Presentació 36 factors de risc

2,467 views
2,224 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,467
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació 36 factors de risc

 1. 1. FR1- Espais i superfícies de treball Ens estem referint a l’estructura dels locals de treball, les dependències, els passadissos principals i secundaris, els llocs de pas de personal i de les vies de circulació dels vehicles.
 2. 2. Espais i superfícies de treball Elements de risc <ul><li>Espai de treball mal organitzat
 3. 3. Poc espai en el lloc de treball
 4. 4. Espai de treball poc higiénic </li></ul>
 5. 5. Espais i superfícies de treball Riscos <ul><li>02.Caiguda de persones al mateix nivell
 6. 6. 12.Atrapament per màquines, tractors o vehicles que es tomben
 7. 7. 23.Atropellaments, xocs i cops amb vehicles
 8. 8. 33.Cansament físic i insatisfacció </li></ul>
 9. 9. Espais i superficies de treball D anys més habituals <ul><li>Contusions i danys traumàtics deguts a les caigudes
 10. 10. Talls al desplaçar-se o moure’s el treballador/a
 11. 11. Cops
 12. 12. Amputacions </li></ul>
 13. 13. Espais i superfícies de treball Il-lustració Interior d’una nau
 14. 14. FR 2-Escales Escales fixes i permanents, les de servei i les ocasionals i les escales manuals. El risc fonamental és la caiguda a diferent nivell.
 15. 15. Escales Elements de risc <ul><li>Escala amb graons en mal estat, desgastats,…
 16. 16. Escala amb joc, coixa , ..., que trontolla
 17. 17. El risc serà mes gran quan la persona es troba a dalt de l'escala </li></ul>
 18. 18. Escales Riscos <ul><li>01. Caiguda de persones a diferent nivell
 19. 19. 04.Caiguda d'objectes per manipulació
 20. 20. 05.Caiguda d’objectes o elements despresos
 21. 21. 31. Cansament postural </li></ul>
 22. 22. Escales Danys més habituals <ul><li>Contusions i fractures causades al caure a diferent nivell
 23. 23. Cops
 24. 24. Lesions degudes al treball amb postures incòmodes o als gestos bruscos o poc habituals </li></ul>
 25. 25. Escales Il-lustracions
 26. 26. FR 3-Plataformes de treball, obertures en pisos i parets Plataformes o entresolats de treball, molls de càrrega i obertures o forats en les parets i pisos. Riscos greus de caiguda en altura.
 27. 27. Plataformes de treball, obertures en pisos i parets Elements del risc <ul><li>Quan més alta estigui la plataforma o l'obertura mes risc hi haurà
 28. 28. En les obertures de les parets hi haurà un risc més gran quan no hi tingui tanca
 29. 29. Quan el treballador accedeix a la plataforma
 30. 30. El muntatge de la plataforma o la bastida </li></ul>
 31. 31. Plataformes de treball, obertures en pisos i parets Riscos <ul><li>01.Caiguda de persones a diferent nivell
 32. 32. 04.Caiguda d’objectes per manipulació
 33. 33. 05.Caiguda d’objectes o elements despresos </li></ul>
 34. 34. Plataformes de treball, obertures en pisos i parets Danys mes habituals <ul><li>Fractures degut a caigudes a diferent nivell
 35. 35. Cops i contusions </li></ul>
 36. 36. Plataformes de treball, obertures en pisos i parets Il-lustracions
 37. 37. FR 4-Portes i sortides És important el nombre de portes, les seves dimensions i la situació de cada una de les sortides.
 38. 38. Portes i sortides Elements del risc <ul><li>El risc augmenta amb el fet de dificultar el pas amb obstacles
 39. 39. És important sempre senyalitzar les sortides </li></ul>
 40. 40. Portes i sortides Riscos <ul><li>02.Caiguda de persones al mateix nivell
 41. 41. 08.Cops contra objectes o elements mòbils
 42. 42. 11.Atrapaments </li></ul>
 43. 43. Portes i sortides Danys mes habituals <ul><li>Cops
 44. 44. Amputacions quan hi ha un atrapament amb una porta... </li></ul>
 45. 45. Portes i sortides Il-lustracions
 46. 46. FR 5-. Il·luminació Descripció del factor de risc <ul>Una il·luminació adequada, la qual, a més de </ul>ser un factor de productivitat, evita que es produeixin accidents. Cada tipus de feina exigeix una intensitat i il·luminació diferent.
 47. 47. Il·luminació Elements que causen danys als treballadors <ul><li>Excessiva o baixa intensitat de la il·luminació.
