Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
568
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 2 3
 • 2. 213814 5
 • 3. ! 290 * 7 1 (290 1 2 390 / ) 3 * ( ) 7 1. 2. 3. 30 . 30 . 30 . 21371 21369 21373 - * EGF* * * *6 2,200 2,000 2,000 7
 • 4. 189 538 + 21355 ( ) ( 1 ) 1 • - , + • - , , 2 1. +8 2. 2 9
 • 5. 139 3 357 2 500 . 21375 200 ( 1 ( ) 1. 200 ) 1 + 3 2. 500 . + 3. 100 . 100 .10 11
 • 6. 99 259 5 ( ) ( 1 ) • • 5 • • • • • • 2 483 21363 484 21365 485 2136712 13
 • 7. 129 299 21361 21359 109 269 ( ) 100 ( 1 ) ( ) ( 1 ) ... 15014 15
 • 8. 55 55 179 278 ( ) ( ) ( 1 ( 1 ) ) .729 .730 .731 .733 21331 21333 21335 21337 01 • • .734 .735 .736 .737 • 21339 21341 21343 21345 . . .738 .739 .740 .777 21347 21349 21351 21353 01 01 02 03 04 0 05 016 21321 21323 21325 21327 21329 17
 • 9. • • • • 25 ++ 19 5 • 2518 S2 299 S1 21383 S2 21385 S3 21387 19
 • 10. S-0 21395 S-1 21389 S-2 21391 S-3 2139320 279 25 ++ 25 .. 12 5 21
 • 11. 2 21397 798 ( ) ( ) 2 122 1. ! 50 . + 2. 50 . 23
 • 12. 100 . 69 11 48 38 ( ) ( 2 / 2 21421 21423 250 . 1 ) “ ”1. 7 21401 214112. 21403 21413 199 993. 21407 214174. 21405 21415 ( 1 1 ) 88 25. 21409 21419 1 2 3 4 5 ( / 2 1 )24 100 . 250 . 25
 • 13. 268 2 1 1 2 1. 01 + 2. 01 21431 21425 ( ) 21427 1 2 2 21429 1. 02 + 119 2. 02 21435 2 1 3 2 1. 03 + 2. 03 2143926 2 27
 • 14. 360 360 ( ) 21443 02 03 21445 21447 179 • ÊÇÂẺ¸ÃÃÁªÒ Ô ÇÒ§»Ò¡¡Òá¹Ç Ñ駩ҡ ¡Ñº´Ç§ ÒáÅŒÇÅÒ¡àÊŒ¹ 229 ¨Ðä´ŒàÊŒ¹ºÒ§ÊÇ • ÊÇÂẺῪÑè¹ ÇÒ§»Ò¡¡ÒàÍÕ§ 45ð ¡Ñº´Ç§ Ò ÅÒ¡àÊŒ¹¨Ò¡ËÑÇ Òä»ËÒ§ Ò ¨Ðä´ŒàÊŒ¹Ë¹Ò¤Á • ¡Ñ¹¹éíÒ ( ) ( ) 360 *28 29
 • 15. EB 1 â·¹ÊÕ¹éíÒ ÒÅ - ´íÒ 21449 ¾ÔàÈÉ ! ¡ÃШ¡à¾ÔèÁ¤ÇÒÁÊдǡ㹡ÒÃà¢Õ¹¤ÔéÇ ã¹ 1 ÅѺÁÕ 3 ÊÕ ãËŒÊÕÊѹ¡ÅÁ¡Å׹໚¹¸ÃÃÁªÒ Ô2´Ô¹ÊÍà¢Õ¹¤ÔéÇ ÁÔÊ·Ô¹ â»Ã-ÍÒ÷ ÕÂÇ´ á·‹§à ¹ ‹§¤ÔéÇã çá 21453 21455 ŒÍÁá» Ò ¾Ã §àËÅ äÁ‹ ŒÍ ÔéÇẺ Õ¹¤ ÊÍࢠ129 169 ¾Ù‹¡Ñ¹»ÅÒ Ѵà¾×èÍ¡ÒÃà¢Õ¹¤ÔéÇ * ´Ô¹ EB 2 â·¹ÊÕ¹éíÒ ÒÅ͋͹ 2145130 31
