Neoidekaetia60

148 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
148
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Neoidekaetia60

 1. 1. Οη λένη ζηε δεθαεηίαηνπ 60Διαπαιδαγώγηση καιΨυχαγωγίαDALTONS 2Σοφία Σουλόγλου,Βασιλική ΤσακίρηΜηράιεο Τζνθηνπξίδεο,Νίθνο Τδαλέηνο
 2. 2. Πνηεο εζηθέο αμίεο εθθξάδνληαη από ηαπξόζσπα ηεο ηαηλίαο; Σηελ ηαηλία εθθξάδνληαη πνιιέο αμίεο πνπ αθνξνύλ ηελδεθαεηία ηνπ 60. Παξνπζηάδεηαη έληνλα ε εζηθή αμία ησλαλζξώπσλ. Σηελ ηαηλία ε νηθνγέλεηα ηνπ Φξόλε είλαη θησρή,ηίκηα θαη ραίξεηαη ηδηαίηεξα κε ηελ αύμεζε ηνπ κηζζνύ ηνπ. Δπίζεο ν δηεπζπληήο ηεο εηαηξίαο απέιπζε έλαλ ππάιιειν,γηαηί έπαηδε ραξηηά κε παξέα ζην ζπίηη ηνπ θαη δελ ήζειαλ έλαηέηνην άηνκν λα εξγάδεηαη γηα ηελ εηαηξία ηνπο. Έλαλ άιινλ ππάιιειν ηνλ απέιπζαλ γηαηί πήγε εθδξνκή κεέλαλ άλεξγν. Γίλνπλ έκθαζε ζηελ θνηλή γλώκε γηα ην ηη ζαπεη ν θόζκνο.
 3. 3. Απόζπαζκα…. http://www.youtube.com/watch?v=swf3iTT43a0(δείηε ην απόζπαζκα από ην you tube) Η απόιπζε
 4. 4. Οη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηοΟ Χρόλες έτεη ηελ εσζύλε ηες αδερθής ηοσ θαη είλαη οαρτεγός ηες οηθογέλεηας ,θαζώς ηολ ζέβεηαη ε γσλαίθα ηοσ θαηε αδερθή ηοσ αθού δεηάεη ηελ δηθηά ηοσ άδεηα γηα λα θάλεηπάρηη. Καη ε οηθογέλεηα ηοσ αιιά θαη ε οηθογέλεηα ηοσ ζεηοσηοσ προζπαζούλ λα θρύυοσλ ηο γεγολός όηη ηα παηδία ηοσςζα θάλοσλ πάρηη τφρίς ηελ επίβιευε θάποηοσ κεγαιύηεροσ.Όπφς βιέποσκε θαη οη δύο οηθογέλεηες θάλοσλ ζσζίες γηα ηαπαηδία ηοσς, λα κελ ηοσς ταιάζοσλ ηα ταηίρηα. Όκφς από ηελάιιε σπάρτοσλε ζηηγκές ζσγθρούζεφλ θαη ζθιερώλθασγάδφλ.
 5. 5. Οη λένη θαη νη δηαθσλίεο κε ηνποκεγαιύηεξνπο Η Νόξα Βαιζάκε πνπ ζηε ηαηλία ππνδύεηαη ηελ αδεξθή ηνπΦξόλε αθνύ δεηάεη ηελ άδεηα από ηνλ αδεξθό ηεο γηα ην πάξηηθνβάηαη ηελ αληίδξαζή ηνπ. Ξεζπάεη θαπγάο θαη ν Φξόλεοθνβάηαη ηη ζα πεη ν Θείνο ηνπ ν νπνίνο είλαη Θενιόγνο θαηζεσξεί αλήζηθν απηόλ ηνλ ηξόπν δηαζθέδαζεο.
 6. 6. Απόζπαζκα… http://www.youtube.com/watch?v=2V1VNABVaMY&list=HL1369173646(δείηε ην απόζπαζκα από ην you tube) Οηθνγελεηαθέο ζρέζεηο 1
 7. 7. Οη λένη θαη νη δηαθσλίεο ηνπο κεηνπο κεγαιύηεξνπο. Η Δπδνμία (ε μαδέξθε ηνπ Φξόλε) δήηεζε από ηνλ παηέξαηεο λα θάλεη έλα πάξηη ζην ζπίηη. Σηελ αξρή ν παηέξαο ήηαλθάζεηνο θαη ηεο ην απαγόξεπζε. Σηελ ζπλέρεηα όκσο εκεηέξα ηεο έπεηζε ηνλ παηέξα ηεο θαη θύγαλε γηα λα γίλεη ηνπάξηη.