 48. 48. Enlluernament degut a una incorrecta il·luminació o per la llum natural.
 49. 49. Color de la il·luminació.
 50. 50. Reflectància de la llum. </li></ul>
 51. 51. Il·luminació Danys habituals dels factors de riscos <ul><li>Pèrdua d'agudesa visual (pèrdua en els detalls dels objectes)
 52. 52. Fatiga visual
 53. 53. Mal de cap, alteració en l'ànim, etc.
 54. 54. Caigudes al mateix nivell / diferent nivell </li></ul>
 55. 55. Il·luminació Relació del factor de risc amb els riscos possibles 01. Caigudes de persones a diferent nivell. 02. Caigudes de persones a mateix nivell. 04. Caigudes d’objectes per manipulació. 06. Trepitjades sobre objectes o elements. 07. Cops contra objectes o elements immòbils. 24. Cansament visual (enlluernaments, reflexos, brillantors, contrastos, etc.) 25. Il·luminació insuficient o poc adequada. 32. Cansament mental. 33. Cansament físic i insatisfacció. .
 56. 56. FR 6. Ventilació i climatització FR 7. Temperatura i humitat. <ul><li>Una adequada ventilació permet reduir o eliminar les concentracions de substàncies en forma de pols, fums, boira, gasos i vapors i pot evitar-ne la seva difusió o propagació per les diverses estances de treball. Es refereix a la ventilació natural, a l’aïllament dels focus de contaminants químics, a l’aire condicionat i el manteniment i neteja de les instal·lacions.
 57. 57. Es refereixen a la temperatura dels llocs de treball, la protecció dels treballadors davant els focus de calor i fred i la humitat relativa dels diferents llocs de treball. </li></ul>
 58. 58. Ventilació i climatització Temperatura i humitat. Elements que causen danys als treballadors <ul><li>Limitada o incorrecta renovació de l’aire a l’espai de treball.
 59. 59. Excés o poca humitat relativa de l’aire en l’ambient de treball.
 60. 60. Altes o baixes temperatures ambientals en l’espai de treball. </li></ul>
 61. 61. Ventilació i climatització Temperatura i humitat. Danys habituals dels factors de riscos <ul><li>Deteriorament de la salut a causa de concentracions de substàncies nocives. Exemple: Efecte cancerigen a la salut per causa de la concentració de plom en l’ambient.
 62. 62. Fatiga, incomoditat i insatisfacció en el treball davant d’una excessiva o insuficient temperatura.
 63. 63. Variació en el comportament del treballador i danys a la salut degut a les temperatures.
 64. 64. Estrès tèrmic.
 65. 65. Deshidratació  pèrdua de líquids  deteriorament del cos.
 66. 66. Gangrena de la sang a causa de temperatures excessivament baixes. </li></ul>
 67. 67. Ventilació i climatització Temperatura i humitat. Relació del factor de risc amb els riscos possibles Ventilació i climatització 06. Trepitjades sobre objectes o elements. 17. Exposició a substàncies nocives o tòxiques. 20. Explosió 28. Disconfort per les radiacions solars, les temperatures extremes, etc.). 32. Cansament mental. Temperatura i humitat. 28. Disconfort (exposició a radiacions solars, a temperatures extremes, etc.). 32. Cansament mental. 33. Cansament físic i insatisfacció.
 68. 68. FR 8. Neteja i serveis d'higiene Elements que causen danys als treballadors <ul><li>Concentració de substàncies biològiques.
 69. 69. Aparició d'éssers vius (insectes, rosegadors, àcars...)
 70. 70. Incomoditat al lloc de la feina, com els mals olors.
 71. 71. Eines brutes. </li></ul>
 72. 72. Neteja i serveis d’higiene Descripció del factor de risc <ul><li>Tots els centres de treball han de disposar </li></ul>d’uns serveis d’higiene i d’una neteja adequada. L’annex V del Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, prescriu les condicions que han de reunir els vestuaris, banys, lavabos i dutxes.
 73. 73. Neteja i serveis d’higiene Danys habituals dels factors de riscos <ul><li>Malalties, al·lèrgies derivades de la brutícia.
 74. 74. Caigudes al mateix nivell
 75. 75. Fatiga, incomoditat, insatisfacció en el treball.
 76. 76. Depressions derivats del disconfort amb l'àmbit de treball. </li></ul>
 77. 77. Neteja i serveis d’higiene Relació del factor de risc amb els riscos possibles 01. Caigudes de persones a mateix nivell. 06. Trepitjades sobre objectes o elements. 22. Accidents causats per éssers vius. 26. Exposició a contaminants biològics. 28. Disconfort. 33. Cansament físic i insatisfacció .
