que són competència de la Sindicatura, en els quals s’ha esgotat la via administrativa, però les persones interessades no estan d’acord amb la resolució presa per l’ajuntament. En aquest cas, a partir de l’entrevista que la Síndica manté amb la persona determina admetre la queixa a tràmit o no admetre-la. Una vegada admesa, des de la sindicatura es demana informació al departament corresponent i la síndica estudia la documentació presentada per la persona interessada i la informació facilitada pel departament. En base a aquests dos ítems, decideix estimar o desestimar la queixa que li ha estat presentada. En cas d’estimar la queixa, la síndica fa, en la majòria de casos, una funció de mediació entre les parts. En els casos en què la mediació no és possible, la síndica formula una recomanació a l’alcaldia. No obstant això, també és possible, i s’ha donat, que la recomanació que la Síndica a fet al department responsable hagi estat aceptada només de forma parcial o que fins i tot no l’hagi acceptada. Temes que són competència municipal i no s’ha esgotat la via administrativa. En aquest cas, la Síndica assessora sobre el procediment a seguir davant l’Ajuntament i exerceix una funció de mediació i tutela. Desestimades: Temes que són competència de la Sindicatura i que havent esgotat o no la via administrativa, es constata, a la vista de la documentació presentada i dels informes des departments de l’ajuntament, que la persona que ha present la queixa no té raó. En aquest cas, la queixa, tot i haver estat admesa, es desestima. Arxivades per desistiment: Temes que són competència de la Sindicatura i que a pesar de sol.licitar-ho formalment no s’aporta la informació necessària tot i que se’li ha demanat en més d’una ocasió. NO-ADMESES: El grup de les no-admeses es pot subdividir en dues categories: 1.- Les que no tenen les dades suficients per ser acceptades, com podrien ser anònims, o no han esgotat la via administrativa o estan “sub iudice”. 2.- Derivades Derivació interna: Els temes que són competència municipal però no s’han comunicat prèviament a l’Ajuntament. En aquest cas, des de la Sindicatura no s’admet a tràmit la queixa i es facilita informació al ciutadà o ciutadana de com tramitar-la a través de l’Ajuntament. 4
 • 6. Derivació externa: Queixes o peticions que fa la persona però que no són temes de competència municipal tot i que la persona pugui tenir raons suficients. En aquest cas, se la deriva al servei de l’administració pública que calqui o al Síndic de Greuges de Catalunya. Durant l’ any 2008, s’ han tramitat 86 queixes. 3.2.3- Actuació d’ofici En l’article 99. del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament d’Igualada, “Definició del Síndic de Greuges”, es diu que el síndic de greuges d’Igualada pot actuar també d’ofici. Aquest grup inclouria aquelles actuacions que es tiren endavant des de la Sindicatura de Greuges, sense que s’hagi presentat cap consulta o queixa per part de la ciutadania, però la Síndica considera que és un problema d’interés general per al municipi que cal resoldre. En aquest cas, des de la Sindicatura, es fa un treball de recerca per fonamentar l’interès del problema plantejat i es formula recomanació a l’alcaldia. Durant el passat 2008 la Sindicatura va tenir molt interès en resoldre el greuge que afectava als nens que havien d’utilitzar transport escolar quan se’ls havia assignat una escola pública molt lluny del seu domicili habitual. Aquesta circumstància, unida a les dificultats que els suposava haver-se de desplaçar, feia que a més a més haguessin de pagar el preu de l’autobús quatre cops al dia i això els resultava car i discriminatori. L’Ordenança reguladora del sistema de tarifació social de l’ús del servei d’autobús per a escolars d’Igualada, ha establert un ‘Carnet Verd’ que dóna dret a aquests alumnes d’entre 4 i 16 anys a gaudir d’un descompte del 50%. No obstant això, com que la Sindicatura encara ho considera discrimnatori, ha proposat la gratüitat. Per altra banda, la Conselleria de Política Territorial I Obres Públiques, en la línia de suport a les famílies, acaba de signar (2009) una Ordre a partir de la qual s’estableixen les condicions per a l’aplicació de descompres en els serveis regulars de transpoort de viatgers que afecten a aquests casos . Així, l’esmentada Ordre estableix que les ATM i els Consorcis del transport públic hauran de dur a terme les adaptacions tècniques necessàries del sistema tarifari integrat per a garantir l’aplicació d’aquestes bonificacions. D’altra banda, en aquesta línia de suport a les famílies, l’ATM de Barcelona està ultimant la nova targeta T-12, que suposarà la gratuï tat del transport públic per als menors de 12 anys amb , l’objectiu de promoure’n l’ús entre els més joves i ajudar les economies familiars, mitjançant aquest tipus de subvencions. És possible, doncs, que quan sigui d’aplicació l’Ordre de la Conselleria de Política Territorial abans esmentada, s’hagi d’acceptar obligatòriament la gratuïtat. Mentrestant cal fer la nostra la nostra pòpia regulació. Durant l’any 2008 s’ha tramitat UNA actuació d’ofici. 4.- RELACIONS DE LA SINDICATURA AMB L’AJUNTAMENT 4.1- RELACIONS AMB ELS DEPARTAMENTS I LES REGIDORIES L’article 99 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament d’Igualada, “Definició del Síndic de Greuges”, estableix que “l’administració municipal i, en general, tots els organismes i empreses depenents de l’Ajuntament estan obligats a auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, el Síndic de Greuges en les seves investigacions.” 5
 • 7. En aquest sentit,d esd e la Sindicatura Municipal de Greuges es valora molt positivament la relació amb els diferents departaments de l’Ajuntament, que s’han mostrat col.laboradors, a disposició i que han actuat amb celeritat i eficàcia, quan se’ls ha demanat informació puntual, l’emissió d’un informe o la revisió de l’expedient corresponent. La fisolofia de treball de la Síndica municipal de Greuges és la de resoldre els expedients que es presentin per la via de la mediació amistosa sempre que sigui possible. S’ha de posar especial atenció en la importància de donar una resposta ràpida a la petició d’informes i a les recomanacions presentades des de la Sindicatura que, repeteixo, en general ha estat força favorable. 4.2- RELACIONS AMB EL PLE MUNICIPAL El Reglamento rgànic municipal de l’ Ajuntament d’ Igualada, estableix que la Síndica municipal de Greuges ha de presentar al Ple municipal, anualment un informe de les seves actuacions durant , l’any complet anterior. 5.- ASSOCIACIÓ FÒRUMDE SÍ NDICS/QUES I DEFENSORS/ES LOCALS DE CATALUNYA El 10 de novembre de 2005, es va celebrar l’assemblea constituent i general de l’Associació Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, a la ciutat de Figueres. La creació d’aquesta associació va néixer de la necessitat de trobar una nova fòrmula de gestió, de funcionament, d’assessorament i d’unificació de criteris del FòrumSD arrel de l’augment del nombre de síndics, síndiques, defensors i defensores locals nomenats en els últims anys a Catalunya i que han passat a formar part del FòrumSD. Els fins de l’associació són : 1. Donar suport tècnic als síndics, síndiques, defe nsors i defensores locals de Catalunya. 2. Promoure els contactes i els intercanvis tècnics , facilitar les consultes sobre casos i la informació entre defensories i sindicatures. 3. Promoure el desenvolupament i la implantació de la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges o Defensoria de la Ciutadania Local 4. Establir relacions i convenis amb altres institu cions, entitats i organismes per a la consecució dels objectius de l’associació. Si bé, formen part de l’associació els Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, també en poden formar part, com a socis agregats, altres síndics, síndiques, defensors i defensores locals dels municipis integrats en la Xarxa Europea de Defensors del Poble i de la resta de comunitats autònomes de l’Estat. L’òrgan de govern de l’associació és la Junta Directiva, integrada pel President, (durant l’any 2008 el Sr. Carles Dalmau i Ausàs, Síndic Municipal de G reuges de Sant Boi de Llobregat), per un vicepresident, un secretari, un tresorer i cinc vocals. L’associació es financia mitjançant l’aportació d’u na quota per part de cadascun dels seus membres. 6
 • 8. 5.1 – OBJECTIUS DEL ForumSD Resultat de l’ any 2007: Es pot dir que tots els objectius que es detallaven a la memòria de 2007 han estat assolits durant el 2008 i han estat de gran interès i ajuda per a les actuacions diàries. Per a l’ any 2008: • Col.laboració amb la DIBA en la publicaciói difus ió de la guia sobre les sindicatura locals. • Col.laboracions amb les diputacions de Tarragona, Girona i Lleida amb la posiblitat de signat convenis. • Possiblitat d’ una nova compareixenç a en Comissióal Parlament de Catalunya. • Formalitzacióde contactes amb el Sí ndic de Greuges de Catalunya i manteniment en la promoció de la Institució. • Difusióde la Institucióa a travésde convenis amb FMC i AMC. Garantir la presència en les convocatòries a nivell estatal o internacional d’interès per al al ForumSD. • Desplaç aments a territoris el setembre per donar a conèixer la Institució. • Presència del FromSD –Jorn ada europea/Internaciona l: “The impact of the ombudsman”. • Web del Forum SD: Incrementar i potenciar el seu ú s com a eina útil de treball. • Estudiar la creaciód’ un banc de recursos-activitats-bones pràctiques-idees dins la Web. • Creaciód’ un consell assessor-consultiu del ForumSD format per ex sindics i col.laboradors rellevants. 5.2- ACTUACIONS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES D’IGUALADA EN RELACIÓ AL FÒRUM. I. Participació en l’assemblea general de l’Associa ció del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, celebrada a Lleida el 26 de febrer de 2008 II. Participacióactiva a les Jornades de Formaciói Ta llers de treball per a Síndics i membres dels seus equips celebrades III. Participació activa responent i plantejant con sultes al Fòrum a través de la pròpia web. La valoració que fem de l’Associació FòrumSD de Catalunya, és molt positiva ja que és una eina imprescindible d’intercanvi de coneixements i de contrasts entre els Síndics i un recurs per trobar resposta a consultes que planteja la ciutadania i que, de vegades, tenen una difícil solució. 7.- TROBADES, ACTES I JORNADES DE FORMACIO DATA ACTE LLOC 30.gen Signatura convenis de col.laboraciódel Foru mSD Santa Coloma de amb FMC i l’Ajuntament de Santa Coloma pel suport Gramenet de la web 28.feb X Assemblea General Ordinària de Sí ndics/esLocals Lleida 21.mai Jornada de treball amb Sí ndic de Catalunya sobre Barcelona empadronament i disciplina urbanística 30.set Reunióde Territori amb la Junta directiva d el Vilafranca del ForumSD Penedès 09.oct Jornada de treball amb l’ Agència de Protecció de Barcelona dades de Catalunya 30-31.oct III Jornades annuals de formació Barcelo na 18.nov Visita al Parlament de Catalunya i sessióde treball Barcelona amb la Comissió de Peticions del Parlament 7
 • 9. 02.des Consell de Districte Centre a l’ Espai Cí vicCentre Igualada 10.des Inauguracióde la nova seu del Sí ndic de Greuges de Barcelona Catalunya 11.des Jornada de treball a la Facultat de Dret de BCN Barcelona sobre els serveis jurídics de les entitats locals Els primers Des de l’ octubre, entrevistes a Ràdio Igualada per Igualada dimecres de mes donar a conèixer la Sidicatura 8.- OBJECTIUS DE LA SINDICATURA D’ IGUALAD A 2009 1.- Un dels objectius preferents per a l’ any 2008 va ser que l’Ajuntament d’Igualada apliqués mesures efectives per controlar i reduir la contaminacióacústica que s’ observa a la ciutat. En aquest sentit, cal dir que si bé és un tema difícil en si mateix, pel que fa als ciclomotors, motos i cotxes s’ha constatat una clara voluntat de teballar per minimitzar els efectes, ja que se m’ha informat de l’increment de mesures acústiques i de les sancions imposades als conductors per aquest motiu. Cal, no obstant, continuar avançant i no defallir i, en aquest sentit, la Sindicatura estarà a l’aguait. Queda encara per solucionar el problema de les zones d’esbarjo que hi ha al centre de la ciutat, al qual d’alguna forma se li haurà de donar resposta. 2.- Un altre dels objectius del 2008 era el de donar alternatives de caire educatiu en aquells casos de menors d’ edatque haguéssincomès unainfr accióadministrativa per tal que el fet no quedi únicament en una sanció econòmica. En aquest sentit, des del Departament de Salut i Acció Social se m’ha informat que l’Àrea de Serveis Personals, per indicació de les regidores corresponents i a petició de la Síndica, va iniciar una tasca per tal que els infractors menors d’edat en comptes de pagar una multa, com a sanció puguin realitzar tasques reparatòries. Han indicat que es va fer evident que caldria la modificació de l’Ordenança que estableix les infraccions i sancions que els corresponen (ordenança de la via pública) però, abans de procedir a aquesta modificació es va fer un estudi tècnic de l’abast de les conseqüències: a) En primer lloc, es van estudiar els models aport ats per la Sindicatura, per veure quin seria el més adequat al nostre Ajuntament. b) En segon lloc es es van mantenir contactes amb l a policia local i la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat, per saber, respectivament, l’opinió i experiències d’aquest tipus. c) Finalment, es van estudiar els cassos de joves i nfractors que hi hagué l’any anterior, per saber la tipologia d’infraccions, l’import de les sancions, si els joves eren persones detectades pels serveis socials municipals o no. En aquest moment, sembla que aquest expedient ha adquirit un nou impuls per implantar aquesta mesura, fins i tot en casos per vandalismes o fets similars. Esperem, doncs, que hi hagi un avançament important de cara al 2009. 3.- Un darrer objectiu ésel que es recull a l’ apartat 3.2.3. (Actuacions d’ofici) pel que fa a la gratuitat del transport escolar en els casos dels alumes als quals se’ ls hagi assingat una escola lluny del seu domicili. 8
