บทเรียนสำเร็จรูป ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

15,754 views
15,624 views

Published on

4 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
15,754
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
321
Comments
4
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทเรียนสำเร็จรูป ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

 1. 1. 1 บทเรียนสาเร็จรูป ประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัย รายวิชา ประวัติศาสตร์ ส 21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ้ เล่มที่ 4 ์ m ต o เรื่อง สังคมและกฏหมายสมัยกรุงสุโขทัย ซ .c ไ k ็บ o เว nn น a ่บ ob ร o พ r แ .k ย w เผ w w โดย นางผ่องศรี สุกุมลจันทร์ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ โรงเรียนสูงเนิน อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมากองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน กระทรวงมหาดไทย ่
 2. 2. 2 คานา ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนยังมีความเข้าใจในสาระเนื้อหาวิชายังไม่ถูกต้อง และท่าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่่า ์ m ครูผู้สอนจึงได้หาวิธีการที่จะน่ามาสอนนักเรียนให้มีความเข้าใจมากขึ้น โดย ต oจัดท่าสื่อการเรียนการสอนประเภทบทเรียนส่าเร็จรูป เพื่อน่ามาใช้ในการเรียนการสอนกับ ซ .cนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไ k ็บ o บทเรียนส่าเร็จรูปนี้ประกอบด้วย สาระส่าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เว nnค่าชี้แจง แบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน กรอบความรู้ กรอบค่าถามกรอบเฉลย แบบทดสอบหลังเรียนและเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เป็นสื่อการสอน น aที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถศึกษาสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง บรรลุผลตาม ่บ obวัตถุประสงค์ของมาตรฐานตัวชี้วัด มีกระบวนการบอกไว้ครบทุกขั้นตอนให้ผู้เรียนเข้าใจ ร oได้ง่ายเกิดความเพลิดเพลินจากบทเรียนส่าเร็จรูปนี้ พ r แ .k ขอขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญ ผู้อ่านวยการสถานศึกษาโรงเรียนสูงเนิน และ ย wคณะครูทุกท่านที่ได้กรุณาให้ค่าปรึกษาแนะน่า และเป็นก่าลังใจในการจัดท่าบทเรียนส่าเร็จรูป เผ wเรื่องนี้ด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนส่าเร็จรูปเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน และผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัยซึ่งเป็นราชธานีแห่งแรกของคนไทย w นางผ่องศรี สุกุมลจันทร์
 3. 3. 3 สารบัญ หน้า สาระส่าคัญ 1 ค่าแนะน่าในการเรียน 2 แบบทดสอบก่อนเรียน 3 ์ m เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ต o กรอบความรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัยสุโขทัย 5 6 ซ .c ไ k กรอบค่าถามที่ 1 7 ็บ o เฉลยกรอบค่าถามที่ 1 8 เว nn กรอบความรู้ที่ 2 เรื่อง กลุ่มคนในสังคมสมัยสุโขทัย 9 กรอบค่าถามที่ 2 10 น a เฉลยกรอบค่าถามที่ 2 ่บ ob 11 ร o กรอบความรู้ที่ 3 เรื่อง ชนชั้นที่ถูกปกครอง 12 พ r กรอบค่าถามที่ 3 13 แ .k เฉลยกรอบค่าถามที่ 3 14 ย w กรอบความรู้ที่ 4 เรื่องกฎหมายสมัยสุโขทัย 15เผ w กรอบค่าถามที่ 4 16 เฉลยกรอบค่าถามที่ 4 17 กรอบความรู้ที่ 5 เรื่อง กฎหมายสมัยสุโขทัย 18 w กรอบค่าถามที่ 5 เฉลยกรอบค่าถามที่ 5 กรอบทบทวน เรื่อง สังคมและกฎหมายสมัยสุโขทัย แบบทดสอบหลังเรียน 19 20 21 23 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 25 กระดาษค่าตอบ 26 บรรณานุกรม 27
 4. 4. 4 บทเรียนสาเร็จรูป ประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัย เล่มที่ 4 เรื่อง สังคมและกฎหมายสมัยกรุงสุโขทัย สาระสาคัญ สังคมสุโขทัยมีการด่าเนินชีวิตที่ผูกพันเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา แม้นจะมีการ ์ mแบ่งชนชั้นในสังคมแต่ก็เป็นการแบ่งแยกกันปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น และมีการพัฒนาการทางด้าน ต oกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริม ท่าให้สังคมสุโขทัยพัฒนา ซ .c ไ kเจริญก้าวหน้าประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ็บ o เว nnมาตรฐานการเรียนรู้ น a มาตรฐานการเรียนรู้ ส4.3 ่บ ob เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจและธ่ารง ร oความเป็นไทย พ r แ .kตัวชี้วัด ย w มฐ. ส 4.3 ม1/2 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่าง ๆ เผ wมฐ . ส 4.3 ม1/3 วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยและสังคมไทยในปัจจุบัน wจุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 1. บอกลักษณะโครงสร้างทางสังคมในสมัยสุโขทัยได้ 2. จ่าแนกชนชั้นปกครองและชนชั้นถูกปกครอกได้ในสมัยสุโขทัยได้ 3. วิเคราะห์ลักษณะของกฎหมายต่างๆในสมัยสุโขทัยได้