 78. 78. FR 9. Emmagatzematge de materials Es refereix a les condicions de seguretat dels espais d’emmagatzematge a terra, a les condicions dels palets i a les condicions d’apilonament sobre els suports i estructures instal·lades a aquest efecte.
 79. 79. Emmagatzematge de materials Elements que poden provocar danys: <ul><li>Condicions d'emmagatzematge
 80. 80. Apilonaments materials
 81. 81. Instal·lacions on s'emmagatzema </li></ul>Danys que poden provocar: <ul><li>Talls i cops
 82. 82. Amputacions
 83. 83. Lesions traumàtiques
 84. 84. Lumbàlgia </li></ul>
 85. 85. Emmagatzematge de materials Riscos que pot generar: <ul><li>04. Caigudes d’objectes per manipulació.
 86. 86. 09. Talls i cops per objectes o eines.
 87. 87. 11. Atrapament per o entre objectes.
 88. 88. 13. Sobreesforços. </li></ul>
 89. 89. FR10. Senyalització Es necessari una bona senyalització per la complexitat de les instal·lacions i processos industrials i la innovació en les tècniques preventives. Trobarem una determinada senyalització en: La maquinària, vies de circulació, substàncies i preparats perillosos, sala de calderes, centres de transformació, passadissos i sortides d’emergència.
 90. 90. Senyalització Elements que poden provocar danys: <ul><li>Manca de senyalització
 91. 91. Senyalització mal definida </li></ul>(que no s'enten , que no es troba en el lloc correcte, etc.) Danys que poden provocar: <ul><li>Accidents de tot tipus (de trànsit, en moments d’emergències, etc.) </li></ul>
 92. 92. Senyalització Riscos que pot generar: <ul><li>06. Trepitjades sobre objectes o elements.
 93. 93. 17. Exposició a substàncies nocives o tòxiques.
 94. 94. 23. Atropellaments, xocs i cops amb vehicles
 95. 95. 15. Contacte elèctric directe
 96. 96. (…) </li></ul>
 97. 97. FR11. Pantalles de visualització Les noves tecnologies han fet aparèixer nous factors de risc. L’exponent més important és l’ús de l’ordinador o pantalla de visualització de dades (PVD). A més a més hem de tenir en compte: Les condicions de treball que ha de reunir la sala, la pantalla, el teclat, la impressora, la taula, la cadira, i altres qüestions col·laterals com la llum, la instal·lació elèctrica, el cansament visual o el cansament per la postura .
 98. 98. Pantalles de visualització Elements que poden provocar danys: <ul><li>La llum
 99. 99. El contrast
 100. 100. Reflexos
 101. 101. L'ergonomia
 102. 102. El temps d’exposició </li></ul>Danys que poden provocar: <ul><li>Cansament visual
 103. 103. Danys posturals
 104. 104. Fatiga </li></ul>
 105. 105. Pantalles de visualització Riscos que pot generar: <ul><li>15. Contacte elèctric directe.
 106. 106. 24. Cansament visual
 107. 107. 25. Il·luminació insuficient o poc adequada.
 108. 108. 31. Cansament postural. </li></ul>
 109. 109. FR12. Aparells de pressió: calderes Els elements més perillosos de la caldera són els que treballen en diferents atmosferes de pressió, ja que poden provocar explosions Elements que poden provocar danys: <ul><li>Diferents atmosferes de pressió
 110. 110. Condicions ambient </li></ul>
 111. 111. Aparells de pressió: calderes Danys que poden provocar: <ul><li>Morts
 112. 112. Cremades
 113. 113. Lesions greus </li></ul>Riscos que pot generar: <ul><li>14. Contacte tèrmic.
 114. 114. 20. Explosió
 115. 115. 21. Inici del foc/facilitat de propagació del foc/incendi </li></ul>
 116. 116. FR13. APARELLS DE PRESSIÓ: COMPRESSORS Un compressor és una màquina que augmenta la pressió d'un fluid mentre que redueix el seu volum, també pot desplaçar cert tipus de fluids anomenats compressibles, tal com són els gasos i els vapors en diverses aplicacions. Aquesta compressió es realitza a través d'un intercanvi d'energia en forma de treball entre la màquina i el gas en el qual el treball exercit pel compressor és transferit a la substància que passa per ell convertint-se en energia de pressió. Els elements més perillosos dels compressors són els que treballen en diferents atmosferes de pressió, ja que poden provocar explosions.                           