 • 16. 120 . 7. 85 5. - 21465 21469 8. 99 85 6. 214671. 2. 3. 21461 85 21471 9. 89 89 85 21459 85 21457 ÊíÒËÃѺ¼ÔÇËÁͧ¤ÅéíÒáÅÐ໚¹ÊÔÇàÊÕé¹ 89 4. 21463 85 21473 79 ÊíÒËÃѺ¼ÔÇ˹ŒÒÁѹáÅÐ໚¹ÊÔÇ 6 1 2 3 4 7 8 5 9 ( )32 33
 • 17. 259 10 • ª‹ÇÂà¾ÔèÁ¤ÇÒÁ¡ÃЪѺ ãËŒ¼ÔÇÃͺ´Ç§ ÒÁÕ¤ÇÒÁÂ×´ËÂØ‹¹à ‹§ Ö§¢Öé¹ ¶Ø§ã Œ ÒäÁ‹Ë‹͹¤ÅŒÍ ´ŒÇ¤س¤‹Ò¨Ò¡ÍÔÅÒÊ Ô¹ 21479 • Å´ÃÔéÇÃÍÂàËÕèÂÇ‹¹ ¾ÃŒÍÁª‹Ç¢¨Ñ´Í¹ØÁÙÅÍÔÊÃÐ «Öè§à»š¹ÊÒàË Ø¢Í§ÃÔéÇÃÍ ´ŒÇ¤س¤‹Ò¢Í§âÊÁ 50 +++ 20 21477 áÅÐÊÁعä¾Ã¸ÃÃÁªÒ Ô»¡»‡Í§¼ÔǨҡáʧᴴ´ŒÇ¤‹Ò àÍʾÕàÍ¿ 50 • ¼ÔÇÃͺ´Ç§ ÒáÅ´Ù͋͹àÂÒÇ¢Öé¹ ´ŒÇ¤س¤‹ÒãËŒ¼ÔÇ¡ÃЪѺáÅ´Ù¡ÃШ‹Ò§ãÊàÃÕºà¹Õ¹ ¢Í§ ÁÍÂÊà¨ÍÃäÃà«Íà ¤ÍÁà¾Åç¡« 159 ·Òŧº¹¼ÔÇ˹ŒÒ ã¹¢³Ð·Õè˹ŒÒáËŒ§ ¶ÙãËŒ·ÑèÇãºË¹ŒÒ ŌҧÍÍ¡´ŒÇ¹éíÒÊÐÍÒ´ à¹×éÍÍÍÂÅ ¨Ðà»ÅÕè¹໚¹¹éíÒ¹Á Ōҧà¤Ã×èͧÊíÒÍÒ§ ãˌ˹ŒÒÊÐÍÒ´ 199 125 . 2147534 35
 • 18. 01 ÍÒÂáªâ´Ç ÊÕà·Ò, ¿‡Ò, Á‹Ç§ ·Õè·Òá¡ŒÁÊÕªÁ¾Ù 21485 15 21489 01 21481 299 159 * 299 02 ÍÒÂáªâ´ÇÊÕªÁ¾Ù, à¢ÕÂÇ, ¹éíÒ ÒÅ 02 21483 ·Õè·Òá¡ŒÁÊÕ¾Õª 2148736 37
 • 19. ... 60 . 21493 60 +++ ´ŒÇÂÊÙ ÃÅÐÍͧệ§ËÍÁ ÃÙŒÊÖ¡¶Ö§¤ÇÒÁáËŒ§ÊºÒÂà·ŒÒ 70 . 21491 ·Ñ¹·Õ·Õè©Õ´ ª‹Ç»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃÍѺª×é¹áÅСíҨѴàª×éÍẤ·ÕàÃÕ 600 . Íѹ໚¹ÊÒàË ØËÅÑ¡¢Í§¡ÒÃà¡Ô´¡ÅÔè¹ÍѺÍѹäÁ‹¾Ö§»ÃÐʧ¤ 21495 äÁ‹·Ô駤ÃÒº¢ÒÇËÃ×Íà˹ÕÂÇà˹ÍÐ˹Р»ÃÒȨҡʋǹ¼ÊÁ ¨Ò¡áÍÅ¡ÍÎÍÅÅ Áͺ¤ÇÒÁËÍÁÁÑè¹ã¨ ÅÍ´Çѹ 119 199 299 *38 39
 • 20. ... - 200 . 21497 80 ª‹Ç ‹Í ŒÒ¹àªé×ÍẤ·ÕàÃÕ ÊÅÒÂáÅÐ - 21499 Å´¡ÒÃÍØ´ ѹ¢Í§ÊÔè§Ê¡»Ã¡ª‹ÇÂãËŒ ÊÔÇáËŒ§àÃçÇ¢Öé¹ 60 . 21501 à¾Õ§·Ò·ÃÕ·àÁŒ¹·ºÃÔàdz Œ¹¢Ò ÊÐ⾡ áÅÐ˹ŒÒ·ŒÍ§ ª‹ÇÂÅ´àÅ×͹ÃÔéÇÃͨҡÊÔÇãËŒ´Ù ÇѹÅÐ 2 ¤ÃÑé§ à»š¹»ÃШíÒËÅѧÍÒº¹éíÒ ¨Ò§Å§ ºíÒÃا¼ÔÇãËŒà¹Õ¹¹‹ØÁªØ‹Áª×è¹ 139 129 199 * *40 41