 5. 5. 5 คาชี้แจงการใช้บทเรียนสาเร็จรูป สาหรับนักเรียน1. บทเรียนส่าเร็จรูปเล่มที่ 4 เรื่อง สังคมและกฏหมายสมัยกรุงสุโขทัย จัดท่าขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ในการศึกษาบทเรียนให้นักเรียนปฏิบัติตาม ขั้นตอนดังต่อไปนี้ ์ m2. ให้นักเรียนศึกษาสาระส่าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของการเรียน เพื่อ ต o ให้ทราบว่าเมื่อนักเรียนได้ศึกษาบทเรียนส่าเร็จรูปจบแล้ว นักเรียนจะได้รับความรู้ ซ .c ตามจุดประสงค์ในเรื่องอะไรบ้าง3. ไ k ท่าแบบทดสอบก่อนเรียนในกระดาษค่าตอบที่เตรียมให้ พร้อมตรวจค่าตอบ ็บ o เว nn เพื่อเป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน4. นักเรียนศึกษาบทเรียนส่าเร็จรูปตามล่าดับขั้นตอนทีละกรอบ นักเรียนจะได้รับ น a ความรู้ ตอบค่าถามทบทวนความรู้พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของค่าตอบได้ ่บ ob ร o ด้วยตนเอง5. พ r ถ้าตอบผิด ให้นักเรียนย้อนกลับไปอ่านในกรอบความรู้ที่ผ่านมา แ .k6. ท่าแบบทดสอบหลังเรียนวัดความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ พร้อมตรวจค่าตอบ ย w เปรียบเทียบกับการท่าแบบทดสอบก่อนเรียนให้ทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้เผ w7. นักเรียนจะต้องตั้งใจใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ซื่อสัตย์ มีวินัย ไม่ควรเปิดดูเฉลยค่าตอบก่อน การตอบค่าถาม w ผมขอให้เพื่อน ๆ ปฏิบัติ ตามค่าแนะน่า อย่างเคร่งครัดนะครับ
 6. 6. 6 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง สังคมและกฎหมายสมัยกรุงสุโขทัยคาชี้แจง : ให้นักเรียนท่าเครื่องหมาย (×) ลงในกระดาษค่าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 1. สังคมสมัยสุโขทัยมีลักษณะอย่างไร ก. สังคมเมือง ์ m ข. สังคมชนบท ต o ค. สังคมเกษตรกรรม ซ .c ง. สังคมอุตสาหกรรม ไ k 2. การตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้่ามีผลดีอย่างไร ็บ o ก. ป้องกันการรุกรานของข้าศึก เว nn ข. สะดวกในการค้าขาย น a ค. สะดวกในการยกทัพสู้ศึกสงคราม ่บ ob ง. สะดวกในการประกอบอาชีพและคมนาคม ร o 3. จากเหตุการณ์ขับไล่ขอมแสดงถึงลักษณะเด่นในเรื่องใดของสังคมสุโขทัย พ r ก. สังคมที่เรียบง่าย แ .k ข. สังคมที่มีความสมานสามัคคี ย w ค. สังคมชาวพุทธ เผ w ง. สังคมที่ขยันอดทน 4. ข้อใดจ่าแนกกลุ่มคนในสังคมสมัยสุโขทัยได้ถูกต้อง w ก. ชนชั้นปกครอง ชนชั้นถูกปกครอง ข. ชนชั้นกษัตริย์ ชนชั้นถูกปกครอง ค. ชนชั้นผู้น่า ชนชั้นผู้ตาม ง. ชนชั้นพ่อบ้าน ชนชั้นลูกบ้าน 5. ข้อใด คือ ชนชั้นปกครอง ก. พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ ขุนนาง พระสงฆ์ ข. พระมหากษัตริย์ ขุนนาง ข้าราชการ พระสงฆ์ ค. พระมหากษัตริย์ ข้าราชการ พระสงฆ์ ไพร่ฟ้า ง. พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระสงฆ์ ไพร่ฟ้า
 7. 7. 7 6. ชนชั้นพิเศษที่ทุกชนชั้นให้ความเคารพนับถือทุกเพศทุกวัยคือชนชั้นใด ก. ขุนนาง ข. พระราชวงศ์ ค. ข้าราชการ ง. พระสงฆ์ 7. “ เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้าง ค้า ใครจักค้าม้า ค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทอง ค้า ไพร่ฟ้าหน้าใส ” ข้อความนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายใด ์ m ก. กฎหมายภาษีผ่านด่าน ต o ข. กฎหมายเสรีภาพในการค้า ซ .c ค. กฎหมายมรดก ไ k ง. กฎหมายตุลาการ ็บ o 8. กฎหมายตุลาการมีลักษณะอย่างไร เว nn ก. ตัดสินด้วยความยุติธรรม น a ข. ไม่รับสินบน ่บ ob ค. มีข้อยกเว้นส่าหรับข้าราชการ ร o ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข พ r 9. นายแดงไปขโมยมะม่วง มะพร้าว นายสมบัติ ช่วยนายแดงหลบหนีถือว่าท่าผิดกฎหมายใด แ .k ย w ก. กฎหมายตุลาการ เผ w ข. กฎหมายการลักพา ค. กฎหมายสิทธิในที่ดิน ท่ากันได้หรือเปล่า ง. กฎหมายมรดก สู้ ๆ นะครับ w10. สิ่งใดเป็นเครื่องมือแก้ไขความขัดแย้งของคนในสังคม ก. กฎหมาย ข. ความเข้มแข็งอดทน ค. พิธีกรรมทางศาสนา ง. ความศรัทธาเลื่อมใส *********************************************
 8. 8. 8 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง สังคมและกฎหมายสมัยกรุงสุโขทัย ์ m ต o ซ .c ข้อ ตอบ ไ k 1. ค. ็บ o เว nn 2. ง. น a 3. ข. ่บ ob 4. ก. ร o 5. ก. พ r แ .k ย w 6. 7. ง. ข.เผ w 8. ง. 9. ข. w 10. ก.