 • 10. ACTUACIONS 2008 Expd: 001 Tipus: Queixa (1) Tema: Mala atenció en la Comissió de Reis *Descripció: Una senyora es queixa que la Comissióde Reis d’ Igualada no la va informar correctament pel que fa a les places limitades i el seu seu fill va quedar exclòs de la cavalcada. L’explicació que en principi van donar va ser que l’aceptació era per ordre d’inscripció, tot i que després es van desdir y això la va fer sentir menystinguda. Actuació: La sí ndica va demanar informacio a la Regidora deFestes i a la Comissió de Reis, però em ambdós casos va quedar clar que aquesta Comsió és una entitat privada, completment independent de l’Ajuntament, i que té els seus propis estatuts on l’aministració no hi pot actuar, de la qual cosa se la va informar. *No admesa Expd: 002 Tipus: Queixa (1) Tema: Malbaratament de l’aigua Descripció: Una senyora es queixa sobre el malbaratament de l’aigua de reg en els jardins de la Plaça Castells, atès que els aspersors estaven dirigits a la calçada i l’herba ni tan sols es mullava de passada, la qual cosa considera totalment contradictòria amb les directrius que venen donant les administracions sobre l’estalvi d’aigua i allò que s’explicita al calendari annual que l’ajuntament reparteix per les cases i demana que la regidora de medi ambient revisi aquest tipus d’instal.lacions pera fer-les més sostenibles. Actuacio: La Sindica ho ha posat en coneixement de la regidora del Medi Ambient la qual s’ha compromès a fer-ho extensiu a la regidoria responsable dels serveis de jardineria de la ciutat, i també ha informat a la reclmanat deixant mol clar que aquest reg no es fa amb aigua de boca sinó freàtica. *Mediacióamistosa Expd: 003 Tipus: Queixa (1) Tema: Disconformitat amb la ubicació del contenidor Descripció: Una senyora es queixa de que l’ ajuntament li ha posat un contenidor davant la tanca del seu jardí i diu que li resta visibilitat en sortir del garatx. Actuació: No s’ accepta la queixa ja que no ha utilitzat primer els conductes ordinaris per a fer la peitició. *No admesa Expd: 004 Tipus: Queixa (1) Tema: Multa d’aparcament per no exibir la tarja de miniusvàlid Descripció: Una senyora es queixa perquè li han posat una multa d’aparcament tot i disposar de la tarja com a titular no conductor i no s’han atès les al.legacions presentades ni el recurs. Actuació: Es comprova que la senyora, efectivament, disposa de la tarja pertinent i recomano que la multa sigui anul.lada, com així ha estat. *Recomanacióacceptada Expd: 005 Tipus: Queixa (2) Tema: Problemes de trànsit al c. Sor Rita Mercader amb Milà i Font Descripció: Un senyor es queixa del doble sentit de la circulació que hi ha al c. Milà i Fontanals atès que és força estret i no permet eltrànsit de dos veicles alhora si n’hi ha d’estacionats i proposa que hi hagi un sol sentit de circulació. Actuació: La queixa no s’ acepta com a tal, però es deriva el cas al Servei de Vialitat per al seu estudi i adequació. *Desestimada 9
 • 11. Expd. 006 Tipus: Queixa (2) Tema: Multa d’estacionament amb un camió Descripció: Un senyor esqueixa per una multa d’ estacionament a un camió en un lloc on no estava senyalitzada la prohibició. Actuació: Un cop comprovada la veracitat de la queixa, es va una reconamació al Servei de Vialitat perquè la sanció li sigui condonada i, seguidament el Sevei enqüestió va posar el senyal de prohibició corresponent. *Recomanacióacceptada Expd: 007 Tipus: Consulta (1) Tema: Producte comprat que no compleix la publicitat Descripció: Una senyora manifesta que el producte que ha comprat no compleix amb el que diu la publicitat. Actuació: Se la informa que ha de dirigir-se a l’ Oficina del Consumidor ubicada al Consell Comarcal i presentar la denúncia corresponent. *Derivada Expd: 008 Tipus: Queixa(1) Tema: Problemes d’aparcament i multes de trànsit Descripció: Una senyora es queixa pel seguit de multes d’ aparcament que li posen a l’Av. Andorra i per l’ús que se’n fa amb el qual no hi està conforme. Actuació: La queixa no ésadmesa perquè no ha seguit primer la via ordinària i se la informa com ho ha de fer. *No admesa Expd: 009 Tipus: Queixa (2) Tema: Denúncia urbanística Descripcio: Un senyor es queixa per un problema urbaní stic relatiu a unes obres interiors en una casa de planta baixa situada al c. Francesc Moragues a rel d’una desavinença familiar, per la qual cosa, la família (germans i nebots) han recorregut a la via judicial per esclarair responsabilitats. Actuació: La Sindicatura no pot actuar en estar el cas ‘sub iudice’. *No admesa Expd: 010 Tipus: Consulta (1) Tema: Bases per exempció de la taxa d’escombraries Descripció: Una senyora demana informaciósobre les bases i el s barems per a l’exempció de la taxa per la recollida d’escombraries domèstiques. Actuacio: Se li indica que s’ ha de dirigir al Servei de Benestar Social on li facilitaran tots aquests extrems. *Derivada Expd: 011 Tipus: Consulta (1) Tema: Contribucions de millores Descripció: Una senyora demana que se li faci un major fraccionament sense interessos al rebut de contribucions de millores de la Travessia del Vallès, atès que els seus ingressos són molt escassos. Actuació: Després de les consultes i averiguacions pertinent s al Departament d’Intervenció se la informa de les diverses modalitats i fraccionament en quatre rebuts de pagament; ara bé, la petició de que no se li cobrin interessos no és viable des del punt de vista legal, ja que la Llei obliga a aplicar un 7% en concepte de demora. No obstant, hi cap la possiblitat de demanar-ho expressament justificant-ho amb l’import de la pensió i al.legant les seves circumstàncies particulars. 10
 • 12. *Tancada Expd: 012 Tipus: Consulta (1) Tema: Multa de trànsit Descripció: Una senyora va ser denunciada per haver sobrepassat el temps en la zona blava. No obstant això va dipositar 3€ en concepte d’anul.lació de la denúncia i va deixar-hi la butlleta tal com indicava la màquina expenedora. No obstant això, al cap d’uns dies la sanció li va arribar a través de l’OGT, la qual cosa significava que havia de fer una instància per a reclamar la condonació i personar-se al Registre d’entrada de l’Ajuntament per presentar-la a fi que li retirin. La senyora considera que cal facilitar els tràmits i assegurar-se si realment la multa era apropiada per tal de no haver de fer passos supèrflus i voldria fer els tràmits per correu electrònic o fax. Actuació: Se la informa que primer ha de comprovar si està dins del temps per poder anul.lar la butlleta, ja que hi ha un temps determinat, i també que la instància ha de ser original però que no cal presentar-la personalment, sino que ho pot fer a través d’altri. *Tancada Expd: 013 Tipus: Queixa (1) Tema: Bitllet d’autobús per a gent gran Descripció: Una senyora es queixa que el bitllet d’ autobú s per a la gent gran és massa car. Actuacio: La queixa no s’ admet, però se la informa sobre elventall d’abonaments i carnets que l’ajuntament els facilita, i en alguns casos totalment gratuïts. *No admesa Expd. 014 Tipus: Queixa (1) Tema: Problemes d’obres en un edifici protegit. Descripció: Una senyora es queixa perquè l’ edifci on viu on hi té el pis i està catalogat com a protegit, té problemes d’esquerdes a l’estructura i la façana. No obstant els propietaris principals de l’edifici defugen el problema i demana que la Sindicatura intervingui davant els resposables municipals perquè obliguin la totalitat de la comunitar a assumir les obres de reparació necessàries. Actuació: Després de fer les averiguacions oportunes al Serv ei d’Obres es constata i se la informa que s’està seguint un expedient de disciplina urbanística a través del qual ja s’ha emès una ordre d’execució de les obres de consolidació a tota la comunitat de la qual ella en forma part. *No admesa Expd. 015 Tipus: Queixa (2) Tema: Defecacions de gossos a la Plaça del c. Cabrera d’Anoia Descripció: Un senyor es queixa que la placeta del c. Cabrera d’Anoia s’hi acostuma a passejar els gossos, però els seus propietaris no recullen les defecacions. Tot i que reconeix que en els darrers temps, està en millors condicions, el problema no s’ha erradicat i afirma que les pudors li arriben fins a casa quan obre les finestres. Actuació: Es varen fer averiguacions davant la Policia Local que va informar que l’agent de proximitat de la zona fa servei cada dia a dies a diferents hores des de fa més d’un any. També s’ha fet una campanya informativa a tots els usuaris de la plaça, s’hi ha posat il.luminació i s’hi ha col.locat un cartell. A més a més, diu els operaris de neteja de la zona responen amb eficàcia. De tot plegat se’n va informar al reclamant explicant-li que h iha una voluntat clara de millora diària per part de l’ajuntament. *Mediacióamistosa Expd. 016 Tipus: Consulta (1) 11
 • 13. Tema: Problema amb las ubhasta del pì s que ocupa en règim d’úsdefruit. Descripció: Una senyora que ocupa un pis en règim d’ úsdef ruitté por que els nous propietaris la facin fora, ja que, segons ella, s’ha esborrat l’inscripció de l’úsdefruit al Registre de la Propetat sense el seu consentiment. Actuació: Els juristes municipals ens han indicat que no hi ha cap inconvenient en què una propietat sigui subhastada amb una càrrega d’úsdefruit o amb llogaters i que en aquest cas la persona que adquireixi la finca també adquireix les càrregues que porti associades. Per altra banda no hi ha la possiblitat d’eliminar un assentament registral en els termes que la reclamant ha dit, per la qual cosa se li recomana de dirigir-se al Registre de la Propietat per tal de demanar una certificació de la situació actual. *Derivada Expd. 017 Tipus: Consulta (2) Tema: Informació sobre el retorn de l’impost de matriculació atesa la minusvalia que pateix Descripció: Un senyor pregunta com ho ha de fer perquè se li retorni l’impost de matriculació d’un vehicle, atès que pateix una minusvalia reconeguda per l’equip de valoració d’Adults de Barcelona, i està desorientat. Actuació: S’ ha fet una consulta al Servei de vehicles de laprefectura de Trànsit de Barcelona, des d’on han informat que el senyor s’ha de dirigir a la Delegació d’Hisenda d’Igualada, ja quel’esmentat impost es liquida a l’Agencia Tributària, organisme depenent del ‘Ministerio de Economía y Hacienda’ i no a la Prefectura deTrànsit. En aquest sentit se l’informa. *Derivada Expd: 018 Tipus: Queixa (2) Tema: Problemes per accedir als parquímetres com a conseqüencia d’una minusvalia als braços Descripció: Un senyor es queixa que pateix una minusvalia als braços que li impedeix aixecar- los, per la qual cosa no pot accedir a la màquina expenedora de tiquets dels parquímetres ja que no hi arriba. No obstant això, la seva minusvalia, tot i estar reconeguda amb un grau de disminució del 65%, no ho està com manca de mobilitat, així que no té dret a disposar de la tarja de minusvàlid que li pemetria estacionar sense haver de pagar ni exposar-se a una multa per manca de tiquet. Exhibeix dos informes mèdics contradictoris. Actuació: S’ aconsella al senyor que demani una nova valoració al Servei de Valoracions d’Adults atesa la seva circumstància especial. No obstant això, si no és atesa convenientment la valoració, se li recomana que es dirigeixi al Síndic de Greuges de Catalunya ja que el cas excedeix les competència de la Sindicatura Local. *Irresoluble Expd: 019 Tipus: Queixa (2) Tema: Queixa contra un agent de la Policia Local en sentir-se tractat de forma irrespectuosa Descripció: Un senyor que téuna minusvalia a les cames portava el seu pare en cadira de rodes a una oficina de la caixa i en no trobar aparcament al davant va posar el cotxe sobre la vorera, quan l’agent de la policia urbana se li va dirigir amb males formes, segons va afirmar, i li va posar una multa per estacionament indegut. Si bé ell accepta la sanció, està disgustat amb el to de menyspreu dispensat per l’agent i és per aquest motiu que fa la queixa. Actuació: Es fan sengles escrits al regidor d’ Interior i alcap de la Policia Local explicant el cas i demanant que facin l’advertiment que calgi al guàrdia en el sentit que ha de tractar amb respecte les persones en general i en major mesura si són disminuides. *Mediacióamistosa Expd: 020 Tipus: Queixa (1-2) Tema: Quiexa contra un monitor de natació per tracte incorrecte al seu fill. Descripció: Uns pares manif esten que el su fill de cinc anys ha estat excessivament pressionat i maltractat per un monitor de natació i això ha fet que el nen estigui molt ansiós i li tingui pànic 12