 117. 117. APARELLS DE PRESSIÓ: COMPRESSORS Danys que poden provocar els compressors al treballador: <ul><li>Cremades
 118. 118. Electrocucions
 119. 119. Sordesa o pèrdua d’audició
 120. 120. Aixafades
 121. 121. Cops </li></ul>Riscos associats : <ul><li>Explosions
 122. 122. Incendis
 123. 123. Atrapaments amb les parts mòbils de la màquina
 124. 124. Contacte elèctric
 125. 125. Exposició a soroll </li></ul>
 126. 126. FR14. EINES MANUALS Són imprescindibles per realitzar determinades tasques manuals. Les parts que poden provocar més riscos són: <ul><ul><li>Part punxant
 127. 127. Part tallant
 128. 128. Mal estat de les eines:
 129. 129. poc afilades, amb estelles...
 130. 130. Eines pesants </li></ul></ul>
 131. 131. EINES MANUALS Danys que poden provocar les eines manuals en el treballador: <ul><li>Cops i talls a les mans
 132. 132. Lesions oculars per partícules
 133. 133. Cops en diferents parts del cos
 134. 134. Punxades
 135. 135. Aixafades
 136. 136. Perforacions
 137. 137. Dolors musculars deguts a sobreesforços o moviments repetitius </li></ul>Riscos associats a l’ús d’eines manuals: <ul><li>Caigudes d’objectes per manipulació
 138. 138. Cops contra objectes o elements immòbils
 139. 139. Talls i cops per objectes o eines
 140. 140. Projecció de fragments o partícules
 141. 141. Sobreesforços </li></ul>
 142. 142. FR15. EQUIPS DE TREBALL Qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació en el treball, accionat amb motor o manualment, constitueix un factor de risc. L’elecció de l’equip ha de ser adequada a la funció per a la qual es va fabricar. Els equips de treball que provoquen més riscos són els mòbils com: carretons, elevadores, equips de transport i elevació d’operaris.
 143. 143. EQUIPS DE TREBALL Danys que poden provocar els equips de treball al treballador: <ul><li>Talls i cops
 144. 144. Enganxaments
 145. 145. Abrasió
 146. 146. Lesions oculars per projecció de fragments
 147. 147. Electrocució
 148. 148. Càrregues electrostàtiques
 149. 149. Cremades per contacte amb superfícies d’alta o baixa temperatura
 150. 150. Sordesa o pèrdua d’audició
 151. 151. Radiacions, produïdes en processos de soldadura, equips làser, camps magnètics...
 152. 152. Dolors musculars deguts a postures forçades o sobreesforços </li></ul>
 153. 153. EQUIPS DE TREBALL Riscos associats: Atrapaments per màquines que es tomben Atropellaments, xocs i cops contra vehicles Exposició a soroll Exposició a vibracions Caigudes de persones al mateix nivell Caigudes de persones a diferent nivell Atrapament per o entre objectes Contacte elèctric
 154. 154. FR16. MÀQUINES És el conjunt de peces o òrgans units entre ells, dels quals almenys un haurà de ser mòbil. També s’entén com a maquinària un conjunt de màquines distribuïdes i accionades per funcionar solidàriament entre elles. El més perillós és el contacte amb: - Les parts mòbils de la màquina - Les cintes transportadores - Els cables, endolls o parts elèctriques de la màquina - El motor - Els engranatges
 155. 155. MÀQUINES Danys que poden provocar les màquines al treballador: <ul><li>Aixafades
 156. 156. Talls i cops
 157. 157. Arrossegament
 158. 158. Impactes
 159. 159. Perforació
 160. 160. Punxades
 161. 161. Friccions
 162. 162. Abrasions
 163. 163. Lesions oculars degut a la projecció de fragments o partícules
 164. 164. Electrocució
 165. 165. Sordesa o pèrdua d’audició
 166. 166. Dolors musculars deguts a les males postures o sobreesforços
 167. 167. Monotonia </li></ul>
 168. 168. MÀQUINES Riscos associats: Caigudes d’objectes per manipulació Contacte elèctric Atrapaments per o entre objectes mòbils o immòbils de les màquines Exposició a soroll Cansament postural Cansament mental Sobreesforços Projecció de fragments o partícules
 169. 169. FR17. Riscos elèctrics <ul><li>El risc elèctric és el susceptible de ser produït per instal·lacions elèctriques, parts d’aquestes, i qualsevol dispositiu elèctric sota tensió , amb potencial suficient per produir fenòmens d’electrocució i/o cremades. </li></ul><ul><li>Es denomina contacte elèctric directe al contacte de persones amb conductors actius d’una instal·lació elèctrica. Un contacte elèctric indirecte és un contacte de persones amb eines, màquines o elements que accidentalment tenen tensió. </li></ul>
 170. 170. Riscos elèctrics <ul><li>Els accidents causats per l’electricitat poden ser lleus, greus i fins-i-tot mortals. </li></ul><ul><li>El corrent elèctric pot causar efectes immediats com cremades, enrampades o fibril·lació i efectes tardans com trastorns mentals. A més, pot causar efectes indirectes com caigudes, cops o talls. </li></ul>
 171. 171. 14 Risc de contacte tèrmic 15 Risc de contacte elèctric directe 16 Risc de contacte tèrmic indirecte 20 Explosió 21 Incendi 28 Malalties causades per agents físics Riscos elèctrics El risc elèctric comporta els riscos:
 172. 172. FR18. Incendis <ul><li>El procés productiu pot generar un incendi, ja sigui pel material que es fa servir o per les característiques del centre de treball. Aquest s’esdevé de la reacció química entre un combustible i l’oxigen . </li></ul><ul><li>Un incendi serà més o menys important en funció de: la calor ; les propietats del combustible ; la densitat de l’aire ; i si hi ha o no una reacció en cadena . </li></ul>
 173. 173. Incendis <ul><li>Els danys derivats d’un incendi poden anar des de la intoxicació per a inhalació de substàncies tòxiques, petites cremades així com la mort.
