perbezaan kbsr dan kssr mengikut sukatan bm

977 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
977
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

perbezaan kbsr dan kssr mengikut sukatan bm

  1. 1. ASPEK KBSRMatlamat Melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untukmemenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu, perhubungan sosial, dan urusanharian.Objektif 1. dengar pengucapan dengan teliti dan faham serta hayati pengucapan dalamkonteks perbualan harian & situasi formal2. bertutur petah menggunakan sebutan & intonasi yang betul dalam pelbagaisituasi3. berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikanmasalah,mencapai persetujuan, & buat keputusan tentang sesuatu perkara4. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan berunsur pengetahuanmenggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untukmemperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis5. memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budayapembelajaran berterusan;6. memperkembang kekuatan imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis, danpenghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur, membaca, & menulis7. mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsurpengetahuan menggunakan kemahiran menulis serta proses penulisan yangsesuai dan betul8. menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan, kosa kata, tatabahasa,dansebutan yang betul dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca, & menulis9. menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dankarya berunsur ilmu10. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangatpatriotisme , dan perasaan cinta akan negara.KemahiranBahasaKEMAHIRAN MENDENGARkeupayaan murid mendengardengan teliti , memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasipengucapan, serta dapat memberikan maklum balas.KEMAHIRAN BERTUTURkeupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikanmaklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutandan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberi kepada penggunaanpengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai.KEMAHIRAN MEMBACAkeupayaan murid membaca ayatdengan lancar serta sebutan, intonasi, dan jeda yang betul. Penekanan diberikepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis denganmenggunakan pelbagai teknik membaca.KEMAHIRAN MENULISkeupayaan murid menulis perkataan & ayat dan mengeluarkan idea melaluipelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan danpengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yanggramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas, cantik, dankemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untukmenghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginatif.Penguasaan kemahiran bahasa memerlukan kepelbagaian situasi dan konteksyang meliputi bentuk prosa, puisi, dan grafik.
  2. 2. ASPEK KSSRMatlamat membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasiuntuk memenuhikeperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran,maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian.Objektif 1. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitarandengan teliti dan betul2. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa :- abjad, perkataan,frasa dan ayat dengan betul3. mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan,pesanan dan pertanyaan dengan betul4. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkaradalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila5. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar,dibaca dan ditonton menggunakan sebutan yang jelas & intonasi yang betul6. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripadapelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila7. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripadapelbagai sumber secara bertatasusila8. membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengansebutan dan intonasi yang betul9. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumberdengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul10. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripadapelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul11. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalampelbagai bahan12. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata danmaklumat untuk memupuk minat membaca13. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul14. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas15. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul16. menulis imlak dengan tepat17. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatuperkara dengan menggunakan bahasa yang santun18. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul19. mengedit dan memurnikan hasil penulisan20. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh dpd pelbagai sumber21. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan danpenulisan22. menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangatpatriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa.