 • 14. als cursets de natació-on hi assisteix a iniciativ a dels pares, no pas com a assignatura escolar obligatòria- de forma que s’hi nega a anar. Han demanat diverses vegades al Patronat Municipal d’Esports que es canviï el nen de grup amb un altre monitor però se’ls ha dit que el grup està format i tancat i no hi ha altra possibilitat, o que el monitor en qüestió deixi d’impartir classes, ja que, al seu criteri, no té les aptituds adequades. Els pares diuen saber que hi ha moltes altres queixes contra aquesta persona, per tant, creuen que la seva queixa ara està fonamentada. Actuacio: La Sindicatura ha demanat informacióespecí fica sobre aquest monitor al Patronat Municipal d’Esports i també si tenen constància d’altres queixes similars. el Patronat ha contestat que si bé s’han presentat dues queixes per escrit que afectin al referit monitor, tots els monitors han tinguit en algun moment queixes per desenvolupament de la tasca docent, però el percentatge d’aquestes han estat mínimes, si ho comparem amb el nombre d’usuaris que passen per les seves mans (més de 1.500 infants a més dels adults), i que no és possible un canvi de monitor ja que els efectius són limitats. Així mateix es comunica als pares, els quals manifesten de desisteixen de portar el seu fill al curset de natació per incompatibilitat de caracters. *Desistiment Expd. 021 Tipus: Queixa (1) Tema: Proliferació de coloms que nien a la teulada de l’edifici on viu. Descripció: Una senyora es queixa per la proliferacióde colom s que es posen sobre el teulat del conjunt d’edificis on viu embussant els desguassos i embrutant accessos i passadissos. La comunitat de propietaris ha fet una adequació de la teulada per tal de foratgitar-los però el sistema emprat s’ha malmès sense donar resultat. La senyora creu que els coloms s’alimenten de restes d’esmorzars de l’Escola Ramon Castelltort i van a beure a la font de la rotonda de l’Av. Balmes, i pel que fa als nius, sembla que els fan a la caserna de la Guàrdaia Civil. Si bé l’Ajuntament els hi va posar la gàbia per caçar-los, el sistema també ha resultat insuficient i demana que s’empri algun altra mesura complementària per a capurar-los. Actuació: S’ ha demanat informacióal Servei de Medi Ambient de l’ajuntament des d’on han informat que el disseny de la teulada dels esmentats edificis resulta altament atractiu i útil per a l’aixoplug dels coloms, de manera que mentre aquesta circumstància no es modifiqui o desaparegui no es podran eliminar definitivament de la zona atès que també s’ha demostrat que la cabina no és efectiva, ja que els coloms no baixen a menjar, i no es pot aplicar el sistema de captura amb xarxa. Es comunica a la senyora que l’única solució és que els veïns posin mesures disuassòries als seus edificis. *Irresoluble Expd: 022 Tipus: Queixa (1) Tema: Mal estat en la neteja de la Plaça de Els Roures Descripció: Una senyora que viu a la zona residencial Els Roures es queixa de l’estat de de brutícia i deixadesa de la plaça interior per excrements de coloms i fulles. Diu que només es neteja un cop a la setmana, que les escales i els escucells no es netegen mai i les pepereres en buiden cada 15 dies, la qual cosa és del tot insuficient. Diu, a més més, que l’operari és una persona gran amb poques habilitats. Actuació: Escomunica la queixa a la Regidoria de Via Pú blicai al Servei de Parcs i Jardins, de Serveis municipals, per tal que li facin un seguiment i en tinguin cura. *Mediacióamistosa Expd: 023 Tipus: Queixa (2) Tema: Problemes de sorolls provinents del públic d’un bar de copes Descripció: Un senyor es queixa dels sorolls per crits de la gent a la sortida d’un bar de copes que hi ha davant de casa seva cada cap de setmana que duren fins altes hores de la nit i no el deixen dormir. Diu qua ha telefonat diverses vegades la Policia Local però no hi ha una solució definitiva. Per altra banda, si bé l’hora de tancar és a les 3 de la matinada, hora en què es baixen les persianes, hi ha gent que es queda dintre i van sortit de mica en mica agreujant el problema, per tant, demana que com a mínim es faci complir l’horari de tancament de forma estricta. 13
 • 15. Actuació: S’ ha demanat informe a la Policia Local, la qual ha respost en el sentit que han estat fent diverses actuacions per tal de posar ordre en algun grup de persones que parlaven en veu alta en sortir i en dues ocasions es va amonestar el personal encarregat del bar per l’excés de volum de la música. Manifesta la Policia que, si bé van fent tasques de vigilància i control, és força complicat donar una solució definitiva ja que més d’una vegada, quan s’ha arribat al lloc origen de la queixa, les persones ja havien marxat. No obstant, continuaran estant alerta. *Mediacióamistosa Expd. 024 Tipus: Queixa (1) Tema: Multa per excés de velocitat en via interurbana Descripció: Una senyora es queixa que se li ha imposat una multa per circular a més 50 Km per hora a l’Av. Catalunya -quan ja sembla N-II- després d’haver depassat el senyal d’alliberació de prohibicions per la qual cosa va presentar sengles recuros que va ser desestimats. Actuació: S’ ha demanat informe a la Policia Local, la qual diu que en realitat l’esmentat senyal no és d’alliberació de prohibicions, sinó que indica que està permès l’avançament. El que passa és que el dibuix dels vehicles està esborrat i, com que només ha quedat la franja esbiaixada sobre fons blanc, sembla que indiqui final de prohibicions. No obstant això, com que el conductor no pot apreciar aquest matís i com que la via té més aspecte de carretera que de carrer, es recomana que se li tregui la sanció. *Recomanacióacceptada Expd. 025 Tipus : Queixa( 2) Tema: Multa per depassar el temps del parquímetre Descripció: Un senyor es queixa que se li ha imposat una sanció per haver superat el temps d’estacionament en la zona de pagament a la Pl Sant Miquel, tot i que va pagar 3€ per anul.lar la denúncia. El cas, però, és que denúncia no va ser-li condonada quan va presentr els recursos, atès que havia superat en dos minuts la possiblitat d’anul.lació. De totes formes, el senyor reclamant va comprovar que la pantalla de l’aparell del parquímetre estava espatllada i el números finals no hi sortien, per tant, l’usuari no pot comprovar si ha passat el temps o no. Actuació: Es va demanar informe al Servei de Vialitat, on van indicar que si bé la pantalla estava averiada i això impedia apreciar el dígit dels minuts exactes, la màquina calcula automàticament si s’està dins del termini o no i, en qualsevol cas, el senyor disposava del tiquet on hi constava el temps màxim, i així se li va comunicar al reclamant. *Desestimada Expd: 026 Tipus: Queixa (2) Tema: Discrepàncies amb plec de clàusules d’adjudicació dels pisos tutelats Descripció: Un senyor manifesta que el mateix dia que ve a la Sindicatura, ha presentat un escrit al registre general de l’Ajuntament expesant les seves discrepàncies en el sistema de concessió dels pisos tutelats per a persones grans, atès que si bé la seva mare actualment està vivint a Vilanova del Camí, durant la major part de la seva vida ho ha fet a Igualada i pel fet de no ser acceptada en no pertànyer al nostre municipi se sent discriminada. Actuació: Es deriva el cas al Depar tament de Serveis Socials de l’Ajuntament per tal que primer es resolgui per la via ordinària l’escrit que ha presentat. *Derivada Expd. 027 Tipus: Queixa (1) Tema: Disconformitat amb les obres d’un edifici veí Descripció: Una senyora es queixa perquè un edifici d’ obra nova que s’ha construit al costat de casa seva ha col.locat uns totxos que al seu parer envaeïxen la seva propietat amb la qual cosa no hi està d’acord Manifesta que se s’ha personat diverses vegades a l’Ajuntament per exposar-ho però no ha aconseguit ser informada fefaentment sobre la legalitat o no de les obres esmentades i ha demanat que es comprovi abans no es finalitzin. Actuació: S’ ha demanat informe al Servei d’ Obres i l’ arquitecte municipal ha explicat que si bé pot semblar que l’obra en construcció envaeïxi la propietat de la reclamant, això no és del tot 14
 • 16. cert atès que l’ àtic de la senyora téun terrat que es va cobrir fa anys sense que això fos autoritzable, en canvi, l’obra de què parlem ara si que està construïda dintre de les normativa legal. *Desestimada Expd. 028 Tipus: Queixa (1) Tema: Suggeriment per posar una parada d’autobús a prop del Tanatori Descripció: Dues senyores grans es queixen perquè no hi ha parada de l’autobús a prop del Tanatori i demanen la mediació de la Sindicatura perquè faci arribar una petició a la regidoria corresponent per posar-n’hi una ja que o bé, baixen a la que està tocant al Mirasol, o baixen a Vilanova del Camí de manera que els queda molt lluny amb la dificultat que això comporta atesa la seva edat. Actuació: El tema s’ ha posat en coneixement del regidor de Vialitat el qual ha indicat que ara s’intentarà donar una solució provisional al menys, ja que això depèn de la Generalitat que en aquests moments està fent un estudi general de trànsit. *Pendent de resposta definitiva Expd. 029 Tipus: Queixa (2) Tema: Queixa per una multa d’esatacionament sense que hi hagi el senyal de prohibició Descripció: Un senyor es queixa per una multa d’ estacionamentque se li ha posat davant del bloc de pisos del ‘Punto Blanco’ (edifici que en aquell moment es trobava en obres d’adequació de la façana amb una bastida de grans dimensions) tot i que, segons ell, no hi havia cap senyal de prohibició i se li han desestimat els recursos presentats contra la multa. Actuació: Es van demanar els informes a la Policia Local que consten a l’expedient de la multa en els quasl s’explica de forma extensa que en el lloc on va aparcar el senyor estava reservat a ambulàncies i per aquest motiu hi havia una senyalització col.locada en una tanca mòbil que potser algú va moure, però, tot i així, la senyalització de la zona permetia veure correctament el tram reservat de punta a punta. Per tant, es comunica al senyor que la sanció estava correctament posada. *Desestimada Expd. 030 Tipus: Queixa (2) Tema: Multa de trànsit imposada a una persona que conduía un vehicle d’empresa quan ja no hi treballava i li suposa pèrdua de punts Descripció: Un senyor es queixa perquè se li ha imposat una sanció de trànsit en vehicle d’empresa. Al seu dia l’empresa va donar el seu nom com a conductor, tot i que en aquells moments ell ja no hi treballava. Ha presentat recursos, però l’empresa no ha volgut atendre la petició per esclarir qui era la persona que realment conduia. El problema s’agreuga perquè el senyor depèn molt del vehicle per a la seva activitat professional i li ha suposat la pèrdua de punts. Actuació: Se li ha demanat al senyor reclamant si coneix alguna forma per demostrar que ell no conduia aquell dia, però, sembla que persones que en aquell moment hi treballaven i podien donar-ne rao, en l’actualitat ja no hi treballen. Tot i així ho intentarà per una altra via i ens ho farà arribar quan ho sàpiga. Al cap d’uns mesos ens comunica per telèfon que ho ha pogut resoldre pel seu compte, per la qual cosa es tanca l’expedient. *Mediacióamistosa Expd: 031 Tipus: Queixa (2) Tema: Multa per manca de tiquet de parquímetre al qual no hi va poder accedir a causa d’unes obres. Descripció: Un senyor es queixa que se li ha posat una sancióp er no disposar del tiquet de parquímetre a la Pl. del Pilar. Va al.legar en el seu descàrreg quan va recòrrer contra la sanció que aquell dia no va poder accedir a la màquina expenedora atès que les bastides i els materials d’un edifici en obres l’envoltaven i li ho impedien. Actuació: Es va preguntar al senyor si havia donat compte d’ aquesta circumstància a l’empleat del parquímetre que, tot i redordar-lo, no va anul.lar la proposta de sanció. També es va 15
