Rt303 sec002

527
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
527
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rt303 sec002

  1. 1. Spot Edu Announce minutes equipment เชื่อมเพลง สารคดี Studio Lec 2 รายงาน รายการสด รวม 70 ปลายภาค 30 รวม 511550191 นางสาวธนพร ภักดิ์ใจดี 3 3 5.5 3 5.5 5 6 9 40 511550193 นางสาวอารีรัตน์ ดิลกธรรมจักรา 3 4 6 2.5 6.5 5 6 9 42 511550195 นางสาวณัฐธิดา นันนุ่ม 3 3 6.5 2.5 6.5 5 6 9 41.5 511550209 นายธำารงค์ยศ โพธิสุวรรณ - 1.5 - 5.5 3 5.5 - 3 - 18.5 511550210 นายณัฐพงศ์ บูรณะมณฑล 511550211 นายกฤษฎี ทิพยรักษ์ - 3.5 3 6.5 3 6.5 6.5 6 - 35 511550218 นายสราวุฒิ โตสมบัติ - 3.5 2.5 6.5 3 6.5 6 6 - 34 511550219 นายบัณฑิต ค้าโค - 2 2.5 6.5 3.5 6.5 5 6 - 32 511550246 นางสาวมะลิวัลย์ เมืองเยาว์ - 3.5 3.5 6.5 3 6.5 5 6 9 43520106040061 นางสาวสุนารี ครจอหอ 4 4.5 3.5 6.5 3 - 6 7 11.5 46520106040063 นางสาววิรัญญา บัวผัน 3.5 5 3 7 3.5 8.5 8 9 13.5 61520106040066 นายเอกพันธุ์ พนมธรรม 3.5 4 4 8 2.5 8.5 8 9 13.5 61520106040067 นายธนพงษ์ ตาทอง 4 3 3 6.5 3.5 7.5 6.5 7.5 11 52.5520106040068 นางสาวนันทกา ยิ้มน้อย 3.5 5 4 8 - 6.5 6.5 9 13.5 56520106040070 นางสาวเนวิกาณ์ วัฒนชีวโนปกรณ์ 3 3 3.5 6.5 1.5 7.5 6.5 7 11.5 50520106040071 นางสาวนิธิพร คล้ายอ่างทอง 3 3 2.5 6.5 4 7.5 6.5 7 11.5 51.5520106040072 นายสปรัชญ์ สนเจริญ 4.5 4 4.5 8 2 8.5 7 9 13.5 61520106040075 นายกฤชยากรณ์ จินทโชติ 5 4 4.5 7.5 2 7.5 8 7.5 11 57520106040076 นายดนัย จำาปาวัลย์ 4 3.5 3.5 4.5 - - 9 13.5 38520106040079 นางสาวสุพิชฌาย์ เหลาหิรัญ 4 4 4 7.5 1.5 7 7 9 13.5 57.5520106040080 นายศิตวัฒน์ แตงไทย 5 5 4 9 4.5 8.5 7 9 13.5 65.5520106040081 นางสาวนันพิญา เพชรเถื่อน 4 4.5 3.5 7 1 8.5 6 7 11.5 53520106040085 นายสุรสิทธิ์ ไทยทรง520106040086 นางสาวจุฑามาศ เชื้อผู้ดี 3 3 3 7 4 7.5 6.5 7 11.5 52.5520106040087 นายสิทธิพร รวดเร็ว 3 3 4 - 3.5 - 6 7.5 - 27520106040089 นางสาวรุ่งนภา สีเหลือง 3 3 4 7 3 7.5 6.5 7 11.5 52.5520106040091 นางสาวอุบลรัตน์ กล่อมเอี้ยง 4 3.5 3 7.5 2.5 7.5 7.5 7.5 - 43520106040093 นางสาวลลิวัลย์ วะสี 4 4 4 6.5 4.5 - 7 8 13 51520106040094 นางสาวกิติยาภรณ์ กิติยามาศ 5 4 4.5 6.5 2 8.5 6 8 13 57.5520106040095 นายยุทธนา ศรีดอนไผ่ 3 4.5 4.5 7 2 8.5 6 7 11.5 54520106040096 นางสาวกมลวรรณ ขำาฉาย 5 4 3.5 7 1.5 5.5 8.5 8 13 56520106040098 นายภัทร แสนสุข - 3.5 - 9 3 - - - - 15.5520106040099 นางสาวนุชรี ธรรมไหว 4 3.5 4 6.5 0 7.5 6.5 7.5 - 39.5520106040100 นายสิโรตม์ สว่างวัฒนเดช - 3 4 - 2.5 6.5 6 9 - 31520106040101 นางสาวปัญจาภรณ์ ชาวนา 4 4 4.5 7.5 1.5 7 7.5 9 13.5 58.5520106040104 นางสาวกนกพรรณ ทับไทย 4 3 3 - 2.5 6.5 - 7.5 11 37.5520106040107 นายพิรภพ วังศิริไพศาล 4 3 3 7.5 1 6.5 6.5 7.5 11 50520106040111 นายชยพล อธิกุลสินธ์ 4 3 3 6.5 5 7.5 7.5 7.5 11 55520106040112 นายมนตรี อินทรกำาแหง 3.5 3 3 6.5 4.5 7.5 7 7.5 11 53.5520106040113 นางสาวทิพาพร ปินะกาโพธิ์ 3 4 3.5 6 1 7 6.5 9 13 53520106040114 นางสาวพรพิมล ผาสุข 3 4 4.5 6.5 1 7 6.5 9 13 54.5520106040120 นางสาวณัฐชยา หะแดง 3 4 4.5 6.5 - 5.5 5.5 9 13 51
  2. 2. เกรด
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×