 8. 8. Απόζπαζκα… http://www.youtube.com/watch?v=91zorsTchS0&list=HL1369173646(δείηε ην απόζπαζκα από ην you tube) Οηθνγελεηαθέο ζρέζεηο 2
 9. 9.  Ο ζείνο Πινύηαξρνο ζεσξείηνπο λένπο πνλεξνύο κεπνλεξέο ηδέεο. Θεσξείαπξεπή ηνλ ηξόπν πνπδηαζθεδάδνπλ νη λένη. Έδεηξεηελ θόξε ηνπ γηα λα ηελαπνηξέςεη από ην λαμαλαθάλεη ην ίδην ιάζνο.Ο ζείνο Πινύηαξρνο!
 10. 10. Απόζπαζκα… http://www.youtube.com/watch?v=c3zAq2ZuxDw&list=HL1369173646(δείηε ηναπόζπαζκα από ην you tube) Ο ζείνο Πινύηαξρνο
 11. 11. Πνηνη εθθξάδνπλ ηηο παιηέο αληηιήςεηο θαηπνηνη ηηο λέεο; Απηνί πνπ εθθξάδνπλ ηηο λέεο αληηιήςεηο είλαη νη λένη κεηνλ δηαθνξεηηθό ηξόπν δηαζθέδαζεο. Έλαο από απηνύοηνπο ηξόπνπο είλαη ηα πάξηπ ηνπο. Σε απηά ζπκκεηέρνπλθαη αγόξηα θαη θνξίηζηα καδί. Αξρίδνπλ θαηαλαθαιύπηνπλ θαηλνύξηα πξάγκαηα πνπ έξρνληαη ζεαληίζεζε κε απηά πνπ πίζηεπαλ νη γνλείο ηνπο.
 12. 12. Οη γνλείο! Οη γνλείο απνθαινύλ ηα πάξηπ θόιαζε γηαηί έρνπλ επζύλε λαζπγθξαηνύλ ηελ λενιαία πνπ έρεη μεθύγεη. Δπηπιένλ κία απόαπηέο ηηο λέεο ηδέεο είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ νλόκαηόο ηνπο ζεπην θαιιηηερληθό.
 13. 13. Πνηνη ηύπνη λέσλ παξνπζηάδνληαη ζηεληαηλία; Να ηνπο παξνπζηάζεηε Οη λένη δεηνύλ ηελ ειεπζεξία ηνπο ώζηε λα κπνξνύλ λαθάλνπλ πάξηη ρσξίο επίβιεςε θάπνηνπ κεγαιύηεξνπ. Οη λένη ησλ θαηώηεξσλ ζηξσκάησλ δειεύνπλ ηνπολεόπινπηνπο θαη ηα αθξηβά πξάγκαηά ηνπο. Δπηπιένλ έρνπλ εληάμεη ζην ιεμηιόγην ηνπο πνιιέομελόθεξηεο ιέμεηο θαη εθθξάζεηο (to know us better = αογλσξηζηνύκε θαιύηεξα)
 14. 14. Πώο παξνπζηάδνληαη νη λένη σο πξνο ηηο ηδέεο ηνπο, ηνληξόπν ςπραγσγίαο, ηε ζρέζε κε ηνπο κεγαιύηεξνπο,ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο (θηιηθέο ,ζπγγεληθέο,εξσηηθέο); Πιένλ θνξίηζηα θαη αγόξηα αλαπηύζζνπλ ζρέζεηο κεηαμύ ηνπορσξίο θόβν (θηιηθέο, εξσηηθέο). Κάλνπλ πάξηη ζην ζθνηάδη ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη αγόξηαθαη θνξίηζηα. Η πξσηαγσλίζηξηα ηεο ηαηλίαο έρεη ζρέζε κε ηνλ γηό ηνπδηεπζπληή ηνπ αδεξθνύ ηεο ρσξίο λα έρνπλ ινγνδνζεί. Φξεζηκνπνηνύλ μελόθεξηεο εθθξάζεηο όπσο to know usbetter= αο γλσξηζηνύκε θαιύηεξα
 15. 15. Πνηεο θνηλσληθέο αμίεο εληνπίδεηε ζηελ ηαηλία (ζηνρώξν δνπιεηάο, ζηελ νηθνλνκία/επηρεηξήζεηο,ςπραγσγία θαη εθπαίδεπζε);Οη αμίεο πνπ εθθξάδνληαη ζηελ ηαηλία είλαη νη εμήο: Η πξνζσπηθή ηνπο δσή επεξεάδεη ηνλ ηνκέα ηεο δνπιεηάο ηνπο (θνβάηαη λα κελ ηνλ απνιύζνπλ) άξα ππάξρεη εξγαζηαθή ηεξαξρία. Πξνζπαζνύλ λα ηα βγάδνπλ πέξα κε ην εηζόδεκα πνπ κπαίλεη ζηνζπίηη ηνπο, δελ ππάξρνπλ πεξηηηά έμνδα. Σηελ ηαηλία θαίλεηαη ε αμία ηεο ηεξαξρίαο. Όινη ζέινπλ λα έρνπλδύλακε , αιιά νη εζηθνί αλεβαίλνπλ κε ηελ αμία ηνπο ελώ νη αλήζηθνηπαηάλ πάλσ ζε άιινπο. Υπάξρεη επλνηνθξαηία θαζώο ν δηεπζπληήο επλνεί ηνλ αδεξθό ηεολύθεο ηνπ δηόηη πιένλ άλεθαλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα.