 • 17. demanar informe a la Policia Local en relacióa l’ ocupació de la via pública amb bastides i materials, la qual va informar que l’esmentada empresa constructora tenia una reserva d’estacionament des de les 8 a les 12 hores d’aquell dia; en canvi, la sanció s’havia imposat al reclamant a les 12,25h, un temps que excedia del permès per estar a la via pública. Per aquest motiu, es va recomanar que se li condonés la multa. *Recomanacióacceptada Expd. 032 Tipus: Consulta (1) Tema: Consulta per saber si ha de donar la clau a la companyia d’aigües Descripció: Un senyor presenta una consulta a travésdel correu electrònic de la Sindicatura preguntant si té obligaió de donar la clau de l’escala de casa seva a la companyia d’aigües per fer la lectura del comptador mentre ell no hi és, ja que això el fa sentir molt vulnerable. El correu electrònic semblava referir-se a l’entrada d’una casa particular. Actuació: Es va fer una trucada telefò nica a la companyia d’aigües per esclarir la qüestió i van informar que, efectivament, ningú no ve obligat a donar la clau per entrar en una propietat privada, però que el que s’acostuma a fer en els casos de les comunitats de veïns és que la Comunitat de Propietaris els faciliti una clau d’entrada a l’edifici signant un acord d’utilització, o també que s’establís una persona de contacte que els obris la porta per fer la lectura quan calgués la qual cosa se li va respondre al senyor. *Tancada Expd. 033 Tipus: Queixa (2) Tema: Queixa per un contenidor d’escombraries que s’ha posat davant la porta de l’edifici Descripció: Un senyor que viu al c. Sant Carles, 59 es queixa via correu electrònic a la Sindicatura perquè s’ha posat un contenidor d’escombraries just davant la porta d’entrada de l’edifici. Diu també que ha presentat una queixa formal per escrit al Servei de Medi Ambient i que no ha tingut cap tipus de resposta, i que no hi està d’acord. Actuació: S’ han fet averiguacions al Servei de Medi Ambient des d’on han informat que hi ha hagut diverses converses telefòniques amb aquest senyor per explicar-li el motiu del canvi així com un email de la regidora. Per tant, la Sindicatura amb les explicacions de Medi Ambient li respon informant-lo que el contenidor que estava al c. Delícies s’ha hagut de traslladar com a conseqüència de les obres de la cruïla del Passeig Verdaguer i ara el camió no pot fer la maniobra d’entrada, de tal manera que ha hagut de canviar la ruta, fet aquest que ha obligat a posar el contenidor el més aprop d’on estava i just en mig de la cantonada del c. Delícies i la porta d’entrada a l’edifici davant del transformador. Ara bé, es recomana a la Regidoria de Vialitat que es posin les pilones que també reclama. *Estimadaparcialment Expd. 034 Tipus: Queixa (1) Tema: Multa per estacionar en un pas de vianants que no va enlloc Descripció: Una senyora es queixa per una multa que se li va imposar en haver estacionat en un pas de vianants que, de fet, no va enlloc un cop travessat. Actuació: No obstant això, aquesta queixa la fa en un tempstotalment fora de qualsevol termini i per tant, hores d’ara ja no és possible fer cap tipus d’actuació. *No admesa Expd. 035 Tipus: Queixa (1) Tema: Multa per estacionar en un lloc reservat a càrrega i descàrrega Descripció: Una senyora de fora d’ Igualada presenta una queixa mitjançant email perquè se li ha posat una multa per haver estacionat en una zona de càrrega i descàrrega i no se li ha respectat la tarja de minusvàlid. La butlleta, però, especifica que si es presenta a les dependències de la Policia Local amb la persona minusvàlida s’anul.laria la denúncia. Actuació: Es demana l’ informe de la Policia Local que diu que quan la denunciada es va presentar a les dependències, no ho va fer acompanyada de la minusvàlida motiu pel qual la 16
 • 18. denuncia va esdevenir ferma, atès que la targeta -que si era original- només autoritza a estacionar si s’està traslladant una persona amb una minusvalia. *Desestimada Expd. 036 Tipus: Consulta (2) Tema: Problemes amb la família amb qui comparteix una casa d’on el volen fer fora Descripció: Un senyor explica que viu en una casa del c. Frc.Moragues que comparteix amb una germana i el cunyat, i aquests a través del seu fill han fet una sèrie d’actuacions i obres de millora sense el seu consentiment, destinades totes elles a fer-lo fora per quedar-se amb la propietat. Actuació: Se li explica que ha de dirigir-se al Servei d’ Obres de l’Ajuntament –on han obert un expdient disciplinari per deficiències a la finca- perquè li donin les notificacions que li pertoquin i li informin de com es troben les actuacions i, en tot cas, en tractar-se d’un assumpte privat ho haurà de tramitar via judicial. *Tancada Expd.: 037 Tipus: Queixa (1) Tema: Multa per creuar un semàfor en vermell quan ella no era al lloc on va passar. Descripció: Una senyora presenta una queixa perquè se li ha posat una multa per travessar un semàfor en vermell al Passeig Verdaguer en dia i una hora en què ella es trobava en un acte públic a l’Ateneu Igualadí acompanyada per diverses persones. Com que el guàrdia no va aturar el vehicle, nomes en va prendre el número de matrícula, ella creu que hi ha hagut un error en consignar la número, per la qual cosa va presentar els corresponents recursos que no s’han atès i les resolucions resultants determinen que no s’ha presentat cop prova que trenqui el principi de veracitat de l’agent. Actuació: S’ ha demanat l’ informe de l’ agent que la va sancionar el qual no clarifica cap dels punts al.legats i també s’ha demanant a la senyora que presenti algun document que acrediti que el manifesta és cert. En aquest sentit, la senyora presenta un escrit signat per diverses persones que que estan d’acord amb el que ella ha manifestat. Per tant, es fa una recomanació motivada a l’Alcalde perquè la sanció li sigui condonada. *Recomanacióacceptada Expd. 038 Tipus: Consulta (2) Tema: Informació sobre una multa per parlar pel mòbil mentre conduia Descripció: Un senyor demana informacióvia telefò nica sobre què ha de fer atè que no està d’acord amb una multa que se li ha posat per parlar per telèfon mentre conduia, ja que diu que no és veritat i que ha estat una confusió de l’agent de policia. Actuació: Se li informa, tambételefò nicament, que ha de fer el recurs pertinent adjuntant les proves que cregui oportunes, com podria ser la factura de consum telefònic on hi consten dia i hora de les trucades. *Tancada Expd: 039 Tipus: Queixa (2) Tema: Pèrdua de punts del carnet de condudir per haver travessat un semàfor en vermell mentre conduia una bicicleta. Descripció: Un senyor es queixa que li han posat una multa mentre circulava en bicicleta al matí quan anava a treballar, i va travessar la cruïlla del c. Lleida amb Dr. Pujades quan el semàfor estava en vermell, la qual cosa li a suposat la pèrdua de 4 punts del carnet de conduir cotxes. Al.lega que la sanció li sembla desproporcionada atès que el semàfor es trobava en groc i que a aquelles hores no va posar en perill ningú, ni tan sols ell mateix, que éra qui en tot cas tenia més a perdre d’haver estat així. La persona es queixa no tant per l’import de la multa com per la pèrdua de punts del carnet de conduir cotxes, tot i que ho feia en bicicleta. Actuació: Tot i que quan un vehicle se salta un semàfor en vermell està considerarda una falta molt greu, ateses les particulars circumstàncies d’aquest cas, en que no s’havia posat en perill ningú a aquelles hores del matí, i que la sanció sembla desproporcionada per la pèrdua de punts, es recomana que la sanció sigui condonada. 17
 • 19. *Recomanacióacceptada Expd. 040 Tipus: Queixa (1) Tema: Problemes amb el veí del pis de sobre que fa soroll quan pica a terra amb el bastó Descripció: Una senyora d’ edat es queixa perquè el veí del pis de sobre dóna cops amb el bastó al terra quan s’enfada amb el veí del pis superior amb qui està enemistat i s’ha discutit moltes vegades. La senyora diu que ha presentat moltes denúncies per escrit a l’Ajuntament i que la Policia Local s’hi ha presentat moltes vegades però el veí, que també és una persona gran, no en fa cas i continúa picant amb el bastó. Actuació: Es va telefonar al veí de sobre per tal vinguésa l’Ajuntament a fi intententat fer una tasca de mediació. El senyor s’hi va avenir i, en un principi, va semblar que donava resultat atès que els sorolls es van aturar durant un temps. No obstant això, com que l’enemistat amb el veí del pis superior i denunciat continuen, s’han tornat a remprende els soroll, per la qual cosa es comunica a la senyora que es queixa que presenti una denúncia al Jutjat. *Irresoluble Expd: 041 Tipus: Consulta (1) Tema: Informació sobre un cas de dependència d’una persona gran Descripció: Una senyora de certa edat que téa càrrec seu la s eva mare, ja molt gran i amb un temperament molt irritable i obssessiu, pregunta on es pot dirigir perquè algú l’ajudi, ja que la situació està esdevenint-li insuportable per la pressió constant que li suposa durant tants anys. Actuació: Se li informa que tédret a demanar que se li apli qui la Llei de la Dependència de la qual cosa se la informarà acuradament als Serveis Socials de l’Ajuntament i també se li indica que podria fer un ingrés temporal d’un mes aproximadament a la Clínica Sant Josep en concepte de descans familiar, o ingressar-la en una residència geriàtrica. *Derivada Expd: 042 Tipus: Consulta (2) Tema: Mobbing a l’empresa i baixa per depressió Descripció: Un senyor d’ uns 58 anys manifesta que l’ empresa cada dia té menys comandes i sembla que té intencions de tancar. Diu que li estan donant un tipus de feina per la qual no està qualificat i que, a més, no està indicada a la vista dels informes mèdics de què disposa. La resta de feines possibles no es nega a fer-les, però l’empresa no atén la seva petició sino que insisteix, de manera que ell creu que ho fan per fer-lo fora sense indemnització. Diu que ara està de baixa per depressió i fins i tot l’empresa l’ha gravat amb un càmera. Actuació: Se l’ informa que s’ ha de dirigir a la Inspeccióde Treball per denunciar el cas o fer una consulta més específica en algun sindicat obrer. *Derivada Expd: 043 Tipus: Consulta (2) Tema: Assistència en cas d’un fill deficient i violent Descripció: Un senyor manifesta que téun fill major d’ edat el qual, fa uns anys, a resultes d’un accident va quedar amb una deficiència d’un 33%. Diu que el noi s’envolta de males companyies i es torna violent quan s’enfada, que té molta por i es neguiteja molt. Ha parlat amb Serveis Socials de l’Ajuntament i amb els Mossos d’Esquadra que li han dit que si no hi ha violència física, no poden actuar. Actuació: La consulta no pot ser atesa perquè la Sindicatura no té prou dades per informar en un cas com aquest ni tan sols per derivar-lo d’una altre institució d’una forma fefaent. *Tancada Expd. 044 Tipus: Queixa (2) Tema: Multa per conduir parlant pel mòbil Descripció: Un senyor es queixa que l’ han sancionat per parlar pel mòbil mentre conduia. No obstant això el seu vehicle està dotat de mans lliures que es connecta automàticament en 18
 • 20. entrar al cotxe, com justifica, de manera que si bé estaria parlant, no va fer a través del telèfon i l’agent probablement no va apreciar d’aquesta manera. Actuació: Es demana al Servei de Vialitat-Multes que s’ estudiï acurament el recurs de reposició que encara està per resoldre i s’atengui a les proves que presenta el reclamanat. Finalment el recurs es resol favorablement. *Mediacióamistosa Expd. 045 Tipus: Queixa (2) Tema: Queixa per un clot a la calçada des de fa molt temps Descripció: Un senyor de c. Sant Carles 17es queixa perquè fa molt de temps hi ha un clot a la calçada com a conseqüència d’unes obres que es van fer anys enrere després que ell hagués comprat la casa i ja ho ha comunicat diverses vegades a l’Ajuntament. Actuació: S’ ha demanat a la regidoria d’ Obra Pú blica si hi ha alguna previsió per arranjar el carrer i, efectivament, estava prevista tot i que com el carrer és molt llarg es es volia fer per parts. En varen prendre nota de la queixa concreta, la qual es va arranjar posteriorment. *Mediacióamistosa Expd: 046 Tipus: Consulta (1) Tema: Edifici en mal estat Descripció: Una seyora que viu a la Rbla. Nova explica que l’ eifici on viu està en mal estat i no s’hi sent segura. Pregunta a la Sindicatura què ha de fer. Actuació: S’ ha demanat al Servei d’ Obres que informi com està la qüestió i han dit que el propietari de l’edifici ha fet obres de refotç a les bigues dels dipòsits i en breu es procedirà a consolidar les del soterrani. *Tancada Expd: 047 Tipus: Queixa (2) Tema: Queixa per un solar que ha caigut la tanca i està brut Descripció: Un senyor de la Carretera de Manresa es queixa mitjaçant email perquè diverses vegades ha posat en coneixement de l’ajuntament que hi ha un solar -precisament propietat de l’Ajuntament- que ha perdut part de la seva tanca deixant un forat per on entren els nens d’una escola propera a jugar, i a més s’està convertint en un peiti abocador de deixalles. Actuació: Es dónacompte d’ aquesta queixa al Servei d’ obra Pública de l’ajuntament que en pocs dies resposa la tanca. *Mediacióamistosa Expd: 048 Tipus: Queixa (2) Tema: Multa en una plaça d’aparcament de minusvàlids de reduïdes dimensions Descripció: Un senyor minusvàlid es queixa perquè se li ha posat una multa mentre estava aparcat en una plaça també per a minusvàlids a la Carretera de Manresa, 104. La multa ve donada perquè el vehicle del senyor, de mides mitjanes, excedia els límits de la plaça i tant si ho feia per davant com darrere ocupava part d’uns guals, atès que la plaça d’aparcament en qüestió té les mides per un cotxe molt petit. Com que no n’hi ha cap més a la vora i aquesta plaça no té les mides adequades, demana que se’n posi una altra i que se li tregui la multa, ja que no era intenció seva envaïr cap gual i que ha estat el titular qui l’ha denunciat. Actuació: Si béno es pot demanar la retirada de la sancióa tès que hi ha hagut una infracció, si que es comunica el fet a la regidoria de Vialitat i es recomana que es traslladi la plaça d’aparcament per a minusvàlids a un lloc on pugui ser utitlitzada per a l’ús de qualsevol persona que ho necessiti -a l’altra banda del carrer hi ha un espai adequat-, ja que les places d’aquestes caractarístiques no són d’ús privatiu en el nostre municipi. *Desestimada Expd: 049 Tipus: Queixa (2) Tema: Quexia pels estendors de roba del veí del pis de sobre 19
