Modul 4

118 views
50 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
118
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modul 4

 1. 1. SULIT Lihat halaman sebelah] 31/1 © 2010 Hak Cipta SPI, JPN Kedah SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN KEDAH PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2010 31/1 BAHASA ARAB Kertas 1 2 2 1 jam Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada petak yang disediakan. 2. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian. Jawab semua bahagian. 3. Bahagian A mengandungi dua soalan, jawab satu soalan sahaja. Bahagian B mengandungi dua soalan, jawab semua soalan. Bahagian C mengandungi tiga soalan, jawab semua soalan. Bahagian D mengandungi empat pilihan tajuk, pilih satu tajuk sahaja. Kesemuanya tujuh soalan mesti dijawab. 4. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini. 5. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan. Untuk Kegunaan Pemeriksa Kod Pemeriksa: Bahagian Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh A 1 20 2 20 B 3 20 4 10 C 5 10 6 10 7 10 D 8 20 Jumlah 100
 2. 2. SULIT Lihat halaman sebelah] 31/1 © 2010 Hak Cipta SPI, JPN Kedah !"# $%&'( ) )&* $% +, % -.%$"/0 1 %"23"4 56(7 : !"#$%&'()*+, -+- ./ 0! )12-" )3#456789:+;+, <= >?' @ABC20DE#-12-)=)+12-)5)+D12-)= F)G2 '5……………) )H'05!!" #5!.)IJ8+KIJ8+KL)IJ8 M:N8 ), OLP=Q Q Q Q Q Q)R=0!STU G+T'G+5 G V)W H0@AST SI 9:X)* #=+K - #=+- #5 YZG 6$[0T !" 0USI!"]^)_ $O+_ $+)_ $O2Z `…………….T K:a#'45E )!D b0#a) Gc+K $Gc+K:)$Gc d)e <'"Zfgh'5)*+)* =+)* Z iK <'j !$5XTJHSPk)'+?+ ]iW h[
 3. 3. SULIT Lihat halaman sebelah] 31/1 © 2010 Hak Cipta SPI, JPN Kedah 8$/0 1 %9: ;<';=">"9 %?@%(A%BC !"#$ %&'& !() l:)EJm*D<':@TGaX!Kl nnnnnnnnnnnnno-JEnnnnnnnnnnnnnTK GaX! .nnnnnnnnnnnnnmW -JEnnnnnnnnnnnnnTK GaX! >nnnnnnnnnnnnnK -JEnnnnnnnnnnnnnTK GaX! FnnnnnnnnnnnnnK:)-JEnnnnnnnnnnnnnTK GaX! MnnnnnnnnnnnnnK '-JEnnnnnnnnnnnnnTK GaX! ]iW h[
 4. 4. SULIT Lihat halaman sebelah] 31/1 © 2010 Hak Cipta SPI, JPN Kedah E%F (!"# $%&'( ) )&* $% +, % -.%$"/0 1 %"23"4 567 * )07" TOp'$5O#OK+5O#Kq+O[# .%AL)hj" TO2--+, $-+:)$- >rA![@st" Tu!r12T+)5712T+)57:C2K F5)7);:"2):KvKatcwHx#+)$x:+<yt M"!S)/Z4DozT2R+{+K Vr12Tbcr"B#^|)#^L04_[$6+E-!+}e O2 YJD)_72~5r!5k T?+?+ `, ZSI TE=#T+=#D+5#T d5#)*)<0m!8762+]+ i=O#p'^T|#'H+|#'H0+|#'R ]iW h[
 5. 5. SULIT Lihat halaman sebelah] 31/1 © 2010 Hak Cipta SPI, JPN Kedah 8$1 %9: ; 9-%B9 %?@%(G>"/07 W 5.'& !(%&+ $ ,* l)"H!I %?@* / 0!BJ%"K"l , Znnnnnnnnnnnnn* / 0!nnnnnnnnnnnnn .)<Znnnnnnnnnnnnn* / 0!nnnnnnnnnnnnn. >)0nnnnnnnnnnnnn* / 0!nnnnnnnnnnnnn FZnnnnnnnnnnnnn* / 0!nnnnnnnnnnnnn MZ)'nnnnnnnnnnnnn* / 0!nnnnnnnnnnnnn ]iW h[
 6. 6. SULIT Lihat halaman sebelah] 31/1 © 2010 Hak Cipta SPI, JPN Kedah L %A•2':B%T M %F NOPQ;3;":;R#%BS/T-U "SV W XY "&DZ7 -./0, 12+ "#* DmhcE 5I[!BI(DE&XL 0D-D$GN #€P • L H$-w #pE Z A 3 0D HZGp) K)L-=L H :‚K0:p'=T Lt5jL b#4 *E) G2)=RE , ZaLl, <=ƒ„ …E 3 5†#lLb:)H4" 5ID W 5jL‡!‚]T Lˆ39-:/20v8" a Ab 5†I2 -w J )#‰Oa H)ZGp) K0:p'56O‰ ˆƒL ELKŠhaL:5c$#D|L6$ HD U G: EPDaT • $‹ 2 X!-)5)P^:D qST[#w= K aL-E )R)8Œ- =L t }L •Ž jq HDLˆx#'5b#5I xvT'G)#$'-)=)I%‹ 6T05#<$ #€P • u f•-• P)L 5•b# Š)#$Oa xvT0 )=f• -lD D2l ]‘? ]t~&EtL)#- RE , Za ˆl: =9:lLˆ):)’T :)$ m9:9@]:)P :" RDK -OAL 05L!DL 0D SI H=u'P)0D$-04)5L);)9:XTG6a “ P" *Df”!‚A ;:5X!-)5L : =)9:)lh:2E=:al39;=05!D2O0' 9 : %ALw#HTRE 5jL