 174. 174. Comporta els següents riscos: </li></ul>14 Contacte tèrmic 17 Exposició a substàncies nocives o tòxiques 20 Explosió 21 Incendis
 175. 175. FR19. Aparells i equips d’elevació <ul><li>El maneig de material (l’aixecament, el transport i la descàrrega) es pot fer amb plataformes elevadores, muntacàrregues, grues pont, grues mòbils, carretons automotors i transportadors. </li></ul><ul><li>Aquests han de tenir les proteccions i senyalitzacions adequades per tal de no provocar danys als treballadors. Aquests danys poden ser des de petits cops fins a aixafaments que provoquin la mort. </li></ul>
 176. 176. Aparells i equips d’elevació Riscos : 01 Caigudes de persones a diferent nivell 04 Caiguda d’objectes per manipulació 05 Caiguda d’objectes o elements despresos 08 Cops per objectes o elements mòbils 12 Atrapament per màquines 23 Atropellament, xocs i cops amb vehicles
 177. 177. FR20. Grues pont <ul><li>Aparell d’elevació situat sobre rails que es desplaça lateralment i que forma part d’una estructura de construcció o erigida per a suportar una grua. </li></ul>
 178. 178. Moviment manual de càrregues <ul><li>Els riscos poden venir derivats per les condicions de seguretat de l’estructura, el fi de recorregut en els seus moviments, els desplaçaments, el programa de manteniment, els accessos, els limitadors de càrrega, les vies de trànsit i els programes de revisions obligatòries. I són: </li></ul>04 Caiguda d’objectes per manipulació 05 Caiguda d’objectes o elements despresos 08 Cops per objectes o elements mòbils 12 Atrapament per màquines
 179. 179. FR21. Grues mòbils Són destinades a l'aixecament de càrregues. Existeix un reglament sobre aparells d'elevació. Els operaris per a grues mòbils han de disposar de carnet autoritzat. Riscos que pot generar: <ul><li>Caiguda de persones a diferent nivell
 180. 180. Caiguda d’objectes per manipulació
 181. 181. Caiguda d’objectes o elements despresos
 182. 182. Cops contra objectes o elements immòbils
 183. 183. Cops per objectes o elements mòbils
 184. 184. Atrapaments per màquines o vehicles que es tomben
 185. 185. Atropellaments, xocs i cops amb vehicles
 186. 186. Exposició a soroll
 187. 187. Exposició a vibracions </li></ul>
 188. 188. FR22. Carretons automotors S'utilitza per portar, empènyer , elevar o apilar diferents tipus de càrregues. Riscos que pot generar: <ul><li>Caigudes de persones a diferent nivell
 189. 189. Caiguda d’objectes per manipulació
 190. 190. Caiguda d’objectes o elements despresos
 191. 191. Cops contra objectes o elements immòbils
 192. 192. Cops per objectes o elements mòbils
 193. 193. Atrapament per o entre objectes
 194. 194. Atrapament per màquines o vehicles que es tomben
 195. 195. Atropellaments, xocs i cops amb vehicles
 196. 196. Exposició a vibracions </li></ul>
 197. 197. FR23. Transportadors Instal·lacions destinades al mobiment de material per una cinta transportadora que es desplaça sobre uns rodaments. Els accesos, engranatges, rodaments i politges són factors de risc que cal considerar. Riscos que pot generar: <ul><li>Caiguda d’objectes per manipulació
 198. 198. Cops contra objectes o elements immòbils
 199. 199. Cops per objectes o elements mòbils
 200. 200. Atrapament per o entre objectes
 201. 201. Sobreesforços
 202. 202. Contacte elèctric indirecte
 203. 203. Cansament postural
 204. 204. Cansament físic i insatisfacció </li></ul>
 205. 205. FR24. Moviment manual de càrregues Poden produir lumbàlgies, tendinitis, cervicàlgies… Riscos que pot generar: <ul><li>Caiguda de persones al mateix nivell
 206. 206. Caiguda d’objectes per manipulació
 207. 207. Trepitjades sobre objectes o elements
 208. 208. Cops contra objectes o elements immòbils
 209. 209. Talls i cops per objectes o eines
 210. 210. Sobreesforços
 211. 211. Cansament postural
 212. 212. Cansament físic i insatisfacció </li></ul>
 213. 213. FR25 Substàncies químiques perilloses Són els elements químics i els seus compostos,tal com es presenten en estat natural o com es produeixen per la indústria. Hem de prendre mesures preventives i de protecció sobretot per evitar el contacte ja sigui via respiratòria, cutània, digestiva, parenteral o mucosa.