 • 21. Descripció: Un senyor es queixa perquè la roba dels estenedors del veí del pis de sobre li mullen el terrat i tot el que hi té. Actuació: La queixa no es pot admetre a tràmit ja que aquest fet ocorre al Municipi de Sta. Margarida de Montbui i se l’informe que ho pot reclamar a través del Síndic de Greuges de Catalunya o per la via Judicial. *No admesa Expd: 050 Tipus: Queixa (1) Tema: Vorera en mal estat Descripció: Una senyora gran del c. Custiol es queixa perquè la vorera en la cantonada al e.c. Concepció està malmesa i hi ha risc de caure i prendre mal. Actuació: Es trasllada la queixa al Servei d’ obra Pública el qual ha donat l’ordre corresponent per arranjar el desperfecte. *Mediacióamistosa Expd. 051 Tipus: Queixa (2) Tema: Multa d’estacionament tot i ser minisvàlid Descripció: Un senyor minusvàlid es queixa perquè la grua se li ha endut el vehicle degudament senyalitzat que tenia provisionalment estacionat a l’Av. Pau Casals, 32 al costat d’un pas de vianants tot i que, al seu parer, no dificultava l’accés al carrer del Repòs. Al.lega que, si bé hi ha una plaça per a minusvàlids sempre està ocupada, molts cops per persones que no ho són i que aquesta és una situació endèmica a la zona. Ha dit també que temps enrere trucava la Policia Local quan s’hi trobava però que com que no li feien cas, ha deixat de fer-ho. Actuació: Se li demana que presenti alguna fotografia del lloc on ocorren els fets de que denuncia, a fi de fer-nos una idea i defensar-la adequadament. No obstant això, després d’un temps el senyor, que manifesta no creure en la Institució, desisteix en la seva demanda. *Desistiment Expd: 052 Tipus: Queixa (1) Tema: Manca de col.laboració de l’Ajuntament en la integració d’immigrants a les escoles públiques Descripció: Una senyora es queixa perquè l’ Ajuntament no ha donat suport adequat ni suficient per a la integració d’immigrants a les escoles públiques, per a la qual cosa un conjunt de pares han estat treballant durant els darrers anys, a fi que, en primer lloc, el CEIP Garcia Fossas i altres d’aquestes escoles no es convertissin en “guetos” com ocorre amb el CEIP Gabriel Castellà on s’ha agreujat la situació, al seu parer. Actuació: La sí ndica ha demanat una entrevista amb la regidora d’Educació la qual li fa a mans una carta dirigirida al Síndic de Greuges de Catalunya exposant-li la situació al municipi d’Igualada atès que també se li ha presentat un escrit de queixa en aquest mateix sentit i es cas està pendent de tràmit en aquella Institució. *No admesa Expd. 053 Tipus: Queixa (1) Tema: Multa per estacionar en una zona no permesa Descripció: Una senyora que havia estacionat al c. del Retir ha estat denunciada atès que en aquell carrer no està permès l’aparcament de vehicles. Ella al.lega que estava fent accions de càrrega i descàrrega ja que és allí on treballa i que tenia 4 els intermitents de posició accionats. Actuació: S’ ha demanat informacióa l’ agent de la Policia Local que la va denunciar el qual manifesta que, tot i que l’estacionament està prohibit, en determinades circumstàncies, es tolera si s’aprecia que s’estan efectuant tasques de càrrega i descàrrega en el mímim temps possible, però després d’uns minuts observant el vehicle sense veure ningú efectuar cap tipus d’operació, va decidir sancionar-lo. Per tant no es pot estimar la queixa. *Desestimada 20
 • 22. Expd. 054 Tipus: Queixa (1) Tema: Multa per parlar pel mòbil mentre conduia Descripció: Una senyora es queixa perquè se l’ ha denunciat per parlar pel mòbil mentre conduia a les deu de la nit. Al.lega no estava parlant i que a aquelles hores no li sembla possible que el guàrdia ho pogués apreciar fefaentment. Actuació: Se li ha demanat que presenti algun aprova que acrediti que efectivament no parlava, com podria ser la factura telefònica on hi consta el dia i l’hora. No obstant això, el cas s’ha de tancar sense recomanació atès que no ha aportat res. *Desistiment Expd.: 055 Tipus: Queixa (2) Tema: Multa per parlar pel mòbil mentre conduia Descripció: Un senyor es queixa contra la denú ncia per pàrlar pel mòbil mentre conduia. Al.lega que té dispositiu de mans lliures que s’activa automàticament quan entra al vehicle, per tant, considera que l’agent es va confondre quan va decidir sancionar-lo. Actuació: Atès que justifica que porta instal.lat el dipositu mans lliures, es rcomana que li sigui retirada la sanció. *Recomanacióacceptada Expd. 056 Tipus: Queixa (1) Tema: Multa per aparcar en zona blava tot i la tarja de minuvàlid Descripció: Una senyora es queixa perquè se li ha posat una multa per manca de tiquet del parquímetre tot i tenir la tarja de minusvàlid. No obstant, tot i que a la targeta hi deia: amb validesa permanent, hi va haver una homologació a nivell europeu de la qual es va assabentar a resultes de la denúncia, per la qual cosa va tramitar la nova al seu ajuntament i se li va concedir tot seguit. Així, quan va presentar el recurs de reposició ja va poder presentar l’actualitzada. A pesar d’això, se li va desestimar perquè Sima havia informat que la targeta estava ‘caducada’ i que no era vàlida. Actuació: S’ ha comprovat que, efectivament, la senyora estava en possessió de la targeta homologada i, en conseqüència, es recomana que li sigui condonada la sanció. *Recomanacióacceptada Expd: 057 Tipus: Queixa (1) Tema: Demanda d’una PIRMI i d’ajuda domiciliària per malaltia Descripció: Una senyora, que viu amb la seva filla la qual téu na invalidesa reconeguda amb el 41%, es queixa perquè a resultes de diverses patologies severes que pateix ella mateixa, segons informes mèdics que adjunta, ha demanat ajuda per atendre les tasques domèstiques i se li ha denegat. En aquests moments cobra una pensió no contributiva, però se li ha denengat la PIRMI tot i que ella creu que hi té dret. Actuació: Es deriva la senyora a Serveis Socials amb la recomanació expressa que es revisi el seu cas i se l’ajudi en tot el possible. *Derivada Expd. 058 Tipus: Queixa (2) Tema: Multa per sobrepassar el temps del parquímetre Descripció: Un senyor manifesta que li han posat una multa per excedir dos minuts del temps del parquímetre just en el moment en que estava proveïnt-se d’un nou tiquet a la màquina expenedora, com justifica amb amb sengles fotocòpies. No obstant això, encara no ha presentat cap recurs contra la sanció. Actuació: La queixa no es pot admetre atès que no ha exaurit la via administrativa i se l’informa que presenti el recurs pertinent que es resol satisfactòriament. *Mediacióamistosa 21
 • 23. Expd: 059 Tipus: Queixa (1) Tema: Brutícia i vidres a la cantonada de l’Av. Balmes Descripció: Una senyora es queixa que des que van començ ar els concerts de l’Anòlia aquella zona està molt bruta amb vidres i amb ampolles. També es queixa perquè les obres de la cantonada ho tenen tot molt deixat amb dificultat per passar per la vorera. Actuació: Es posa el cas en coneixement dels Serveis Municipals pequè ordenin la neteja del lloc i al Servei d’Obres per tal que vigilin l’estat de les bastides de l’obra que s’hi està fent. *Mediacióamistosa Expd. 060 Tipus: Queixa (2) Tema: Denegació exempció impost d’un vehicle antic Descripció: Un senyor es queixa perquè téuna moto de mésde 25 anys i no se’l eximeix del pagament de l’impost de vehicles tal com indica la normativa. El senyor té la moto mig desmuntada, ja que li manquen peces que ha de buscar, per la qual cosa Trànsit li ha retirat el permís de circul.lació i té un document provisional que l’acredita com a propietari. No obstant això l’OGT li demana precisament el permís de circulació per eximir-lo de l’impost. Actuació: La Sindicatura va parlar primer amb Trànsit i després diverses vegades amb l’OGT a fi de posar de manifest la contradicció existent. Al cap d’uns mesos se li estima el recurs de reposició i se l’eximeig del pagament de l’impost. *Mediacióamistosa Expd. 061 Tipus: Queixa (2) Tema: Queixa per sorolls durant un concert a la Pl. de Cal Font Descripció: Un senyor ha enviat un correu electrò nic en el que explica que amb motiu d’un concert el dia 11 de juliol a la Pl. de Cal Font es va col.locar un escenari just a sota del seu dormitori, el qual va estar muntat durant dos dies. Es queixa no solament en relació al volum de la música, sinó també pel soroll de la canalla que saltaven sense control ni per part dels pares, ni per les persones responsables de la instal.lació atès que aquestes no havien posat les mesures necessàries de prevenció per impedir-hi l’accés mentre la plataforma no s’utilitzava, produint així forts sorolls fins a altes hores de la nit i suposant un perill per als nens. Demana que per una altra ocasió es tingui en compte l’emplaçament i es col.loqui davant la Biblioteca on no hi ha tants veïns. Actuació: Es comunica al senyor que s’ ha donat compte de laseva queixa als Serveis de Cultura pel que fa a l’emplaçament de l’escenari i també a la Piolicia Local a fi que controli els nivells acústics en una altra ocasió. *Mediacióamistosa Expd. 062 Tipus: Consulta (1) Tema: Ajuda per emplenar una sol.llicitud Descripció: Una senyora demana ajuda per emplenar un formulari d’instància on demana que es facin unes reparacions al carrer Carrilet. Actuació: Se li emplena la instància i se la dirigeix al registre general de l’Ajuntament per donar-li entrada. *Tancada Expd. 063 Tipus: Queixa (2) Tema: Multa per haver sobrepassat el temps del parquímetre Descripció: Un senyor es queixa perquè se li ha imposat una sanció per haver sobrepassat el temps en una zona de pagament però la màquina expenedora no té la informació necessària pel que fa al temps per poder anul.lar la multa, si hi ha aquesta possibilitat. Actuació: Se li comunica que es posarà el fet en coneixement de l’empresa adjudicatària de la gestió dels parquímetres a fi que posin la informació adient per evitar malentesos i facilitar-ne la comprensió. *Mediacióamistosa 22
 • 24. Expd: 064 Tipus: Queixa (2) Tema: Multa per conduir un camió trailer de forma negligent Descripció: Un senyor presenta una queixa contra la denú ncia d’un agent de la Policia Local per condui un camió trailer de forma negligent a la cruïla de l’Av. Montserrat amb el c. Badalona. El senyor explica que va patir la rotura de l’eix del remolc just al moment d’arrencar quan el semàfor es va posar verd al c. Badalona, la qual cosa va fer que el vehicle quedés deturat just a l’encreuament bloquejant el pas a altres vehicles. El fet, no obstant, es va interpretar malament per l’agent de la Policia Local que hi va anar, el qual va ser influenciat per una persona que no es va voler identificar i va donar un testimoni acusatori impossible de contrastar atès l’anonimat. El reclamant afirma que si bé el camió va fer un moviment extrany, va ser a causa de la greu rotura que va patir, però en cap cas ho va ser per excés de velocitat, un fet impossible a causa del gran tonatge del vehicle ja que iniciava la marxa en un semàfor i en pujada. Actuació: S’ ha demanat informe a la Policia Local, i s’ ha examinat el que disposa el Reial Decet 320/1994, de 25 feb., Reglament del Procediment Sancionador en Matèria de Trànsit en el qual queda molt clar que en cap circunstància les denúncies poden ser anònimes i que aquestes seran arxivades sense més tràmit, ja que no es poden comprovar. Per aquests motius es recomana que se li condoni la sanció, així com deixar constància que en un estat de dret no és acceptable una denúncia anònima. *Recomanacióacceptada Expd. 065 Tipus: Queixa (1) Tema. Multa per estacionar en un lloc no autortizat Descripció: Una senyora manifesta que ha estat denunciada a primera hora del matí per estacionar provisionalment al c. St. Antoni de Baix, mentre deixava el seu fill petit a cura de la seva mare que viu allí. Actuació: La queixa no es pot admetre de moment atès que no ha exaurit la via administrativa ordinària i se la informa que primer ha de presentar els recursos que pertoquen. *No admesa Expd. 066 Tipus: Consulta (2) Tema: Agressió per part de la Policia Nacional a Eivissa Descripció: Un senyor que actualment viu a Granollers, però que és d’Igualada on resideix la seva familia, pregunta a quí s’ha de dirigir per demanar ampara en relació a una agressio que va patir a mans de la Policia Nacional a Eivissa quan es va negar a abandonar un bar qua ja tancava, la qual cosa va comportar, a més a més, que se’l tanqués a comisaria i se li fes un judici ràpid, que va perdre. Deia sentir-se molt atemorit tot i el temps transcorregut. Actuació: Se l’ informa que el tema trancendeix l‘àmbit municipal i per tant, pot diririg-se al Síndic de Greuges de Catalunya, en ser un ciutadà català, com també al Servei d’Orientació Jurídica de Barcelona o al Servei d’Atenció al Ciutadà d’Eivissa. En tots els casos se li faciliten els contactes. *Derivada Expd. 067 Tipus: Queixa (2) Tema: Multa per parlar pel mòbil mente conduia Descripció: Un senyor es queixa perquè se li va posar una sanció per parlar pel mòbil mentre conduia, no obstant, ell no admet haver estat en el lloc dels fets aquell i a aquella hora, sino que es trobava comprant en un centre comercial, i com que l’agent no el va deturar, creu que hi ha hagut un error i que la infracció la va cometre un altra persona. Va presentar els recursos corresponents que se li van desestimar. Actuació: Se li demana que presenti algun document, com podria ser el tiquet de compra on hi consten dia i hora, o també la factura de trucades del mòbil on també hi consten aquestes dades, a fi de poder argumentar la seva queixa. No obstant, passats uns dies no aporta ni una cosa ni l’altra, per tant, la queixa es desestima. 23
