Modul pembelajaran bahasa melayu kertas 1 dan kertas 2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
12,117
On Slideshare
12,116
From Embeds
1
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
603
Comments
7
Likes
12

Embeds 1

http://www.redirectfiles.org 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. MODUL BAHASA MELAYU UPSRPENGENALAN Modul ini mengandungi soalan-soalan bagi kertas Bahasa Melayu Pemahaman danBahasa Melayu Penulisan. Soalan-soalan pemahaman merangkumi seluruh topik sistembahasa. Penerangan dan nota ringkas tentang topik-topik sistem bahasa disertakan. Setiaptopik disertakan soalan-soalan sebagai latihan kepada murid-murid. Bagi soalan pemahaman petikan pula, diserta petikan-petikan yang meliputi pelbagaibentuk teks prosa dan bukan prosa dengan diikuti oleh lima soalan pemahaman. Bagi soalanpenulisan pula, ketiga-tiga bahagian iaitu bahagian A, B dan C disediakan. Setiap soalanlatihan yang dipilih adalah berdasarkan kurikulum Bahasa Melayu Kementerian PelajaranMalaysia.OBJEKTIF MODUL 1. Sebagai bahan sokongan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 2. Sebagai pemangkin untuk meningkatkan daya ingatan murid terhadap apa yang dipelajari. 3. Bahan yang terarah mengikut topik-topik kemahiran sistem bahasa supaya murid-murid berpengetahuan tentang sistem bahasa Bahasa Melayu. 4. Membantu menguasai kemahiran menjawab soalan pemahaman dan sistem bahasa. 5. Menguasai teknik penulisan dengan berkesan. 6. Murid dapat menulis pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif. 7. Guru boleh mendapatkan gambaran tentang prestasi murid selepas sesi pembelajaran dan membaiki kelemahan tersebut dengan segera. 8. Membantu mencapai kecemerlangan dalam Bahasa Melayu pemahaman dan penulisan.RASIONALDaripada penyelidikan yang dijalankan, masalah-masalah yang dikenal pasti dalampengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu adalah seperti berikut; 1. Murid tidak memahami sistem bahasa Bahasa Melayu. 2. Murid tidak mengetahui teknik-teknik menjawab soalan tatabahasa dan pemahaman teks. 1
 • 2. 3. Murid tidak menguasai kosa kata lama atau baharu Bahasa Melayu. 4. Murid tidak berupaya membuat sendiri latihan Bahasa Melayu. 5. Murid kurang terdedah kepada contoh-contoh penulisan. 6. Murid tidak mengingati format-format penulisan. 7. Murid kurang berminat membuat latihan penulisan berformat. 8. Murid tidak mengetahui teknik menjawab soalan penulisan.Modul ini diharap dapat membantu murid-murid untuk mencapai markah yang lebih baik danmenguasai sistem bahasa serta kemahiran-kemahiran penulisan dalam tempoh yangditetapkan.SASARANModul ini disasarkan kepada semua murid tahap dua secara amnnya dan secara khususkepada calon-calon UPSR seluruh Kelantan.TEMPOH PERLAKSANAANModul ini dicadang untuk digunakan sepanjang tahun iaitu bermula dari awal tahun hinggalahmenjelang UPSR. 2
 • 3. TEKNIK MENJAWAB KEFAHAMANTip Menjawab Soalan Sistem Bahasa UPSR 1. Kod kertas 011 (SK) / 021 (SJK C/T). 2. Masa yang diperuntukkan 50 minit sahaja. Elak mengambil masa yang terlalu lama untuk menjawab. 3. Konteks sistem bahasa dalam ujian pemahaman. A. Morfologi i. Bentuk kata  kata tunggal  kata terbitan  kata majmuk  kata ganda * Proses pembentukan kata Bahasa Melayu melalui:  pengimbuhan  penggandaan  pemajmukan ii. Golongan kata  kata nama  kata kerja  kata adjektif  kata tugas B. Sintaksis Pengetahuan tentang ayat, pembinaan dan perluasan mengikut ragam yang sesuai. Ayat soalan Ayat jawapan Ayat sama maksud Ayat aktif / Ayat pasif Struktur ayat Cakap ajuk / pindah Ayat yang betul Ketepatan kata Kesalahan tatabahasa dalam ayat 3
 • 4. C. Peribahasa Mengetahui maksud simpulan bahasa dan penggunaannya dalam ayat atau penulisan. D. Sistem ejaan Perkara yang diberi penekanan ialah : i. Kata asli Bahasa Melayu ii. Ejaan kata pinjaman iii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan 4. Baca setiap soalan dengan teliti. 5. Untuk soalan bergambar, kenal pasti perkaitan antara soalan dengan gambar yang disertakan. 6. Bilangan soalan adalah sebanyak 30 daripada 40 soalan. Jenis soalan ialah; a. Aneka pilihan mudah. Soalan menghendaki calon memilih satu jawapan betul atau terbaik. i. Empat opsyen jawapan A, B,c dan D b. Aneka pilihan kompleks. Soalan menghendaki murid memilih satu gabungan jawapan yang betul atau terbaik. i. Empat pilihan jawapan bernombor roman ii. Empat opsyen jawapan A, B,C dan D 7. Kata tugas dalam soalan. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Perkataan seerti bagi Perkataan berlawan bagi Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas. Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Pilih ayat yang betul. 8. Jawab soalan yang mudah dahulu.Tip Menjawab Soalan Pemahaman Petikan UPSR 1. Soalan pemahaman petikan hanya menguji aspek pengetahuan tentang teks yang dibaca. Murid membaca dan memahami kandungan teks lalu mencari maklumat yang disoal. 2. Baca petikan dengan teliti supaya isi petikan dapat anda fahami. 4
 • 5. 3. Baca soalan-soalan serta pilihan jawapan yang dikemukakan dengan teliti.4. Cari kata kunci soalan kemudian cari maklumat dalam petikan. Seterusnya menanda / menggaris isi dalam teks.5. Garisi jawapan sekiranya jawapan yang dikehendaki itu dapat ditemukan dalam petikan.6. Telitilah jawapan pilihan yang lain juga. Pastikan bahawa jawapan yang anda pilih itu benar-benar menepati kehendak soalan.7. Kata tugas dalam soalan. Kata tugas (jenis-jenis kata tanya) Membayangkan kerencaman (kepelbagaian) tugasan dalam buku soalan. Contoh kata tugas: Bil Kata Tugas Respons yang Diharapkan 1 Apakah Memberikan maklumat yang khusus atau spesifik 2 Siapakah Mengenal pasti individu dalam konteks tertentu 3 Bilakah Menyatakan masa atau waktu urutan sesuatu peristiwa Menyatakan tempat, kedudukan atau lokasi sesuatu 4 Di manakah peristiwa Memperihalkan/ Memberi penerangan tentang cara/ 5 Bagaimanakah keadaan/ langkah/ kejadian 6 Mengapakah Memberi sebab 7 Berapakah Menyatakan kuantiti 8 Manakah Menyatakan pilihan 9 Tuliskan Menulis maklumat berdasarkan respons yang diharapkan Memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan 10 Nyatakan huraian lanjut/huraian/sokongan 11 Ulaskan Memberi pandangan/ pendapat/ komen/ kritik 12 Pilih Membuat pilihan jawapan 13 Isikan Memasukkan jawapan yang sesuai Menyatakan kelainan / ketidaksamaan antara dua atau 14 Bezakan lebih perkara Memberikan penerangan / pandangan daripada pelbagai 15 Bincangkan aspek 16 Catatkan Merakam sesuatu maklumat8. Berhati-hatilah ketika menjawab soalan supaya tidak terperangkap oleh teknik penyoalan. Misalnya, soalan yang menggunakan kata kecuali, bukan, tidak benar, lawan, seerti dan sebagainya.9. Jangan sekali-kali memberikan jawapan hanya berdasarkan pemahaman anda tanpa merujuki konteks ayat. Biasanya soalan-soalan yang menanyakan erti kata, lawan kata, 5
 • 6. maksud rangkai kata dan maksud peribahasa, pemilihan katanya adalah berdasarkan konteks ayat dalam petikan. 10. Terdapat juga soalan-soalan yang berbentuk tersirat. Misalnya, soalan yang bertanyakan pendapat anda. Untuk menjawab soalan seperti ini, carilah jawapan yang paling tepat dan logik. 11. Sekiranya terdapat soalan yang menanyakan tema, isi-isi penting dan tajuk, anda perlu memahami petikan tersebut secara keseluruhannya untuk mendapatkan jawapannya.TEKNIK MENJAWAB BAHASA MELAYU PENULISANTip Menjawab Soalan Penulisan UPSRA. Memindahkan Maklumat 1. Bacalah arahan denga teliti. 2. Teliti bahan rangsangan yang diberikan, sama ada berupa gambar tunggal atau gambar bersiri. 3. Kenal pasti perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti yang dapat dilihat dengan jelas dalam gambar tersebut supaya maklumat-maklumat yang diperoleh itu adalah maklumat- maklumat tersurat sahaja. 4. Melalui penelitian bahan rangsangan tersebut, anda akan dapat mengenal pasti idea keseluruhan gambar tersebut. 5. Binalah lim aayat yang lengkap. Anda boleh membina ayat tunggal atau ayat majmuk. 6. Nama watak boleh diguna mengikut kesesuaian. 7. Nomborkan setiap ayat yang dibina. 8. Pastikan ayat-ayat yang dibina tepat dari segi struktur ayat, penggunaan kata, ejaan, imbuhan dan tanda baca.B. Menulis Karangan 1. Baca dan fahami kesemua tajuk yang diberikan. 2. Pilihlah tajuk karangan berserta formatnya yang benar-benar dikuasai. 3. Pastikan dapat menghuraikan tajuk tersebut sehingga menjadi karangan yang sempurna. 4. Sediakan rangka karangan supaya fakta yang anda kemukakan tidak berulang. 6
 • 7. 5. Pastikan terdapat pendahuluan, isi-isi penting dan penutup pada karangan anda. 6. Pendahuluan karangan mestilah berkaitan dengan tajuk. 7. Kembangkan isi-isi penting dalam bentuk beberapa perenggan. Setiap perenggan seharusnya mempunyai perkaitan antara satu dengan yang lain. 8. Isi-isi perenggan perlu diberikan huraian dan disertakan dengan contohnya. 9. Karangan anda mestilah mempunyai penutup, yakni kesimpulan tentang tajuk. 10. Setelah selesai menulis karangan, semaklah karangan yang tertinggal, contoh yang kurang tepat, kesalahan dari segi tatabahasa, ejaan, tanda baca dan sebagainya.C. Membina ulasan 1. Bacalah arahan soalan denga teliti dan kenal pasti kehendak soalan. 2. Soalan meminta lima ulasan yang berkaitan aspek-aspek tertentu. Misalnya, pengajaran, nilai murni, amalan baik, kebaikkan, faedah dan sebagainya. 3. Tulis ulasan anda itu dalam satu perenggan sahaja yang panjangnya tidak lebih daripada 50 patah perkataan. 4. Gunakanlah penanda wacana bagi memperlihatkan kelancaran idea karangan anda. 5. Pastikan ayat-ayat gramatis. 6. Semaklah ulasan supaya tiada kesalahan dari segi tatabahasa, ejaan, tanda baca dan sebagainya. 7
 • 8. BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 1. KATA NAMA AMKETERANGAN: Kata Nama Am ialah kata yang menamakan manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan,benda, tempat dan sebagainya secara am atau umumKata Nama Am boleh terbina daripada kata dasar atau pun kata terbitan.Kata nama dasar ialah kata nama yang tidak mengalami proses pengimbuhan.Kata nama terbitan ialah kata nama yang terhasil akibat proses pengimbuhan padasesuatu kata dasar.LATIHAN 1 : KATA NAMA AMIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1. __________ yang terletak di hujung kampung mengeluarkan hasil yang lumayan. A Kebun C Buah B Pokok D Tumbuhan2. Mak Lijah mengikat sebilah __________ pada galah itu untuk mengait jantung pisang. A tajak C parang B gunting D pisau3. Kerja sebagai seorang anggota __________ adalah untuk menangkap dan membawa penjenayah ke muka pengadilan. A tentera C rela B polis D kastam4. _________ handalan itu telah memecahkan rekod acara 100 meter yang bertahan selama lima tahun. A Orang C Atlet B Pasukan D pemain5. Kawasan itu akan dimajukan sebagai kawasan __________ yang baharu tidak lama lagi. A perumah C perumahan B rumah D berumah6. Seorang __________ ternama sedang bermain golf sambil berbincang urusan jual beli dengan rakan-rakannya. A pekerja C pegawai B peniaga D usahawan 8
 • 9. 7. Bapa saya pernah menjadi __________ sekolah di kampung ini. A ketuaan C mengetua B ketua D pengetua8. Banyak _________ gemar melawat tempat-tempat menarik di negara ini. A pelancung C pelancong B pendatang D pelawat9. Para pelajar sedang sibuk menghias __________ sekolah kerana majlis anugerah kecemerlangan akan diadakan lusa. A taman C kantin B dewan D kedai10. Pada zaman dahulu, banyak _________ datang ke Melaka untuk urusan perniagaan. A pengurus C penjual B penjaja D pedagang11. __________ yang dibonceng oleh abang tersadai di tepi jalan kerana kerosakan enjin. A Bas C Basikal B Kereta D MotosikalSoalan 12 berdasarkan gambar 1 Gambar 112. Kakak mencuba __________ yang baru dibeli oleh ibu. A subang C kerongsang B gelang D cincin13. Pemuda buta itu pandai mengayam _________ daripada buluh. A tikar C kotak B bakul D bekas14. Abang baru membeli sebuah __________ berjenama Sony. A jam C radio B komputer D gitar15. Saya dan Samy belajar di _________ yang sama sejak dari tahun satu hingga kini. A dewan C tadika B sekolah D balai 9
 • 10. 16. Adik saya menyertai pertandingan menulis __________ bagi kategori murid tujuh hingga sembilan tahun. A cerpen C skrip B cerita D novel17. __________ itu diminati kerana kelunakan suaranya apabila beliau mendendangkan lagu. A Penari C Penyair B Penyajak D Penyanyi18. Anggota rukun tetangga bertugas untuk menjaga __________ saya pada setiap malam. A pekan C kampung B negeri D negaraSoalan 19 berdasarkan gambar 2 Gambar 219. Di dalam tin kosong itu terdapat banyak __________ kerana air bertakung. A jejentik C lelabah B riang-riang D umang-umang20. Saya telah mengirim sepucuk __________ kepadanya untuk bertanya khabar. A kad C nota B kertas D surat 2. KATA NAMA KHASKETERANGAN: Kata Nama Khas ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khususdan ejaannya berpangkalkan huruf besar.LATIHAN 2 : KATA NAMA KHASIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1. Pemenang program realiti TV 10 telah menerima sebuah kereta ________ . A Sony C Gen 2 B Nokia D Dell 10
 • 11. 2. Kes pembunuhan berprofil tinggi itu telah diketuai oleh ________ . A Mejar Amran C Inspektor Haris B Hakim Saljit Singh D Peguam Bala3. Jam tangan berjenama ________ telah dihadiahi oleh Datuk Kamal kepada kepada anak kesayangannya. A Pilot C Darlie B Rolex D Satria4. Pada hari minggu ayah membawa kami ke ________ untuk membeli belah. A Pasar Raya Tesco C Hotel Perdana B Stesen KLIA D Bangunan Petronas5. Khazanah purba negara banyak tersimpan di ________ . A Masjid Negara C Taman Negara B Zoo Negara D Muzium Negara6. Murid-murid menghadiahi guru-guru mereka pelbagai hadiah sempena sambutan ________ peringkat sekolah setiap tahun. A Hari Ibu C Hari Guru B Hari Bapa D Hari Pekerja7. Tunku Abdul Rahman telah dianugerahi gelaran ________ . A Bapa Keamanan C Bapa Pemodenan B Bapa Kemerdekaan D Bapa Perpaduan8. Negeri ________ juga dikenali sebagai Negeri Jelapang Padi Malaysia. A Johor C Kelantan B Pahang D Kedah9. Orang ramai telah berkunjung ke ________ untuk melihat gerhana matahari yang berlaku baru- baru ini. A Bangunan KLCC C Planetarium Negara B Menara Kuala Lumpur D Pusat Dagangan Dunia10. Ramai pembesar negara hadir ke ________ untuk meraikan istiadat pertabalan Yang Dipertuan Agung. A Istana Negeri C Dewan Merdeka B Istana Negara D Bangunan Parlimen11. Hukuman gantung sampai mati telah dijatuhi oleh ________ kepada pengedar dadah itu. A Peguam Kamal C Perdana Menteri B Ketua Polis D Hakim Gopal Singam12. Pameran Pertunjukkan Akrobatik Maritim Antarabangsa ( LIMA ) telah diadakan di ________. A Pulau Pinang C Pulau Pangkor B Pulau Langkawi D Pulau Redang 11
 • 12. 13. Pesakit yang malang itu merayu orang ramai untuk mendapatkan derma bagi menjalani rawatan di ________ . A Institut Aminuddin Baki C Institut Pengajian Tinggi B Institut Jantung Negara D Institut Perguruan14. Seekor lembu peliharaan Pak Mail telah mati dibaham oleh ________ ketika meragut rumput di hujung kampung. A Sang Kancil C Sang Rangkak B Pak Belang D Pak Bedal15. Abang membawa kami ke ________ untuk menyaksikan tayangan filem hindustan. A Pusat Sivik C Dewan Pleno B Pawagam Odeon D Taman Tasik16. ________ merupakan seorang pahlawan Melayu Melaka yang tersohor pada zaman dahulu. A Tok Dalang C Hang Li Po B Tok Selampit D Hang Tuah17. Banyak rumah yang telah musnah akibat dilanda bencana ________ beberapa tahun yang lepas. A Chikungunya C Tsunami B Malaria D Gerhana18. Negeri Sarawak menjadi tuan rumah ________ peringkat kebangsaan . A Pesta Ria C Pesta Tani B Pesta Air D Pesta Heboh19. Pasukan Brazil telah memenangi Kejohanan Bola Sepak ________ yang berlangsung di Jerman . A Piala Emas C Piala Dunia B Piala Agung D Piala Thomas20. Kempen ________ sedang giat dijalankan untuk membentuk masyarakat penyayang. A Bahasa Jiwa Bangsa C Cintai Bahasa B Budi Bahasa Budaya Kita D Sayangi Budi Bahasa Kita 3. KATA GANTI NAMA DIRIKETERANGAN:Kata Nama Ganti Diri digunakan untuk menggantikan nama seseorang.Kata ganti nama diri dibahagikan kepada 3 bahagian :1. Kata Ganti Nama Diri Pertama – contohnya aku, saya, hamba, patik, beta, kami, kita.2. Kata Ganti Nama Diri Kedua – contohnya kamu, awak, engkau, anda, saudari, saudara.3. Kata Ganti Nama Diri Ketiga – contohnya dia, beliau, baginda, mereka. 12
 • 13. LATIHAN 3 : KATA GANTI NAMA DIRIIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1.“Ampun__________, bolehkah _____mengiringi mereka ke sana?” tanya Tuah kepada SultanMahmud Shah.A beta…hamba C yang mulia…betaB baginda…hamba D tuanku…patik2._______mesti berlatih bersungguh-sungguh jika ingin menentang_________,” kata ketua pasukankepada sahabatnya.A awak… mereka C Kita … merekaB Anda … aku D Awak … saya3.”Masalah itu patut______selesaikan supaya____________tidak merajuk lagi,” kata Ali kepada kawan-kawannya.A awak … mereka C aku … kitaB engkau … beliau D kita … dia4. “Ampun _______, apakah hajat ________meminta ______ datang menghadap?” sembah BendaharaTun PerakA baginda … tuanku … hamba C tuanku … beta … patikB beta … baginda … hamba D tuanku … tuanku … patik5. _______ bertiga telah diarahkan oleh________membersihkan taman mini ini.A Kami … awak C Mereka … beliauB Beta … dia D Mu … kami6. “Perbuatan ________memang tidak ________gemari,” kata Adnan kepada budak-budak itu.A anda … dia C kita … beliauB kamu … ku D awak … saya7. Pen ini________hadiahkan kepada__________,” kata Ani kepada Ayu.A nya … awak C aku … kamiB kita … anda D ku … mu8. Amin bermain bola sepak di padang. ________bermain bersama rakannya.A Mereka C KamiB Dia D Engkau9. “Pukul berapa________akan sampai di rumah?” tanya Puan Aini kepada Taha.A kami C merekaB awak D kamu10. Kami berikrar akan melakukan apa sahaja yang ________suruh.A kita C merekaB awak D kami 13
 • 14. 11. Sultan Muzaffar telah mangkat. Jenazah_________akan dimakamkan di kawasan makam diraja.A beliau C diaB baginda D nya12.“________ yang melakukan kesalahan, bukan saya,” kata lelaki itu sambil menunjuk ke arah AhHong.A Saya C DiaB Kami D Mereka13. ________ akan berangkat ke balai persidangan tidak lama lagi.A Baginda C BetaB Aku D Hamba14. Murid-murid di dalam kelas itu mengutamakan kebersihan. _________ ingin belajar dalam suasanayang ceria.A Mereka C KitaB Kalian D Kamu15.“________ telah dirompak oleh ________,” rintih kumpulan pelancong itu sambil menunjuk ke arahperompak yang melarikan diri.A Hamba, dia C Kami, merekaB Kita, nya D Saya, dia16.Sami ialah anak angkat Encik Siva. Ibu bapa _______ meninggal dunia setahun yang lalu.A kami C kitaB mereka D nya17. Ayah Amin sakit. Kami sudah melawat _______ di hospital semalam.A nya C merekaB dia D beliau18.Aini dan keluarga _______ telah berpindah ke Kuantan sejak dua tahun yang lalu.A ia C nyaB kami D dia19.Kepulangan ________ sekeluarga dari Mekah telah disambut oleh sanak-saudara dan pendudukkampung.A kita C saudaraB kami D ianya20.Perdana Menteri telah sembuh selepas ________ diberi rawatan di hospital.A dia C kalianB baginda D beliau 14
 • 15. 4. KATA GANTI NAMA TANYAKETERANGAN: 1. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat. 2. Kata ganti nama Tanya digunakan untuk menanyakan manusia, binatang, benda dan tempat Contoh : apa, mana , siapaLATIHAN 4 : KATA GANTI NAMA PERTANYAPilih ayat yang menggunakan kata ganti nama pertanyaan yang betul.1. “ Boleh saya tahu, yang datang semalam itu _______ ? ” tanya Rizal kepada Suzi.A bila C siapaB apa D mana2. “ Tolong buka beg , saya nak tengok _______ yang ada di dalamnya,”Kata Cikgu Ani kepada Ayu.A bila C siapaB apa D berapa3. “________ Pak Adib dan isterinya akan berangkat ke Mekah ? ” tanya Haji Sudin kepada isterinya.A Bilakah C Di manakahB Siapakah D Bagaimanakah4. ________ kamu tidak datang ke kelas tambahan semalam ?A Bagaimanakah C BerapakahB Mengapakah D Bilakah5. ________ harga sekilogram buah duku ini ?A Di manakah C BilakahB Berapakah D Adakah6. Selamat pagi, ________pesanan cik ?A bilakah C apakahB adakah D di manakah7. _______ kamu akan bertolak ke London ?A Bilakah C SiapakahB Berapakah D Di manakah8. _______ caranya kamu mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ?A Bilakah C BerapakahB Siapakah D Bagaimanakah 15
 • 16. 9. Bilangan pelajar yang dipilih menyertai pertandingan lukisan itu ______?A bila C siapaB apa D berapa10. Tuan punya kereta berwarna putih itu ______ ?A siapa C apaB mana D berapa11. Harga buku yang kamu beli itu _____ ?A mana C kenapaB berapa D bagaimana12. Beg yang kamu beli itu untuk ______?A berapa C siapaB mana D apa13. “______ lagi yang tidak kena ,Amin ?”tanya ibu.A Apa C siapaB Bila D Mengapa14. Pada hari ______kah kamu akan pulang ke Negeri Sembilan?A bila C apaB mana D berapa15. Yang ______kah baju yang sesuai dipakai untuk majlis di istana nanti?A bagaimana C siapaB mana D apa16. Cara untuk menenun kain songket _____?A bagaimana C berapaB mengapa D siapa17. Lelaki yang datang ke rumah kamu semalam _____?A apa C siapaB mana D mengapa18. Perasmi sukan tahunan sekolah kamu _____?A berapa C apaB siapa D bila19. Yang duduk di hadapan guru besar itu _____?A apa C bilaB berapa D siapa20. Adik-beradik awak _____ orang?A apa C siapaC berapa D bagaimana 16
 • 17. 5. Kata Ganti Nama Tempat dan TunjukKETERANGAN: Kata Ganti Nama TempatDigunakan untuk mengganti nama tempat.Terdapat tiga jenis kata ganti nama tempat iaitu:Sana – tempat yang jauh dan tidak kelihatan.Sini – tempat yang dekatSitu – tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh sana dan tempat ini masih kelihatan.Kata ganti nama tunjuk Kata Ganti Nama TunjukDigunakan untuk menunjukkan manusia, haiwan, benda dan tempatTerdapat dua jenis kata ganti nama tunjuk iaitu:Ini – menunjukkan sesuatu yang dekat.Itu – menunjukkan sesuatu yang jauh.LATIHAN 5 : KATA GANTI NAMA TEMPAT DAN TUNJUKIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1. “ Mesin basuh yang baru tiba itu ___________?” tanya Fatin kepadajurujual itu.A mana C iniB apa D siapa2. Peristiwa ______________ masih segar dalam ingatan Pak Abu.A ini C siniB itu D situ3. Ulang tahun kemerdekaan Negara kita pada kali _____________ jatuh pada hari Jumaat.A itu C sanaB ini D sini4. Suria tidak ke _______________ sepanjang cuti persekolahan yang lalu.A apa – apa C mana – manaB bila – bila D siapa – siapa5. “Wakil rakyat itu akan datang ke _______________ sebentar lagi,” kata ketua kampung kepadapemuda di sebelahnya.A sana C siniB ini D itu6. Para tetamu diminta duduk di ________________ tempat yang masih kosong.A mana – mana C apa – apaB mana D sesiapa 17
 • 18. 7. Letakkan meja dan kerusi rosak ini di _____________ bilik yang mempunyai ruang,” kata gurudisiplin kepada murid – murid.A mana – mana C siapa – siapaB bila – bila D apa – apa8. “Di ___________kah letaknya masjid Putrajaya?’ tanya Encik Adam kepada lelaki itu.A mana C berapaB apa9. “Awak berasal dari ______________?” tanya Umar kepada jiran barunya.A apa C manaB siapa10. Jika tiada ______________ pertanyaan tentang kertas soalan, mulalah menjawab soalan itu.A mana – mana C bila – bilaB apa – apa D siapa – siapa11. Puisi _____________ saya tujukan untuk ibu tersayang yang telah pergi buat selama – lamanya,”kata Mira.A sini C ituB sana D ini12. Kedai hiasan dalaman di seberang jalan ____________ dihias sangat cantik.A itu C sanaB ini D begitu13. Di _____________lah berlakunya kemalangan ngeri yang menyebabkan semua penumpangnyameninggal dunia.A ini C siniB begitu D begini14. Perbuatan pemuda itu mencuri barang – barang surau akan menimbulkan kemarahan penduduk di_____________.A ini C begituB situ D demikian15. Jika ada _____________ perkara yang tidak diingini, sila maklumkan segera kepada pihak polis.A apa – apa C bila – bilaB mana – mana D siapa - siapa16. Ketuhar ________________ lah yang dimenangi oleh Mak Teh secara percuma semasa acaracabutan nombor bertuah yang diadakan di Pasar Raya Mutiara.A situ C iniB sini D itu17. Pilih ________________ kasut yang padan warnanya dengan baju kebaya itu.A siapa - siapa C bila – bilaB mana – mana D apa – apa 18
 • 19. 18. ________________ lah nasib yang dialami oleh Lebai Malang itu.A begini C situB begitu D sini19. ________________ sajalah buah tangan yang dapat saya berikan kepada kamu.A ini C sanaB itu D sini20. Kita perlu berusaha gigih, rezeki ada di ______________ .A bila – bila C siapa – siapaB apa – apa D mana – mana 6. KATA GANTI NAMA TAK TENTU KETERANGAN: 1. kata ganti nama tak tentu ialah kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. 2. Contoh : apa-apa, mana-mana, masing-masing, seseorang, sesuatu dan siapa- siapa atau sesiapaLATIHAN 6: KATA GANTI NAMA TAK TENTUIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1. _________ yang berminat mengambil bahagian dalam perlawanan itu, dikehendaki membuat pendaftaran. A Apa-apa C Siapa-siapa B Bila-bila D Mana-mana2. “Serahkan _________ yang ada di dalam beg itu kepada aku!” kata perompak itu kepada Mak Munah. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila3. Salim tidak menjamah _________ makanan pun hari ini. A apa-apa C siapa-siapa B mana-mana D bila-bila4. Entah _________ lagi kami sekeluarga akan dapat pulang ke kampung. A mana-mana C apa-apa B bila-bila D siapa-siapa5. Emak melarang adik ke __________ semasa beliau membayar harga makanan di kaunter. A mana-mana C siapa-siapa B bila-bila D apa-apa 19
 • 20. 6. __________ yang kehilangan jam tangan, sila berjumpa dengan saya. A Mana-mana C Siapa-siapa B Bila-bila D Apa-apa7. Antara baju-baju ini pilihlah __________ yang adik berkenan. A apa-apa C siapa-siapa B bila-bila D mana-mana8. Adakah __________ berita tentang keadaan ekonomi negara kita? A bila-bila C mana-mana B apa-apa D siapa-siapa9. Pesanlah __________ makanan yang awak hendak. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bila10. Hasnah tidak suka __________ pun bertanyakan masalahnya. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa11. Kami akan tiba __________ masa sahaja. A bila-bila C siapa-siapa B mana-mana D apa-apa12. _________ barang yang berharga eloklah diselamatkan dahulu. A Apa-apa C Mana-mana B Bila-bila D Siapa-siapa13. Tiada _________ dibenarkan masuk ke dalam bilik itu kecuali kakitangan yang berkenaan. A apa-apa C mana-mana B sesiapa14. “Pilihlah _________ kuih yang adik suka,” kata Puan Rokian kepada anak bongsunya. A mana-mana C siapa-siapa B apa-apa D bila-bilaSoalan 15 berdasarkan gambar 1 gambar 115. __________ pun pandangan kita tentang vandalisme, fenomena ini wajar dibanteras. A Mana-mana C Sesiapa B Apa-apa D Bila-bila 20
 • 21. 16. __________ yang tidak mengikut arahan akan dikenakan tindakan. A Siapa-siapa C Bila-bila B Apa-apa D Mana-mana17. __________ yang tidak faham, tolong angkat tangan. A Siapa-siapa C Bila-bila B Mana-mana D Apa-apa18. Kamu tidak dibenarkan menulis __________ sehingga dibenarkan berbuat demikian. A apa-apa C bila-bila B mana-mana D siapa-siapa19. Duduklah di __________ yang kamu suka kerana tempat duduk ini tidak bernombor. A apa-apa C mana-mana B bila-bila D siapa-siapa20. Tidak ada __________ lagi yang boleh kamu buat kerana semua kerja telah disiapkan. A mana-mana C bil-bila B siapa-siapa D apa-apa 7. KATA KERJAKETERANGAN:Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatuperbuatan atau keadaan melakukan sesuatu.Kata kerja terbahagi kepada 3 jenis iaitu :i. Kata Kerja Transitif – menebas, menyidai, menulisii. Kata Kerja Tak Transitif – bangun, lihat, lulusiii. Kata Kerja Pasif – ditebas, disidai, ditulisLATIHAN 7 : KATA KERJAIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1. Nakhoda itu mengarahkan anak-anak kapalnya _______ sauh yang berat itu di muara sungai.A menghulurkan C meletakkanB melontarkan D melabuhkan2. Kakak ________ erat pinggang ibu sewaktu berpayung dalam hujan yang lebat itu.A mencapai C menggarapB menduduki D merangkul 21
 • 22. 3. Pendaki yang hilang semasa mendaki Gunung Ledang telah _________ di kawasan hutan tebaldi kaki bukit.A terjumpa C berjumpaB dijumpai D menjumpai4. Pihak polis telah berjaya ________ kegiatan penyeludupan di kawasan sempadan.A menumbangkan C menewaskanB menundukkan D menumpaskan5.Hakisan tanah dapat dielakkan jika ________ hutan dikawal oleh pihak kerajaan.A penghapusan C penerokaanB pembersihan D pembasmian6.Pak Cik Amit ________ batang kayu itu untuk dijadikan tiang rumahnya.A mengikis C merautB menarah D mengupasPilih ayat kata kerja transitif yang betul.7. A Ali suka membaca buku. B Dia pancing ikan di sungai. C Ahmad tendang bola itu. D Farid dan Ahmad baca cerita di perpustakaan.8. A Adik saya suka menangis. B Air sungai itu mengalir deras. C Ahli perniagaan itu dan keluarganya melancong ke Turki. D Puan Jamilah seorang guru yang rajin dan berdedikasi.Pilih ayat kata kerja tak transitif yang betul .9. A Pak Mat sedang membelah kayu. B Ruzila sedang memasak kuih. C Noraini sedang makan buah rambutan. D Datuk sedang tidur dengan nyenyak.10. A Jangan melompat. B Dia lompat jauh. C Dia senyum kepada saya. D Ani bersalam dengan saya.Pilih jawapan yang paling sesuai.11. Anjing liar itu ________ seketul tulang.A mengepit C menjamahB mengonggong D memakan 22
 • 23. 12. Pak Amin kecewa kerana ________ oleh jurujual yang tidak berdaftar itu.A ditipu C ditegurB disapa D dikunjungi13. Dagu atuk luka terkena pisau semasa dia ________ janggutnya.A mencabut C memotongB mencukur D menggunting14. Aina dan keluarganya sering ________ nenek tua yang tinggal keseorangan di teratak buruk itu.A melancong C menziarahiB mendatangi D menemui15. Beberapa orang pekerja wanita di restoran menjual sate ________ daging pada lidi sebelummembakarnya.A meraut C memasukB menjolok D mencucuk16. Puan Syarifah seorang deklamator yang tersohor dan sering diundang untuk ________ puisinya.A menyanyikan C mengalunkanB mempamerkan D mendendangkan17. Piala kejohanan pertandingan hoki itu ________ oleh para pemain Sekolah Kebangsaan KampungAman.A diangkat C dipegangB disambut D dijulang18. Sekawan anak itik sedang _______ air di sebuah kolam yang cetek.A menyudu C menyodokB meminum D mencedok19. Beberapa buah gerabak kereta api ________ daripada landasan akibat melanggar seekor gajah.A tergelincir C terbabasB tersangkut D tersangkut20. Mak Cik Minah asyik ________ tikar mengkuang di bawah pokok di tepi pondoknya.A menenun C menyiratB menganyam D menyulam 8. KATA ADJEKTIFKETERANGAN:Kata adjektif digunakan untuk menerangkan keadaan atau sifat sesuatu benda, tempat danorang. Kata adjektif dibahagikan kepada beberapa jenis mengikut makna :1. sifat dan keadaan 5. bau2. warna 6. ukuran3. rasa 7. pandang4. bentuk 23
 • 24. LATIHAN 8 : KATA ADJEKTIFIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1. Lampin adik berbau _________ kerana dia telah kencing. A hapak C kering B hanyir D haring2. Kita boleh menaiki kapal terbang untuk ke sesuatu destinasi kerana ia lebih _________ dan ________. A baik…lambat C selesa…kuat B lemah…deras D selesa…cepat3. Kemarahan jurulatih itu ________ apabila melihat anak buahnya bermain sambil lewa setelah pihak lawan menjaringkan gol. A membara C menaik B reda D membakar4. Razak terpesona melihat sepasang burung merak yang _______ di Zoo Negara. A lawa C anggun B cantik D jelita5. Kebanyakan penonton berasa ________ kerana perlawanan hoki itu ditangguhkan akibat hujan sangat ________. A kecewa…renyai C hampa…hebat B duka…kuat D kecewa…lebat6. Darah _______ memancut daripada tubuh Mahsuri selepas ditikam dengan keris akibat fitnah yang dilemparkan terhadapnya. A merah C kuning B putih D merun7. Tidak ada orang yang sanggup membunuh kanak-kanak dan wanita seperti askar Israel kecuali orang yang tidak mempunyai _________ langsung. A kasih sayang C harga diri B peri laku D peri kemanusiaan8. “Buah dokong itu rasanya _________ tetapi pokoknya sangat _________,” kata Nazrul. A kelat…rendang C manis...tinggi B manis...lurus D masam...rimbun9. Para hadirin ________ kerana murid prasekolah itu ________ bercerita. A hairan...handal C bangga...layak B terharu...bijak D kagum...petah10. Murni berasa ________ untuk berpisah dengan keluarga angkatnya setelah seminggu mengikuti Program Khidmat Mahasiswa di kampung itu. I pilu III sedih II sayu IV kecewa 24
 • 25. A I dan III C I, II dan III B II dan III D I, II dan IV11. Orang yang________________itu berasa berat hati hendak menderma kepada anak__________itu. A bakhir ... istimewa C sedih ... cacat B pilu ... lembab D dungu ... nakal12. Kuih itu memang_________tetapi terlalu_________ . A enak ... pahit C sedap ... hanyir B lazat ... manis D cantik ... payau13. Dia berjaya kerana dia__________menghadapi cabaran yang mendatang. A cekap C tabah B tahan D tuntas14. Mereka bersahabat___________sejak kecil lagi. A intim C baik B mesra D rapat15. Bayi itu memang________________ . A cantik C comel B tampan D molek16. Jangan makan keropok yang___________itu. A lemau C hanyir B garing D empuk17 Budak yang____________ bagai bendul itu selalu dibuli oleh pelajar-pelajar____________. A hodoh ... sombong C dungu ... degil B baik ... jahat D lurus ... nakal18. Belilah barangan____________ . Jangan beli barangan___________ yang rendah mutu barangannya. A baik ... buruk C tulen ... palsu B baru ... lama D klasik ... antik19. Rumah orang miskin itu__________ . A condong C bongkok B bengkok D serong20. Penggunaan istilah bahasa yang telah__________sesuai digunakan dalam perhubungan seharian. A mampan C ceria B padu D mantap 25
 • 26. 9. KATA SENDI NAMAKETERANGAN:1. Kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat.2. Contoh : akan, kepada, terhadap, bagi, untuk, dari, daripada, di, dengan, hingga, sampai, ke, kepada, oleh, pada, sejak, umpama, bak dan tentangLATIHAN 9 : KATA SENDI NAMAPilih jawapan yang paling sesuai1. Banyak manfaat yang kita peroleh _____ceramah itu.A daripada C antaraB akan D dari2. Faizal mengirim sepucuk surat _____kawannya.A ke C kepadaB dari D daripada3. Pak Mahmud bekerja di ladang kelapa sawitnya dari pagi hingga _____ petang.A di C padaB ke D kepada4. Pegawai Pelajaran Kota Bharu menyampaikan hadiah _____para pelajar.A untuk C kepadaB pada D ke5. Harga kain batik tulis lebih mahal _____harga kain batik cap.A oleh C dariB dengan D daripada6. Anis membeli sehelai selendang _____ibunya sebagai hadiah hari jadi.A daripada C demiB untuk D bagi7. Anak-anak harimau yang ditangkap itu berusia antara tiga _____ empat tahun.A di C kepadaB dengan D hingga8. Cikgu Mariah menasihati kami supaya mempunyai rasa belas kasihan _____ binatang.A terhadap C demiB hingga D oleh 26
 • 27. 9. Oleh sebab rasa cinta _____ kebudayaan Melayu, Puan Suzy sanggup menjelajah seluruh Negarauntuk membuat kajian.A dalam C akanB untuk D terhadap10. Pak Din menjaga potret-potret yang dilukis _____ anaknya itu dengan baik.A sejak C tentangB oleh D dalam11. Pinggan mangkuk Vantage yang dihiasi corak bunga –bungaan mendapat sambutan yang baik_____ peminat porselin.A untuk C denganB antara D daripada12. Taman Botani dan Taman Negara sering menjadi tumpuan pengunjung terutamanya _____ hujungminggu.A di C padaB Kepada D umpama13. Perdana Menteri mengingatkan rakyat supaya mengamalkan sikap tolong_menolong antara satusama lain _____ kehidupan seharian.A demi C bagaiB dalam D untuk14. Ibu menaburkan padi usang itu ke tanah _____ dimakan oleh ayam-ayam peliharaannya.A untuk C daripadaB sampai D kepada15. Tini rindu _____ kedamaian kampung neneknya yang terletak di kaki Gunung Ledang.A pada C antaraB akan D kepada16. Lima orang pendaki yang hilang _____ tiga hari yang lalu telah dijumpaidi dalam hutan tebal di kaki Gunung Tahan.A hingga C sejakB seperti D antara17. Samila telah terpilih sebagai pemain boling terbaik _____ Majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia .A oleh C akanB pada D bagi18. Tengku Suria telah banyak mengorbankan masanya _____ membantu kanak-kanak yang menghidappenyakit AIDS di rumah kebajikan itu.A tentang C untukB di D kepada 27
 • 28. 19. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Puan Norma _____ menjaga rumah sepanjang kami pergibercuti di Pulau Phuket.A untuk C daripadaB kepada D dengan20. _____ Ayu dan Ani, Ayu lebih cekap menjaringkan gol walaupun Ani mempunyai lima tahunpengalaman dalam permainan hoki.A Dalam C AntaraB Terhadap D Tentang 10. KATA HUBUNGKETERANGAN:Kata hubung digunakan untuk menghubungkan sesuatu perkataan atau frasa supaya menjadiayat yang lengkap. Contohnya : dan, tetapi, kerana, atau, sambil, lalu, agar, supaya, dan lain-lain.LATIHAN 10: KATA HUBUNGIsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.1. ___________ Encik Rosli telah dinaikkan pangkat, beliau tidak sombong.A Sungguhpun C SekalipunB Mahupun D Jikalaupun2. Melati bermain – main dengan adiknya di hadapan sekolah ___________ menunggu kedatanganibunya.A selepas C supayaB sementara D semenjak3. Puan Susan tidak tahu sama ada hendak memakai ceongsam ___________ baju kebaya untukmenghadiri konvokesyen anaknya.A dan C atauB serta D lalu4. __________ hari telah larut malam, abang masih mengulang kaji pelajaran.A Jikalaupun C AtaupunB Namunpun D Meskipun5. __________ menunggu Hanim, saya sempat menggoreng keropok lekor.A Sambil C SejakB Serta D Semenjak 28
 • 29. 6. Nenek sedang menganyam __________ kami pulang dari sekolah.A apabila C sebelumC sambil D kerana7. Labuci pada tengkuk baju kurung ____________ dipakai oleh Cikgu Amita dijahit oleh PuanFatimah.A kecuali C sehinggaB namun D yang8. Najwa suka menjahit ____________ kakaknya suka mengumpul Majalah Saji.A dan C tetapiB lalu D kecuali9. Ayah menyapu varnish pada kerusi rotan itu _________ kelihatan lebih cantik pada hari lebaran.A supaya C kalauB kerana D sungguhpun10. Encik Murad berhasrat untuk belayar ke Sabah ___________ banyak halangan yang terpaksaditempuhi.A manakala C seandainyaB meskipun D kecuali11. Ibu menegur adik kerana dia masih belum tidur ____________ jam menunjukkan pukul 11.00malam.A apabila C sementaraB meskipun D malahan12. Banyak orang cedera ___________ berpuluh – puluh keluarga hilang tempat tinggal dalam runtuhantanah itu.A supaya C selamaB lantaran D manakala13. Mei Hwa menonton televisyen ____________ menunggu kek yang dikukusnya masak.A manakala C semenjakB sementara D biarpun14. Adik menangis _______________ memberitahu ibu bahawa kakak telah mencubitnya.A hingga C sambilB serta D malahan15. Keadaan di pasar itu penuh sesak dengan orang ramai ____________ pasar raya itu mengadakanjualan murah.A kerana C supayaB agar D meskipun16. Kamal selalu ponteng kelas. ___________, bapanya dipanggil oleh pihak sekolah.A Lantaran itu C BagaimanapunB Meskipun D Lagipun 29
 • 30. 17. Kamil masih belum bangun ___________ jam sudah pun menunjukkan pukul 12.00 tengah hari.A walhal C lagipunB malahan D justeru18. Oleh sebab hujan lebat, ___________ perlawanan bola itu terpaksa dibatalkan.A atau C sertaB melainkan D maka19. Murid – murid Tahun Lima Setia bangun _____________ mengucapkan “Selamat Sejahtera” kepadaCikgu Normala.A supaya C padahalB lalu D dan20. Jasnita masih menangis ____________ telah berkali – kali dipujuk oleh rakan-rakannya.A meskipun C selamaB setelah D selagi 11. KATA TANYAKETERANGAN: Kata tanya digunakan untuk menanyakan nama benda, manusia, haiwan, tempat, orang,dan bilangan. Contoh kata tanya ialah apa, siapa, di mana, mengapa, kenapa, berapa, bila, danbagaimana. Ia boleh diikuti dengan partikel –kah mengikut kesesuaian ayat tanya.LATIHAN 11: KATA TANYAPilih jawapan yang paling sesuai .1. Cuba terangkan kepada saya, ____________ kamu menangis?A adakah C siapakahB mengapakah D bagaimanakah2. Tan, ___________ abang kamu hendak makan nasi goreng ini?A apakah C adakahD manakah D siapakah3. _________yang dibela oleh Pak Ali di dalam kandang itu?A Apakah C SiapakahB Adakah D Mengapakah4. __________yang merasmikan bangunan sekolah itu?A Bilakah C BagaimanakahB Siapakah D Manakah 30
 • 31. 5. Budak itu menyorokkan buku cerita Ahmad di _________?A manakah C apaB mana D siapakah6. Ayah kamu pergi ke Tawau ____________?A berapa C bilaB siapa D bilakah7. Di ________ letaknya pejabat ayah Mei Leng?A manakah C berapakahB mana D apa8. “_________ yang menyebabkan Lim dan Rawi bergaduh? Tan atau Abu ?” Tanya Leman .A Apakah C MengapakahB Adakah D Siapakah9. “_______ warna kereta abang kamu yang baru itu? ”Tanya Lan kepada Tina .A Apakah C MengapakahB Adakah D Manakah10. _________ Kadir dikatakan sebagai kaki bangku oleh kawan-kawannya?A Siapakah C MengapakahB Bagaimanakah D Berapakah11. “Dari ___________ kamu mendengar berita itu, Norhana?A siapakah C bilakahB berapakah D manakah12. Yang berbaju kemeja kuning dan berseluar hitam itu ___________?A mana C bilaB kenapa D siapa13. Najihah tergesa-tergesa untuk pulang ke rumahnya__________?A kenapa C apaB siapa D bagaimana14. ___________ nama guru kamu yang tinggal di Sungai Chua, Kajang?A Apakah C ManakahB Siapakah D Adakah15. _________ pertandingan melukis poster sempena hari ulang tahun kemerdekaan akan diadakan?A Bagaimanakah C BerapakahB Di manakah D Mengapakah16. _________yang sudi menjelaskan kepada saya,bagaimana kejadian itu boleh berlaku ?A Siapakah C MengapakahB Di manakah D Berapakah 31
 • 32. 17. _________ Rosni digelar sebagai murai oleh kawan-kawannya?A Adakah C MengapakahB Siapakah D Manakah18. “Mat, kamu akan ke Kuantan__________?” tanya Azrul kepada Mat.A apa C siapaB bila D berapaSoalan 19 berdasarkan Gambar 1 Gambar 119. “_________ kamu lulus dalam ujian itu, Hakimi?” tanya ayah.A Apakah C MengapakahB Berapakah D Adakah20. “________warna motosikal abang kamu yang baru itu?” tanya Fuad.A Apakah C AdakahB Berapakah D Bilakah 12.KATA SERUKETERANGAN:Kata yang digunakan untukmenyatakan perasaan seseorang sama ada gembira, geram, marah,hairan, sakit , takut dan sebagainya.Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan.Contoh:Ah – menyatakan penolakan atau rasa tidak setuju.Aduh – menyatakan perasaan sakit.Aduhai – menyatakan perasaan sedih atau rintihan.Am boi – menyatakan rasa kagum atau hairanCis/cih - untuk menyatakan perasaan marah , mencemuh atau marah bercampur jijik.Eh – perasaan hairan atau terkejutHai – menyapa atau menarik perhatianNah – untuk mempelawa seseorang menerima sesuatuOh – menyatakan perasaan terkejut, hairan, sedih atau kecewaWah – menyatakan perasaan kagumWahai – perasaan sedih atau untuk menarik perhatianLATIHAN 12 : KATA SERU 32
 • 33. Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1. __________, kereta sport itu sangat laju! A Oh C Cis B Ah D Wah2. _________, kamu telah terpilih sebagai ketua pengawas! A Amboi C Aduhai B Syabas D Nah Soalan 3 berdasarkan gambar 1 Gambar 13. _________, ambil wang ini dan pergi beli buku tulis yang baru! A Ah C Oh B Eh D Nah4. ________, malang sungguh nasib orang tuan itu! A Wahai C Aduh B Oh D Aduhai5. _________, kamu pun turut berada di sini! A Ah C Eh B Oh D Nah6. _________, para pelajar, belajarlah dengan bersungguh-sungguh! A Aduhai C Wahai B Aduhai D Hai Soalan 7 berdasarkan gambar 2 Gambar 27. _________, pedihnya luka aku ini! 33
 • 34. A Aduh C Cis B Aduhai D Ah8. _________, cantik sungguh pakaian pengantin itu! A Ah C Hai B Aduhai D Amboi9. _________, lama betul kita tidak bersua! A Hai C Amboi B Wah D Eh10. __________ aku tidak setuju langsung dengan pendapat engkau itu! A Cis C Eh B Nah D Ah11. ________, kamu telah berjaya mengharumkan nama baik sekolah ini! A Wah C Eh B Hai D SyabasSoalan 12 berdasarkan gambar 3 Gambar 312. ________, hebat sungguh pahlawan itu menunggang kuda liar yang baru ditangkapnya. A Hai C Wah B Amboi D Eh13. ________, kamulah rupa-rupanya yang memfitnah saya selama ini! A Ah C Aduh B Nah D Oh14. _________, para pelajar, tingkatkan usaha agar kalian beroleh keputusan yang cemerlang! A Syabas C Hai B Wahai D Aduhai15. _________, keluarga itu senantiasa ditimpa nasib malang! A Ah C Aduhai B Aduh D Eh16. _________, bagaimana pula awak dapat masuk sedangkan pintu bilik itu berkunci. 34
