2 lembaga peperiksaan

6,089 views

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,089
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
366
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2 lembaga peperiksaan

 1. 1. ITEM LEMBAGA PEPERIKSAAN MASA : 11.30 AM – 12.30 AM ( 1 JAM )
 2. 2. KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)s Higher Order Thinking Skills
 3. 3. MENGAPAKAH KITA PERLU MEMBUAT REFLEKSI DAN MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM PEPERIKSAAN PUSAT
 4. 4. PERBINCANGAN DAN KETETAPAN PERINGKAT KPM
 5. 5. Penilaian kebangsaan sekolahsekolah di Malaysia masa kini memacu semua aspek kehidupan di sekolah -terutamanya pengajaran dan pembelajaran, kepimpinan sekolah dan penumpuan kepada peningkatan sekolah.
 6. 6. “Pentaksiran kebangsaan sekolah-sekolah di Malaysia masa kini memacu semua aspek kehidupan di sekolah -terutamanya pengajaran dan pembelajaran, kepimpinan sekolah dan penumpuan kepada peningkatan sekolah” IB 2012 Report
 7. 7. Peningkatan kualiti soalan KBAT dalam penilaian akan menjadi kritikal dan bukan hanya ber gantung dengan per atusan sahaja Berbanding dengan • Soalan KBAT hari ini sistem kelas yang ...sering berulang-ulang dan arahan sama setiap tahun terbaik (cth: …Dibuat secara terhad dan TIMSS, PISA, menggunakan rangsangan Singapura), soalan asas KBAT dalam ...mengikut struktur yang ditetapkan dan biasa, penilaian di membimbing pelajar ke arah Malaysia perlu jawapan. penambahbaikan ...kebanyakannya terhad dalam beberapa kepada kata arah berimpak bidang rendah (cth: jelaskan), jarang menguji kemahiran yang lebih kompleks seperti aras penilaian dan mencipta/membina
 8. 8. Malaysia perlu memberi tumpuan dalam 5 bidang untuk meningkatkan kualiti KBAT dalam pentaksiran 5) Penyampaian KBAT dalam bilik darjah 1) Reka Bentuk Pentaksiran • kurikulum dan teknik pedagogi • Sumber dan Bahan Bantu 4) Komunikasi 3) Keputusan dan Analisis Mengajar 2) Pelaksanaan Pentaksiran • Kebolehan Mencipta • Penguasaan dan Penilaian Sistem pentaksiran yang telah ditambahbaik akan membentuk suatu pelaksanaan KBAT yang lebih berkesan di dalam bilik darjah
 9. 9. PERANCANGAN PENTAKSIRAN KBAT ‘Meningkatkan kerangka pentaksiran bagi menambahkan item yang menguji Kemahiran Berfikir Aras Tinggi serta menggunakan rujukan standard dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)’ Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 20132025 9
 10. 10. KONSEP DAN DEFINISI KBAT
 11. 11. DEFINISI KBAT “ Keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. “ Bahagian Pembangunan Kurikulum (2013) 11
 12. 12. KONSEP KBAT KBAT dilihat sebagai proses kitaran dari pemikiran aras rendah (KBAR) ke pemikiran aras tinggi (KBAT). Konsep KBAT telah memasukkan ciri-ciri berfikir secara kreatif, kritis, logik dan metakognitif. Memerlukan seseorang menyelesaikan masalah yang tidak kerap berlaku (not familiar) dan pelbagai bentuk soalan atau dilema yang tidak pasti keputusannya. Menggunakan KBAT, murid mampu memberi penjelasan, membuat keputusan, menyelesai masalah, menginovasi, mencipta dan menunjukkan hasil akhir mengikut konteks yang diperlukan. 12