 9. 9. 9 กรอบความรู้ที่ 1 ลักษณะทางสังคมสมัยสุโขทัย ์ m ต o ซ .c ไ k ็บ o เว nn น a ่บ obสภาพสังคมโดยทั่วไปของสุโขทัยเป็นสังคมเกษตรกรรม มีพื้นฐานการด่าเนินชีวิตที่ ร oผูกพันเสมือนเครือญาติ มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น้่ามีการคมนาคม ติดต่อกัน พ r แ .kสะดวก มีความเป็นอยู่ที่มีความสุขความสบายจึงสามารถก่าจัดอิทธิพลของขอมไปได้ย่อม ย wแสดงว่าสังคมสุโขทัยเป็นสังคมที่มีความสมานสามัคคีเป็นอย่างดี จึงท่าให้มีการพัฒนา เผ wบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าประกอบกับสังคมสุโขทัยยึดมั่นในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้มีความละเอียดอ่อนทั้งในแง่ของธรรมและในแง่ของศิลปกรรม ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน w ลักษณะชนชั้นทางสังคม สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ชนชั้นปกครอง บุคคลที่มีอ่านาจหน้าที่ในการปกครองประกอบด้วย พระมหากษัตริย์พระราชวงศ์ ขุนนาง และพระสงฆ์ ชนชั้นที่ถูกปกครอง ได้แก่ ไพร่ หรือไพร่ฟ้า (ประชาชนทั่วไป ) และทาส
 10. 10. 10 กรอบคาถามที่ 1 ลักษณะทางสังคมสมัยสุโขทัย คาชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค่าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ์ m ต o1. สมัยสุโขทัยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร ซ .cตอบ....................................................................................... ไ k2. การตั้งถิ่นฐานของประชาชนส่วนใหญ่อยู่บริเวณใด ็บ o เว nnตอบ....................................................................................3. สมัยสุโขทัยสามารถขับไล่ขอมได้ส่าเร็จปัจจัยที่ส่าคัญของประชาชนคือ น aตอบ.................................................................................... ่บ ob4. อะไรเป็นเครื่องยึดมั่น ขัดเกลาจิตใจของประชาชน ร oตอบ..................................................................................... พ r แ .k 5. กลุ่มคนในสังคมสมัยสุโขทัย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ย w ตอบ........................................................................................ เผ w w
 11. 11. 11 เฉลยกรอบคาถามที่ 1 ลักษณะทางสังคมสมัยสุโขทัย คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ์ m ต o1. สมัยสุโขทัยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร ซ .c ตอบ เกษตรกรรม ไ k2. การตั้งถิ่นฐานของประชาชนส่วนใหญ่อยู่บริเวณใด ็บ o เว nn ตอบ ที่ราบลุ่มแม่น้า3. สมัยสุโขทัยสามารถขับไล่ขอมได้ส่าเร็จปัจจัยที่ส่าคัญของประชาชนคือ น a ่บ ob ตอบ ความสมานสามัคคี ร o4. อะไรเป็นเครื่องยึดมั่นขัดเกลาจิตใจของประชาชน พ r ตอบ พระพุทธศาสนา แ .k5. กลุ่มคนในสังคมสมัยสุโขทัย สามารถแบ่งออกได้เป็น2 ประเภท ได้แก่ ย w ตอบ ชนชั้นปกครองและชนชั้นถูกปกครอง เผ w w เก่งมากตอบถูกหมดเลย ไม่ยากเกินไปใช่ไมครับ
 12. 12. 12 กรอบความรู้ที่ 2 กลุ่มคนในสังคมสมัยสุโขทัย กลุ่มคนในสังคมสมัยสุโขทัย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ ์ m ชนชั้นปกครอง บุคคลที่มีอ่านาจหน้าที่ในการปกครองประกอบด้วย ต oพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ ขุนนาง และ ซ .cพระสงฆ์ ไ k ชนชั้นที่ถูกปกครอง ็บ o ได้แก่ ไพร่ เว nnหรือไพร่ฟ้า (ประชาชนทั่วไป ) และทาส สังคมสุโขทัย ผู้ที่ท่าหน้าที่เป็นชนชั้น น aปกครอง ประกอบด้วยชนชั้นต่างๆ ดังนี้ ่บ ob 1. พระมหากษัตริย์ เป็นประมุขของอาณาจักร มีอ่านาจสูงสุด ร oมีฐานะเปรียบเสมือนบิดาของ ราษฎร เป็นผู้บ่าบัดทุกข์บ่ารุงสุขของราษฎร และเป็นผู้น่าทัพ พ r แ .kในยามเกิดสงคราม ย w 2. พระราชวงศ์ คือ บรรดาพระญาติวงศ์ของพระมหากษัตริย์ทุกระดับมี เผ wหน้าที่ช่วยเหลือราชการแทนพระมหากษัตริย์ในการปกครองบ้านเมือง 3. ขุนนาง ข้าราชการ เป็นผู้ดูแลบ้านเมือง ปกครองก่าลังคนตามพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ w 4. พระสงฆ์ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักในสังคมสุโขทัย วัดและพระสงฆ์เป็น ศูนย์กลางของคนไม่จ่ากัดฐานะหรือเพศ ส่วนชั้นพิเศษในสังคมสุโขทัยคือ “ พระสงฆ์ ” ซึ่งได้รับการยกย่องจากพระมหากษัตริย์และยอมรับจากราษฎร เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะเป็นผู้ประพฤติธรรม