 • 25. *Desistiment Expd. 068 Tipus: Queixa (2) Tema: Multa i retirada amb grua per aparcar en un lloc senyalitzat un dia d’una cursa popular Descripció: Un senyor que viu al Barri del Sant Crist es queixa perquè se li va posar una multa d’estacionament en un lloc permès i se li va retirar el cotxe amb la grua. Al.lega que no se’l va avisar que hi hauria una cursa popular al barri i en no estar-ne assabentat no va tenir oportunitat de treure el vehicle. Actuació: Es va consultar la Policia Local sobre com s’ actuaen casos com aquest i se’ns va comunicar que dos o tres dies abans de la cursa en posa senyalització al carrer i es deixa un avís al parabrises dels vehicles que en aquell moment estiguin estacionats. No obstant, si un vehicle s’hi aparca més tard no tindrà aquest avís específic i haurà d’estar al cas de la senyalització viària general. Així, se li va demanar al reclamant si tenia alguna forma de justificar la seva demanda, cosa que no va fer, i per tant se li va desestimar. *Desestimada Expd. 069 Tipus: Queixa (2) Tema: Multa d’aparcament en una zona de càrrega i descàrrega Descripció: Un senyor es queixa que se’ l va sancionar per estacionar en una zona de càrrega i descàrrega a la Plaça de la Creu. Al.lega que havia estacionat en aquella zona per descarregar el pa que fabrica ja que la de la Rambla Sant Isidre, que de fet li va millor atès que està just al davant de la botiga, estava ocupada en aquells moments i com que el vehicle era un monovolum probablement va induir al guàrdia a pensar que era un transport privat que no va identificar com un transport de mercaderies. Actuació: Es va preguntar a la Policia Local sobre aquest fet, que va informar que si el vehicle hagués tingut la senyalització adequada (llums de posició parpellejants, cartell indicatiu al parabrises...) no l’haurien sancionat. Per tant, se li desestima la petició. *Desestimada Expd: 070 Tipus: Queixa (2) Tema: Multa per parlar pel mòbil mentre conduia Descripció: Un senyor es queixa que li han posat una multa per conduir parlant pel mòbil. No obstant això, justifica que té dispositiu de mans lliures i que a més conduia una altra persona. Es queixa també que ha presentat sengles recursos i que no s’han tingut en compte cap dels fonaments que descriu, ja que se li ha contestat de forma genèrica, la qual cosa l’ha deixat, al seu parer, en una posició d’indefensió. Actuació: S’ han estudiat detingudament els raonaments dels recursos així com la documentació que presentava i s’ha fet un escrit recomanant la retirada de la sanció. *Recomanacióacceptada Expd: 071 Tipus: Consulta (2) Tema: Trasllat dels contenidors de recollida d’escombraries Descripció: Un senyor ha enviat un correu electrò nic en que manifesta que va presentar un escrit al Servei de Medi Ambient preguntant per quin motius s’han canviat de lloc els contenidors que estaven en una cantonada de la Plaça del Trànsit amb el c. Gardènies i ara s’han posat en un altre lloc del mateix carrer Gardènies i que no se li ha contestat la consulta. Actuació: Es demana informacióal Servei de Medi Ambient on indiquen que, si bé és cert que no se li ha enviat una resposta escrita, si que se li ha facilitat per telèfon tota la informació sobre els motius del canvi els quals no va semblar acceptar. No obstant això, se li remet un correu electrònic amb la resposta del Servei de Medi Ambient. *Tancada 24
 • 26. Expd: 072 Tipus: Consulta (2) Tema: Informació sobre les ajudes per obres als edificis per controlar la població de coloms Descripció: Un senyor que viu al complex de Els Roure s pregunta si l’Ajuntament o la Generalitat donen algun tipus d’ajuda per fer obres o instal.lacions a l’edifici on viu, ja que els coloms s’hi han instal.lat des de fa temps i els malmeten les teules i les canonades de desguàs amb les deposicions, a més de la brutícia que suposa a la zona. Actuació: S’ ha fet una consulta al Servei d’ Habitatge de la Generalitat (Consell Comarcal de l’Anoia) i també a l’Oficina Municipal d’Habitatge on se l’ha adreçat de cara a la propera convocatòria. *Derivada Expd. 073 Tipus: Consulta (3) Tema: Obres de millora i contribucions especials al c. Sant Agustí Descripció: Un representant de l’ Associacióde Veï ns del c. Sant Agusti presenta una documentació que fa referència a unes al.legacions al projecte i a les contribucions de millora del c. Sant Agustí, les quals no s’estan tenint en consideració. Demana la mediació de la Sindicatura. No obstant això, aquesta persona manifesta que aportarà dades més concretes per recolzar la petició. Actuació: Es tanca l’ expedient sense cap mésactuació,atès que les dades referides no s’han arribat a presentar i sembla que a la fi s’ha arribat a un acord amb l’Ajuntament. *Mediacióamistosa Expd: 074 Tipus: Queixa (3) Tema: Bandera espanyola a l’edifici de l’Ajuntament Descripció: Una associacióigualadina ha enviat un correu elec trònic posant de manifest que va endegar una campanya d’adhesions per retirar la bandera espanyola de l’edifici de la Casa Consistorial i deixar només les pròpies de Catalunya. Així, diverses persones del municipi van enviar un seguit d’emails dirigits a l’Alcalde expressant el seu desacord amb la presència d’aquell símbol emblemàtic. No obstant això, no s’ha atès la seva reivindicació ni han rebut resposta institucional, ni indivdualment ni col.lectivament, la qual reclamen. Actuació: S’ han fet diverses averiguacions de tipus legislatiu, així com entrevistes individualitzades amb els diferents representants dels grups municipals per tal de conèixer la seva opinió. També es va fer una consulta al Forum de Síndics de Catalunya per conèixer les posicions dels diversos ajuntaments a què pertanyen. La conclusió va ser que en molts municipis, en els actes oficials, es col.loca únicament un domàs al balcó amb l’escut de Catalunya i cap bandera. Pel que fa a la manca de resposta que l’associació al.lega, cal assenylar que, deixant de banda la consideració que tot ciutadà mereix una resposta, els correus electrònics (que no s’han d’inscriure al Registre General d’Entrades) no obliguen a respondre a qui estan dirigits. No obstant això, sí que n’hi ha hagut alguna que const a a l’expedient. *Mediacióamistosa Expd: 075 Tipus: Queixa (2) Descripció: Tracte incorrecte a la botiga en comprar un telèfon mòbil Descripció: Un senyor es queixa perquè en comprar un telèfon mòbil la persona de la botigua que el va atendre no ho va fer correctament. Allà mateix, va emplenar el full de reclamació oficial oportú dirigit a la Genralitat i seguidament va presentarla queixa a la Sindicatura. Actuació: No obstant això, se li ha informat que la Sindicatura Local no té competència en aquests tipus d’assumptes i a més cal que primer exahureixi la via administrativa establerta. *No admesa Expd: 076 Tipus: Queixa (2) Tema: Pudors provinents d’una canonada en mal estat 25
 • 27. Descripció: Un senyor que viu al c. J. LladóBausili es queixa que a l’edifici hi ha una canonada de desguàs en mal estat de manera que li entra molta pudor a l’habitatge i la propietària no en vol saber res i no li ho arranja, per tant, demana que es faci una inspecció sanitària. Actuació: Es va posar el cas en coneixement del Servei de Medi Ambient (Sanitat Pública), des d’on van demanar un informe a la metgessa local en relació a les condicions sanitàries, la qual va manifestar que no es verificaven les pudors que indicava el senyor, de manera que, per aquest concepte no hi havia fonament per a requerir la propietat. *Desestimada Expd: 077 Tipus: Queixa (1) Tema: Queixa per una paperera desbordada Descripció: Una senyora va enviar un correu electrò nic amb elqual adjuntava una fotografia en el que feria referència una paperera que hi ha al davant de casa seva completament plena i desbordada, la qual feia setmanes que no es buidava i estava permanentment en el mateix estat. No obstant això, no indicava el lloc on trobava la referida paperera. Actuació: Se li va demanar que indiquésl ’ emplaç ament d’ aquesta paperera a fi de donar-ne compte al servei de neteja, però no es va rebre cap resposta per part seva; per la qual cosa l’expedient es va arxivar sense més tràmit. *Recomanacióacceptada Expd. 078 Tipus. Queixa(2 ) Tema: Multa per estacionar en zona de càrrega i descàrrega Descripció: Un senyor es queixa perquè se l’ ha sancionat quantenia la furgoneta aparcada una zona de càrrega i decàrrega sense considerar que estava fent actuacions d’aquest tipus. Al.lega que, en ser repartidor, més que fer una C/D en un establiment concret, n’ha de fer diverses en diferents establiments, la qual cosa l’obliga a fer desplaçaments d’anada i tornada al vehicle a buscar el material i que això el fa estar força temps en el mateix estacionament. Actuació: Atesos els seus raonaments, s’ ha fet una recomanació per tal que li condonin la sanció. *Recomanacióacceptada Expd: 079 Tipus: Queixa (1) Tema: Multa d’estacionament mentre descarregava Descripció: Una senyora de l’ Av. Andorra es queixa perquè se li ha posat una multa d’estacionament mentre descarregava les coses que havia anat a comprar i simultàniament pujar a casa els nens que són molt petits la qual cosa ha de fer de forma regular ja que de moment no ha trobat cap altra possiblitat si no vol deixar els nens sols. Manifesta també que havia deixat els llums de posició en intermitent de forma que aquesta circumstància s’hauria de tenir en consideració i donar alguna solució ateses les caracterísiques del carrer. Actuació: Atesos els seus raonaments, s’ ha fet una recomanació per tal que li condonin la sanció i se li indica a la senyora que deixi un rètol ven visible que està fent aquesta operació. *Recomanacióacceptada Expd: 080 Tipus: Queixa (1) Tema: Denegació de la l’ajuda per a comprar els libres escolars Descripció: Una senyora que viu al c. St.M arti de Tous i porta els nens a les Escoles Montclar i Mestral es queixa perquè no se li ha atorgat l’ajuda de 25€ per a la compra de llibres que es dóna a altres nens d’Igualada. Actuació: S’ ha consultat el cas a la regidoria d’ Educacióonhan informat que pel moment el pacte està establert amb les AMPES d’Igualada per tant l’ajuda només s’atorga a nens del nostre municipi que van a escoles d’Igualada. *No admesa 26