 13. 13. Lima ciri utama soalan KBAT yang baik boleh dikenal pasti dalam Per tubuhan Pempiawaian Antar abangsa Malah soalan KBAT terbaik boleh menghafal jika dinyatakan berkalikali setiap tahun Rangsangan Tidak Berulang Soalan KBAT Pelajar menggunakan pembelajaran daripada pelbagai disiplin untuk menyelesaikan masalah kehidupan sebenar Meluas menggunakan rangsangan (contohnya, petikan teks, gambar) untuk mendorong kemahiran kesimpulan dan pemikiran kritikal Situasi Sebenar Pemikiran Berlapis Kandungan Bukan Rutin Gabungan domain kognitif yang berbeza untuk kesan yang lebih besar Pelajar kuasa untuk benarbenar berfikir, bukan sematamata ingat bahan yang dilindungi di dalam kelas
 14. 14. CIRI ITEM KBAT (a) Stimulus: Menggunakan stimulus secara ekstensif (contoh: petikan, gambar rajah, graf) untuk menjana kemahiran inferens dan penaakulan kritis (b) Pelbagai tahap / aras pemikiran: Mentaksir pelbagai aras pemikiran dalam domain kognitif untuk memberi impak yang lebih besar (c) Konteks yang baharu: Konteks yang merujuk kepada situasi baharu yang tidak lazim kepada murid. Bertujuan merangsang murid berfikir dan bukannya menyatakan semula apa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah 14
 15. 15. CIRI ITEM KBAT (d) Situasi sebenar dalam kehidupan harian: Mencabar murid untuk menyelesaikan suatu masalah kehidupan sebenar dengan menggunakan pembelajaran daripada pelbagai disiplin (e) Item tidak berulang: Item pelbagai / berbeza setiap tahun melangkaui bahan buku teks untuk mengujudkan situasi yang baharu 15
 16. 16. MENYELESAIKAN MASALAH 16
 17. 17. PERSPEKTIF BAHARU DALAM PENGGUBALAN ITEM PENTAKSIRAN
 18. 18. Berfikir Secara Kreatif
 19. 19. BERFIKIR DI LUAR KOTAK BPPK: Menuju Kecemerlangan “Moving Towards Excellence” 19
 20. 20. BERFIKIR DI LUAR KOTAK Ciri-ciri yang perlu ada dalam berfikir di luar kotak: oKesediaan untuk menggunakan pespektif baharu dalam rutin oBersikap terbuka untuk membuat perubahan dan melaksanakan sesuatu kerja dengan cara yang lain oFokus kepada faedah yang akan didapati daripada idea yang baharu dan bertindak berpandukan idea tersebut oBerusaha untuk menjadikan idea menghasilkan faedah Terbuka kepada pendangan orang lain. oMenyokong dan menghormati idea orang lain I Thinking digantikan dengan We Thinking 20
 21. 21. BERFIKIR DI DALAM KOTAK o Menerima apa yang ada o Tidak menghargai idea o Mematikan idea 21
 22. 22. KREATIVITI “make the strange familiar and the familiar strange” Agar idea tidak dipendam sebagai idea; omembiasakan yang luar biasa, dan oyang biasa dijadikan luar biasa 22
 23. 23. KONSEP PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah proses mendapatkan maklumat dengan menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan sama ada formatif, sumatif, formal dan informal, dalaman dan luaran bagi mendapatkan evidens yang boleh dipertimbangkan dan seterusnya membuat penghakiman tentang sesuatu produk pendidikan. proses ialah satu susunan langkah / tindakan / operasi yang bertertib dan terarah yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki maklumat ialah evidens yang menggambarkan prestasi murid dalam sesuatu perkara yang ditaksir penghakiman merupakan proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan murid produk dalam konteks pendidikan merupakan pengetahuan, kemahiran dan nilai / adab yang diperoleh murid setelah melalui proses pendidikan 23
 24. 24. LANGKAH PENGGUBALAN ITEM KBAT 1 Tentukan konstruk, konteks dan aras kesukaran 2 Tentukan jenis item 3 Rancang penggunaan stimulus yang berkaitan dengan konteks untuk mengukur konstruk 4 Tentukan jenis evidens (fakta, konsep, generalisasi, keupayaan menilai dan rasional) 5 Tulis item 6 Tulis Peraturan Pemarkahan/rubrik penskoran 7 Menilai item menggunakan prinsip 9 point 24