 • 35. A Eh C Syabas B Oh D Wah17. _________, aku tidak bersetuju dengan cadangannya sebentar tadi! A Eh C Ah B Oh D AduhSoalan 18 berdasarkan gambar 4 Gambar 418. _________, cantiknya rumah baharu Encik Ramli yang terletak di kawasan lapang itu. A Nah C Aduhai B Aduh D Wah19. _________, bagaimana dengan keadaan kamu dan keluarga! A Hoi C Wahai B Hai D Eh20. _________, kedekut benar orang kaya itu! A Cis C Nah B Oh D Amboi 13. KATA BANTU KETERANGAN: Kata yang digunakan untuk menerangkan kata kerja dan hadir sebelum kata kerja Contoh : sudah, telah, pernah, sedang, masih, belum , akanLATIHAN 13: KATA BANTUIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1. Kerja-kerja membangunkan kawasan taman sains itu__________siap sebulan yang lalu.A telah C masihB mesti D akan 35
 • 36. 2. Kita______berhati-hati semasa melintas jalan raya.A masih C mestiB sudah D sedang3. “Jangan sekali-kali minum air yang________dimasak,” pesan Cikgu Azizah.A akan C sudahB hendak D belum4. Semua bangku di taman itu__________digantikan dengan yang baharu tidak lama lagi.A sudah C akanB sedang D masih5. Sekiranya kita______berjaya, kita mestilah meningkatkan usaha dengan banyak mengulang kajipelajaran.A hendak C akanB masih D mesti6. Walaupun sudah pulih tetapi dia_______belum boleh berjalan dengan baik.A masih C hendakB akan D mesti7. Ayah _______ke KualaLumpur pada bulan hadapan.A telah C sedangB akan D sudah8. Kita__________lah bijak memilih kawan sekiranya kita ingin berjaya.A sedang C mestiB telah D hendak9. Semua pendatang tanpa izin__________dihantar ke negara asal mereka pada bulan depan.A telah C masihB belum D akan10. Nur Fasihah__________ mengulang kaji pelajaran di dalam biliknya.A telah C sedangB akan D belum11. Datuk_______belum sedar ketika kami menziarahinya di hospital.A telah C masihB sudah D akan12. Buah mangga ini _________dibasuh sebelum dimakan.A sudah C mestiB mahu D dapat13. Puan Maznah________menuntut di Universiti Sains Malaysia dalam bidang perubatan.A telah C sudahB pernah D belum14. Kamu________berhati-hati ketika melalui jalan yang licin itu. 36
 • 37. A mesti C masihB boleh D belum15. Saya________cuba memujuk adik yang sedang menangis itu.A akan C dapatB mahu D masih16. Kakak saya________dinaikkan pangkat pada tahun hadapan.A akan C belumB masih D telah17.Ayah_________membaca surat khabar semasa berkelah di Pantai Cahaya Bulan.A sedang C belumB mesti D akan18.Persatuan Bahasa Melayu sekolah saya_________melawat ke Pulau Langkawi pada cutipersekolahan nanti.A harus C masihB pernah D akan19. Anishah__________mengikuti ayahnya pergi ke Pantai Cahaya Bulan.A belum C hendakB sedang D harus20. Bas itu dijangka_________tiba dari Pulau Pinang pada pukul 2.00 petang.A masih C sedangB pernah D akan 14. KATA NAFI KETERANGAN: Ialah kata yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu. Contoh: Bukan – untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama Tidak – untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif.LATIHAN 14 : KATA NAFIPilih jawapan yang betul.1. Sejak kematian bapanya budak itu _____bersekolah lagi kerana menolong ibunya mengerjakansawah mereka.A tidak C bukanB sudah D pun2. Walau apa pun yang berlaku , saya _____akan menjual rumah pusaka ini kepada kamu. 37
 • 38. A tidak C bukanB adalah D pun3. Halim langsung _____ mempercayai khabar angin yang didengarnya daripada penduduk kampungsemalam.A bukan C tidakB ialah D punSoalan 4 – soalan 8. Pilih jawapan yang betul penggunaan kata nafinya.4. A Ayahnya bukan kedekut. C Perigi itu _____ dalam. B Pisau itu bukan tajam D Hari ini abang bukan pergi5. A Ini tidak kali pertama Zaiton melarikan diri dari rumah. B Warung yang terletak bukan jauh dari jalan raya itu, warung Pak Ali. C “Bukan begitu caranya untuk menyukat kedalaman sungai,”kata Zuli kepada Mahat. D Saidin tidak abang ipar Iqbal.6. A Adiknya tidak pandai menari caca. C “Kami bukan turun ke laut hari ini”. B Buah rambutan itu bukan manis. D Gurunya tidak berasal dari Johor7. A Anjing itu bukan lapar. C Maimunah bukan keberatan untuk membantukami. B Raju bukan suka berkawan dengan D Baju yang dipakainya itu dengan Siva. bukan baju adiknya.8. A Emily tidak pandai bergaya. C Air sungai itu bukan dalam. B Kepala Fairus bukan botak. D Rumah itu bukan sesuai untuk didiami.Pilih ayat –ayat yang betul penggunaan kata nafinya.9. I Ah Lim sedikit pun tidak berasa cemburu apabila melihat isterinya keluar menonton dengan lelaki lain. II Tajul tidak bersetuju dengan cadangan ketua kampong untuk merobohkan surau lama di kampung itu. III Ali bukan anak orang berada ,ayahnya hanyalah pemandu teksi. IV Datuk tidak mahu tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya di kota A I dan IV C II, III dan IV B I ,II dan III D I, II, III dan IV10 I Farid berasa tidak seronok menyertai rombongan ke Melaka itu. IIBukan terdapat sebarang tanda bahawa musim kemarau yang panjang itu akan berakhir. IIIHarun bukan meminati penyanyi kumpulan rock yang beperangai tidak senonoh itu. IV Elly tidak dapat menahan rasa sedihnya apabila melihat jirannya meratapi kematian anak bongsunya itu. A III sahaja C I, II dan IV B I dan IV D I, II. III dan IV 38
 • 39. 11. I Sepupunya tidak gemar makan sambal belacan. II Kata Puan Devi kepada Rajan, “Tidak baik kamu membantah cakap orang tua”. III Dia bukan sampai hati untuk menghampakan harapan kedua-dua orang tuanya. IV Oleh sebab tidak ada persefahaman,pasangan suami isteri itu mengambil keputusan untuk berpisah sahaja. A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV12. I Puan Haslinda bukan sombong. II Kucing itu bukan ada selera untuk makan kerana sakit. III Tulisan pelajar itu sukar untuk dibaca kerana tidak jelas. IV Gadis itu bukan malas tetapi lembap bekerja. A I dan II C I, II dan IV B III dan IV D I, III dan IV13. I Menurut Doktor Fatah, anak Pak Abu bukan menghidapi penyakit sawan tetapi menghidapi penyakit gangguan mental. II Jumat tidak sependapat dengan abang longnya tentang cara pembahagian hart pusaka peninggalan ibunya. III Pelajar itu tidak dapat menjawab soalan kuiz sains kerana dia tidak membuat sebarang persediaan. IV Cikgu Tan bukan benci kepada pelajar yang nakal itu tetapi beliau kerana pelajar itu tidak mahu mendengar nasihatnya. A I dan II C II, III dan IV B III dan IV D I, II, III dan IV14. Jam tangan ini _____jam buatan Malaysia.A tidak C bukanC adalah D pun15. Kedai itu _____ kedai yang menjual barangan antik.A bukan C tidakB pun D adalah16. Budak itu _____ lulus juga dakam ujian bulanannya pada kali ini.A bukan C punB tidak D iadalah17. Penyakitnya akan bertambah buruk jika _____dirawat dengan segera.A akan C punB tidak B bukan18. Kereta api yang membawa barang-barang itu _____dari utara.A tidak C punB bukan D ialah19. Isi buah mangga muda itu _____ manis tetapi masam.A adalah C punB bukan D ialah 39
 • 40. 20. Para penunggang motosikal dinasihatkan agar _____ berlum lumba di jalan raya.A bukan C tidakB akan D pun 15. KATA PENEGASKETERANGAN:Maksud : Kata Penegasan/partikal berfungsi sebagai penegas atau menguatkan maksudsesuatu pernyataan dalam ayat..Contoh : kah, lah, pun, tahLATIHAN 15: KATA PENEGASIsi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.1. Apa ______________ yang berlaku sehingga dia menjerit sekuat hati?A tah C lahB kah D pun2. “Baling_____________ bola bowling itu kuat sedikit supaya semua jatuh,” kata pegawai sukan.A lah C punB tah D kah3. Pelajar itu boleh menyertai perkhemahan ini, itu____________ jika dia hendak.A kah C punB tah D lah4. “Pernah____________ awak kerugian sepanjang menjalankan perniagaan pinggan-mangkuk ini?”tanya Puan Letchumi kepada Suhana.A kah C punB lah D tah5. Abang___________ yang bekerja keras untuk menyara keluarga kami.A tah C kahB pun D lah6. “Siapa___________ yang sudi menghantarku ke stesen bas,” kata Fendi di dalam hatinya.A jua C punB tah D kah7. Kita mesti mengamalkan budaya timur, apa___________ lagi jika kita berada di perantauan.A lagi C tahB jua D lah 40
 • 41. 8. Budak itu__________ yang handal bermain badminton?A lah C punB kah D jua9. Siapa_______ agaknya yang berjaya mendapat 5A dalam UPSR pada tahun ini?A kah C punB tah D tah10. _____________ kami tidak nafikan, kamu sangat hebat dalam sukan bola sepak.A Juga C MemangB pun D Jika11. Siapa_________ yang melukis buku ini?A pun C nahB kah D lah12. Ini________ hadiah istimewa untuk ibu.A lah C wahB kah D tah13. Siapa___________ yang ingin bersenam pagi – pagi ini.A tah C lahB jua D juga14. Kemalangan itu berlaku dekat dengan rumah kamu___________?A kah C juaB lah D pun15. “Apa__________ dayaku yang miskin ini,” keluh lelaki tua itu.A pun C lahB jua D kah16. Di dalam poketnya ___________ ada segugus kunci rumah.A juga C hanyaB lagi D sahaja17. Apa________ rancangan kamu, mereka tetap tidak menerimanya.A memang C punB tah D jua18. Selain menyulam, Azura _______________ pandai menggubah bunga.A juga C sahajaB lagi D memang19. Mana___________ gerangan pendekar kecil itu?A kah C punB tah D lah 41
 • 42. 20. Apa___________ punca pergaduhan antara Ah Keong dengan Raju? A juga C memang B tah D kah 16. KATA PEMERIKETERANGAN: merupakan unsur yang menjdai pemeri hal atau penghubung antara subjek denganfrasa-frasa utama dan predikat.Contoh:Ialah – digunakan dihadapan frasa namaAdalah – digunakan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. LATIHAN 16 : KATA PEMERI Pilih jawapan yang paling sesuai 1 Pemuda yang berbaju biru itu _________ bakal suami kakak saya. A adapun C ialah B benar D adalah 2. Novel yang bertajuk “Bunga-bunga Berguguran “ itu __________ novel terbaru penulis wanita itu. A hanya C adalah B ialah D juga 3. Kain songket yang dibeli dari negeri Terengganu itu ______ untuk ibunya. A adalah C nian B ialah D sebenar 4. Semua fitnah yang dilemparkan kepada Sakinah _________ tidak benar. A ialah C jika B adalah D nian 5. Hadiah hari jadi yang diterima itu _________ daripada kawannya yang baru seminggu dikenalinya. A juga C adalah B adapun D ialah 6. Faisal _________ kerani bank di Bank Simpanan Nasional yang terletak di bandar Ipoh . A ialah C juga B adalah D sekali 42
 • 43. 7. Gunung Tahan _______ gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia.A ialah C nianB adalah D juga8. Maklumat saksi pembunuhan itu ________ tidak benar setelah disiasatoleh pihak polis.A tetapi C adalahB biar D ialah9. Tujuan utama kutipan derma _____ untuk membina balai raya yang baru.A ialah C biarB adalah D nian10. Perempuan yang sedang melintas jalan itu ________ ibu saudara saya.A adalah C nianB ialah D sisi11. “Bungkusan itu _______ untuk kakak kamu,” kata Amir kepada Samir .A adalah C jikaB ialah D nian12. Zamzuri itu _____ guru baru yang akan mengajar di Tahun Enam Maju .A ialah C apatahB adalah D apapun13. Adiknya ________ comel dan mempunyai lesung pipit .A ialah C apapunB adalah D biar14. Buah epal itu ________ untuk adik yang terlantar sakit di hospital .A nian C adalahB adapun D ialah15. Tuan punya kedai emas itu ………bapa saudara Muhyuddin .A adalah C nianB ialah D adapun16. Kereta Proton Wira itu _________ kepunyaan bapa Ahmad.A ialah C adalahB adapun D apapun17. Hadiah yang cantik itu __________ untuk ibu kesayangannya.A adalah C adapunB ialah D nian18. Rumah banglo yang besar dan mewah itu _________ rumah bapa saudaranya.A adapun C ialahB adalah D iaitu 43
 • 44. 19. Tabung bantuan rakyat Palestin ________ untuk membantu penderitaan dan kesedihan yang dialami oleh rakyat Palestin. A ialah C adalah B adapun D nian 20. Negeri Pahang _______ negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia. A adapun C ialah B adalah D juga 17. KATA PENGUATKETERANGAN:1. Ialah kata yang digunakan u ntuk menguatkan maksud sesuatu kata adjektif. Kata penguat boleh diletakkan di hadapan atau di hadapan kata adjektif dalam ayat2. Terbahagi kepada tiga jenis iaitu kata penguat hadapan kata penguat belakang dan kata penguat bebas3. Contoh : penguat hadapan – agak,paling, terlalu, begitu Penguat Belakang – sekali, betul Penguat bebas – sungguh, amat LATIHAN 17 : KATA PENGUAT Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai. Soalan 1 berdasarkan gambar 1 gambar 1 1. Ibu saya __________ sayang akan barang-barang antiknya. A sangat C nian B benar D sekali 2. Karangan saya telah terpilih memenangi kategori tulisan yang __________ cantik antara peserta- peserta yang bertanding. A sungguh C paling B sekali D begitu 3. Rohana _________ pandai jika dibandingkan dengan adik-beradik. A begitu C sekali B agak D betul 44
 • 45. 4. Tempat ini __________ indahnya sehingga menenangkan fikiran.A demikian C sekaliB agak D nianSoalan 5 berdasarkan gambar 2 Gambar 25. Cendol pulut Pak Hassan __________ sehingga terkenal di pekan ini.A nian enak C paling enak sekaliB sekali enak D sungguh enak sekali6. Kakak saya sedih __________ apabila nenek meninggal kerana dia tinggal dengan nenek sejak kecillagi.A benar C lebihB makin D cukup7. Jurulatih itu _________ tegas terhadap pemain jika berkaitan dengan disiplin.A amat C nianB benar D sekali8. Kediamannya terletak _________ jauh dari pecan itu.A nian C benarB agak D paling9. Para doktor tetap meneruskan tugas menyelamat mangsa serangan askar Israel walaupun mereka_________ letih.A amat C palingB agak D nian10. ________ tidak disangka bahawa Farid pandai memasak makanan tradisional Melayu.A Amat C PalingB Terlalu D Sungguh11. Kerap _________ dia ke perpustakaan sejak belakangan ini kerana ingin mengulang kaji pelajaran.A paling C sungguhB nian D agak12. Besar _________ kubah masjid yang terletak di bandar itu.A sekali C agakB lebih D terlalu 45
 • 46. 13. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak pencadang dalam perbahasan itu ___________meyakinkan.A paling C makinB agak D amat14. Junaidilah yang ________ banyak mengemukakan idea dalam perbincangan tentang aktiviti tahunanpersatuan Bahasa Melayu.A paling C terlaluB sekali D nian15. Jangan _________ mengharap kita akan menang kerana peserta-peserta sekolah lain tidak kuranghebatnya.A terlalu C palingB sangat D cukup16. Indah _________ pemandangan matahari terbenam pada waktu senja di tepi pantai itu.A nian C palingB terlalu D agak17. Tikar mengkuang yang dianyam oleh kakak _________ kemas dan perlu dibaiki lagi.A cukup C makinB amat D kurang18. Jangan buka tingkap itu _________ lebar kerana angin dari luar sejuk.A sekali C terlaluB cukup D nian19. Rafi _________ keberatan hendak ke rumah kawannya untuk meminjam buku kerana hari sudahlewat.A sekali C agakB paling D kurang20. Lambat _________ dia pulang semenjak bertukar tempat kerja.A terlalu C palingB benar D agak 18. KATA BILANGAN KETERANGAN: Maksud : kata bilangan merupakan kata yang digunakan untuk membilang sesuatu Contoh : beberapa, separuh, sebahagian 46
 • 47. LATIHAN 18 : KATA BILANGANIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1. _________ orang warga asing yang tinggal di rumah itu telah ditahan kerana memasuki negaraini tanpa dokumen yang sah.A Seorang C SeratusB Beberapa D Sebilangan2. __________ kemudahah awam telah disediakan oleh pihak kerajaan, namun sesetengah orangtidak pandai untuk menghargainya.A Semua C pelbagaiB Kesemua D Banyak3. Sikap ________ daripada masyarakat kita yang tidak bertanggungjawab telah menyebabkanberlakunya pencemaran alam di negara ini.A setengah C seluruhB sebahagian D sekalian4. Dalam pertandingan itu, Hisham hanya mampu menduduki tempat yang ke _________.A kedua C pertamaB akhir D tiga5. Apabila Cikgu Karim masuk ke dalam kelas, murid-murid pun mengeluarkan buku BahasaMelayu _________.A setiap C tiap-tiapB sebahagian D masing-masing6. _________ daripada kawasan tanah di kawasan pedalaman telah dimajukan oleh kerajaan.A Tiga suku C SemuaB Sedikit D Seluruh7. Regu badminton negara telah berjaya mendapat tempat yang ________ dalam pertandinganbadminton peringkat dunia.A ketiga-tiga C pertamaB akhir D satu8. _________ pelancong yang datang ke negara ini mestilah mempunyai dokumen perjalanan yangsah.A Berbagai-bagai C SebahagianB Sekalian D Setiap9. _________ yang hadir diminta berdiri apabila Perdana Menteri memasuki dewan itu.A Sebahagian C SemuaB Segala D Setengah10. Setelah diberikan _________ biji buah manggis, budak itu pun beredar dari situ.A beberapa C seluruhB kedua D pelbagai 47
 • 48. 11. Bulan April mempunyai ________ hari.A tiga C tiga puluhB tiga belas D tiga ratus12. Hampir ________ pengunjung menghadiri pameran automobil yang berlangsung sejak seminggulalu.A semua C sebilanganB sekalian D sepuluh ribu13. ________ pelajar dikehendaki memakai pakaian yang kemas dan bersih.A Semua C SekalianB Seluruh D Sebahagian14. Chong memberikan makanan kepada ________ anak ikan emas itu.A para C kelima-limaB separuh D dua pertiga15. ________ ikan emas itu mendapat makanan yang mencukupi.A Setiap C SekalianB Seluruh D Segala16. Setiap pagi jalan raya sesak kerana orang ramai menuju ke tempat kerja ________A sendiri C beribu-ribuB tiap-tiap D masing-masing17. _________daripada kek itu akan dibahagikan kepada kawan-kawan Alia.A Setiap C Dua pertigaB Seluruh D Sesetengah18. Gadis bertudung itu akan menunggu teksi di situ ________ pagi.A tiap-tiap C beberapaB setengah D sekalian19. Kata Guru Besar, ”Murid-murid ________ minggu hadapan akan diadakan Penilaian KemajuanSekolah Rendah. ”A segala C seluruhB setiap D sekalian20. ________ buah rumah tenggelam dalam banjir itu.A Beribu-ribu C Berkotak-kotakB Berpuluh-puluh D Berjuta-juta 48
 • 49. 19. KATA PERINTAHKETERANGAN: 1. Kata yang digunakan untuk memberikan sesuatu perintah, larangan, silaan, permintaan dan sebagainya. 2. Contoh: harap, jangan, jemput, minta , sila, tolong , usahLATIHAN 19 : KATA PERINTAHIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1.____________lah menangis lagi, Ani. saya pasti adik awak akan selamat.A Tolong C MintaB Harap D Usah2. “____________basuh sayur-sayuran di atas sinki itu,” kata kakak.A Jangan C HarapB Tolong D Sila3. “______________lengkapkan borang ini dengan butir-butir peribadi,” kata kerani itu.A Harap C UsahB Minta D Sila4. “_______________makan kuih itu, kawan-kawan,” kata Ayuni.A Sila C MintaB Usah D Tolong5. __________kita akan dapat berjumpa lagi pada masa akan datang.A Jangan C HarapB Jemput D Sila6. “_________berpeluk tubuh sahaja. Bantulah mereka mencuci pinggan itu,” kata Sayuti.A Tolong C UsahB Minta D Sila7. “__________semua calon UPSR membaca soalan dengan teliti,” kata Ketua Pengawas itu.A Jemput C UsahB Jangan D Minta8. “________berikan wang ini kepada kakak awak,” kata Ayu.A Sila C TolongB Harap D Jemput 49
 • 50. 9. “_________lah duduk, datuk. Nanti saya ambilkan air,” kata Mastura.A Tolong C JanganB Sila D Minta10. “___________sepak tong sampah itu,” kata emak kepada budak itu.A Tolong C HarapB Sila D Jangan11. “_________lah kamu kenangkan lagi peristiwa itu, Dollah,” kata Mamat.A Tolong C UsahB Jangan D Sila12. “Ali,__________ambilkan ibu serai,” pinta ibu.A usah C janganB tolong D harap13. Kalau datang ke Kuala Perlis, __________lah ke rumah saya.A jemput C tolongB mari D usah14. ___________biarkan makanan terdedah, nanti akan dihinggapi lalat.A Tolong C JanganB Harap D Minta15. _______beratur semasa hendak membeli di kedai koperasi sekolah.A Sila C UsahB Jangan D Tolong16. “Salmi, __________dibuat perkara yang tidak berfaedah itu,” jerit ibu.A jemput C usahB sila D tolong17. _____________merokok ketika berada di dalam kawasan sekolah.A Jangan C SilaB Tolong D Harap18. “__________sampaikan hadiah ini kepada kakak kamu,” kata Maznah kepada Nora.A Sila C TolongB Jangan D Usah19. _____________lah rasa kuih yang saya hidangkan iniA Jangan C TolongB Sila D Harap20. Saya______kamu dapat datang ke majlis perkahwinan pada hari Ahad nanti.A tolong C usahB minta D harap 50
 • 51. 20. MEMILIH JAWAPANLATIHAN 20 : MEMILIH JAWAPANPilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.1. Mengapakah orang ramai berkerumun di tepi jalan itu? A Mereka memang suka berkerumun di situ. B Mereka hendak melihat keadaan mangsa kemalangan itu. C Ramai yang terlibat dengan kemalangan itu.2. Apakah yang menyebabkan budak perempuan itu menangis? A Budak itu kehilangan wang sebanyak seringgit. B Wang seringgit itu diberikan oleh ibunya. C Budak perempuan itu menangis kerana wangnya tercicir. D Budak perempuan itu mencari wangnya di merata tempat.3. Apakah yang dilakukan oleh ayah? A Ibu meminta ayah membaiki mesin jahitnya yang rosak. B Ayahlah yang membaiki mesin ibu yang rosak. C Ayah sedang membaiki mesin jahit ibu yang rosak. D Ayah membaiki mesin jahit ibu yang rosak sejak pagi tadi.4. Di manakah pertandingan syarahan itu diadakan? A Di dewan terbuka Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. B Murid – murid Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka yang akan menyertai pertandingan itu. C Peserta itu dari Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka. D Tiada seorang pun yang menyertai pertandingan itu.5. Apakah yang sedang dilakukan oleh kanak – kanak itu? A Kanak – kanak itu sedang mengira bilangan buah congkak. B Kanak – kanak itu bermain congkak pada waktu petang. C Congkak ialah permainan tradisional masyarakat Melayu. D Kanak – kanak itu sedang bermain congkak di halaman rumah.6. Apakah yang akan kita peroleh jika kita belajar bersunguh – sungguh? A Jika kita belajar bersungguh – sungguh, kita akn memperoleh banyak ilmu pengetahuan serta dapat menjejakkan kaki ke menara gading. B Jika kita belajar bersungguh – sungguh, kita tidak akan ke mana – mana. C Belajar bersungguh – sungguh adalah satu usaha untuk berjaya. 51
 • 52. 7. Mengapakah lelaki tua itu mengamuk? A Lelaki tua itu mengamuk kerana kematian isterinya. B Lelaki tua itu mengamuk kerana marahkan orang yang merosakkan tanaman di kebunnya. C Lelaki tua itu mengamuk kerana gembira dinaikkan pangkat.8. Ke manakah Faizul hendak pergi? A Ya, dia hendak ke Terengganu. B Faizul baru pulang dari Terengganu. C Dia ke Kuala Terengganu dengan menaiki bas. D Dia dalam perjalanan menuju ke Kuala Terengganu.9. Bagaimanakah kereta itu boleh terjunam ke dalam gaung? A Kereta yang terjunam ke dalam gaung itu telah dihantar ke bengkel. B Sebuah kereta telah terjunam ke dalam gaung itu semalam. C Tidak, pemandu kereta itu hanya mengalami kecederaan ringan. D Kereta itu terjunam ke dalam gaung kerana telah dipandu dengan laju.10. Bagaimanakah rombongan itu ke Pulau Ketam? A Rombongan itu ke Pulau Ketam dengan menaiki bot. B Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam pada waktu petang. C Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam. D Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam untuk melancong.11. Siapakah yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah dalam mesyuarat itu nanti? A Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah akan diadakan pada hari Sabtu. B Encik Kamarul yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah mesyuarat itu nanti. C Encik Kamarul akan mempengerusikan mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah itu nanti. D Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah telah dibatalkan.12. Mengapakah awak tidak menyerahkan buku kerja Matematik itu kepada cikgu awak? A Saya takut cikgu saya akan marah apabila mendapat tahu bahawa saya tidak membuat latihan yang diberi. B Tidak, saya belum menyerahkan buku kerja ini kepda cikgu. C Buku kerja Matematik itu ada pada cikgu saya. D Saya akan menyerahkan buku kerja Matematik ini kepada cikgu saya pada esok pagi.13. Adakah Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat? A Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. B Ya. Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat. C Pesta Bola Merdeka itu akan diadakan di Stadium Negara. D Ya. Saya telah menyaksikan Pesta Bola Merdeka itu. 52
 • 53. 14. Bolehkah kami menyiapkan tugasan ini pada hari ini juga? A Pasti boleh kerana saya seorang yang jujur. B Mana boleh, saya tidak hendak ke sana. C Boleh, saya yakin boleh menyiapakannya. D Boleh, nanti saya jelaskan kepada awak.15. Apakah yang dilakukan oleh Pak Ahmad? A Beliau sedang membelah buah kelapa muda. B Ya, beliau sedang menjolok buah kelapa muda itu. C Tidak, beliau sedang mengikat buah kelapa muda itu. D Tangannya sakit digigt beruk.16. Betulkah Azizi yang ditangkap polis itu? A Ya, polis itu menangkapnya di rumah kosong itu. B Ya, ibu bapanya telah ke balai untuk menjaminnya. C Ya, dialah yang dikehendaki polis selama ini.17. Mengapakah awak dibenarkan menyertai perkhemahan ini? A Saya yakin dengan keselamatan di sini. B Saya berjaya meyakinkan ibu tentang tahap keselamatan di sini. C Ibu mengizinkan saya menyertai perkhemahan ini. D Ibu merestui semua program yang saya sertai.18. Bilakah kamu akan datang ke rumah saya? A Boleh juga, nanti saya minta izin daripada kedua – dua orang tua saya. B Boleh, nanti saya ajak Zailan temankan saya. C Esok, selepas kelas tambahan selesai. D Mana boleh, saya tidak ada masa sekarang.19. Mengapakah adik kamu menangis? A Adik saya menangis sejak tadi lagi. B Kaki adik digigit semut api. C Adik baru sahaja bangun tidur. D Adik berada dengan ibu di dapur.20. Adakah kamu berada di dapur ketika kejadian itu terjadi? A Ya, saya tidak berada di dapur ketika kejadian itu berlaku. B Tidak, saya sebenarnya berada di dapur ketika itu. C Saya tidak mahu menjawab soalan itu. D Tidak, saya berada di dalam tandas pada masa itu. 53
 • 54. 21. AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF KETERANGAN: Ayat aktif: mengutamakan si pelaku sebagai subjek dan mengandungi kata kerja yang berawalan me- Ayat pasif : menekan objek dan pembuatnya serta mengandungi kata kerja tanpa awalan atau kata kerja berawalan di- beserta dengan kata sendi nama olehLATIHAN 21 : AYAT AKTIF AYAT PASIFSoalan 1 hingga soalan 10Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang bergaris.1. Beberapa orang wanita sedang mencabut rumput di sawah padi.A Orang wanita sedang sibuk mencabut rumput di sawah padi.B Beberapa orang wanita sedang sibuk mencabut padi sawah.C Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita.D Rumput di sawah padi sedang dicabut oleh beberapa orang wanita yang sibuk.2. Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang kerana mereka akan berpindah kerumah baru.A Mereka sibuk mengemaskan barang-barang Encik Rashid kerana akan berpindah ke rumah baru.B Barang-barang sibuk dikemaskan oleh keluarga Encik Rashid kerana mereka akan berpindah ke rumah baru.C Keluarga Encik Rashid sibuk mengemaskan barang-barang mereka kerana akan berpindah ke rumah baru.D Barang-barang Encik Rashid sibuk mereka kemaskan kerana mereka akan berpindah ke rumah baru.3. Hashim menaikkan bendera sekolah.A Hashim dinaikkan bendera sekolah.B Bendera sekolah dinaikkan oleh Hashim.C Bendera sekolah dinaikkan Hashim.D Hashim menaiki bendera sekolah.4. Kamera itu dihadiahkan oleh abang saya.A Abang saya menghadiahkan kamera itu.B Abang saya itulah yang menghadiahkan kamera.C Saya menghadiahkan kamera kepada abang.D Abang menghadiahkan kamera saya.5. Rosli dimarahi oleh ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya.A Rosli memarahi ibu kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya.B Ibu memarahi Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya.C Rosli dimarahi kerana ibu selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya.D Ibu dimarahi oleh Rosli kerana selalu menconteng tempat itu dengan sesuka hatinya. 54
 • 55. 6. Baju kurung itu dijahit oleh Puan Julia.A Puan itu menjahit baju kurung Julia.B Puan Julia menjahit baju kurung itu.C Julia menjahit baju kurung puan itu.D Puan itu menjahit baju kurung untuk Julia.7. Pisau itu tajam kerana baru sahaja diasah oleh ayah.A Ayah baru sahaja mengasah pisau yang tajam itu.B Pisau yang baru diasah oleh ayah itu menjadi tajam.C Pisau baru yang tajam itu telah diasah oleh ayah.D Ayah mengasah pisau baru itu sehingga tajam.8. Salman lari lintang-pukang apabila dikejar oleh anjing liar.A Apabila Salman ternampak anjing liar, dia pun berlari tidak tentu hala.B Apabila Salman berlari tidak tentu hala, anjing liar mengejarnya.C Apabila dikejar anjing liar, Salman berlari tidak tentu hala.D Apabila Salman dikejar, anjing liar itu berlari tidak tentu hala.9. Encik Fuad memberitahu mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula selepas dibaiki.A Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik tentang kerosakan enjin keretanya walaupun telah dibaiki.B Enjin kereta Encik Fuad rosak selepas dimaklumkan kepada mekanik untuk dibaiki.C Kereta Encik Fuad yang telah dibaiki oleh mekanik dimaklumkan rosak semula.D Encik Fuad memaklumkan kepada mekanik bahawa enjin keretanya rosak semula walaupun sudah dibaiki.10. Corak batik yang cantik itu dilukis oleh seorang pereka yang terkenal.A Pereka yang terkenal telah menghasilkan corak batik yang cantik itu.B Pereka batik yang termasyhur telah mengeluarkan batik yang cantik itu.C Corak batik yang terkenal itu telah dihasilkan oleh pereka yang cantik itu.D Batik yang termasyhur itu dikeluarkan oleh seorang pereka yang terkenal.Soalan 11 hingga soalan 15Pilih ayat pasif yang betul.11. Pengawas itu menegur Kasmah kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah.A Kasmah menegur pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah.B Kasmah ditegur oleh pengawas itu kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah.C Kasmah ditegur oleh pengawas itu supaya membuang sampah di kawasan padang sekolah.D Kasmah menegur pengawas itu oleh kerana membuang sampah di kawasan padang sekolah.12. Saya sudah memulangkan buku cerita itu minggu lepas.A Buku cerita sudah dipulangkan kepada saya minggu lepas.B Buku cerita itu dipulangkan kepada saya minggu lepas.C Buku cerita sudah minggu lepas saya pulangkan.D Buku cerita itu sudah saya pulangkan minggu lepas. 55
 • 56. 13. Kamu patut mencuci kereta ini sebelum pulang ke kampung.A Kereta ini patut pulang ke kampung sebelum kamu mencucinya.B Sebelum pulang ke kampung, kamu patut mencuci kereta ini.C Kereta ini patut kamu cuci sebelum pulang ke kampung.D Kereta ini patut dicuci oleh kamu sebelum pulang ke kampung.14. Persatuan kembara itu telah menganjurkan pertandingan mendaki Bukit Marak.A Pertandingan kembara itu telah dianjurkan oleh Persatuan Mendaki Bukit Marak.B Pertandingan mendaki Bukit Marak telah dianjurkan oleh persatuan kembara itu.C Pertandingan mendaki Bukit Marak akan dianjurkan oleh persatuan kembara itu.D Pertandingan mendaki Bukit Marak oleh persatuan kembara itu bakal dianjurkan.15. Polis trafik itu telah menyaman Encik Lee kerana memandu kereta tanpa lesen.A Encik Lee telah disaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen.B Encik Lee telah menyaman polis trafik itu kerana memandu kereta tanpa lesen.C Kerana memandu kereta tanpa lesen, Encik Lee telah menyaman polis trafik itu.D Memandu kereta Encik Lee tanpa lesen menyebabkan telah disaman oleh polis trafik itu kerana.Soalan 16 hingga soalan 20Pilih ayat aktif yang betul.16. Saya didesak oleh Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan.A Saya mendesak Rahim supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan.B Rahim mendesak saya supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan.C Rahim dan saya didesak supaya menyertai perkhemahan pada minggu depan.D Perkhemahan pada minggu depan mendesak supaya saya dan Rahim menyertainya.17. Kanak-kanak “OKU” itu didukung oleh pekerja di rumah kebajikan.A Pekerja di rumah kebajikan mendukung kanak-kanak “OKU” itu.B Pekerja di rumah “OKU” mendukung kebajikan kanak-kanak itu.C Pekerja “OKU” mendukung kanak-kanak di rumah kebajikan itu.D Di rumah kebajikan, pekerja kanak-kanak mendukung “OKU” itu.18. Perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu diperiksa oleh pegawai angkatan tentera.A Perbarisan pegawai angkatan tentera itu diperiksa oleh Kadet Remaja Sekolah.B Kadet Remaja Sekolah telah memeriksa perbarisan pegawai angkatan tentera itu.C Pegawai angkatan tentera telah memeriksa perbarisan Kadet Remaja Sekolah itu.D Kadet Remaja angkatan tentera telah memeriksa perbarisan pegawai sekolah itu.19. Budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu dimandikan oleh ibunya.A Ibu budak yang terjatuh ke dalam itu memandikannya.B Ibunya memandikan budak yang terjatuh ke dalam lumpur itu.C Budak itu memandikan ibunya yang terjatuh ke dalam lumpur.D Budak itu dan ibunya mandi setelah terjatuh ke dalam lumpur. 56
 • 57. 20. Daun-daun kering di halaman rumah telah saya sapu petang tadi.A Saya telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah petang tadi.B Daun-daun kering di halaman rumah telah disapu oleh saya petang tadi.C Saya petang tadi telah menyapu daun-daun kering di halaman rumah.D Daun-daun kering di halaman rumah telah saya menyapu petang tadi. 22. CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAHKETERANGAN: 1. Ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya. 2. Dalam penulisan, tanda petik (“……”) dugunakan untuk cakap ajuk. 3. Cakap pindah ialah ditulis semula dengan menggunakan bahasa tanpa mengubah maksudnya 4. Tanda petik (“….”) tidak digunakan dalam cakap pindah.LATIHAN 22: CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAHPilih ayat pindah yang sama maksud dengan ayat diberi.1. “Jangan dibunuh semut-semut itu,” kata nenek kepada Amirul. A Nenek memberitahu Amirul membunuh semut-semut itu. B Nenek melarang Amirul membunuh semut-semut itu C Nenek memarahi Amirul membunuh semut-semut itu. D Nenek menyuruh Amirul membunuh semut-semut itu.2. “ Marilah bersarapan bersama-sama dengan kami, Anis,” kata Amira dan Anum. A Amira dan Anum mempelawa Anis bersarapan bersama-sama mereka. B Amira dan Anum memujuk Anis bersarapan bersama-sama mereka. C Amira dan Anum memaksa Anis bersarapan bersama-sama mereka. D Amira dan Anum mengarah Anis bersarapan bersama-sama mereka3. “ Bilakah awak akan menyiapkan tugasan ini ?” kata Cikgu Nasir kepada Ayub. A Ayub menyuruh Cikgu Nasir menyiapkan tugasannya. B Ayub memberitahu Cikgu Nasir dia akan menyiapkan tugasannya. C Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tempoh dia akan menyiapkan tugasannya. D Cikgu Nasir bertanya Ayub tentang tugasan yang diberikannya.4. “ Wah , cantik sungguh tudung awak Nani, berkilau-kilau labucinya !” kata Nanu kepada Nina. A Nanu mengeji kain tudung yang dipakai oleh Nani. B Nanu memuji kecantikan pakaian Nani. C Nanu memuji kecantikan kain tudung Nani. D Nanu meminta Nani memakai kain tudung yang cantik. 57
 • 58. 5. “ Saya tidak tahu tentang kehilangan dompet itu,” kata Rina Kepada Ailin. A Ailin ingin tahu tentang kehilangan dompet. B Rina menyatakan dia tahu tentang kehilangan dompet. C Ailin memaksa Rina supaya memberitahunya tentang dompet itu. D Rina memberitahu yang dia tidak tahu tentang kehilangan dompet itu.6. “ Di manakah Stesen Komuter Serdang ?” tanya pelancong dari Jepun. A Pelancong dari Jepun ingin menaiki Komuter Serdang. B Pelancong dari Jepun memberitahu tentang Stesen Komuter Serdang. C Pelancong itu hendak menaiki komuter ke Stesen Komuter Serdang. D Pelancong itu ingin tahu kedudukan Stesen Komuter Serdang.7. “ Pada pendapat saya, penjenayah itu patut dibawa ke muka pengadilan,” kata Ramzi kepada Ramli. A Ramli menyatakan penjenayah itu patut menerima hukuman. B Ramzi mahu Ramli membawa penjenayah ke muka pengadilan. C Ramzi berpendapat bahawa penjenayah itu harus diadili. D Ramli berpendapat bahawa Ramzi patut mengadili penjenayah itu.8. “ Tolong naik ke darat, ombak besar sedang menuju ke pantai,” tegas pengawal pantai kepada parapengunjung. A Pengawal pantai mengarah semua pengunjung supaya segera ke darat. B Orang ramai diminta supaya segera ke pantai kerana ombak besar akan tiba. C Pengawal pantai memberitahu agar para pengunjung bersedia untuk melihat ombak besar. D Para pengunjung terkejut apabila melihat kehadiran ombak besar ke pantai .9. “ Kalau hendak membeli sayur, pilihlah yang bebas daripada racun ,” pesan Puan Wee kepadajirannya. A Puan Wee mengajak jirannya memilih sayur yang segar. B Puan Wee menasihati jirannya memilih ketika membeli sayur. C Puan Wee menyuruh jirannya membeli sayur yang diperlunya. D Puan Wee melarang jirannya memilih sayur yang beracun.10. “ Sebelum hantar ,pastikan kamu telah menyemak semua soalan,” kata ketua pengawas kepadamurid-murid. A Murid-murid dinasihati agar menyemak semua soalan selepas menjawab. B Murid-murid disuruh menyemak semua soalan sebelum menghantarnya. C Ketua pengawas membantu murid-murid menyemak semua soalan mereka sebelum dihantar. D Ketua pengawas memaksa semua murid supaya menyemak semua soalan mereka.11. “ Kain songket ini mahal harganya kerana tenunannya halus dan cantik,” kata penjual kepadapelanggannya. A Pelanggan memberitahu bahawa harga kain songket itu mahal. B Penjual menjual kain songket tenunan itu kerana harganya mahal. C Kain songket itu dijual mahal kerana tenunannya halus dan cantik. D Harga kain songket itu mahal kerana penjualnya cantik dan halus. 58
 • 59. 12. Emak menasihati Suria agar belajar rajin-rajin supaya masa depannya cerah. A Kata Suria, “ Saya rajin belajar supaya masa depan akan cerah.” B Kata emak, “ Emak rajin belajar agar masa depan kamu akan cerah.” C Kata emak,“ Rajin-rajinlah belajar,nanti masa depan kamu akan cerah.” D Kata Suria, “ Kamu mesti rajin belajar agar masa depan akan cerah.”13. Raden memberitahu Cikgu Salina bahawa dia tidak tahu apa-apa. A “ Saya tidak memberitahu apa-apa cikgu,” tegas Raden. B “ Maafkan saya cikgu.Saya tidak ada apa-apa,” kata Raden. C “ Saya tidak mengetahui apa-apa ,cikgu .” kata Cikgu Salina. D “ Adakah kamu mengetahui apa-apa Raden?” kata Cikgu Salina.14. Arini dan Raj mempelawa Nancy bermain bersama dengan mereka. A “ Marilah kita bermain bersama-sama,Nancy.” Kata Arini dan Raj. B “ Kamu bermainlah bersama-sama Arini dan Raj,” pelawa Nancy. C “ Bolehkah kamu bermain bersama-sama kami ?” tanya Nancy. D “ Raj, mari kita bermain bersama-sama Nancy,” kata Arini.Pilih cakap ajuk yang paling sesuai dengan ayat diberi.15. Najib memberitahu ayahnya bahawa Bidin rakan sekelasnya. A Kata Naim, “Ayah, ini Bidin. Kawan lama saya di sekolah.” B Kata Naim, “Ayah, Bidin ada seorang rakan di sekolah.” C Kata Naim, “Ayah Bidin adalah seorang rakan saya di sekolah.” D Kata Naim, “Ayah, Bidin belajar sekelas dengan saya di sekolah.”16. Mariam mengajak Maimun ke kantin. A “ Ajaklah Maimun ke kantin,” kata Mariam. B “ Maimun, mari kita ke kantin,” kata Mariam. C “ Saya ingin mengajak kamu ke kantin,”kata Mariam. D “ Maimun mengajak saya ke kantin,” kata Mariam.17. Salmi mempersilakan Devi duduk. A “ Sila duduk,” kata Salmi kepada Devi. B “ Janganlah duduk,” kata Salmi kepada Devi. C “ Silalah duduk Salmi,”kata Devi kepada Salmi. D “ Harap kamu duduk,” kata Devi kepada Salmi.18. Nabil memuji keindahan pemandangan Pulau Langkawi. A “ Amboi, indah sungguh pemandangan di sini,” kata Nabil. B “ Oh, cantiknya keindahan di Pulau Langkawi,” kata Nabil. C “ Wah, indahnya pemandangan Pulau Langkawi,” kata Nabil. D “ Nah, pemandangan di Pulau Langkawi indah nian,” kata Nabil.19. Murad meminta Aiman memberikan buku cerita itu kepadanya. A “ Silalah berikan buku cerita itu kepada saya,” pinta Murad. B “ Tolong berikan buku cerita itu kepada saya,” pinta Murad. C “ Imran,kamu berikan buku cerita kepada saya,” pinta Murad. D “ Berikanlah buku cerita Aiman kepada saya,” pinta Murad. 59
 • 60. 20. Pak Usin bertanya kepada Amat tentang tarikh kepulangan datuknya dari Mekah. A “ Adakah datuk kamu baru pulang dari Mekah?” tanya Pak Usin. B “ Sudahkan datuk kamu pulang dari Mekah, Amat ?” tanya Pak Usin. C “ Bilakah datuk kamu akan pulang dari Mekah, Amat ?” tanya Pak Usin. D “ Bagaimana datuk kamu akan pulang dari Mekah ?” tanya Pak Usin. 23. IMBUHAN KETERANGAN: Imbuhan terbahagi kepada imbuhan awalan, akhiran dan apitan. Imbuhan awalan diberikan kepada kata dasar di awal kata. Imbuhan akhiran pula diberikan kepada akhir kata dasar. Sementara imbuhan apitan berada di awal dan di akhir kata dasar. Contoh imbuhan awalan ialah : pe-, per-, pen-, peng-, penge- ter-, ber-, be- me-, mem-, men-, meng-, menge- di-, ke-, se- Contoh imbuhan akhiran ialah; -an, -i, -kan Contoh imbuhan apitan ; di ... an, per ...kan, mem ... i di ...kan, me ... kan, di ... iLATIHAN 23 : IMBUHANIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1.Ramai penyokong pasukan Kelantan sedang____________di kaunter tiket.A berpindah C berpusingB beratur D berkhemah2. Kegiatan______________kancil haruslah dibanteras segera untuk pemuliharaan spesies.A membaham C memburuB membawa D membaling3. Kita tidak boleh___________semasa berada di tempat perhimpunan rasmi sekolah.A berjalan C bercakapB berdiam D bersabar4. Kedai kraf tangan itu___________barang-barang tradisional masyarakat Melayu.A membuka C membawaB mempamerkan D membantah 60
 • 61. 5. Anggota polis itu________________dengan pistol.A bersenjata C disenjatakanB bersenjatakan D tersenjata6. Mereka hanya_______________antara satu sama lain kerana pertuturannya tidak__________.A Berpandang ... difahamkan C berpandangan ... difahamiB Terpandang ... difaham D terpandangkan ... berfahaman7.Peniaga itu________beberapa ikat petai untuk dijual di pasar malam.A mempamer C membawaB memburu D membentuk8. Kita perlu________untuk mencapai kemenangan dalam perlawanan itu.A Berdua C bersatuB Bergaduh D berdiam9. Abang sedang__________lemang di belakang rumah bersama datuk.A meratah C membasuhB membakar D membaling10. Adik saya yang kecil itu masih belum boleh____________.A berjalan C berdiamB berbaris D berkawan11. Seekor ular sawa telah___________ayam di belakang rumah.A menggigit C mengunyahB membaham D menjilat12. Nafis baru____________berpindah ke rumah baharu seminggu yang lalu.A beransur C berpindahB bertolak D beralih13. Rosli menyemai anak benih yang baru_____________itu dalam beg semaian.A beranak C bertunasB bertaut D berputik14. Aiman selalu___________agar dirinya sentiasa dilindungi Tuhan.A bertasbih C bertafakurB berdoa D berhajat15. Keindahan landskap kawasan rumah itu__________pandangan setiap orang yang melalui kawasanitu.A memulau C menarikB memukau D membuta16.Bayi yang berusia sembilan bulan itu sudah mula belajar____________.A berlari C berjalanB bergaduh D berdalih 61
 • 62. 17. Hang Tuah telah diutuskan oleh Sultan Mahmud Shah untuk__________Puteri Gunung Ledang.A menimang C meminangB mencolek D membunuh18.Beberapa orang______________telah mencipta sejarah apabila berjaya menjejakkan kaki ke bulan.A jutawan C angkasawanB seniman D budayawan19. Filem lakonan____________itu diminati oleh setiap lapisan masyarakat.A budiman C peragawanB karyawan D seniman20.Kami sekeluarga____________bas ekspres ke Kuala Lumpur.A menuruni C mendudukiB menaiki D menyusuri 24. TANDA BACAKETERANGAN: 1. Ialah tanda-tanda yang digunakan dengan ayat 2. Contoh: koma, noktah, tanya, seru, titik bertindih, koma bertindih, sempang dan lain-lain.LATIHAN 24 : TANDA BACAPilih ayat yang betul menggunakan tanda baca.1. A “Wah, besarnya Stadium Negara,” kata Rina. B “Wah! Besarnya Stadium Negara,” kata Rina. C “Wah. Besarnya Stadium Negara,” kata Rina. D “Wah, besarnya Stadium Negara!” kata Rina.2. A Kelmarin, seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. B Kelmarin seorang budak perempuan ditemui mati di lombong itu. C Kelmarin, seorang budak perempuan, ditemui mati di lombong itu.3. A Sebagai rakyat Malaysia, kita harus mempunyai sikap taat setia dan cinta kepada negara. B Sebagai rakyat Malaysia, kita harus mempunyai sikap taat, setia, dan cinta kepada negara! C Sebagai rakyat Malaysia, kita harus mempunyai sikap taat, setia dan cinta kepada negara? D Sebagai rakyat Malaysia, kita harus mempunyai sikap taat, setia, dan cinta kepada negara.4. A Buluh, tali, kertas, gam, dan gunting, digunakan untuk membuat layang – layang. B Buluh, tali, kertas, gam dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. C Buluh, tali, kertas, gam, dan gunting digunakan untuk membuat layang – layang. 62