 • 21. 1 áªÁ¾ÙáÅФÃÕÁ¹Ç´¼Á¼ÊÁÊÒÃÊ¡Ñ´¸ÃÃÁªÒ Ô¨Ò¡ÞÕ軆¹ Ø ª‹ÇºíÒÃاãËŒàÊŒ¹¼ÁáÅÐ˹ѧÈÕÃÉÐá¢ç§áçÁÕÊØ¢ÀÒ¾´Õ 1 ´ÙáżÁ·ÕèàÊÕÂãËŒ¡ÅѺÁÒàÃÕºÅ×è¹ áÅ´ÙÁÕªÕÇÔ ªÕÇÒ 199 1. 500 . 21505 - 30 . 21503 ÍØ´Á´ŒÇ¤س¤‹Ò¡ÒúíÒÃا¼Á¨Ò¡¸ÃÃÁªÒ Ô áÅÐÇÔ ÒÁÔ¹ÃÇÁ ª‹ÇÂà¤Å×ͺºíÒÃاàÊŒ¹¼Á·ÕèáËŒ§àÊÕÂãËŒ¡ÅѺÁҹ؋ÁÅ×è¹ ÁÕªÕÇÔ ªÕÇÒ ¾ÃŒÍÁ»¡»‡Í§¼Á¨Ò¡áʧᴴ ÊÒÃà¤ÁÕ áÅФÇÒÁÌ͹¨Ò¡ ÍØ»¡Ã³á §¼Á â´ÂäÁ‹·Ô駤ÃÒº¤ÇÒÁÁѹ ‹ áÅФÇÒÁà˹ÍÐ˹к¹àÊŒ¹¼Á ( ) 159 159 2. 150 21507 àÊŒ¹¼Áà»ÃÒкҧ áÅТҴ§‹Ò 2 ( ) àÊŒ¹¼Á¹Ø‹ÁÅ×è¹ á¢ç§áç à§Ò§ÒÁ42 43
 • 22. 21. 500 . 215152. 1 500 . 215133. 15 . 21509 129 3 4 5 ... 4. 40 2151144 45
 • 23. 1 ... 1 75 . 2 200 . 1. 215191. 21539 2. 21521 à¾×èÍÅÙ¡¹ŒÍÂËÅѺʹԷ ÅÍ´¤×¹ 3. 215272. 21537 4. - 21517 ͋͹â¹ ‹Í¼ÔǺͺºÒ§ àËÁ×͹ÍÒº¹éíÒ¹Á 5. 215293. 21531 6. 21523 ËÍÁËÇÒ¹ª×è¹ã¨ 7. 215254. 21533 ËÍÁÊ´ãÊÊ´ª×è¹5. 21535 ¢¨Ñ´¤ÃÒº¤ÅÍÃÕ¹áÅÐà˧×èÍä¤ÅËÁ´¨´ 79 79 2 3 4 5 3 4 5 6 746 47
 • 24. 3 ... 1 2 400 1. 21543 2 ! 1 1 2. 21541 220 3. 21545 1. 4. 21555 21547 2. 21553 2 3 4 2 129 99 89 200 . 1. 21551 2. 21549 3. 2155748 49
 • 25. 11 1 5 9 à´‹¹ 2 8 § Òâ´´ 4 7 10 Òº¹ 12 Ò์¹´Ç 3 »Å×Í¡ à ѺäÎäÅ· ³ËÒ§ ·ÒºÃÔàÇ ãªŒÊíÒËà * 13 * 6 8. 4. 6. 21583 60 . 99 21563 21577 149 1891. 100 . 2. 3. 60 . 49 65 9. 99 10. 11. 12. 21573 21571 21561 21581 21559 5. 21569 7. 21567 21579 21575 13. 21565 99 159 69 99 119 99 99 59 39 69 29 35 59 49 39 17 50 ( ) 51
 • 26. (1 1 / 399 52 / 299 ) (1 1 / 69 ... 53 / 80 . ) 80 . 21595 50 . 21597 21607 21609 21603 21615 21587 21591 21599 21611 21585 21589 21593 21605 21601 2161352 53
 • 27. (1 1 / 99 / ) (1 1 / 129 / ) (1 1 / 199 / )1. 1. 1 21633 120 . 21653 21663 21643 1 21635 2. 21645 60 . 21637 21651 21661 30 . 21647 21621 3. 21627 150 . 21655 216652. – 4. 100 3X3 . 21649 21659 2 21617 21619 21629 21639 21623 21625 5. 2 21657 21667 5 4 33.– 50 21631 21641 3 754 55
 • 28. 57 1 1 ! 15 . 21671 15 . ! 1.8 . 02 (1 1 / 57 / ) 299 1 50 . 129 (1 1 / 1. / ) 21689 159 2. 4 21687 399 3. 21683 4.1.2.3.4. 21675 50 . 21673 21681 21679 2 399 259 4 5 5. 21691 45 . 216855. 3 21677 156 1 2 3 5 57