 13. 13. 13 กรอบคาถามที่ 2 กลุ่มคนในสังคมสมัยสุโขทัยคาชี้แจง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ์ m 1. ข้อใดไม่ใช่ชนชั้นปกครอง ต o ( พระมหากษัตริย์ / พระราชวงศ์ / ราษฎร ) ซ .c ไ k 2. ใครมีหน้าที่เป็นประมุขของอาณาจักร บ่าบัดทุกข์บ่ารุงสุขของราษฎร ็บ o ( พระมหากษัตริย์ / พระสงฆ์ / พระราชวงศ์ ) เว nn 3. กลุ่มบุคคลใดที่มีหน้าที่ในการช่วยเหลือพระมหากษัตริย์ในการปกครอง บ้านเมือง น a ่บ ob ( พระสงฆ์ / พระราชวงศ์ / ข้าราชการ ) ร o 4. ผู้ดูแลบ้านเมือง ปกครองก่าลังคน หมายถึงชนชั้นใด พ r ( พระสงฆ์ / ขุนนาง / เชื้อพระวงศ์ ) แ .k 5. ข้อใดที่ทุกชนชั้นให้ความเคารพเป็นและเป็นศูนย์กลางทุกเพศทุกวัย ย w (ขุนนาง ข้าราชการ / พระราชวงศ์ / วัดและพระสงฆ์) เผ w ไม่แน่ใจอ่านใหม่อีกรอบก็ได้นะ w
 14. 14. 14 เฉลยกรอบคาถามที่ 2 กลุ่มคนในสังคมสมัยสุโขทัย ์ m ต o คาชี้แจง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ซ .c ไ k 1. ข้อใดไม่ใช่ชนชั้นปกครอง ็บ o ( พระมหากษัตริย์ / พระราชวงศ์ / ราษฎร ) เว nn 2. ใครมีหน้าที่เป็นประมุขของอาณาจักร บ่าบัดทุกข์บ่ารุงสุขของ น a ราษฎร ่บ ob ( พระมหากษัตริย์ / พระสงฆ์ / พระราชวงศ์ ) ร o 3. กลุ่มบุคคลใดที่มีหน้าที่ในการช่วยเหลือพระมหากษัตริย์ในการ พ r ปกครองบ้านเมือง แ .k ย w ( พระสงฆ์ / พระราชวงศ์ / ข้าราชการ )เผ w 4. ผู้ดูแลบ้านเมือง ปกครองก่าลังคน หมายถึงชนชั้นใด ( พระสงฆ์ / ขุนนาง / เชื้อพระวงศ์ ) 5. ข้อใดที่ทุกชนชั้นให้ความเคารพเป็นและเป็นศูนย์กลางทุกเพศทุกวัย w (ขุนนาง ข้าราชการ / พระราชวงศ์ / วัดและพระสงฆ์) ตอบถูกอีกแล้ว เยี่ยมมากเลย
 15. 15. 15 กรอบความรู้ที่ 3 ชนชั้นที่ถูกปกครอง ์ m ชนชั้นที่ถูกปกครอง ได้แก่ ไพร่ หรือไพร่ฟ้า และทาส ต o 1. ไพร่ฟ้า หรือราษฎรสามัญชน ไพร่จะมีอิสระในการด่ารงชีวิต ซึ่งอยู่ภายใต้ ซ .c การควบคุมดูแลของขุนนาง ข้าราชการ แต่จะต้องถูกเกณฑ์แรงงานให้กับ ไ k ทางราชการตามก่าหนดเวลา ็บ o เว nn 2. ทาส หมายถึงกลุ่มคนที่ไม่มีอิสระและเสรีภาพในการด่าเนินชีวิตของ ตนเองและต้องเสียสละแรงงานให้กับนาย หรือผู้ที่ขายตนเองแก่นายเงิน น aหรือเป็น ทาสเชลยที่ถูกกวาดต้อนมา ซึ่งปรากฏในจารึกสมัย ่บ obพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย ) ร o พ r แ .k ย w เผ w ชนชั้นที่มีจ่านวนมากในสมัยสุโขทัย คือ ไพร่ฟ้า หรือราษฎรสามัญชน นะครับ เพื่อนๆทราบหรือเปล่า w
 16. 16. 16 กรอบคาถามที่ 3 ชนชั้นที่ถูกปกครองคาชี้แจง พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วจับคู่ข้อความที่สัมพันธ์กัน ์ m ต o ซ .c ไพร่ ทาส ไ k ็บ o เว nn น a ..................1. มีอิสระในการด่าเนินชีวิต ่บ ob ร o ..................2 ไม่มีอิสระและเสรีภาพในการด่าเนินชีวิตของตนเอง พ r แ .k ย w .................3. จะถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานเป็นครั้งคราวเผ w .................4. ต้องเสียสละแรงงานให้กับนาย .................5. ปัจจุบันนักเรียนจัดเป็นชนชั้นใด w อ่านแล้วลองทดสอบฝีมือหน่อยดี หรือเปล่าครับผมเอาใจช่วยเพื่อนๆนะครับ
 17. 17. 17 เฉลยกรอบคาถามที่ 3 ชนชั้นที่ถูกปกครองคาชี้แจง พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วจับคู่ข้อความที่สัมพันธ์กัน ์ m ต o ซ .c ไพร่ ทาส ไ k ็บ o เว nn น a ......... ไพร่.........1. มีอิสระในการด่าเนินชีวิต ่บ ob ร o ..........ทาส........2 ไม่มีอิสระและเสรีภาพในการด่าเนินชีวิตของตนเอง พ r แ .k ย w .........ไพร่........3. จะถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานเป็นครั้งคราวเผ w ..........ทาส.......4. ต้องเสียสละแรงงานให้กับนาย ..........ไพร่......5. ปัจจุบันนักเรียนจัดเป็นชนชั้น w ตอบกันถูกไหมครับ