 • 63. 5. A Nah! Terimalah balasan jika berbuat jahat! B Cis, besarnya kayu yang disepak engkau? C Aduh, kenapa sampai begini nasibku! D Wah, malang sungguh nasib engkau.6. A “Diakah yang menyampaikan ucapan, sebentar tadi?” tanya Ng. B “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi.” Tanya Ng. C “Diakah, yang menyampaikan ucapan sebentar tadi!” tanya Ng. D “Diakah yang menyampaikan ucapan sebentar tadi?” tanya Ng.7. A Sebagai, ketua murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. B Sebagai ketua murid, kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain. C Sebagai ketua murid, kamu mesti menjadi contoh, kepada murid – murid yang lain. D Sebagai ketua, murid kamu mesti menjadi contoh kepada murid – murid yang lain.8. A “Ya saya yang memanggil kamu tadi kata Lokman.” B “Ya. Saya yang memanggil kamu tadi!” kata Lokman. C “Ya, saya yang memanggil kamu tadi,” kata Lokman. D “Ya! Saya yang memanggil kamu tadi.” Kata Lokman.9. A “Baju itu berharga seratus ringgit? Amboi, mahalnya!” kata Raju. B “Baju itu berharga seratus ringgit, amboi, mahalnya!” kata Raju. C “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya!” kata Raju. D “Baju itu berharga seratus ringgit! Amboi! Mahalnya,” kata Raju.10. A “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar,” kata Rafidah. B “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar,” kata Rafidah. C “Buku yang berjudul Batu Ajaib dikarang oleh Rosnani Bakhtiar!” kata Rafidah”. D “Buku yang berjudul ‘Batu Ajaib’ dikarang oleh Rosnani Bakhtiar?” kata Rafidah.11. A “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini!” tanya abang kepada Arshad? B “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini,” tanya abang kepada Arshad? C “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini?” tanya abang kepada Arshad. D “Bagaimanakah cara kamu membuat kraf tangan ini,” tanya abang kepada Arshad.12. A “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. B “Eh, kamu belum tidur lagi rupanya!” kata Emilia kepada Nora. C “Eh, kamu belum tidur lagi rupanya,” kata Emilia kepada Nora. D “Eh! Kamu belum tidur lagi rupanya,” kata Emilia kepada Nora.13. A Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh, Perak lusa. B Saya mula bertugas sebagai guru di Ipoh, Perak lusa! C Saya mula bertugas, sebagai guru di Ipoh Perak lusa. D Saya mula bertugas sebagai guru, di Ipoh, Perak, lusa.14. A Jamilah berkata dengan nada yang keras, “Jangan usik barang – barang saya.” B Jamilah berkata dengan nada yang keras. “Jangan usik barang – barang saya?” C “Jamilah berkata dengan nada yang keras, jangan usik barang – barang saya!” D Jamilah berkata dengan nada yang keras, “Jangan usik barang – barang saya!” 63
 • 64. 15. A Saya ingin memesan barang – barang yang berikut: ayam, asam jawa, dan serai. B Saya ingin memesan barang – barang yang berikut ayam, asam jawa, dan serai. C Saya ingin memesan barang – barang yang berikut! Ayam, asam jawa, dan serai. D Saya ingin memesan barang – barang yang berikut? Ayam, asam jawa, dan serai.16. A Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala rakannya yang lain membaca buku. B Hayati sedang membuat kerja sekolah! Manakala rakannya yang lain membaca buku. C Hayati sedang membuat kerja sekolah manakala, rakannya yang lain membaca buku. D Hayati sedang membuat kerja sekolah, manakala rakannya yang lain membaca buku?17. A “Amboi, baru terpilih mewakili pasukan sekolah, sudah sombong,” sindir Norman. B “Amboi! Baru terpilih mewakili pasukan sekolah, sudah sombong,” sindir Norman. C “Amboi! baru terpilih mewakili pasukan sekolah, sudah sombong.” sindir Norman. D “Amboi, baru terpilih mewakili pasukan sekolah, sudah sombong!” sindir Norman.18. A “Eh! duit RM10.00! Siapakah tuan punya duit ini? tanya Roslin.” B “Eh, duit RM10.00! Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. C “Eh, duit RM10.00. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin. D “Eh! Duit RM10.00. Siapakah tuan punya duit ini?” tanya Roslin.19. A “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu,” tanya Hanim. B “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu.” tanya Hanim. C “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu!” tanya Hanim. D “Apakah yang dicari oleh pihak polis di rumah Encik Yatim itu?” tanya Hanim.20. A Rahman! Apakah nama kucing kamu? B Rahman, apakah nama kucing kamu? C Rahman? Apakah nama kucing kamu? D Rahman! Apakah nama kucing kamu. 25. PENANDA WACANA KETERANGAN: 1. Penanda wacana ialah kata atau frasa yang digunakan untuk menunjukkan pertalian antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. 2. Penanda wacana juga bukan sahaja menghubungkan antara ayat dengan ayat, malahan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain. 3. Sesuatu ayat akan berasa janggal ketika dibaca jika kita salah memilih penanda wacana. 64
 • 65. LATIHAN 25 : PENANDA WACANAPilih jawapan yang paling sesuai .1. Dia tidak menghadiri latihan bola sepak pada petang itu __________ telah dimaklumkan oleh ketuapasukan.A sungguhpun C selain ituB oleh itu D namun demikian2.Sudah satu jam Tini menunggu Siti di perpustakaan, tetapi rakannya itu tidak datang. ________, diapulang ke rumah.A Kalau begitu C AkhirnyaB Lepas itu D Di samping itu3. Abang Irfan membuka sebuah restoran. ________, dia juga berniaga pakaian.A Dengan itu C LagipunB Lantaran itu D Dalam pada itu4. Kita tidak digalakkan keluar dari rumah seorang diri ___________ pada waktu malam .A Jadi C Lebih-lebih lagiB Justeru D Biarpun demikian5. Mula-mula panaskan minyak di dalam kuali. __________, goreng keropok itu sehingga garing .A Semenjak itu C KemudianB Walaupun begitu D Sebelum itu6. Kami dibawa berjumpa dengan pengurus kilang itu. __________, beliau menunjukkan prosesmembuat tayar kepada kami .A Selanjutnya C Selain ituB Lebih-lebih lagi D Namun begitu7. Lokman aktif dalam permainan bola sepak. ________, dia telah dipilih sebagai ketua pasukan bolasepak sekolahnya .A Mungkin C JusteruB Walau bagaimanapun D Kalau begitu8. Mereka menjerit meminta tolong daripada jiran-jiran. __________ tiada sesiapa pun yangmendengarnya .A Malangnya C Tambahan pulaB Lebih-lebih lagi D Dalam pada itu9. Ashraf menyesal atas perbuatannya yang nakal selama ini. ___________, dia berazam hendakmengubah sikapnya.A Namun begitu C SelanjutnyaB Kemudian D Oleh sebab itu10. Datuknya meninggal dunia akibat sakit jantung minggu lalu. _________ wajahnya muram sahaja.A Oleh itu C Semenjak ituB Sebaliknya D Selepas itu 65
 • 66. 11. Orang ramai berusaha untuk memadamkan kebakaran di banglo itu. ___________, usaha tersebuttidak berjaya kerana api terlalu marak.A Di samping itu C Selain ituB Namun demikian D Lebih-lebih lagi12. Dia tidak jadi ke rumah neneknya . __________dia bermain badminton dengan rakannya.A Sebaliknya C Dalam pada ituB Meskipun begitu D Malangnya13. Danial bercita-cita hendak menjadi juruterbang.__________,dia mendapat galakan daripada ibu danayahnya.A Namun C Tambahan pulaB sungguhpun demikian D Walaupun begitu14. Kakak sedih kerana gagal dalam peperiksaannya._________, dia tidak berputus asa untuk terusberusaha.A Meskipun C Oleh ituB Sungguhpun begitu D Selain itu15. Yasmin bukan cucu kandung Nenek Leha._________, dia tetap disayangi seperti cucu-cucu yanglain.A Lantaran itu C Lepas ituB Dengan itu D Namun begitu16. Kami suka ke restoran itu kerana hidangannya enak ________. harganya berpatutan.A Lagipun C JadiB Sebaliknya D Padahal17. Badrul dan Hisham bergaduh sejak semalam. __________ mereka berbaik-baik semula.A Justeru C Kalau begituB Akhirnya D Selain itu18. Ibu mengisar lada di dapur. _______, dia membancuh air minuman.A Lebih-lebih lagi C Biarpun demikianB Semenjak itu D Dalam pada itu19. Semua orang telah hadir. ___________, bolehlah kita mulakan mesyuarat ini.A Dengan itu C Tambahan pulaB Selanjutnya D Walaupun begitu20. Steven Choong tidak datang ke majlis hari jadi saya . _________ dia ada hal.A Jadi C Di samping ituB Mungkin D Sungguhpun demikian 66
 • 67. LATIHAN 26 : KESALAHAN TATABAHASAPilih ayat-ayat yang betul.1. I Pelbagai program-program telah dilaksanakan untuk memperkenalkan Malaysia di mata dunia. II Adam dan keluarganya akan melancong ke Thailand minggu hadapan. III Dengan langkah yang tenang, dia keluar dari rumah itu. IV Azwan menoleh ke belakangnamun memandang Nina dengan pandangan yang tajam. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV2. I Setiap pagi, Rahim akan menaiki bas untuk ke tempat kerja. II Usaha ini memerlukan perancangan yang teliti dan belanja yang agak banyak. III Ahmad merupakan seorang pelajar yang pintar dan disegani oleh rakan-rakannya. IV Kemajuan sains dan teknologi turut menggalakkan penciptaan peralatan perang. A I, II dan III C II, III dan IV B I, II dan IV D I, II, III dan IV3. I Pelan ini menunjukkan lokasi Taman Cahaya dan kemudahan-kemudahan yang terdapat di sekitarnya. II Zeti mengutip beberapa keping kulit siput di Pantai Bisikan Bayu. III Pemuda itu begitu amat kecewa kerana dia telah dibuang kerja. IV Setiap kali ibu menasihatinya, dia hanya mendiamkan diri. A I dan II C I, II dan IV B II dan II D II, III dan IV4. I Razak berjanji tidak akan mensia-siakan harta pusaka yang bakal diterimanya. II Perjalanan pulang yang panjang itu begitu amat menjemukan. III Abang akan melanjutkan pelajarannya ke Pakistan. IV Muthu memelihara dua puluh ekor kucing kacukan di rumahnya. A I, III dan IV C IV sahaja B II, III dan IV D I, II, III dan IV5. I Para pelajar digalakkan untuk membaca sekurang-kurangnya sebiji buku ilmiah sehari. II Sekolah Rendah Kebangsaan Ibrahim telah terpilih seperti sekolah terbersih di negeri Kedah. III Almari ini diperbuat daripada batang pokok meranti yang terpilih. IV Bakri menyapu lantai di dalam bilik tidur kakaknya. A I dan II C III dan IV B I dan III D IV sahaja6. I Ngah Timah menasihati Salim supaya belajar bersungguh-sungguh. II Keistimewaan Bukit Rusila ialah keindahan kawasan hutannya yang masih terpelihara. III Ibu cuba memujuk ayah agar menarik balik keputusannya. IV Wah! Besarnya rumah Dato’ Mazlan! A I dan IV C I, II dan III B II dan III D II, III dan IV 67
 • 68. 7. I Saya sudah berjanji untuk membelikan ibu sehelai jawa kain batik. II Latifah memegang jawatan sebagai editor di syarikat penerbitan itu. III Golongan belia haruslah mempunyai nilai-nilai kesopanan masyarakat timur. IV Hutan di Malaysia dikatai antara yang tertua di dunia. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV8. I Selagi hayat dikandung badan, selama itulah saya tidak akan lupai budi dan jasa tuan kepada keluarga saya. II Kami tidak tertarik untuk berlama-lamaan di pameran itu. III Ali telah terlibat dalam suatu kemalangan di Jalan Mahameru. IV Semua pelajar dikehendaki berhimpun di padang sekolah sekarang. A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV9. I Kak Leha membawa adik bersiar-siar pada waktu petang. II Pada musim tengkujuh, para nelayan tidak pergi ke laut. III Kami akan pulang ke kampung pada cuti sekolah nanti. IV Banjir besar telah menenggelamkan semua rumah-rumah di Kampung Penambang. A I dan IV C I, II dan III B I dan III D II, III dan IV10. I Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara ini. II Encik Halim telah melaporkan kehilangan anaknya kepada pihak polis. III Mengapa awak membiarkan dia seorang diri di tempat yang sunyi itu? IV Sahara telah menempah dua tiket penerbangan ke Tokyo. A I dan II C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV11. I Entah betul entah tidak tuduhannya itu. II Bertahun-tahun Amran tinggal di luar negara. III Sudah menjadi resam perantau akan pulang ke kampung pada hari raya. IV Oleh sebab deman, saya tidak ke sekolah hari ini. A I, II dan III C II, III dan IV B I, III dan IV D I, II, III dan IV12. I Rumah itu kami diam di tahun lepas. II Kakak saya baik hati, malahan sombong. III Para wartawan sedang menemu bual Mawi. IV Indah sungguh pemandangan di pantai itu pada waktu senja. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV13. I Rumah saya terletak di antara taman perumahan dengan perkampungan nelayan. II Kerana malas membaca menyebabkan dia gagal dalam peperiksaan. III Setiap orang perlu mempunyai matlamat dalam hidup. IV Ayah benar sayang akan adik. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV 68
 • 69. 14. I Markah saya lebih tinggi dari Azlin. II Adik kecil saya sangat petah bercakap. III Kedua-dua orang pemuda itu telah ditahan. IV Pendapatannya setiap bulan tidak cukup untuk menampung kehidupannya di bandar. A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV15. I Ahli perubatan itu akan membuktikan pengalamannya dalam bidang tersebut. II Azman membelakang diri saya dalam perbincangan itu. III Pak Abu mengerja sekeping sawah di hujung kampung. IV Awas, selekoh berbahaya di hadapan! A I dan II C I dan IV B I dan III D II, III dan IV16. I Saya hendak menemukan Musalmah petang ini. II Cara Kumar bercakap terlalu meninggi. III Bayi itu sedang menyusu di pangkuan ibunya. IV Pada masa itu, saya sedang tidur. A I dan II C III dan IV B II dan III D I, III, dan IV17. I Semua guru-guru sedang bermesyuarat di bilik guru. II Yang berbaju biru tua itu kakak ipar saya. III Nenek menyayangi Shalin sepenuh-penuhnya. IV Pihak polis bergegas ke tempat kejadian apabila menerima panggilan telefon. A I dan II C II dan IV B II dan III D I, III, dan IV18. I Para peserta perlu mematuhi arahan yang telah ditetapkan. II Suka dan duka memang lumrah dalam kehidupan. III Sani dan Zaki menceritakan peristiwa yang menimpa mereka malam tadi. IV Kami banyak memperoleh pengajaran daripada kejadian itu. A I dan II C I, II, dan III B II dan IV D I, II, III, dan IV19. I Ayah lihat lesu kerana berkerja sepanjang hari. II Penglihat kanak-kanak itu sangat rendah. III Sakit mata kami melihat budak-budak nakal itu mengganggu wanita yang lalu-lalang. IV Gaya Encik Hamidi memperlihatkan bahawa beliau orang yang berada. A I dan II C III dan IV B II, III dan IV D I, II dan III20. I Rantai tangan itu dibuat dari suasa. II Usia datuk Ramzan sudah dilanjutkan. III Bungkusan itu dikirimkan untuk Rohani. IV Ibu sedang membuat puding durian di dapur. A I dan II C III dan IV B II dan III D I, III, dan IV 69
 • 70. 27. PENJODOH BILANGANKETERANGAN: Penjodoh Bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk membilang orang, haiwan,benda dan tempat. Ia digunakan selepas kata bilangan. Contohnya ialah batang, bentuk, biji,bilah, buah, ekor, helai, keping, kuntum, orang, pasang, tangkai, butir, pucuk, bentuk, buku.LATIHAN 27 : KATA PENJODOH BILANGANIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1. Beberapa ________ bunga orkid segar menghiasi ruang tamu rumah Datin Mariam. A biji C jambak B helai D batang2. Abang Helmi menerima ________ surat daripada sebuah pusat pengajian tinggi di ibu Negara. A sekeping C sehelai B sepucuk D senaskah3. Encik Kamal telah diminta untuk menyampaikan ________ dua kata sempena majlis persaraan beliau. A sebaris C sepatah B sebuah D serangkap4. Emak sempat membeli beberapa ________ paku-pakis di pasar tani untuk dimasak. A pucuk C batang C ikat D cekak5. Pak Mail menebarkan se________ jala untuk menangkap ikan di sungai berhampiran rumahnya. A keping C bidang B kajang D rawan6. Amirah membawa se________ payung ke sekolah supaya tidak kehujanan. A kaki C batang B buah D bentuk7. Ayah menghadiahi kakak ________ anting-anting emas sempena ulang tahun hari lahir. A sebentuk C seutas B sepasang D sebuah8. ________ lembu sedang meragut rumput di padang. A sekawan C sekumpulan B segerombolan D sepasukan9. Seniman negara terkenal telah diundang untuk membacakan beberapa ________ puisi sempena 70
 • 71. sambutan Malam Kemerdekaan. A cebis C naskhah B patah D rangkap10. Pihak berkuasa berjaya memusnahkan dua ________ bom lama yang dijumpai oleh seorang nelayan. A biji C buah B butir D laras11. Pak Salleh berjalan pulang dari dusunnya sambil memikul se ________ kayu api. A ketul C berkas B pucuk D keping12. Ayah terpaksa menjual ________ tanah pusaka untuk membiayai pelajaran abang di luar negara. A sepotong C selembar B sebidang D sebuah13. Kak Bedah memberikan beberapa ________ jagung bakar kepada jiran barunya. A biji C buah B batang D tongkol14. Penceramah itu mengakhiri ceramahnya dengan membacakan ________ pantun nasihat. A sebuah C serangkap B seuntai D serangkai15. Dua ________ gerai baru telah dibina oleh pihak Majlis Perbandaran Kelang untuk memudahkan para peniaga. A biji C baris B butir D batang16. Di dalam beg kecil itu terdapat dompet dan se ________ kunci. A butir C kuntum B berkas D helai17. Tiga ________ permaidani disandarkan pada dinding untuk mengelakkannya daripada terkena habuk. A kaki C lembar B buku D gulung18. Layang-layang Amin tersangkut pada dahan se________ pokok. A buah C pohon B dahan D batang19. Pak Aziz memakan beberapa ________ pulut sebagai sarapan pagi. A kepal C genggam B ketul D cubit20. Ibu membeli tiga ________ petai di pasar malam. 71
 • 72. A butir C rawan B kepal D papan 28. PERIBAHASAKETERANGAN: Simpulan bahasa adalah salah satu peribahasa yang paling pendek. Biasanya hanya duapatah perkataan. Susunannya tetap dan maksudnya berlainan dengan perkataan yangmembentuknya.LATIHAN 28 : PERIBAHASAIsi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.1. Kak Milah________melihat barang kemas yang dipamerkan kerana semuanya cantik-cantik belaka.A rambang mata C mata duitanB besar mata D putih mata2. Ani seorang yang________________. Oleh sebab itu, dia tidak suka membuang masa.A mulut murai C ringan tulangB malu-malu kucing D patah kandar3. Usahlah seperti_______________, bercakap banyak tetapi tidak tahu apa-apa.A mulut murai C kera sumbangB tin kosong D mulut tempayan4. Sikapnya yang___________dan suka mengusik orang itu tidak disenangi oleh rakan-rakannya.A buka mulut C keras hatiB putih hati D gila-gila bahasa5. Ayah_____________apabila pemuda itu bersikap biadap padanya.A keras hati C buka mulutB naik darah D tahan hati6. Dia bekerja seperti______________kerana terpaksa menyiapkan kerjanya dengan segera.A Mandi kerbau C adu dombaB lipas kudung D cepat tangan7. Sampai___________pun hajat awak hendak tinggal di bulan tidak akan tercapai.A lidah bercabang C kucing bertandukB rambang mata D atas angin8. Orang yang______jangan di sangka bodoh.A ringan tulang C berat mulutB kaki judi C kaki bangku9. Ahmad ______________pasukan kami. 72
 • 73. A titik peluh C tulang ketingB batu loncatan D tulang belakang10. Cakap-cakap orang yang__________tidak boleh dipercayai.A lidah bercabang C lidah kerasB lidah rasmi D lidah pendita11. Dia___________hendak belajar di luar negara.A ada hati C iri hariB besar hati D isi hati12. Amin tidak akan ke majlisnya kerana_______________sahaja.A ringan mulut C kaki ayamB ajak-ajak ayam D ringan tulang13. Ah Meng menjadi ____________sejak diberi kebebasan oleh keluarganya.A bunga dedap C besar kepalaB naik angin D jauh hati14. Murid yang menjadi_________pasukan kami dipilih sebagai olahragawati sekolah.A ayam didik C bapak ayamB naik angin D ayam tambatan15. Harga di pasar raya itu_______________.A paku belanda C senapang bambuB buta hati D atas angin16. Saya tidak tahan melihat perangainya yang______________itu.A putih hati C panas hatiB kepala angin D bawah anginSoalan 17 hingga 20Pilih simpulan bahasa yang sesuai dengan ayat.17. Dia berasa tersinggung terhadap tingkah laku buruk yang ditunjukkan oleh sahabatnya.A jauh hati C panas hatiB iri hati D berat hati18. Aminah mencurahkan perasaannya kepada Ahmad sambil menangis teresak-esak.A bulat hati C buah hatiB buta hati D isi hati19. Orang yang tidak berapa siuman itu jangan diganggu.A senapang bambu C paku belandaB otak cair D otak kering20. Encik Rostam tidak bersemangat untuk bekerja di syarikat itu lagi. 73
 • 74. A kecil hati C tawar hatiB tarik diri D ambil hati 29. SINONIMKETERANGAN: Sinonim ialah perkataan yang mempunyai maksud yang sama atauperkataan seerti. Contohnya : Sejuk ertinya dingin Cantik ertinya lawa Gembira ertinya riangLATIHAN 29 : SINONIMPilih sinonim yang betul bagi perkataan yang bergaris.1. Semua askar dikerah untuk mempertahankan negara jika diserang.A pahlawan C majikanB pekilang D pekerja2. Budak yang bebal itu terpaksa diajar berkali – kali oleh gurunya.A dungu C pandaiB bijak D pintar3. Kereta itu terbabas lalu terhumban ke dalam gaung yang curam.A ceruk C sudutB cerun D lereng4. 31 Ogos setiap tahun merupakan detik penting bagi kita.A jangka C saatB masa D waktu5. Pasukan itu berpakat untuk menambahkan bilangan ahlinya.A bekerjasama C membahagiB berpadu D bercantum6. Barangan tembaga perlu digilap agar kekal bersinar.A disental C dicuciB diberus D digosok7. Gadis yang cantik itu ibarat bidadari.A jelita C hodohB tampan D comot8. Bangunan baru itu telah roboh akibat hakisan tanah. 74
 • 75. A tumbang C gugurB jatuh D berkecai9. Azmi disukai kawan – kawannya kerana pandai berjenaka.A bermain C bergurauB bertengkar D berbual10. Ah Meng baru hendak mengulang kaji pelajaran setelah masa semakin suntuk.A cepat C pendekB perlahan D singkat 30. ANTONIMKETERANGAN: Antonim ialah perkataan yang bermaksud berlawanan dengan perkataan yang diberikan.Contoh antonim ialah dekat lawannya jauh sakit lawannya sembuh malam lawannya siangLATIHAN 30 : ANTONIMPilih antonim yang betul bagi perkataan yang bergaris.1. Kapal yang karam itu mulai tenggelam ke dasar lautan.A mendap C timbulB tohor D luntur2. Masa depan pelajar itu menjadi cerah apabila lulus dalam SPM.A samar C pudarB gelap D kelabu3. Lukisan kanak – kanak itu dipuji kerana amat cantik.A diumpati C diherdikB dibanggakan D dicaci4. Para petani menggali keledek setelah berumur 4 bulan.A menanam C mengorekB mengcungkil D mengambus5. Dia mendongak ke atas untuk melihat bulan mengambang.A menunduk C menggelengB memaling D mengangguk6. Azmi mengajak Cikgu Zubaidah ke rumahnya pada hari raya. 75
 • 76. A menyindir C menghalauB memanggil D menjemput7. Orang itu mendapat keuntungan yang banyak kerana kerana berniaga di pasar malam.A muflis C hasilB pendapatan D rugi8. Jentera terpaksa menggali lubang untuk membina longkang.A menimbus C menimbunB mengorek D menampal9. Air sungai itu mengalir dengan deras selepas hujan.A laju C perlahanB cepat D pantas10. Ibu menyuruh kakak supaya merebus ubi kayu sehingga empuk.A kukuh C kerasB gagah D kebal 31. KATA BANYAK MAKNA (POLISIM) KETERANGAN: Kata banyak makna ialah perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna. Contoh kata banyak makna ialah seperti berikut : Jatuh gugur merosot Daun bunga itu jatuh di atas padang. Perniagaan Pak Ali jatuh sejak kebelakangan ini.LATIHAN 31 :KATA BANYAK MAKNA(POLISIM)Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang bergaris dengan betul.1.I Walaupun usianya agak lanjut dia masih gemar membaca.II Orang itu memerlukan keterangan lanjut tentang cara-cara mengisi borang Amanah Saham Nasional.III Dia menyesal kerana lanjut cakap terhadap kedua orang tuanya.IV Pelajar itu telah terpilih untuk lanjut pelajarannya ke luar negeri.A I dan II C I, II dan IIIB II, III dan IV D I, II, III dan IV2. 76
 • 77. I Gerhana matahari berlaku apabila bulan melindungi matahari.II Ayah akan mengirimkan perbelanjaan bulan bagi kami sekeluarga melalui pos.III Mengapakah Azila sudah beberapa bulan tidak datang ke sekolah?IV Setiap akhir bulan ayah menerima gaji daripada majikannya.A I dan 11 C I, III dan IVB II dan III D I, II, III dan IV3.I Penjual ubat itu gamat kerana dikerumuni oleh orang ramai.II Suasana di Kampung Teratai menjadi gamat apabila kedengaran satu letupan yang kuat.III Kawasan setinggan yang berdekatan itu gamat dengan rumah-rumah.IV Majlis perkahwinan itu gamat dengan gelak ketawa.A II dan IV C II, III dan IVB I dan III D I, II, III dan IV4.I Oleh kerana ayah Kamal suntuk wang, Kamal tidak dapat menyertai rombongan sekolahnya ke Melaka.II Petani itu dapat menuai kesemua padinya kerana dia sekeluarga bekerja sehari suntuk.III Para peserta gagal menyiapkan projek mereka disebabkan masa yang diberi begitu suntuk.IV Perasaannya suntuk apabila musim tengkujuh tiba kerana dia tidak dapat turun ke laut.A II dan III C II, III dan IVB I dan IV D I, II, III dan IV5.I Elakkan membaca di tempat yang gelap supaya mata tidak cepat kabur.II Soalan yang kabur biasanya sukar dijawab oleh murid.III Cuaca hari ini diramalkan kabur pada sebelah pagi.IV Cermin itu kelihatan kabur kerana sudah lama tidak dibersihkan.A I dan II sahaja C II, III dan IV sahajaB II dan III sahaja D I, III dan IV sahaja6.I Gasing itu berputar dengan kencang apabila dilemparkan ke tanah.II Tendangannya yang kencang telah menyebabkan bola itu keluar padang.III Angin yang kencang menyebabkan beberapa batang pokok tumbang.IV Kita tidak digalakkan bercakap kencang dengan orang tua-tua.A I dan IV sahaja C II, III dan IV sahajaB II dan III sahaja D I, II, III dan IV sahaja7.I Semenjak Zali bertukar alamat beberapa orang kawannya tidak dapat menghubunginya lagi.II Alamat Leman akan dimarahi ibunya kerana dia mandi di lombong itu.III Ayam berkokok alamat hari hendak siang.IV Kapal terbang itu dibenarkan mendarat setelah juruterbangnya menerima alamat dari menara kawalan.A I dan II sahaja C I, II dan III sahaja 77
 • 78. B III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja8.I Kapal itu lenyap di lautan sewaktu berlaku taufan.II Adik menangis apabila kereta yang dipandu oleh ayah lenyap daripada pandangan.III Semasa semua murid sedang menjalani latihan, Jamil lenyap dengan tiba-tiba.IV Putik buah durian lenyap apabila ditiup angin.A II dan III sahaja C II, III dan IV sahajaB I, II dan III sahaja D I, II, III dan IV sahaja9.I Maria tetap tidak berganjak dengan keputusannya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri.II Cik Liza menyuruh Mary berganjak dari tempat duduknya.III Setelah lima tahun tinggal di Muar, Encik Maniam pun berganjak ke Ipoh.IV Mona berganjak dari rumahnya setelah mendapat tawaran bekerja di bandar.A I dan II sahaja C. I, III dan IV sahajaB II dan IV sahaja D. I, II, III dan IV sahaja10.I Karangan bunga yang indah itu digubah oleh Puan Lim.II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang terkenal.III Lagu yang sering berkumandang di radio itu digubah oleh seorang pencipta lagu tanah air.IV Kedudukan perabot di dalam rumahnya digubah dengan teratur.A I dan III sahaja C II, III dan IV sahajaB II dan IV sahaja D I, II, III dan IV sahaja11.I Seorang yang mempunyai paras yang cantik belum tentu mempunyai perangai yang baik.II Paras raksa pada termometer turun naik mengikut suhu.III Dia membeli baju yang tidak sama paras dengan badannya.IV Gambar itu digantung sama paras dengan ketinggian saya.A II dan IV sahaja C I, II dan IV sahajaB I, II dan III sahaja D I, III dan IV sahaja12.I Kebanyakan orang tua yang hidup melarat telah dimasukkan ke rumah kebajikan.II Saya tidak melarat untuk mengangkat almari yang berat itu.III "Percakapan awak itu sudah melarat, saya tidak sanggup mendengarnya lagi," kata Fatin.IV Penyakit yang dihidapinya sudah melarat kepada orang lain di seluruh kampung.A I dan III sahaja C I, II dan IV sahajaB II dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja13.I Ketua kampung itu memerah golongan belia di kampungnya untuk membina sebuah jambatan.II Emak memerah kelapa untuk mendapatkan santannya.III Budak itu memerah telinga untuk mendengar percakapan kawannya.IV Abang memerah otaknya untuk menghadapi ujian itu.A I dan III sahaja C I, II dan III sahaja 78
 • 79. B II dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja14.I Barang-barang itu disusun mengikut kaum di atas rak.II Masih ada kaum asli yang mengamalkan cara hidup seperti nenek moyang mereka.III Majlis perkahwinan itu diadakan khas untuk kaum kerabat mereka sahaja.IV Kaum Malaysia yang berbilang keturunan hidup bersatu padu.A I dan II sahaja C II dan III sahajaB I dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja15.I Dahinya berkerut apabila dia disoal siasat oleh pegawai polis itu.II Badannya berkerut setelah beberapa lama mandi di sungai.III Kakinya kelihatan berkerut setelah lukanya sembuh.IV Wajahnya semakin berkerut apabila umurnya meningkat tua.A I dan IV sahaja C II, III dan IV sahajaB II dan IV sahaja D I, II, III dan IV sahaja16.I Bangunan itu tingginya agak dua puluh meter.II Dia mengalami kerugian yang agak besar dalam kebakaran itu.III Jangan main agak sahaja apabila menjawab pertanyaan guru.IV Saya agak ayah hendak melancong ke luar negeri.A I dan II sahaja C I, II dan III sahajaB II dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja17.I Kalau semangat kita lemah, kita tidak akan dapat mencapai segala cita-cita.II Keropok yang telah digoreng itu menjadi lemah kerana tidak disimpan dalam tin.III Badannya terasa lemah kerana dia tidak berselera makan selama beberapa hari.IV Sikapnya yang lemah itu telah memikat hati penduduk di kampung ituA I dan II sahaja C I, III dan IV sahajaB I dan III sahaja D I, II, III dan IV18.I Kampung itu bergelora akibat diancam oleh gajah liar.II Perasaan Mak Tijah bergelora semasa menanti kepulangan anaknya yang bertugas di sempadan.III Kebanyakan pemimpin kita mepunyai semangat yang bergelora untuk memperjuangkan nasib anak bangsa.IV Nelayan tidak digalakkan turun ke laut ketika laut bergelora.A I dan II sahaja C II, III dan IV sahajaB II dan IV sahaja D I, II, III dan IV19. 79
 • 80. I Segi sampul surat itu telah terkoyak sebelum disampaikan kepada penerimanya.II Kepalanya benjol kerana terhantuk pada segi dinding.III Bingkai gambar itu ada lapan segi.IV Polis menyaman pemuda itu kerana telah melakukan kesalahan dari segi undang-undang lalu lintas.A II dan IV sahaja C I, III dan IV sahajaB III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja20.I Ahli gusti itu membaham lawannya sehingga pengsan.II Harimau itu membaham kambing yang sedang makan di pinggir hutan.III Penjual ubat itu membaham kaca di hadapan orang ramai.IV Ombak yang mengganas itu membaham kapal yang sedang belayar.A II sahaja C II dan IV sahajaB III sahaja D I, II dan III sahajaLATIHAN 32 : IMBUHANPilih perkataan yang paling sesuai1. Shamil _________ sambilan di restoran makanan segera itu untuk membantu ibunya .A. kerja C. sekerjaB. bekerja D. pekerja2. _________ “ salam abang kepada ibu dan ayah,” pesan Amin kepada adiknya.A. Sampai C. SesampaiB. Sampaikan D. Penyampai3. Dalam program itu terdapat pelbagai kegiatan lasak yang menarik dan _________.A. mencabar C. tercabarB. cabaran D. pencabar4. Mangsa kemalangan itu dibenarkan pulang setelah mendapat _________ sebagai pesakit luar .A. perawat C. terawatB. merawat D. rawatan5. Bangunan bersejarah itu merupakan warisan negara yang tidak _______.A. ternilai C. nilaianB. menilai D. penilai6. Pulau Sipadan amat sesuai sebagai tempat untuk aktiviti ________.A. menyelam C. salamiB. penyelam D. berselam7. Kami difahamkan bahawa ahli rombongan itu _________ pulang selepas jamuan ringan .A. angkatan C.perangkatB. mengangkat D.berangkat8. Puan Hanizan _________ cili-cili kering itu sehingga lumat. 80
 • 81. A. menggiling C. penggilingB. bergiling D. giling9. Kumpulan pendaki yang sesat itu telah dijumpai oleh pasukan _________ awal pagi semalam.A. berselamat C. terselamatB. penyelamat D. selamatan10. Novel terbaru penulis terkenal itu telah _________ sebanyak setengah juta naskah.A. berjual C. jualanB. terjual D. menjual11. Dilla merajuk kerana _________ nya tidak dituruti oleh suaminya.A. hendakkan C. berkehendakB. kehendak D. sekehendak12. Pak Cik Fauzi dipulaukan oleh penduduk kampung sebagai akibat _________ orang kampungterhadapnya.A. sangkaan C. prasangkaB. tersangka D. menyangka13. Bangunan _________ langit di bandar itu milik syarikat ternama luar negara.A. pencakar C. bercakarB. mencakar D. cakaran14. Pekerja-pekerja itu sedang _________ sungai itu untuk mengelakkan banjir kilat.A. dalaman C. sedalamB. mendalam D. memperdalam15. Walaupun Jasni dan Aziz _________ tetapi hubungan mereka tidaklah mesra.A. berkampung C. kampungB. sekampung D. kampungan16. “Jika tiada _________ kami akan pulang esok, ibu,” kata Azhar kepada ibunya.A. perintang C. rintanganB. terintang D. merintang17. Ayah dan ibulah orang yang paling saya _________.A. sayangi C. tersayangB. sayangkan D. penyayang18. Para pelajar yang akan menduduki peperiksaan digesa agar membuat persediaan awal dan bukannya_________ pada saat-saat akhir.A. tertunggu C. menungguB. penunggu D. ditunggu19. Kegiatan penyeludupan beras itu _________ hasil maklumat yang diberikan oleh orang ramai.A. membongkar C. terbongkarB. dibongkar D. pembongkar20. Kerusi-kerusi itu kami _________ ke dinding supaya bilik ini lebih luas. 81
 • 82. A. dekati C. berdekatB. dekatkan D. mendekat 33. KATA MAJMUKKETERANGAN: 1. Kata yang terbentuk daripada dua atau lebih perkataan yang menghasilkan makna yang baru 2. Kata majmuk dieja secara terpisah.LATIHAN 33. KATA MAJMUKIsi tempat kosong dengan kata majmuk yang betul.1. Maria melukis beberapa bentuk ______ kaki sama pada kertas lukisan itu dengan menggunakanpensel.A segi tiga C bulatanB segi empat D bujur2. ______yang berkaitan dengan program Tahun Enam telah disiapkan oleh Cikgu Mahmud petangsemalam.A Kertas nama C kertas kerjaB Kertas turas D Kertas mahjong3. Alif mendapat keputusan yang baik daliam ____ Sains dan Matematik.A mata pendidikan C mata ilmuB mata pelajaran D mata bestari4. _____ bangunan itu adalah berkonsepkan seni bina Islam .A Reka bentuk C Reka tinggiB Reka acuan D Reka rupa5. ________ majlis itu terpaksa diubah kerana beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan.A Atur masa C Atur caraB Atur sesuai D Atur susun6.Kedai yang menjual ______ alat tulis itu dibuka dari pukul 9.00pagi hingga 5.00 petang.A alat tulis C alat padamB alat pensel D alat pembaris7. Emak membeli beberapa bungkus _____ di warung itu untuk dijadikan sarapanA nasi lemak C nasi putihB nasi pinggan D nasi campur8. _____ Ani tidak berfungsi lagi kerana telah dimasuki air ketika dia bermain di padang. 82
 • 83. A Jam dinding C Jam randikB Jam meja D Jam tangan9. Dia bersikap ____ sedikit semenjak kebelakangan ini.A luar dugaan C luar biasaB luar sikit D luar perangai10. Sudah menjadi tanggungjawab Cikgu Zaid untuk menyediakan __________ bagi membersihkan kelasnya.A jadual harian C jadual bertugasB jadual mingguan D jadual tugasan11. Beberapa orang ______ Jabatan Pelajaran telah dinaikkan pangkat dalam majlis anugerah itu.A jawatankuasa C pesuruhjayaB kakitangan D warganegara12. Tidak ada ____ yang dapat diselamatkan dalam kebakaran itu kerana semuanya hangus terbakar.A apabila C apakalaB apahal D apalagi13. Cikgu Jamil mahu kami menyusun kerusi dan meja di dalam kelas itu semula seperti _____.A sukarela C sediakalaB sukacita D setiausaha14. Siti Hajar berasa _____ semenjak ayahnya meninggal dunia minggu lepas.A dukacita C sukarelaB sukacita D sediakala15. Puan Lily selamat melahirkan seorang ____ lelaki di Hospita Sultanah Zainab , Kota Bharu.A cahaya mata C cahaya neonB cahaya sinar D cahaya terang16. _____ Encik Zainol berasal dari Pasir Puitih, Kelantan.A Orang rumah C orang dapurB Orang harapan D orang atas17. Zarinah dapat bantuan Rancangan Makanan Tambahan kerana dia anak _____.A yatim tunggal C tunggal piatuB yatim piatu D piatu yatim18. Rizal _____ apabila Qudus tidak menjemputnya ke majlis itu.A jauh hati C jauh perasaanB kecewa hati D resah hati19. Walaupun nampak remeh,namun _____ berkaitan wanita bersalintidak boleh diambil ringan.A pantang tok nenek C pantang tegahB pantang larang D pantang mundur20. Syarikat yang mempunyai _____ yang tinggi itu mampu bertahan hingga kini. 83
 • 84. A daya tenaga C daya saingB reka cipta D usaha sama 34. KATA GANDAKETERANGAN: 1. Proses mengulangi sesuatu perkataan sema ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu. 2. Terdapat tiga jenis penggandaan: a. ganda seluruh b. ganda separa c. ganda berimaLATIHAN 34 : KATA GANDALengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih kata-kata yang paling sesuai1. Sejak berpindah ke bandar ,Sukri tidak _________ lagi tentang perkembangan yang berlaku dikampung itu.A tanya-menanya C kenal-mengenalB tahu-menahu D tengok – menengok2. Gadis itu _______ ke pejabat kerana sudah lewat.A terkial-kial C tercungap-cungapB terkinja-kinja D terkocoh-kocoh3. Kedengaran _______ suara orang bernyanyi ketika saya duduk di atas pangkin itu.A jelas-jelas C samar-samarB sayup-sayup D jauh-jauh4. Selepas mesyuarat mereka minum sambil _____ di tepi kolam renang itu.A berbual-bual C bercakap-cakapC berehat-rehat D berbaring-baring5. Encik Razak membawa _______ dari Surabaya untuk kami.A oleh-oleh C abuk-abukB otak-otak D sagu-sagu6. Beberapa ekor ______ yang berwarna –warni terbang di dalam rumah kami.A kupu-kupu C labah-labahB pijat-pijat D labi-labi7. Suasana dalam mesyuarat itu ______ apabila dua pihak berbalah.A huru-hara C lintang-pukangB hingar-bingar D porak-peranda8. Jalan raya yang _____ itu amat berbahaya khususnya kepada penunggang motosikal dan basikal. 84
 • 85. A lintang-pukang C lekuk-lekakB lintang-kedak D kacau-bilau9. Seorang pekerja bahagian stor telah diberhentikan ______ oleh pihak pengurusan pasar raya itukerana masalah disiplin.A terus-menerus C serta-mertaB pontang-panting D tunggang-langgang10. _______ penceroboh itu sedang diperhatikan oleh pihak keselamatan melalui kamera litar tertutup.A Tingkah-laku C Gerak-geriB Sorak-sorai D Desas-desus11. Jalan raya yang baru diturap itu memudahkan kami _____ ke tempat kerja.A ulang-alik C mundar-mandirB pindah-randah D lalu-lalang12. ______ waris keluarga yang ditimpa kemalangan itu masih kedengaran.A Kumat-kamit C Bongkar-bangkirB Senda-gurau D Sedu-sedan13. Ada _______ yang mengatakan bahawa pengurus syarikat itu akan meletakkan jawatan.A tindak-tanduk C corat-coretB karut-marut D desas-desus14. Mata budak itu _______ apabila dimarahi oleh ibunya.A terkebil-kebil C terkelip-kelipB terkial-kial D terikut-ikut15. Penjahat itu ______ untuk melepaskan diri.A melaung-laung C meraung-raungB meronta-ronta D menarik-narik16. Para penyokong pasukan bola sepak Selangor _______ apabila Bambang berjaya menjaringkan gol.A terkial-kial C terkebil-kebilB terikut-ikut D terlonjak-lonjak17. Pelbagai program telah diatur demi menggalakkan penduduk taman itu ______ antara satu sama lain.A percaya-mempercayai C perlu-memerlukanB kasih-mengasihi D kenal-mengenal18. ”Budi cikgu akan saya kenang _______ ,” kata Fatin.A sekuat-kuatnya C selama-lamanyaB semalam-malaman D sehari-harian19. Kita jangan mudah ______ akan cara hidup barat.A terambil-ambil C terikut-ikutB tertiru-tiru D terbuai-buai20. Sampah sarap yang _____ di Sungai Kelantan itu adalah akibat daripada perbuatan segelintir orang 85
 • 86. yang tidak bertanggungjawab.A tertimbul-timbul C tersekat-sekatB tertindih-tindih D terapung-apung 35. BANDINGAN SEMACAMKETERANGAN: 1. Bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan.LATIHAN 35: BANDINGAN SEMACAMIsi tempat kosong dengan kata yang sesuai1. Ramli tidak terangkat beg yang _____seperti batu itu.A berat C kasarB besar D kesat2. Suasana dalam bilik itu sungguh ________seperti pasar.A busuk C ramaiB gelora D bising3. Saya tidak suka pemerintah yang _______seperti Firaun.A ganas C zalimB kejam D dahsyat4. Suasana dalam perpustakaan itu sungguh _____seperti tasik.A tenang C senyapB diam D hening5. Kasut yang ______ seperti kulit biawak itu dijual dengan harga RM 87.90.A licin C kesatB kasar D keras6. Sejak terlantar di hospital selama dua bulan , badan Zarul ______ seperti lidi.A panjang C runcingB kurus D rapuh7. Nani tidak suka makan ubat itu kerana rasanya pahit seperti _________.A .jadam C akar kayuB hempedu D kopi8. Walaupun sudah tua seperti ______ , lelaki itu masih lagi turut serta dalam larian amil itu.A. Haji Bakhil C lengkuasB pendita D mayat9. Zarul gelisah seperti _______ kerana anaknya masih belum keluar dari bilik pembedahan. 86
 • 87. A belut C langauB keldai D cacing kepanasan10. Rizal menurut apa-apa sahaja yang disuruh oleh ketuanya kerana dia lurus seperti _________ .A pembaris C sesikuB bendul D kekisi11. Saya tidak termakan masakan wanita itu kerana rasanya masam seperti ________.A limau C cukaB asam gelugur D asam jawa12. Muka budak itu pucat seperti ______ apabila berada di atas pentas.A bayi C mayatB kulit biawak D cacing13. Peserta perkhemahan itu meluru seperti ______ apabila disuruh terjun ke dalam kolam.A lebah C gajahB babi hutan D badak14. Lelaki yang tinggi seperti _______ itu ialah Cikgu Razak.A galah C bangunanB pokok D tiang15. Walaupun lelaki itu sudah tua tetapi dia miang seperti _______ .A buluh C daun lalangB terung D keladi16. Sungguhpun badan Syazwan besar macam _______ tetapi dia takut seperti _______ .A ikan paus .... lalat C gajah ...tikusB rumah...anak kucing D badan...siput17. Wanita itu cantik seperti ______ tetapi garang seperti ________ .A bidadari ...singa C pramugariB ratu ...harimau D model...kala jengking18. Orang yang kaya seperti ________ itu kedekut seperti _______.A artis ...tangkai jering C menteri...tikusB pengurus ...keldai D jutawan ...Haji Bakhil19. Rumah yang bersih seperti _______ itu kepunyaan Encik Hamidyang rajin seperti _________.A kapas … ulat C menteri …tikusB syurga ....langau D cermin ...lebah20. Perempuan itu mempunyai rambut yang ikal seperti _______ dan hidung yang mancung bak_______.A ombak…tunggal C kongkang..lengkuasB mayang ...seludang D keris ....galah 87
 • 88. PETIKAN PEMAHAMANLATIHAN 1BERITABaca berita di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.TAPAH, Jumaat – Suatu program motivasi bertajuk “ Jati Diri Remaja ” telah dianjurkan olehKelab Rakan Muda Daerah Batang Padang. Program yang disertai oleh 120 orang peserta itutelah diadakan di Lata Kinjang. Separuh daripada peserta adalah ahli Kelab Remaja DaerahBatang Padang, manakala separuh lagi adalah pelajar daripada beberapa buah sekolah didaerah ini. Program tersebut diadakan adalah untuk memberikan pendedahan kepada pesertatentang peranan remaja terhadap pembangunan negara. Selain itu, program ini dapat jugamengisi masa cuti para pelajar dengan kegiatan yang berfaedah serta dapat memupuksemangat kerjasama antara mereka. Selama empat hari program ini berjalan, pelbagai aktiviti yang menarik dijalankan.Antaranya termasuklah sesi latihan dalam kumpulan, ceramah, sukan, dan kegiatan kembara.Menerusi kegiatan seumpama ini para peserta dapat membina keyakinan diri, berfikir secarakritis dan kreatif, serta menyelesaikan masalah dengan bijak. Program ini selaras dengan usaha kerajaan untuk melahirkan generasi pemimpin yangberwibawa dan berwawasan. Selain itu, program seumpama ini diharap dapat membantumengurangkan gejala penyakit sosial yang semakin serius dalam kalangan remaja. Secara keseluruhannya, program ini memberikan faedah yang besar kepada parapeserta. Bertepatan dengan slogan “ Remaja Hari ini Pemimpin Hari Esok ” para peserta dapatdidedahkan kepada asas-asas kepimpinan dengan berkesan.1. Perkataan gejala dalam petikan bermaksud… A. sikap B. amalan C. kelakuan D. tanda-tanda2. Pilih penyataan yang tidak benar. A. Seramai 120 peserta terlibat. B. Program tersebut dijalankan selama seminggu. C. Para peserta terdiri daripada pelajar beberapa buah sekolah. D. Program motivasi itu diadakan berhampiran kawasan air terjun.3. Peserta program didedahkan dengan kemahiran tentang … 88
 • 89. A. semangat kerjasama B. latihan dalam kumpulan dan ceramah C. sukan, kegiatan kembara dan menyelesaikan masalah D. membina keyakinan diri, berfikir secara kritis dan kreatif dan menyelesaikan masalah4. Mengapakah Lata Kinjang dipilih sebagai tempat untuk menjalankan program ini? A. Kawasan berhampiran dengan sumber hutan. B. Mempunyai kemudahan asas yang memberi keselesaan. C. Suasananya damai dengan udara yang nyaman. D. Sesuai untuk perkelahan dan membawa keluarga untuk mandi-manda.5. Apakah kesan yang mungkin dirasai oleh para peserta setelah mengikuti program tersebut ? A. yakin terhadap kebolehan diri sendiri B. yakin akan menjadi seorang pemimpin C. sukar menyelesaikan masalah yang dihadapi D. tidak suka mengambil tahu masalah orang lainLATIHAN 2 PETIKAN CERITABaca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Perut saya mula berkeroncong. Alangkah leganya saya apabila loceng berderingmenandakan waktu rehat. Lantas, kami beratur di luar kelas sebelum bergerak ke kantin. Di kantin, pelbagai makanan dan minuman dijual dengan harga yang berpatutan. Murid-murid diarahkan oleh beberapa orang pengawas agar beratur ketika membeli makanan. Yangdegil pasti diambil tindakan. Saya dan rakan-rakan menjamu selera sambil berbual-bual. Suasana begitu riuh-rendah. Terdapat juga sebilangan ibu bapa murid Tahap 1 terutamanya menemani anak-anakmereka di kantin. Kekadang, situasi begini membuatkan ruang dan tempat makan menjaditerhad. Pusat sumber juga menjadi tumpuan ulat buku pada waktu rehat. Mereka mengambilpeluang untuk menelaah dan mengulang kaji pelajaran. Pustakawan pula sibuk mencatatrekod pinjaman dan pemulangan buku. Selain itu, kedai buku sekolah turut dikunjungi untuk pelajar yang ingin membeli alattulis, buku latihan, dan sebagainya. Tandas juga menjadi sesak untuk mereka yang mahumelepaskan ’hajat’ masing-masing. 89