 • 29. 1 3 297 2 3 ... 3 89 21695 21701 1. 8 . 1. 10 . 2 2. + 8 . + 1. 28 . 21735 1 3. + 10 . 2. +8 10 . 299 ( ) 3. . 30 . 1 2 2. 21727 3. 21733 299 7 . 5 6 4 129 3. 21711 4. 21709 5. 21707 6. 21713 1291 2 10 7. 21715 5 217191.2. 21717 129 139 8. 14 . 3 4 5 99 21721 49 6 8 35 . 4. 21725 5. 21723 6. 21729 259 58 * 7 59
 • 30. 1 21. 500 . 21741 299 1992. 150 189 99 21743 1 21751 21753 (2 1 / 199 / 21749 ) 21. 450 . 21737 2702. 189 150 130 21739 99“ ” 1 21. 400 . 21745 1992. 150 189 199 199 21747 159 15960 99 149 109 159 61
 • 31. ... ... ... 500 . 50 * 21779 200 . 21759 500 . 21763 21775 21765 21771 21773 21761 79 199 59 89 139 99 99 59 50 500 . 2 ! 200 . 2 ! 500 . 2 ! 2 ! 200 . 200 . 101 1 1 1 (2 1 / / )(2 1 / / ) (2 1 / / (2 1 / / )62 ) 63
 • 32. 100 100 21783 20 21785 21781 700 79 79 8964 65
 • 33. 4 4 217871. 10 3 21789 1. 10 2 32. 30 . 2 21791 2. 30 . 21801 217933. 21799 3. 100 . 100 .4. 200 4. 200 1 1 21797 21795 139 59 199 119 99 89 139 199 119 99 89 69 69 59 69 69 3 3 3 3 21803 218091. 30 . 1. 30 . + 2 + 22. 100 . 2. 100 . + + 13. 200 1 3. 200 357 357139( ) ( ) 139 ( ) ( )66 67
 • 34. 2 21815 1 3 468 69
 • 35. 1 2 31. 30 . 21829 2002. 21825 593. 21823 3 39 100 . 21827 894.5.6. 21833 21831 597. 7 6 500 . 21835 5 4 99 70 199 149 69
 • 36. 1. 21857 100 . 21855 21863 21865 21875 21871 218732. 21859 200 .3. 500 .4. 399 99 21879 150 . 25. 1 89 3 ( ) 200 69 69 1996. 100 . 49 139 (1 1/ ) 72-73 /7. 200 .8. 7 21877 (70 x3 ) 8 21861 4 21869 5 21867 6 21853 140 129 59 149 69 79 79 79 59 72 59 73
 • 37. 229 21881 21883 21885 2188774 75
 • 38. 10 21899 21891 21889 119 54 01 21893 129 54 ( ) 02 21895 139 03 21897 54 11976 54 77