 18. 18. 18 กรอบความรูที่ 4 ้ กฎหมายสมัยกรุงสุโขทัย กฎหมายไทยในสมัยสุโขทัยเท่าที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกต่างๆมีดังนี้ ์ m ห้ามเก็บภาษีผ่านด่านภายในประเทศ ต o ซ .c จากข้อความในศิลาจารึกที่ว่า “เจ้าเมืองบ่เอาจกอบ ในไพร่ลู่ทาง” คือไม่เก็บภาษี ไ kระหว่างทางหรือภาษีผ่านด่าน ็บ o เว nn กฎหมายว่าด้วยเสรีภาพในการค้าขาย น a ในศิลาจารึกมีข้อความปรากฏอยู่ว่า “เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้าง ่บ obค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทองค้า ”ซึ่งสมัยนั้นให้เสรีภาพภาพในการค้าขาย ร oกันอย่างเต็มที่ ไม่มีข้อผูกมัดสินค้า พ r แ .k ย w กฎหมายมรดก เผ w สมัยก่อนมีข้อบัญญัติว่า ผู้ที่ใดก็ตามหาสมบัติทรัพย์มาก็ตาม สมบัตินั้นต้องเป็นของส่วนรวมไม่สามารถยกให้ลูกหลานได้ แต่บัญญัตินี้ท่าให้เกิดผลเสียแก่ประชาชนทั่วไป จึงต้องยกเลิกข้อบัญญัตินี้ไป ส่วนรายได้ทางรัฐจะใช้การเก็บภาษีแทน w กฎหมายว่าด้วยลักษณะตุลาการ ตุลาการในสมัยสุโขทัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ตุลาการจะต้องตัดสินความด้วยความยุติธรรม จะต้องไม่เห็นแก่ลาภสักการะหรืออยากได้ยินดีของผู้อื่น
 19. 19. 19 กรอบคาถามที่ 4 กฎหมายสมัยกรุงสุโขทัย ์ mคาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้ว ต o กาเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้อง ซ .c กาเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ผิด ไ k .................. 1. ในสมัยสุโขทัยประชาชนต้องจ่ายภาษีผ่านด่านให้แก่ทางรัฐ ็บ o เว nn .................. 2. “เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง” หมายถึง ไม่มีการเก็บ น a ่บ ob ภาษีผ่านด่าน ร o .................. 3. การค้าเสรีสามารถค้าขายได้เฉพาะ วัว ม้า ช้าง เท่านั้น พ r แ .k ย w .................. 4. การยกเลิกข้อบัญญัติของกฎหมายมรดกส่งผลดีแก่ประชาชนเผ w .................. 5. กฎหมายว่าด้วยลักษณะตุลาการ มีข้อห้ามมิให้ตุลาการรับสินบน w ลองท่ากันดูนะครับ
 20. 20. 20 เฉลยกรอบคาถามที่ 4 กฎหมายสมัยกรุงสุโขทัย ์ mคาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้ว ต o กาเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้อง ซ .c กาเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ผิด ไ k ......... ........ 1. ในสมัยสุโขทัยประชาชนต้องจ่ายภาษีผ่านด่านให้แก่ทางรัฐ ็บ o เว nn ......... ........ 2. “เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง” หมายถึง ไม่มีการเก็บ น a ่บ ob ภาษีผ่านด่าน ร o .................. 3. การค้าเสรีสามารถค้าขายได้เฉพาะ วัว ม้า ช้าง เท่านั้น พ r แ .k ย w ......... ........ 4. การยกเลิกข้อบัญญัติของกฎหมายมรดกส่งผลดีแก่ประชาชนเผ w ................... 5. กฎหมายว่าด้วยลักษณะตุลาการ มีข้อห้ามมิให้ตุลาการรับสินบน w ถ้าท่าผิดก็ทบทวนไหม นะครับนะครับ
 21. 21. 21 กรอบความรูที่ 5 ้ กฎหมายสมัยกรุงสุโขทัย กฎหมายระหว่างประเทศ ข้อความในศิลาจารึกที่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศมีอยู่วา ถ้าผู้ใดมาอ่อนน้อมยอมเป็นเมืองขึ้น ก็จะให้ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือ ผู้ที่มาอ่อนน้อม ่ ์ m ต oนั้นไม่มีช้าง ม้า ผู้คนชายหญิง เงินทอง ก็ให้ช่วยเหลือไปตั้งบ้านเมือง ในสมัยของพ่อขุน ซ .cรามค่าแหงเมื่อมีชัยแก่ข้าศึกและจับเชลยได้ พระองค์ก็จะทรงพระกรุณาไม่ให้ฆ่าหรือลงโทษ ไ kใด ๆ ็บ o เว nn กฎหมายว่าด้วยสิทธิในที่ดิน ในสมัยสุโขทัยมีกฎหมายที่จะคุ้มครองและรับรองในทรัพย์ แต่ก่อนมีที่ดินที่รกร้างว่างเปล่ามีอยู่ทั่วไป ถ้าผู้ใดบุกเบิกหักล้างถางพงจนเป็นสวน น aหมากสวนผลไม้ ผู้นั้นก็ย่อมมีสิทธิในที่ดินนั้น ่บ ob ร o กฎหมายเกี่ยวกับการลักพา เมื่อผู้คนหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเรือน หรือวัดวาอาราม พ rให้น่าตัวส่งคืน มีบทลงโทษปรับสินไหมวันละหมื่นพัน ไปจนถึง 5 วัน ถ้าพ้น 8 วัน ไม่น่าส่ง แ .k ย wให้ลงโทษประดุจทรัพย์สินของท่าน บ้านผู้ใดมีขโมยไปอาศัยหรือไปหา ให้เจ้าของบ้าน เผ wพิจารณาว่าเป็นขโมยหรือไม่ ถ้าทราบว่าขโมยของมาให้จับตัวหรือยึดทรัพย์สินนั้นไว้ เจ้าของทรัพย์ไล่ขโมยไปถึงบ้านตน เจ้าของทรัพย์ร้องขอให้ช่วยจับกุม ถ้าเจ้าของบ้านไม่ช่วยจะมีความผิด ให้ท่าโทษโดยให้ชดใช้หนี้สินที่ขโมยเอามาจากเจ้าทรัพย์ให้หมด w
 22. 22. 22 กรอบคาถามที่ 5 กฎหมายสมัยกรุงสุโขทัยคาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. ถ้าผู้ใดมาอ่อนน้อมยอมเป็นเมืองขึ้น ในสมัยกษัตริย์พระองค์ใดที่ท่านทรงให้ ์ m ต o ความช่วยเหลือ ซ .c ตอบ..................................................................................... ไ k 2. ประชาชนบุกเบิกหักล้างถางพงแล้วทรัพย์สมบัติตกเป็นของผู้นั้นเป็นบัญญัติ ็บ o ของกฎหมายใด เว nn ตอบ...................................................................................... น a 3. ในสมัยสุโขทัยถ้านักเรียนช่วยผู้ร้ายหลบหนีอยู่ในบ้านจะมีความผิดตาม ่บ ob กฎหมายใด ร o ตอบ..................................................................................... พ r 4. ถ้านักเรียนที่หลบหนีกับผู้ร้าย นักเรียนจะถูกลงโทษอย่างไร แ .k ตอบ.................................................................................... ย w 5. ในสมัยสุโขทัยมีกฎหมายใช้มีผลดีอย่างไรเผ w ตอบ.................................................................................... w ลองท่ากันดูนะครับ
 23. 23. 23 เฉลยกรอบคาถามที่ 5 กฎหมายสมัยกรุงสุโขทัยคาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ์ m 1. ถ้าผู้ใดมาอ่อนน้อมยอมเป็นเมืองขึ้น ในสมัยกษัตริย์พระองค์ใดที่ท่านทรงให้ ต o ความช่วยเหลือ ซ .c ตอบ พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ไ k 2. ประชาชนบุกเบิกหักล้างถางพงแล้วทรัพย์สมบัติตกเป็นของผู้นั้นเป็นบัญญัติ ็บ o ของกฎหมายใด เว nn ตอบ กฎหมายว่าด้วยสิทธิในที่ดิน น a 3. ในสมัยสุโขทัยถ้านักเรียนช่วยผู้ร้ายหลบหนีอยู่ในบ้านจะมีความผิดตาม ่บ ob กฎหมายใด ร o พ r ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับการลักพา4. ถ้านักเรียนที่หลบหนีกับผู้ร้าย นักเรียนจะถูกลงโทษอย่างไรตอบ แ .k ย w ชดใช้เท่ากับหนี้สินที่ขโมยมา หรือปรับสินไหมวันละหมื่นพันเผ w 5. ในสมัยสุโขทัยมีกฎหมายใช้มีผลดีอย่างไร ตอบ บ้านเมืองสงบสุข w ท่ากันได้หรือเปล่า ครับ
 24. 24. 24 กรอบทบทวน สังคมและกฎหมายสมัยกรุงสุโขทัย สภาพสังคมโดยทั่วไปของสุโขทัยเป็นสังคมเกษตรกรรมให้มีการพัฒนาบ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้า ประกอบกับสังคมสุโขทัยยึดมั่นใน ์ mพระพุทธศาสนา ต o กลุ่มคนในสังคมสมัยสุโขทัย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ ซ .c ชนชั้นปกครอง บุคคลที่มีอ่านาจหน้าที่ในการปกครองประกอบด้วย ไ k พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ ขุนนาง และพระสงฆ์ ็บ o ชนชั้นที่ถูกปกครอง ได้แก่ ไพร่ หรือไพร่ฟ้า (ประชาชนทั่วไป ) เว nn และทาส น a ลักษณะทางสังคมในสมัยสุโขทัยเป็นสังคมชนชั้น ไม่มีความซับช้อน ่บ ob มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากในสมัยนั้นผู้คนมีจ่านวนยังไม่มากนัก ประกอบกับชาวสุโขทัย มี ร oพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงท่าให้การด่าเนินชีวิตของผู้คนในสมัยสุโขทัย พ rค่อนข้างมีลักษณะเรียบงายและสงบสุข แ .k ย w เผ w