 • 90. Loceng berbunyi menandakan waktu rehat telah habis. Kami beratur sebelum masuk kedalam kelas untuk meneruskan pembelajaran.1 Beri maksud simpulan bahasa ulat buku yang terdapat di dalam petikan. A membuat kerja sekolah B rajin membaca dan mengulang kaji pelajaran C suka berbincang dengan rakan2 Apakah tindakan yang sewajarnya diambil kepada murid yang melanggar peraturan ketika membeli makanan di kantin? A mereka akan diberi nasihat B mereka tidak akan dibenarkan membeli makanan C mereka akan dibawa berjumpa dengan guru besar D mereka akan dibuang sekolah3 Pada pukul berapakah peristiwa dalam petikan tersebut berlaku? A 8.00 pagi B 10.00 pagi C 12.00 tengah hari D 2.00 petan4 Sebagai seorang pustakawan, apakah tugas anda ? A membaca buku di pusat sumber B meminjam buku di pusat sumber C merekod pemulangan dan pinjaman buku cerita D merekod pemulangan dan pinjaman buku rujukan5 Antara berikut, yang manakah tempat yang bukan dikunjungi semasa waktu rehat ? A Perpustakaaan B Kedai koperasi C Tandas D Makmal sainsLATIHAN 3 90
 • 91. JADUALKaji jadual di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan berikutnya Jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Dusun Muda Kesalahan Melayu Cina India JumlahMelepak di pusat beli-belah 10 9 11 30Ponteng di kafe siber dan pusat permainan 8 20 7 35videoBergaduh 1 2 2 5Mencuri 2 4 3 9Menghisap rokok 30 2 8 40Peras ugut 2 4 8 141. Berapakah beza bilangan pelajar yang melakukan kesalahan menghisap rokok antara kaum Melayu dan Cina di sekolah itu? A 28 orang B 32 orang C 38 orang D 40 orang2. Berapakah bilangan pelajar Melayu yang melakukan kesalahan bergaduh dan peras ugut di sekolah itu? A 35 orang B 19 orang C 5 orang D 3 orang3. Pelajar kaum manakah yang paling ramai mengunjungi pusat permainan video ? A Kaum Melayu B Kaum Cina C Kaum India4. Berapakah jumlah pelajar yang didapati melakukan kesalahan di Sekolah Menengah Kebangsaan Dusun Tua? 91
 • 92. A 172 orang B 133 orang C 131 orang D 120 orang5. Jika kamu sebagai ibu bapa, apakah tindakan kamu agar masalah disiplin di sekolah dapat dikurangkan? A Memberikan kebebasan yang mutlak kepada anak-anak B Menyediakan segala kelengkapan dirinya C Memberi wang saku yang mencukupi D Memberi didikan agama yang sempurnaLATIHAN 4 PUISI 2Baca puisi di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikut.Ibu,Setiap detik nafasmu,Adalah suatu pengorbanan,Berusaha dengan kepayahan,Tidak mengira siang atau malam,Membaiki taraf kehidupan,Demi membela nasib keluarga,Ibu,Demi anak-anak tersayang,Kau rela berhempas pulas,Asal mereka tidak menangis,Disebabkan kelaparan,Atau tertinggal dalam pelajaran,Ibu,Keyakinan mu amat kuat,Untuk mengubah nasib,Pada suatu hari nanti,Dari mendung kepada cerah,Dalam membesarkan anak-anak,Agar berjaya ke menara gading,Menjadi insan mulia,Dihormati masyarakat,Terima kasih wahai ibu. 92
 • 93. 1 Puisi di atas adalah tentang A penderitaan ibu B pengorbanan ibu C penderitaan anak D pengorbanan anak2 Mengapakah ibu berusaha tanpa mengira waktu A untuk hidup mewah B untuk pergi melancong C untuk membaiki taraf di mata masyarakat D untuk membaiki taraf hidup dan membela nasib keluarga3 Perkataan berhempas pulas dalam rangkap kedua bermaksud A bekerja keras B bekerja sederhana C bekerja setiap masa D bekerja kelam kabut4 Pernyataan berikut berkaitan dengan pengorbanan ibu kepada anak kecuali A menjaga makan dan minum B memberi pendidikan sempurna C menasihati anak agar berkelakuan baik D tidak mengambil berat masa depan anak-anak 93
 • 94. 5 Apakah harapan ibu terhadap anak-anaknya A supaya anak-anaknya berjaya dan dihormati masyarakat B supaya anak-anaknya bangga dengan usaha ibu C supaya anak-anaknya belajar siang dan malam D supaya anak-anaknya membalas jasa ibuLATIHAN 5SURAT KIRIMAN 15 Jalan Bunga Mawar, Taman Parit Jaya, 32800 Parit, Perak Darul Ridzuan. 14 MEI 2009. Ke hadapan sahabatku Hazirah yang berada di AU5 Taman Lembah Keramat, Kuala Lumpur. Apa khabar saudari sekarang? Saya dan seisi keluarga di sini, sihat-sihat sahaja. Harapan saya, semoga saudari juga dalam situasi yang menggembirakan. Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada saudari kerana hadiah yang saudari kirimkan tempoh hari. Saya berasa amat gembira menerima hadiah tersebut. 94
 • 95. Saudari masih ingat akan tarikh lahir saya walaupun sudah hampir setahun kita berpisah. Saya juga berdoa semoga persahabatan kita akan kekal untuk selama-lamanya. Bak kata pepatah, “biar jauh di mata tetapi dekat di hati”. Novel yang saudari hadiahkan itu sangat menarik ceritanya. Jalan ceritanya pula ada diselitkan unsur saspens, humor, seram, dan sedih. Saya sungguh terhibur tatkala meniti baris-baris ayat dalam novel itu. Apabila saya berada di babak-babak lucu, saya ketawa sendirian. Cogan kata “Kenang Daku Dalam Doamu” yang tercatat pada buku novel tersebut sungguh dalam pengertiannya. Saya akan jadikan cogan kata itu sebagai mutiara kata yang akan menjalin persahabatan kita hingga ke akhir hayat. Semoga persahabatan ini akan berkekalan. Setakat ini dahulu yang dapat saya coretkan buat tatapan saudari. Akhir kata, sambutlah salam mesra untuk saudari sekeluarga di sana. Sekian, terima kasih. Saya yang ikhlas, Nur Fadhilah1 Siapakah Hazirah di dalam surat itu? A Sahabat B Kawan baru C Sepupu D Saudara2 Dimanakah Hazirah tinggal dahulu? A AU5 Taman Lembah keramat B Taman Parit Jaya C Taman Seberang Jaya D Taman Keramat Jaya3 Mengapakah Nur Fadhilah Mengirim surat kepada Hazira? A Mengucap selamat hari jadi B Mengucapkan terima kasih C Mengucap selamat tinggal D Mengucap selamat datang4 Pilih penyataan yang sama maksud dengan humor A suka 95
 • 96. B Gembira C Ketawa D Jenaka5 Antara berikut yang manakah sama maksud dengan “ kenang daku dalam doamu” A Selalu berdoa B Selalu teringat kepada seseorang sambil berdoa C Sentiasa mendoakan kebaikan seseorang yang di ingati D Mendoakan kebaikan seseorangLATIHAN 6UCAPANBaca ucapan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, guru besar, guru-guru dan rakan-rakan.Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Alam Sekitar keranamemberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan ucapan tentang kempen kitarsemula. Amalan kitar semula bahan-bahan buangan dapat mengurangkan masalahpencemaran alam sekitar yang semakin hari semakin meruncing. Sikap masyarakat yangsering memandang ringan terhadap pentingnya amalan kitar semula amatlah dikesali.Hadirin sekalian, Kempen kitar semula ini merupakan suatu langkah yang bijak. Kempen ini dapatmemberi kesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara-cara mengitar semulabahan-bahan buangan. Banyak cara yang boleh dilakukan untuk menjayakan kempen ini. Bahan-bahan lamadi rumah seperti perabot buruk, bekas makanan dan botol air boleh diguna semula. Bahan-bahan ini boleh dijadikan pasu bunga, pembalut hadiah, hiasan antik dan sebagainya. Amalan ini jika dilaksanakan secara berterusan pasti akan membuahkan hasil yangkita harapkan. Setakat ini sahaja yang dapat saya sampaikan. Saya berharap agar kempen ini akanberjaya mencapai matlamatnya. Sekian, terima kasih.1 Mengapakah amalan kitar semula perlu diambil berat oleh setiap orang? A Sesiapa yang tidak mengitar semula akan didenda. B Bahan-bahan kitar semula merupakan bahan yang berharga. C Amalan ini perlu dilakukan untuk menjayakan kempen kitar semula. 96
 • 97. D Amalan kitar semula dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar.2 Objektif kempen kitar semula adalah untuk ... A memberi kesedaran dan pengetahuan tentang cara-cara mengitar semula bahan-bahan buangan. B memberi kesedaran bahawa mengitar semula bahan buangan dapat menambahkan pendapatan. C menggalakkan orang ramai menderma barang-barang terpakai. D menggalakkan orang ramai menyertai kempen yang dianjurkan ini.3 Bahan-bahan berikut dapat dikitar semula, kecuali A gas B kertas C botol kaca D barang plastik4 Rangkaikata membuahkan hasil bermaksud A mencapai tahap B memberi keburukan C memberikan keyakinan D mendatangkan sesuatu5 Harapan pengucap pada akhir ucapannya agar kempen kitar semula... A disertai ramai. B berjalan lancar. C diadakan pada setiap tahun. D berjaya mencapai matlamatnya.LATIHAN 7 CATATANBaca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.Pada cuti penggal yang lalu, saya telah dibawa oleh pak cik saya mengunjungi sahabatnya disebuah perkampungan orang asli. Yang berikut ialah catatan ringkas tentang kunjungan sayaitu.Sabtu, 2 November 2008Pukul 8.30 pagi bertolak dari Petaling Jaya menuju ke bandar Seremban. Bersarapan pagi diperhentian rehat Nilai. Pukul 10.30 pagi bertolak ke Kampung Bukit Berapit.Pukul 1.30 petang sampai di Bukit Berapit. Oleh sebab kampung orang asli ituterlalu jauh dan terpencil, tidak ada kenderaan untuk ke sana. Kami terpaksa berjalan kaki.Waktu itu jam telah menunjukkan pukul 6.30 petang. Kami bermalam di sebuah rumah orangMelayu di situ. 97
 • 98. Ahad, 3 November 2008 Pukul 8.30 pagi, kami memulakan perjalanan. Saya berasa sungguh seronok melalui sebatang lorong yang dikelilingi belukar. Nasib kami malang apabila hujan turun dengan lebatnya. Kami terpaksa berteduh di sebuah pondok usang. Hujan masih turun hingga ke petang. Kami bermalam di pondok usang itu. Nasib baik kami ada membawa sedikit bekalan. Isnin, 4 November 2008 Saya diserang demam selesema. Pak cik tidak dapat membuat keputusan sama ada hendak meneruskan perjalanan atau pulang sahaja. Pak cik memberi saya pil demam yang dibawanya. Beberapa jam kemudian, saya berasa segar semula. Pukul 6.00 petang selamat sampai di Kampung Lanjut Manis. Selasa, 5 November 2008 Berada di rumah Encik Ulung, sahabat karib pak cik. Berasa seronok tinggal di kampung yang aman, tenang dan damai itu. Demam saya mulai reda. Khamis, 7 November 2008 Kembali ke Petaling Jaya.1 Di manakah mereka bermalam pada 2 November 2008 ? A di Kampung Bukit Berapit B di Kampung Lanjut Manis C di rumah orang Melayu D di Nilai2 Berapa lamakah mereka berada di rumah Encik Ulung? A dua hari B empat hari C lima hari D Seminggu3 Apakah keputusan yang dibuat oleh pak cik pada 4 November 2008 ? A berpatah balik B meneruskan perjalanan C menunggu di tengah hutan rimba itu D tidak dapat membuat sebarang keputusan4 Mereka tidak kelaparan semasa bermalam di tengah rimba itu kerana... A mereka diberi makan oleh penduduk kampung B mereka ada membawa bekalan makanan C mereka makan pucuk kayu D mereka minum air hujan5 Apakah yang dimaksudkan dengan reda di dalam petikan di atas? A semakin bertambah 98
 • 99. B masih di tahap yang sama C Berhenti D KebahLATIHAN 8 DIALOGBaca dan fahami dialog di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.Milah : Selamat petang, Mei Ling. Lama betul kita tak jumpa. Apa Khabar?Mei Ling : Khabar baik, Milah. Ke mana awak menghilang selama ini?Milah : Oh, janganlah berkata begitu! Saya pulang ke kampung datuk saya di Perak.Mei Ling : Patutlah saya tidak nampak awak. Seronokkah awak bercuti di sana?Milah : Seronok. Nenek kirim salam pada awak. Saya banyak bercerita tentang awak kepadanya. Oh, ya Mei Ling! Terlupa pula saya ! Ini ialah buah tangan saya untuk awak.Mei Ling : Wah, cantiknya beg mengkuang ini! Milah. Tentu mahal harganya,Milah : Tidaklah mahal. Nenek saya yang menganyamnya. Mei Ling, awak tidak ke mana-mana pada cuti sekolah yang lalu?Mei Ling : Saya tidak ke mana-mana kerana emak saya baru bersalin?Milah : Wah, seronoknya ! Nanti saya ingin menziarahi ibu dan adik baru awak.Mei Ling : Baiklah. Kita jumpa selepas waktu sekolah nanti.1 Ke manakah Milah pergi semasa cuti sekolah? A Rumah Milah B Rumah datuk C Rumah tumpangan D Rumah peranginan 99
 • 100. 2 Apakah kemahiran nenek Milah? A Menangkap ikan B Menganyam beg C Melukis gambar D Memasak3 Mengapakah Mei Ling tidak ke mana-mana pada cuti sekolah yang lalu? A Ibunya baru melahirkan adiknya B Bapa tidak mahu bercuti C Mei Ling terpaksa menjaga adik4 Semua pernyataan di bawah adalah benar tentang petikan, kecuali A Milah dan Mei Ling bersahabat baik B Nenek Milah mahir menganyam beg C Mei Ling mendapat adik baru D Ibu Mei Ling pandai memasak5 Maksud perkataan menziarahi dalam petikan ialah A mempersilakan B melihat C melawat D mengintaiLATIHAN 8 DIALOGBaca dan fahami dialog di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.Milah : Selamat petang, Mei Ling. Lama betul kita tak jumpa. Apa Khabar?Mei Ling : Khabar baik, Milah. Ke mana awak menghilang selama ini?Milah : Oh, janganlah berkata begitu! Saya pulang ke kampung datuk saya di Perak.Mei Ling : Patutlah saya tidak nampak awak. Seronokkah awak bercuti di sana? 100
 • 101. Milah : Seronok. Nenek kirim salam pada awak. Saya banyak bercerita tentang awak kepadanya. Oh, ya Mei Ling! Terlupa pula saya ! Ini ialah buah tangan saya untuk awak.Mei Ling : Wah, cantiknya beg mengkuang ini! Milah. Tentu mahal harganya,Milah : Tidaklah mahal. Nenek saya yang menganyamnya. Mei Ling, awak tidak ke mana-mana pada cuti sekolah yang lalu?Mei Ling : Saya tidak ke mana-mana kerana emak saya baru bersalin?Milah : Wah, seronoknya ! Nanti saya ingin menziarahi ibu dan adik baru awak.Mei Ling : Baiklah. Kita jumpa selepas waktu sekolah nanti.1 Ke manakah Milah pergi semasa cuti sekolah? A Rumah Milah B Rumah datuk C Rumah tumpangan D Rumah peranginan2 Apakah kemahiran nenek Milah? A Menangkap ikan B Menganyam beg C Melukis gambar D Memasak3 Mengapakah Mei Ling tidak ke mana-mana pada cuti sekolah yang lalu? A Ibunya baru melahirkan adiknya B Bapa tidak mahu bercuti C Mei Ling terpaksa menjaga adik4 Semua pernyataan di bawah adalah benar tentang petikan, kecuali A Milah dan Mei Ling bersahabat baik B Nenek Milah mahir menganyam beg C Mei Ling mendapat adik baru D Ibu Mei Ling pandai memasak5 Maksud perkataan menziarahi dalam petikan ialah A mempersilakan B melihat C melawat D mengintai 101
 • 102. LATIHAN 9 LAPORANBaca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Laporan Perkhemahan Pengakap Pasukan pengakap SJK (T) Tun Sambanthan, Pahang telahmenganjurkan perkhemahan pengakap di Taman Negara selama dua haribermula pada 4 Mei 2009. Perkhemahan ini disertai oleh 80 orang anggotapengakap dan 5 orang guru pengiring. Tujuan utama perkhemahan ini diadakan adalah untuk mendedahkanmurid-murid kepada suasana perkhemahan, memberi pengalaman hidup dihutan dan menanam sikap kerjasama dalam kalangan anggota-anggotapengakap. Berbagai-bagai acara menarik serta mencabar telah dijalankan.Antaranya termasuklah pertandingan memasak dan mengenal berbagai-bagaikehidupan di hutan. Persembahan setiap kumpulan yang terdiri daripada 10orang peserta turut menyerikan malam penutupan itu. Semua anggota pengakap sangat gembira dapat berkhemah di sini.Segala pengalaman akan terus disimpan dan terpahat dalam hati setiapanggota.Disediakan oleh , 10 MEI 2009.…Mariamah………( MARIAMAH A/P VELLU )Setiausaha ,Pasukan Pengakap ,SJKT Tun Sambanthan.1 Perkataan menganjurkan dalam petikan bermaksud ...... A mengendalikan B mengadakan 102
 • 103. C mengajar D membuat2 Bilakah perkhemahan itu berakhir ? A 4 Mei 2009 B 5 Mei 2009 C 6 Mei 2009 D 7 Mei 20093 Berapa orangkah yang terlibat dalam perkhemahan ini ? A 75 orang B 80 orang C 84 orang D 85 orang4 Apakah tujuan utama perkhemahan diadakan ? A Aktiviti tahunan pasukan pengakap. B Mengisi masa lapang semasa cuti sekolah. C Mendedahkan kehidupan di hutan kepada anggota pengakap. D Mendedahkan suasana perkhemahan, memberi pengalaman dan memupuk semangat kerjasama.5 Pernyataan yang berikut adalah salah kecuali ……. A persembahan diadakan pada malam pertama. B perkhemahan itu berlangsung di Taman Templer. C acara menarik yang dijalankan termasuklah pertandingan melukis. D semua anggota pengakap sangat gembira kerana dapat berkelah di situ.LATIHAN 10 RENCANABaca rencana di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. 103
 • 104. Katak puru merupakan haiwan berdarah sejuk yang tergolong dalam kumpulan amfibia.Katak puru dapat hidup di dua alam, iaitu di air dan di darat. Haiwan ini bernafas melalui paru-paru dan kulitnya. Katak puru mempunyai gigi pada bahagian atas di dalam mulutnya. Katak purumempunyai lidah yang kuat untuk melambung mangsanya terus ke dalam mulut. Haiwan unikini mampu melompat sejauh dua meter. Katak puru melindungi tempat kediaman mereka dengan pelbagai cara termasuklahdengan mengeluarkan bunyi, mengejar penceroboh dan menyerang dengan cara melompat. Katak puru betina amat tertarik dengan katak puru jantan yang mampu menyediakanmakanan yang banyak di kawasan kediamannya. Seekor katak puru betina mampumengeluarkan kira-kira 25,000 biji telur. Telur-telur ini kemudiannya bercantum antara satusama lain dan terapung-apung di permukaan air. Haiwan ini akan menjaga anak-anaknyayang dikenali sebagai berudu hinggalah usianya dua tahun. Saiz katak puru bergantungkepada panjang berudu. Ini bermakna, berudu yang bersaiz panjang akan mempunyaipeluang hidup yang lebih besar selepas proses metamorfosis. Pendengaran adalah deria yang paling penting bagi haiwan ini kerana katak puru jantanberlumba-lumba mengeluarkan bunyi semasa berada di kawasan kolam yang menjadi tempatpembiakan bagi haiwan ini. Manakala katak puru betina pula akan menyahut bunyi itu secaraagresif dan tanpa henti. 1. Bagaimanakah katak puru bernafas? A melalui insang B melalui paru-paru C melalui kulit D melalui paru-paru dan kulit 2. Berapakah jarak yang mampu dilompat oleh seekor katak puru? A 1.0 meter B 1.5 meter C 2.0 meter D 2.5 meter 3. Mengapakah katak puru betina sangat tertarik dengan kata puru jantan? A kata puru jantan sangat kuat B kata puru jantan lebih besar saiznya C kata puru jantan suka berlumba-lumba mengeluarkan bunyi D katak puru jantan mampu menyediakan makanan yang banyak 104
 • 105. 4. Yang manakah antara berikut benar tentang katak puru betina? A tidak dapat menghasilkan telur B dapat menghasilkan kira-kira 25 000 biji telur C tidak menyahut apabila terdengar bunyi daripada kata puru jantan D mampu menyediakan banyak makanan di kawasan kediaman 5. Penyataan berikut merupakan ciri-ciri yang ada pada katak puru, kecuali.. A haiwan ini hidup di air dan di darat. B haiwan ini bernafas melalui paru-paru dan kulit. C gigi katak puru letaknya pada bahagian bawah di dalam mulutnya. D katak puru tergolong dalam kumpulan haiwan amfibia berdarah sejuk.LATIHAN 11 SYARAHANBaca petikan di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang bijaksana,Tuan Guru Besar,guru-guru dan rakan-rakan yang budiman. “Kepentingan Air kepada Tubuh Kita” ialah tajuksyarahan saya pada pagi ini.Hadirin yang dihormati, Setiap hari kita memerlukan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal untukmeneruskan kehidupan. Air merupakan keperluan asas manusia. Ketiga-tiganya salingmelengkapi antara satu sama lain. Namun begitu, air termasuk dalam kumpulan makananyang sangat penting dalam tubuh kita. Kita boleh hidup tanpa makan tujuh hari, tetapi akanmati jika tidak mendapat air lebih daripada empat hari. 105
 • 106. Hadirin yang dikasihi, Untuk pengetahuan anda semua, tubuh kita diliputi air sebanyak 50 hingga 70 peratusdaripada berat badan. Dehidrasi atau kehilangan air dalam badan berlaku apabila kitaberpeluh. Apabila air dalam badan seseorang itu hilang sebanyak satu hingga empat peratusdaripada keseluruhan badan, prestasi seseorang itu menurun dengan mendadak. Seseorangakan menemui ajal jika kehilangan air melebihi sepuluh peratus.Hadirin yang dihormati, Terdapat beberapa punca yang menyebabkan kehilangan air dari tubuh kita, antaranyaialah suhu, cuaca, dan jangka masa latihan bagi ahli sukan. Peluh akan keluar dengan banyakjika latihan berterusan tanpa henti dilakukan. Selain itu, kita akan berpeluh dengan banyakuntuk membebaskan tenaga apabila berada dalam suasana cuaca yang panas. Jumlah pengambilan air dapat ditentukan dengan melihat kehilangannya melalui airkencing. Seseorang individu dikatakan mempunyai tahap dehidrasi yang baik akan membuangair kecil lebih kurang satu jam setengah hingga dua jam sekali. Jika seseorang hanyamembuang air kecil beberapa kali sehari, dia perlu meningkatkan pengambilan air.Hadirin yang dihormati, Semua atlet sukan akan kehilangan air mencapai hingga sepuluh peratus daripadaberat badan mereka. Bagi pemain hoki dan bola sepak pula akan kehilangan air antara duahingga empat peratus. Justeru mereka perlulah mengambil air dari semasa ke semasa. Makakita hendaklah minum air sekurang-kurang lapan gelas sehari untuk menjamin kesihatan. “Rakyat Sihat , Negara Maju “Sekian, terima kasih.1. Pertandingan syarahan tersebut dijalankan peringkat A. daerah B. negeri C. sekolah D. kelas.2. Seseorang itu akan menemui ajal jika kehilangan air melebihi A. empat peratus B. dua peratus C. sepuluh peratus D. dua belas peratus.3. Dehidrasi normal berlaku apabila seseorang itu A. kerap buang air kecil B. buang air kecil satu jam setengah hingga dua jam sekali. 106
 • 107. C. sentiasa berpeluh dalam cuaca panas. D. buang air kecil beberapa kali sahaja dalam sehari.4. Perkataan mendadak dalam petikan bermaksud A. dengan segera B. secara tiba-tiba C. melonjak D. banyak5. Jika kamu merupakan atlet maraton, berapakah kehilangan air yang boleh berlaku. A. enam hingga sepuluh peratus B. dua hingga empat peratus. C. empat hingga enam peratus D. melebihi tujuh puluh peratus.LATIHAN 12IKLANTeliti iklan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. PERADUAN MELUKIS SEMPENA HARI ALAM SEKITAR anjuran KEMENTERIAN ALAM SEKITAR dengan kerjasama KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA dan THE NEW STRAITS TIMES PRESS (M) BHD.Jangan lepaskan peluang untuk mengasah bakat anda serta menggondol hadiah-hadiahyang lumayan. 107
 • 108. Kumpulan A Hadiah Pertama: RM300 Hadiah Kedua: RM200 Hadiah Ketiga: RM100 Lima Hadiah Sagu Hati: Buku bernilai RM50 setiap satu. (Hadiah sumbangan Pustaka Timur)Kumpulan B Hadiah Pertama: RM500 Hadiah Kedua: RM350 Hadiah Ketiga: RM175 Tiga hadiah Sagu Hati: Alat Tulis bernilai RM50 setiap satu. (Hadiah sumbangan Tinta Emas Sdn. Bhd.)Syarat-syarat penyertaan1. Terbuka kepada semua pelajar di negeri Selangor Darul Ehsan sahaja.2. Pelajar hendaklah mengisi borang penyertaan yang akan disiarkan dalam akhbar kumpulan New Straits Times Press (M) Bhd. yang akan disiarkan pada hari Selasa 14 Julai 2009.3. Maklumat dalam borang hendaklah lengkap dan mestilah disahkan oleh ibu bapa serta pihak sekolah.4. Satu salinan fotokopi surat beranak atau kad pengenalan hendaklah disertakan bersama perdaftaran tersebut.5. Borang penyertaan hendaklah dihantar oleh pihak sekolah.6. Kumpulan A terbuka kepada pelajar berusia 9 - 12 tahun. Kumpulan B terbuka kepada pelajar 13 - 16 tahun.7. Tema lukisan ini akan ditentukan kemudian nanti.8. Tarikh dan tempat pertandingan seperti di bawah: Tempat: Balai Seni Lukis Shah Alam Tarikh: 2 Ogos 2009 Masa: 9.00 pagi.9. Bahan-bahan untuk melukis tidak perlu dibawa, kecuali kertas lukisan peserta sendiri.1. Perkataan menggondol dalam petikan bermaksud A. mendapat B. mengangkat C. membawa D. memangkas 108
 • 109. 2. Berapakah perbezaan hadiah wang yang ditawarkan antara dua kumpulan itu? A. RM725 B. RM425 C. RM350 D. RM3253. Mengapakah borang itu perlu disahkan oleh ibu bapa dan juga pihak sekolah? A. Untuk menentukan kesahihan maklumat dalam borang itu. B. Untuk menentukan peserta adalah rakyat negeri Selangor. C. Untuk memastikan pelajar itu bersekolah di negeri Selangor. D. Untuk menentukan pelajar itu berbakat dalam lukisan.4. Semua makluman berikut benar tentang peraduan itu kecuali A. peraduan itu terbuka kepada pelajar di negeri Selangor sahaja. B. peserta diminta membawa bahan-bahan untuk melukis. C. pihak penganjur belum lagi memutuskan tema lukisan. D. sektor swasta turut sama menjayakan peraduan tersebut.5. Berapakah jumlah wang yang diperolehi Daud jika dia memenangi dua daripada hadiah utama Kumpulan B ? A. RM 175 B. RM 350 C. RM 500 D. RM 675 BAHASA MELAYU PENULISAN BAHAGIAN AKarangan Jenis BergambarA ) Karangan Bergambar TunggalA Karangan yang hendak ditulis itu hendaklah berpandukan gambar yang telah disediakan. Setiap gambar perlu dipastikan bila , di mana dan waktu supaya penulisan lebih jelas Perlu meneliti seluruh gambar dengan mendalam . Pastikan apa yang berlaku, apa yangdikerjakan, dan suasana.d Sewaktu menulis , pastikan diri terlibat di dalam di dalam gambar, bukan sebagai pencerita dariluar atau dijadikan karangan penerangan. 109
 • 110. Ceritakan peristiwa yang ada di dalam gambar tersebut dalam bentuk karangan.B ) Karangan Bergambar BersiriB Karangan hendak berpandukan gambar-gambar yang telah disediakan. Sebaik-baiknya jadikan diri kamu terlibat sama dengan cerita yang hendak ditulis. Setiap perenggan berdasarkan sekeping gambar . Karangan yang hendak ditulis itu hendaklah berpandukan peristiwa-peristiwa yang terdapat didalam gambar-gambar tersebut mengikut urutan atau susunan.d Boleh menyertakan tajuk , tetapi tidak menjadi kemestian.LATIHAN 1Bina lima ayat berdasarkan aktiviti dalam gambar di bawah. 110
 • 111. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LATIHAN 2Bina lima ayat lengkap berdasarkan gambar 111
 • 112. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LATIHAN 3 Bina lima ayat yang lengkap berdasarkan gambar 112
 • 113. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LATIHAN 4Bina lima ayat berdasarkan situasi yang terdapat dalam gambar. 113
 • 114. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LATIHAN 5Bina lima ayat berkaitan faedah yang terdapat dalam gambar. 114
 • 115. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LATIHAN 6 115
 • 116. Bina lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________LATIHAN 7 116
 • 117. Bina lima ayat yang lengkap tentang graf di bawah________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 117
 • 118. BAHASA MELAYU PENULISAN BAHAGIAN B KARANGAN BERFORMAT KARANGAN JENIS DIALOGKeterangan:1. Terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu:- a) Perbualan telefon b) Perbualan biasa c) Temu ramah / wawancara2. Melibatkan dua atau lebih watak:- a) Watak pertama menyoal b) Watak kedua menjawab3. Menggunakan kata ganti nama:- a) awak / saya b) saudara / i c) Encik / tuan / puan / pak cik / mak cik4. Format:- Farid : Apa khabar? pendahuluan Salim : Khabar baik. Salim : Dah petang ni, mari pulang. penutup Farid : Baiklah, jumpa lagi esok.5. Boleh gunakan kata singkatan; Contoh: tak (tidak), nak (hendak), ni (ini), tu (itu), dah (sudah) dll.6. Penggunaan tanda baca: : . , ! ? - Tidak boleh guna tanda “mmm” 118
 • 119. latihan Soalan Semasa di kedai runcit kamu bertemu dengan rakan yang sedang membeli banyak1 makanan ringan. Kamu menasihatinya tentang bahaya makanan tersebut. Tuliskan perbualan kamu itu.RANGKA KARANGANPendahuluanA: Salam – bertanya apa yang dibeli.B: Jawab salam – memberitahu apa yang dibeli – bertanya apa yang A beliA: Beli tepung – buat kuih – tidak suka makan makanan ringanIsi-isi penting1. - Isi: Tidak baik banyak memakan makanan ringan - Huraian: Mengandungi banyak bahan kimia; bahan perisa dan bahan pewarna - Huraian lanjut: Kandungan gula dan garam juga tinggi2. - Isi: Menyebabkan penyakit - Huraian: Darah tinggi, kencing manis dan buah pinggang - Huraian lanjut: Jika terlalu banyak makan – kesannya – jangka masa yang lama – terkena penyakit3. - Isi: Jangan terpengaruh dengan iklan - Huraian: Hanya untuk melariskan jualan – pentingkan keuntungan - Huraian lanjut: Tidak hiraukan kepentingkan – kesihatan pengguna4. - Isi: Berhenti memakan makanan ringan - Huraian: Memberitahu keluarga – menasihati adik-adik - Huraian lanjut: Menukar kegemaran kepada kuih-muihPenutupA: Menjemput ke rumah – berbual lebih panjang – makan kuih-muihB: Akan pergi kalau ada kelapangan – terima kasih atas nasihatA: Sama-sama – minta diri untuk pulang – salamB: Jawab salam 119
 • 120. CONTOH KARANGAN:Salim : Apa khabar Rosli? Apa yang awak beli tu?Rosli : Khabar baik. Oh, awak Salim! Saya nak beli makanan ringan ni. Saya suka makan makanan ringan, rasanya sedap. Awak pula nak beli apa?Salim : Saya nak beli tepung gandum kerana mak saya nak buat kuih. Saya tidak suka makan makanan ringan kerana tidak baik banyak memakan makanan ringan. Cikgu kata makanan ringan mengandungi banyak bahan kimia seperti bahan perisa dan bahan pewarna. Manakala kandungan gula dan garam di dalamnya juga tinggi.Rosli : Apa akan jadi kalau kita makan terlalu banyak makanan ringan?Salim : Ia akan menyebabkan penyakit seperti darah tinggi, kencing manis dan buah pinggang. Jika terlalu banyak makan, dalam jangka masa yang lama kita akan terkena penyakit.Rosli : Tetapi iklan makanan ringan itu sungguh menarik. Betul tak?Salim : Kita jangan terpengaruh dengan iklan-iklan tersebut. Itu hanya untuk melariskan jualan kerana pengilang hanya pentingkan keuntungan sahaja dan mereka tidak hiraukan kepentingkan serta kesihatan pengguna.Rosli : Kalau begitu makanan ringan ni memang tidak berkhasiat dan membahayakan kesihatan.Salim : Betul tu.Rosli : Kalau begitu saya akan berhenti memakan makanan ringan. Saya akan memberitahu keluarga saya dan menasihati adik-adik saya supaya tidak makan makanan ringan lagi. Saya nak menukar kegemaran kepada makan kuih-muih sahaja.Salim : Baguslah kalau begitu. Eh, jemputlah ke rumah saya! Nanti kita boleh berbual lebih panjang sambil makan kuih-muih.Rosli : Saya akan pergi ke rumah kalau ada kelapangan. Terima kasih atas nasihat yang telah awak berikan kepada saya.Salim : Sama-sama. Saya minta diri untuk pulang. Nanti kita jumpa lagi.Rosli : Baiklah. 120
 • 121. Latihan Soalan Anda mengunjungi sahabat anda selepas kejadian banjir kilat yang lalu untuk 2 bertanyakan tentang kejadian sebenar. Tulis perbualan anda berdua selengkapnya.RANGKA KARANGANPendahuluanucapan selamat - bertanyakan khabarIsi-isi Penting(a) kejadian banjir kilat yang paling teruk pada tahun ini(b) berpunca daripada hujan lebat selama lima jam tanpa henti(c) pembuangan sampah sarap yang tidak bersistem - saluran air tersumbat(d) banyak rumah yang tenggelam - harta benda rosak - tiada nyawa yang terkorbanPenutupberharap agar dia bersabar - sedia menghulurkan bantuan Latihan Soalan3 Kamu sedang berbual-bual dengan seorang kawan kamu. Perkara yang dibualkan adalah tentang cara-cara menjaga kesihatan badan. Tuliskan dialog antara kamu dengan kawan kamu itu.RANGKA KARANGANPendahuluanmenjaga kesihatan amat penting - hidup akan lebih selesa dan bahagiaIsi-isi Penting(a) makan makanan yang seimbang dan berkhasiat - tidak mengambil makanan yang memudaratkan kesihatan(b) melakukan senaman ringan - menjalankan aktiviti-aktiviti yang berfaedah - badan sihat dan otak cerdas(c) menjaga kebersihan diri, tempat tinggal, dan alam sekeliling(d) menjauhi amalan yang dapat menjejaskan kesihatanPenutupkesihatan tidak boleh dibeli dengan wang ringgit - mengambil berat akan kesihatan diriCONTOH KARANGAN:Arif : Apa khabar Johan? Apa yang sedang awak buat tu?Jais : Oh, awak rupanya Arif! Khabar baik. Saya sedang membaca risalah tentang cara- cara menjaga kesihatan badan.Arif : Memang bagus risalah yang awak baca tu. Menjaga kesihatan amat penting kerana badan yang sihat akan menjadikan hidup kita lebih selesa dan bahagia.Jais : Untuk menjaga kesihatan, kita perlu makan makanan yang seimbang dan 121
 • 122. berkhasiat. Janganlah kita mengambil makanan yang memudaratkan kesihatan seperti makanan yang tidak bertutup, makanan dalam tin, makanan yang sudah basi, dan makanan ringan.Arif : Selain menjaga pemakanan, apa lagi yang perlu dilakukan?Jais : Selain makan makanan yang berkhasiat, kita perlu melakukan senaman ringan seperti bersenam dan berjogging serta menjalankan aktiviti-aktiviti yang berfaedah seperti berkebun. Dengan cara demikian, badan kita akan sihat dan otak akan cergas.Arif : Bagaimana pula dengan kebersihan diri dan tempat tinggal kita?Jais : Kita perlu menjaga kebersihan diri seperti mandi, memotong rambut dan kuku, serta memakai pakaian yang bersih. Rumah tempat kita tinggal dan alam sekelilingnya perlu dijaga supaya bersih. Dengan itu, serangga dan haiwan pembawa penyakit tidak akan membiak.Arif : Selain perkara-perkara yang telah awak sebut tadi, saya rasa kita juga perlu menjauhi amalan yang dapat menjejaskan kesihatan seperti merokok, malas bersenam, dan menyalahgunakan dadah.Jais : Betul kata awak tu. Awak mesti ingat bahawa kesihatan tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Kita patut mengambil berat akan kesihatan diri kita.Arif : Nampaknya banyak pengetahuan yang saya peroleh pada hari ini. Eh, nampaknya hari dah nak senja ni! Saya pulang dululah.Jais : Baiklah. Nanti kita jumpa lagi esok di sekolah.Arif : Ya, jumpa lagi esok. Selamat tinggal Latihan Soalan4 Kebanyakan kemudahan awam di tempat anda telah rosak. Tulis perbualan antara anda dengan abang anda tentang tanggungjawab masyarakat terhadap kemudahan awam.RANGKA KARANGANPendahuluankemudahan awam di tempat anda rosak - perbuatan golongan yang tidak bertanggungjawabIsi-isi Penting(a) perlu menggunakan kemudahan awam dengan baik - mengikut keperluan saja(b) menjaga kemudahan awam seperti menjaga harta benda sendiri - menghargai kemudahan yang disediakan oleh kerajaan(c) memastikan kemudahan awam itu berfungsi dengan baik - tidak membahayakan sesiapa(d) melaporkan masalah dan kerosakan yang dihadapi kepada pihak yang berkenaanPenutupkesal - tiada kesedaran sivik di kalangan masyarakat 122
 • 123. Latihan Soalan5 Anda menemui doktor kerana anda mengalami batuk-batuk dan selsema. Tulis dialog antara anda dengan doktor berhubung dengan masalah kesihatan anda.RANGKA KARANGAN:Pendahuluandoktor bertanyakan masalah anda - menyatakan masalah kesihatan yang anda hadapiIsi-isi Penting(a) doktor mengatakan suhu badan anda meningkat - namun tekanan darah normal(b) menyuruh anda meminum banyak air suam - untuk menggantikan air yang berkurangan di dalam badan - ditegah meminum air berais(c) mengurangkan makanan yang berminyak dan berlemak - mendapatkan rehat secukupnya(d) mengurangkan aktiviti-aktiviti di luar - cuaca tidak menentu - menjejaskan kesihatanPenutupmengucapkan terima kasih - meminta diri KARANGAN JENIS LAPORANKETERANGAN: 1. Perlu memastikan jenis laporan, sama ada; - aktiviti persatuan (B.Melayu, Matematik, PBSM, pengakap dll) - perayaan (pasar ria, pesta ria dll.) - sambutan (hari guru, hari sukan, hari kemerdekaan dll.) - perasmian (pusat sumber, taman sains, makmal komputer dll.) - lawatan (tempat bersejarah, ibu kota, tempat menarik, rekreasi dll.) 2. Laporan aktiviti persatuan - Ada senarai nama jawatankuasa - Sejarah penubuhan - Jumlah ahli - Aktiviti dan kejayaan sepanjang tahun 3. Format laporan - Ada tajuk (huruf besar dan bergaris) 123
 • 124. Contoh: LAWATAN KE MELAKA - Laporan disediakan oleh, - Tandatangan, nama, dan jawatan pelapor (biasanya setiausaha) Contoh: Yang benar, 24 JANUARI 2009. Mohd Adnin …………………………. (Mohd Adnin bin Aman) Setiausaha, Pasukan Pengakap, Sekolah Kebangsaan Tanjung Ara. - Tarikh laporan dibuat Contoh: 24 JANUARI 2009.Latihan Soalan1 Kamu telah menyertai perkhemahan unit beruniform sekolah. Kamu telah ditugaskan untuk menulis laporan tentang perkhemahan itu. Tulis laporan kamu selengkapnya.RANGKA KARANGAN Tajuk Laporan:PendahuluanTarikh – nama unit berunifom – sekolah – aktiviti – bilangan hari – tempat.Isi-isi penting5. Bilangan ahli – bilangan guru – masa bertolak – masa sampai – taklimat guru – keselamatan, disiplin, ikut arahan, dll.6. Aktiviti – hari pertama – selepas taklimat – membahagikan kumpulan - mendirikan khemah – mencari kayu api – memasak - makan malam – persembahan kebudayaan – pelbagai telatah.7. Aktiviti – hari kedua – sembahyang subuh – senaman pagi – sarapan – berkawat – latihan pertolongan cemas – masak - makan tengahari – ceramah – minum petang – berkemas – pulang.8. Pengalaman yang diperolehi; berdikari, bekerjasama, disiplin, ilmu pengetahuan tentang pertolongan cemas, - keyakinan diri – menjalani aktiviti mencabar.PenutupSampai di sekolah jam - walaupun penat – gembira – dapat berkhemah – berharap dapat berkhemah lagi. 124
 • 125. Laporan disediakan oleh, Tarikh.Tandatangan( Nama )Jawatan,Persatuan,Sekolah.CONTOH KARANGAN Laporan Perkhemahan Pasukan Pengakap Pada 25 Mac 2008 yang lalu, Pasukan Pengakap Sekolah Kebangsaan Mercang telahmengadakan aktiviti perkhemahan di Kem Seri Bari selama dua hari. Seramai 30 orang ahli pengakap dan lima orang guru pengiring mengikuti perkhemahan ini.Kami bertolak dari sekolah pada pukul 8.30 pagi dan tiba di tapak perkhemahan pada pukul 10.30 pagi.Sebelum mendirikan khemah, kami diberi taklimat oleh guru tentang aspek keselamatan, disiplin, arahandan lain-lain. Pada hari pertama iaitu selepas taklimat, kami dibahagikan mengikut kumpulan. Setiap ahlidalam kumpulan membuat tugas mendirikan khemah, mencari kayu api dan memasak. Selepas makanmalam, kami mengadakan persembahan kebudayaan. Pelbagai telatah dan gelagat dapat kami lihat padapersembahan itu. Pada hari kedua iaitu selepas sembahyang subuh, kami mengadakan senaman pagi.Kemudiannya bersarapan dan menjalani latihan kawat. Pada pukul 10.30 pagi, kami mengikuti latihanpertolongan cemas. Pukul 12.00 tengah hari kami memasak makanan tengah hari. Pukul 2.00 petangkami mendengar ceramah ilmu pengakap. Selepas minum petang, kami berkemas untuk pulang. Banyak pengalaman yang diperoleh daripada aktiviti ini. Kami juga belajar untuk berdikari,bekerjasama, dan lebih berdisiplin. Kami juga mendapat ilmu pengetahuan tentang pertolongan cemasserta lebih berkeyakinan pada diri untuk menjalani aktiviti mencabar. Kami sampai di sekolah pada pukul 6.00 petang. Walaupun penat, kami berasa gembira dapatberkhemah dan berharap dapat berkhemah lagi di tempat lain pula.Laporan disediakan oleh, 30 Mac 2008.Tandatangan( Mohd Ali bin Ahmad )Setiausaha,Persatuan Pengakap,Sekolah Kebangsaan Mercang. 125
 • 126. Latihan Soalan2 Kamu telah mengikuti lawatan ke tempat bersejarah. Tuliskan laporan mengenainya.RANGKA KARANGAN 1. Tajuk laporan 2. Nama penganjur, tarikh dan tempat lawatan 3. Tujuan lawatan. a. mengenali tempat bersejarah b. menambahkan pengetahuan dan meluaskan pengalaman c. untuk menambahkan lagi rasa cintakan tanah air. 4. Butir-butir peserta lawatan a. jumlah peserta c. jenis kenderaan yang digunakan b. waktu bertolak dan ketibaan d. guru-guru yang mengendalikannya 5. Butir-butir program program lawatan a. melawat Kota A Famosa d. berkelah di Tanjong Bidara b. melawat perigi Hang Tuah e. melawat Mini Malaysia c. melawat makam Hang Jebat 6. Faedah-faedah yang diperolehi a. sama seperti nombor 3 7. Penutup a. pengalaman yang menyeronokkan b. harapan – semoga dapat mengikuti perkhemahan yang lain pula. 8. Nama pelapor dan tarikh laporan. 126
 • 127. Latihan Soalan3 Kelab Kaunseling sekolah kamu dengan kerjasama Biro Pencegahan Dadah telah mengadakan Pameran Anti Dadah Peringkat Sekolah. Kamu selaku setiausaha kelab diminta menulis laporan mengenai pameran tersebut. Sediakan laporan tersebut.RANGKA KARANGANTajuk:PendahuluanNama kelab – mengadakan aktiviti – pada – di mana – bilangan hariIsi-isi penting1- Isi: Tujuan pameran - Huraian: Menyedarkan bahaya dadah - manusia - Huraian lanjut: Mengenali jenis-jenis dadah - kesannya2- Isi: Berbagai-bagai gambar dan poster - dipamerkan - Huraian: Contoh-contoh daun ganja – pil-pil – turut dipamerkan - Huraian lanjut: Dapat mengenali dadah – lebih dekat3- Isi: Pegawai PEMADAM – memberi ceramah – bahaya dadah - Huraian: Menonton tayangan video – kehidupan penagih - Huraian lanjut: Nasihat – tidak mencuba – menjauhi dadah4- Isi: Demostrasi – hukuman sebat - Huraian: Beberapa pelajar – mencuba melakukan hukuman sebat - Huraian lanjut: Insaf – bahaya penagihan dadah – sedar hukuman yang beratPenutup– Seronok dapat melihat pameran – banyak pengetahuan tentang dadah – semua pelajar – bertekatmenjauhi dadahLaporan disediakan oleh, Tarikh.Tandatangan( Nama )Jawatan,Persatuan,Sekolah. 127
 • 128. CONTOH KARANGAN : Laporan Pameran Anti Dadah Kelab Kaunseling Sekolah Kebangsaan Tawang dengan kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaantelah mengadakan aktiviti pameran anti dadah pada 12 Mac 2009 di dewan sekolah. Pameran ituberlangsung selama satu hari. Tujuan pameran itu diadakan adalah untuk menyedarkan masyarakat tentang bahaya dadah kepadamanusia. Di samping itu juga, para pelajar dapat mengenali jenis-jenis dadah dan kesan-kesannya Pada pameran tersebut berbagai-bagai gambar dan poster telah dipamerkan. Di antara jenis dadahyang dipamerkan ialah daun ganja, pil-pil khayal dan ubat batuk. Turut dipamerkan ialah peralatanuntuk menghisap dadah. Melalui gambar-gambar ini, kami dapat mengenali dadah dengan lebih dekatlagi. Selain pemeran, Pegawai PEMADAM telah memberikan ceramah tentang bahayanyapenyalahgunaan dadah. Kami juga dapat menonton tayangan video kisah sebenar kehidupan penagihdadah. Di akhir ceramahnya, beliau menasihati supaya tidak sekali-kali mencuba malahan mestimenjauhi dadah. Selepas ceramah, kami berkesempatan melihat demostrasi hukuman sebat ke atas pesalah dadah.Beberapa pelajar diberi peluang mencuba melakukan hukuman sebat tersebut. Kami berasa insaf tentangbahaya penagihan dadah dan sedar tentang hukumannya yang berat. Kami rasa sungguh seronok dapat melihat pameran ini. Banyak pengetahuan tentang dadah yangkami peroleh. Semua pelajar berazam dan bertekat menjauhi dadah.Laporan disediakan oleh, 15 Mac 2009.Tandatangan( Nazirul bin Najib )Setiausaha,Kelab Kaunseling,Sekolah Kebangsaan Tanjong Mas. 128
 • 129. Latihan Soalan4 Soalan: Persatuan Bahasa Melayu sekolah kamu telah mengadakan Kem Motivasi di suatu tempat yang menarik. Tuliskan laporan tentang kem tersebut.RANGKA KARANGANPendahuluan:Hari - Kem Motivasi 2007 - murid tahun enam - nama tempatIsi-isi Penting(a) tiga hari dua malam - tujuan - meningkatkan sahsiah dan keyakinan murid di tahun enam(b) tumpuan - murid-murid tahun enam - persediaan mental dan fizikal sebelum UPSR(c) aktiviti - kursus dan bengkel - teknik menjawab soalan - teknik pembelajaran berkesan – penceramah luar(d) aktiviti luar darjah - lasak - memupuk semangat perpaduan dan kerjasamaPenutupmurid yang cemerlang - seimbang - rohani dan jasmani – harapan – berkesan untuk berjayaCONTOH KARANGAN: Laporan Kem Motivasi Murid-murid Tahun Enam 2007 LAPORAN KEM MOTIVASI MURID-MURID TAHUN ENAM 2007 Laporan Kem Motivasi Murid-murid Tahun Enam Laporan Kem Motivasi Laporan Kem Motivasi Tahun Enam Pada cuti hujung minggu yang lalu, seramai 100 orang murid-murid Sekolah KebangsaanTanjong Mas telah menyertai Kem Motivasi UPSR 2008 yang bertempat di Dewan Permai Resort,Pantai Melawi, Bachok. Kem tersebut diadakan selama tiga hari dua malam. Objektif kem ini adalah untuk meningkatkansahsiah dan keyakinan murid-murid yang baru berada di tahun enam bagi menghadapi sesi pelajaranpada tahun ini. Tumpuan utama kem adalah untuk murid-murid tahun enam membuat persediaan awal dari segimental dan fizikal sebelum menduduki UPSR pada bulan September nanti. Pelbagai aktiviti diadakan seperti kursus dan bengkel pembelajaran. Antara kursus yangdijalankan ialah teknik menjawab soalan bagi subjek UPSR. Murid-murid juga didedahkan dengan 129
