Chuong 3 mau_bao_cao_thi_nghiem

260 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
260
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chuong 3 mau_bao_cao_thi_nghiem

 1. 1. CHƯƠNG: III MẪU VIẾT BÁO CÁO THÍ NGHIỆM ÑAÙNH GIAÙ CAÛM QUAN THÖÏC PHAÅMPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 2. 2. Hoï teân Sinh vieân:……………………………………………………………… GVHD ÑIEÅM Nhoùm: …………………………………… Buoåi:………………., Ngaøy thí nghiệm: …………………………………… BAØI 1 LÖÏA CHOÏN THAØNH VIEÂN HOÄI ÑOÀNG Muïc tieâu: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... YÙ nghóa thöïc teá: ...................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... PHAÀN 1: PHAÂN BIEÄT 4 VÒ CÔ BAÛN Thí nghieäm 1: Nhaän bieát 4 vò cô baûn Sau khi thöû caùc vò cô baûn, ghi laïi töøng maõ soá töông öùng vôùi vò cuûa chuùng: Baûng nhaän bieát 4 vò cô baûn Maõ soá maãu Vò Thí nghieäm 2: Xeáp daõy cöôøng ñoä vò Xeáp theo cöôøng ñoä ngọt taêng daàn Cường Ngọt 1 Ngọt 2 Ngọt 3 Ngọt 4 Ngọt 5 Ngọt 6 độ ngọt Maõ soá Xếp theo cường độ Đắng tăng dần Cường Đắng 1 Đắng 2 Đắng 3 Đắng 4 Đắng 5 Đắng 6 độ đắng Maõ soáPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 3. 3. Xếp theo cường độ Mặn tăng dần Cường Mặn 1 Mặn 2 Mặn 3 Mặn 4 Mặn 5 Mặn 6 độ mặn Maõ soá Xếp theo cường độ Chua tăng dần Cường Chua 1 Chua 2 Chua 3 Chua 4 Chua 5 Chua 6 độ chua Maõ soá Traû lôøi caâu hoûi Câu 1: Muïc ñích thí nghieäm nhaän bieát vò cô baûn? Yeâu caàu khi cho noàng ñoä trong maãu thöû (nhaït, vöøa hay ñaäm)? Taïi sao phaûi caûm quan baøi thí nghieäm naøy? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Câu 2: Muïc ñích cuûa thí nghieäm saép xeáp daõy cöôøng ñoä? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 4. 4. Câu 3: Thí nghieäm naøy ñöôïc öùng duïng ñeå laøm gì? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 5. 5. PHAÀN 2: PHAÂN BIEÄT CAÙC MUØI CÔ BAÛN Thí nghieäm 3: Nhaän bieát caùc muøi cô baûn Baûng nhaän bieát caùc muøi cô baûn Maõ soá Muøi Thí nghieäm 4: Nhaän bieát hoãn hôïp muøi Baûng nhaän bieát caùc muøi hoãn hôïp Maõ soá Muøi hoãn hôïp Traû lôøi caâu hoûi Câu 1: Muïc ñích thí nghieäm nhaän bieát muøi cô baûn? Taïi sao phaûi caûm quan baøi thí nghieäm naøy? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Câu 2: Muïc ñích cuûa thí nghieäm nhaän bieát hoãn hôïp muøi? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 6. 6. Câu 3: Caùch caûm quan hôïp lyù? Taïi sao chæ ngöûi khoaûng 2 giaây? Taïi sao phaûi ñoùng ngay naép chai laïi? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 7. 7. PHAÀN 3: PHAÂN BIEÄT CAÙC MAØU CÔ BAÛN Thí nghieäm 5: Saép xeáp daõy cöôøng ñoä maøu Xeáp theo cöôøng ñoä maøu giaûm daàn Maõ soá Traû lôøi caâu hoûi Câu 1: Muïc ñích saép xeáp caùc cöôøng ñoä maøu? Cöôøng ñoä maøu giöõa caùc maãu coù söï khaùc bieät roõ raøng khoâng? Taïi sao? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Câu 2: Saép xeáp daõy cöôøng ñoä maøu ñöôïc öùng duïng ñeå laøm gì? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 8. 8. Câu 3: Maøu thöïc phaåm laø gì? Nguoàn goác? Maøu thöïc phaåm coù aûnh höôûng ñeán ngöôøi söû duïng khoâng? Taïi sao? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 9. 9. Hoï teân Sinh vieân:……………………………………………………………… GVHD ÑIEÅM Nhoùm: ……………………………….……………………… Buoåi:………………., Ngaøy thí nghiệm: ……………………………………………… Baøi 2: CAÙC PHEÙP THÖÛ PHAÂN BIEÄT Thí nghieäm 1: Pheùp thöû so saùnh caëp Muïc tieâu: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... YÙ nghóa thöïc teá: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Teân saûn phaåm: Hai maãu saûn phaåm coù kyù hieäu 204 vaø 782 ñöôïc giôùi thieäu, haõy neám laàn löôït vaø cho bieát maãu naøo ngoït hôn. Traû lôøi: Maãu ………………. ngoït hôn Nhaän xeùt: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Keát quaû ñaùnh giaù cuûa caùc thaønh vieân: Maãu Soá laàn maãu ñöôïc ñaùnh giaù Ngoït hôn Nhaït hôn 204 782 Xöû lyù keát quaû: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 10. 10. ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Thí nghieäm 2: Pheùp thöû 2-3 (pheùp thöû duo – trio) Teân saûn phaåm: …………………………………………… Muïc tieâu: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... YÙ nghóa thöïc teá: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Cho 2 maãu thöû coù maõ soá: 574; 471 vaø 1 maãu ñoái chöùng R. Maõ soá maãu Maãu gioáng R 574 471 Nhaän xeùt: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 11. 11. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Traû lôøi caâu hoûi Câu 1: Pheùp thöû so saùnh caëp laø gì? Muïc ñích cuûa pheùp thöû so saùnh caëp? Töø muïc ñích naøy ruùt ra ñöôïc keát luaän gì cho saûn phaåm caûm quan? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Câu 2: Pheùp thöû naøy söû duïng bao nhieâu maãu nhieàu hôn coù ñöôïc khoâng? Taïi sao? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 12. 12. Câu 3: Pheùp thöû 2 - 3 laø gì? pheùp thöû naøy xaùc ñònh bao nhieâu tính chaát vaø goàm nhöõng tính chaát gì? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ Câu 4: Maãu R laø gì? Khoâng coù maãu R coù ñöôïc khoâng? Taïi sao? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 13. 13. Hoï teân Sinh vieân:……………………………………………………………… GVHD ÑIEÅM Nhoùm: ……………………………….……………………… Buoåi:………………., Ngaøy thí nghiệm: ………………………………… Baøi 3: CAÙC PHEÙP THÖÛ PHAÂN BIEÄT Muïc tieâu: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... YÙ nghóa thöïc teá: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Thí nghieäm 3: Pheùp thöû tam giaùc Baïn seõ ñöôïc nhaän 3 maãu, hai trong soá chuùng hoaøn toaøn gioáng nhau. Haõy quan saùt maøu nöôùc, ngöûi vaø neám ba maãu. Tìm ra maãu khaùc vôùi 2 maãu coøn laïi. Tiến hành 2 lần để có độ chính xác cao. - Maãu khoâng laëp laïi laø: ………………… - Söï khaùc nhau naøy theo baïn: Raát deã o Deã o Töông ñoái deã o Khoù o Khoâng xaùc ñònh ñöôïc oPDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 14. 14. Bình luaän: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Xöû lyù keát quaû: SỒ LẦN THỬ MẪU KHÔNG LẶP LẠI ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Thí nghieäm 4: Pheùp thöû so haøng (xeáp thöù töï) Muïc tieâu: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... YÙ nghóa thöïc teá: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Teân saûn phaåm: Ngöôøi thöû seõ ñöôïc nhaän 4 maãu thöû ñaõ ñöôïc pha coù kyù hieäu: 368, 639, 548 vaø 945. haõy neám vaø saép xeáp chuùng theo cöôøng ñoä vò …………. töø cao xuoáng thaáp (4–3–2–1). Baûng cöôøng ñoä giaûm daàn Maõ soá Nhaän xeùt: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 15. 15. ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Xöû lyù keát quaû: Thaønh Vò trí xếp haøng cuûa caùc maãu vieân 368 639 548 945 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Toång ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 16. 16. ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Traû lôøi caâu hoûi Câu 1: Pheùp thöû tam giaùc laø gì? Muïc ñích cuûa pheùp thöû tam giaùc? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Câu 2: Pheùp thöû tam giaùc gioáng vaø khaùc gì vôùi pheùp thöû 2 - 3? Maãu nhö theá naøo thì neân söû duïng pheùp thöû tam giaùc? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 17. 17. Câu 3: Taïi sao tröôùc khi thöû maãu, ngöôøi thöû phaûi thanh vò? Nöôùc thanh vò laø nöôùc gì? Thanh vò nhö theá naøo ñöôïc cho laø ñuùng phöông phaùp? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Câu 4: Pheùp thöû so haøng laø gì? Pheùp thöû naøy söû duïng ñeå laøm gì? Khi caûm quan maãu, coù caàn phaûi theo thöù töï ñaõ quy ñònh khoâng? Taïi sao? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 18. 18. Hoï teân Sinh vieân:……………………………………………………………… GVHD ÑIEÅM Nhoùm: ……………………………….……………………… Buoåi:………………., Ngaøy thí nghiệm: ……………………………………………… Baøi 4: PHEÙP THÖÛ A KHOÂNG A (PHEÙP THÖÛ TÖÔNG HÔÏP) Thí nghieäm: Pheùp thöû A khoâng A Muïc tieâu: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... YÙ nghóa thöïc teá: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Cho 10 maãu thöû coù maõ soá: …………; ……….;……..;……….;………;………;………..;……….;………;……….vaø 1 maãu ñoái chöùng R. Ngöôøi thöû ñöôïc bieát maãu R tröôùc. Maõ soá maãu Gioáng maãu R (kyù hieäu X) Nhaän xeùt: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 19. 19. ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Xöû lyù keát quaû ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 20. 20. Traû lôøi caâu hoûi Câu 1: Pheùp thöû A khoâng A laø gì? Muïc ñích cuûa pheùp thöû? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Câu 2: Pheùp thöû naøy söû duïng toái thieåu bao nhieâu maãu cho moät laàn thöû? Ít hôn coù ñöôïc khoâng? Taïi sao? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Câu 3: Pheùp thöû naøy gioáng vaø khaùc vôùi pheùp thöû 2 – 3 ôû ñieåm naøo? Taïi sao? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 21. 21. Hoï teân Sinh vieân:……………………………………………………………… GVHD ÑIEÅM Nhoùm: ……………………………….……………………… Buoåi:………………., Ngaøy thí nghiệm: ……………………………………………… Baøi 5: PHEÙP THÖÛ MOÂ TAÛ (PHÖÔNG PHAÙP XAÂY DÖÏNG PROFIL SAÛN PHAÅM) Thí nghieäm: Pheùp thöû moâ taû Muïc tieâu: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... YÙ nghóa thöïc teá: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Teân saûn phaåm: SAÛN PHAÅM A SAÛN PHAÅM B Tính chaát SP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Maøu vaøng Hình daïng Gioøn Muøi chaùy kheùt Muøi bô Saïn buïi Vò maën Vò ngoït Vò beùo Deã tan Haäu vò ...........................................................................................................................................PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 22. 22. ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Đồ thị hoa gió:PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 23. 23. Traû lôøi caâu hoûi Câu 1: Pheùp thöû moâ taû laø gì? Muïc ñích cuûa pheùp thöû moâ taû? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Câu 2: Pheùp thöû naøy söû duïng toái thieåu bao nhieâu maãu cho moät laàn thöû? Ít hôn coù ñöôïc khoâng? Taïi sao? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Câu 3: Ñoà thò hoa gioù laø gì? Nguyeân taéc baét buoäc khi bieåu dieãn treân ñoà thò hoa gioù laø gì? Muïc ñích cuûa nguyeân taéc ñoù? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 24. 24. Hoï teân Sinh vieân:……………………………………………………………… GVHD ÑIEÅM Nhoùm: ……………………………….……………………… Buoåi:………………., Ngaøy thí nghiệm: ………………………………… Baøi 6: PHEÙP THÖÛ THÒ HIEÁU Thí nghieäm: Pheùp thöû caëp ñoâi thò hieáu Muïc tieâu: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... YÙ nghóa thöïc teá: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Sau khi thöû 2 saûn phaåm, ngöôøi thöû seõ cho ñieåm theo söï öa thích: Tính chaát saûn phaåm Ñieåm Maãu A Maãu B Cöïc kyø thích 9 Raát thích 8 Töông ñoái thích 7 Hôi thích 6 Bình thöôøng 5 Hôi chaùn 4 Töông ñoái chaùn 3 Raát chaùn 2 Cöïc kyø chaùn 1PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 25. 25. Baûng toång hôïp keát quaû cuûa caùc thaønh vieân: Soá thaønh Ñieåm maãu Cheânh leäch ñieåm vieân A B (d = A – B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Toång TB Traû lôøi caâu hoûi Câu 1: Pheùp thöû caëp ñoâi thò hieáu laø gì? Pheùp thöû naøy söû duïng nhaèm muïc ñich gì? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Câu 2: Theo baïn vôùi pheùp thöû naøy neân choïn ñoái töôïng naøo ñeå caûm quan saûn phaåm? Taïi sao? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 26. 26. Câu 3: Coù bao nhieâu saûn phaåm ñeå söû duïng trong pheùp thöû naøy, nhöõng saûn phaåm naøy laø saûn phaåm môùi ñang ñöôïc nghieân cöùu hay saûn phaåm ñaõ coù maët treân thò tröôøng? Taïi sao? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 27. 27. Hoï teân Sinh vieân:……………………………………………………………… GVHD ÑIEÅM Nhoùm: ……………………………….……………………… Buoåi:………………., Ngaøy thí nghiệm: ………………………………… Baøi 7: PHEÙP THÖÛ THÒ HIEÁU (Tiếp Theo) Thí nghieäm: Pheùp thöû cho ñieåm thò hieáu Muïc tieâu: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... YÙ nghóa thöïc teá: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Sau khi thöû 3 loaïi saûn phaåm, haõy xaùc ñònh cöôøng ñoä höông thôm cuûa moãi maãu theo thang ñieåm. MAÃU A MAÃU B MAÃU C Khoâng coù muøi thôm (0) Coù muøi thôm nheï (1) Muøi thôm nheï (2) Muøi thôm roõ (3) Muøi thôm maïnh (4) Muøi thôm raát maïnh (5)PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

×