Presentació na 3

881 views
779 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
881
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • • polítiques d’empresa inexistents o mal definides • absència o deficiència de la política preventiva • equips de treball i grups de treball – manca de cohesió – nivell de comunicació dels seus membres deficient, i poca cooperació entre ells • individu – característiques individuals – nivell de formació i experiència – actitud i interès • material – espais de treball, visibilitat, confort i espai – disseny de comandaments i controls de les màquines – resguards i proteccions – programes de manteniment preventiu – condicions de manipulació de càrregues • tasques – mètodes i organització del treball – monotonia i repetitivitat – preparació prèvia de les feines • condicions ambientals – contaminants físics, químics i biològics – qualitat de l’ambient – entorn físic i psicosocial
 • Trenta-sis agents materials o factors que són objecte d’un qüestionari amb la finalitat de detectar les deficiències que generen els riscos més significatius Aquest factors de risc s’han de seleccionar en funció de la naturalesa del lloc o zona de treball a avaluar.
 • Presentació na 3

  1. 1. NA3-. Els factors de risc Concepte de risc laboral: És la possibilitat que un/a treballador/a pateixi un determinat dany derivat del treball. Per qualificar un risc segons la seva gravetat , es valorarà conjuntament la probabilitat que es produeixi el dany i la seva severitat.
  2. 2. Deures de l’empresari/a davant els riscos greus i imminents 1- Deure d’informació als treballadors/es . A quins riscos està exposat i quines mesures de prevenció ha d'utilitzar. 2- Interrupció del treball, abandó de la feina i posada a resguard. L'empresari/a ha de proporcionar instruccions als treballadors/es en cadascun d'aquests aspectes. 3- Ius resistentiae . D ret dels treballadors/es d’abandonar els seus lloc de treball sense l'autorització de l'empresari/a. L'empresari/a no podrà obligar-los a reemprendre l’activitat si perdura el perill. 4- Paralització de l’activitat. Decisió del s representants dels treballadors. S'ha de comunicar a l’empresa i a l’autoritat laboral, la qual ratificarà o anul·larà la decisió en 24 h.
  3. 3. 3.3-.Factors de risc Els factors de riscs estaran determinats per les condicions en què el treballador/a hagi de desenvolupar el seu treball. Podem diferenciar: <ul><li>Condicions de treball extrínseques al treballador/a.
  4. 4. Condicions de treball intrínseques al treballador/a. </li></ul>
  5. 5. Condicions de treball extrínseques Sobre aquestes condicions de treball ha d'incidir l'empresa per reduir la sinistralitat: <ul><li>Condicions de seguretat i higiene
  6. 6. Grau de confort físic–ambiental
  7. 7. Ubicació i espai físic
  8. 8. Polítiques d’empresa
  9. 9. Salaris
  10. 10. Estabilitat laboral
  11. 11. Característiques del grup
  12. 12. Informació i canals de comunicació
  13. 13. ... </li></ul>
  14. 14. Condicions de treball intrínseques del treballador/a Aquestes condicions poden augmentar i/o agreujar la sinistralitat laboral: <ul><li>Tipus de treball adaptat o no a la seva formació.
  15. 15. Control que rep el treballador/a per part dels superiors.
  16. 16. Possibilitats de promoció interna o externa.
  17. 17. Monotonia del treball o el treball repetitiu.
  18. 18. Responsabilitats i qualificacions requerides.
  19. 19. Interès intel·lectual del treballador/a per la feina.
  20. 20. ... </li></ul>
  21. 21. 3.3.1-. Fonts d'alteració dels riscos. Sobre els següents factors podem actuar per modificar a millor els riscos presents en un treball: <ul><li>Polítiques d’empresa; de prevenció, de promoció, d'objectius, de salaris, de disciplina, ... .
  22. 22. Grups de treball i treball en equip. Definició, impuls, cohesió, coordinació,...
  23. 23. Individu. Motivació, formació, actituds, ...
  24. 24. Material. Disseny, manteniment, tecnologia, espais, neteja, .
  25. 25. Tasques. Organització, preparació, mètodes, monotonies, ...
  26. 26. Condicions ambientals. Contaminants, ambient físic i psicosocial, ... </li></ul>
  27. 27. 3.3.2-. Orígens dels riscos laborals Podem diferenciar les següents fonts de riscos laborals: a-. En factors derivats de les condicions de seguretat: <ul><li>Equips
