เสียงและงานเสียง

8,817 views

Published on

เสียงที่ใช้ในการผลิตรายการวิทยุ

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • ขอบคุณค่ะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
8,817
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เสียงและงานเสียง

 1. 1. เสียงและงานเสียง ในการผลิตรายการวิทยุ อ.สกุลศรี ศรีสารคาม
 2. 2. เสียงในการผลิตวิทยุ ความสำาคัญของ เสียงในงานวิทยุ เป็นวัตถุดิบในการ ผลิตรายการ เป็นสารที่สื่อถึงผู้ฟัง ช่วยให้การผลิต รายการบรรลุ วัตถุประสงค์ สร้างสีสัน ไม่น่าเบื่อ เกิดจินตนาการ ให้เกิดอารมณ์คล้อยตาม
 3. 3. เสียงในการผลิตวิทยุ เสียงพูด (voice) เสียงเพลง (music) เสียงประกอบ (sound effect) การผลิตรายการวิทยุที่ดีต้องสามารถเลือกใช้เสียงต่างๆ มาประกอบกันได้อย่างเหมาะสม
 4. 4. เสียงพูด • เสียงบรรยาย (Voice Over) ผู้บรรยาย ถ่ายทอดเนื้อหาจากบทรายการสู่ผู้ฟัง ประกอบด้วย -เสียงบรรยายชาย (male voice over: MVO) -เสียงบรรยายหญิง (female voice over: FVO) Remember!!! -ออกเสียงอักขระ ภาษาถูกต้อง -ใช้ลีลา เทคนิคการพูดเหมาะสมกับรายการ -มีอารมณ์ ความรู้สึก ยิ้มเวลาพูด รู้สึกว่าคุยกับผู้ ฟัง - ผู้โดยเข้าใจความหมายของสิ่งที่พูด “อย่าเอาแต่ อ่านโดยไม่เข้าใจ” -เป็นธรรมชาติ
 5. 5. เสียงพูด • เสียงสนทนา (Dialogue) เสียงสนทนาหรือเจรจา ระหว่างตัวละคนในละครวิทยุ ถ่ายทอดอารมณ์และลีลา • เสียงสัมภาษณ์ (interview) • Vox Pop ใช้สำารวจ ความคิดเห็น เสียงเหล่านี้ สามารถนำามาใช้เป็นส่วนประกอบใน รายการวิทยุได้หลากหลายวิธี เช่น เสียงสนทนาอาจใช้ ในรูปการจำาลองเหตุการณ์เพื่อให้เข้าใจเรื่องมากขึ้น เสียงสัมภาษณ์นำามาเล่าเรื่องสลับกับเสียงบรรยาย และ Vox Pop ก็สามารถนำามาเปิดเรื่อง หรือเป็นส่วนเสริม ของเรื่องได้ ต้องเลือกใช้ตามลักษณะที่เหมาะสม และเลือกวางไว้ใน แต่ละช่วงของรายการแบบสมดุล
 6. 6. เสียงเพลง (music) • เสียงเพลงบรรเลง - เลือกใช้ให้เหมาะกับประเภทรายการ อารมณ์ของ รายการ และเนื้อหาของรายการ • เสียงเพลงร้อง - ไม่ควรนำามาเปิดคลอเสียงพูดเพราะจะทำาให้ดึงความ สนใจไปจากเนื้อหา (ยกเว้นในรายการเพลง) - เพลงที่มีเนื้อร้อง ระวังเรื่องเนื้อหาของเพลง ต้อง สอดคล้องกับเรื่องที่นำาเสนอ - ใช้เพลงมีเนื้อร้องมาเสริมเนื้อหา..นำาเข้าสู่เนื้อหา..ขยายความ เนื้อหาได้