  3. 3. KEMAHIRAN BAHASA (KSSR)Kemahiran Mendengar dan BertuturTahun 1 Tahun 2 Tahun 3Objektif Kemahiran Mendengardan Bertutur adalah untukmemastikan murid mengetahuidan berkeupayaan :1. mendengar, mengecam,mengajuk dan menentukanarah bunyi dalampersekitaran dengan telitidan betul2. mendengar, mengecam danmenyebut bunyi bahasadengan betul3. mendengar, memahami,menyebut dan mengejaperkataan yangmengandungi dua atau tigasuku kata, diftong, vokalberganding, digraf dankonsonan bergabungdengan betul dan tepat4. mendengar, memahami danmenyebut frasa dan ayattunggal dengan betul dantepat5. mendengar, memahami danmemberikan responssecara lisan atau gerak lakuberdasarkan arahan,pesanan dan pertanyaandengan betul6. bertutur dan berbual sertamenyatakan permintaanmenggunakan ayat yangmengandungi diksi, katapanggilan, kata ganti namadiri pertama dan keduadengan betul dalam situasitidak formal secarabertatasusila7. bercerita tentang sesuatuperkara dan menceritakansemula perkara yangdidengar menggunakanayat tunggal dengan tepat,sebutan yang jelas danintonasi yang betul8. berbicara untukmenyampaikan maklumatObjektif Kemahiran Mendengardan Bertutur adalah untukmemastikan murid mengetahuidan berkeupayaan :1. mendengar, memahami,menyebut frasa, ayattunggal dan ayat majmukdengan betul dan tepat2. mendengar, memahami danmemberikan responssecara lisan atau gerak lakuterhadap arahaberdasarkan ayat perintahjenis ayat silaan dan ayatperintah jenis ayat larangandengan betul3. mendengar, memahami danmemberikan responssecara lisan atau gerak lakuberdasarkan pelbagaisoalan bercapah danpesanan mengikut urutanyang betul4. bertutur, berbual danmenyatakan permintaanmenggunakan ayat yangmengandungi katapanggilan bagi keluargabukan dalam kalangankeluarga asas dan kataganti nama diri ketigadengan betul dalam situasitidak formal secarabertatasusila5. bercerita tentang sesuatuperkara dan menceritakanperkara yang didengardengan tepat menggunakanayat majmuk dengansebutan yang jelas danintonasi yang betul6. berbicara untuk mendapatdan menyampaikanmaklumat tentang sesuatuperkara daripada pelbagaisumber dengan tepatmenggunakan ayat yangmengandungi rangkai kataObjektif Kemahiran Mendengardan Bertutur adalah untukmemastikan murid mengetahuidan berkeupayaan :1. mendengar, memahami,menyebut frasa dan ayatdengan struktur yang betuldan tepat2. mendengar, memahami danmemberikan responssecara lisan atau gerak lakuterhadap arahanberdasarkan ayat perintahjenis ayat permintaan danayat perintah jenis ayatsuruhan dengan betul3. mendengar, memahami danmemberikan responssecara lisan berdasarkansoalan yang mengandungikata tanya danmenyampaikan pesanandengan betul4. berbual tentang sesuatuperkara menggunakanpelbagai ayat, katapanggilan yang sesuaidalam kalangan bukan ahlikeluarga dan kata gantinama diri yang betul dalampelbagai situasi secarabertatasusila5. bertutur, berbual danmenyatakan permintaanmenggunakan perkataandan ayat yang sesuai dalamsituasi tidak formal secarabertatasusila6. bercerita dan menceritakansesuatu perkara yangdibaca dengan tepatmenggunakan ayat tunggaldan ayat majmuk dengansebutan yang jelas danintonasi yang betul7. berbicara untukmenyampaikan maklumattentang sesuatu perkara
  4. 4. tentang sesuatu perkaradengan tepat denganmenggunakan perkataanyang sesuai secarabertatasusila.yang sesuai secarabertatasusila7. berbincang danmengemukakan pandangandan pendapat tentangsesuatu perkara daripadapelbagai sumber secarabertatasusila.daripada pelbagai sumberdengan tepat menggunakanayat yang mengandungifrasa yang sesuai secarabertatasusila8. berbincang danmengemukakan pandangandan pendapat tentangsesuatu perkara daripadapelbagai sumbermenggunakan perkataan,frasa dan ayat yang betulsecara bertatasusila.
  5. 5. Kemahiran MembacaTahun 1Tahun 2 Tahun 3Objektif Kemahiran Membacaadalah untuk memastikan muridmengetahui & berkeupayaan :1. membaca pelbagaiperkataan, frasa danayatsecara mekanis dengansebutan dan intonasi yangbetul2. membaca dan memahamiperkataan dan frasa yangmengandungi perkataandua atau tiga suku kata,diftong, vokal berganding,digraf dan konsonanbergabung dengan betul3. membaca ayat tunggaldaripada pelbagai bahanbacaan dengan sebutanyang betul4. membaca dengan sebutan,intonasi dan jeda mengikuttanda baca dengan betul5. membaca dan memahamimaklumat yang tersuratdaripada pelbagai bahanuntuk mengenal pasti ideautama dan membuatklasifikasi dengan betul;6. membaca, memahami danmenaakul maklumat dalambahan grafik dengan betuldan memindahkan kepadabentuk bukan grafik7. membaca dan memahamipelbagai bahan bacaansecara didik hibur untukmemperkaya kosa kata danmenambah pengetahuan.Objektif Kemahiran Membacaadalah untuk memastikan muridmengetahui & berkeupayaan:1. membaca dan memahamiperkataan, frasa dan ayatmajmuk yang mengandungiperkataan dua atau lebihsuku kata, diftong, vokalberganding, digraf, dankonsonan bergabungdengan sebutan yang betul2. membaca pelbagai jenisayat dengan lancar,berjeda,sebutan yang jelas,mengikut tanda baca danintonasi yang betul3. membaca dan memahamimaklumat tersurat daripadabahan multimedia untukmengenal pasti idea utamadan idea sampingan sertamenyatakan urutan denganbetul4. membaca, memahami danmenaakul bahan grafik danbukan grafik bertujuanmenyatakan maksud untukmemindahkan maklumatdengan betul5. membaca dan memahamipelbagai bahan kreatifuntuk menambah ilmupengetahuan, memperkayakosa kata sertameningkatkan kelancaranbacaan.Objektif Kemahiran Membacaadalah untuk memastikan muridmengetahui dan berkeupayaan:1. membaca dan memahamiperkataan berimbuhanawalan dan berimbuhanakhiran dalam ayatdaripada pelbagai bahanbacaan dengan sebutanyang betul2. baca dan faham frasa yangmengandungi diftong, vokalberganding, digraf dankonsonan bergabung dalamperenggan daripadapelbagai bahan bacaandengan sebutan yang betul3. membaca kuat bahanbacaan yang mengandungipelbagai pola ayat, ayattunggal susunan biasa danayat tunggal susunansongsang dengan lancar,sebutan dan intonasi yangbetul dan jelas4. membaca dan memahamimaklumat yang tersurat dantersirat daripada pelbagaibahan multimedia untukmengenal pasti pertautanidea, membuat penilaiandan ramalan dengan betul5. membaca, memahami danmenaakul bahan grafikuntuk memindahkanmaklumat kepada bentukayat dengan betul6. membaca dan memahamipelbagai bahan sastera danbukan sastera untukmenambah ilmupengetahuan danmendapatkan pengajaran.