 • 130. teknik-teknik pembelajaran yang berkesan. Kursus dan ceramah disampaikan oleh penceramah-penceramah luar yang berpengalaman dalam bidang pendidikan. Para pelajar juga menjalani aktiviti-aktiviti luar yang bercorak aktiviti lasak bagi memupuksemangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan mereka. Aktiviti seperti ini amat penting bagimemastikan pelajar sentiasa sihat dan cerdas. Hasil program ini diharap dapat melahirkan pelajar yang cemerlang serta seimbang dari segirohani, jasmani dan intelek. Diharapkan Kem Motivasi ini berkesan untuk membentuk pelajar yangberjaya khususnya dalam UPSR.Laporan disediakan oleh, 24 JANUARI 2008.MOHD ALI(MOHD ALI BIN FAUZI)Setiausaha,Persatuan Bahasa Melayu,Sekolah Kebangsaan Tanjong Mas.Latihan Soalan5 Masalah disiplin di sekolah anda semakin merosot. Sebagai Ketua Murid, tulis laporan lengkap untuk diajukan kepada guru disiplin. Tulis laporan tersebut selengkapnya.RANGKA KARANGANPendahuluantajuk - masalah disiplin murid-murid semakin membimbangkanIsi-isi Penting(a) disiplin agak mendukacitakan - datang lewat ke sekolah - tidak memakai tanda nama - murid lelaki berambut panjang(b) masalah ponteng sekolah - ada pihak yang terserempak dengan murid terbabit di pusat beli-belah dan taman rekreasi(c) murid merokok di kawasan sekolah - membawa bahan bacaan yang kurang baik(d) terdapat kumpulan samseng - bergaduh di luar waktu sekolah - menimbulkan perasaan kurang senang murid lainPenutupberharap agar tindakan tegas diambil - tandatangan, jawatan, tarikh 130
 • 131. Latihan Soalan6 Pada hari Sabtu yang lepas, kamu telah menyertai gotong-royong membersihkan kawasan sekolah. Gotong-royong itu dianjurkan oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) sekolah kamu. Kamu telah ditugaskan oleh guru kelas kamu menulis laporan gotong-royong tersebut. Tuliskan laporan kamu itu selengkapnya.RANGKA KARANGANTAJUK1. Pengenalan - hari Sabtu – murid-murid Sekolah Kebangsaan Siputeh – gotong-royong – bersihkan kawasan sekolah – anjuran PIBG.2. Isi-isi Penting a. berkumpul di hadapan sekolah – mendengar taklimat daripada guru – mengambil peralatan dari stor b. gotong royong bermula – membersihkan longkang – menyabit rumput – menyapu sampah – membuang ranting-ranting kering c. setelah selesai kerja – membakar barang-barang yang tidak dipakai dan sampah-sarap d. kawasan sekolah menjadi bersih semula – Guru Besar memuji murid-murid – mengucapkan terima kasih kepada PIBG – menasihati supaya sentiasa menjaga kebersihan3. Penutup Selesai gotong-royong – dijamu dengan makanan – pulang ke rumah – bertekad untuk sentiasa menjaga kebersihan Laporan disediakan oleh, Tarikh. Tandatangan ( Nama ) Jawatan, Persatuan, Sekolah. 131
 • 132. Latihan Soalan7 Baru-baru ini sekolah kamu telah mengadakan sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Kamu sebagai setiausaha sambutan diminta menyediakan laporan tersebut. Tulis laporan tersebut selengkapnya.RANGKA KARANGAN TAJUK LAPORANPendahuluan: - Bila diadakan – siapa terlibat – aktiviti apa – di mana – tujuan diadakanIsi-isi Penting 1. Murid-murid berkumpul di padang – nyanyian lagu Negaraku, Selamat Sultan dan lagu Guru Malaysia - membaca perutusan hari guru – guru besar menyampaikan ucapan 2. Selepas ucapan – acara padang dijalankan – antaranya sukaneka, bola sepak, bola jaring dan bola tampar – telatah guru-guru – mencuit hati 3. Selesai acara padang – acara dewan pula dijalankan – aktiviti yang dijalankan ialah persembahan sketsa, nyanyian, bacaan sajak dan karaoke – persembahan guru-guru dan murid- murid – sungguh menghiburkan 4. Acara seterusnya – penyampaian hadiah acara sukan – cabutan bertuah – anugerah tokoh guru peringkat sekolah – banyak hadiah yang disampaikanPenutup - Majlis berakhir – 12.30 tengah hari – suasana sungguh meriah – akhir sekali guru-guru dan murid-murid menikmati jamuan di kantinLaporan disediakan oleh, tarikh........................................( nama )Jawatansekolah 132
 • 133. Latihan Soalan8 Kamu telah mengikuti rombongan Persatuan Pusat Sumber Sekolah ke pameran buku yang diadakan di sebuah tempat. Selaku setiausaha, kamu dikehendaki menyediakan sebuah laporan mengenai lawatan tersebut.RANGKA KARANGANPendahuluanTajuk – masa - nama persatuan – aktiviti – bilangan yang terlibat - kenderaanIsi-isi Penting(a) Sampai di tapak pameran – ramai pengunjung – ramai murid-murid sekolah lain(b) Masuk ke dewan pameran - pesta buku dirasmikan oleh Menteri Pelajaran - dibuka dari jam 9.00 pagi hingga 9.00 malam setiap hari(c) Banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian - menjual buku dan majalah - mendapat sambutan hangat(d) aktiviti lain turut diadakan - persembahan nyanyian, melukis, mendeklamasikan sajak, dan sebagainyaPenutupmembeli buku – harga potongan – sungguh seronokLatihan Soalan9 Kelab kesihatan sekolah kamu telah mengadakan pameran kesihatan. Tuliskan sebuah laporan mengenai pameran itu.RANGKA KARANGAN TAJUK LAPORANPendahuluan - Kelab kesihatan sekolah - pameran kesihatan - bertempat di dewan sekolahIsi-isi penting 1. Tujuan pameran – memberikan gambaran – pentingnya menjaga kesihatan – di kalangan murid. 2. Berbagai-bagai jenis bahan – gambar, poster, model-model organ manusia, barang-barang makanan berzat dan tidak berzat dipamerkan. 3. Selain pameran – ada ceramah tentang menjaga kesihatan – pegawai kesihatan daerah – beliau menerangkan cara-cara 4. Pada pameran itu juga – pemeriksaan kesihatan percuma – oleh kakitangan Klinik Kesihatan Daerah Kota Bharu. 133
 • 134. Penutup - Pameran – sambutan menggalakkan – banyak faedah – harapan dapat diadakan lagi tahun hadapan. Laporan disediakan oleh, tarikh ....................................... ( nama ) Jawatan, Persatuan/kelab, Sekolah.Latihan Soalan10 Kelab kesihatan sekolah kamu telah mengadakan pameran kesihatan. Tuliskan sebuah laporan mengenai pameran itu.RANGKA KARANGAN TAJUK LAPORANPendahuluan - Kelab kesihatan sekolah - pameran kesihatan - bertempat di dewan sekolahIsi-isi penting 1. Tujuan pameran – memberikan gambaran – pentingnya menjaga kesihatan – di kalangan murid. 2. Berbagai-bagai jenis bahan – gambar, poster, model-model organ manusia, barang-barang makanan berzat dan tidak berzat dipamerkan. 3. Selain pameran – ada ceramah tentang menjaga kesihatan – pegawai kesihatan daerah – beliau menerangkan cara-cara 4. Pada pameran itu juga – pemeriksaan kesihatan percuma – oleh kakitangan Klinik Kesihatan Daerah Kota Bharu.Penutup - Pameran – sambutan menggalakkan – banyak faedah – harapan dapat diadakan lagi tahun hadapan. Laporan disediakan oleh, tarikh ....................................... ( nama ) Jawatan, Persatuan/kelab, Sekolah. 134
 • 135. Latihan Soalan11 Sekolah kamu telah mengadakan pertandingan bercerita bersempena dengan Minggu Bahasa. Sebagai setiausaha Persatuan Bahasa Melayu, kamu diminta menulis laporan lengkap mengenainya.RANGKA KARANGANPendahuluanTajuk – pertandingan bercerita bersempena dengan Minggu Bahasa - tarikhIsi-isi Penting(a) terbuka kepada murid-murid tahun satu hingga tahun enam - dua kategori, iaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris(b) mendapat tajaan daripada PIBG dan Dewan Bahasa dan Pustaka - sambutan menggalakkan(c) tujuan - untuk mencungkil bakat murid - menguji kemahiran penguasaan bahasa - yakin berhadapan dengan penonton(d) nama-nama pemenang diumumkan - hadiah disampaikan oleh Guru BesarPenutupmemberi semangat kepada murid-murid - tandatangan, jawatan, tarikh Latihan Soalan12 Kelab Sains sekolah kamu akan mengadakan mesyuarat tidak lama lagi. Sebagai setiausaha kelab itu, kamu diminta menyediakan laporan tahunan persatuan kamu itu. Tuliskan laporan itu selengkapnya.RANGKA KARANGANTajukSenarai nama Ahli JawatankuasaPendahuluan- nama kelab – bila ditubuhkan – jumlah ahliIsi Penting1. Aktiviti secara umum – dapat dilaksanakan – bukan ahli sahaja malahan terbuka kepada murid- murid lain – aktiviti berjaya dilaksanakan.2. Senarai aktiviti – Projek Kebun Sains, lawatan, Pameran Sains, dan jualan hasil pertanian – aktiviti mendapat sokongan GB – jualan dapat mengisi tabung3. Mengekalkan aktiviti sedia – meneruskan aktiviti tergendala – membina Taman Sains – mencari peruntukan kewangan – derma ibu bapa dan orang ramai.4. Semua aktiviti mendapat kerjasama – sekolah dan ahli-ahli – perlu diteruskan untuk memastikan kejayaan tahun ini 135
 • 136. Penutup- Menambah keahlian baru – merancang aktiviti baru – melatih barisan pemimpin pelapis – memastikan kelab dapat bergerak dengan jayanya.Laporan disediakan oleh, Tarikh…………………………….( )JawatanKelabSekolahCONTOH KARANGAN: Laporan Tahunan Kelab Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan .Penasihat : Encik Mat Nayan bin MahmudPengerusi : Jalaluddin bin HassanNaib Pengerusi : Rahimah binti SallehSetiausaha : Wan Adli bin Wan AdilPenolong Setiausaha : Kamaruddin bin MappeiBendahari : Azizun binti ZakuanAhli Jawatankuasa : 1. Zailani bin Zailan 2. Basri bin Basar 3. Rasidah binti Rasyid 4. Ayub bin Salleh 5. Zaid bin Zaidi Kelab Sains Sekolah Kebangsaan Kota Putera telah ditubuhkan pada tahun 1997. Jumlah ahlinyameningkat setiap tahun. Pada tahun lalu, ahlinya bertambah seramai 65 orang dan dijangka meningkatlagi tahun ini. Pelbagai aktiviti yang dirancang telah dilaksanakan derngan jayanya pada tahun lalu. Aktiviti itubukan sahaja untuk ahli kelab, malah terbuka kepada semua murid sekolah ini. Sebahagian besardaripada aktiviti yang dirancangkan itu telah dapat dijalankan. Antara aktiviti yang dijalankan dengan jayanya ialah Projek Kebun Sains. Projek itu mendapatpujian daripada Guru Besar. Selain menjalankan projek tersebut, ahli-ahli kelab juga dapat mengumpulwang bagi memastikan tabung kelab ini terisi dengan hasil menjual sayur-sayurannya. Selain mengekalkan aktiviti yang telah dijalankan itu, kelab ini juga akan meneruskan usaha bagimenjayakan semua aktiviti yang tergendala. Antaranya ialah mengadakan lawatan sambil belajar kePusat Sains Negara di Kuala Lumpur. Kejayaan yang dicapai pada tahun lalu pastinya tidak akan menjadi kenyataan jika tanpakerjasama penuh daripada ahli. Bagi meneruskan kecemerlangan yang sama pada tahun ini, kerjasamaerat daripada ahli adalah diharap dapat diteruskan.Laporan disediakan oleh, 26 Disember 2008. 136
 • 137. TT( AHMAD BIN AYUB)Setiausaha,Kelab Sains,Sekolah Kebangsaan Kota Putera. Latihan Soalan13 Sebagai setiausaha Kelab Komputer, anda diminta menyediakan laporan tentang kegiatan- kegiatan yang diadakan sepanjang tahun. Sediakan laporan tersebut selengkapnya.RANGKA KARANGANPendahuluantajuk – nama AJK - tarikh penubuhan - bilangan anggota persatuan - tujuan penubuhanIsi-isi Penting(a) tiga tahun ditubuhkan - perkembangan memberangsangkan - keahlian sudah mencecah kepada 45 orang ahli(b) atas usaha guru penasihat kelab - mendapat makmal komputer yang baru - lebih besar dan selesa(c) mendapat sepuluh buah komputer baru - hasil sokongan padu dan derma yang dikumpul melalui PIBG(d) kursus menggunakan internet - dianjurkan oleh Syarikat Komputer Bestari – sambutan ahli menggalakkanPenutupbanyak memberikan manfaat kepada ahli -ahli – tandatangan pelapor, jawatan, tarikh Latihan Soalan14 Sebagai setiausaha Kelab Komputer, anda diminta menyediakan laporan tentang kegiatan- kegiatan yang diadakan sepanjang tahun. Sediakan laporan tersebut selengkapnya.RANGKA KARANGANPendahuluantajuk - nama AJK - tarikh penubuhan - bilangan anggota persatuan - tujuan penubuhanIsi-isi Penting(e) tiga tahun ditubuhkan - perkembangan memberangsangkan - keahlian sudah mencecah kepada 45 orang ahli(f) atas usaha guru penasihat kelab - mendapat makmal komputer yang baru - lebih besar dan selesa(g) mendapat sepuluh buah komputer baru - hasil sokongan padu dan derma yang dikumpul melalui PIBG(h) kursus menggunakan internet - dianjurkan oleh Syarikat Komputer Bestari – sambutan ahli menggalakkanPenutup-banyak memberikan manfaat kepada ahli -ahli – tandatangan pelapor, jawatan, tarikh 137
 • 138. Latihan Soalan 15 Soalan: Sekolah kamu telah menubuhkan Kelab Buku. Kamu diminta menulis laporan mesyuarat penubuhan kelab tersebut.RANGKA KARANGANPendahuluan:- Tajuk- Nama AJK- Mesyuarat penubuhan – tarikh – tempatIsi-isi penting:1. Nama kelab – tujuan penubuhan – menggalakkan murid membaca – menambah ilmu – tidak mensia-siakan masa2. Guru penasihat – keahlian – murid-murid tahun 1-6 – yuran RM1.00 sebulan3. Membeli rak buku – menyediakan bilik bacaan – murid boleh membaca – setiap masa4. Aktiviti kelab – galakkan membaca buku – program nilam – mengumpul buku-buku terpakai - lawatan dewan bahasa dan pustakaPenutup:- Pelbagaikan aktiviti – menambah ahli – berharap kelab ini akan berjayaCONTOH KARANGAN: Laporan Mesyuarat Penubuhan Kelab BukuSenarai Nama Ahli Jawatankuasa1. Penasihat : Puan Salina binti Sahak2. Pengerusi : Mohd Fadzil bin Noor3. Naib Pengerusi : Lokman bin Nik Yaacob4. Setiausaha : Norlida binti Rusdi5. Bendahari : Azam bin Salleh6. AJK Kecil : 1. Muhd Nazim bin Mohd Najib 2. Syahida binti Azlan 3. Nazrin bin Muhaimi 4. Amira binti Malek Mesyuarat penubuhan Kelab Buku Sekolah Kebangsaan Burung Pipit telah diadakan pada 12Januari 2007. Mesyuarat itu telah diadakan di pusat sumber sekolah. Ia telah dihadiri oleh Guru Besar,guru-guru dan beberapa orang murid. 138
 • 139. Nama kelab buku tersebut ialah Kelab Buku Pintar. Tujuan penubuhan kelab ini adalah untukmenggalakkan murid-murid membaca buku bagi menambah ilmu pengetahuan. Di samping itu, murid-murid dapat mengisi masa senggang dengan aktiviti berfaedah dan tidak mensia-siakan masa. Guru penasihat kelab ialah Puan Salina binti Sahak yang merupakan guru Bahasa Melayu tahunenam. Ahli kelab terdiri daripada murid-murid tahun 1 hingga tahun 6 yang berminat. Yuran bagi setiapahli adalah sebanyak RM1.00 sebulan. Kelab akan membeli rak-rak buku dan menyediakan bilik serta ruang bacaan yang sesuai ditempat-tempat tertentu di kawasan sekolah. Murid-murid atau ahli kelab boleh membaca buku-bukuyang disukai pada setiap masa apabila mereka ada kelapangan. Kelab buku juga akan merancang aktiviti-aktiviti untuk menggalakkan lebih ramai muridmembaca buku. Kelab ini juga akan memberikan kerjasama kepada Program Nilam yang telahdijalankan di sekolah. Kelab juga akan mengumpul buku-buku terpakai untuk menambahkan koleksibuku. Di samping itu satu lawatan akan diadakan ke Dewan Bahasa dan Pustaka Kelab buku ini juga akan mempelbagaikan aktiviti untuk menarik lebih ramai murid untukmenjadi ahli dan berharap penubuhan kelab ini akan berjaya mencapai matlamatnya.Laporan disediakan oleh, 15 JANUARI 2007.........................................(NURLIDA BINTI RUSDI)Setiausaha,Kelab Buku Pintar,Sekolah Kebangsaan Burung Pipit.Latihan Soalan16 Sebagai setiausaha Kelab Galeri Setem, anda diminta menyediakan laporan tentang kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan sepanjang tahun 2008. Tulis laporan tersebut selengkapnya.RANGKA KARANGANPendahuluantajuk – nama AJK - tarikh penubuhan - bilangan anggota kelab - tujuan penubuhanIsi-isi Penting(a) aktiviti pertama - menganjurkan lawatan ke bahagian setem, Ibu Pejabat Pos Malaysia Berhad, di Kuala Lumpur(b) ahli rombongan diberi taklimat - menunjukkan setem-setem yang telah dihasilkan - proses penghasilan setem(c) mengadakan Minggu Cintai Setem - pameran setem – minggu penjualan setem – mengumpul setem kenang-kenangan Pos Malaysia(d) menganjurkan pertandingan mencipta logo kelab - dimenangi oleh Hanim Julia Abdul Samad, murid Tahun Enam Bestari 139
 • 140. Penutupobjektif penubuhan kelab tercapai - mengeratkan hubungan peminat-peminat setem – tandatanganpelapor, jawatan, tarikhLatihan Soalan17 Sebagai setiausaha Kelab Reka Cipta sekolah, anda dikehendaki menyediakan laporan tahunan untuk diserahkan kepada guru penasihat.RANGKA KARANGANPendahuluantajuk - tarikh penubuhan - bilangan anggota kelab - tujuan penubuhanIsi-isi Penting(a) perjumpaan pada setiap hari Rabu - melatih murid-murid mereka cipta alat(b) mengadakan lawatan ke kilang elektronik - mendekatkan ahli dengan peralatan elektronik(c) pameran alat ciptaan berbentuk robot - hasil kerja tangan lain ahli dipamerkan(d) pertandingan mereka cipta - menguji kreativiti murid-murid terhadap seni reka ciptaPenutupberterima kasih kepada guru penasihat - tandatangan, jawatan, tarikh 140
 • 141. KARANGAN JENIS PERBAHASANKETERANGAN:1. Terbahagi kepada dua, iaitu: a. Bentuk pertandingan - memerlukan kata-kata aluan - menyebut panel hakim b. Bentuk pendapat - tidak memerlukan kata-kata aluan - bersetuju atau tidak bersetuju dengan tajuk2. Terdapat dua pihak dalam perbahasan iaitu penyokong atau pembangkang.3. Setiap idea mestilah bernas dan logik dan disertakan contoh.4. Format perbahasan:- a. Kata-kata aluan (pengerusi majlis, hakim, guru, peserta dan hadirin) b. Kata penegas (Hadirin sekalian,) c. Penegasan tajuk (Berdasarkan hujah-hujah tadi, jelaslah bahawa ...) d. Penutup (Sekian sahaja hujah-hujah saya dan saya ucapkan ribuan terima kasih)5. Perenggan awal mestilah menjelaskan tentang tajuk.6. Perenggan akhir mestilah menegaskan tajuk.7. Contoh format; Yang Dimuliakan/Dihormati Tuan Pengerusi Majlis, panel/barisan/para hakim yang arif lagibijaksana, guru-guru, barisan pembangkang, dan hadirin sekalian. Selamat sejahtera saya ucapkan.Hadirin yang dihormati sekalian, Kesihatan membawa maksud...Hadirin sekalian, Berdasarkan hujah-hujah saya tadi, jelaslah bahawa ............. Sekian sahajalah hujah-hujah sayadan diucapkan terima kasih.Latihan Soalan 141
 • 142. 1 Kamu dan rakan-rakan telah memasuki pertandingan akhir perbahasan antara sekolah di daerah kamu. Tajuk perbahasan ialah “Kebaikan Menyertai Kelas Tuisyen”. Sediakan hujah-hujah kamu untuk menyokong tajuk tersebut.RANGKA KARANGAN :1. Banyak faedah – ilmu tambahan – latihan tambahan2. Kelas yang selesa – memberi tumpuan – mendapat kenalan – bertukar maklumat3. Bertanya guru – bilangan murid sedikit – guru beri tumpuan4. Mengisi masa – lebih baik daripada menonton televisyenCONTOH KARANGAN: Yang Dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Pegawai Pelajaran Daerah Kota Bharu, guru besar-guru besar, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru, barisan pembangkang, dan rakan-rakansekalian. Berdirinya saya di sini pada pagi yang mulia ini adalah untuk menyokong tajuk perbahasan yangberbunyi “Kebaikan Menyertai Kelas Tuisyen”.Hadirin yang dihormati sekalian, Menyertai kelas tuisyen sangat berfaedah kepada kita. Kita akan mendapat ilmu tambahan selainapa yang dipelajari di sekolah. Latihan tambahan yang dibuat di kelas tuisyen akan memantapkankefahaman kita terhadap pelajaran. Kebanyakan kelas tuisyen dilengkapi dengan kemudahan seperti pendingin hawa serta kerusi danmeja yang selesa. Ini membolehkan kita memberi tumpuan terhadap pelajaran. Kita juga dapat bertukar-tukar maklumat dengan kenalan dari sekolah lain. Biasanya bilangan murid-murid di kelas tuisyen adalah sedikit. Oleh itu, kita dapat bertanya gurujika tidak memahami sesuatu pelajaran. Guru-guru juga dapat memberikan tumpuan yang lebih terhadapkita. Di dalam kelas biasa, kita mungkin tidak mendapat peluang seperti ini. Jika kita mengikuti kelas tuisyen, masa senggang kita akan diisi dengan aktiviti yang berfaedah.Ini lebih baik daripada kita hanya membuang masa dengan menonton televisyen di rumah.Hadirin sekalian, Berdasarkan hujah-hujah saya tadi, jelaslah bahawa mengikuti kelas tuisyen memberikan banyakfaedah kepada kita. Sekian sahajalah hujah-hujah saya dan diucapkan terima kasih.Latihan Soalan 142
 • 143. 2 Kamu memasuki pertandingan perbahasan. Tajuk perbahasan itu ialah “Usaha Sendiri Lebih Baik daripada Mengikuti Kelas Tambahan”. Sebagai pembangkang, sediakan teks kamu.CONTOH KARANGAN: Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Guru Besar, panel hakim yangarif lagi bijaksana, barisan pencadang dan hadirin sekalian. Selamat sejahtera saya ucapkan. Sayamewakili barisan pembangkang, tidak bersetuju dengan tajuk perbahasan “Menonton Televisyen AdalahLebih Baik daripada Membaca Akhbar”.Hadirin yang dihormati sekalian, Akhbar merupakan bahan pendidikan serta menyampaikan maklumat dan pengetahuan sejaktelevisyen belum dicipta lagi. Televisyen pula, lebih banyak menayangkan hiburan daripada pendidikan. Akhbar tidak mengandungi unsur-unsur keganasan kerana ia hanya berbentuk tulisan dangambar tidak bergerak sahaja. Televisyen mengandungi banyak unsur keganasan seperti pukul-memukul, bunuh-membunuh dan juga budaya tidak baik seperti pakaian yang menjolok mata sertaadengan cium-mencium. Melalui akhbar, kita dapat membaca banyak maklumat yang lengkap tentang sesuatu perkarakerana akhbar mempunyai banyak ruang untuk dimuatkan berita. Jestru itu, ia dapat melatih kitamembaca dan dapat menanam minat membaca bagi diri kita.Hadirin sekalian, Membaca akhbar tidak menjadikan kita leka dan lalai tetapi menonton televisyen bolehmenyebabkan kita leka dan lalai sehinggakan lupa sembahyang dan membuat kerja rumah. Malah lebihteruk lagi, kita terlupa untuk makan dan minum.Hadirin sekalian, Oleh kerana masa tidak mengizinkan, maka saya ingin menegaskan bahawa membaca akhbaradalah lebih baik daripada menonton televisyen. Sekianlah hujah-hujah saya dan saya akhiri denganucapan terima kasih.Latihan Soalan 143
 • 144. 3 Kamu ialah pencadang dalam satu pertandingan perbahasan yang bertajuk “Lebih Baik Memakan Buah-buahan Tempatan Daripada Buah-buahan Luar Negeri”. Sediakan hujah-hujah kamu.RANGKA KARANGANPendahuluanKata alu-aluan; Pengerusi Majlis, Guru Besar, guru-guru penolong kanan, barisan hakim, pihakpembangkang – salam – berdirinya saya – menyokong tajuk – yang berbunyi.Isi-isi penting1- Kata penegas, - Isi: Negara kita mempunyai pelbagai jenis buah - Huraian: Contoh buah-buahan - Huraian lanjut: Mempunyai khasiat yang tinggi – masih segar – rasanya enak2. - Isi: Buah-buahan tempatan senang didapati - Huraian: Terdapat di mana-mana – pasar besar, pasar malam, pasar tani – sangat banyak pada musim buah - Huraian lanjut: Harganya murah3.- Isi: Buah-buahan luar negeri diimport - Huraian: Harganya mahal - Huraian lanjut: Mutunya tidak baik – terlalu lama dalam perjalanan – terdapat bahan pengawet – menjejaskan kesihatan4.- Kata penegas - Isi: Memakan buah-buahan tempatan – membantu ekonomi petani - Huraian: Meningkatkan ekonomi negara - Huraian lanjut: Menghalang pengaliran wang keluarPenutup– Mengundurkan diri – menegaskan – memakan buah-buahan tempatan adalah lebih baik daripadamemakan buah-buahan luar negeri. Sekian, terima kasih. CONTOH KARANGAN: 144
 • 145. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Guru Besar, barisan hakim yangarif lagi bijaksana, pihak pembangkang dan hadirin sekalian. Selamat sejahtera saya ucapkan. Kami daribarisan pencadang menyokong tajuk yang berbunyi “Lebih Baik Memakan Buah-buahan TempatanDaripada Buah-buahan Luar Negeri”.Hadirin yang dihormati sekalian, Negara kita kaya dengan pelbagai jenis buah seperti buah durian, rambutan, manggis, langsat dansebagainya. Buah-buahan tempatan ini mempunyai khasiat yang tinggi kerana masih segar dan rasanyapula enak. Buah-buahan tempatan senang didapati. Kita boleh membelinya di mana-mana saja seperti pasarbesar, pasar malam, pasar tani dan di gerai tepi jalan. Buah-buahan tempatan sangat banyak terutamapada musim buah manakala harganya murah. Buah-buahan luar negeri diimport masuk ke negara kita. Harganya mahal jika dibandingkandengan buah-buahan tempatan. Tambahan pula, mutunya tidak baik kerana terlalu lama dalamperjalanan dan terdapat bahan pengawet yang boleh menjejaskan kesihatan.Hadirin sekalian, Jika kita memakan buah-buahan tempatan, kita dapat membantu meningkatkan ekonomi petanidan ekonomi negara. Kita juga dapat membantu menghalang pengaliran wang kita keluar negara. Sebelum mengundurkan diri, saya ingin menegaskan bahawa memakan buah-buahan tempatanadalah lebih baik daripada memakan buah-buahan luar negeri. Sekianlah hujah saya dan terima kasih. Latihan Soalan4 Anda menyertai pertandingan perbahasan. Tajuk perbahasan itu ialah “Makanan di Rumah Lebih Baik daripada Makanan di Kedai”. Sebagai pencadang, tulis hujah-hujah anda selengkapnya.RANGKA KARANGAN:Pendahuluankata alu-aluan kepada Pengerusi Majlis, para hakim, guru-guru, barisan pembangkang, dan rakan-rakanIsi-isi Penting(a) menyatakan tajuk perbahasan - menyokong tajuk; tersebut(b) makan di rumah - kebersihan makanan terjamin - dicuci dengan sempurna(c) menjimatkan belanja - lebih menguntungkan - wang dapat digunakan, untuk keperluan lain(d) kesihatan terjamin - dapat mengatur pemakanan harian - mencegah keracunan makananPenutupmenyatakan pendirian sekali lagi - ucapan terima kasih Latihan Soalan 145
 • 146. 5 Anda telah menyertai pertandingan perbahasan. Anda sebagai pencadang perlu membahaskan tajuk “Kegiatan Sukan Menyihatkan Badan”. Tulis hujah-hujah anda selengkapnyaCONTOH KARANGAN: Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, panel hakim yang arif lagi bijaksana, barisan pembang-kang dan hadirin yang dihormati. Selamat sejahtera saya ucapkan. Berdirinya saya di atas pentas iniuntuk menyokong tajuk perbahasan yang berbunyi “Kegiatan Sukan Menyihatkan Badan”.Hadirin yang dihormati, Badan yang sihat bermaksud kita sihat dari segi fizikal, mental, sosial, emosi dan rohani. Jadi,kita akan dianggap sempurna dari segi kesihatan jika kelima-lima unsur kesihatan ini ada pada diri kita. Bagi mencapai tahap kesihatan yang baik, kita seharusnya mengamalkan aktiviti bersukan.Kegiatan bersukan dapat menyihatkan badan kerana dengan bersukan, kecergasan tubuh badan dapatdikekalkan. Kita boleh menjalankan aktiviti sukan yang biasa dilakukan oleh orang ramai seperti berjoging,berenang, berbasikal dan permainan bola sepak serta bola jaring yang dapat menguatkan kekuatan otot.Tambahan pula, kegiatan-kegiatan ini sangat baik untuk sistem peredaran darah dan pernafasan.Sidang hadirin yang dimuliakan, Jika kita banyak melakukan kegiatan sukan, maka sistem pertahanan badan kita akan kuat. Orangyang bersukan amat jarang diserang penyakit seperti lemah jantung, kencing manis, asma dan sebagai-nya.Tambahan pula, kegiatan bersukan menjadikan otak kita lebih cerdas dan sihat. Berdasarkan hujah-hujah saya itu tadi, maka sudah terang lagi bersuluh bahawa kegiatan sukanadalah kegiatan yang menyihatkan badan. Sekian sahaja hujah-hujah dari saya dan saya akhiri denganucapan terima kasih. KARANGAN JENIS SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI 146
 • 147. KETERANGAN:1. Surat kiriman tidak rasmi biasanya ditulis kepada sahabat handai, ahli keluarga, saudara mara dan sebagainya.2. Surat ini biasanya ditulis untuk bertanya khabar, memberitahukan sesuatu, dan sebagainya.3. Format surat kiriman tidak rasmi ialah: a) Alamat pengirim hendaklah ditulis disudut atas sebelah kanan surat. b) Tarikh ditulis dibawah alamat pengirim dan dibubuh tanda noktah di hujungnya. c) Pembuka kata atau kata-kata pujian ditulis ke dalam sedikit di kiri surat d) Pembuka kata atau kata-kata pujian hendaklah ditulis setelah melangkau satu atau dua baris selepas tarikh. e) Kata ganti diri penerima ditulis di sebelah kiri iaitu di bahagian tepi surat. f) Kata ganti diri penerima adalah seperti berikut: i. ayah/pak cik - ayahanda ii. ibu/mak cik - ibunda/bonda iii. anak - anakanda iv. kakak/abang/kakak saudara/abang saudara – kakanda v. adik/adik saudara – adinda vi. datuk/nenek - nenda/nenenda vii. sahabat lelaki - saudara viii. sahabat perempuan – saudari4. Sebelum menurunkan tanda tangan, hendaklah ditulis “Yang ikhlas” “Yang benar” dan sebagainya. Rangkai kata ini hendaklah ditulis selepas melangkau dua hingga tiga baris setelah menulis penutup surat.5. Tanda koma hendaklah dibubuh selepas rangkai kata “Yang benar”. Hanya tanda tangan sahaja diperlukan selepas rangkai kata tersebut.Format surat kiriman tidak rasmi Nama Nama dan alamat pengirim No. Rumah, Taman/Kampung, Jalan, Poskod Bandar, Tarikh surat Negeri, ditulis Kata hadap 10 Januari 2009. Kehadapan saudara Khairul yang kini berada di Seremban semoga berada dalam situasi sihat sejahtera hendaknya. Saudara, Kata panggilan Penutup Akhir kata, sambutlah salam mesra daripada saya. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada lembaran yang lain. Sekian. Pengakuan Yang benar, Azli 147
 • 148. Latihan Soalan 1 Andaikan bahawa anda tinggal di asrama. Tulis surat kepada ibu bapa anda untuk menceritakan keadaan anda semasa tinggal di asrama.RANGKA KARANGANPendahuluansemoga bonda dan ayahanda berada dalam keadaan sihat sejahteraIsi-isi Pentinga) tujuan menulis surat - menyatakan keadaan dirib) pada mulanya berasa asing - rindu akan keluargac) segalanya perlu dilakukan sendiri - belajar berdikari - tidak bergantung kepada orang lain - saling bekerjasamad) dilatih agar menepati masa dan mematuhi peraturan di asrama - menjadi seorang yang berdisiplinPenutupberkirim salam kepada ahli keluarga yang lain Latihan Soalan 2 Kamu ingin bertanya khabar dan mengucapkan selamat bertugas kepada guru kamu yang telah bertukar sekolah. Tuliskan sepucuk surat kepada guru kamu itu.RANGKA KARANGANNama dan alamat pengirimTarikhPendahuluanKata hadap; menemui – semoga – sihat – gembira selaluIsi-isi penting 1- Isi: Tujuan menulis – surat - Huraian: Ingin bertanya khabar – cikgu - Huraian lanjut: Bagaimana – sekolah – baru 2- Isi: Mengucapkan – terus berjaya - Huraian: Apa sahaja bidang – yang dilakukan - Huraian lanjut: Tidak lupa – kami di sini 3- Isi: Segala jasa – cikgu – semasa di sekolah ini - Huraian: Mendidik – memberi tunjuk ajar – membimbing - Huraian lanjut: Sentiasa di kenang 148
 • 149. 4- Isi: Kalau ada – masa lapang - Huraian: Datanglah ke sekolah – sentiasa menunggu – kedatangan cikgu - Huraian lanjut: Boleh – berjumpa kembali – tentu seronokPenutup- hanya di sini – pertemuan – akhir kata – salam mesra – semoga berjumpa lagi Yang benar, Tandatangan ( Nama )CONTOH KARANGAN: No. 12A, Taman Kenanga, 12400 Batu Pahat, Johor. 12 Mac 2009. Kehadapan Cikgu Mahmud yang diingati selalu. Semoga berada dalam keadaan sihat sejahteradan gembira selalu.Cikgu, Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk bertanya khabar cikgu. Cikgu, bagaimanakahkeadaan sekolah baru? Seronokkah mengajar di tempat baru? Saya berharap cikgu gembira bertugas disana. Saya ingin ucapkan selamat kepada cikgu dan berharap cikgu terus berjaya dalam apa sahajabidang yang dilakukan. Saya juga berharap semoga cikgu tidak lupakan kami di sini. Segala jasa baik yang cikgu berikan semasa mengajar di sekolah ini sentiasa saya dan rakan-rakan hargai. Sepanjang cikgu bertugas di sini, cikgu telah mendidik dan memberi tunjuk ajar sertamembimbing kami dengan penuh dedikasi. Segala jasa bakti cikgu akan sentiasa dikenang. Kalau cikgu ada masa lapang, silalah datang ke sekolah kami. Kami sentiasa menunggukedatangan cikgu. Bolehlah kita berjumpa kembali. Tentu seronok kalau dapat berjumpa semula dengancikgu. Rasanya hanya di sini sahajalah pertemuan kita kali ini. Akhir kata, sambutlah salam mesradaripada saya dan semoga kita berjumpa lagi. Yang benar, Tandatangan Latihan Soalan 3 Andaikan bahawa sepupu anda dianugerahi Murid Terbaik 2004 atas kejayaannya dalam peperiksaan UPSR. Tulis surat kepada sepupu anda untuk mengucapkan tahniah kepadanya dan bertanyakan petua-petua untuk 149
 • 150. berjayaRANGKA KARANGANPendahuluanbertanyakan khabarnya - menyatakan khabar diriIsi-isi Penting(a) mendapat berita tentang kejayaannya - turut berasa gembira(b) mengharumkan nama sekolah - menjadi kebanggaan keluarga(c) ingin mengetahui rahsia kejayaannya - teknik belajar yang berkesan - persediaan yang telah dilakukan(d) perancangannya pada masa depanPenutupberharap agar kejayaannya menjadi contoh kepada adik-beradik yang lain Latihan Soalan 4 Rakan di tempat lama anda dirawat di hospital kerana menghidap demam denggi. Tulis surat kepadanya untuk mengucapkan takziah.RANGKA KARANGANPendahuluanpembuka kata - berdoa agar dia semakin sihatIsi-isi Penting(a) mendengar khabar bahawa dia menghidap demam denggi - harapan agar dia cepat sembuh(b) bertanya bagaimana boleh terjangkit – bagaimana kebersihan sekitar rumah – perlu membasmi tempat pembiakan nyamuk(c) jika keadaan mengizinkan - akan menziarahinya dengan ibu bapa(d) menasihatinya agar rajin makan ubat - dapat bersekolah semulaPenutupMengundurkan diri - salam mesra Latihan Soalan 5 Sekolah anda telah mengadakan Hari Kokurikulum. Tulis surat kepada sahabat anda untuk menceritakan suasana sebelum dan semasa Hari Kokurikulum itu. 150
 • 151. RANGKA KARANGANPendahuluanbertanyakan khabar - berdoa agar dia sihat sejahteraIsi-isi Penting(a) sekolah anda telah mengadakan Hari Kokurikulum pada hari Sabtu - persediaan awal dilakukan - melancarkan perjalanan Hari Kokurikulum(b) bergotong-royong membersihkan dan menceriakan sekolah - melibatkan guru-guru dan murid-murid(c) ucapan Guru Besar sekolah - dirasmikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah – beliau menyeru murid- murid sentiasa menjaga kebersihan(d) aktiviti yang diadakan - pertunjukan silat, taekwando, dan sebagainyaPenutupberharap agar dapat berutus surat lagi Latihan Soalan 6 Tulis surat kepada keluarga angkat anda untuk menyatakan rasa terima kasih anda atas layanan yang diberikan semasa anda bercuti di rumah mereka.Rangka KaranganPendahuluanucap selamat - bertanyakan khabarIsi-isi Penting(a) mengucapkan terima kasih atas layanan baik yang diberikan(b) pertama kali menikmati suasana hidup di kampung - sungguh menyeronokkan(c) banyak pengalaman manis yang tidak dapat dilupakan - menunggu durian gugur - memancing ikan di sungai(d) mengundang mereka ke rumah anda pada cuti sekolah - akan membawa mereka melawat ke tempat- tempat yang menarik di tempat andaPenutupsalam daripada keluarga anda Latihan Soalan 7 Anda menerima surat daripada sahabat anda yang ingin mengetahui tentang pesta buku yang diadakan di tempat anda. Balas surat sahabat anda itu. 151
 • 152. Rangka KaranganPendahuluanmenanyakan khabar - berharap agar dia dan keluarga sihatIsi-isi Penting(e) suratnya telah selamat diterima - agak sibuk mengulang kaji pelajaran(f) pesta buku dirasmikan oleh Menteri Pelajaran - dibuka dari jam 9.00 pagi hingga 9.00 malam setiap hari(g) banyak syarikat penerbitan buku mengambil bahagian - menjual buku dan majalah - mendapat sambutan hangat(h) aktiviti lain turut diadakan - persembahan nyanyian, melukis, mendeklamasikan sajak, dan sebagainyaPenutupberjumpa lagi - berkirim salam untuk keluarganya Latihan Soalan 8 Sahabat pena anda ingin mengetahui tentang aktiviti yang anda lakukan semasa cuti sekolah. Balas surat sahabat pena anda itu.Rangka KaranganPendahuluanbertanyakan khabarnya - suratnya telah diterima - mengucapkan terima kasihIsi-isi Penting(a) rnenyertai perkhemahan yang dianjurkan oleh Pasukan Pengakap - dua hari satu malam(b) tugas dibahagikan sama rata – bekerjasama membersihkan tapak khemah - mendirikan khemah - pada sebelah malam diadakan acara kebudayaan(c) hari kedua - aktiviti menyeberangi sungai dengan seutas tali, merangkak di bawah pagar berduri - bertujuan menguji ketahanan diri peserta(d) banyak faedah yang diperoleh - wajar diadakan pada musim cuti sekolahPenutupberkirim salam kepada keluarganya Latihan Soalan 9 Anda diundang oleh sahabat anda ke majlis perkahwinan abangnya. Malangnya, anda ada rancangan lain bersama keluarga pada hari tersebut. Tulis sepucuk surat kepada rakan anda untuk menyatakan perkara tersebut. 152
 • 153. Pendahuluanmenanyakan khabar - berharap agar dia dan keluarga sihatIsi-isi Penting(a) berterima kasih atas undangannya - memohon maaf kerana tidak dapat hadir ke majlis perkahwinan abangnya(b) anda dan keluarga merancang untuk mengunjungi saudara anda di tempat lain - ada urusan keluarga(c) berada di sana selama seminggu - mengambil kesempatan melawat sekitar tempat tersebut(d) berharap agar tidak berkecil hati - semoga majlis perkahwinan itu berlangsung dengan meriahPenutupberjumpa lagi - salam untuk keluarganya Latihan Soalan 10 Kamu telah mengikuti suatu program yang dianjurkan oleh sekolah kamu. Tulis sepucuk surat kepada kakak kamu yang sedang belajar di luar negara untuk menceritakan pengalaman kamu sepanjang program tersebut.CONTOH KARANGAN: Salina binti Salihin, No. 37, Taman Indah, Jalan Sri Kiambang, 15400 Kota Bharu, Kelantan. 4 September 2008. Ke hadapan Kakanda Sarimah yang kini berada di New Zealand. Diharapkakanda berada dalam situasi sihat sejahtera hendaknya. Apa khabar kakanda di sana? Adinda dan keluarga di sini sihat-sihat sahaja. Sebenarnya adindaingin memberitahu kakanda bahawa adinda berpeluang mengikuti program “Anak Angkat Pak Tani”yang dianjurkan oleh sekolah adinda. Sebanyak 30 orang murid yang terlibat dalam program ini.Objektif lawatan adalah untuk memberi pendedahan cara hidup masyarakat petani kepada kami. Kami tiba di Kampung Dewan Beta yang merupakan kawasan perkampungan petani. Kami amatterpegun oleh keindahan sawah yang terbentang luas. Suasana yang begitu nyaman sungguhmenyejukkan pandangan mata. Inilah pengalaman pertama menjejakkan kaki di sawah padi bagisesetengah rakan adinda yang tinggal di bandar. Sepanjang program tersebut, adinda dan rakan-rakan tinggal dengan keluarga angkat.Kebanyakkan rumah petani di sini diperbuat daripada kayu dan mereka hidup sederhana sahaja. Rata-rata penduduk kampung turut menanam sayur-sayuran untuk menambah pendapatan keluarga. 153
 • 154. Kami berpeluang mengikut ibu dan bapa angkat ke bendang/sawah/relung. Kami pergi sejakawal pagi lagi. Adinda dan rakan-rakan dapat belajar cara membajak dengan menggunakan traktor. Padamasa dahulu, petani menggunakan kerbau untuk membajak menurut bapa angkat adinda. Kami jugaberpeluang menanam padi. Pengalaman ini sungguh menyeronokkan dan memberi pengetahuan kepadakami. Hanya setakat ini sahaja yang sempat adinda coretkan /tuliskan buat kakanda. Ayahanda danbonda berkirim salam dan berharap agar kita dapat berjumpa lagi apabila kakanda pulang bercuti nanti.Sekian sahaja warkah daripada adinda. Terima kasih. Yang benar, Salina Latihan Soalan 11 Ibu kamu akan mengadakan kenduri di rumah kamu. Tulis sepucuk surat untuk kepada abang kamu yang tinggal di Kuala Lumpur untuk menjemputnya pulang pada hari tersebut.RANGKA KARANGANFormat: 1. Alamat pengirim 2. Tarikh menulis surat 3. Kata hadap 4. Kata panggilan; saudara / saudari 5. Penutup surat 6. Tandatangan pengakuan 7. PemerenggananPendahuluan - Menemui kakanda… - berada di – tanya khabar – semoga sihat di samping isteri dan anak-anak – memberitahu khabar diri dan keluargaIsi-isi penting 1. Isi : tujuan menulis surat – kenduri kesyukuran Huraian : hari dan tarikh kenduri Huraian lanjut : kenduri dan tahlil 2. Isi : tujuan kenduri – adinda memperoleh 5A - UPSR Huraian : tanda kesyukuran Huraian lanjut : memasuki sekolah berasrama 3. Isi : menjemput kakanda sekeluarga Huraian : kepulangan kakanda – majlis bermakna 154
 • 155. Huraian lanjut : kakanda bercuti beberapa hari 4. Isi : bonda berharap – kakanda dapat pulang Huraian : bonda merindui cucu – Aiman, Aina Huraian lanjut : diharap – kepulangan – memeriahkan majlisPenutup- Akhir kata – semoga dapat pulang – salam rindu – sekian Latihan Soalan 12 Sekolah kamu telah mengadakan acara sambutan Hari Guru. Tulis sepucuk surat kepada kawan kamu menceritakan sambutan perayaan tersebut.CONTOH KARANGAN : Mohd Ali bin Abu, No. 3, Taman Ria, 15150 Kota Bharu, Kelantan. 28 Ogos 2008. Ke hadapan Saudara Ramli yang kini berada di Ayer Keroh, Melaka. Diharapkan saudara beradadalam situasi yang mengembirakan hendaknya.Saudara, Apa khabar saudara dan keluarga di sana? Saya harap saudara sihat walafiat. Saya di sini sihat-sihat sahaja. Sudah agak lama kita tidak berutus surat. Maklumlah kita sama-sama sibuk membuat ulangkaji kerana peperiksaan UPSR semakin hampir. Sebenarnya tujuan saya mengutus surat ini adalah untuk menceritakan tentang sambutan HariGuru yang telah diadakan di sekolah saya pada minggu lepas. Sekolah saya mengadakan sambutan inisetiap tahun bagi mengenang jasa-jasa guru yang bersungguh-sungguh mendidik kami. Pada hari tersebut, kami berkumpul di padang untuk mendengar ucapan Hari Guru yangdisampaikan oleh Guru Besar. Kemudian guru-guru menyanyikan lagu Guru Malaysia. Seterusnyadiadakan acara sukaneka yang disertai oleh guru-guru. Telatah guru-guru semasa bermain amat lucu danmenghiburkan kami. Selepas acara sukaneka, tibalah pula acara pentas. Guru-guru dan murid-murid mengadakanpersembahan seperti nyanyian, membaca sajak dan berlakon. Untuk pengetahuan saudara, saya jugamembuat persembahan nyanyian. Acara pada hari tersebut diakhiri dengan penyampaian hadiah danhamper. Kami rasa sungguh seronok pada hari tersebut. Saya rasa sampai di sini sahajalah yang sempat saya ceritakan kepada saudara. Saya harap kitaakan bersua lagi pada lain lembaran. Sampaikan salam saya kepada keluarga saudara. Sekian. Yang benar, 155
 • 156. ALI KARANGAN JENIS SURAT KIRIMAN RASMI1. Surat kiriman rasmi terbahagi kepada: a. Surat Permohonan b. Surat Aduan c. Surat Rayuan d. Surat Pesanan e. Surat Jemputan2. Surat kiriman rasmi merupakan karangan berformat.3. Format surat kiriman rasmi: a) Alamat pengirim. b) Garisan panjang melintang. c) Nama, jawatan dan alamat penerima. d) Baris akhir alamat penerima hendaklah digarisi. e) Tarikh di sebelah kanan iaitu sebaris dengan nama negeri alamat penerima. Nama bulan ditulis dalam huruf besar dan diakhiri dengan noktah. f) Kata ganti nama diri penerima iaitu Tuan (lelaki) dan Puan (perempuan). g) Perkara/Tajuk hendaklah digaris di bawah dan tidak ada noktah di akhirnya. h) Perenggan pertama dan terakhir dimulai di tepi garis kiri dan tiada nombor. i) Perenggan kedua, ketiga dan seterusnya mesti ditulis nombor dan bernoktah. j) Sudahilah surat dengan; Sekian, terima kasih. k) Menulislah perkataan Yang benar, Yang menurut perintah, dan sebagainya. l) Tandatangan di sebelah kiri surat. m) Menulis nama pengirim (huruf besar) di dalam kurungan, nama jawatan, nama kelab atau persatuan, sekolah dan lain-lain. Latihan Soalan 1 Kamu tidak dapat hadir ke sekolah beberapa hari kerana ingin pergi ke majlis konvokesyen abang kamu. Tulis sepucuk surat kepada guru kelas untuk menerangkan perkara berkenaan. 156
 • 157. RANGKA KARANGAN Nama, Garis melintang No. rumah, Taman/Kampung, Jalan, selang sebaris di Poskod Bandar, antara alamatNama Negeri. pengirim danAlamat pengirim penerimaKepada, Nama guru, TarikhNama Nama sekolah, Jalan,Alamat penerima Poskod Bandar, 12 Februari 2004. Negeri. KataTuan, sapaan Tajuk surat Memohon Cuti SekolahMerujuk perkara di atas, - (perkenalkan diri) saya (nama) dari kelas – (nyatakan tujuan) ingin – cutikerana – abang – ijazah.2. Majlis konvokesyen – Universiti Malaya – saya – keluarga – hadir – kerana – ahli keluarga –pertama – menerima ijazah.3. Saya ingin – satu minggu – bermula – hingga. Saya – lama – bapa ingin – saudara-mara – KualaLumpur – lama tidak berjumpa.4. Saya berjanji – kerja sekolah – bertanyakan kawan-kawan – (harapan) Saya berharap –membenarkan – bercuti. (penghargaan) Segala – amatlah dihargai. Penutup suratSekian, ......................... Pengakuan penulisYang ..................., Tandatangan( Nama Pengirim )Tahun ....................................., Tandatangan Nama PengirimSekolah .................................. . Kelas pengirim Sekolah pengirim Bilangan isi surat bermula dengan no. 2 Latihan Soalan2 Ibu bapa kamu telah menziarahi saudara kamu yang sakit di kampung. Mereka tidak dapat balik ke rumah oleh sesuatu sebab yang tidak dapat 157
 • 158. dielakkan. Oleh itu, kamu tidak dapat hadir ke sekolah kerana terpaksa menjaga adik-adik kamu. Tulis sepucuk surat kepada guru kelas kamu untuk menyatakan sebab-sebab tidak dapat hadir ke sekolah pada hari itu. Anda terpaksa pulang ke kampung kerana nenek anda sakit kuat. Tulis sepucuk surat kepada guru besaruntuk menyatakan perkara tersebut.RANGKA KARANGAN:Pendahuluanalamat - tarikh - memperkenalkan diri - tujuan menulis suratIsi-isi Penting(a) terpaksa pulang - nenek sakit kuat - terlantar di hospital(b) memohon cuti dua hingga tiga hari - sehingga keadaan mengizinkan(c) akan mengulang semula pelajaran - menyalin nota-nota yang tertinggal(d) pulang dengan segera - jika kesihatan nenek semakin pulihPenutupberharap agar permohonan anda dipertimbangkan - ucapan terima kasih - tandatanganCONTOH KARANGAN:Abu bin Bakar,No. 123, Kampung Seroja,Jalan Melati, 158