 7. 7. เสียงเพลง (music) การนำาเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีมาใช้ทำา ได้ 3 ลักษณะ คือ • เปิดคลอ : เปิดคลอไปพร้อมกับเสียงพูด ต้องระวังไม่ ให้รบกวนเสียงพูด เพื่อช่วยสร้างสีสันและลดความ น่าเบื่อ • เปิดคั่น : เชื่อมช่วงต่างๆ เมื่อต้องมีการเปลี่ยนเรื่อง / พักช่วง / เปลี่ยนอารมณ์ ต้องเลือกให้ตรงกับเนื้อหา ยิ่งเสริมเนื้อหา หรือช่วยนำาเข้าสู่เนื้อหาด้วยจะดี การ เปิดคั่นเพื่อให้ผู้ฟังได้ผ่อนคลาย พักหู มีโอกาสจำา และติดตามต่อไป • เปิดประกอบ – เพลงประจำารายการ – เปิดปิดรายการ – เปิดเพื่อสร้างอารมณ์ ความรู้สึก สร้างฉาก เปิดฉาก **เพลงมีลิขสิทธิ์ ถ้าเอามา ใช้รายได้ทางธุรกิจ หรือ เป็นเพลงประกอบการ โฆษณา ต้องขออนุญาต หรือว่าจ้างทำาเพลงใหม่ ก็ได้
 8. 8. เสียงเพลง (music) ดนตรีพื้นบ้านหรือพื้นเมือง (Folk Music) เพลงที่มีวิธีร้องวิธีเล่นถ่ายทอดกันมา เช่น เพลงเรือ เพลงลำาตัด หรือพวกเพลงท้องถิ่น เช่นดนตรี พื้นเมืองอีสานมีแคน โปงลาง ** เลือกใช้สร้างบรรยากาศให้เหมาะกับเรื่องได้ / ใช้ บอกถิ่นที่มาของเรื่องได้ ดนตรีศิลปะ (Art Music) เพลงที่แต่งขึ้นอย่างตั้งใจ มีระเบียบแบบแผน เช่น เพลงคลาสสิค ดนตรีไทย เพลงโดยวงปี่พาทย์ – พิธีขึ้นบ้านใหม่ โกนจุก ทำาบุญวันเกิด มหรสพ เพลงโดยวงเครื่องสาย – ใช้ในงานมงคล เช่น ขึ้นบ้านใหม่ วันเกิด เพลงโดยวงมโหรี – งานแต่งงาน งานเลี้ยง ทำาบุญอายุ ขึ้นบ้านใหม่ เพลงโดยวงปี่พาทย์มอญ – ใช้ในงานศพ เพลงโดยวงปี่พาทย์นางหงส์ – งานศพ เพลงมหาฤกษ์ – เพลงเกียรติยศของข้าราชการ งานมงคล แข่งกีฬา เปิดงาน
 9. 9. เสียงเพลง (music)
 10. 10. เสียงประกอบ (sound effect) 21 เสียงธรรมชาติ มีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม เช่น กรน หาว จาม หัวเราะ สุนัขหอน ไก่ขัน ลมพัด ฝนตก นำ้าหยด เสียงรถ พยาบาล นาฬิกาปลุก แก้วแตก เป็นต้น เสียงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น สร้างขึ้นมาเพื่อเติมเต็มจินตนาการใน การจัดรายการ สร้างความสนุกสนาน สีสันในรายการ ข้อคิดในการใช้ sound effect -อย่าใช้พรำ่าเพรื่อ มากเกินไป ต้องใช้ให้พอดี เหมาะสมกับเรื่อง เสริมเรื่อง และเลือกใช้ในที่ ในจังหวะที่ เหมาะสม - ใช้เปิดเรื่อง เชื่อมเรื่อง นำาเข้าสู่ประเด็น สร้างสีสัน สร้างบรรยากาศ สร้างอารมณ์ - เวลาคิดว่าจะเลือกใช้ sfx อะไรดี ให้หลับตานึกภาพว่า ได้ยินเสียงอะไรแล้วจะทำาให้เราเข้าใจเรื่องได้ มากขึ้น - พยายามคิดถึงสิ่งรอบๆ ตัว เสียงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำาลังเล่า - เวลาลงพื้นที่เก็บข้อมูล ควรอัดเสียงบรรยากาศต่างๆ รอบๆ ตัวมาด้วย – Actuality (เสียงจริงใน เหตุการณ์) สามารถนำามาใช้เป็น sfx ที่สมจริงได้ - ระวังการใช้ sfx ให้ตรงกับวัฒนธรรม - ถ้าเลือกใช้ได้ดี sfx สามารถทำาให้เข้าใจเรื่องได้มากขึ้น ขยายความเรื่อง เน้นยำ้าให้เรื่องที่เล่าชัดเจน