 214. 214. Substàncies químiques perilloses Danys habituals Depenent de la substància els danys poden ser aguts com per exemple irritació d' ulls, cremades, vòmits,mal de cap... o poden ser crònics com per exemple, asma, càncer, lesions a la pell així com a òrgans vitals. Les revisions mèdiques periòdiques són importants.
 215. 215. Substàncies químiques perilloses Riscos que pot generar <ul><li>Exposició a substàncies nocives o tòxiques
 216. 216. Exposició a substàncies càustiques o corrosives
 217. 217. Explosió(química)
 218. 218. Inici del foc o facilitat de propagació
 219. 219. Exposició a contaminants químics </li></ul>
 220. 220. FR26 Subministraments de gasos Subministrament de gasos en una instal·lació fixa, en envasos mòbils o mitjançant subministrament exterior, sense emmagatzematge intern.
 221. 221. Subministraments de gasos Prevenció i protecció Hem de prendre mesures preventives i de protecció incidint en l´aparell respiratori com la més probable via d'entrada. La severitat dels danys en la salut dependran del tipus de gas i de la seva concentració. Els danys poden anar des de una simple tos fins a la mort.
 222. 222. Subministraments de gasos Riscos que pot generar <ul><li>Exposició a substàncies nocives o tòxiques
 223. 223. Explosió
 224. 224. Inici del foc o facilitat de propagació
 225. 225. Exposició a contaminants químics
 226. 226. Atrapament per o entre objectes </li></ul>
 227. 227. FR27 Soroll La potència de les màquines, els sistemes de treball,incideixen directament en la generació de soroll que comporta un perill permanent per la salut. Les empreses han de mesurar-lo i avaluar-lo segons uns criteris que marca la llei.
 228. 228. Soroll Prevenció i protecció <ul><li>Incidir sobre el focus emissor si és possible
 229. 229. Utilitzar mesures de protecció individual adients a cada nivell sonor.
 230. 230. Vigilància de la salut dels treballadors mitjançant revisions mèdiques. </li></ul>
 231. 231. Soroll Danys habituals <ul><li>Pèrdua auditiva
 232. 232. Sensació de timbre (aclofen )
 233. 233. Estrès
 234. 234. Insomni
 235. 235. Ansietat
 236. 236. Problemes cardiovasculars </li></ul>
 237. 237. Soroll Riscos que pot generar <ul><li>Exposició a soroll
 238. 238. Exposició a vibracions </li></ul>
 239. 239. FR28. VIBRACIONS - En certs llocs de treball, es produeixen vibracions. - Aquests llocs de treball poden ser: . Màquines retroexcavadores . Martells pneumàtics . Altres tipus de màquines automobilístiques <ul><li>Les vibracions poden provocar disminucions de sensibilitat a la vista, a les mateixes vibracions, a la temperatura, al dolor, al sentit tàctil i també propioceptiu. </li></ul>- Per mesurar les vibracions s'utilitza el vibròmetre, que és un aparell que mesura la transmissió d'energia mecànica des de fonts oscil·lants
 240. 240. VIBRACIONS Els principals riscos són sobreesforços i sobretot exposició a vibracions.
 241. 241. FR29. Radiacions ionitzants <ul><li>Les radiacions ionitzants poden ser de procedència natural, com el radi o l’urani, o artificial, com els rajos X o les centrals nuclears. Les radiacions ionitzants que solen presentar-se en els àmbits de treball són els rajos X, rajos gamma (  ), partícules alfa (α), partícules beta (ß) i neutrons.