 25. 25. KONSTRUK Konstruk ialah perkara yang ditaksir. Ia merupakan dimensi manusia yang berbentuk konkrit (contoh: tinggi, berat) dan abstrak (contoh: pengetahuan, kemahiran dan sikap) yang dibangun atau diperkembang melalui hasil pembelajaran sesuatu mata pelajaran. Konstruk yang diukur dalam instrumen pentaksiran bagi suatu mata pelajaran dikenal pasti berdasarkan dokumen kurikulum mata pelajaran tersebut. 25
 26. 26. 26
 27. 27. KEMAHIRAN KOGNITIF DALAM KBAT KBAT berfokus kepada pemikiran aras tinggi dengan memberi tumpuan kepada: Mengaplikasi Kebolehan menggunakan pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang baharu seperti menjalankan eksperimen dan membuat binaan. Menganalisis Mencerakinkan atau menstrukturkan maklumat ke dalam bahagian yang lebih kecil, menentukan bagaimana bahagian struktur keseluruhan atau matlamat berkaitan antara satu sama lain. Menilai Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standard melalui memeriksa dan mengkritik. Mencipta Menyatukan elemen untuk membentuk sesuatu; menyusun, menjana, merancang atau menghasilkan semula elemen ke dalam corak atau struktur yang baharu. 27
 28. 28. ANALISIS Kebolehan memecahkan maklumat atau konsep kepada bahagianbahagian kecil serta menerakan hubungan antara bahagian, struktur dan menyusun elemen-elemen berkenaan kepada bentuk yang bermakna 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. HASIL PROSES ANALISIS Segiempat sama Segiempat bujur Segitiga Bulat
 32. 32. SINTESIS Kebolehan menyatukan maklumat dan konsep kepada satu kesatuan/rumusan yang bermakna 32
 33. 33. 33
 34. 34. 34
 35. 35. HASIL PROSES SINTESIS Sintesis bentuk menjadi objek bermakna 35
 36. 36. KONTEKS Konteks adalah tajuk atau situasi yang dijadikan tempat pentaksiran sesuatu konstruk. Ia merupakan bahagian-bahagian tertentu mata pelajaran dan dikenal pasti daripada Sukatan Pelajaran. Konteks lazimnya dinyatakan mengikut kawasan tertentu dalam sesuatu bidang. Untuk memastikan liputan yang menyeluruh, konteks biasanya dibahagikan kepada beberapa subkonteks. 36
 37. 37. ARAS KESUKARAN Ditentukan daripada pengetahuan, kemahiran dan nilai berdasarkan tiga aspek: •Peringkat pengetahuan atau kemahiran Asas – Lanjutan (Basic – Advanced) •Kebiasaan (Familiarity) •Kerencaman (Complexity) 37
 38. 38. Prinsip Tiga Serangkai 3 I + ABS 38
 39. 39. Prinsip Tiga Serangkai 3I Idea Item Instrumen 39
 40. 40. Prinsip Tiga Serangkai ABS Ada Betul Standard 40
 41. 41. FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN STRUKTUR AMALI DAN ESEI OBJEKTIF MCQ 41
 42. 42. Kereta di atas adalah 3.5 m panjang. Berapa panjangkah bangunan itu? 42
 43. 43. Rajah di bawah menunjukkan empat urutan pertama Rajah 1 Rajah 3 Rajah 2 Rajah 4 Berapa banyak segitiga untuk Rajah 16 (segitiga yang sama saiz dengan Rajah 1)? Tunjukkan jalan kerja anda. 43
 44. 44. Rajah 1 x 4=? Berapakah jumlah segitiga (yang sama saiz dengan segitiga dalam Rajah 1) ?
 45. 45. Di atas peta, 1 cm mewakili 10 km pada jarak sebenar Berapakah jarak sebenar di antara bandar Melville dan Folley? 45
 46. 46. 46
 47. 47. Luas = lebar x panjang Luas padang = x x (x + 4) 2 = x + 4x Luas lorong = 1 x x = x 2 Luas kawasan berlorek = x + 4x – x 2 = x + 3x 47
 48. 48. 48
 49. 49. Jika tuan bertemu dengan Jika tuan bertemu dengan seseorang yang tiada seseorang yang tiada mempunyai senyuman, mempunyai senyuman, hadiahkan satu senyuman tuan hadiahkan satu senyuman tuan untuknya untuknya
 50. 50. SEKIAN, JUMPA LAGI SEKIAN, JUMPA LAGI

×