 • 28. Expd: 081 Tipus: Queixa (1) Tema: Multa per excés de velocitat al Polígon Descripció: Una senyora, enfermera, es queixa perquè se li va posar una multa per anar a 65 Km/h al Poligon Industrial que està limitat a 50 Km/h, quan anava a prestar un servei a un domicili. Actuació: S’ ha demanat informe a la Policia Local sobre el tipus d’identificació que ha de dur un servei sanitari d’urgència i ha informat que els serveis d’emergència (ambulància, bombers...) quan circulen amb prioritats acústiques illuminoses a l’hora no es denuncien per excés de velocitat, però sí si no porten aquestes indicacions. Per tant, no es pot atendre la queixa. *Desestimada Expd. 082 Tipus: Queixa (2) Tema: Multa per no respectar una senyla de “Stop” Descripció: Un senyor es queixa perquè li han posat una multa cl c. Prat de la Riba perquè en comptes de fer “Stop” va fer “Cediu el pas” i va girar a la dreta en no venir ningú. Al.lega que uns contenidors li dificultaven la visió i per aquest motiu va treure el morro del vehicle més del compte i va acabar de passar donant la sensació que no havia respectat el senyal. Actuació: Es va demanar informe a la Policia Local que va dir en cap cas la Llei no permet no atendre un senyal de “Stop” . Per tant, la sanció està ben posada i no s’estima la queixa. *Desestimada Expd: 083 Tipus: Queixa (2) Tema: Problemes de mobilitat a la zona de la Residència Pare Vilaseca Descripció: Una senyora que porta la seva mare al Centre de dia de la Residència Pare Vilaseca es queixa perquè quan va a recollir-la es troba que, per una banda, la vorera quan arriba a l’alçada del c. de l’Espelt és molt costaruda i no és possible empènyer-hi una cadira de rodes per travessar per pas de vianants i, per l’altra banda de l’Av. Gaudí que és més plana, la vorera s’acaba abans d’arribar al c. Germanes Castells, la qual cosa fa que qualsevol persona a peu hagi de circular per la calçada, de manera que això suposa un greu perill d’accident. Ella demana a la Sindicatura que faci una mediació per tal que es resolgui aquesta anomalia de mobilitat tan perillosa. Actuació: La Sí ndica s’ ha desplaç at al lloc o això ocorre iha pogut comprovar ‘in situ’ que, efectivament, té un grau considerable de risc per a tot tipus de persones però sobre tot per a les persones grans. Per tant, ha exposat el cas a les regidories d’Urbanisme i Vialitat a fi que hi posin solucions, les quals han assegurat que al més aviat possible endagaran una actuació global a la zona i establiran mecanismes de seguretat dels quals informaran a la Sindicatura. *Pendent de resposta definitiva Expd. 084 Tipus: Queixa (3) Tema: Problemes amb contenidors de selectiva al c. Aurora (entre Pl. Cal Font i Òdena) Descripció: Un grup de veï ns i propietaris de negocis del c. Aurora es queixen per les molèsties que els produeixen una bateria de contenidors de selectiva que, a més a més, estan permanentment desbordats en un lloc on les voreres són molt estretes. Es queixen dels desperfectes que els ocasiona als balcons el camió de recollida així com dels sorolls que fa durant la nit en l’operació de buidat i del vandalisme, atès que en alguna ocasió algú els ha incendiat. Demanen que es retirin uns 30 metres cap a la Pl. De Cal Font on no hi ha cap habitatge. Actuació: La Sí ndica ha comprovat ‘in situ’ que efectivament els contenidors estan molt sovint desbordats amb embelums i deixalles per fora i que fan l’efecte d’una nosa que fins i tot dificulta el pas als vianants. No obstant això, ni les regidories de Vialitat ni la de Medi Ambient han volgut entendre ni atendre la proposta de mediació. Un cas aquest que ha resultat frustrant. *Recomanació no acceptada 27
 • 29. Expd: 085 Tipus: Queixa (3) Tema: Sorolls procedents d’una discoteca Descripció: Un grup de veï ns del c. Aurora es queixa pel soroll que prové d’unadiscoteca que hi ha a la vora, la qual a partir de d’altes hores de la nit apuja la música i no els permet dormir. Actuació: Se’ ls informa que, en primer lloc, s’ haurien de dirigiri al Servei d’Indústries i activitats a presentar la reclamació corrresponent i des d’allà es faran els requeriments que calguin. Al cap d’uns dies la persona representat del grup de veïns ens comunica que ja s’ha resolt el problema. *Mediacióamistosa Expd. 086 Tipus: Consulta (2) Tema: Trasllat de contenidors Descripció: Un senyor pregunta per quin motiu s’ han traslladatels contenidors del c. Gardènies amb el qual no hi està d’acord atès que normalment hi ha moltes deixalles i embelums al voltant que no es diposten dintre doncs molts usuaris ni tan sols obren la tapa. Actuació: S’ ha consultat el cas a Medi Ambient des d’ on han informat que aquells contenidors es van canviar d’ubicació per raons tècniques, ja que el camió de recollida tenia molt difícil la maniobra de gir, la qual cosa se li ha comunicat al reclamant que, no obstant això, continua sense estar-hi d’acord. *Tancada Expd. 087 Tipus: Consulta (1) Tema: Línnies d’actuació en l’admissió de nens a les escoles Descripció: Una senyora s’ havia queixat sobre l’ actuaciódel Departament d’Educació en relació a la poca sensibilitat que al seu parer havia demostrat davant l’esforç que un grup de pares havien fet durant cinc anys per regenegar l’imatge de l’Escola Garcia Fossas i volien que es comprometessin amb aquesta escola i la Gabriel Castellà per poder matricular els seus fill en una escola en que la multiculturalitat no els avergonyís. Actuació: La Sí ndica es va posar en contacte amb la regidorad’Educació que va informar-la de les actuacions que s’havien fet des del Departament en el CEIP Garcia Fossas. Actualitzant les preinscripcions 2000-2009 i la comparativa amb els altres centres, el repartiment de cursos, etc. De tot plegat se’n va informar la reclmamant explicant-li que hi hava voluntat clara per part de la Regidoria per teballar conjuntament amb els pares per a la millora. *Tancada Expd: 088 Tipus: Queixa (1) Tema: Brutícia i obres que dificulten el pas de vianants Descripció: Una senyora que no s’ dentifica convenientment formula una queixa via email en relació a les obres que hi ha a la crüilla de l’Av. Balmes amb el Passeig (?) a banda i banda. Es queixa també per moltes ampolles, fulles i brutícia en general. Actuació: Se li respon demanant-li que s’ identifiqui adequadament i que concreti el lloc dels fets, ja que la cruïlla que ens indica no és possible. No obstant no ho va fer. *No admesa Expd. 089 Tipus: Queixa (1) Tema: Disconformitat amb el sistema de transpor públic escolar Descripció: Una senyora que portava els nens al CEIP Garcia Fossas de la Ctra. De Manresa, que ha estat tancat per reformes, es troba que ara els ha de portar al CEIP de l’Av. Mestre Montaner però el bus que els trasllada, és un bus públic no específic i no compleix amb els horaris, així que els nens sempre arriben tard i han de plegar abans d’hora; això tant al matí com a la tarda. Diu que està molt mal organitzat i diversos pares han presentat queixes al Servei d’Educació. 28
 • 30. Actuació: S’ ha consultat amb la Regidora d’ Educacióque ha manifestat que, si bé reconeix que els sistema és millorable, s’ha de tenir en compte que és de nova implantació i que s’ha d’anar polint de forma coordinada amb els agents implicats, la qual cosa ja es va comunicar per carta als pares efectats. *Mediacióamistosa Expd. 090 Tipus: Queixa (2) Tema: Multa per no disposar de tiquet de parquímetre tot ser minusvàlid Descripció: Un senyor de Lleida es queixa perquè va estacionar el seu vehicle al Passeig Verdaguer 118 amb la tarja de minusvàlid visible, però l’empleat de SIMA va considerar que no era vàlida i que li calia tenir el tiquet d’aparcament. El senyor manifestava també el seu disgust perquè havia presentat sengles recursos i em ambdós casos no s’havia atès cap alegació, ni s’havia tingut en compte que en el recurs de reposició aportava la tarja original per a la seva comprovació. Actuació: S’ ha estudiat la documentacióque aportava el senyor i, en conseqüència, s’ha fet una recomanació per anul.lar la sanció. *Recomanacióacceptada Expd. 091 Tipus: Queixa (2) Tema: Requeriment per pagar la diferència d’una multa pagada amb descompte Descripció: Un senyor va pagar una multa amb descompte amb posterioritat al termini establert per a fer-ho, atès que hi havia hagut retard en les notificacions per correu. No obstant, al cap d’un temps, l’OGT li va reclamar la diferència, amb la qual cosa no hi estava d’acord. Actuació: Es va fer una consulta als Serveis Jurí dics de l’ Ajuntament els quals han informat que, si bé havia rebut tard la notificació, el termini per pagar amb descompte havia estat sobrepassat de manera que no se li hagués hagut d’admetre; per tant, no és cap incorreccció que ara se li reclami la diferència. *Desestimada Expd: 092 Tipus: Queixa (2) Tema: Multa d’estacionament en C/D amb una furgoneta Descripció: Un senyor es queixa perquè se li ha posat una sanció en una zona de C/D tot i que el seu vehicle era una furgoneta. Al.lega que estava treballant en les obres d’una botiga i que tenia el vehicle allà com a suport per al material a on hi anava quan en necessitava, i que a la placa no hi constava límit d’estacionament. Actuació: S’ hafet una consulta a la Policia Local des d’ on han informat que les zones C/D no donen dret a estacionar de forma permanent sense que es facin operacions evidents d’aquests tipus, la qual cosa implica necessàriament mobilitat no pas exclusivitat. *Desestimada Expd. 093 Tipus: Queixa (2) Tema: Multa per estacionar en zona de càrrega i descàrrega Descripció: Un senyor es queixa perquè havia estacionat en una zona C/D a la Rambla Nova a prop d’un local on hi feia obres de reforma, fent servir la furgoneta com a suport per a guardar-hi el material. Actuació: S’ ha demanat informe ala Policia Local que ha dit que si bé es tractava d’una furgoneta i no d’un vehicle particular, la zona de càrrega i descàrrega no dóna dret a estacionar-s’hi permanentment si no s’estan fent operacions d’aquest tipus ja ha de donar servei altres usuaris i no pas exclusivitat. Per tant es desestima la queixa. *Desestimada Expd. 094 Tipus: Queixa (1) Tema: Disconformitat amb les llistes d’espera a l’ hospital per a la seva mare 29
 • 31. Descripció: Una senyora es queixa perquè la seva mare està a les llistes d’espera de l’hospital d’Igualada li assigni data per a posar-li una pròtesi de cadera però li han donat una data llunyana. Mentrestant, sembla ser que la senyora té forts dolors i està en cadira de rodes. Actuació: Es donà compte del cas a l’ Alcalde i a la Regidora de Benestar i Salut per tal que ho transmetin al Consorci Sanitari de l’Anoia, i s’aconsella la senyora que ho posi en coneixement del Síndic de Greuges de Catalunya atès que el cas excedeix les competències d’aquesta Sindicatura Local. *Derivada Expd: 095 Tipus: Consulta (1) Tema: Drogadicció d’un fill Descripció: Una senyora que téun fill adicte a les drogues i n o treballa demana informació sobre algun lloc i la possiblitat d’ingressar-lo, encara que sigui de forma no volutària, ja que el noi, de 24 anys, està descontrolat i ella no sap què fer. Ara com ara, assisteix algunes vegades a les Dependències hospitalàries del Ps. Verdaguer per a fer tractaments psicològics i anàlisis de sang. Actuació: Tenint en compte que el noi ésmajor d’ edat, no se’l pot obligar a ingressar enlloc si no ho fa de forma volutària i axí es comunica a la senyora. *Tancada Expd: 096 Tipus: Queixa (1) Tema: Discriminació per a l’ús i les quotes de l’Estadi Atlètic Descripció: Una jove de Cabrera D’ Anoia presenta un escrit de queixa on es relacionen una sèrie de greuges que al seu parer se li ha dispensat en l’ús i les quotes de l’Estadi Atlètic on s’entrena habitualment. La noia és una atleta d’alt nivell que pertany al ‘Futbol Club Barcelona’ i al.lega que no se la ha informat adequadament pel que fa als dos aspectes de la queixa (diu que va rebre una carta de prohibició d’accés a l’Estadi i uns agents de la policia local la van expulsar mentre entrenava). Creu que hi ha discriminació, ja que altres atletes si que gaudeixen de bonificacions i ajudes, i vol conèixer la normativa que no se li ha facilitat fins ara. Actuació: S’ ha comprobat a la web de l’ Ajuntament de quina manera i com s’han de consultar les Ordenances municipals pel que fa a l’ús de l’Estadi Atlètic i també les Ordenances fiscals pel que fa pagament de les quotes així com a quin lloc precís (pàgina i punt) figuren els aspectes que la noia vol conèixer, i d’aquesta forma se li comunica a fi que ella mateixa comprovi si el seu cas està dins dels supòsits que es preveuen. *Mediacióamistosa Expd. 097 Tipus: Queixa (1) Tema: Multa per estacionar sobre una vorera al Polígon Industrial Descripció: Una senyora es queixa perquè se li ha posat una multa per haver estacionat a sobre la vorera del c. Lecco, en un lloc de terra que hi ha entre la calçada i la tanca del solar on habitualment hi ha vehicles estacionats. Es queixa també perquè no se li va deixar cap senyal que indiqués que la grua se li havia endut el vehicle, amb la qual cosa es va pensar que li havien robat. Actuació: S’ ha revisat la documentacióque consta a l’ expedient de la multa: la butlleta de denúncia, en la qual no apareix consignat específicament el lloc de la infració -que va fer pensar al guàrdia que dificultava el pas a altri- axí com l’informe d’aquest en relació a les al.legacions de la senyora en el què diu que li manquen dades i no es pot recordar amb exactitud, però es ratifica en la denúncia. Per aquests motius, la Sindicatura creu que hi ha defectes de forma importants en la resolució de l’expedient de manera que, tot i reconeixent que l’actuació del policia local podia haver estat conforme a dret, en estar mal consignada i deficientment informada no es poden provar les imputacions atès que els agents de la policia local tenen presumpció de veracitat, però no d’infalibilitat. Per tant es proposa la condonació de la sanció i retorn de l’import de la grua. *Recomanacióacceptada Expd. 098 Tipus: Queixa (1) 30