 242. 242. A més a més de la protecció radiològica dels treballadors exposats, cal senyalitzar les zones i col·locar detectors ambientals i dosímetres individuals. </li></ul>
 243. 243. Danys : Radiacions ionitzants <ul><li>Es poden produir efectes de dos tipus:
 244. 244. a) Deterministes: (eritemes, opacitat del </li></ul>cristal·lí, etc.) on per damunt d'una determinada dosi llindar es manifesta l'efecte mentre que per sota d'aquest nivell no es manifesta pas . <ul><li>b) Probabilistes: en aquest cas es considera </li></ul>que no hi ha dosis llindar i que la probabilitat de patir aquest tipus d'efecte és proporcional a la dosis rebuda . A més, els efectes probabilistes poden ser : <ul><li>s o m à t i c s : (que els </li></ul>pateix la persona que ha estat exposada a les radiacions, com és el cas dels càncers radioinduïts) <ul><li>h e r e d i t a r i s : Els efectes deterministes </li></ul>se solen presentar pocs dies després d’haver rebut la dosi mentre que els càncers de tipus radioinduïts no es manifesten fins que han passat entre 10 i 15 anys (període de latència).
 245. 245. Factors de risc: Radiacions ionitzants <ul><li>Els principals factors de risc seria el d’exposició a radiacions ionitzants i els llocs de treball més perceptibles de patir aquests riscos serien:
 246. 246. - Centrals nuclears
 247. 247. - Llocs de treball que s’utilitzin rajos X com poden ser hospitals, ... </li></ul>                                    
 248. 248. FR30. Radiacions no ionitzants <ul><li>Les radiacions no ionitzants són radiacions electromagnètiques.
 249. 249. Les de més importància en els centres de treball són les radiacions d’ infrarojos (foneries, forns, i llocs on es treballa amb acers, soldadures, soldadures autògenes, vidrieres, etc ), llum ultraviolada , (soldadura elèctrica, arts gràfiques, fotografia, etc ) radiofreqüència (treball de telecomunicacions, etc) i microones , el làser (en medicina, comunicacions, etc). </li></ul>
 250. 250. Factors de risc: Radiacions no ionitzants <ul><li>El principal factor de risc és el d’exposició a radiacions no ionitzants i pot causar malalties diverses semblants a les malalties causades per les ionitzants, com poden ser càncers,abestosis,danys oculars, ... </li></ul>                         
 251. 251. FR31. Exposició a contaminants químics <ul><li>Substàncies químiques (orgàniques o inorgàniques) presents en l'ambient de treball en concentració suficient per afectar a la salut de les persones.   </li></ul><ul><li>Segons el tipus de contaminant, la seva concentració i el temps d’exposició, afectaran d’una manera o una altra al treballador . </li></ul><ul><li>Els contaminants químics suposen un risc des del moment en que entren a l'organisme. Ens poden afectar si els inhalem , si entren en contacte amb la pell , si els ingerim , per mitjà de les ferides , etc... </li></ul>
 252. 252. Exposició a contaminants químics Els danys més habituals són: <ul><li>Corrossius i irritants: irritacions, cremades..
 253. 253. Nocius i tòxics: Cancers i problemes sanguinis
 254. 254. Asfixiants: Problemes respiratoris
 255. 255. Anestèsics: paralitzacions d’algunes parts del cos. Narcòtics: Sensació de dolor parmanent
 256. 256. Cancegígens: Càncers de tots tipus
 257. 257. Mutagens: mutacions als gens i a les cèl·lules i als gens. </li></ul>
 258. 258. Exposició a contaminants químics L’exposició a contaminants químics pot provocar els següents riscos: 17. Exposició a susbtàncies nocives o tòxiques. 18. Exposició a substàncies càustiques o corrosives 20. Explosió (física o química). 21. Inici del foc/facilitat de propagació del foc/incendi. 27. Exposició a contaminants químics (forma de pols, líquid, gas, vapor, fum, etc ...)
 259. 259. FR32. Exposició a contaminants biològics. (Bacteri intestinal) Senyalització de preill biològic
 260. 260. Exposició a contaminants biològics. Definició: S’entén per riscos biològics laborals els que poden generar perills d’infecció, intoxicació i al·lèrgia causades per animals o vegetals .