 • 39. 15 21905 15 21901 15 21903 21907 199 ( ) (1 1/ 78-79 / ) 239 229 25978 149 139 159 79
 • 40. 129 99 1. 250 . 21913 2. 150 . 21911 3. 1 7.5 21909 1. 3 21917 2 2 2. 21919 1 9980 169 109 129 99 139 119 59 81
 • 41. 82-83 407 21927 406 21925 405 21923 15 x 1 ( ) 21949 ! 1. 15 2. 160% 3. 90 4. 100 . 1 (1 1/ 82-83 / ) 159 199 109 129 2 119 99 169 99 179 119 1. 2. 1 E1 21945 209 E1 21929 E3 E2 21939 119 E2 21937 1 01 21931 21941 E2 E3 E1 21947 02 21933 21935 2194382 83
 • 42. 25 ++ 2 1 21991 S1 21977 + 1 1. .476 S2 21979 350 229 S3 21981 2. .478 . . 30 ++ 22 ++ 358 S1 21983 100 ( ) S2 21985 S1 21965 S3 21987 2 360 299 S2 21967 2 21995 239 195 S3 21969 1 + 1. .482 ( 16) 597 21953 2. .48425 ++ . 598 21955 . 299 195 599 21957 358 100 S1 21971 525 21959 S2 21973 526 21961 19984 S3 21975 527 21963 169 ( ) 85
 • 43. 1. 50 2 1 101 220232. 1. 102 22025 01 21999 “ 02 22001 103 03 22003 22027 04 520 22017 109 22005 521 2. 22015 ” 22019 99 119 129 3. 01 22007 522 22021 119 119 02 03 22009 22011 99 + 4. 22013 99 1 2 3 1 2 1. 50 2. + 520 + 101 4 22029 1 2 521 + 102 22033 522 + 103 22037 248 86 ( ) 139 87
 • 44. ( / 2 ) 01 22051 2 02 22049 22053 179 03 22041 159 129 04 05 22055 22057 22059 06 22061 139 07 22063 2 2 ... 01 22047 22043 159 02 01 - 22045 22065 02 - 2206788 159 169 03 22069 89 -
 • 45. 25 ++ 25 ++ 6 199 ( ) S1 22081 S1(1 1 / / ) 22093 269 S2 22083 320 165 185 22095 S2 S3 22085 S3 22097 25 ++ 22 ++ 01 22071 S1 22075 S1 22087 199 290 135 22077 185 S2 S2 22089 02 22073 S3 22079 S3 22091 90 91
 • 46. “ ” ! 72 ( ) ( 90) 03 01 22123 189 115 02 22119 22121 22147 05 06 07 22149 04 22127 22129 22131 22125 22151 199 08 22153 115 10 22133 09 22137 22135 22155 2 ! ... 1 1. 01 2. 01 06 22159 22099 22109 02 07 01 02 22101 22111 22139 22161 03 08 22103 22113 02 03 E1 04 09 22141 22163 22157 22105 22115 05 10 03 04 22107 22117 119 22143 219 22165 189 149 89 0492 1 115 105 105 22145 93