  6. 6. Kemahiran MenulisTahun 1 Tahun 2 Tahun 3Objektif Kemahiran Menulisadalah untuk memastikan muridmengetahui dan berkeupayaan:1. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul2. menulis secara mekanisbentuk huruf dan perkataanyang mengandungi sukukata terbuka dan tertutupdengan cara yang betul dantulisan yang kemas3. menulis perkataan danfrasa yang mengandungiperkataan dua atau tigasuku kata, diftong, vokalberganding, digraf dankonsonan bergabungdengan betul4. menulis secara mekanisayat tunggal dengan betuldan tulisan yang kemas5. membina dan menulisperkataan, frasa dan ayatdengan betul6. menulis imlak perkataandan frasa yangmengandungi suku kataterbuka dan suku katatertutup dengan ejaan yangtepat7. mencatat maklumatdaripada pelbagai sumberdengan betul untukdiklasifikasikan8. menulis untukmenyampaikan maklumatyang tepat menggunakanbahasa yang santun9. menghasilkan penulisanberbentuk naratif dan bukannaratif secara terkawaldengan betul10. mengedit dan memurnikanhasil penulisan daripadaaspek ejaan.Objektif Kemahiran Menulisadalah untuk memastikan muridmengetahui dan berkeupayaan:1. menulis secara mekanispelbagai perkataan, frasadan ayat yg mengandungiperkataan dua atau lebihsuku kata, diftong, vokalberganding, digraf dankonsonan bergabungdengan betul serta tulisanyang kemas dan cantik2. menulis secara mekanisabjad dan perkataan dalambentuk tulisan berangkaidengan betul dan kemas3. bina dan menulis,perkataan, frasa & ayatyang mengandungiperkataan diftong, vokalberganding, digraf dankonsonan bergabungdengan betul serta tulisanyang kemas dan cantik4. membina dan menulis ayattunggal dan ayat majmukberdasarkan soalan danbahan grafik dengan betuldan tulisan yang kemas5. tulis imlak perkataan danfrasa yang mengandungiperkataan dua atau lebihsuku kata, diftong, vokalberganding, digraf dankonsonan bergabungdengan betul dan tepat6. catat maklumat yang betuluntuk membanding bezadan menghubung kaitmaklumat daripadapelbagai sumber7. menulis untukmenyampaikan maklumatyang berbentuk puisimenggunakan perkataan,diksi, frasa dan ayat sertamenegaskan kesantunanberbahasa8. hasilkan penulisanObjektif Kemahiran Menulisadalah untuk memastikan muridmengetahui dan berkeupayaan:1. menulis ayat tunggal danayat majmuk secaramekanis dengan betul dankemas2. menulis frasa dan ayattunggal secara mekanisdalam bentuk tulisanberangkai dengan betul dankemas3. membina dan menulisjawapan pemahamanberdasarkan soalanbertumpu dengan betul4. membina dan menulispelbagai jenis ayatberdasarkan bahan grafikdalam satu perenggandengan betul5. menulis imlak perkataan,frasa dan ayat yangmengandungi perkataanberimbuhan dengan tandabaca dan ejaan yang tepat6. mencatat maklumat yangbetul mengikut susunan danmembuat carta alir daripadapelbagai sumber7. menulis untukmenyampaikan maklumatyang betul menggunakanidea utama denganmenggunakan bahasa yangsantun8. menulis untukmenyampaikan maklumatberbentuk pengumumanyang betul dan jelas denganmenegaskan kesantunanberbahasa9. menghasilkan penulisanpelbagai genre secaraberpandu dengan betul;10. mengedit dan memurnikanhasil penulisan daripadaaspek penggunaan kata,imbuhan, kata majmuk,
  7. 7. berbentuk naratif dan bukannaratif secara separaterkawal dengan betul9. gedit dan murnikanperkataan dlm ayat dpdaspek ejaan & tanda baca.ejaan dan tanda baca.

×