กฎหมายสมัยกรุงสุโขทัย กฎหมายไทยในสมัยสุโขทัยเท่าที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกต่างๆมีดังนี้ w ห้ามเก็บภาษีผ่านด่านภายในประเทศ จากข้อความในศิลาจารึกที่ว่า “เจ้าเมืองบ่เอาจกอบ ในไพร่ลู่ทาง” คือไม่เก็บภาษีระหว่างทางหรือภาษีผ่านด่าน กฎหมายว่าด้วยเสรีภาพในการค้าขาย ในศิลาจารึกมีข้อความปรากฏอยู่ว่า “เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้าง ค้า ใครจักใคร่ค้าม้า ค้า ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทองค้า ”ซึ่งสมัยนั้นให้เสรีภาพในการค้าขายกันอย่างเต็มที่ ไม่มีข้อผูกมัดสินค้า
 25. 25. 25 กฎหมายมรดก สมัยก่อนมีข้อบัญญัติว่า ผู้ที่ใดก็ตามหาสมบัติทรัพย์มาก็ตาม สมบัตินั้นต้อง เป็นของส่วนรวมไม่สามารถยกให้ลูกหลานได้ แต่บัญญัตินี้ท่าให้เกิดผลเสียแก่ประชาชน ทั่วไป จึงต้องยกเลิกข้อบัญญัตินี้ไป ส่วนรายได้ทางรัฐจะใช้การเก็บภาษีแทน กฎหมายว่าด้วยลักษณะตุลาการ ตุลาการในสมัยสุโขทัยต้องมีคุณสมบัติดังนีตุลาการ ้จะต้องตัดสินความด้วยความยุติธรรม จะต้องไม่เห็นแก่ลาภสักการะหรืออยากได้ยินดีของผู้อื่น ์ m กฎหมายระหว่างประเทศ ข้อความในศิลาจารึกที่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ต oมีอยู่วา ถ้าผู้ใดมาอ่อนน้อมยอมเป็นเมืองขึ้น ก็จะให้ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือ ผู้ที่มาอ่อนน้อมนั้น ่ ซ .cไม่มีช้าง ม้า ผู้คนชายหญิง เงินทอง ก็ให้ช่วยเหลือไปตั้งบ้านเมือง ในสมัยของพ่อขุนรามค่าแหง ไ kเมื่อมีชัยแก่ข้าศึกและจับเชลยได้พระองค์ก็จะทรงพระกรุณาไม่ให้ฆ่าหรือลงโทษใด ๆ ็บ o เว nn กฎหมายว่าด้วยสิทธิในที่ดิน ในสมัยสุโขทัยมีกฎหมายที่จะคุ้มครองและรับรองใน น aทรัพย์ แต่ก่อนมีที่ดินที่รกร้างว่างเปล่ามีอยู่ทั่วไป ถ้าผู้ใดบุกเบิกหักล้างถางพงจนเป็นสวน ่บ obหมากสวนผลไม้ ผู้นั้นก็ย่อมมีสิทธิในที่ดินนั้น ร o พ r กฎหมายเกี่ยวกับการลักพา เมื่อผู้คนหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเรือน หรือ แ .kวัดวาอารามให้น่าตัวส่งคืน มีบทลงโทษปรับไหมวันละหมื่นพัน ไปจนถึง 5 วัน ถ้าพ้น 8 วัน ย wไม่น่าส่งให้ลงโทษประดุจทรัพย์สินของท่าน บ้านผู้ใดมีขโมยไปอาศัยหรือไปหา ให้เจ้าของ เผ wบ้านพิจารณาว่าเป็นขโมยหรือไม่ ถ้าทราบว่าขโมยของมาให้จับตัวหรือยึดทรัพย์สินนั้นไว้ เจ้าของทรัพย์ไล่ขโมยไปถึงบ้านตน เจ้าของทรัพย์ร้องขอให้ช่วยจับกุม ถ้าเจ้าของบ้านไม่ช่วยจะมีความผิด ให้ท่าโทษโดยให้ท่านให้ชดใช้หนี้สินที่ขโมยเอามาจากเจ้าทรัพย์ให้หมด w เพื่อนคงจะเข้าใจลักษณะทาง สังคม สุโขทัยแล้วนะ
 26. 26. 26 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง สังคมและกฎหมายสมัยกรุงสุโขทัยคาชี้แจง : ให้นักเรียนท่าเครื่องหมาย (×) ลงในกระดาษค่าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 1. สภาพสังคมสมัยสุโขทัยมีลักษณะอย่างไร ก. สังคมเมือง ์ m ข. สังคมชนบท ต o ค. สังคมเกษตรกรรม ซ .c ง. สังคมอุตสาหกรรม ไ k 2. การตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้่ามีผลดีอย่างไร ็บ o ก. สะดวกในการค้าขาย เว nn ข. ป้องกันการรุกรานของข้าศึก น a ค. สะดวกในการยกทัพสู้ศึกสงคราม ่บ ob ง. สะดวกในการประกอบอาชีพและคมนาคม ร o 3. ชนชั้นพิเศษที่ทุกชนชั้นให้ความเคารพนับถือทุกเพศทุกวัยคือชนชั้นใด พ r ก. ขุนนาง แ .k ข. พระสงฆ์ ย w ค. ข้าราชการ เผ w ง. พระราชวงศ์ 4. จากเหตุการณ์ขับไล่ขอมแสดงถึงลักษณะเด่นในเรื่องใดของสังคมสุโขทัย w ก. สังคมที่เรียบง่าย ข. สังคมชาวพุทธ ค. สังคมที่ขยันอดทน ง. สังคมที่มีความสมัครสมานสามัคคี 5. ข้อใดจ่าแนกกลุ่มคนในสังคมสมัยสุโขทัยได้ถูกต้อง ก. ชนชั้นกษัตริย์ ชนชั้นถูกปกครอง ข. ชนชั้นผู้น่า ชนชั้นผู้ตาม ค. ชนชั้นปกครอง ชนชั้นถูกปกครอง ง. ชนชั้นพ่อบ้าน ชนชั้นลูกบ้าน