 • 47. 20 50 299149 22175 , , 22167 , , 22173 , ... 59 ( 2 80 / 2 ) 01 02 03 04 05 06 09 11 12 543 2217122177 22179 22181 22183 22185 22187 22189 22191 22193 13 14 15 16 18 20 “ 542 129 69 22169 ” ( )94 22195 22197 22199 22201 22203 22205 95
 • 48. 22237 01 02 03 2 1 22217 22219 22221 * 04 05 06 01 22223 22225 22227 22231 07 02 22229 22233 149 159 199 95 99 109 01 02 12 . 22215 22235 12 . 1 3 3 03 5 01 25 02 03 169 01 22207 02 22209 119 03 04 22211 22213 159 159 9996 109 97
 • 49. 2 . . 189 102 .615 .616 22303 22305 .617 22307 22309 .620 .622 .623 .625 .626 22311 22313 22315 22317 .617 .637 .638 .639 .640 22319 22321 22323 22325 01 02 03 179 22335 22337 22339 79 - 129 89 657 658 659 660 661 662 .01 .02 .03 .04 .05 .06 22341 22343 22345 22347 22349 .01 .02 .03 .04 22241 22243 22245 22247 22249 22251 22279 22281 22283 22285 22287 22289 01 02 03 04 05 22265 22267 22269 22271 663 664 665 666 667 668 .07 .08 .09 .10 .11 .12 .05 .06 .09 22291 22293 22295 22297 22299 22301 22253 22255 22257 22259 22261 22263 459 22327 460 22329 22273 22275 22277 . 22331 119 99 99 89 461 89 . 79 462 22333 59 8998 99
 • 50. 2235101 02 03 179 129 159 22367 22369 22371 01 01 22359 02 22361 299 139 02 22377 179 02 129 03 22379 F1 22353 F2 22355 01 02 F3 22357 22363 22365 219 139 159 100 179 89 99 01 22373 01 22375 101
 • 51. 90 22389 22393 199(1 1 / ) 200 . 22385 22381 22383 159 99 ! 200 . 2 299.- 1 !(2 1 / 200 . ) 1 (1 1 / / )102 103
 • 52. ... 102-105 1 - 80 65 22399 400 . 50 . 22397 22395 ( 102) 259 199 2 279 600 . 22409 179 149 * 199 139 109 200 . 22401 20 22407 109 * 150 . 22411 59 22405 69 49 * 22403 * 129 89104 79 49 105