 • 159. 15400 Kota Bharu,Kelantan. _________________________________________________________________Kepada;Encik Salman bin Salleh,Guru Kelas Enam Tekun,Sekolah Kebangsaan Seroja,15400 Kota Bharu,Kelantan. 7 OGOS 2009.Tuan,Memohon Cuti Sekolah Merujuk perkara di atas, saya Mohd Abu bin Bakar dari Kelas Enam Tekun ingin memohon cutiselama beberapa hari bermula dari 8 Ogos 2009 sehingga 9 Ogos 2009.2.Saya terpaksa mengambil cuti kerana terpaksa menjaga adik. Ayah dan ibu saya terpaksa pulang kekampung kerana nenek sakit kuat dan terlantar di hospital. Sebagai anak yang sulung, saya diamanahkanuntuk menguruskan adik-adik.3.Saya berhajat memohon cuti selama dua hari. Pada masa tersebut, ayah dan ibu tiada di rumah.Mereka akan menjaga nenek saya sehingga keadaan kesihatan bertambah baik.4. Saya berjanji akan mengulang semula pelajaran yang diajar pada masa saya bercuti. Saya juga akanmenyalin nota-nota yang tertinggal dengan merujuk kepada kawan-kawan sekelas yang tinggalberhampiran rumah saya.5.Ayah dan ibu saya akan pulang dengan segera ke rumah jika kesihatan nenek semakin pulih. Sayaberharap kesihatan nenek akan beransur-ansur baik jadi ayah saya dapat pulang dengan cepat. Saya berharap agar permohonan saya dapat dipertimbangkan dengan sewajarnya oleh pihak tuan.Atas kerjasama pihak tuan, saya ucapan terima kasih.Sekian, terima kasih.Yang benar, Abu(ABU BIN BAKAR)Murid Kelas Enam Tekun,Sekolah Kebangsaan Seroja. Latihan Soalan3 Kamu tidak dapat hadir ke sekolah beberapa hari kerana ada hal yang tidak dapat dielakkan. Tuliskan sepucuk surat kepada guru besar menerangkan perkara berkenaan. 159
 • 160. RANGKA KARANGAN:PendahuluanNama dan alamat pengirimNama dan alamat penerima TarikhPanggilan hormatPerkara/Tajuk suratIsi-isi penting 1. Merujuk – perkenalkan diri (nama / dari kelas) – nyatakan tujuan ( memohon cuti kerana abang akan menerima ijazah) 2. - Isi: Majlis itu berlangsung di Universiti Malaya, Kuala Lumpur - Huraian: Kamu dan keluarga akan hadir - Huraian lanjut: Ahli keluarga yang pertama akan menerima ijazah 3. - Isi: Memohon cuti selama satu minggu - Huraian: Tarikh - Huraian lanjut: Selain ke tepat menerima ijazah – melawat saudara-mara di Kuala LumpurPenutupBerjanji akan membuat kerja sekolah yang tertinggal - harapan – segala kerjasama – amat dihargai.Sekian, terima kasih.Yang benar,Tandatangan( Nama )Pelajar tahun,Sekolah.CONTOH KARANGAN:Rosli bin SaidNo. 34-G, Taman Ira Manis,Jalan Bunga Melur, 160
 • 161. 16560 Machang,Kelantan._____________________________________________________________Guru Besar,Sekolah Kebangsaan Kenanga,16560 Machang,Kelantan. 16 JUN 2009.Tuan,Memohon CutiMerujuk perkara di atas, saya Rosli bin Said murid Tahun Enam Cekal ingin memohon cuti keranaabang sulung saya akan menerima ijazah.2. Majlis konvokesyen itu berlangsung di Universiti Malaya, Kuala Lumpur dan kami sekeluargaakan hadir ke sana. Saya turut serta ke majlis itu kerana ini adalah ahli keluarga yang pertama akanmenerima ijazah.3. Saya memohon cuti selama satu minggu bermula dari 1 hingga 7 Ogos 2009. Saya terpaksabercuti agak lama kerana selain ke tempat menerima ijazah, kami akan melawat saudara-mara yang diKuala Lumpur. Saya berjanji akan membuat kerja sekolah yang tertinggal dan saya berharap permohonan inimendapat kelulusan pihak tuan. Segala kerjasama tuan amatlah dihargai.Sekian, terima kasih.Yang benar,Rosli(ROSLI BIN SAID)Murid Tahun Enam Cekal,Sekolah Kebangsaan Kenanga.Latihan Soalan4 Kamu akan menghadapi peperiksaan UPSR pada tahun ini. Sebagai persediaan, kamu ingin membeli beberapa buah buku rujukan daripada sebuah syarikat penerbitan. Tuliskan sepucuk surat bagi menyatakan tujuan kamu itu. Kamu ingin memesan beberapa buah buku ilmiah daripada sebuah syarikat 161
 • 162. buku. Tuliskan sepucuk surat kepada syarikat berkenaan.RANGKA KARANGAN:PendahuluanNama dan alamat pengirimNama dan alamat penerima TarikhPanggilan hormatPerkara/Tajuk suratIsi-isi penting1. Merujuk – perkenalkan diri – nyatakan tujuan2. - Isi: Butiran buku yang dikehendaki - Huraian: Bina jadual butiran - Huraian lanjut: Bilangan, Judul buku, Quantiti, Harga sebuah, Jumlah, Jumlah besar3. - Isi: Bersama surat – kiriman wang pos - Huraian: No. siri kiriman wang – jumlah RM00.00 ( RM …………) - Huraian lanjut: tujuan – bayar harga buku – belanja posPenutupHarapan – hantar segera buku – segala kerjasama – amat dihargai.Sekian, terima kasih.Yang benar,Tandatangan( Nama )Jawatan,Tahun,Sekolah.CONTOH KARANGAN:Syahirul bin YahyaTahun Enam Melur,Sekolah Kebangsaan Machang,16560 Machang, 162
 • 163. Kelantan.Kepada,Tuan Pengurus,Syarikat Penerbitan Bakti,Lot 12-B, Wisma Mulia,13400 Ampang,Selangor. 16 Jun 2009.Tuan,Memesan Buku-Buku Rujukan UPSRPerkara di atas adalah dirujuk. Saya seperti nama di atas, ingin memesan beberapa buah buku rujukanUPSR daripada syarikat tuan.02. Berikut adalah butiran buku yang dikehendaki: Bil Nama Buku Kuantiti Harga Jumlah Sebuah 1 Ujian Cepat Bahasa Melayu Pemahaman 5 2.50 12.50 2 Bijak Mengarang 4 2.00 8.00 3 Fasih Bahasa Inggeris 6 3.00 18.00 4 Cekap Matematik 5 3.00 15.00 5 Memahami Sains 5 2.50 12.50 JUMLAH 66.0003. Bersama surat saya serta kiriman wang pos yang bernombor siri AG24573 berjumlah RM76.00(Tujuh puluh enam ringgit sahaja) sebagai bayar harga buku-buku tersebut termasuk perbelanjaan pos.Saya berharap tuan dapat menghantar dengan segera buku tersebut kerana kami memerlukannya untukujikaji. Segala kerjasama tuan amatlah dihargai.Sekian, terima kasih.Yang benar,Syahirul(SYAHIRUL BIN YAHYA)Tahun Enam Melur,Sekolah Kebangsaan Machang.Latihan Soalan5 Persatuan Bulan Sabit Merah sekolah kamu akan mengadakan hari pameran dan jualan. Sebagai setiausaha, kamu dikehendaki menulis sepucuk surat kepada Guru Besar untuk memohon menggunakan dewan sekolah. Tulis surat kamu itu selengkapnya. 163
 • 164. RANGKA KARANGAN:pendahuluan: perkenal diri – nyatakan tujuanIsi: 1. nyatakan kegunaan dewan 2. tarikh, masa, murid terlibat, jemputan 3. jenis pameran – jenis barang jualan 4. harapan – mengharapkan jawapan dengan segerapenutup: terima kasih – tandatanganLatihan Soalan6 Anda telah memesan beberapa buah buku rujukan daripada sebuah syarikat penerbitan. Malangnya, dua daripada lima buah buku tersebut telah rosak. Tulis surat kepada syarikat terbabit untuk menyatakan masalah tersebut.RANGKA KARANGAN:Pendahuluanalamat - tarikhpemberitahuan mengenai buku yang rosakIsi-isi Penting(a) memperoleh buku yang dipesan pada 2 Januari 2007 - dua daripadanya telah rosak(b) beberapa helaian muka suratnya telah terkoyak - ada sebahagiannya tidak bercetak - hanya kertas kosong(c) berasa kesal - meminta digantikan dengan buku-buku yang baru dengan segera(d) memulangkan buku-buku ini untuk tindakan lanjut - berharap agar perkara seumpama ini tidak berulangPenutupucapan terima kasih - tandatangan KARANGAN JENIS UCAPANKETERANGAN:1. Ucapan merupakan kerangan berformat. Biasanya disampaikan dalam majlis tertentu. 164
 • 165. 2. Dimulakan dengan kata-kata aluan kepada Pengerusi Majlis, tetamu penting, dan para hadirin. Memberikan ucapan selamat/salam. Menyatakan tujuan dan menyatakan tajuk ucapan. Contoh: Yang Dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Guru Besar, Guru-guru penolong kanan, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Selamat sejahtera saya ucapkan. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi peluan untuk saya menyampaikan ucapan pada pagi yang berbahagia ini. Tajuk ucapan saya ialah “Melahirkan Budaya Suka Membaca”.3. Menyatakan sekurang-kurangnya empat isi beserta huraian lengkap.4. Gunakan bahasa yang mudah, jelas dan kata-kata yang menarik.5. Akhiri ucapan dengan menegaskan atau memberikan penekanan kepada tajuk ucapan dan disudahi dengan sekian sahaja ucapan serta terima kasih. Contoh: Berdasarkan ucapan saya itu tadi, jelaslah bahawa membaca sangat penting kepada kita seperti kata pepatah “Membaca itu jambatan ilmu”. Dengan itu, saya akhiri ucapan ini dengan ucapan terima kasih.6. Dalam bahagian penutup boleh diselitkan dengan pantun, kiasan atau peribahasa. Contoh: “Membaca iti jambatan ilmu” “Banyak membaca, banyak pengetahuan”7. Kata-kata penegas seperti “Saudara-saudari sekalian” dan lain-lain lagi mesti digunakan.Latihan Soalan1 Kamu sebagai ketua murid diminta menyampaikan ucapan di Majlis Sambutan Hari Guru yang diadakan di sekolah kamu. Tuliskan teks ucapan kamu. 165
 • 166. RANGKA KARANGAN :Pendahuluankala alu-aluan kepada Pengerusi Majlis, guru- guru, dan rakan-rakan - ucapan selamat menyambut HariGuruIsi-isi Penting(a) dewasa kini, peranan guru kian mencabar - terpaksa menyelesaikan masalah disiplin murid-murid(b) berperanan membimbing dan mendidik murid-murid - membentuk keperibadian murid-murid - berakhlak dan berilmu(c) semua pihak patut bekerjasama dengan guru - murid-murid, ibu bapa, dan media massa(d) masyarakat memberi penghormatan kepada guru - menghargai pengorbanan guruPenutupucapan terima kasih Latihan Soalan2 Kelas kamu akan mengadakan majlis perpisahan murid-murid tahun enam. Kamu sebagai ketua kelas diminta untuk menyampaikan ucapan sempena majlis tersebut. Tuliskan ucapan kamu selengkapnya.RANGKA KARANGANPendahuluanKata-kata aluan kepada Pengerusi Majlis, guru- guru, dan rakan-rakan – salam – tujuanKata penegas,Isi-isi Penting(e) Terima kasih diberi peluang – akan meninggalkan sekolah – akan ke sekolah menengah(f) Sekolah ibarat syurga ilmu – mula mengenal huruf – mengenal nombor – berkat usaha guru – semakin bijak(g) Banyak jasa guru – gigih mendidik – pengorbanan diingati - ilmu diperoleh diamalkan(h) Memohon maaf – jika ada kesalahan – berjanji belajar bersungguh-sungguh – mencapai kejayaanPenutupMengucapkan selamat Hari Guru – sekian – ucapan terima kasihCONTOH KARANGAN: Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Guru Besar, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Selamat sejahtera saya ucapkan. Tujuan saya berdiri di sini pada pagi yang mulia iniadalah untuk menyampaikan ucapan sempena Majlis Perpisahan Murid-murid Tahun Enam. 166
 • 167. Hadirin yang dihormati sekalian, Saya mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk menyampaikan ucapan pada majlisini. Tidak lama lagi, kita akan meninggalkan sekolah ini kerana kita akan ke sekolah menengah. Sekolah ibarat syurga ilmu bagi kita kerana di sini kita mula mengenal huruf dan mengenalnombor. Berkat usaha guru-guru, semakin hari kita semakin bijak dan kita boleh membaca, menulisserta mengira dengan baik dan cekap. Banyak jasa yang guru-guru sekolah ini telah curahkan kepada kita. Guru-guru gigih mendidikkita dengan tidak pernah jemu. Segala pengorbanan guru-guru akan saya dan rakan-rakan diingati selalu.Segala ilmu yang diperoleh akan kami diamalkan dalam hidup. Pada kesempatan ini, saya memohon maaf jika saya dan rakan-rakan ada melakukan kesalahan.Kami berjanji akan belajar bersungguh-sungguh semasa di sekolah menengah nanti. Saya harap semuaguru akan berdoa agar kami mencapai kejayaan pada masa depan.Hadirin sekalian, Akhir kata, saya mengucapkan selamat berpisah kepada guru-guru sekolah ini semoga kamisemua tetap berada dalam ingatan. Sekian saja ucapan dan saya sudahi dengan lafaz terima kasih. Latihan Soalan3 Pusat sumber sekolah kamu mengadakan kempen “Mari Membaca” Sebagai Ketua Pengawas Pusat Sumber, kamu ditugaskan menyampaikan ucapan kepada para pelajar pada hari pelancaran kempen tersebut. Tajuk syarah kamu ialah “Melahirkan Budaya Suka Membaca”. Tuliskan teks ucapan kamu itu.RANGKA KARANGANPendahuluanKata alu-aluan – salam – berdirinya saya – tajukIsi-isi penting1- Kata penegas, - Isi: Amalan suka membaca – penting - Huraian: Banyak faedah – didapati dengan membaca - Huraian lanjut: Mengetahui banyak perkara – menambah ilmu pengetahuan – menjadi orang berilmu.2- Isi: Membaca – hobi – berguna - Huraian: Mengisi masa dengan perbuatan berfaedah – tidak terbuang begitu saja - Huraian lanjut: Selain hobi boleh – meningkatkan penguasaan bahasa 167
 • 168. 3- Isi: Membaca – amalan baik - Huraian: Bagaimana cara menyemai – minat membaca - Huraian lanjut: Aktiviti membaca – seronok – berkumpulan – ajak rakan-rakan – membaca – taman rekreasi – sekolah – beri hadiah galakkan – paling banyak baca buku4- Kata penegas - Isi: Hilangkan kebosanan – pelbagaikan bahan bacaan - Huraian: Jangan hanya baca buku teks – baca juga buku-buku cerita - Huraian lanjut: Pilih buku yang menarik – di pusat sumber – juga boleh beli – tambah koleksi di rumahPenutup– Jelaslah kepada kita – bahawa membaca sangat penting – Ingatlah “Membaca Jambatan Ilmu” – akhirkata jadikan amalam membaca sebagai budaya hidup – Sekian sahaja ucapan saya, terima kasih. Latihan Soalan4 Wakil tempat anda tinggal dikehendaki memberikan ucapan bersempena dengan perasmian dewan serba guna. Anda dikehendaki menyediakan teks ucapan bagi pihak beliau. Sediakan teks ucapan tersebut.RANGKA KARANGAN:Pendahuluankata alu-aluan kepada tetamu kehormat dan hadirinIsi-isi Penting(a) mengucapkan terima kasih - dewan serba guna berharga puluhan ribu ringgit - disiapkan mengikut jadual(b) pusat kegiatan baru masyarakat - aktiviti berpersatuan dan keramaian(c) tempat penyimpanan barang-barang - memudahkan masyarakat mengadakan sesuatu majlis(d) pusat kegiatan riadah - gelanggang badminton dan bola jaringPenutupberharap agar dewan itu dimanfaatkan sebaik mungkin - demi kebaikan bersama Latihan Soalan5 Anda diminta mewakili rakan-rakan anda untuk menyampaikan ucapan dalam suatu majlis bersempena dengan sambutan Hari Guru. Tulis teks ucapan itu selengkapnya. 168
 • 169. RANGKA KARANGANPendahuluanKata-kata aluan kepada Pengerusi Majlis, guru- guru, dan rakan-rakan – salam – tujuanIsi-isi Penting(i) Terima kasih diberi peluang – mengucapkan selamat hari guru(j) Mewakili semua murid – ucap terima kasih – atas jasa guru membimbing dan mendidik murid-murid - membentuk keperibadian murid-murid - berakhlak dan berilmu – jasa guru sungguh besar(k) Berdoa – guru diberi kesihatan – mendidik sehingga berjaya – ucap selamat maju jaya kepada guru(l) Memohon maaf – jika ada kesalahan – berjanji belajar bersungguh-sungguh – mencapai kejayaanPenutupMengucapkan selamat Hari Guru – sekian – ucapan terima kasihCONTOH KARANGAN: Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Guru Besar, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Selamat sejahtera saya ucapkan. Pada pagi yang mulia ini saya ingin menyampaikanucapan sempena Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah.Hadirin yang dihormati sekalian, Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah kerana telah memberi peluang kepadasaya untuk menyampaikan ucapan pada hari yang amat bermakna ini. Kepada guru-guru, saya ucapkanselamat hari guru. Saya mewakili semua murid ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepadaguru-guru di atas segala jasa dan pengorbanan mendidik kami selama ini. Sesungguhnya jasa guru-gurusungguh besar bagi kami. Kami murid-murid Sekolah Kebangsaan Kenanga berharap agar guru-guru sekolah ini sentiasadiberikan kesihatan yang baik untuk terus berjuang mendidik kami sehingga berjaya. Saya jugamengucapkan selamat maju jaya kepada cikgu-cikgu. Saya mewakili murid-murid sekolah ini memohon maaf sekiranya kami ada melakukan sebarangkesalahan semasa cikgu mengajar kami. Kami berjanji akan belajar bersungguh-sungguh demi mencapaikejayaan yang cemerlang dan memenuhi impian guru-guru. Hadirin sekalian, Akhir kata, sebelum mengundurkan diri, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Guru kepadasemua guru di sekolah ini. Sekian sahaja ucapan saya dan terima kasih.Latihan Soalan6 Guru sekolah anda akan bertukar ke sekolah lain. Sebagai ketua murid, anda diminta menyampaikan ucapan sempena majlis perpisahan beliau. Sediakan ucapan anda selengkapnya. 169
 • 170. RANGKA KARANGAN:Pendahuluan - kata-kata aluan - pengerusi majlis, guru besar, guru-guru, rakan-rakan sekalian - salamIsi-isi pentingIsi satu - kata penegas ucapan - tujuan majlis - guru berpindah ke sekolah lain - telah berkhidmat 10 tahunIsi dua - perasaan sedih - kehilangan guru yang banyak berjasa - bertanggungjawab, timbang rasa, dan dedikasiIsi ketiga - kerugian yang besar kepada … - tidak lupa didikan, bimbingan, dan nasihatIsi keempat - kata penegas ucapan - janji akan belajar bersungguh - tidak akan mengecewakan harapan guru - memohon maaf di atas segala kesalahanPenutup - akhir kata - doa sentiasa sihat sejahtera - selamat jalan - selamat bertugas di tempat baru - sekian sahaja ucapan saya dan terima kasihCONTOH KARANGAN: Yang mulia ____________________, Guru Besar, Cikgu Zaidah yang ______________, guru-guru dan ________________ sekalian.Tujuan majlis ini diadakan pada pagi ini adalah untuk ________Cikgu Zaidah yang akan bertukar ke salah sebuah sekolah di Seremban, Negeri Sembilan. 170
 • 171. _______________, Cikgu Zaidah terpaksa mengikut suaminya yang bertugas di sana. Cikgu Zaidahakan ______________ kita pada penghujung bulan ini. _______________ ini kami adakan sebagaitanda _______________ kami kepada Cikgu Zaidah yang telah banyak memberi _____________kepada kami. Cikgu Zaidah adalah guru kelas kami yang _____________ mata pelajaran Bahasa Melayu danSains. Kami menganggap Cikgu Zaidah sebagai seorang guru yang ____________ dan ____________dalam menjalankan tugas-tugasnya. Cikgu Zaidah sering mengadakan kelas _________________ padatiap-tiap hari Sabtu dan selepas waktu sekolah. Cikgu Zaidah juga adalah seorang guru yang mudahdiajak berbicara apabila kami _______________ sebarang masalah. Itulah sebabnya kami merasa sedihdengan _________________ cikgu nanti. Walaupun Cikgu Zaidah sentiasa sibuk dengan keluarganya, namun beliau masih dapat_________________ masa untuk datang ke sekolah pada waktu petang untuk _____________ kami dibidang sukan. Cikgu Zaidah sebenarnya merupakan ahli __________________ yang handal pada suatuketika dahulu.Semenjak Cikgu Zaidah _____________ jurulatih pasukan hoki dan bola jaring, banyak____________ telah dicapai oleh sekolah kita.________________, Akhir kata, kami _____________________ kepada Tuhan semoga Cikgu Zaidah sentiasa hidupbahagia, murah ______________ , panjang ______________ dan sihat ________________. Saya bagipihak murid-murid Tahun 6 ______________________ ampun dan maaf jika ada kesalahan yang kami_________________ sepanjang cikgu bersama kami di sini. Kami akan sentiasa __________________jasa-jasa dan budi baik cikgu. Sekian, ___________________. KARANGAN JENIS SYARAHAN Latihan Soalan1 Andaikan anda seorang tokoh sekolah. Anda diminta untuk menyampaikan syarahan dalam perhimpunan sekolah. Tajuk syarahan itu ialah "Kepentingan Aktiviti Sukan kepada Murid- murid". Sediakan teks syarahan 171
 • 172. tersebut selengkapnya.RANGKA KARANGANPendahuluankata alu-aluan kepada Pengerusi Majlis, guru- guru, dan rakan-rakan- menyatakan tajukIsi-isi Penting(a) Bersukan menjadikan tubuh badan sihat - fikiran tidak tertekan oleh pelajaran(b) meningkatkan keyakinan diri - memupuk nilai-nilai kepemimpinan(c) melahirkan murid yang berdisiplin dan bertanggungjawab - dapat menghindarkan diri daripada unsur yang tidak sihat(d) mengharumkan nama sekolah dengan kejayaan - menaikkan imej sekolahPenutupsukan tidak menjejaskan pelajaran - ucapan terima kasih Latihan Soalan2 Kamu selaku Pengerusi Kelab Menabung diminta menyampaikan syarahan sempena kempen menabung. Tajuk syarahan kamu ialah “Faedah Menabung”. Sediakan teks syarahan kamu itu.CONTOH KARANGAN: Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Guru Besar, guru-guru penolongkanan, guru-guru, dan rakan-rakan yang dihormati sekalian. Selamat sejahtera saya ucapkan. Pada pagi yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ucapan yang bertajuk “FaedahMenabung”.Hadirin yang dihormati sekalian, Amalan menabung bermaksud amalan menyimpan wang secara sedikit demi sedikit. Wang yangdisimpan itu adalah wang lebihan yang diberikan oleh ibu bapa untuk perbelanjaan di sekolah. Amalan menabung ini membawa banyak kebaikan. Amalan ini dapat mendidik kita supaya tidakberbelanja besar. Kita akan sentiasa berbelanja mengikut kemampuan dan bukannya nafsu membeli.Kita akan dapat mengawal perbelanjaan kerana kita mempunyai keinginan untuk menabung. Faedah menabung dapat memupuk sikap sentiasa berjimat cermat. Dengan amalan ini, sikapboros dapat dihindari kerana orang yang suka menabung mempunyai azam untuk sentiasa menambahwang tabungan. Biasanya mereka akan mencapai kepuasan apabila simpanan tabungan merekabertambah dari semasa ke semasa. Faedah lain yang kita boleh peroleh daripada amalan menabung adalah dapat menggunakanwang tabungan sekiranya berlaku kecemasan. Kita boleh gunakan wang simpanan untuk berbelanja bagimengelakkan kita berhutang ketika kecemasan. Kalau kita tidak mempunyai wang simpanan, kita akanberhutang dan ini akan menambahkan bebanan.Hadiri sekalian, Amalan menabung perlu dipupuk sejak kecil lagi supaya amalan ini terus sebati dalam dirisehingga dewasa. Oleh itu, marilah kita bertekad untuk menabung dari sekarang. Ingatlah pepatah“beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis”. Sekian dahulu ucapan saya dan saya sudahi denganucapan terima kasih. 172
 • 173. Latihan Soalan3 Kamu menyertai pertandingan syarahan di sekolah kamu. Tajuk syarahan yang kamu pilih ialah “Guru adalah Ibu Bapa Murid di Sekolah”. Sediakan teks syarahan kamu itu.RANGKA KARANGAN 1. Pendahuluan: • kata alu-aluan – salam – tujuan – tajuk 2. Isi-isi penting: • banyak masa bersama guru – lebih lima jam sehari • guru mendidik – memberi ilmu – dedikasi • ibu bapa mencari rezeki – guru mengajar – mendidik • Di rumah hidup bersama adik-beradik – di sekolah ramai kawan – guru jaga 3. Penutup: • kesimpulan – kata hikmat – saranan – terima kasih CONTOH KARANGAN Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Guru Besar, panel hakim yang ariflagi bijaksana, guru-guru dan serta rakan-rakan sekalian. Selamat sejahtera saya ucapkan. Berdirinyasaya di sini pada pagi yang mulia ini adalah untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk “Guru IalahIbu Bapa Murid di Sekolah”. Hadirin yang dihormati sekalian, Sebagai seorang pelajar, kita banyak menghabiskan masa di sekolah bersama guru. Lebihdaripada lima jam sehari kita berada di sekolah. Waktu pagi belajar di dalam bilik darjah manakalapetangnya menyertai aktiviti kokurikulum. Di sekolah, guru mendidik kita setiap hari. Guru memberi banyak ilmu pengetahuan kepada kitasupaya kita menjadi manusia yang pandai dan berguna kepada masyarakat. Untuk itu, guru denganpenuh dedikasi cuba mendidik kita supaya kita berjaya. Di rumah pula, ibu dan bapa tekun bekerja untuk mencari rezeki bagi menyara hidup kita. Segalakeperluan kita akan ditunaikan oleh ibu dan bapa. Kita perlu patuh kepada arahan ibu dan bapa di rumahsupaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian, Di rumah kita bergaul dengan adik-beradik dengan diawasi oleh ibu dan bapa. Jika bergaduh, ibudan bapa akan meleraikannya. Di sekolah pula, kita bergaul dengan kawan-kawan yang ramai.Pergaulan kita akan diawasi oleh guru. Jika ada masalah, gurulah yang menjadi tempat kita mengadu. Jadi berdasarkan keterangan saya maka benarlah pendapat bahawa guru merupakan ibu bapa kitadi sekolah. Oleh sebab itu, kita perlu menghormati guru sebagaimana kita menghormati ibu dan bapa.Sekian sahaja syarahan saya. Terima kasih. 173
 • 174. Latihan Soalan4 Pusat sumber sekolah kamu mengadakan kempen “Mari Membaca” Sebagai Ketua Pengawas Pusat Sumber, kamu ditugaskan menyampaikan syarahan kepada para pelajar pada hari pelancaran kempen tersebut. Tajuk syarah kamu ialah “Melahirkan Budaya Suka Membaca”. Tuliskan teks syarahan kamu itu.RANGKA KARANGANPendahuluanKata alu-aluan – salam – berdirinya saya – tajukIsi-isi penting9. - Kata penegas, - Isi: Amalan suka membaca – penting - Huraian: Banyak faedah – didapati dengan membaca - Huraian lanjut: Bukan sahaja – menambah ilmu pengetahuan, bahkan – boleh dijadikan panduan dan teladan10. - Isi: Membaca – hobi – berguna - Huraian: Mengisi masa – tidak terbuang begitu saja - Huraian lanjut: Boleh – meningkatkan penguasaan bahasa11. - Isi: Membaca – amalan baik - Huraian: Bagaimana cara menyemai – minat membaca - Huraian lanjut: Aktiviti membaca – seronok – berkumpulan – ajak rakan-rakan – membaca – taman rekreasi – sekolah – beri hadiah galakkan – paling banyak baca buku12. - Kata penegas - Isi: Hilangkan kebosanan – pelbagaikan bahan bacaan - Huraian: Jangan hanya baca buku teks – baca juga buku-buku cerita - Huraian lanjut: Pilih buku yang menarik – di pusat sumber – juga boleh beli – tambah koleksi di rumahPenutup – Jelaslah kepada kita – bahawa membaca sangat penting – Ingatlah “Membaca Jambatan Ilmu” – akhir kata jadikan amalam membaca sebagai budaya hidup – Sekian, terima kasih CONTOH KARANGAN: Yang Dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang berusaha Tuan Guru Besar, guru-guru penolongkanan, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Selamat sejahtera saya ucapkan.Berdirinya saya di sini padapagi yang mulia ini ialah untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk “Melahirkan Budaya SukaMembaca”. 174
 • 175. Hadirin yang saya hormati sekalian, Suka membaca adalah tabiat yang sangat berguna terutamanya kepada para pelajar. Banyakfaedah yang boleh didapati dengan membaca. Ia bukan sahaja untuk menambah ilmu pengetahuan,bahkan boleh dijadikan panduan dan teladan dalam hidup kita. Membaca merupakan hobi yang sangat berguna kepada kita. Ia dapat mengisi masa kita denganperbuatan yang berfaedah dan masa lapang kita tidak terbuang begitu saja. Di samping itu, ia bolehmeningkatkan penguasaan bahasa kita. Membaca merupakan amalan yang sangat baik kepada kita. Minat membaca boleh disemaisedari kecil lagi. Aktiviti membaca lebih seronok jika dilakukan secara berkumpulan. Kita bolehmengajak rakan-rakan untuk membaca di taman rekreasi atau pun di pusat sumber sekolah. Ibu bapajuga patut memberi hadiah galakkan kepada anak-anak mereka paling banyak baca buku.Hadirin sekalian, Membaca boleh menghilangkan kebosanan. Kita boleh membaca pelbagai bahan bacaan. Janganhanya baca buku teks sahaja. Bacalah juga buku-buku cerita, majalah novel dan lain-lain lagi. Pilihlahbuku-buku yang menarik yang boleh didapati di pusat sumber malahan boleh juga boleh beli sebagaitambah koleksi buku-buku di rumah. Jelaslah kepada kita bahawa membaca sangat penting. Ingatlah kata pepatah “MembacaJambatan Ilmu”. Akhir kata dari saya, jadikan amalam membaca sebagai budaya hidup. Sekian sahajasyarahan saya, terima kasih. Latihan Soalan5 Anda mewakili sekolah dalam pertandingan syarahan yang bertajuk “Kepentingan Sains dan Teknologi Dalam Kehidupan Manusia”. Tulis syarahan tersebut.RANGKA KARANGAN:PendahuluanKata-kata aluan – Pengerusi, guru besar, hakim, hadirin lain – salam – tujuan - tajuk syarahan.Isi-isi1. Sains dan teknologi – penting – negara membangun – negara kita menuju negara maju - semakin maju sains dan teknologi – semakin maju negara.2. Contoh kemajuan sains dan teknologi – televisyen alat sebaran am – telefon alat perhubungan – komputer, internet alat perhubungan dan maklumat.3. Perbandingan – dahulu mundur – aspek pendidikan, perubatan, perindusterian - kurang alat berteknologi tinggi.4. Menegaskan – sains memudahkan pekerjaan – menjimatkan masa – maklumat kemas, tersusun – jadikan manusia lebih pintar. 175
 • 176. PenutupSaranan – gunakan rekaan sains – secara bijak – Akhir kata – sekian syarahan – terima kasih.CONTOH KARANGAN: Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berbahagia Pegawai Pendidikan Daerah KotaBharu, para guru besar, barisan hakim yang arif lagi bijak sana, guru-guru dan para hadirin sekalian. Selamat sejahtera saya ucapkan. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan syarahanyang bertajuk “Kepentingan Sains dan Teknologi Kepada Kehidupan Manusia.”Hadirin yang dihormati sekalian, Tidak dapat dinafikan lagi bahawa Sains dan Teknologi sangat penting pada zaman ini. Negarakita sedang menuju ke arah negara maju. Ini disebabkan semakin maju Sains dan Teknologi negaratersebut maka semakin majulah negara itu. Di antara contoh kemajuan Sains dan Teknologi ialah terciptanya televisyen, telefon, komputerdan peralatan perubatan yang canggih. Peralatan ini memberi banyak kemudahan kepada manusia. Pada zaman dahulu kehidupan manusia mundur kerana tiada Sains dan Teknologi. Manusiaketika itu ketinggalan dalam aspek pendidikan, perubatan, perindustrian kerana tiada alat yangberteknologi tinggi.Hadirin sekalian, Dengan perkembangan Sains, kerja kita menjadi semakin mudah dan cepat. Semua kerja hariankita dapat dibuat dengan pantas dan betul. Kecanggihan teknologi menjadikan manusia semakin pintar. Berdasarkan keterangan itu tadi, saya menyarankan agar saudara-saudari menggunakan rekaanSains dengan bijak. Akhir kata, sampai di sinilah syarahan dan saya sudahi dengan ucapan sekian,terima kasih. Latihan Soalan6 Anda berminat untuk menyertai suatu pertandingan syarahan. Tajuk syarahan itu ialah "Memupuk Budaya Membaca". Sediakan teks syarahan itu dengan lengkap.RANGKA KARANGANPendahuluankata alu-aluan kepada Pengerusi Majlis, barisan hakim, dan hadirin - menyatakan tajuk syarahan 176
 • 177. Isi-isi Penting(a) tanggungjawab kerajaan - menyediakan kemudahan perpustakaan bergerak - memperbanyak bahan bacaan bermutu(b) tanggungjawab ibu bapa - menjadi model kepada anak-anak - menghadiahkan bahan bacaan yang sesuai(c) tanggungjawab pihak sekolah - menganjurkan pertandingan - menggalakkan murid-murid membaca(d) tanggungjawab penerbit buku - menawarkan harga buku yang berpatutan - menggunakan bahasa yang mudah difahamiPenutupsemua pihak memainkan peranan penting untuk mewujudkan budaya membaca - melahirkan masyarakatyang berilmu pengetahuan Latihan Soalan7 Anda terpilih mewakili sekolah anda untuk suatu pertandingan syarahan. Tajuk syarahan itu ialah "Bahaya Keracunan Makanan".RANGKA KARANGANPendahuluankala alu-aluan kepada Pengerusi Majlis, para hakim, Guru Besar, dan rakan-rakanIsi-isi Penting(a) golongan yang sering terdedah pada keracunan makanan - murid-murid dan orang dewasa(b) punca keracunan makanan - penyediaan makanan yang tidak bersih - makanan kotor dan tidak dimasak(c) jenis makanan yang mudah dijangkiti bakteria - makanan berlemak - makanan dalam tin(d) kesan keracunan makanan - cirit-birit, muntah-muntah, demam, dan kehilangan banyak airPenutupmenyeru orang ramai menjaga kebersihan - hidup lebih sejahtera - ucapan terima kasih Latihan Soalan8 Andaikan bahawa anda murid yang cemerlang. Anda diundang untuk menyampaikan syarahan tentang teknik-teknik belajar yang berkesan. Tulis syarahan itu selengkapnya.Rangka KaranganPendahuluankata alu-aluan - menyatakan tajuk syarahan 177
 • 178. Isi-isi Penting(a) membuat jadual waktu di rumah - bilangan jam waktu belajar dan masa rehat(b) memilih tempat belajar yang sesuai - persekitaran yang nyaman(c) belajar secara sistematik - membaca, memahami, mengingati, mengulang kaji - belajar secara berkumpulan(d) tindakan sebelum peperiksaan - membuat persediaan dari segi emosi, peralatan dan kesihatanPenutupucapan penutup dan terima kasih Latihan Soalan9 Anda telah menyertai pertandingan syarahan. Tajuknya ialah “Dadah Membawa Maut”. Sediakan teks syarahan kamu itu.RANGKA KARANGANPendahuluanKata-kata aluan kepada Pengerusi Majlis, Guru Besar, para hakim, guru-guru dan rakan-rakan. Salam –tujuan – tajukIsi-isi Penting 1. Musuh negara – salah guna – mudarat diri – membawa maut 2. Jenis-jenis dadah – dadah ringan – ganja – dadah berat – heroin, morfin, syabu, pil khayal, pil kuda – asal pokok popi 3. Penagih perlu wang – RM60.00 hingga RM100.00 sehari – mencuri, meragut – kejadian jenayah merebak 4. Dadah membawa HIV – penyakit Aids – sindrom kurang daya melawan penyakit – merebak kongsi jarum – tiada ubat – membawa mautPenutupmenyeru menjauhi dadah – amal cara hidup sihat – hidup lebih sejahtera – ucapan terima kasih KARANGAN JENIS BERITA Latihan Soalan1 Baru-baru ini, sekolah anda telah mengadakan Hari Terbuka bersempena dengan sambutan Jubli Emas sekolah. Sebagai sidang pengarang sekolah, tulis berita itu selengkapnya.RANGKA KARANGAN 178
 • 179. Pendahuluannama tempat - hari - Hari Terbuka bersempena dengan sambutan Jubli Emas sekolahIsi-isi Penting(a) diadakan selama tiga hari - dirasmikan oleh Pengarah Pendidikan Negeri(b) pelbagai aktiviti diadakan - pameran hasil kraftangan penduduk setempat - hasil-hasil kerja tangan murid yang diwakili melalui kelab(c) gerai-gerai disediakan - menjual pelbagai barang - termasuk makanan - terbuka kepada orang awam(d) diadakan pertandingan melukis dan mewarna - acara sukaneka antara murid-murid dengan guru-guruPenutuphari terakhir - hari penyampaian hadiah kepada murid-murid yang berjaya Latihan Soalan2 Sekolah anda telah menganjurkan Kem Motivasi 2005 untuk murid-murid tahun enam. Anda dikehendaki menulis berita tentang program itu untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Tulis berita itu selengkapnya.RANGKA KARANGANPendahuluan:Hari - Kem Motivasi 2007 - murid tahun enam - nama tempatIsi-isi Penting(e) tiga hari dua malam - tujuan - meningkatkan sahsiah dan keyakinan murid di tahun enam(f) tumpuan - murid-murid tahun enam - persediaan mental dan fizikal sebelum UPSR(g) aktiviti - kursus dan bengkel - teknik menjawab soalan - teknik pembelajaran berkesan – penceramah luar(h) aktiviti luar darjah - lasak - memupuk semangat perpaduan dan kerjasamaPenutupmurid yang cemerlang - seimbang - rohani dan jasmani – harapan – berkesan untuk berjaya Latihan Soalan3 Tuliskan sebuah berita tentang keracunan makanan untuk dimuatkan dalam akhbar Buletin Harian.RANGKA KARANGAN:Pendahuluan– Kota Bharu, 19 Julai – Lapan orang murid Sekolah Rendah Padang Garong dimasukkan ke Hospital Besar Kota Bharu – mengalami keracunan makanan. 179
 • 180. Isi-isi penting1- Isi: Mengadu sakit perut - Huraian: Selepas makan mee goreng - Huraian lanjut: dibeli dari sebuah warung2- Isi: Inspektor kesihatan mengambil contoh mee - Huraian: dihantar ke Jabatan Kimia Hospital Universiti Sains Kubang Kerian - Huraian lanjut: Keputusan ujian dijangka diketahui minggu depan3- Isi: Pihak kesihatan menjalankan siasatan lanjut - Huraian: Warung tersebut diarahkan tutup - Huraian lanjut: Sementara waktu sepanjang tempoh siasatan4- Isi: Siasatan awal mendapati – warung kurang bersih - Huraian: Kedudukan berhampiran tempat pembuangan sampah - Huraian lanjut: banyak lalat – tempat tidak sesuai dijadikan geraiPenutup- Orang ramai dinasihati memilih warung yang bersih – murid-murid sepatutnya membeli makanan dikantin sekolah atau membawa bekal CONTOH KARANGAN:Kota Bharu, 19 Julai – Lapan orang murid Sekolah Rendah Padang Garong telah dimasukkan keHospital Besar Kota Bharu kerana mengalami keracunan makanan. Kejadian itu berlaku pada pukul10.00 pagi tadi. Murid-murid terbabit mengadu sakit perut selepas mereka makan mee goreng yang dibeli darisebuah warung yang terletak di luar pagar sekolah. Murid-murid tersebut telah keluar pada waktu rehatdan membeli makanan di gerai itu tanpa pengetahuan pihak sekolah. Inspektor kesihatan yang pergi ke tempat kejadian telah mengambil contoh mee itu untuk dihantar keJabatan Kimia Hospital Universiti Sains Kubang Kerian. Menurut beliau, keputusan ujian dijangkadiketahui pada minggu depan Pihak Jabatan Kesihatan telah menjalankan siasatan lanjut terhadap warung itu dan pemiliknya.Warung tersebut diarahkan tutup sementara waktu sepanjang tempoh siasatan ini dijalankan. Siasatan awal yang dijalankan mendapati warung tersebut kurang bersih dan kedudukannya yangterletak berhampiran dengan tempat pembuangan sampah dan terdapat banyak lalat di situ. Tempat itusebenarnya tidak sesuai dijadikan gerai menjual makanan. 180
 • 181. Untuk mengelakkan kejadian yang serupa, murid-murid dinasihatkan membeli makanan di kantinsekolah atau membawa bekal dari rumah. Latihan Soalan4 Kempen Mencegah Bahaya Nyamuk Aedes di sekolah anda telah dilangsungkan. Anda dikehendaki menulis berita tentang program itu untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Tulis berita itu selengkapnya.RANGKA KARANGANPendahuluannama tempat - hari - Kempen Mencegah Bahaya Nyamuk AedesIsi-isi Penting(a) kempen diadakan secara berperingkat - dari peringkat sekolah, negeri hingga kebangsaan - memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahaya nyamuk aedes(b) anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia - mendapat sambutan yang menggalakkan(c) mengadakan pameran dan ceramah mengenai kepentingan menjaga kesihatan - penyemburan racun serangga di sekitar kawasan sekolah(d) mengadakan gotong-royong membersihkan kawasan sekolah - mencegah tempat pembiakan nyamuk - menggalakkan kebersihanPenutupmemberi kesedaran kepada semua - beringat sebelum kena KARANGAN JENIS CATATAN/DAIRI Latihan Soalan1 Catatkan peristiwa-peristiwa menarik dalam sambutan “Hari Sukan” yang pernah diadakan di sekolah kamu.RANGKA KARANGANHari, tarikh: 181
 • 182. 1. Pengenalan 8.00 pagi - Hari sukan dimulakan dengan acara perbarisan – pancaragam sekolah - pasukan berpakaian seragam – murid-murid rumah pasukan2. Isi-Isi Penting 8.30 pagi a) Pertunjukkan pembukaan – persembahan silat oleh ahli Persatuan Silat Gayong – persembahan pakaian beragam oleh murid-murid tahun satu – mencuit hati hadirin 9.00 pagi b) ucapan Guru Besar – ucapan Pegawai Pendidikan Daerah – menyeru pelajar bergiat aktif dalam sukan – perasmian hari sukan oleh Pegawai Pendidikan Daerah – menyalakan obor 9.30 pagi c) Acara olahraga (balapan) dimulakan – peserta bersungguh-sungguh untuk memenangi acara – murid-murid serta ibu bapa bersorak – sokongan kepada peserta 11.30 pagi d) Upacara penyampaian hadiah kepada para pemenang – peserta gembira menerima hadiah – Rumah Hijau diumumkan sebagai juara – ahli pasukan bersorak gembira – menerima piala pusingan3. Penutup 12.00 tengah hari - Sukan sekolah selesai – sungguh meriah – murid-murid diarahkan ke kantin – diberi jamuan ringan – bersuraiCONTOH KARANGAN:Ahad, 27 Mac:8.00 pagi - Hari sukan dimulakan dengan acara perbarisan yang didahului oleh pasukan pancaragamsekolah diikuti pasukan berpakaian seragam dan murid-murid mengikut rumah pasukan.8.30 pagi – Diadakan pertunjukkan iaitu persembahan silat oleh ahli-ahli Persatuan Silat Gayongsekolah. Kemudiannya persembahan pakaian beragam oleh murid-murid tahun. Persembahan merekamencuit hati hadirin.9.00 pagi – Ucapan oleh Guru Besar dan seterusnya ucapan Pegawai Pendidikan Daerah. Dalamucapannya, beliau menyeru pelajar bergiat aktif dalam sukan. Seterusnya acara perasmian hari sukanoleh Pegawai Pendidikan Daerah dengan menyalakan obor kejohanan.9.30 pagi - Acara olahraga dimulakan. Peserta bersungguh-sungguh bertanding untuk memenangi acara.Murid-murid lain serta ibu bapa bersorak untuk memberi sokongan kepada peserta. 182
 • 183. 11.30 pagi - Upacara penyampaian hadiah kepada para pemenang diadakan. Peserta-peserta gembiramenerima hadiah masing-masing. Rumah Hijau diumumkan sebagai juara dan ahli pasukannya bersorakgembira apabila menerima piala pusingan.12.00 tengah hari – Acara sukan sekolah selesai dalam suasana yang sungguh meriah. Murid-murid danibu bapa dijemput ke kantin untuk menikmati jamuan ringan sebelum bersurai.K07: Soalan: Kamu telah mendapat 5A dalam peperiksaan UPSR yang lalu. Tuliskan catatan mengenaiaktiviti pembelajaran harian kamu.Ahad, 12 Februari 2006:6.00 pagi – Bangun dari tidur lalu terus ke bilik air untuk mandi. Selepas mandi, menunaikan solatSubuh. Kemudian, memakai uniform sekolah. Selesai mengenakan uniform, bersarapan pagi bersamakeluarga.7.00 pagi – Memeriksa beg sekolah bagi memastikan tiada buku atau alat tulis yang tertinggal. Selepasitu, terus ke sekolah. Semasa belajar, mendengar dengan teliti dan memberikan tumpuan terhadapperkara yang diajar oleh guru.Sekiranya tidak memahami sesuatu isi pelajaran, segera bertanya guruterutama bagi mata pelajaran yang agak sukar seperti Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris.3.00 petang – Pergi ke perpustakaan bersama kawan-kawan untuk membaca buku. Selain itu,mengadakan perbincangan tentang kerja rumah yang guru beri. Kemudiannya, menyiapkan kerja rumahtersebut tanpa menangguh-nangguhkannya supaya dapat dihantar esok.5.30 petang – Pergi ke taman permainan berhampiran dengan rumah bersama kawan-kawan untukbersenam dan berjoging supaya badan sentiasa sihat dan cergas. Tubuh badan yang sentiasa sihat amatpenting bagi menjamin minda kita berada dalam kecerdasan yang baik. Dengan itu, senanglah untukmenimba ilmu pengetahuan.8.00 malam – Mengulang kaji pelajaran dan menyediakan nota-nota ringkas bagi persediaan untukmenduduki peperiksaan UPSR pada bulan September nanti. Selepas itu, melihat topik-topik yang akandipelajari esok. Seterusnya, mengemas buku-buku dan dimasukkan ke dalam beg sekolah.10.00 malam – Masuk ke bilik air untuk menggosok gigi. Selepas itu, masuk ke bilik tidur. Sebelumtidur, melihat nota-nota ringkas pelajaran sehinggalah terlena. Latihan Soalan2 Pada cuti penggal lepas, persatuan pengakap sekolah sekolah kamu telah mengadakan perkhemahan di sebuah hutan lipur. Sebagai seorang peserta, kamu diminta menyediakan catatan mengenai perkhemahan itu.RANGKA KARANGAN4. Pengenalan Hari, tarikh. - Pukul 8.30 pagi – jumlah ahli – bertolak – ke – satu jam perjalanan – sampai. 183
 • 184. 5. Isi-Isi Penting e) Berkumpul – mendengar taklimat – menjaga keselamatan – menjaga disiplin – bekerjasama dalam pasukan. f) Dipecahkan mengikut kumpulan – lima ahli satu kumpulan – diberi tugas – mendirikan khemah – mencari kayu api – mengangkut air – memasak. Hari, tarikh. g) Bersarapan pagi – 8.30 pagi berkumpul di tepi sungai – latihan berenang – 10.00 pagi aktiviti meredah hutan – sungguh mencabar – petang – ceramah pertolongan cemas – demostrasi bantuan pernafasan. h) Malam – aktiviti kebudayaan – merupakan acara kemuncak – mengadakan persembahan – nyanyian – lakonan – sketsa – deklamasi sajak – akhir sekali penyampaian hadiah – pasukan menang.6. Penutup Hari, tarikh. - 8.00 pagi bersarapan – berkemas – bertolak pulang – walaupun keletihan – rasa gembira – dapat banyak pengalaman – berharap dapat berkhemah lagi.CONTOH KARANGAN:Selasa, 15 Februari 2006: Pada pukul 8.30 pagi kami berkumpul untuk bertolak ke Hutan Lipur Bukit Bakau. Ahli pengakapyang menyertai adalah seramai 35 orang dan lima guru pengiring telah bertolak ke sana dengan menaikisebuah bas. Kira-kira sejam perjalanan, kamipun sampai. Selepas mengeluarkan barang-barang daripada perut bas, kami berkumpul di kawasan lapang untukmendengar taklimat tentang menjaga keselamatan diri dan menjaga disiplin. Kami diminta supayasentiasa bekerjasama dalam pasukan pada setiap masa. Pukul 9.45 pagi iaitu selepas taklimat, kami dipecahkan mengikut kumpulan. Setiap kumpulanmengandungi lima orang ahli. Saya diberi memasak manakala rakan-rakan yang lain bertugasmendirikan khemah, mencari kayu api, mengangkut air dan memasak. Selepas semuanya siap, kamiberehat sebentar.Rabu, 16 Februari 2006: Selepas bersarapan, pukul 8.30 pagi kami berkumpul di tepi sungai untuk menjalani latihanberenang. Pukul 10.00 pagi kami menjalankan aktiviti meredah hutan. Aktiviti tersebut sungguhmencabar. Pada sebelah petangnya, kami mendengar ceramah pertolongan cemas dan melihatdemostrasi bantuan pernafasan. Pada sebelah malamnya diadakan pertandingan aktiviti kebudayaan yang merupakan acarakemuncak perkhemahan. Kami mengadakan persembahan nyanyian, lakonan, sketsa dan mendeklamasisajak. Akhir sekali ialah penyampaian hadiah kepada pasukan yang menang. 184