 7. 7. SULIT Lihat halaman sebelah] 31/1 © 2010 Hak Cipta SPI, JPN Kedah a!)h:j5WG'T='p0:KEHEc)hDI5k•' hK– .)Lj5EkR•' hK– >O?a#t-E)4)-:^bh:):"TER•' hK– F2$ƒ6T^:)Pw#[STqDk•' hK– M"?)#$'-)=b#5I,6)I‹Tk -•' hK–
 8. 8. SULIT Lihat halaman sebelah] 31/1 © 2010 Hak Cipta SPI, JPN Kedah V"P'u)WG'T)=$)—T):9k: =•' hK– Yk: =)9:) ); )5 '•' hK– `55)*Oa$)#):9: =TLj5ERk•' hK– dWh#)tO2p2'D=˜DD'™•' hK– )=)#$'-™ ^:)H4ob™ išhv)WO2p2'D=˜DD'™•' hK– )*D$5™ ^Oa$#™
 9. 9. SULIT Lihat halaman sebelah] 31/1 © 2010 Hak Cipta SPI, JPN Kedah ]$3C^1 % PQ;3;&- "OXY "&DZ3@3;#_S/T-U "SV W7 2 0, 1 , 3/+ "#* `3-`+, X3@3;#W&-a )›5 %0'™œ#5 •.i i ), O[:™`ˆiix‚ $rœ.žiiŸs K p"™^:) )#$'() K:a#'4"™DZG‰ P0 $2‰G‰Lx$ Ž ! %A™¡'Zfg ;!(' 2 $2GN ) D|#=Z#C2-0' • u T , .¡X#-0'D •X:u0' 5# L, Z#'Zfg W p$w 2 )ŽH >¡"E $2GN )!5LI=Z#'Zfg W :2-¢ #$ £ -E2 )Ž X#-0'L, $2GN2b!D8" *[:"L
 10. 10. SULIT Lihat halaman sebelah] 31/1 © 2010 Hak Cipta SPI, JPN Kedah & b(3$7 &-c@%b("%`39d3De #5•.iid¡{!J:L, Z#'Zfg 2 )Ž X#-0' &E¡5# L p$04HX:u= EK # !D U -w #5 •.iid*[: T •X:u0'™ ¡www.nahdetmisr.com)0DE#- BC2 )¢ Z#E .¡www.islamonline.com0Dc fg 0DE#0' )¢ Z#E >¡www.fifa.com‘ 5†# )¢ Z#E F¡comwww.mirc.wh0! )¢ Z#E M¡www.hotmail.comSTZL)#'Opfg !5#$ )¢ Z#E 5! ¤} !D ‚ E !¥ , PE PD p UhZb#D=#Op#=:)D$ !~ D0DP5S! 0DP: 05:ZG‰
 11. 11. SULIT Lihat halaman sebelah] 31/1 © 2010 Hak Cipta SPI, JPN Kedah k ¢ Z#$ )—:)‘:•' hK– Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q .)5 5Z#$ );k )¢•' hK– Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q >D! #aO?k ¢ Z#$ Ž !•' hK– Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q F*[: T )! :)5 U G)¢ Z#$¦ ¦ ¦ § ¨©ª ª«§k•' hK– MT ); )=T'G N4Z%A D 4Z#aO?#5 •.i i•' hK– Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
 12. 12. SULIT Lihat halaman sebelah] 31/1 © 2010 Hak Cipta SPI, JPN Kedah f "YXWV"S':Bg%TPQ"O#C h (%i^1 %C T/;j@%&'X &$3: klS%$m9 "%?(m"%9X1 "%Q7 . 4$ 5"2678* 9 2 :&(4 (;)•' hK– )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .9<" 5=%%>)•' hK– )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) >?@A7$B "=("3)•' hK– )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) F, % C !()•' hK– )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) M; D( 4- EF, ; !"!(+ ,)•' hK– ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 13. 13. SULIT Lihat halaman sebelah] 31/1 © 2010 Hak Cipta SPI, JPN Kedah n %^1 % "=o!;H.'h'<(4X"e/0 1 %(!DS:$%-pq"rS'1 %&-3=YgB%7 G"&+ >H!( (I(J+ ,'K $* LMN))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) L#N))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) LON))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) W"3@8-T?U8-T H!H!H!H! H!H!H!H! H!H!H!H! !5IO-2:W0=72:E¬™0D1&!bI¥ EU Š -&=)e™>YY>V..¡i .
 14. 14. SULIT Lihat halaman sebelah] 31/1 © 2010 Hak Cipta SPI, JPN Kedah LPN))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) LQN))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ]$%^1 % "=o!;H'"SmmDrs<K!(t*!/07 &R. 4S04* LMN L#N •K' h– •K' h–
 15. 15. SULIT Lihat halaman sebelah] 31/1 © 2010 Hak Cipta SPI, JPN Kedah LON LPN LQN •K' h– •K' h– •K' h–
 16. 16. SULIT Lihat halaman sebelah] 31/1 © 2010 Hak Cipta SPI, JPN Kedah (%F Y -;= /0 1 %X!u!"e ( v %vX!u!(3-._/%'S"= Xl<#@"w %&'( _?Xm m3;#"gx m'S"=7 T %#&!(5",+ " (% T%'+ , H* !'T .%AZ4NT"fs >0L•BD®[ONm# F"O…a:j)W"<)$:E —:‘:"™
 17. 17. SULIT Lihat halaman sebelah] 31/1 © 2010 Hak Cipta SPI, JPN Kedah KERTAS SOALAN TAMAT

×