  28. 28. Senyalització
  29. 29. Espais
  30. 30. Sortides emergència
  31. 31. Extinció d'incendis,
  32. 32. ... </li></ul>
  33. 33. Orígens dels riscos laborals b-. D'origen físic, químic o biològic. <ul><li>Sorolls, temperatura, il·luminació, radiacions, vibracions, ... .
  34. 34. Substàncies químiques.
  35. 35. Agents infecciosos.
  36. 36. ... . </li></ul>
  37. 37. Orígens dels riscos laborals c-. Origen en les característiques del treball <ul><li>Fatiga física.
  38. 38. Fatiga mental.
  39. 39. Postures.
  40. 40. Càrregues.
  41. 41. Estrès.
  42. 42. ... . </li></ul>
  43. 43. Orígens dels riscos laborals d-. Origen en l'organització del treball <ul><li>Durada i distribució de les jornades
  44. 44. Descansos
  45. 45. Torns
  46. 46. Ritme de treball
  47. 47. Monotonia
  48. 48. Repetitivitat
  49. 49. Comunicació i relacions
  50. 50. ... . </li></ul>
  51. 51. 3.3.3-. Descripció dels factors de risc 01. Espais i superfícies de treball 02. Escales 03. Plataformes de treball, obertures en pisos i parets 04. Portes i sortides 05. Il·luminació 06. Ventilació i climatització 07. Temperatura i humitat 08. Neteja i serveis d’higiene 09. Emmagatzematge de materials 10. Senyalització 11. Pantalles de visualització 12. Aparells de pressió: calderes 13. Aparells de pressió: compressors 14. Eines manuals 15. Equips de treball 16. Màquines 17. Riscos elèctrics 18. Incendis
  52. 52. Descripció dels factors de risc 19. Aparells i equips d’elevació 20. Grues pont 21. Grues mòbils 22. Carretons automotors 23. Transportadores 24. Moviment manual de càrregues 25. Substàncies químiques perilloses 26. Subministraments de gasos 27. Soroll 28. Vibracions 29. Radiacions ionitzants 30. Radiacions no ionitzants 31. Exposició a contaminants químics 32. Exposició a contaminants biològics 33. Càrrega física 34. Càrrega mental 35. Proteccions personals 36. Jornada i ritmes de treball
  53. 53. 3.3.4-. Llistat de riscos Els anteriors 36 factors de risc, poden generar riscos laborals. És a dir, tenim uns elements o factors generadors de riscos que poden provocar un o més riscos a la vegada.
  54. 54. Llistat de riscos <ul><li>Caigudes de persones a diferent nivell.
  55. 55. Caigudes de persones a mateix nivell.
  56. 56. Caigudes d’objectes per esfondrament.
  57. 57. Caigudes d’objectes per manipulació.
  58. 58. Caiguda d’objectes o elements despresos. </li></ul><ul><li>Trepitjades sobre objectes o elements.
  59. 59. Cops contra objectes o elements immòbils.
  60. 60. Cops per objectes o elements mòbils. </li></ul><ul><li>Talls i cops per objectes o eines. </li></ul>
  61. 61. Llistat de riscos <ul><li>Projecció de fragments o partícules.
  62. 62. Atrapament per o entre objectes.
  63. 63. Atrapament per màquines o vehicles que es tomben.
  64. 64. Sobreesforços.
  65. 65. Contacte tèrmic (cremades).
  66. 66. Contacte elèctric directe.
  67. 67. Contacte elèctric indirecte.
  68. 68. Exposició a substàncies nocives o tòxiques
  69. 69. Exposició a substàncies càustiques o corrosives. </li></ul>
  70. 70. Llistat de riscos <ul><li>Exposició a radiacions ionitzants i no ionitzants.
  71. 71. Explosió (física o química).
  72. 72. Inici del foc/facilitat de propagació del foc/incendi.
  73. 73. Accidents causats per éssers vius.
  74. 74. Atropellaments, xocs i cops amb vehicles.
  75. 75. Cansament visual (enlluernaments, reflexos,brillantors, contrastos, etc.).
  76. 76. Il·luminació insuficient o poc adequada. </li></ul>
  77. 77. Llistat de riscos <ul><li>Exposició a contaminants biològics.
  78. 78. Exposició a contaminants químics.
  79. 79. Disconfort (exposició a radiacions solars, a temperatures extremes, etc.).
  80. 80. Exposició a soroll.
  81. 81. Exposició a vibracions.
  82. 82. Cansament postural.
  83. 83. Cansament mental.
  84. 84. Cansament físic i insatisfacció. </li></ul>
  85. 85. Exemple del lligam entre els factors de risc i el llistat de riscos Per exemple, una serra circular -correspon al factor de risc nº 15: Equips de treball - , pot generar següents els riscos de la llista: 04. Caiguda d’objectes per manipulació 06. Trepitjades sobre objectes i elements 09. Talls i cops per objectes o eines 10. Projecció de partícules o fragments 15. Contacte elèctric directe 16. Contacte elèctric indirecte

  ×