 • 185. Khamis, 17 Februari 2006: Pukul 8.30 pagi kami bersarapan dan seterusnya berkemas. Pukul 10.00 pagi kami bertolak pulangke sekolah. Walaupun keletihan, kami rasa gembira dan mendapat banyak pengalaman. Kami berharapdapat berkhemah lagi. KARANGAN TIDAK BERFORMAT KARANGAN JENIS FAKTAKETERANGAN:1. Perlu memahami soalan atau tajuk.2. Memerlukan pengetahuan yang luas tentang tajuk.3. Isi dan fakta yang tepat, logik dan sesuai dengan tajuk.4. Gunakan ayat-ayat yang pendek dan perkataan yang mudah.5. Karangan ini berbentuk bebas.6. Mempunyai pemerengganan 185
 • 186. i. PENDAHULUAN ii. ISI iii. PENUTUP7. Topik yang sering dibincangkan:- i. Peristiwa-peristiwa semasa ii. Pelbagai jenis perayaan iii. Sumber alam iv. Hasil-hasil ciptaan manusia dan sains v. Kesihatan vi. Kekeluargaan vii. Kebudayaan viii. Permainan tradisional ix. Alam haiwan x. Soalan: Disiplin pelajar pada hari ini semakin merosot. Tulis karangan tentang faktor-faktor yang menyebab keadaan ini dan cara untuk mengatasinya. xi. xii. Pada masa sekarang, kebanyakan pelajar terlibat dengan masalah disiplin yang teruk. Keadaan ini jika dibiarkan akan melarat dan bertambah buruk. xiii. xiv. Masalah disiplin pelajar banyak dipengaruhi oleh peredaran dan kemajuan pada zaman sekarang. Pengaruh negatif tersebar melalui televisyen dan internet. Para remaja lebih cenderung untuk meniru budaya negatif remaja-remaja dari barat. xv. xvi. Pengaruh rakan sebaya juga memberikan kesan yang besar kepada para remaja. Mereka akan mengikut kawan-kawan untuk menghisap rokok, ponteng sekolah, melepak, menghidu gam dan menagih dadah. Mereka juga lebih cenderung untuk bergaduh, peras ugut dan melawan guru dan ibu bapa. xvii. Bagi mengatasi masalah ini, para remaja perlu dikawal supaya tidak menonton rancangan-rancangan televisyen yang tidak sesuai. Pihak kerajaan juga perlu menapis “web site” yang tidak patut dilayari oleh para remaja. xviii. xix. Para remaja yang mengalami masalah disiplin perlu diberikan motivasi dan dorongan untuk mengatasi masalah disiplin. Mereka harus menyertai program-program seperti program kaunseling, program khidmat masyarakat dan program rakan muda. Oleh hal demikian, mereka tidak ada masa untuk melakukan kesalahan-kesalahan disiplin. xx. Apabila masalah disiplin dapat diatasi, maka para remaja akan terselamat daripada hanyut ke lembah masalah sosial yang lebih parah. Dengan itu, negara kita dapat melahirkan remaja yang bersih daripada gejala negatif. Latihan Soalan1 Masalah pencemaran alam semakin meruncing. Nyatakan jenis-jenis pencemaran alam dan cara-cara untuk mengatasinyaRANGKA KARANGAN: 186
 • 187. Pendahuluan: - nyatakan jenis pencemaran alam – udara, air, bunyi – semakin terukIsi-isi penting 1. pencemaran udara – asap kenderaan, kilang, pembakaran sampah – penyakit batuk, sesak nafas dan jerebu 2. pencemaran air – pembuangan sampah, tumpahan minyak, pembuangan sisa toksik – hidupan air mati, saliran tersumbat, banjir kilat, bekalan tercemar 3. pencemaran bunyi – motosikal, lori, jentera pembinaan – merosakkan pendengaran – menganggu ketenangan – gangguan mental 4. cara mengatasi – menguatkuasakan undang-undang – mendakwa dan mendenda/menghukum pesalah – kempen kebersihan “Cintakan udara, sungai dan ketenangan”Penutup - tanamkan kesedaran – didik sejak kecil – menjaga kebersihan tanggungjawab bersama Latihan Soalan2 Negara kita tidak terkecuali daripada mengalami masalah pencemaran. Masalah pencemaran alam yang dialami ialah pencemaran udara, air dan bunyi yang semakin teruk dari hari ke sehari.Tulis karangan mengenai perkara tersebut.RANGKA KARANGANIsi-isi penting 1.pencemaran udara – asap kenderaan, kilang, pembakaran sampah – penyakit batuk, sesak nafas dan jerebu 2.pencemaran air – pembuangan sampah, tumpahan minyak, pembuangan sisa toksik – hidupan air mati, saliran tersumbat, banjir kilat, bekalan tercemar 3.pencemaran bunyi – motosikal, lori, jentera pembinaan – merosakkan pendengaran – menganggu ketenangan – gangguan mental 4.cara mengatasi – menguatkuasakan undang-undang – mendakwa dan mendenda/menghukum pesalah – kempen kebersihan “Cintakan udara, sungai dan ketenangan”Penutup- tanamkan kesedaran – didik sejak kecil – menjaga kebersihan tanggungjawab bersamaKod Soalan3 Kita semua digalakkan membaca. Tuliskan faedah-faedah yang boleh kamu dapati daripada membaca. Tulis karangan yang bertajuk, “Faedah Membaca”.RANGKA KARANGAN 187
 • 188. Pendahluan- menambah ilmu pengetahuan – menjadi amalan – dilatih sejak kecilIsi-isi penting1. menambah ilmu pengetahuan – mengetahui banyak perkara – dapat menjawab peperiksaan2. membaca pelbagai bahan – buku pelajaran, buku cerita, majalah dan lain-lain – melancarkan sebutan– menambah perbendaharaan kata3. mengisi masa lapang – aktiviti yang berfaedah – elak membazir masa4. membaca di perpustakaan awan, pusat sumber sekolah, taman bunga – menambah minat membacaPenutup- membaca penting – menjadi orang yang berilmu – tidak ketinggalan ilmuKod Soalan4 Kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan pada 31 Ogos pada setiap tahun. Terangkan sebab-sebab kita perlu merayakan hari tersebut.RANGKA KARANGAN:1. Pengenalan- Setiap kali 31 Ogos – kita akan bercuti – cuti bukan tujuan sebenar – mempunyai makna lebih jauh daripada itu.2. Isi-isi penting a) Ulang Tahun Kemerdekaan – melahirkan sifat – kecintaan terhadap negara – tersemai dalam jiwa – lahirlah rakyat setia, amanah dan sayangkan negara – di hati semua rakyat. b) Generasi baru – mengingati tokoh-tokoh negara – Dato’ Onn Ja’afar, Dr. Burhanuddin Helmy, Pak Sako dan Dato’ Boestaman – mengingati bapa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman Petra Al- Haj – bekas Perdana Menteri Tun Razak Hussein dan Tun Hussein Onn. c) Mempelajari sejarah kemerdekaan – menghargai perjuangan orang-orang dahulu – mencurahkan harta-benda, wang dan tenaga – kita dapat menghayati erti kemerdekaan – hidup bersatu padu dan bertoleransi. d) Setiap kali menyambut Ulang Tahun Kemerdekaan – bertanya pada diri sendiri – sumbangkan kepada negara – akan menguatkan azam – berbakti kepada negara – negara maju, harmoni dan sejahtera. 188
 • 189. 3. Penutup- Oleh sebab itu – merayakan 31 Ogos – penting – bagi warga negara – mengekalkan keamanan dankemajuan – tanah air tercinta.Kod Soalan5 Kegiatan kokurikulum banyak manfaatnya kepada murid-murid. Terangkan faedah-faedah menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah.CONTOH KARANGAN:Murid-murid digalakkan menyertai badan beruniform di sekolah.Nyatakan kepentingan melibatkan diri dalam aktiviti tersebut. Kegiatan kokurikulum ialah kegiatan luar bilik darjah yang dilakukan di luar masa belajar.Biasanya dilakukan pada sebelah petang. Kegiatan ini penting dan sangat berfaedah. Kegiatan kokurikulum dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang sesuatu perkara yangtidak dipelajari semasa di dalam kelas. Sebagai contoh, jika kita menyertai pasukan pengakap, kita dapatmempelajari segala ilmu berkenaan pengakap seperti ikatan, simpulan, pertolongan cemas danberkawad. Selain mendapat banyak ilmu, kita akan menjadi lebih berdisiplin kerana semasa mengikutikegiatan kokurikulum kita terikat dengan peraturan-peraturan persatuan. Kita juga dapat memupuksemangat setia kawan melalui pergaulan dalam persatuan. Dalam kegiatan berpersatuan, terdapat organisasi persatuan. Kita akan berpeluang melatih diriuntuk menjadi pemimpin seperti pengerusi, naib pengerusi, setiausaha, bendahari dan ahli jawatankuasa.Peluang ini sangat baik dan tidak dapat diperoleh jika tidak mengikuti kegiatan kokurikulum. Dengan menyertai kegiatan seperti ini, masa lapang kita tidak akan terbuang begitu sahaja. Inidapat menghindarkan diri kita daripada terjebak dengan aktiviti yang tidak berfaedah seperti melepakdan menghisap rokok. Mengikuti kegiatan kokurikulum sangat penting bagi kita kerana ia mempunyai banyak faedahdan sangat berguna. Oleh itu, giatkan diri dalam aktiviti kokurikulum.Latihan Soalan5 Murid-murid digalakkan menyertai badan beruniform di sekolah. Nyatakan kepentingan melibatkan diri dalam aktiviti tersebut.RANGKA KARANGANPendahuluankokurikulum – kegiatan luar bilik darjah - di luar masa belajar – penting - berfaedah.Isi-isi penting1. menambahkan ilmu pengetahuan – tidak dapat dipelajari di dalam kelas – contoh 189
 • 190. pengakap – mempelajari ilmu – ikatan, simpulan, pertolongan cemas dan berkawad.2. ilmu lain – lebih berdisiplin – terikat dengan peraturan – memupuk semangat setia kawan – pergaulan dalam persatuan.3. masa lapang – tidak terbuang – menghindarkan aktiviti tidak berfaedah – melepak, merokok dan lain-lain.4. membina semangat – berdikari – aktiviti perkhemahan – melatih kekuatan diri – memberi pengalaman yang tiada di rumah.Penutupkegiatan kokurikulum – penting – banyak faedah – sangat berguna – giatkan diri – aktiviti kokurikulum.CONTOH KARANGAN: Kegiatan kokurikulum ialah kegiatan luar bilik darjah yang dilakukan di luar masa belajar.Biasanya dilakukan pada sebelah petang. Kegiatan ini penting dan sangat berfaedah. Kegiatan kokurikulum dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang sesuatu perkara yangtidak dapat dipelajari semasa di dalam kelas. Sebagai contoh, jika kita menyertai pasukan pengakap, kitadapat mempelajari segala ilmu berkenaan pengakap seperti ikatan, simpulan, pertolongan cemas danberkawad. Selain mendapat banyak ilmu, kita akan menjadi lebih berdisiplin kerana semasa mengikutikegiatan kokurikulum, kita terikat dengan peraturan-peraturan persatuan. Kita juga dapat memupuksemangat setia kawan melalui pergaulan dalam persatuan. Dengan menyertai kegiatan seperti ini, masa lapang kita tidak terbuang begitu sahaja. Ini dapatmenghindarkan diri kita daripada terjebak dengan aktiviti yang tidak berfaedah seperti melepak danmenghisap rokok. Selain daripada itu, aktiviti badan beruniform dapat membina semangat kita untuk berdikari.Melalui aktiviti perkhemahan, kita dapat melatih kekuatan diri kerana semua aktiviti terpaksa dilakukansendiri. Aktiviti seperti ini memberikan pengalaman yang tiada di rumah kepada kita. Latihan Soalan6 Pusat sumber merupakan gedung ilmu. Tuliskan faedah-faedah yang akan kita peroleh dengan menggunakan pusat sumber.RANGKA KARANGANPendahuluan:Kata-kata aluan – pengerusi, guru besar, panel hakim, guru-guru dan hadirin – salam – menyatakantujuanIsi-isi penting 1. perpustakaan banyak buku – tempat membaca buku 2. meminjam buku 190
 • 191. 3. menambah pengetahuan – mengulang kaji 4. mengisi masa lapangPenutupMenegaskan tajuk – kata-kata penutupCONTOH KARANGAN Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Guru Besar, panel hakim yang arif lagi bijaksana,guru-guru dan hadirin sekalian. Selamat sejahtera saya ucapkan. Tujuan saya berdiri di sini pada pagi yang mulia ini adalah untuk menyampaikan sebuahsyarahan yang bertajuk “Kebaikan Menggunakan Perpustakaan”. Hadirin yang dihormati sekalian, Sebagaimana yang kita sedia maklum, perpustakaan merupakan gedung ilmu. Terdapat pelbagaijenis buku jenis buku di perpustakaan yang boleh kita baca. Daripada buku-buku bercorak ilmiahsehinggalah buku-buku yang bercorak hiburan terdapat di situ. Jika rajin ke perpustakaan, kita boleh meminjam buku di sana. Pelbagai jenis buku bolehdipinjam sama ada untuk dibaca di perpustakaan atau untuk dibawa pulang dan dibaca di rumah. Dengan membaca buku yang dipinjam daripada perpustakaan, kita dapat menambah ilmupengetahuan. Buku-buku yang terdiri daripada buku cerita, buku Sains, majalah, novel dan akhbar dapatmemberikan kita ilmu pengetahuan. Selain sebagai tempat menimba ilmu, kita juga dapat membuatulang kali di perpustakaan. Dengan pergi ke perpustakaan untuk membaca buku, kita dapat mengisi masa lapang denganaktiviti yang berfaedah. Dengan itu, kita dapat mengelakkan diri daripada membuang masa dengan sia-sia. Hadirin sekalian, Berdasarkan penjelasan saya tadi, jelaslah bahawa perpustakaan banyak memberi faedah kepadakita. Sekianlah syarahan saya dan diucapkan terima kasih. Latihan Soalan7 Murid-murid digalakkan menggunakan komputer. Tuliskan faedah-faedah menggunakan komputer.RANGKA KARANGANPendahuluan:Sekarang zaman Sains dan teknologi – banyak urusan bergantung – computer – bank, pejabat pos,lapangan terbang dan lain-lainIsi 1Sebagai murid – penting pandai computer – dapat mencari maklumat – nota pelajaran, soalan, gambar –cepat – banyak maklumat boleh diperoleh 191
 • 192. Isi 2Ulang kaji guna computer – membaca nota pelajaran melalui website Didik – menjawab soalan melaluilaman web Bestari – belajar lebih selesa dan seronokIsi 3Membuat kerja sekolah dengan cantik – boleh buat karangan, sajak, pantun – boleh mencetak hasil kerja– menyimpan hasil kerja dalam disket – boleh digunakan pada masa lainIsi 4Melalui program chatting – dapat cari sahabat – boleh berbual dengan cara menulis – dengan sahabat diseluruh dunia – boleh hantar emailPenutupKomputer – banyak faedah – belajarlah computer – gunakan computer dengan baikKod Soalan8 Tulis suatu karangan tentang peranan televisyen kepada masyarakat.RANGKA KARANGANPendahuluantelevisyen merupakan alat sebaran am yang penting - membangunkan masyarakat dan negaraIsi-isi Penting(a) berperanan untuk menyampaikan berita yang berlaku di seluruh dunia - masyarakat dapat mengetahui isu-isu semasa yang berlaku di persekitaran mereka(b) berperanan untuk memberikan hiburan kepada masyarakat - pelbagai bentuk hiburan disajikan - dalam rancangan hiburan, cereka, filem, dan sebagainya(c) berperanan untuk menyampaikan dasar-dasar kerajaan - disiarkan melalui berita atau rancangan khas(d) berperanan untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum - banyak memaparkan rancangan yang bertemakan perpaduan kaumPenutuptelevisyen mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kanak-kanak - perlu senantiasa diawasi Latihan Soalan9 Tulis suatu karangan tentang amalan bergotong-royong di kalangan masyarakat desa.RANGKA KARANGANPendahuluanamalan bergotong-royong menekankan aspek kerjasama - masih teguh di kalangan masyarakat desaIsi-isi Penting(a) hubungan antara masyarakat di desa lebih erat - mempunyai hubungan persaudaraan - mereka sanggup berganding bahu dan menolong golongan yang kurang bernasib baik(b) pembangunan di desa kurang pesat berbanding dengan di bandar - mereka lebih memerlukan bantuan jiran tetangga untuk menjayakan sesuatu majlis 192
 • 193. (c) masyarakat desa tidak bersikap materialistik dan mementingkan diri sendiri - sanggup meluangkan masa untuk melakukan aktiviti bergotong-royong - mengeratkan hubungan silaturahim(d) menganggap aktiviti bergotong-royong sebagai suatu hiburan - dapat berkumpul bersama-sama dan bersuka riaPenutupmasyarakat desa masih mengamalkan aktiviti tradisi masyarakat MelayuKod Soalan10 Hobi penting dalam kehidupan kita. Tulis suatu karangan tentang usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menggalakkan masyarakat mempunyai hobi.RANGKA KARANGANPendahuluankegiatan yang kita lakukan pada masa lapang - membaca buku, memancing, mengumpul setem, dansebagainyaIsi-isi Penting(a) pihak sekolah perlu menubuhkan kelab berasaskan hobi - menjalankan aktiviti- aktiviti yang menyeronokkan - dapat menarik lebih banyak pelajar menyertainya(b) menyediakan pelbagai kemudahan - perpustakaan, gimnasium, gelanggang, dan taman rekreasi(c) mengadakan pelbagai pertandingan - menawarkan hadiah yang lumayan - memupuk semangat suka untuk mempunyai hobi dalam diri masyarakat(d) memperkenalkan sesuatu hobi melalui media massa - menyampaikan maklumat tentang cara-cara melakukan hobi dan faedah- faedahnyaPenutupsetiap orang harus mempunyai hobi - dapat memenuhi masa lapang dengan perkara-perkara yangbermanfaat – “masa itu emas” Latihan Soalan11 Bahasa Inggeris merupakan bahasa yang digunakan oleh kebanyakan orang di seluruh Junia. Tulis suatu karangan tentang pentingnya menguasai bahasa Inggeris.RANGKA KARANGANPendahuluanbahasa Inggeris ialah bahasa antarabangsa - bahasa perhubungan dalam mesyuarat, seminar, dan lain-lain yang melibatkan berbagai-bagai bangsaIsi-isi Penting(a) penting untuk memahami dan menimba ilmu yang terkandung dalam buku - kebanyakan buku rujukan ditulis dalam bahasa Inggeris 193
 • 194. (b) penting untuk menjalinkan hubungan baik dengan pelancong yang berkunjung ke negara kita - memudahkan kita berhubung dengan pelancong(c) penting kepada murid-murid yang ingin melanjutkan pelajaran ke luar negara - bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa pengantar di pusat pengajian tinggi(d) penting untuk mengurus tugas yang memerlukan penggunaan komputer - garis panduan dalam komputer ditulis dalam bahasa InggerisPenutupbetapa pentingnya bahasa Inggeris dalam kehidupan kita - perlu menguasai bahasa Inggeris sejak dibangku sekolah Latihan Soalan12 Generasi hari ini kurang meminati permainan tradisional. Tulis suatu karangan tentang punca permainan tradisional kurang mendapat sambutan di kalangan generasi baru.RANGKA KARANGANPendahuluanpermainan tradisional seperti gasing, wau, congkak, dan sebagainya kurang diminati generasi baruIsi-isi Penting(a) permainan dari Barat lebih digemari generasi baru - dianggap mencabar dan dipandang tinggi oleh masyarakat setempat(b) permainan tradisional tiada nilai komersial - permainan moden pula mendatangkan pendapatan yang lumayan - mengharumkan nama negara(c) bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat permainan tradisional sukar diperoleh - memerlukan kayu yang bermutu - pokok-pokok di hutan semakin pupus(d) perkembangan Sains dan teknologi - generasi baru lebih meminati permainan video komputer - permainannya lebih canggih dan menarikPenutuppermainan tradisional semakin dilupakan oleh generasi baru - tiada usaha dilakukan untukmengembalikan kegemilangan permainan tersebut KARANGAN JENIS KEPERIHALANKETERANGAN:1. Dikehendaki menceritakan semula sesuatu perkara yang telah berlaku.2. Cerita mestilah berkait dengan apa yang pernah dilihat, dirasakan, dan didengar.3. Boleh dinyatakan dalam bentuk kenyataan atau rekaan.4. Boleh menceritakan sesuatu peristiwa, pengalaman, permandangan, suasana, keadaan, sikap manusia dan sebagainya.5. Boleh menggunakan ungkapan dan peribahasa. 194
 • 195. 6. Karangan bentuk bebas.Lati Soalanhan1 Hari Raya Puasa disambut setahun sekali oleh umat Islam. Tuliskan sebuah karangan menceritakan suasana Hari Raya Puasa di tempat kamu.Rangka karangan:1.Pengenalan - Disambut setahun sekali – 1 Syawal – selepas berpuasa selama satu bulan.2.Isi-isi penting e) Pagi-pagi bersiap – ke masjid – sembahyang sunat Hari Raya – menziarahi kubur. f) Kunjung-mengunjung – bermaaf-maafan – menjamu selera – banyak juadah disediakan. g) Mengadakan rumah terbuka – untuk sahabat-handai – semua kaum – mengeratkan hubungan – kanak-kanak mendapat duit raya. h) Mereka yang berada di perantauan – pulang ke kampung – suasana meriah dan gembira.3.Penutup - Selain bergembira – zakat fitrah dan bantuan diberikan – orang yang kurang bernasib baik – sama- sama menikmati kemeriahan Hari Raya. Latihan Soalan2 Pada hujung minggu yang lalu, anda dan keluarga telah berkunjung ke sebuah Pesta Jualan dan Ekspo Perdagangan yang diadakan berhampiran tempat tinggal anda. Perihalkan keadaan di situ.RANGKA KARANGANPendahuluantiba di tapak pesta - pada pukul 5.00 petang - menaiki kereta bapaIsi-isi Penting(a) banyak gerai di sepanjang tapak pesta - pelbagai barangan ada dijual- makanan, pakaian, barangan elektrik, dan lain-lain(b) pelbagai gelagat manusja - ada yang datang bersama-sama keluarga dan rakan-rakan - suasana bising dengan bunyi muzik 195
 • 196. (c) ada pameran - pokok kaktus dan haiwan peliharaan - pertandingan untuk orang dewasa dan kanak- kanak(d) sempat membeli cenderamata - beberapa helai pakaian untuk adik-adikPenutuppulang ke rumah - penat tetapi menyeronokkan Latihan Soalan3 Tuliskan sebuah karangan tentang gotong-royong yang telah diadakan di sekolah kamu.RANGKA KARANGAN1.Pengenalan - hari minggu – murid-murid tahun enam Sekolah Kebangsaan Siputeh – gotong-royong – bersihkan kawasan sekolah.2.Isi-isi Penting e. berkumpul di hadapan sekolah – mendengar taklimat daripada guru – mengambil peralatan dari stor f. gotong royong bermula – membersihkan longkang – menyabit rumput – menyapu sampah – membuang ranting-ranting kering g. setelah selesai kerja – membakar barang-barang yang tidak dipakai dan sampah-sarap h. kawasan sekolah menjadi bersih semula – Guru Besar memuji murid-murid – menasihati supaya sentiasa menjaga kebersihan3.Penutup - Selesai gotong-royong – dijamu dengan makanan – pulang ke rumah – bertekad untuk sentiasa menjaga kebersihan KARANGAN JENIS GAMBARANKETERANGAN:1. Memerlukan imaginasi dan daya kreatif yang tinggi.2. Ia mengenai keadaan atau suasana di sesuatu tempat mengikut peristiwa yang berlaku. Contoh: Hari Sukan, Di Stesyen Bas, Pasar Tani/Malam, Hari Jadi, Hari Peperiksaan dan lain-lain.3. Tulisan berdasarkan pengalaman, pembacaan atau perbualan. Bukan sekadar agak-agak sahaja.4. Gambaran hendaklah secara logik dan tepat.5. Elakkan menyebut perkara yang sama berulang-ulang.6. Isi mestilah mengikut urutan perenggan demi perenggan.7. Karangan ini lebih mirip kepada karangan jenis penerangan atau cerita. Walau bagaimanapun ia bergantung kepada tajuk atau soalan.8. Karangan ini jenis bebas. 196
 • 197. Latihan Soalan1 Pada hari minggu yang lalu, kamu bersama keluarga telah pergi berkelah di suatu tempat yang menarik. Tulis sebuah karangan tentang suasana perkelahan itu.RANGKA KARANGAN:Pendahuluan Bila pergi – siapa pergi – tempat pergi – bila bertolak – bila sampaiIsi-isi penting 1. Sampai sahaja di tempat berkelah – cari tempat – bentang tikar – punggah barang-barang dan makanan – ibu telah sediakan makanan – awal pagi lagi 2. Suasana di tempat berkelah – tenang dan aman – ramai orang telah tiba – saya, adik, dan abang – mandi – seronok main air 3. Penat mandi dan bermain – naik ke darat – makan – rasa kenyang – berehat sekejap – dengar muzik – memerhatikan orang mandi-manda 4. Rasa nak mandi lagi – turun ke dalam air – berenang sambil menyelam – bermain baling bola dengan adik – ajar adik berenangPenutup Hari sudah petang – ibu panggil – hendak pulang – tolong ibu berkemas – sungguh seronok – lain kali hendak berkelah di tempat lain pula Latihan Soalan2 Gambarkan keadaan di padang sekolah kamu apabila diadakan sesuatu perlawanan.RANGKA KARANGANPendahuluan– Padang sekolah – kegiatan kokurikulum dan Pendidikan Jasmani – bila ada perlawanan – suasana meriah – terutama bola sepak.Isi-isi penting13. - Isi: Perlawanan akhir bola sepak antara zon – 12 ke bawah - Huraian: Sekolah saya bertemu Sekolah Kebangsaan Seri Chempaka 197
 • 198. - Huraian lanjut: Walaupun saya tidak menyertai – perlawanan ini menarik – mendebarkan.14. - Isi: Murid tahap dua dibenarkan turun ke padang – sokongan moral. - Huraian: Mengelilingi padang – tidak sabar menunggu perlawanan dimulakan. - Huraian lanjut: Perlawanan akan dimulakan pada pukul 8.30 pagi – kedua-dua pasukan memanaskan badan.15. - Isi: Kedua-dua pasukan memasuki padang – memberi tepukan. - Huraian: Wisel permainan ditiup – kedua-dua pasukan mempamerkan kesungguhan dan kecekapan. - Huraian lanjut: Jerit pekik – guru dan murid lelaki – menguasai suasana – tamat separuh masa pertama – kedudukan masih 0 - 0.16. - Isi: Permainan masa kedua bermula – penonton belum berganjak. - Huraian: Pemain bersungguh untuk menjaringkan gol – masa hampir tamat – tiada jaringan dibuat. - Huraian lanjut: Masa tinggal lima minit – sekolah kami mendapat peluang baik – sepakkan penyerang sekolah – membolosi pintu gol lawan – bergema sorakkan.Penutup- Permainan tamat – sekolah kami mengatasi pasukan lawan – keputusan 1 – 0 – Guru Besarmenyampaikan hadiah – kami rasa sungguh gembira – muncul juara zon. CONTOH KARANGAN Padang sekolah ialah tempat menjalankan kegiatan kokurikulum dan Pendidikan Jasmani. Bilaada perlawanan, keadaan dan suasananya menjadi meriah terutama bagi perlawanan bola sepak. Perlawanan akhir bola sepak antara zon bagi pelajar 12 ke bawah telah diadakan di padangsekolah saya. Sekolah saya bertemu Sekolah Kebangsaan Seri Chempaka. Walaupun saya tidakmenyertainya, perlawanan ini menarik dan mendebarkan bagi saya. Pada hari tersebut, murid-murid tahap dua dibenarkan turun ke padang untuk memberikansokongan moral. Mereka mengelilingi padang dan tidak sabar-sabar menunggu perlawanan dimulakan.Perlawanan akan dimulakan pada pukul 8.30 pagi sementara itu, kedua-dua pasukan memanaskanbadan. Kedua-dua pasukan memasuki padang dan penonton memberi tepukan. Wisel permainan ditiup,kedua-dua pasukan mempamerkan kesungguhan dan kecekapan mereka. Jerit pekik guru dan murid-murid lelaki seakan-akan menguasai suasana perlawanan. Permainan tamat separuh masa pertamadengan kedudukan masih 0 - 0. Permainan masa kedua bermula dan penonton belum berganjak. Pemain bermain bersungguhuntuk menjaringkan gol dan sehingga masa hampir tamat tiada jaringan dibuat. Masa tinggal lima minit 198
 • 199. lagi. Tiba-tiba sekolah kami mendapat peluang baik. Sepakkan penyerang sekolah kami berjayamembolosi pintu gol lawan dan bergema sorakkan. Permainan tamat dan kesudahannya sekolah kami mengatasi pasukan lawan dengan keputusan 1– 0. Guru Besar menyampaikan hadiah dan kami rasa sungguh gembira kerana sekolah kami munculjuara zon. Latihan Soalan3 Kawasan tempat tinggal anda tiada bekalan air selama seminggu. Perihalkan keadaan tersebutRangka KaranganPendahuluanbekalan air terputus - tidak menduga - tidak dimaklumkan lebih awalIsi-isi Penting(a) menyukarkan penduduk - tidak mempunyai simpanan air - terpaksa mencari alternatif lain(b) harga tong-tong air mendadak naik - ada pihak yang sengaja mengambil kesempatan(c) lori-lori Jabatan Bekalan Air menghantar bekalan air - terpaksa beratur panjang(d) terpaksa berjimat cermat - gunakan air seminimum mungkinPenutupbekalan air tiba tiga hari kemudian - meminta pihak JBA memberitahu masalah ini lebih awal di lainmasa Latihan Soalan4 Anda dan keluarga dalam perjalanan pulang ke kampung. Di pertengahan jalan, kereta yang anda naiki mengalami kerosakan. Perihalkan keadaan tersebut.RANGKA KARANGANPendahuluanpagi - memulakan perjalanan pulang ke kampung - bersama-sama keluargaIsi-isi Penting(a) gembira - rancak bercerita - tiba-tiba, enjin mati di tengah jalan(b) ayah memberi isyarat kecemasan - kami menolak kereta perlahan-lahan ke bahu jalan(c) ayah tidak tahu akan punca kerosakan - cuaca semakin panas - adik mula merengek kepanasan(d) sebuah kereta berhenti - pemandunya memberikan bantuan - kereta pulih semulaPenutup 199
 • 200. meneruskan perjalanan - pengajaran; memeriksa kenderaan dahulu sebelum memulakan perjalanan Latihan Soalan5 Semasa cuti persekolahan yang lalu, anda telah membantu bapa saudara anda, seorang pengusaha kedai makan. Perihalkan pengalaman anda sepanjang bekerja di situ.RANGKA KARANGANPendahuluandapat mengisi masa yang terluang - keluarga mengizinkanIsi-isi Penting(a) restoran dibuka pada pukul 10.00 pagi - datang lebih awal - membantu bapa saudara membawa barang-barang mentah(b) tukang masak sibuk di dapur - anda menyusun kerusi dan meja - membersihkan lantai(c) tengah hari - pengunjung semakin rarnai - mengambil pesanan - membantu membawa makanan dan minuman yang dipesan(d) pada mulanya agak meletihkan - bekerja sehari suntuk - lama-kelamaan berasa seronokPenutupbapa saudara memberi wang upah - seronok - menyimpannya di bank KARANGAN JENIS BIOGRAFIKETERANGAN:Ciri-ciri Karangan Biografi1. Karangan biografi adalah karangan tentang manusia manakala karangan autobiografi menceritakan tentang benda atau sesuatu perkara.2. Karangan ini menceritakan - latar belakang nama, umur, tempat lahir , tempat tinggal, pekerjaan dan sebagainya.3. Karangan jenis ini menceritakan juga tentang perjalanan hidup serta diri watak .4. Sebelum ditulis tentang watak tokoh, anda telah tahu banyak tentang dirinya.5. Penghuraian mestilah tepat dan tersusun.6. Gunakan bahasa dan bentuk penyampaian yang sederhana .7. Pastikan fakta atau penerangan yang diberikan tepat dan tidak menyeleweng 200
 • 201. daripada perkara yang sebenar. Latihan Soalan1 Tuliskan sebuah karangan yang mengisahkan kejayaan seorang petani.RANGKA KARANGANPendahuluan– Biodata - Pak Mail seorang petani – berumur 45 tahun – tinggal di Kampung Kemubu, KelantanIsi-isi penting1- Isi: Telah bertani sejak berusia 15 tahun – tidak berpelajaran - Huraian: Menanam padi secara tradisional – tidak mampu membeli jentera - Huraian lanjut: Hidup sungguh miskin2- Isi: Berusaha menubuhkan Persatuan Peladang - Huraian: Membuat pinjaman dengan Bank Pertanian Malaysia – membeli traktor dan kelengkapan moden - Huraian lanjut: Menanam padi secara berkelompok – pendapatan bertambah3- Isi: Beliau sangat kuat berusaha – masa lapang diisi dengan bijak - Huraian: Menternak udang galah dan ikan air tawar - Huraian lanjut: Hasil ternakan dijual di Pasar Tani4- Isi: Anak-anak diasuh dengan baik – diberi pelajaran sekolah dan agama - Huraian: Kesemua anak bersekolah di sekolah berasrama penuh - Huraian lanjut: Walaupun minat bertani – anak-anak beliau tidak mengikut jejak langkahnyaPenutup - Kini hidup Pak Mail mewah – dianugerahkan Petani Jaya Kebangsaan – anak-anak berjaya dalam pelajaran – menjadi pegawai tinggi kerajaan – Pak Mail bersyukur CONTOH KARANGAN Pak Mail adalah seorang petani gigih yang berusia 45 tahun. Beliau tinggal di KampungKemubu, iaitu sebuah kawasan penanaman padi yang utama di Negeri Kelantan. Pak Mail telah melakukan pekerjaan sebagai petani sejak beliau berusia 15 tahun. Beliau tidakmempunyai pelajaran untuk melakukan kerja-kerja yang lebih baik. Beliau menanam padi secaratradisional kerana tidak mampu membeli jentera pertanian kerana kemiskinan hidup. Setelah mendapat nasihat daripada pegawai Jabatan Pertanian, beliau menubuhkan PersatuanPeladang di kawasannya. Seterusnya, beliau memohon pinjaman dengan Bank Pertanian Malaysia untukmembeli traktor dan kelengkapan pertanian yang moden. Beliau menanam padi secara berkelompok danpendapatannya semakin bertambah. 201
 • 202. Pak Mail sangat kuat berusaha. Beliau mengisi waktu lapang dengan bijak. Selain bertani, beliaumengusahakan ternakan udang galah dan kolam ikan air tawar. Hasil ternakannya itu dijual di PasarTani. Pendapatan beliau semakin bertambah. Anak-anaknya diasuh dengan baik. Pak Mail memberikan pelajaran sekolah dan didikan agamadengan sempurna. Kesemua anaknya bersekolah di sekolah berasrama penuh. Walaupun minat bertani,anak-anak Pak Mail tidak dapat mengikut jejak langkah bapa mereka. Kini hidup Pak Mail berjaya dan mewah. Tahun lepas beliau telah dianugerahkan sebagai PataniJaya Kebangsaan. Anak-anaknya juga berjaya dalam pelajaran dan menjadi pegawai tinggi kerajaan. PakMail bersyukur kepada Tuhan di atas kejayaan yang beliau kecapi. Latihan Soalan2 Cari maklumat tentang wira negara yang anda kagumi. Kemudian, tulis karangan biografi tentang diri beliau.RANGKA KARANGANPendahuluanDatuk Azhar Mansor - berjaya menamatkan pelayaran mengelilingi dunia secara soloIsi-isi Penting(a) dilahirkan pada tahun 1958, di Kampung Padang Katong, Perlis - anak keempat daripada enam orang adik-beradik(b) mendapat pendidikan awal di Sekolab Kebangsaan Derma, Kangar, Perlis - menyambung pelajaran ke Kolej Sultan Abdul Hamid, Alor Setar - Politeknik Singapura(c) beliau gemar menimba ilmu di laut - cinta akan keindahan laut(d) beliau belayar secara solo mengelilingi dunia - tiba semula di tanah air pada jam 11.40 malam, 11 Ogos 1999 - disambut dengan meriah oleh para pemimpin dan rakyat MalaysiaPenutupbeliau mencipta sejarah untuk dirinya - mengharumkan nama negaraLatihan Soalan3 Tulis suatu karangan biografi tentang pemimpin negara yang anda hormati.RANGKA KARANGANPendahuluanSultan Azlan Shah - diputerakan pada 19 April 1928 di Batu Gajah, Perak - putera keempat kepadaSultan Perak yang ke-32Isi-isi Penting(a) mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Batu Gajah - melanjutkan pelajaran di Maktab Melayu Kuala Kangsar, Perak(b) layak mengikuti kursus undang-undang - memperoleh Ijazah Sarjana Muda Undang- undang 202
 • 203. (c) hakim termuda dilantik di Malaysia - menjadi Ketua Hakim Negara pada tahun 1982(d) menjadi Sultan Perak yang ke-34 - Yang di-Pertuan Agong yang ke-9Penutupbanyak menaburkan jasa kepada negara terutama dalam bidang kehakiman negara - sultan yangdisanjungi dan disayangi rakyat jelata Latihan Soalan4 Tulis suatu karangan tentang seorang “Tokoh Pendidikan” di negara anda.RANGKA KARANGANPendahuluanAllahyarham Aminuddin Baki - tokoh pendidikan negara yang terkenal di MalaysiaIsi-isi Penting(a) dilahirkan pada 26 Januari 1926 di Chemor, Perak - mendapat pendidikan asas di Sekolah Melayu Chemor(b) melancarkan Gerakan Obor untuk menyedarkan anak-anak Melayu tentang pentingnya pelajaran - meningkatkan kemajuan pelajaran di kalangan anak bangsa(c) aktif dalam persatuan pelajar - menubuhkan Persatuan Pelajar Melayu Insaf pada tahun 1946 - Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung(d) bertanggungjawab merancang pembentukan sistem pendidikan kebangsaan di Tanah MelayuPenutupsebagai mengenang jasanya - sebuah sekolah dan institut dinamakan bersempena namanya Latihan Soalan5 Tulis sebuah karangan yang bertajuk “Aku Seorang Jutawan”.RANGKA KARANGAN:Pendahuluan - Sejak kecil bercita-ta menjadi jutawan – belajar bersungguh-sungguh – berjaya dalam perniagaanIsi-isi penting 1. Memenuhi impian – membina rumah sebesar istana – membeli perabut dan kelengkapan rumah yang mahal – membeli kereta mewah – membeli kapalterbang persendirian 2. Membalas jasa kedua-dua ibu bapaku – menghantar mereka ke Mekah – memenuhi setiap permintaan mereka – memberi layanan yang paling istimewa 203
 • 204. 3. Membantu fakir miskin – memberikan derma kepada pesakit-pesakit kronik – membina rumah anak-anak yatim – membantu persekolahan anak-anak yatim dan miskin 4. Di samping mengerjakan haji – melancong ke seluruh dunia – melihat keindahan negara-negara di atas angin dan negara-negara di bawah anginPenutup - Walaupun kaya – tidak lupa daratan – sentiasa beramal soleh dan membuat kebajikan – tidak meninggi diri – berazam akan tetap membantu kepada sesiapa yang memerlukan bantuan Latihan Soalan6 Tulis suatu karangan yang bertajuk "Aku Seorang Nelayan ".RANGKA KARANGANPendahuluandilahirkan di Kampung Pantai Sabak, Kota Bharu - sejak kecil lagi berminat menjadi nelayanIsi-isi Penting(a) membesar di perkampungan nelayan – bapa selalu mengajar cara menangkap ikan - menangkap ikan di pesisiran pantai(b) hasil tangkapan kurang – perahu kecil dan sering rosak – peraih membeli ikan dengan harga murah(c) meminta bantuan Jabatan Perikanan - membeli bot besar yang canggih - menangkap ikan di laut dalam(d) tangkapan makin bertambah – menjual sendiri hasil tangkapan - pendapatan lumayan - kehidupan tidak susah lagiPenutupberkat usaha yang gigih - menjadi usahawan yang berjaya Latihan Soalan7 Tulis suatu karangan yang berjudul "Aku Seorang Wartawan ".RANGKA KARANGANPendahuluansejak kecil lagi "aku" bercita-cita untuk menjadi wartawan - menganggapnya suatu kerjaya yangmenarikIsi-isi Penting(a) bertugas sebagai wartawan sebuah akhbar tempatan - masa bekerja tidak menentu - siang dan malam sama saja(b) senantiasa mencari bahan atau berita terkini - menyalurkannya kepada orang ramai(c) mendapat kerjasama daripada orang ramai - bekerjasama dengan pihak polis untuk memperoleh maklumat terutama tentang kejadian jenayah 204
 • 205. (d) memerlukan ketahanan mental dan fizikal - kerjaya yang amat mencabar - berdepan dengan pelbagai peristiwa - manis, pahit, sedih, dan ngeriPenutupkerjanya begitu memenatkan - berasa puas kerana dapat menambah pengetahuan dan pengalaman KARANGAN JENIS CERITAKETERANGAN:1. Karangan jenis ini menghendaki anda mereka satu cerita atau peristiwa.2. Cerita yang ditulis hendaklah logik dan tepat. Oleh itu, anda harus membayangkan keadaan peristiwa yang hendak digambarkan itu dengan sebaik-baiknya.3. Jenis cerita biasanya bertemakan suka, duka, ngeri dan pengalaman. Contoh; i. Kemalangan jalan raya ii. Lemas iii. Sesat dalam hutan iv. Diculik oleh penjahat v. Terjatuh dari pokok vi. Kebakaran vii. Dipatuk ular viii. Terjumpa dompet duit ix. Mimpi yang menakutkan x. Penyiasatan dan lain-lain.4. Dikehendaki menulis dalam dua bentuk, sama ada: i. Bentuk naratif ii. Bentuk imaginatif atau cereka.5. Karangan ini mesti mempunyai Pendahuluan, Isi, dan penutup. Peristiwa yang hendak digambarkan itu haruslah mempunyai permulaan, kemuncak dan penutup cerita. i. Pendahuluan Biasanya dimulakan dengan “Pada suatu hari…” ii. Penutup Biasanya diakhiri dengan kegembiraan, kejayaan, penyesalan, keinsafan dan lain-lain.6. Anda perlulah menyusun urutan peristiwa itu dengan teratur untuk mendapatkan kesan yang baik.7. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tema. Ungkapan, peribahasa, dan kiasan yang sesuai boleh digunakan.8. Harus mempunyai unsur pengajaran atau nasihat (ditulis secara langsung atau tidak langsung). 205
 • 206. Latihan Soalan1 Tulis suatu karangan yang bertajuk, "Kegigihan Murid yang Miskin ".RANGKA KARANGANPendahuluanNormi - murid yang miskin - anak sulung - ayahnya hilang di lautIsi-isi Penting(a) setiap pagi membantu ibu membungkus nasi lemak - menghantar ke gerai yang berhampiran(b) berjalan kaki ke sekolah - menguatkan semangat walaupun penat(c) petang - menjaga adik-adik - sementara ibu mengambil upah mencuci pinggan di restoran(d) malam - mengulang kaji pelajaran - belajar bersungguh-sungguhPenutupberjaya dalam pelajaran - mendapat bantuan penuh kerajaanSoalan 2 Tulis karangan tentang suatu peristiwa yang tidak dapat anda lupakan. Latihan Soalan2 Tulis suatu karangan yang berlajuk “Kemalangan Jalan Raya yang Pernah Kusaksikan”.RANGKA KARANGAN.Pendahuluanmenunggu ayah di pondok menunggu bas- hujan renyai-renyaiIsi-isi Penting(a) tiba-tiba terdengar bunyi dentuman yang kuat - terkejut(b) rupa-rupanya, sebuah van telah melanggar sebuah motosikal dari arah belakang - pembonceng motosikal tercampak ke dalam longkang(c) berasa ngeri - ramai orang berkerumun - memberikan bantuan(d) pihak penyelamat dan ambulans tiba - mangsa-mangsa dihantar ke hospitalPenutupkejadian yang tidak dapat dilupakan - berhati-hati di jalan raya Latihan Soalan3 Ketika dalam perjalanan pulang dari sekolah, anda terdengar suara wanita menjerit. Rupa- rupanya, beg tangan wanita itu diragut oleh dua orang lelaki bermotosikal. Ceritakan tindakan anda seterusnya. "RANGKA KARANGAN 206
 • 207. Pendahuluanberbasikal pulang dari sekolah - terdengar suara wanita menjeritIsi-isi Penting(a) dia jatuh tertiarap di atas jalan raya - dua orang lelaki meragut beg tangannya(b) segera mencatat nombor plat motosikal - mengecamkan wajah lelaki tersebut(c) tangan dan dahi wanita itu tercedera - akibat rentapan yang kuat – badannya lemah(d) meminta bantuan - menghantar wanita itu ke hospital - melaporkan kejadian itu di balai polis yangberhampiranPenutupberharap agar peragut itu segera diberkas – wanita tersebut mengucapkan terima kasih Latihan Soalan4 Kamu dan kawan-kawan sedang bermain kejar-kejaran di halaman rumah seorang jiran. Di halaman rumah tersebut terdapat banyak pasu bunga. Tiba- tiba, kamu terlanggar sebuah pasu bunga. Pasu bunga tersebut terbalik dan pecah. Ceritakan tindakan kamu.RANGKA KARANGANPendahuluan: - Pada suatu hari – main kejar-kejaran - Rumah jiran banyak pasu bunga - Tiba-tiba, terlanggar pasuIsi-isi penting1. - Pasu itu pecah - Terkejut – kawan-kawan bercadang untuk lari - Ingin lari juga – rasa bersalah – lagi pun masalah tidak akan selesai2. - Berfikir untuk cari jalan - Dapat akal – ingin berterus terang dengan jiran - Memanggil jiran3. - Jiranku keluar dari rumah - Menerangkan apa yang berlaku – tidak sengaja - meminta maaf4. - Ingin membayar ganti rugi - Jiran memaafkan kesalahanku – tidak perlu membayar ganti rugi - Menasihati – lain kali berhati-hati semasa bermainPenutup - Mengucapkan terima kasih - Bersyukur jiran sanggup memaafkan 207
 • 208. - Berjanji lain kali akan berhati-hati KARANGAN JENIS PENERANGAN Latihan Soalan1 Kita perlu menyayangi sekolah. Nyatakan sebab-sebab mengapa kita perlu sayangkan sekolah kita.RANGKA KARANGAN:1.Pengenalan- Sekolah tempat menimba ilmu – lebih lima jam masa dihabiskan di sekolah – mesti mempunyai sikap sayangkan sekolah.2.Isi-isi pentingi) Sayangkan sekolah bermakna – sayangkan suasana – keseronokan belajar dan berkawan – mengingati sekolah setiap masa – rasa bersalah jika – tidak hadir – melanggar disiplin.j) Menyayangi guru-guru dan rakan-rakan – sentiasa mengikut – ajaran dan arahan guru – tidak melawan cakap – menjaga hati rakan-rakan – membantu dalam pelajaran – menolong kawan yang kesusahan – mewujudkan suasana yang bahagian.k) Sesetengah murid – merosakkan harta benda sekolah, menconteng dinding dan membuang sampah – melepaskan geram – bagi murid yang sayangkan sekolah – tidak tergamak berbuat demikian – berusaha mencantikkan sekolah.l) Murid yang sayangkan sekolah – menjaga nama baik sekolah – berusaha meningkatkan mencapai akademik – mencipta nama dalam kokurikulum – nama sekolah akan harum.3.Penutup- Jelaslah – menyayangi sekolah – penting – oleh itu – perlu menanam perasaan – dalam jiwa.CONTOH KARANGAN Sekolah meruipakan tempat kita menimba ilmu. Lebih lima jam sehari daripada masa kitadihabiskan di sekolah. Oleh sebab itu, kita mesti mempunyai sikap sayangkan sekolah. Sayangkan sekolah bermakna kita sayangkan suasana dan keseronokan belajar dan berkawan.Kita akan mengingati sekolah setiap masa dan akan berasa bersalah jika kita tidak hadir atau melanggardisiplin. Kita juga mestilah menyayangi guru-guru dan rakan-rakan serta sentiasa mengikut segala ajarandan arahan guru. Kita juga tidak boleh melawan cakap guru-guru. Kita patut menjaga hati rakan-rakandan membantu mereka dalam pelajaran. Perbuatan menolong kawan yang berada dalam kesusahan akanmewujudkan suasana yang bahagian. 208
 • 209. Sesetengah murid suka merosakkan harta benda sekolah, menconteng dinding dan membuangsampah bagi melepaskan geram kepada guru-guru. Bagi murid yang sayangkan sekolah, mereka tidaktergamak berbuat demikian malahan berusaha mencantikkan sekolah. Murid-murid yang sayangkan sekolah akan sentiasa menjaga nama baik sekolah dan sentiasaberusaha meningkatkan mencapai akademik serta berusaha mencipta nama dalam kokurikulum. Dalammasa yang sama, nama sekolah akan turut menjadi harum. Jelaslah kepada kita bahawa menyayangi sekolah sangatlah penting. Oleh itu, kita perlumenanam perasaan sayangkan sekolah dalam jiwa. KARANGAN JENIS PERBINCANGANKETERANGAN1. Menghendaki berbincang mengenai sesuatu tajuk atau memberikan pendapat mengenai tajuk yang diberikan.2. Bebas menyatakan pendapat samada menyokong atau membangkan tajuk.3. Jika soalan meminta kamu menyokong tajuk maka hujah kamu mestilah menyokong tajuk tersebut, begitulah sebaliknya.4. Harus benar-benar memahami tajuk.5. Fakta yang diberikan mestilah betul, tepat dan logik.6. Dalam penutup, haruslah menulis kesimpulan dengan menyatakan pendirian kamu terhadap tajuk.7. Kamahiran yang dikemukakan dalam bahagian ini ialah: a) menulis karangan perbincangan, dan b) menulis karangan fakta. Latihan Soalan1 Keluarga yang bahagia adalah antara faktor yang menyumbang kepada kejayaan anak-anak. Tulis satu karangan perbincangan yang bertajuk “Keluarga Harmoni Teras Kejayaan Individu”.Pendahuluankeluarga yang harmoni- asas kehidupan yang sempumaIsi-isi Penting(a) memberikan kasih sayang, perhatian, dan keperluan secukupnya - membantu anak-anak hidup sejahtera(b) ibu bapa sebagai pendorong dan perangsang - pembakar semangat anak-anak - berasa dihargai(c) keluarga yang pincang - anak-anak tidak terurus dan tertekan- mudah mengalah(d) kurang perhatian dan didikan - anak-anak kurang berjayaPenutupperanan keluarga penting dalam perkembangan sahsiah individu 209