 11. 11. เสียงอื่นๆ ที่สามารถนำามาใช้ ประกอบรายการ เสียงคลิปวิดีโอ รายการ ต่างๆ คลิปจากหนัง ละคร คลิปข่าว เสียงคลิปวิดีโอ รายการ ต่างๆ คลิปจากหนัง ละคร คลิปข่าว การจำาลองเหตุการณ์การจำาลองเหตุการณ์ ละครวิทยุ จำาลองเหตุการณ์ด้วยละคร ละครวิทยุ จำาลองเหตุการณ์ด้วยละคร เสียงจากเหตุการณ์จริงเสียงจากเหตุการณ์จริง
 12. 12. คำาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มระดับเสียง จากเงียบค่อยๆ ดัน fader เอาเสียงขึ้น การลดระดับเสียง จากเสียงที่ดังอยู่ ค่อยๆ ลดระดับเสียงลงจนเงียบไป การควบคุมเสียงให้เสียงหนึ่งคลอไปกับอีกเสียงหนึ่ง การเร่งเสียงให้ดังขึ้นจากระดับปกติอย่างรวดเร็ว -ระหว่างรายการ ดีเจเร่งเสียงเพลงคลอดังขึ้นแล้ว เบาลงอย่าง รวดเร็วแล้วพูดต่อ เป็นการสร้างสีสันให้รายการ -จบรายการ เร่งเสียงเพลงขึ้น ปล่อยให้ดังอยู่สักครู่ แล้ว fade out Fade in Fade out Fade under Fade up การจางซ้อนเสียง คือการเชื่อมเพลงสองเพลงให้ต่อกันอย่าง กลมกลืน Cross fade
 13. 13. 43 21 งานเสียง Jingle เสียงที่ใช้ในการเปิดปิดรายการ Jingle outro – ปิดรายการ Jingle intro - เปิดรายการ Drop in / Dry Voice เสียงพูดสั้นๆ ความยาว 1-3 วินาที เปิดขณะเล่นเพลงในช่วงที่เป็น จังหวะดนตรี ไม่มีเสียงร้อง อาจเป็น ชื่อรายการ หรือ เป็นคำาที่นำามาใช้ โดยไม่ได้สื่อความหมาย Station ID เสียงที่ใช้แนะนำาสถานี เปิดตอนต้น ชั่วโมง หรือตอนเปิด ปิดสถานี มีบอก คลื่นความถี่ ผู้ผลิต สถานี สโลแกน Sweeper เสียงที่ใช้เชื่อมเพลงสองเพลงเข้า ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความกลมกลืน 5 Spot งานเสียงเพื่อโฆษณา สินค้าและบริการ Spot promo งานเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์รายการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของสถานี และการณรงค์สิ่งต่างๆ
 14. 14. ประเภทรายการวิทยุ รายการ พูดคุยกับผู้ฟัง โดยตรง รายการ สารคดีนิตยสารทาง อากาศ รายการ ข่าว รายการละคร ถ่ายทอดนอก สถานที่ รายการ การแข่งขัน รายการ เพลง รายการสนทนา / รายการสัมภาษณ์รายการ Phone-in
 15. 15. สรุปการเลือกใช้เสียง เหมาะสม •ใช้ให้เหมาะกับ เนื้อหา • ใช้เท่าที่จำาเป็น • อย่าใช้มากเกิน ไปจนทำาให้ไม่น่า ฟัง • ใช้อย่างมีจุด หมาย • มีหน้าที่ มี ประโยชน์บาง อย่างในเรื่อง • รู้จังหวะการใช้ เพื่อสร้างสีสัน ดึงดูดความสนใจ ได้ เสียงสำาคัญ ถ้าเลือกใช้ได้ เหมาะสม เล่าเรื่องได้ เสริม ความ สร้างอารมณ์ น่าสนใจ พอดี แยบยล สร้างสีสัน

×