 27. 27. 27 6. ข้อใด คือ ชนชั้นปกครอง ก. พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ ขุนนาง พระสงฆ์ ข. พระมหากษัตริย์ ขุนนาง ข้าราชการ พระสงฆ์ ค. พระมหากษัตริย์ ข้าราชการ พระสงฆ์ ไพร่ฟ้า ง. พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระสงฆ์ ไพร่ฟ้า 7 . กฎหมายตุลาการมีลักษณะอย่างไร ก. ไม่รับสินบน ์ m ข. ตัดสินด้วยความยุติธรรม ต o ค. มีข้อยกเว้นส่าหรับข้าราชการ ซ .c ง. ไม่รับสินบนและตัดสินด้วยความยุติธรรม ไ k 8. “ เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้าง ค้า ใครจักค้าม้า ค้า ็บ o ใครจักใคร่ค้าเงือนค้าทอง ค้า ไพร่ฟ้าหน้าใส ” ข้อความนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายใด เว nn ก. กฎหมายมรดก น a ข. กฎหมายตุลาการ ่บ ob ค. กฎหมายภาษีผ่านด่าน ร o ง. กฎหมายเสรีภาพในการค้า พ r 9. นายแดงไปขโมยมะม่วง มะพร้าว นายสมบัติ ช่วยนายแดงหลบหนีถือว่า แ .k ย w ท่าผิดกฎหมายใดเผ w ก. กฎหมายมรดก ห้ามดูเฉลยก่อนตอบ ข. กฎหมายตุลาการ นะครับ ค. กฎหมายการลักพา w ง. กฎหมายสิทธิในที่ดิน10. สิ่งใดเป็นเครื่องมือแก้ไขความขัดแย้งของคนในสังคม ก. กฎหมาย ข. พิธีกรรมทางศาสนา ค. ความเข้มแข็งอดทน ง. ความศรัทธาเลื่อมใส *********************************************
 28. 28. 28 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง สังคมและกฎหมายสมัยกรุงสุโขทัย ์ m ต o 1. ค ซ .c 2. ง ไ k ็บ o 3. ข เว nn 4. ง น a 5. ค ่บ ob ร o 6. ก พ r 7. ง แ .k ย w 8. งเผ w 9. ค 10. ก w ท่ากันได้ไหมเอ่ย ถ้าท่าได้ไปดูเฉลย กันเลยนะครับ
 29. 29. 29 กระดาษคาตอบ ชื่อ….................................................................... เลขที่.............ชั้น.............. วิชา............................................................. เรื่อง........................................... ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน ข้อ ก ข ์ m ต o ค ง ข้อ ก ข ค ง ซ .c 1 1 ไ k 2 2 ็บ o 3 3 เว nn 4 4 น a 5 5 ่บ ob 6 6 ร o 7 7 พ r 8 8 9 แ .k ย w 9 เผ w 10 10 wสรุปการประเมิน ให้นักเรียนกรอกคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนลงในช่องผลการประเมิน และให้นักเรียนกาเครื่องหมาย / ลงในช่องการพัฒนา ผลการประเมิน การพัฒนา คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน พัฒนา ไม่พัฒนา
 30. 30. 30 บรรณานุกรมกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.(2543). คู่มือการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ “ประวัติศาสตร์ไทยจะเรียนจะสอนอย่างไร” กรุงเทพฯ : ส่านักพิมพ์กรมการ ศาสนาณรงค์ พ่วงพิศและคณะ. (2544). หนังสือเรียนรู้พื้นฐานประวัติศาสตร์ ม.1. กรุงเทพมหานคร : ส่านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์.ปิยโรจน์ เลี่ยวไพโรจน์. (2548). คู่มือสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1. ์ m กรุงเทพมหานคร : ส่านักพิมพ์พัฒนาศึกษา. ต o ซ .cผ่องศรี จั่นห้าวและคณะ. (2548). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ ไ k วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช. ็บ oผู้ช่วยศาสตราจารย์พลับพลึง คงชนะ. (2544). หนังสือเรียนสาระประวัติศาสตร์ ม.1. เว nnกรุงเทพมหานคร : ส่านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ. น aพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. (2548). ประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ : ส่านักพิมพ์สุขใจ. ่บ obรศ.ดร. ไพฑูรย์ มีกุศล และคณะ. (2544). หนังสือเรียนสาระประวัติศาสตร์ ม.1. ร o กรุงเทพมหานคร : ส่านักพิมพ์วิฒนาพานิช. พ rรศ.วีณา เอี่ยมประไพ และคณะ. (2544). สื่อสารการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ม.1. แ .kกรุงเทพมหานคร : ส่านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์. ย wลักขณา ค่าตรง และคณะ. (2544). หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. เผ wกรุงเทพมหานคร : ส่านักพิมพ์แม็ค. w

×