 • 210. Latihan Soalan2 Kebersihan asas kesihatan. Bincangkan.RANGKA KARANGANPendahuluankebersihan merangkum kebersihan diri, tempat tinggal, persekitaran, dan sebagainya - menjadi asaskesihatanIsi-isi Penting(a) kebersihan badan - penting supaya tidak dijangkiti penyakit kulit(b) kebersihan tempat tinggal - mengelakkan rumah daripada menjadi tempat pembiakan tikus, lipas, dan nyamuk(c) kebersihan makanan - mencegah daripada terkena keracunan makanan - penyakit taun(d) kebersihan persekitaran - menanam pokok- pokok - mengurangkan pencemaran udara - menjejaskan kesihatanPenutupkebersihan merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-harian Latihan Soalan3 Hukuman rotan patut dilaksanakan di sekolah untuk mendisiplinkan murid- murid. Bincangkan.RANGKA KARANGANPendahuluanmasalah disiplin di kalangan murid semakin merosot - membimbangkan banyak pihak - ibu bapa, guru-guru, dan masyarakatIsi-isi Penting(a) hukuman rotan patut dijalankan - murid-murid yang didapati melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang kali - walaupun telah diberikan amaran(b) menimbulkan rasa takut - murid-murid akan berusaha untuk mendisiplinkan diri(c) mengurangkan jumlah kesalahan disiplin - memberi kebaikan kepada murid-murid dan guru-guru(d) keburukan hukuman rotan - murid-murid akan bertindak di luar kawalan - merosakkan harta benda sekolah - mengugut guru-guruPenutupterserah kepada pihak sekolah - sama ada patut dilaksanakan atau tidak Latihan Soalan4 Bincangkan faedah-faedah yang dapat diperoleh daripada amalan menabung. 210
 • 211. RANGKA KARANGANPendahuluandefinisi menabung - menyimpan wang di dalam tabung atau di bankIsi-isi Penting(a) wajar diamalkan sejak kecil- ibu bapa perlu memainkan peranan dalam membentuk minat anak-anak(b) memupuk sikap berjimat cermat - tidak membeli barang-barang yang kurang perlu - menjadi amalan sepanjang hayat(c) sebagai bekalan pada masa depan atau hari tua - hidup lebih selesa - tidak menyusahkan orang lain(d) dapat digunakan pada waktu kecemasan - kebakaran, kemalangan, banjir, dan sebagainyaPenutupamalan menabung banyak memberi faedah kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara Latihan Soalan5 Komputer adalah satu alat yang penting pada zaman sekarang. Tuliskan sebuah karangan membincangkan tajuk ini.RANGKA KARANGANPendahuluan– Komputer – ciptaan sains yang unik – menyimpan dan memproses maklumat – cepat dan tepat.Isi-isi penting1- Isi: Alat yang sangat berguna – manusia – keperluan peribadi dan pekerjaan. - Huraian: membantu meringankan kerja – disemua bidang. - Huraian lanjut: Dengan komputer – mempercepatkan kerja – banyak masa dapat dijimatkan.2- Isi: Digunakan dibanyak tempat – di mana kita pergi – selalu sahaja terlihat komputer. - Huraian: Di rumah – di sekolah – di pejabat dan perniagaan. - Huraian lanjut: Kalau tiada komputer – susah untuk manusia bekerja.3- Isi: Komputer sangat penting kepada manusia - Huraian: Dapat melakukan kerja sukar – yang manusia tidak dapat lakukan. - Huraian lanjut: Kerja yang sukar seperti mengesan penyakit – mengira dengan tepat dan lain- lain.4- Isi: Dulu harga mahal – sekarang harga berpatutan - Huraian: Kebanyakan orang mampu membeli komputer – secara tunai atau sewa beli. - Huraian lanjut: Komputer sekarang ada banyak aksoseri – seperti Cd-Rom, pengimbas, kamera dan sebagainya.Penutup 211
 • 212. - Rakyat yang celik komputer – memajukan sebuah negara – di samping itu – pentadbiran negara berjalan lancar.CONTOH KARANGAN Komputer merupakan alat ciptaan sains yang unik. Komputer dapat menyimpan dan memprosesmaklumat dengan lebih cepat dan tepat. Komputer adalah alat yang sangat berguna kepada manusia baik dari segi keperluan peribadimahu pun pekerjaan. Komputer membantu meringankan kerja manusia dalam semua bidang. Dengankomputer, manusia boleh mempercepatkan kerja dan banyak masa dapat dijimatkan. Alat canggih ini digunakan di banyak tempat. Walau di mana saja kita pergi, kita selalu sahajaterlihat komputer. Tidak kira di rumah, di sekolah, di pejabat atau pun di gedung-gedung perniagaan.Kalau tiada komputer, sudah tentulah susah untuk manusia bekerja. Komputer sangat penting kepada manusia pada zaman ini. Kita dapat melakukan kerja-kerjasukar yang manusia tidak dapat lakukan. Contoh kerja yang sukar adalah seperti mengesan penyakit didalam tubuh badan manusia dan mengira dengan tepat serta lain-lain. Dulu harga komputer sangat mahal. Sekarang, harganya sudah berpatutan dan kebanyakan orangmampu membeli komputer secara tunai atau sewa beli. Kecanggihannya juga telah bertambah denganadanya banyak aksoseri seperti Cd-Rom, pengimbas, kamera dan sebagainya. Sudah nyatalah bahawa rakyat yang celik komputer dapat memajukan sebuah negara. Disamping itu, penggunaan komputer yang meluas dapat membantu pentadbiran negara berjalan lancar. Latihan Soalan6 Tuliskan sebuah karangan mengenai semangat kejiranan.RANGKA KARANGANPendahuluanMasyarakat kita – hidup berjiran – semangat kejiranan perlu – menjamin kesejahteraanIsi-isi penting1- Isi: Jiran – orang paling dekat - kita - Huraian: Perlu mengamalkan – sikap hormat-menghormati - Huraian lanjut: Mengenali sesama jiran – amalan mulia2- Isi: Apabila – kemalangan atau kesusahan - Huraian: Jiranlah orang pertama – membantu kita - Huraian lanjut: Jika bermusuh – mengalami kerugian3- Isi: Sesebuah kampung – taman perumahan – perlu – semangat kejiranan - kuat - Huraian: Keamanan dan keharmonian – dikecapi bersama - Huraian lanjut: Barulah hidup – masyarakat tersebut – aman dan makmur 212
 • 213. 4- Isi: Masalah jenayah – rompakan dan kecurian – sering berlaku - Huraian: Sekiranya mengamalkan – semangat kejiranan – sama-sama menjaga keselamatan – kejadian jenayah - dibanteras - Huraian lanjut: Sikap tolong-menolong – bukan sahaja – cegah jenayah – wujudkan perpaduanPenutup– Banyak faedah – mengamalkan semangat kejiranan – selain perpaduan – membina bangsa danmemajukan negaraCONTOH KARANGAN Masyarakat kita mengamalkan corak hidup berjiran. Semangat kejiranan perlu dalam sesebuahkomuniti bagi menjamin kesejahteraan hidup ahli-ahlinya. Jiran merupakan orang yang paling dekat dengan kita. Kita perlu mengamalkan sikap hormat-menghormati antara jiran tetangga. Kita perlu mengenali sesama jiran kerana itu adalah rukun hidup danmerupakan amalan mulia. Apabila berlaku sesuatu perkara seperti kemalangan atau kesusahan dalam hidup kita, jiranlahorang pertama yang akan membantu kita. Jika kita hidup bermusuhan, kita akan mengalami kerugiandari segi pahala, kemanusiaan dan kebendaan. Sesebuah kampung atau taman perumahan sangat perlu mengamalkan semangat kejiranan yangkuat. Dengan itu, keamanan dan keharmonian hidup dapat dikecapi bersama. Jestru itu, barulah hidupsesebuah masyarakat tersebut akan aman dan makmur. Masalah jenayah seperti rompakan dan kecurian sering berlaku di tempat tinggal kita. Sekiranyamengamalkan semangat kejiranan yang baik, kita dapat sama-sama menjaga keselamatan. Dengan itu,kejadian jenayah dapat dibanteras dengan berkesan. Sikap tolong-menolong itu bukan sahaja dapatmencegah jenayah, malah lebih jauh lagi dapat wujudkan perpaduan. Jelaslah bahawa banyak faedah yang diperoleh jika mengamalkan semangat kejiranan. Selainperpaduan, ia dapat membina bangsa dan memajukan negara. KARANGAN JENIS PERIBAHASAKETERANGAN:1.Mesti mengetahui dan memahami maksud peribahasa yang diberikan.2.Boleh ditulis dalam dua teknik: iii. Teknik huraian iv. Teknik bercerita3.Teknik huraian i. Pendahuluan; menyatakan asal-usul peribahasa, menyatakan peribahasa dan menjelaskan maksudnya. ii. Isi; menghuraikannya dan memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan peribahasa. 213
 • 214. iii. Penutup; Kesimpulan mengenai peribahasa.4.Teknik bercerita i. Bentuk karangan ini hampir sama dengan karangan jenis cerita di mana mempunyai Pendahuluan, Perkembangan cerita dan Penutup. ii. Biasanya cerita teladan iii. Pendahuluan; memberikan maksud peribahasa. iv. Isi; menulis cerita dan perkembangannya (cerita benar atau rekaan). v. Penutup, menyatakan pengajaran daripada cerita dan mengaitkannya dengan peribahasa. vi. Kemahiran; Menulis karangan naratif dan imaginatif atau cereka.5.Contoh pendahuluan dan penutup; Teknik huraian Pendahuluan Peribahasa merupakan ungkapan indah dan menarik yang dicipta oleh masyarakat dahulu bagi menyatakan sesuatu maksud. Sebagai contoh; peribahasa “Bersatu Teguh, Bercerai Roboh” memberikan gambaran tentang kepentingan permuafakatan dalam hidup. Penutup Peribahasa merupakan warisan kita dan perlu dipelihara supaya ia tidak hilang …. Latihan Soalan1 Berdasarkan peribahasa “Bagai ayam disambar helang”, tulis suatu cerita menarik mengenainya.RANGKA KARANGANPendahuluanPak Usman bekerja sebagai penghantar surat - keluarga yang sederhanaIsi-isi Penting(a) suatu pagi, bertugas seperti biasa - malang tidak berbau - dilanggar oleb sebuah kereta dari arah belakang(b) koma hampir seminggu - mendapat kecederaan yang agak parah - kakinya patah(c) isterinya berulang-alik ke hospital - anak-anaknya terpaksa ditinggalkan di rumah(d) kecuaian - rumah terbakar - mujur anak-anak sempat diselarnatkan oleh jiranPenutupbagai ayam disambar helang - menagih simpati daripada orang ramai Latihan Soalan2 Berdasarkan peribahasa "Ikut hati mati, ikut rasa binasa", tulis suatu cerita yang menarik mengenainya.RANGKA KARANGAN 214
 • 215. PendahuluanAnisa - lahir dalam keluarga yang sederhana - ayahnya hanya buruh kasarIsi-isi Penting(a) terpengaruh oleh lagak rakan baik - orang berada - berpakaian mewah dan berjenama(b) malu berdampingan dengannya - tercabar - ingin mengikut jejak langkah rakan baiknya(c) mula menipu ibu dan ayah - meminta wang untuk membeli buku tetapi wang itu digunakan untuk membeli pakaian(d) ayahnya tidak mampu - Anisa bertindak mencuri di pusat beli-belah - telah ditangkap oleh pengawal keselamatanPenutupmalu dan kesal dengan perbuatannya itu - ikut hati mati, ikut rasa binasa KARANGAN JENIS MENYAMBUNG CERITAKETERANGAN: Kaedah menulis ‘menyambung cerita’ dan ‘cerita rekaan’ mempunyai persamaan. Apa yangpenting dalam menyambung cerita ialah memahami situasi yang diberi sebagai ‘kunci’ untukmenyambung cerita seterusnya. ‘Kunci’ yang diberi dengan apa yang hendak ditulis mestilahmempunyai perkaitan dan kesinambungan. Di samping itu, pemikiran kreatif amat penting dalam menentukan hasil penulisan kamubermutu, sekali gus melayakkan kamu menikmati markah yang tinggi terutamanya pada bahagian isi. Selain itu, cerita yang ditulis mestilah mempunyai nilai-nilai murni bersesuaian dengankehendak soalan.Tajuk perbincanganAku begitu asyik menonton rancangan ‘Jejak Rasul 6’. Tiba-tiba aku terdengar suara orang memintatolong di luar rumah. Aku pun ...Sambungkan cerita di atas selengkapnya.Langkah 1: Sebelum melengkapkan cerita, kamu mestilah memahami situasi cerita yang diberikan. Daripadasoalan di atas, kamu mestilah menggambarkan yang diri kamu berada di rumah di mana kamu sedangmenonton televisyen. Ketika leka menonton televisyen, kamu telah terdengar suara orang memintatolong.Jadi, cerita itu mesti disambung dengan menceritakan tindakan kamu seterusnya.Langkah 2 215
 • 216. Setelah memahami kehendak soalan, kamu hendaklah merangka isi cerita. Cara yang palingberkesan ialah merangka isi-isi karangan berdasarkan konsep peta minda. Kamu mestilah menjadiseorang perancang yang baik sebelum membuat kerja-kerja bertulis. Lihat dan baca contoh peta minda.Langkah 3 Berdasarkan peta minda yang dibuat, kamu bolehlah menulis cerita kamu itu selengkapnya. Binaayat mengikut tatabahasa yang betul. Baca contoh karangan di bawah.Aku Seorang Wira Aku pun menjengukkan kepalaku ke luar tingkap. Aku dapati seorang budak lelaki dikejar olehseorang pemuda yang dikenali sebagai ‘Man Gila’. Aku pun bergegas ke luar rumah lalu mengekori Man. Aku berasa panik kerana Man membawaparang. Aku berlari-lari anak sambil berfikir bagaimana hendak bertindak. Entah bagaimana, mulutku dengan tiba-tiba memanggil nama Man. Ketika Man menoleh kearahku, aku menyuruhnya bertenang. Namun begitu, aku pula diserangnya. Mujurlah parang yangdibaling tidak mengenai aku tetapi tercacak pada batang pisang. Aku menyuruh orang kampung mengepungnya. Man menerkam Pak Seman. Pada masa itulahorang kampung memegang erat-erat supaya tidak terlepas. Tidak lama kemudian, pasukan polis pun tiba. Aku pun menceritakan tentang masalah mentalMan. Man telah dibawa ke Hospital Bahagia, Tanjung Rambutan. Aku diberikan ucapan tahniah olehKetua Kampung. Aku bersyukur kerana semuanya selamat.Langkah 4 Selepas tamat menulis, kamu hendaklah menyemak semula cerita yang dihasilkan. Betulkansegala kesalahan berkaitan dengan penggunaan perkataan, struktur ayat, penggunaan imbuhan,penggunaan tanda baca dan ejaan. Latihan Soalan1 Ayah dan ibu masih belum pulang dari majlis perkahwinan anak Pak Cik Rahman. Aku menonton televisyen di ruang tamu sambil menoleh ke arah jam di dinding. Jam menunjukkan pukul 7.00 malam. Tiba-tiba telefon berdering, aku ….. Lengkapkan cerita di atas.RANGKA KARANGANPendahuluanTerus – angkat telefon – pihak hospital telefon – ibu bapa kemalangan – terkejutIsi-isi penting1- Isi: Sebuah kereta peronda tiba - Huraian: 2 orang anggota polis keluar – aku membuka pintu - Huraian lanjut: Anggota polis – memberitahu tujuan mereka – bawa aku ke hospital 216
 • 217. 2- Isi: Mengikuti anggota polis ke hospital - Huraian: Sampai di hospital – pergi ke unit kecemasan - Huraian lanjut: Bertanya jururawat – ibu bapa ku masih dirawat – menunggu di luar3- Isi: Berasa risau - menelefon pak cik dan mak cik - Huraian: Tidak lama mereka sampai – menenangkan aku - Huraian lanjut: Rasa lega sedikit – tapi masih bimbang keadaan ibu bapa4- Isi: Doktor yang merawat keluar – bilik kecemasan - Huraian: Segera bertanya keadaan ibu bapa - Huraian lanjut: Doktor menerangkan – ibu bapa ku cedera – perlu ditahan di wadPenutupBersyukur – walaupun kemalangan – ibu bapa selamat – tidak cedera parah – mengucapkan terima kasihkepada doktor, jururawat, dan anggota polis – membantuLengkapkan perenggan di bawah ini supaya menjadi cerita yang menarik.Aku terdengar suara tangisan kanak- kanak. Kulihat, anak jiranku meronta-ronta dari tingkap atasrumah. Asap berkepul-kepul memenuhi ruang udara. Aku pun... Latihan Soalan2 . Pada suatu hari, aku dan Hisyam pergi mencari kayu api untuk perkhemahan di sebuah hutan berhampiran kampung kami. Tanpa disedari, kami telah tersalah jalan dan tersesat. Kami berusaha mencari jalan keluar tetapi gagal. Tiba-tiba ……. Soalan: Lengkapkan cerita di atas dengan menggunakan ayat kamu sendiri.RANGKA KARANGANPendahuluan– Ternampak pondok – mengintai – nampak barang-barang berharga – seorang budak – kaki dan tangan diikat.Isi-isi penting1.- Isi: Meninjau dengan lebih lanjut - Huraian: Seorang lelaki – bersenjata pistol – berkawal - Huraian lanjut: Mengetahui – sarang perompak dan penculik2- Isi: Terdengar bunyi kereta - Huraian: Tiga lelaki sampai – beli makanan - Huraian lanjut: Mereka masuk – pondok – terdengar perbualan – wang tebusan RM50,000.003- Isi: Terpijak ranting kayu – penjahat terkejut – keluar dari pondok 217
 • 218. - Huraian: Kami melarikan diri – tidak dapat di kesan - Huraian lanjut: Terjumpa sebatang jalan – menahan sebuah kereta4- Isi: Membuat aduan di balai polis – dibawa ke pondok itu - Huraian: Polis mengepung pondok – penjahat berjaya diberkas - Huraian lanjut: Budak lelaki - diselamatkanPenutup–Polis dan keluarga budak – terima kasih – polis hantar pulang ke rumah– mencerita perkara yangterjadi – ibu bapa banggaCONTOH KARANGAN Tiba-tiba, kami ternampak sebuah pondok. Aku mengintai melalui celah-celah lubang dinding. Akunampak barang-barang berharga di dalamnya serta seorang budak yang kaki dan tangannya diikat. Aku dan Hisyam meninjau untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Kami mendapati seorang lelakiyang bersenjata pistol sedang berkawal di depan pintu. Barulah aku mengetahui bahawa tempat itumerupakan sarang perompak dan penculik. Tidak lama kemudian, aku terdengar bunyi kereta berhenti di depan pondok itu. Kelihatan tiga lelakisampai. Mereka pulang dari beli makanan. Mereka masuk ke dalam pondok dan aku terdengar perbualanmereka. Rupa-rupanya mereka hendak mendapatkan wang tebusan sebanyak RM50,000.00 daripada ibubapa budak itu. Sedang aku asyik memerhati, aku terpijak ranting kayu. Penjahat-penjahat itu terkejut lalu keluardari pondok. Mereka ternampak kami. Kami melarikan diri sekuat hati dan tidak dapat di kesan olehpenjahat itu. Kami terjumpa sebatang jalan lalu menahan sebuah kereta. Kami pergi membuat aduan di balai polis. Kami dibawa ke pondok itu oleh polis. Polis mengepungpondok itu dan mengarahkan penjahat itu menyerah diri. Akhirnya penjahat-penjahat itu berjayadiberkas dan budak lelaki dapat diselamatkan. Polis dan keluarga budak itu mengucapkan terima kasih kepada kami. Polis menghantar kami pulangke rumah. Kami mencerita perkara yang terjadi kepada ibu bapa. Mereka sungguh bangga dengan apaapa yang telah kami lakukan. Latihan Soalan3 Jam di dinding menunjukkan pukul 11.30 malam. Aku masih belum tidur kerana terpaksa menyiapkan kerja sekolah. Tiba-tiba kedengaran jeritan orang meminta tolong. Aku terus … Sudahkan cerita di atas selengkapnya. Mulakan cerita anda dengan Aku terus …CONTOH KARANGAN 218
 • 219. Aku terus membuka tingkap dan menjenguk ke keluar untuk mengetahui dari manakahdatangnya suara itu. Aku sungguh terperanjat apabila mendapati rumah jiranku Pak Samad terbakar. Kelihatan asap berkepul-kepul di udara. Aku segera mengejutkan ibu bapaku dan memberitahuapa yang telah berlaku. Bapaku menyuruh aku menelefon pihak polis dan bomba. Aku menelefonbomba dengan menekan nombor 994 kemudian 999 untuk menghubungi pihak polis. Aku menjelaskankejadian yang berlaku. Kami segera menuju ke rumah Pak Samad. Ketika itu api sudah mula marak Jiran-jiran kamiyang tinggal agak jauh dari situ belum menyedari peristiwa yang berlaku. Aku segera mengejutkanmereka. Bapaku dan beberapa orang jiran telah menyimbah air untuk memadamkan api. Orang ramai sudah mula datang ke situ untuk membantu. Aku dan beberapa orang membantuPak Samad untuk mengeluarkan barang-barang yang berharga dari rumah yang sedang hangus itu. Tidakberapa lama kemudian, aku mendengar bunyi siren polis dan jentera bomba menandakan mereka telahtiba. Pihak bomba segera mengeluarkan alat –alat untuk memadamkan kebakaran itu. Tidak berapalama kemudian, api telah berjaya dipadamkan. Sebahagian daripada rumah Pak Abu telah terbakar. PakAbu memberitahu bahawa kebakaran itu berpunca daripada dapur gas yang bocor. Pak Abu mengucapkan terima kasih kepada aku dan keluargaku kerana cepat menelefon pihakbomba. Kalau tidak, sudah tentu rumahnya tidak dapat diselamatkan. Pihak bomba dan polis jugamemuji-muji tindakanku. Aku berasa bangga kerana dapat membantu jiran yang ditimpa kesusahan.Lengkapkan perenggan di bawah ini supaya menjadi cerita yang menarik.Aku berasa geram kerana tiba-tiba saja tayar basikalku pancit. Hari sudah semakin senja. Akumengambil keputusan untuk mengikut jalan pintas supaya cepat sampai di rumah. Walaupun jalan ituagak sunyi, namun aku tiada pilihan lain. Tiba-tiba... Latihan Soalan4 Aku baru pulang dari rumah seorang kawan dengan menunggang basikal. Aku mengayuh basikalku perlahan-lahan kerana jalan tidak berapa elok. Tiba-tiba, aku terdengar suara kanak-kanak menangis. Aku pun ...RANGKA KARANGAN:Pendahuluan(Aku pun ...)Isi-isi Penting(a) mengamati suara itu - seorang kanak-kanak di bawah pokok- menguatkan semangat - mencuba mendekatinya(b) kanak-kanak itu ketakutan - tidak bersuara -luka di kaki dan di tangan - membawa kanak-kanak itu pulang ke rumah 219
 • 220. (c) ibu dan ayah pulang - terkejut - membawa kanak-kanak itu ke balai polis yang berhampiran(d) rupa-rupanya, kanak-kanak itu anak jutawan terkenal - menjadi mangsa penculikanPenutupkeluarga kanak-kanak itu mengucapkan terima kasih - memberi hadiah sagu hati BAHASA MELAYU PENULISAN BAHAGIAN CLatihan 1Membuat ulasan – menyenarai dan menulis pengajaran yang diperoleh daripada petikan.Bahagian C[Masa yang dicadangkan : 20 minit] [20 markah]1. Tulis beberapa pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapankamu dalam satu perenggan.Seluruh anggota masyarakat telah mengiktiraf dan menghargai jasa serta pengorbananseorang ibu dalam sesebuah keluarga. Tanpa ibu, kita tidak akan wujud di dunia ini. Ibu jugasanggup mempertaruhkan nyawanya semasa melahirkan kita. Setelah itu, ibu akan membelai kita dengan penuhkasih sayang. Ibu sentiasa memastikan bahawa kita dalam keadaan sihat, riang,dan gembira serta selamat 220
 • 221. sepanjang masa.Sejak kecil, ibu memberi sepenuh kasih sayang dan belaian supaya kita mendapat pendidikanyang sempurna. Tidak ada ibu yang sanggup melihat anaknya hidup menderita.Barangkali, tanpa kasih sayang dandidikan daripada ibu, kita tidak akan dapat mengecap nikmat kehidupan seperti pada hari ini. Segala pengorbananibu tidak ternilai dan tidak mungkin dapat kita balas dengan harta mahupun wang ringgit. Oleh sebab itu, kitamestilah menghormati ibu dan tidak melakukan sesuatu yang boleh menggores perasaannya._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Latihan 2Membuat ulasan – menyenarai dan menulis nilai murni yang diperoleh daripada petikan.Bahagian C[Masa yang dicadangkan : 20 minit] [20 markah]2. Tulis beberapa nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapankamu dalam satu perenggan.Negeri Melaka tempat Cik Nyonya, Cik Nyonya berasal keluarga berada;Kecemerlangan akademik banyak gunanya, Meletak bangsaku tinggi Negeri Mdi pesada.Manis tersenyum tiada terkata, Tarikan Si Dara dahulu kala; 221
 • 222. Motivasi diri mula diwarta, Kecemerlangan minda turut terbela.Nasib murid tidak dilupakan, Majlis disambut penuh gemilang;Hari anugerah perlu diadakan, Penghargaan buat murid cemerlang.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Latihan 3Bahagian C[Masa yang dicadangkan : 20 minit][20 markah]3. Tulis beberapa nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapankamu dalam satu perenggan.Anak-anakkuAyunlah langkahmu segeraMendaki gunung cita-citaBiar lelah, biar meranaBiar luka, biar cederaBiar seribu ranjau menimpaNamun jangan sekali-kali mengaku kalahJika engkau terjatuh 222
 • 223. Ayuh, segera bangkit semula!Ayunkan langkah perkasamu semulaKerana perjalananmu masih jauhAnak-anakuPerjalanan ini memang pahitTelanlah agar menjadi penawarKelak nanti ...Pasti kau akan merasa manisnya.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Latihan 44. Tulis beberapa pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapankamu dalam satu perenggan.Seluruh anggota masyarakat telah mengiktiraf dan menghargai jasa serta pengorbananseorang ibu dalam sesebuah keluarga. Tanpa ibu, kita tidak akan wujud di dunia ini. Ibu jugasanggup mempertaruhkan nyawanya semasa melahirkan kita. Setelah itu, ibu akan membelaikita dengan penuh kasih sayang. Ibu sentiasa memastikan bahawa kita dalam keadaan sihat,riang,dan gembira serta selamat sepanjang masa.Sejak kecil, ibu memberi sepenuh kasihsayang dan belaian supaya kita mendapat pendidikan yang sempurna. Tidak ada ibu yangsanggup melihat anaknya hidup menderita.Barangkali, tanpa kasih sayang dan didikandaripada ibu, kita tidak akan dapat mengecap nikmat kehidupan seperti pada hari ini. Segalapengorbanan ibu tidak ternilai dan tidak mungkin dapat kita balas dengan harta mahupunwang ringgit. Oleh sebab itu, kita mestilah menghormati ibu dan tidak melakukan sesuatu yangboleh menggores perasaannya. 223
 • 224. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Latihan 55. Tulis beberapa pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapankamu dalam satu perenggan.Nurul dan rakan-rakannya pergi ke kantin untuk membeli makanan dan minuman. Suasanapada ketika itu agak sibuk kerana semua murid berpusu-pusu untuk membeli makanan. KetikaNurul dan rakan-rakannya sedang makan, Nurul ternampak seorang murid lelaki menangisteresak-esak. Nurul terus berhenti makan. Nurul menghampiri murid tersebut untukmendapatkankepastian. Nurul menyatakan hasratnya untuk membantu budak itu. Budak tersebutmemberitahuNurul bahawa nasi lemak yang dibelinya telah terjatuh ke lantai. Malangnya, budak itu tidakmempunyai wang lagi untuk membeli makanan pada hari itu. Perasaan sedih itulah yangmenyebabkan budak itu mengalirkan air mata. Kebetulan pada ketika itu, Nurul masihmempunyai wang belanja, Nurul meminta seorang rakannya untuk membelikan sebungkus 224
 • 225. nasi lemak sebagai ganti. Nurul memujuk budak itu supaya bersabar dan tidak menangis lagi.Budak itu mengucapkan terima kasih kepada Nurul kerana sudi membelikannya sebungkusnasi lemak._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Latihan 66. Tulis beberapa pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapankamu dalam satu perenggan.Tanggungjawab menuntut ilmu pengetahuan perlu ketekunan, kesungguhan, kesabaran,ketabahan, dan pengorbanan. Setiap orang murid perlu memberi perhatian semasa guru-gurumengajar. Dengan itu, kita akan mudah memahami dan mengingati pelajaran yang diajar.Semualatihan yang diberi oleh guru perlulah diselesaikan dengan segera. Jangan suka melewat-lewatkan kerja atau menangguhkan kerja sekolah yang diberi oleh para guru. Selesaikanamanah tersebut dengan segera. Proses menyelesaikan latihan ini merupakan satu ulang kajiyang berkesan.Kita juga perlu membuat latihan tambahan bagi mengukuhkan kefahaman kitaterhadapsesuatu pelajaran. Sekiranya menghadapi sebarang masalah, rujuklah guru atau rakan-rakanyang lebih mahir daripada kita. Di samping itu, kita perlu mendisiplinkan diri dengan belajar 225
 • 226. mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan. Kita mesti bijak merancang masa dan mengurusmasa dengan melakukan aktiviti yang bermanfaat dan berfaedah. Kejayaan banyakbergantungkepada usaha dan kecekalan seseorang. Usaha tangga kejayaan.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Latihan 77. Tulis beberapa pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapankamudalam satu perenggan.Tidur dan riadah yang secukupnya sangat penting untuk kesihatan kita. Semasa tidur,tubuh kita mendapat rehat bagi menghilangkan keletihan dan ketegangan persaaan.Sekiranyatidak cukup tidur, keletihan dan ketegangan akan bertambah. Keadaan ini akan menyebabkansistem imunisasi badan kita menjadi lemah. Lantaran itu, kita berasa tidak bermaya, letih sertamudah dijangkiti penyakit. Kemampuan kita untuk melakukan sesuatu kerja juga terbatas.Melakukan kerja dalam keadaan mengantuk boleh mengakibatkan kemalangan. Mengantuksemasa memandu kenderaan boleh mengundang padah atau bahaya. Bukan itu sahaja,perbuatan tersebut juga boleh membahayakan orang lain. Walau bagaimanapun, keperluantidur 226
 • 227. manusia tidak sama antara satu sama lain. Ada yang berasa segar dan selesa walaupun tidurselama enam jam sahaja. Ada pula yang perlukan tujuh jam tidur dalam sehari. Namundemikian,bagi murid-murid sekolah rendah, mereka perlu tidur lebih kurang lapan jam sehari.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Latihan 88. Tulis beberapa pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapankamu dalam satu perenggan.Pada petang itu, Syahmi dalam perjalanan pulang dari aktiviti kokurikulum. Tiba-tiba diaternampak seekor kucing. Badan kucing itu basah kuyup dan penuh dengan lumpur. Syahmimenghampiri kucing itu, dia berasa amat kasihan melihat keadaan kucing yang kesejukan itu.Diamembawa kucing itu balik ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Syahmi mencuci danmemandikankucing itu. Bulu kucing itu dlapnya sehingga kering. Syahmi memberi kucing itu minum airsusuyang dibancuhnya sendiri. Selepas itu, Syahmi memberi kucing itu makan nasi yang dicampurdengan sedikit ikan goreng. Setelah selesai makan nasi, barulah kucing itu nampak cergasdan 227
 • 228. bermaya. Syahmi berhasrat untuk membela kucing itu. Ayah dan emak Syahmi juga bersetujudengan keputusan anaknya itu. Mereka bercadang untuk membelikan sebuah sangkarsebagaitempat tidur kucing itu pada waktu malam. Syahmi sangat sayang akan kucing________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Latihan 99 . Tulis beberapa pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapankamu dalam satu perenggan.Semasa dalam perjalanan pulang ke rumah dari menghadiri kelas bimbingan, saya dankawan-kawan saya terperangkap dalam hujan lebat. Kami singgah di sebuah rumah untuktumpang berteduh. Tuan rumah itu sungguh baik hati. Dia mempelawa kami masuk kerumahnya.Dia berbual-bual mesra dengan kami. Dia memuji sikap kami yang tidak meneruskanperjalananpulang ke rumah kerana hujan yang amat lebat dan diikuti dengan guruh yangsabungmenyabung.Keadaan sebegini boleh menyebabkan kemalangan, katanya lagi. PakAbu dengan murah hati menjamu kami minum petang dan hidangan pisang goreng.Setelah hujan reda, kami minta diri daripada Pak Abu. Kami juga mengucapkan terima 228
 • 229. kasih atas budi baik Pak Abu. Pak Abu melayan kami dengan begitu mesra walaupun kamibersua dengannya lebih kurang empat puluh lima minit sahaja. Kami dapat rasakankemesraan yang ditujukkkan oleh Pak Abu seolah-olah beliau mengenali kami sudah begitulama. Inilah agaknya yang dikatakan orang “hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawamati”..______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Latihan 1010. Tulis beberapa nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapankamu dalam satu perenggan.Norhan banyak mempelajari tentang masyarakat di negeri Terengganu. Masyarakatnyaperamah dan suka tolong-menolong. Mereka juga sangat mementingkan hubungankekeluargaandan kejiranan. Itulah yang membuatkan hati Norhan tertambat di daerah kecil Marang.Rakanrakannya pula banyak membantunya dalam pelajaran dan bidang keagamaan. Begitujugadengan cikgu-cikgunya yang baik hati dan pemurah. Jasa cikgu dan rakan-rakan akan tetapterpahat di hati Norhan.Norhan dan keluarganya akan berpindah ke negeri Johor pada bulanhadapan. Dia berkemungkinan tidak akan berjumpa dengan teman-temannya di Marang inilagi. Namun demikian, dia berharap hubungan mereka akan tetap terjalin. Dia juga 229
 • 230. mengharapkan semoga teman-teman yang sekelas dengannya tidak akan melupakannyawalaupun dia berada jauh di mata. Norhan berjanji akan menulis surat setibanya di Pontiannanti. Norhan sungguh menghargai persahabatan yang telah mereka jalin selama hampirenam tahun. Dia menganggap kawankawanya adalah sebahagian daripada resepi istimewakehidupannya.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Latihan 1111. Tulis beberapa nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapankamu dalam satu perenggan.Semasa pulang daripada menjalani latihan sukan, Hasnul terjumpa sebuah telefon bimbitdi tepi jalan. Telefon bimbit itu masih baik dan masih boleh berfungsi. Dia membawa telefonbimbit itu pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, dia menceritakan tentang telefonbimbit yang dijumpainya kepada ayahnya. Setelah melihat telefon bimbit tersebut, ayahHasnulmencadangkan agar telefon bimbit tersebut diserahkan kepada pihak polis. Merekamenghantartelefon bimbit tersebut ke balai polis yang berhampiran. Pihak polis yang menerima telefonbimbit 230
 • 231. itu mengucapkan terima kasih atas kejujuran Hasnul. Pegawai polis itu meminta maklumatHasnul bagi memudahkan urusan komunikasi.Keesokan harinya, Hasnul dipanggil oleh GuruBesar. Seorang lelaki ingin berjumpa dengannya. Lelaki itu adalah pemilik telefon bimbit yangdijumpai Hasnul. Lelaki itu memberi hadiah dan mengucapkan terima kasih atas kejujuranHasnul. Guru Besar juga sangat berbangga dengan sikap jujur Hasnul. Sikap jujur Hasnul itutelah mengharumkan nama sekolahnya.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Latihan 1212. Tulis beberapa nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapankamu dalam satu perenggan.Pada minggu lalu, saya dan keluarga saya berkunjung ke pameran buku dan peralatankomputer di sebuah pasar raya terkenal di ibu kota. Kami pergi ke sana kerana ada tujuanyangtertentu. Ayah bercadang untuk membeli sebuah komputer riba jika harga yang ditawarkanberpatutan. Saya pula bercadang untuk membeli buku-buku rujukan UPSR. Fokus utama sayakepameran tersebut adalah untuk mencari buku-buku format baharu UPSR Bahasa Melayu dan 231
 • 232. Bahasa Inggeris. Emak membantu saya memilih buku-buku yang sesuai. Saya sudahmendapatbeberapa buah buku yang sesuai dan isinya menepati format baharu UPSR Tahun 2006 ini.Tiba-tiba, suara ayah memanggil kami. Ayah mengajak saya dan emak saya ke sebuahgerai yang menjual peralatan komputer. Ayah meminta pandangan dan pendapat kami tentangsebuah komputer riba yang ditawarkan dengan harga yang amat berpatutan. Emak dan sayajuga tertarik pada bentuk dan saiz komputer riba tersebut. Setelah mendengar pandangan danpendapat kami, akhirnya ayah bersetuju untuk membeli sebuah komputer riba yang berjenamaToshiba. Sebelum pulang, ayah mengajak kami makan tengah hari di gerai nasi kandar._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Latihan 1313. Tulis beberapa nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapankamu dalam satu perenggan.Rizal seorang anak petani. Bapanya mengusahakan beberapa hekter kebun kelapa sawit.Jika ada masa lapang Rizal selalu membantu ayahnya di kebun. Dia sudah biasa berbaktikepada tanah. Dia gembira membantu ayahnya di kebun kelapa sawit tersebut. Setiap kaliselepas buah kelapa sawit dijual, ayahnya pasti memberi Rizal sedikit wang sagu hati. Rizalmenyimpan kesemua pemberian ayahnya itu ke dalam tabungnya. Bukan sahaja rajin berkerjadi kebun, Rizal juga rajin belajar.Di sekolahnya dia sering dijadikan murid contoh sebagaiikutan kepada kawan-kawannya.Dia sering memperoleh keputusan yang cemerlang dalamsetiap ujian. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Hasil tabungan Rizal sudah mencecah dua 232
 • 233. ribu ringgit. Rizal mengambil keputusan untuk membeli sebuah komputer menggunakan duittabungannya itu. Dia bercita-cita untuk meneroka ilmu yang lebih mendalam melaluiperayauan di internet.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Latihan 1414. Tulis beberapa nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapankamu dalam satu perenggan.Negeri Melaka tempat Cik Nyonya, Cik Nyonya berasal keluarga berada;Kecemerlangan akademik banyak gunanya, Meletak bangsaku tinggi di persada.Manis tersenyum tiada terkata, Tarikan Si Dara dahulu kala;Motivasi diri mula diwarta, 233
 • 234. Kecemerlangan minda turut terbela.Nasib murid tidak dilupakan, Majlis disambut penuh gemilang;Hari anugerah perlu diadakan, Penghargaan buat murid cemerlang.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Latihan 1515. Tulis beberapa nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapankamu dalam satu perenggan.Anak-anakkuAyunlah langkahmu segeraMendaki gunung cita-citaBiar lelah, biar meranaBiar luka, biar cederaBiar seribu ranjau menimpaNamun jangan sekali-kali mengaku kalahJika engkau terjatuhAyuh, segera bangkit semula! 234
 • 235. Ayunkan langkah perkasamu semulaKerana perjalananmu masih jauhAnak-anakuPerjalanan ini memang pahitTelanlah agar menjadi penawarKelak nanti ...Pasti kau akan merasa manisnya.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 235
 • 236. SKEMA JAWAPAN 1. D 2D 3. B 4. D 5. C 6. B 7. A 8. CLATIHAN 1 : KATA NAMA AM 9. D 10. B 11. B 12. A 13. B 14. C 15. D 16. CJAWAPAN 17. D 18. A 19. A 20. B1.A 2. D 3. B 4. C5.A 6. C 7. D 8. C LATIHAN 8: KATA ADJEKTIF9.B 10. D 11. D 12. B JAWAPAN13. B 14. C 15. B 16. B17. D 18. C 19. A 20. D 1.D 2. D 3. A 4. B 5.D 6. B 7. D 8. CLATIHAN 2 : KATA NAMA KHAS 9.D 10. B 11. A 12 BJAWAPAN 13 C 14 C 15 C 16 A 17 D 18 C 19 A 20 D1 C 8. D 15. B2. C 9. C 16. D LATIHAN 9 : KATA SENDI NAMA3. B 10. B 17. C JAWAPAN4. A 11. D 18. B5. D 12. B 19. C 1 A daripada 11 D daripada6. C 13. B 20. B 2 C kepada 12 C pada7. B 14. B 3 B ke 13 B dalam 4 C kepada 14 A untukLATIHAN 3 : KATA GANTI NAMA DIRI 5 D daripada 15 B akanJAWAPAN 6 B untuk 16 C sejak 7 D hingga 17 A oleh1 D 2 C 3 D 4 D 8 A terhadap 18 C untuk5 C 6 B 7 D 8 B 9 C akan 19 B kepada9 B 10 B 11 B 12 C 10 B oleh 20 C Antara13 A 14 A 15 C 16 D17 D 18 C 19 B 20 D LATIHAN 10 : KATA HUBUNG JAWAPANLATIHAN 4 : KATA GANTI NAMA PERTANYAANJAWAPAN 1. C 2. B 3. C 4. D 5. A 6. C 7. D 8. C1. C Siapa 11. B Berapa 9. A 10. B 11. B 12. D2. B apa 12 .C siapa 13. B 14. C 15. A 16. A3. A Bilakah 13. A Apa 17. A 18.D 19. B 20. A4. B Mengapakah 14. C apa5. B Berapakah 15. B mana LATIHAN 11: KATA TANYA6. C apakah 16. A bagaimana JAWAPAN7. A Bilakah 17. C siapa8. D Bagaimanakah 18. B siapa 1. B 2. C 3. A 4. B9. D berapakah 19. D siapa 5. B 6. C 7. A 8. D10. A Siapa 20. C berapa 9. A 10. C 11. D 12. D 13. A 14. B 15. B 16. ALATIHAN 5 : KATA GANTI NAMA TEMPAT DAN TUNJUK 17. C 18. B 19. D 20. AJAWAPAN LATIHAN 12 : KATA SERU1. A mana 11. D ini JAWAPAN2. B itu 12. C sana3. B ini 13. C sini 1.D 2. B 3. D 4. D4. C mana – mana 14. B situ 5.C 6. C 7. A 8. D5. C sini 15. A apa – apa 9. A 10. D 11. C 12. D6. A mana – mana 16. C ini 13. D 14. B 15. C 16. A7. A mana – mana 17. B mana – mana 17. C 18. D 19. B 20. A8. A mana 18. B begitu9. C mana 19. A ini LATIHAN 13: KATA BANTU10. B apa – apa 20. D mana – mana JAWAPANLATIHAN 6: KATA GANTI NAMA TAK TENTU 1 A 2 C 3 D 4 CJAWAPAN 5 A 6 A 7 B 8 D 9 C 10 C 11 C 12 C1. A 2. B 3. A 4. B 13 B 14 A 15 A 16 A5. A 6. C 7. D 8. B 17 A 18 D 19 C 20 D9. B 10. C 11. A 12. C13. B 14. A 15. B 16. A17. A 18. A 19. C 20. D LATIHAN 14: KATA NAFI JAWAPANLATIHAN 7 : KATA KERJAJAWAPAN 1 A 11 B
 • 237. 2 A 12 B 13. C 14. B 15. A 16. B3 C 13 D 17. A 18. C 19. B 20. A4 C 14 C5 C 15 A LATIHAN 22: CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH6 A 16 B JAWAPAN7 D 17 B8 A 18 B 1B 2A 3C 4C9 D 19B 5D 6D 7C 8A10 B 20 C 9D 10B 11C 12C 13C 14A 15D 16BLATIHAN 15: KATA PENEGAS 17A 18C 19B 20CJAWAPAN LATIHAN 23 : IMBUHAN1B 2A 3C 4A JAWAPAN5D 6D 7C 8B9A 10C 11B 12A 1 B 2 C 3 C 4 B13C 14A 15D 16C 5 B 6 C 7 C 8 C17C 18A 19A 20D 9 B 10 A 11 B 12 C 13 C 14 B 15 C 16 CLATIHAN 16 : KATA PEMERI 17 C 18 C 19 D 20 BJAWAPAN LATIHAN 24 : TANDA BACA1. C 2. B 3. A 4. B JAWAPAN5.C 6. A 7. A 8. C9. B 10. B 11. A 12. A 1D 2A 3A 4C13. B 14. C 15. B 16. C 5C 6D 7B 8C17. A 18. C 19. C 20. A 9A 10A 11C 12B 13D 14D 15A 16ALATIHAN 17 : KATA PENGUAT 17D 18B 19D 20BJAWAPAN1. A 2. C 3. B 4. A LATIHAN 25 : PENANDA WACANA5. D 6. A 7. A 8. B JAWAPAN9.A 10. D 11. C 12. A13. D 14. A 15. A 16. A 1. A 2. C 3. D 4. B17. D 18. C 19. C 20. B 5. C 6. A 7. B 8. A 9. D 10. C 11. B 12. ALATIHAN 18 : KATA BILANGAN 13. C 14. B 15. D 16. AJAWAPAN 17. B 18. D 19. A 20. B1. B 2. C 3. B 4. D LATIHAN 26: KESALAHAN TATABAHASA5. D 6. A 7. C 8. D JAWAPAN9. C 10. A 11. C 12. D 1. C 2. D 3. C 4. A13. A 14. C 15. A 16. D 5. C 6. C 7. C 8. D17. C 18. A 19. D 20. B 9. C 10. B 11.D 12.D 13.B 14. C 15. C 16. CLATIHAN 19 : KATA PERINTAH 17.C 18. D 19. C 20. CJAWAPAN LATIHAN 27 : PENJODOH BILANGAN1 D 2 B 3 D 4 A JAWAPAN5 C 6 C 7 D 8 C9 B 10 D 11 C 12 B 1C 2B 3C 4C13 A 14 C 15 A 16 C 5D 6A 7B 8A17 A 18 C 19 C 20 D 9D 10B 11C 12B 13D 14C 15C 16BLATIHAN 20 : MEMILIH JAWAPAN 17D 18D 19A 20DJAWAPAN1B 2C 3C 4A LATIHAN 28 : PERIBAHASA5D 6A 7B 8D LATIHAN 28:JAWAPAN9D 10A 11B 12A13B 14C 15A 16C 1 A 2 C 3 B 4 C17B 18C 19B 20D 5 B 6 B 7 C 8 C 9 D 10 A 11 A 12 B 13 C 14 D 15 A 16 B 17 C 18 D 19 D 20 C LATIHAN 29 : SINONIM JAWAPANLATIHAN 21 : AYAT AKTIF AYAT PASIF 1A 2A 3B 4CJAWAPAN 5A 6D 7A 8A 9C 10D1C 2. C 3. B 4. A5B 6. B 7. A 8. C LATIHAN 30 : ANTONIM9.A 10. A 11. B 12. D JAWAPAN
 • 238. 1C 2B 3D 4D 1 A 2 C 3 B 4 A5A 6C 7D 8A 5 C 6 A 7 A 8 D9C 10C 9 C 10 A 11 B 12 D 13 C 14 A 15 A 16 ALATIHAN 31 : POLISIM 17 B 18 A 19 B 20 CJAWAPAN1A 2C 3A 4A LATIHAN 34: KATA GANDA5A 6B 7C 8D JAWAPAN9A 10D 11C 12A13B 14C 15A 16D 1 B 2 D 3 B 4 A17B 18B 19B 20C 5 A 6 A 7 B 8 C 9 C 10 C 11 A 12 DLATIHAN 32 : IMBUHAN 13 D 14 A 15 B 16 DJAWAPAN 17 D 18 B 19 C 20 D1. B 2. B 3. A 4. D LATIHAN 35:.BANDINGAN SEMACAM5. A 6. A 7. D 8. A JAWAPAN9. B 10. B 11. B 12. C13. A 14. D 15. B 16. C 1 A 2 D 3 D 4 A17. A 18. C 19. C 20. B 5 B 6 B 7 B 8 C 9 D 10 B 11 C 12 CLATIHAN 33 :KATA MAJMUK 13 B 14 A 15 D 16 CJAWAPAN 17 A 18 A 19 C 20 B CONTOH JAWAPAN BAHASA MELAYU PENULISAN BAHAGIAN AJAWAPAN LATIHAN 1Jawapan –jawapan yang dicadangkan1 Amin dan adiknya - istana pasir - riangnya .2 budak lelaki - menceduk pasir - sebuah baldi.3 makan makanan - dibawa dari rumah.4 budak lelaki - bermain layang-layang - di tepi pantai.5 budak lelaki - baling-baling bola - di dalam air – dengan gembira.JAWAPAN LATIHAN 2Cadangan jawapan :1 lima orang murid - tabungan pada bulan Mac.2 murid yang paling banyak menabung- iaitu sebanyak RM25.00.3 paling sedikit menabung- sebanyak RM 8.004 Jumlah tabungan - RM43.00 melebihi jumlah tabungan murid lelaki.5 Kelima-lima orang murid - menabung -RM74.00 - bulan Mac JAWAPAN LATIHAN 3Cadangan jawapan : 1 tawaran hebat- sempena hari raya. 2 Tawaran tersebut - tawaran Balik Kampung. 3 Bayaran pergi - ke Pantai Timur hanya sebanyak RM 40.00 4 dibuat - sebelum perayaan - bermula . 5 Hanya penumpang-penumpang - ke Pantai Timur - layak menerima tawaran ini.JAWAPAN LATIHAN 4Cadangan jawapan :1 keluarganya - berkelah di pantai .2 membantu anak-anak- menyiapkan kerja rumah3 menanam sayur-sayuran - dibantu oleh anak-anaknya.4 menyiram sayur-sayuran - ditanam di atas batas.5 menikmati makanan - di sebuah kedai makan.JAWAPAN LATIHAN 5Cadangan jawapan :
 • 239. 1 disediakan oleh kerajaan - faedahnya kepada kita.2 ada buaian, jongkang-jongket, gelongsor dan kerusi meja - kita berehat.3 Telefon awam - memudahkan kita berhubung - berlaku kecemasan.4 Perhentian bas - memudahkan kita - menunggu ketibaan bas.5 Balai raya - disediakan - berkumpul - untuk satu-satu majlis .JAWAPAN LATIHAN 6Cadangan jawapan :1 jagung - kepada manusia.2 Jagung - enak dimakan - direbus.3 minyak - dihasilkan - daripada jagung.4 Biji-biji jagung - dihancurkan - dijadikan makanan ternakan.5 Kuih-muih - dan enak rasanya - daripada jagung.JAWAPAN LATIHAN 7Cadangan jawapan :1 cara-cara - untuk ke sekolah.2 empat jenis kenderaan - murid-murid iaitu bas, basikal, motosikal dan kereta untuk ke sekolah.3 Bilangan – bas- ke sekolah - paling ramai - 150 orang.4 lima puluh murid - berjalan kaki ke sekolah - rumah mereka berhampiran - sekolah.5 murid - menggunakan motosikal dan kereta - sama ramaiCONTOH JAWAPAN BAHAGIAN CJAWAPAN LATIHAN 1CADANGAN JAWAPANPengajaran yang boleh diperoleh daripada petikan di atas ialah, kita mestilah menghargaipengorbanan ibu yang terlalu tinggi nilainya kepada kita. , ibu juga memiliki sifat penyayang dan pengasih semasamenjaga dan mengasuh kita. , ibu sanggup berkorban masa dan tenaga untuk menjaga dan mengasuh kita sejakdari lahir lagi. , bukan itu sahaja, ibu juga sanggup mengadai nyawa semasa melahirkan kita. , pengorbanan ibulahyang telah menjadikan kita dewasa, berpelajaran, berilmu, dan berbudi pekerti mulia. , Pengorbanan ibu terlaluagung, tidak mampu dibalas oleh anak-anak .JAWAPAN LATIHAN 2CADANGAN JAWAPANNilai murni yang boleh diperoleh daripada petikan di atas ialah, kita sepatutnya menguasaikecemerlangan. Kedua, ilmu pengetahuan adalah lambang ketamadunan dan ketinggianmertabat sesuatu bangsa. Ketiga, kesedaran dan motivasi diri perlu diserapkan kepadaseluruh anggota masyarakat agar mereka mempunyai wawasan dan hala tuju yang jelas.Keempat, motivasi juga dapat menyedarkan anggota masyarakat akan pentingnya ilmupengetahuan dalam dunia yang serba canggih ini. Kelima, penghargaan kepada pendukungilmu akademik di peringkat sekolah ialah Hari Anugerah Cemerlang. Keenam, hari AnugerahCemerlang ini diadakan adalah bertujuan untuk mewujudkan budaya saing yang sihat dikalangan murid-murid. Yang bijak dihargai, yang lemah dibimbing dan diasuh.JAWAPAN LATIHAN 3CADANGAN JAWAPAN
 • 240. Nilai murni yang boleh diperoleh daripada petikan ialah, kita mesti tabah menghadapisebarang dugaan dan rintangan. Kedua, ketabahan mengharungi dugaan merupakanlangkahpertama untuk menuju kejayaan. Ketiga, kita juga mesti tekal dan kuat semangat untukmengejarkejayaan walaupun terpaksa berhadapan dengan rintangan dan kegagalan.Keempat, bagimemperoleh kejayaan, kita perlu berusaha dengan gigih, tabah menghadapisegala dugaan, danbersungguh-sungguh melakukan sesuatu kerja. Kelima, di sebalikkepahitan ada manisnya, kitaperlu berusaha sehingga cita-cita kita tercapai. Keenam, jika cita-cita kita tercapai, kita akan berasa puas dan gembira. Ketujuh, kejayaan adalah impian setiapinsan.