Comment On-location Report

664 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
664
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Comment On-location Report

  1. 1. Comment งานรายงานสด ณ จุ ด เกิ ด เหตุคะแนน 4 = ทำาได้ดี ออกอากาศได้ มีประเด็นน่าสนใจ ข้อมูลครบถ้วนคะแนน 3 = พอใช้ได้ เล่าบรรยากาศได้ดี มีประเด็นบ้าง แต่ยังไม่ชัดเจนต้องเก็บข้อมูลมากกว่านี้คะแนน 2 = ต้องพัฒนาอีกมาก ไม่มีประเด็นในการนำาเสนอ ไม่ได้มีการเก็บ ข้อมูลในพื้นที่ แค่พูดไปเรื่อยๆ แต่ไม่มีประเด็นข่าวชัดเจน หรือ ค่อน ไปทางข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉยๆคะแนน 1.5 ไม่สามารถเอาออกอากาศได้ อาจเป็นเพราะ เป็นข่าวเก่าเอามา อ่าน หรือ เสียงไม่ชัดเจน หรือ ไม่มีเนื้อข่าวใดๆ เลยข้ อ ผิ ด พลาดส่ ว นใหญ่ ท ี ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในการรายงาน ณ จุ ด เกิ ด เหตุ - ไม่มีประเด็นข่าวในการนำาเสนอ แค่บรรยายบรรยากาศ ไม่ได้ทำาให้ข่าวน่า สนใจ และ ควรค่าแก่การฟัง - ไม่มีการเก็บข้อมูลที่มีคุณค่าเชิงข่าว การจะรายงานข่าวแบบนี้ ต้องสอบถาม ข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นที่ ผู้อยู่ในเหตุการณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำาเป็น และที่คนฟังควรรู้มาเล่า - ไม่มีเนื้อ มีแค่บรรยายบรรยากาศไปเรื่อยๆ ไม่สามารถเอาออกอากาศได้ - ควรต้องมีการนำาเสนอประเด็นที่น่าสนใจ ที่น่าติดต่อ - บางคนนำาสิ่งที่เป็นข่าวแล้วในนสพ. หรือ เว็บไซต์มาอ่านออกอากาศ ไม่ได้ เขียนบทข่าวเอง (หาข้อมูลได้เพื่อสนับสนุน แต่การรายงาน ณ จุดเกิดเหตุ สิ่งที่ได้ควรเป็นเรื่องใหม่ล่าสุด และเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ของการรายงาน - เสียงไม่ชัดเจน ฟังไม่รู้เรื่อง เวลาลงพื้นที่แล้วต้อง phone in มารายงาน ต้อง พยายามหาพื้นที่ที่เสียงรบกวนน้อยที่สุด เช็คสัญญาณโทรศัพท์ให้ดี ต้อง พยายามให้เสียงที่ส่งเข้ามาที่สถานีชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำาได้ - ไม่สามารถเรียบเรียงคำาพูดได้ชัดเจน การพูดยังติดขัด การให้ข้อมูลวนไป มา - ถ้าจะมีการปล่อยเสียงเหตุการณ์จริงด้วย โดยเฉพาะเสียงพูด / ปราศรัย / แถลงข่าว ต้องให้เสียงชัดเจน ต้องพูดสรุปประเด็นที่เขาพูด แล้วปล่อย
  2. 2. เฉพาะเสียงส่วนที่สำาคัญจริงๆ ไม่ใช่พูด แล้วปล่อยเสียง แต่ไม่อธิบายอะไร ในเนื้อข่าวของตัวเองเลย หรือ เสียงที่ปล่อยยาวเกินไปก็ไม่ได้ ฟังเสียงไม่ ชัดก็ใช้ไม่ได้ - มีสัมภาษณ์ ต้องบอกชื่อ และตำาแหน่งด้วย ก่อนจะส่งให้คนสัมภาษณ์ หรือ เสียงสัมภาษณ์ ก็ควรจะสรุปประเด็นก่อน แล้วโยนเข้าผู้ให้สัมภาษณ์ - ระวังการพูดผิดพูดถูก เช็คคำาอ่านให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด - งานที่มันมีหลายๆ วัน ต้องดูว่า เขาเสนออะไรไปแล้วบ้าง ยิ่งไปรายงานวัน สุดท้าย ก็ต้องเอาเรื่องล่าสุดในวันนั้นขึ้นก่อน ไม่ใช่พูดแต่ข้อมูลที่รู้อยู่แล้ว เพราะได้ยินรายงานมาหลายวันแล้ว - ข้อมูลผิด รายละเอียดของงานผิด อันนี้ยอมรับให้เกิดขึ้นไม่ได้ - งานหนังสือ เลือกว่าจะทำาเรื่องอะไร แล้วเจาะทำามาเป็นเรื่องๆ จะดีกว่า ไม่ใช่ บอกว่า วันนี้จะมีงานอะไร กี่โมง - ถ้ามีข้อมูลตัวเลข สถิติต่างๆ ต้องมีที่มาอ้างอิงข้อมูล บอกในการรายงานว่า “ใครให้ข้อมูล” “ข้อมูลจาก....” เพื่อยืนยันให้น่าเชื่อถือ - ต้องเรียงลำาดับข้อมูลให้ดี เขียนให้ชัดเจน อย่าให้มีช่องว่างเงียบในการ รายงาน และอย่าให้ข้อมูลสับสน - อย่าสรุปอะไรด้วยตัวเอง ทุกอย่างต้องมีข้อมูลสนับสนุน และระวังเรื่องการ ใส่ความเห็นของตัวเองลงไปสรุ ป แนวทางการทำ า รายงานข่ า ว ณ จุ ด เกิ ด เหตุKey ที ่ จ ะทำ า ให้ ร ายงานได้ ด ี เตรี ย มพร้ อ ม + เก็ บ ข้ อ มู ล + ประเด็ น มีคุ ณ ค่ า ข่ า ว - เก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุด จากแหล่งข่าวในพื้นที่ คนที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลเบื้อง หลังข่าว - ทำาการบ้านมาก่อน อะไรรายงานแล้วคือข่าวเก่า ต้องหาสิ่งที่ “ล่าสุด” และ เกิดขึ้น “ณ สถานที่นั้น” ในเวลาที่รายงาน - ไม่คาดการณ์เอง ไม่คาดเดาเอง ไม่ใช่เดินดูเฉยๆ ถาม พูดคุย หาข้อมูลที่ ยืนยันได้
  3. 3. - รายงานให้กระชับชัดเจน ตรวจสอบคำาอ่านให้ถูกต้อง เรียงลำาดับเรื่องตาม ความสำาคัญ และไม่สับสน - มีประเด็นที่จะนำาเสนอ ไม่ใช่แค่บรรยากาศเฉยๆ แต่มีประเด็นที่มีคุณค่าข่าว ที่คนฟังควรรู้ จำาเป็นต้องรู้ เป็นประโยชน์ที่จะรายงาน - การบรรยายบรรยากาศ ต้องทำาให้คนเห็นภาพ ระบุจำานวน ประมาณการ เพื่อให้เห็นความมากหรือน้อย อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นให้เห็นภาพ คนฟังวิทยุจะ ได้จินตนาการตาม และเข้าใจเหตุการณ์ได้ดีสรุ ป คะแนน มี โ ทรเข้ า มารายงาน 18 คน คะแนนดั ง นี ้ 471550045 นางสาวขนิษฐา ทวีแสง 2 491550019 นางสาวศิริพร พริ้งพร้อม 1.5 491550082 นางสาวฟารีนา แต้มต่อผล 1.5 501550009 นางสาววรรณิสา ธนวัฒน์ศิริไพศาล 3 501550014 นางสาวณัฐพร บำารุงวัด 3 501550019 นางสาวนุชนาถ ฉิมรวย 2 501550025 นางสาวพัชรี ยินดีสุข 2 501550157 นายถาวรวุฒิ พุกจันทึก 2520106040012 นายกิตติพัฒน์ ศิริสุขชัยถาวร 2520106040030 นายธันวา กิมนวล ้ 3520106040033 นายเรียวตะวัน ตึงตระกูล 2520106040125 นายกฤษฎากรณ์ ครึกครื้น 1.5520106040127 นางสาวจิรญาภรณ์ ถาอ้น 2520106040170 นายจตุพล วงศ์สุวรรณ 4520106040171 นางสาวชนันพร เกษมทวีทรัพย์ 2520106040273 นายซุป อักษรกิตติ์ 3520106040289 นายปิยะพงษ์ วรวิชา 4520106040297 นายฉัตรชัย เถียวสังข์ ่ 1.5

×