 261. 261. Exposició a contaminants biològics. <ul><li>El contaminant biològic, entra en contacte amb l’ésser huma quan els agents ( bactèries, virus, fongs, protozous, entre d’altres) penetren a l’organisme. Aquests agents contaminants poden entrar per les vies respiratòries si els inhalem, si entren en contacte amb la pell, si els ingerim, per mitjà de les ferides, etc... </li></ul>
 262. 262. Exposició a contaminants biològics. L’exposició a contaminants biològics pot provocar els següents riscos 26. Exposició a contaminants biològics. 17. Exposició a substàncies nocives o tòxiques.
 263. 263. FR33. Càrrega física
 264. 264. Càrrega física Definició <ul><li>Factor de risc produït per realitzar esforços físics o per les postures adoptades en estar assegut o dret. S’han d’evitar els treballs en posició de genolls o ajupit, l’aixecament i trasllat de càrregues, i la inadequació del treball a les qualitats i capacitats físiques del treballador. </li></ul>
 265. 265. Càrrega física Els elements que poden provocar danys als treballadors són: <ul><li>Jornades laborals massa extenses.
 266. 266. Aixecament de pesos en males posicions.
 267. 267. Males postures a l’hora de realitzar el treball.
 268. 268. Moviments repetitius durant la jornada laboral. </li></ul>
 269. 269. Càrrega física Els danys més habituals que el treballador pot patir són: <ul><li>Dolors d’esquena
 270. 270. Dolors a les articulacions
 271. 271. Malestar físic i mental
 272. 272. Estress
 273. 273. Deteriorament de la postura corporal degut a les males posicions </li></ul>
 274. 274. Càrrega física Riscos que pot generar la càrrega física: 02. Caigudes de persones a mateix nivell. 04. Caigudes d’objectes per manipulació. 08. Cops per objectes o elements mòbils 09. Talls i cops per objectes o eines. 11. Atrapament per o entre objectes. 13. Sobreesforços. 31. Cansament postural. 33. Cansament físic i insatisfacció.
 275. 275. FR34 Càrrega mental <ul><li>Té en compte les reaccions emocionals que comporta una activitat laboral i que afecten el sistema nerviós
 276. 276. Es troba als llocs de treball que exigeixen un tractament constant de la informació(atenció elevada, control a distància, etc.)
 277. 277. Els elements que poden provocar danys són: la sobrecàrrega de treball, l'excés de responsabilitat...
 278. 278. Pot provocar ansietat, estrès,etc. </li></ul>
 279. 279. Càrrega mental Riscos Els principals riscos són: <ul><li>Cansament postural
 280. 280. Cansament mental
 281. 281. Cansament físic i insatisfacció </li></ul>
 282. 282. FR35 Proteccions personals “Són qualsevol dispositiu o mitjà que porti una persona amb l'objectiu que el protegeixi contra els riscos que puguin amenaçar la seva salut”
 283. 283. Proteccions personals <ul><li>Els elements de risc que poden provocar danys en el treballador poden ser: </li></ul>l'ús incorrecte dels Epi, per falta de formació i d'informació, i la falta de manteniment, comprovació del seu funcionament i neteja,etc. <ul><li>Els danys pel treballador poden ser diversos però destacarem el derivats de compartir els Epi, que poden ser focus de transmissió de malalties com: fongs(sabates), polls(casc) i d'altres malalties de la pell. </li></ul>
 284. 284. FR35 EPI: principals riscos <ul><li>Caiguda de persones a diferent nivell
 285. 285. Caiguda d'objectes per manipulació
 286. 286. Trepitjades sobre objectes o elements
 287. 287. Talls i cops per objectes i eines
 288. 288. Projecció de fragments o partícules
 289. 289. Contacte tèrmic
 290. 290. Exposició a substàncies: nocives o tòxiques, càustiques o corrosives
 291. 291. Exposició a contaminants biològics
 292. 292. Exposició al soroll i a vibracions </li></ul>
 293. 293. FR36 Jornades i ritmes de treball “ Les jornades i ritmes de treball poden produir, en el treballador, estrès,insatisfacció, cansament, i de vegades lesions musculoesquelètiques...”
 294. 294. Jornades i ritmes de treball <ul><li>Els factors de risc que poden provocar danys al treballador són : les jornades de treball massa llargues, el treball nocturn i els ritmes persistents i de curta duració.
 295. 295. Els danys que poden provocar en el treballador són d'ordre psicològic: estrès, insatisfacció, cansament, fins i tot, lesions. </li></ul>
 296. 296. Jornades i ritmes de treball Riscos Els principals riscos derivats d'aquest factor són: <ul><li>Sobreesforços
 297. 297. Cansament visual
 298. 298. Cansament postural
 299. 299. Cansament mental
 300. 300. Cansament físic i insatisfacció </li></ul>

×