 16. 16. Πσο εθθξάδεηαη ην πλεύκα ηεοακθηζβήηεζεο ηεο επνρήο; Οη λένη ακθηζβεηνύλ ηηο αληηιήςεηο ησλ κεγαιύηεξσλ σοπξνο ηνπο ηξόπνπο δηαζθέδαζεο (θάλνπλ πάξηη θαηζπγθεληξώλνληαη όινη καδί) ζηε δνπιεία (βάδνπλ κέζν γηα λα παίξλνπλ απμήζεηο) σο πξνο ηηο ζρέζεηο (δεκηνπξγνύλ εξσηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ,ην νπνίν ήηαλ άπξεπν γηα ηελ εθείλε ηελ επνρή)
 17. 17. Εληνπίζηε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέοζπκπεξηθνξέο ζηελ ηαηλία θαη δηνξζώζηεηεο. Ο ζείνο ηνπ Φξόλε ρηύπεζε ηελ θόξε ηνπ δηόηη ηελ είδε λθηιηέηαη ζηελ είζνδν ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη ην ζεώξεζεάπξεπν. Απηό δελ ήηαλ ζσζηό γηαηί δελ έθαλε θαλέλαέγθιεκα απιά αγάπεζε θαη ζηελ ζπλέρεηα ν ζείνοΠινύηαξρνο δέρεηαη ηελ θξίζε ηνπ Φξόλε.
 18. 18. Χξόλεο… Σηελ ηαηλία θαλεξώλεηαη εαμία ηεο ηεξαξρίαο θαζώο νδηεπζπληήο παίξλεη γηα δηθηάηνπ ηδέα ην ζρέδην ηνπΦξόλε γηα ην θέξδνο ηεοεηαηξίαο. Απηό είλαη ιάζνοθαζώο έπξεπε λα απνδερηείόηη ην ζθέθηεθε νδηεπζπληήο ηεο εηαηξίαο θαηλα ηνλ ζπγραξεί θαη όρη λαηνπ ζπκπεξηθεξζεί κεηέηνηνλ άζρεκν ηξόπν.
 19. 19. Απόζπαζκα… http://www.youtube.com/watch?v=O9qQ2ZxCeBU&list=HL1369173646(δείηε ην απόζπαζκα από ην you tube) Τν ζρέδην
 20. 20. Σην ηέινο ηνπ έξγνπ.!! Σην ηέινο ε αδεξθή ηνπ ρξόλνπ παληξεύεηαη ηνλ γην ηνπδηεπζπληή θαη καο δείρλεη ηελ επηζηξνθή ηνπ δεπγαξηνύ απόην γακήιην ηαμίδη!!!
 21. 21. Σύλνςε! Όπσο παξαηεξνύκε θαη ζηελ ηαηλία, νη παξέεο ησλζπλνκειίθσλ απνηεινύλ ζεκαληηθνύο θνξείοθνηλσληθνπνίεζεο. Η πξσηαγσλίζηξηα επηδηώθεη ηελζπλαλαζηξνθή ηεο κε ζπλνκήιηθνπο, όπνπ απνπζηάδεη ναπζηεξόο έιεγρνο ησλ κεγάισλ. Έηζη δνθηκάδεη λέεοεκπεηξίεο, ίζσο δηαθνξεηηθέο από ηα πξόηππα ηεονηθνγέλεηαο ηεο. Δθεί αθξηβώο επεκβαίλεη ν αδεξθόο πνππξνζπαζεί λα δηαθπιάμεη ηελ ηηκή ηεο αδεξθήο ηνπ.
 22. 22. ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!!!Πεγή πιεξνθνξηώλ: google, youtube, windows live movie maker.

×