 • 32. Tema: Pregunta sobre les actuacions a seguir contra un magatzem brut Descripció: Una senyora de l’ Av. Dr. Pasteur, explica que alsbaixos de l’edifici on viu hi ha un magatzem amb màquies de cafè i begudes des d’on provenen unes cuques que els pugen als pisos. Alguns veïns li ho han comentat al propietari del local el qual ha declinat qualsevol responsabilitat. Actuació: S’ informa a la senyora que en ser una activitat comercial, s’ha de dirigir al Servei d’Indústries i Activitats que depèn Urbanisme, per tal de presentar una queixa per escrit a fi de poder fer les inspeccions i els requeriments que calguin i esgotar primer la via ordinària i se la deriva a l’esmentat servei. *Derivada Expd: 099 Tipus: Queixa (2) Tema: Multa per envaïr parcialment un gual Descripció: Un senyor es queixa per una multa que se li ha posat en haver estat envaïnt parcialment un gual. Diu que el gual és molt ample (4 m) i que només l’envaia uns centímetres tal com es veu a la fotografia que adjunta, però que hi ha una manifesta anivadversió entre ell i el propietari per la qual cosa aquest darrer el va denunciar tot i que podia entrar i sortir sense dificultats. A més a més, a les al.legacions va fer constar expressament que havien transcorregut més de tres mesos entre la data de la denúncia i la de la notificació, de manera que en aquest sentit les actuacions estaven prescrites. Actuació: Si bééscer t que el vehicle envaia el gual només molts pocs centímetres, també és cert que això suposa una infracció i, en aquest sentit, la multa estaria ben posada tot i que molt rigorosa. Però pel que fa a la qüestió de la prescripció que esmentava al recurs, està clar que la notificació s’ha fet amb posterioritat als tres mesos següents a la denúncia, i és per aquest motiu, és a dir, per extemporània, que s’ha recomanat la condonació de la sanció. *Recomanacióacceptada Expd. 100 Tipus: Consulta (1) Tema: Consulta per unes humitats procedents de la casa veïna Descripció: Una senyora consulta què ha de fer en relacióals problemes que li causen unes humitats que venen de la casa veïna, els propietaris de la qual no en volen saber res. Actuació: Se li aconsella que utilitzi la via Judicial per a reclamar-los i obligar-los a que arrangin els desperfectes propis i els d’ella. *Tancada Expd: 101 Tipus: Queixa (2) Tema: queixa per una multa d’aparcament Descripció: Un senyor minusvàlid es queixa perquè se li va posar una sanció d’aparcament al Passeig Verdaguer. Manifesta que esatva estacionat paral.lelament a uns contenidors d’escombraries i que, al su entendre, no dificultava el pas d’altres vehicles. Actuació: Tot i ser minusvàlid i que per aquests motiu, els minusvàlids tenen privilegis en relació a la resta de conductors, en aquest cas, no se li accepta la petició. *Desestimada Expd. 102 Tipus: Queixa (2) Tema: Multa d’aparcament en una zona de càrrega i descàrrega Descripció: Un senyor es queixa perquè tenia el vehicle comercial estacionat en zona de càrrega i descàrega i se’l va denunciar. No obstant això diu que el vehicle estava estacionat davant de la seva botiga i que si que estava fent operacions de C/D; diu que va fer diversos desplaçaments durant el mati i que només va ser casualitat que el guàrdia el veiés allí tanta estona. Actuació: No s’ accepta la reclamacióatès que no ha presentat els recursos ordinaris pertinents i no està esgotada la via administrativa. *No admesa 31
 • 33. Expd: 103 Tipus: Queixa (1) Tema: Multa per haver superat el temps en zona blava. Descripció: Una senyora diu queel seu fill va tenir un accident al Passeig Verdaguer, a l’alçada de la Mútua Igualadina, en la que fins i tot i va inervenir la Policia Local i el van portar al servei d’urgències d’aquella entitat sanitària. Tot i que la senyora va pagar el preu al parquímetre, el seu fill va trigar més temps del previst en ser atès perquè les lesions eren importants (adjunta parte mèdic que va derivar en hospitalització) i va superar el temps. Es queixa perquè aquestes circumstàncies no es tenen en compte en la resolució dels recursos, sinó tot el contrari, ja que l’informe de l’empresa controladora dels parquímetres diu que la reclamant “no aporta cap argument ni prova que desvirtuï la versió del vigilant” Actuació: Estudiat el cas i la documentació,sembla que no s’ ha volgut entrar en el fons de la qüestió i s’han obviat les proves aportades per a la resolució dels recursos. Per tant es demana que se li condoni la sanció. *Recomanacióacceptada Expd. 104 Tipus: Queixa (1) Tema: Increment de l’import de dues multes per no identificar el conductor Descripció: Una senyora explica que se li han posat dues multes d’estacionament contra les quals no ha formulat al.legacions atès que les troba conforme. No obstant, com que el vehicle és de la seva empresa i no es va adonar que havia d’identificar el conductor, ambdues, que inicialment eren de 67 €, s’han incrementat fins a 301€. Ella es queixa perquè incrment és prou important perquè es notifiqui a l’interessat aquesta obligatorietat de forma clara i ostensible i no en lletra menuda al darrere, la qual cosa indueix a confusió. Actuació: Examinada la documentacióes comprova que efectiv ament aquesta circumstància consta com una obligatorietat però al darrere de la notificació entre mig del cos de les diverses consideracions que donen peu a la imposició de la sanció. No obstant, en una altra que ella mateixa exibeix d’un altre municipi s’ha pogut comprovar que l’obligatorietat d’informar sobre el conductor d’un vehicle d’empresa, es fa forma independent a la notificació de la sanció, de forma que no hi ha dubte que ho ha de fer. En conclusió, com que no es perceb mala fe ni afany d’ocultació per part de la reclamant, es recomana la condonació de la primera multa, però no de la segona amb la que ja hagués hagut d’estar més al cas. Es recomana també al Servei de Vialitat que modifiqui el model de notificació per tal que quedi ben clara aquesta obligatorietat. *Estimadaparcialment Expd: 105 Tipus: Queixa (2) Tema: Multes de parquímetre amb defecte de forma Descripció: Un senyor es queixa perquè se li han posat unes multes a la zona blava d’estacionament, de forma que en la butlleta de proposta de sanció no hi consta el nom del vigilat que l’ha denunciat, la qual cosa és indispensable segons el procediment sancionador vigent. Actuació: S’ ha demanat informe al ForumSD de Catalunya quehi ha dedicat, a més a més, dos seminaris a debatre aquesta circumstància, de forma que ha quedat clara i ineludible l’obligació del vigilant de la zona blava a identificar-se, atès que la seva és una denúncia voluntària (com la d’un particular) i per tant no té la presumpció de veracitat si no és que la ratifica la Policia Local, que sí que en té. Per tant, es recomana i s’accepta la condonació de les multes, i el Servei de Multes-Interior accepta també la recomanació de modificar les butlletes de les zones blaves. *Recomanacióacceptada Expd. 106 Tipus: Queixa (1) Tema: Multa de parquímetre en no acceptar tarja de minusvàlid. 32
 • 34. Descripció: Una senyora es queixa perquè se li va posar una multa per no disposar de tiquet del parquímetre tot i que tenia la tarja de minusvàlid, perquè l’empresa va creure que era una fotocòpia i tampoc no la va considerar com a vàlida a l’hora resoldre els recursos. Actuació: Examinada la documentació,es recomana que si condo ni la sanció. *Recomanacióacceptada Expd. 107 Tipus: Queixa (2) Tema: No posar en funcionament la biblioteca pública del CEIP Ramon Castelltort Descripció: Un senyor es queixa perquè s’ havia comunicat per escrit als veïns de la zona la propera obertura al públic de la biblioteca del CEIP Ramon Castelltort i d’això ja en feia sis mesos però continuava tancada. Actuació: S’ ha demanat informacióal Servei d’ Educacióque ens ha dit que està pendent que l’AMPA demani formalment assumir la gestió amb la subvenció que l’Ajuntament li atorgui. *Mediacióamistosa Expd. 108 Tipus: Consulta (1) Tema: Proposta per dotar de més aparcaments a la ciutat Descripció: Una senyora proposa i demana si l’ Ajuntament téprevist fer més aparcaments a Igualada, atès que se li ha posat una sanció a l’Av. Dr. Pasteur per mal estacionament però no si va ser possible trobar lloc on deixar el vehicle mentre treballava. Actuació: S’ ha demanat informacióal Servei d’ Urbanisme queha dit que la presupost municipal hi ha la previssió per a l’inici de l’aparcament a la Plaça de La Masuca, a la Plaça Montserrat i a la Plaça Pompeu Fabra, així com l’ampliació i modificació de la zona blava. Per altra banda també se la informa que també pot fer ús de l’aparcament Igualada Nord amb els abonaments pertinents. *Tancada Expd. 109 Tipus: Consulta (1) Tema: Tractament incorrecte en una botiga Descripció: Una senyora ha enviat un email demanant com ho ha de fer per presentar una queixa per un tractament incorrecte en una botiga. Actuacio: En ser un tema entre particulars se la deriva a les oficines de Consum del Consell Comarcal o al Jutjat, segons la gravetat del cas que no especificava. *Derivada Expd. 110 Tipus: Queixa (2) Tema: Multa per excedir dels dBA amb la moticicleta Descripció: Un senyor es queixa que li -han posat una multa per haver excedit el límit de soroll permès quan conduia la moto tot i que les peces eren homologades i originals de l’empresa fabricant. Actuació: Es comprova la documentacióde l’ expedient de la multa, on hi consten els valors quan es va fer la medició dels dBA, i en tots els casos superen els límits permesos, per la qual cosa no es pot tenir en consideració la seva petició. *Desestimada Expd. 111 Tipus: Queixa (1) Tema: Multa per trepitjar la línia d’aparcament de motos Descripció: Una senyora es queixa perquè se li ha posat una sanció per trepitjar la línia d’aparcament de motos amb el seu cotxe la qual la considera molt rigorosa i fora de lloc. No obstgant això encara no ha presentat els recursos pertinents per la via ordinària. Actuació: No s’ admet la queixa en no haver esgotat la via administrativa i se li recomana que presenti els recursos pertinents. *No admesa Expd: 112 Tipus: Queixa (2) 33
 • 35. Tema: Senyalitzaciódeficientde velocitat al Polí gon Industrial Descripció: Un senyor es queixa perquè se li han posat diverses multes per excedir el límit de velocitat al Políngon Industrial. Diu que la senyalització és deficient atès que no consta cap senyal als carrers que indiqui quin és el límit, com tampoc cap que indiqui quan finalitza la prohibició. Es queixa també de senyalització deficient pel que fa al radars en diverses vies d’Igualada. Actuació: S’ ha demanat informacióa la Policia Local que ha indicat que, tot i haver una mica de tolerància, en el cas que ens ocupa els límits s’excedien en més del 20% (límit: 50 Km/h i sancionat per anar a 71 Km/h), i pel que fa a la senyalització és d’aplicació el que estableix la Llei de Circulació i l’Ordenança muncipal que, es compleix en tots els casos que indica el reclamant. Per tant, no s’acepta la reclamació. *Desestimada Expd. 113 Tipus: Queixa (1) Tema: Desacord en la no bonificació com a pensionista en l’ús de la piscina coberta Descripció: Una senyora, que éspensioni sta tot i que veï na d’Òdena, es queixa perquè no se li aplica cap bonificació per l’ús de la piscina coberta i només es té en compte la gent d’Igualada. Ha adjuntat un llistat de persones que es troben en la mateixa situació i que fan la mateixa demanda atès que al seu municipi que pertany a la Conca no hi ha piscina. Actuació: S’ ha demanat informacióa la Regidoria d’ Esports que ha explicat que, conscients del problema, han iniciat contactes amb l’Ajuntament d’Odena per establir un conveni de col.laboració que permeti als seus ciutadans gaudir del mateix tracte que els d’Igualada. *Mediacióamistosa Expd.: 114 Tipus: Queixa (2) Tema: Manca de plaça en una llar pública d’infants i impossibilitat per a fer la preinscripció Descripció: Un senyor ha presentat una queixa perquè com que el seu fill ha nascut fora del termini que està establert per a fer la preinscripció a una llar d’infants pública, no ha pogut obtenir plaça ni tan sols constar com a peticionari per si hi hagués alguna baixa. Creu que és un greuge, atès que no es pot preveure el naixement d’un fill calculant el període d’inscripció i, en canvi, necessita de plaça com qualsevol altre que hagi nascut ni que sigui un mes abans. Actuació: S’ ha demanat informacióa la Regidoria d’ Educacióque han dit que sóns conscients del problema i que s’ha estat tractant amb el Consell d’Escoles Bressol d’Igualada i amb el Síndic de Greuges de Catalunya però que és una Llei del Parlament de Catalunya, que no és en les mans de l’Ajuntament d’Igualada poder modificar. Per tant, aquesta la Sindicatura de Greuges d’Igualada ha presentat un escrit a la Comissió de Peticions del Parlament de Catalunya per modificar la Llei adequant-la a les necessitats reals dels usuaris catalans, el qual ha estat admès a tràmit a fi de considerar la petició. *En tràmit 34
 • 36. sin 35
 • 37. sin
 • 38. sin
 • 39. sin