 • 53. + 2 + 2 278 1 278 2 388 1 125 ( ( ) ) 105 ( ( ) ) 1 139 ( ) 22413 22417 ( ) 1. 1. 22421 2 + 500 . + 500 . 1. 2 + 500 . 2. 2. 40 100 2. 500 .( ) 2106 107
 • 54. 21. 50 +++ 60 . 22429 20 . 259 1 99 22425 22427 159 224372. - 20 +++ 45 . 22431 399 229 129 99 ! 10 . 22433 • - 22439 30 • • - - 179 22435 159 22441 259 189 139 139108 109
 • 55. 2 29 55 +++ 100 . 10 22443 22447 22457 22461 10 22451 22465 ( 110-111 / 159 159 129 1 1 1 2 89 129 89 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) - 50 6 . 90 1.7 22449 22445 22455 22453 22463 22459 22469 22467 79 1 69 99 99 199 ( 1 ) 1 1 1 79 79 129 ( 1 ) ( 1 ) ( 1 )110 111
 • 56. – 2 ÊíÒËÃѺ¡ÅÒ§Çѹ ÊíÒËÃѺ¡ÅÒ§¤×¹ + 1. ¤ÃÕÁºíÒÃا¼ÔÇ˹ŒÒÃÐËÇ‹Ò§Çѹ¼ÊÁ䢋ÁØ¡ 2 ¢¹Ò´ 30 ¡ÃÑÁ1 à«ÃÑèÁºíÒÃا¼ÔÇ˹ŒÒ ÁÔÊ·Ô¹ Çѹ ÁÔ¹Ô· «Ø»à»Íà á͹ Õé-ÃÔ§à¤ÔÅ ¢¹Ò´ 14 ÁÅ. 2. ¤ÃÕÁºíÒÃا¼ÔÇ˹ŒÒ¡‹Í¹¹Í¹¼ÊÁ䢋ÁØ¡ ÃËÑÊ 22475 à«ÃÑèÁºíÒÃا¼ÔÇ˹ŒÒÊÙ ÃࢌÁ¢Œ¹ ÍØ´Á´ŒÇÂÊÒà ¢¹Ò´ 30 ¡ÃÑÁ 258 ÍѨ©ÃÔÂÐ SYN-AKE* ¾ÃŒÍÁ¼ÊÒ¹ÊÒÃÊ¡Ñ´ ä·Ã໻䷴ ª‹Ç¼‹Í¹¤ÅÒÂáÅÐÅ´¡Òà ˴à¡Ã秢ͧ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ ãËŒ¼ÔÇ˹ŒÒáÅ´Ù¡ÃЪѺ ¤§¤ÇÒÁªØ‹Áª×è¹ãËŒ¼ÔÇà¹Õ¹¹Ø‹Á äÁ‹áËŒ§¡ÃŒÒ¹ ÍÕ¡ ‹Íä» ÃËÑÊ 22477 “ ” ¨ÐÁդسÊÁºÑ Ô ÒÁ¸ÃÃÁªÒ Ô·Õèâ´´à´‹¹ ·ÕèÍØ´Áä»´ŒÇ¡ôÍÐÁÔâ¹ àÍ«Ô¤, ÁÔà¹ÃÑÅ ËÅÒ¡ª¹Ô´·Õè¨Ðª‹ÇÂàÊÃÔÁ¡Ò÷íÒ§Ò¹¢Í§à͹ä«Á àÍÊâÍ´Õ «Öè§à»š¹ÊÒÃá͹ ÕéÍÍ¡«Ôà´¹ ª‹ÇÂÅ´¡ÒÃÊÌҧàÁç´ÊÕ¼ÔÇ·ÕèÁÒ¡¼Ô´»¡ Ô ºíÒÃاãËŒ¼ÔǾÃó´ÙÊ´ãÊ à»Å‹§»ÅÑè§ÂÔ觢Öé¹ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¼ÅÔ Àѳ±ÁÔÊ·Ô¹ 159 (ÊÑ觫×éÍ໚¹ªØ´´ŒÇÂÃËÑÊÊÕá´§) â¿ÁŌҧ˹ŒÒáÅТѴ¼ÔÇ˹ŒÒ * ÁÔÊ·Ô¹ á;¾ÃԤͷÁÔÊ·Ô¹ ÍФÇÒà¤ÅÕÂà à¤Å繫Ôè§ ÇÍà Íà ¢¹Ò´ 80 ¡ÃÑÁ¢¹Ò´ 100 ÁÅ. ÃËÑÊ 22473 ÃËÑÊ 22471 259 119 590112 119 79 179 113
 • 57. ·Õè ¤Ñ ´ ÊÃÃÊØ ´ ÂÍ´ÊÔ ¹ ¤Œ Ò ¤Ø ³ ÀÒ¾ÂÍ´¹Ô  Á¢Í§ÁÔ Ê ·Ô ¹ ¢¹ÁÒãËŒ ¤Ø ³ àÅ× Í ¡«×é Í Í‹ Ò §¨Ø ã ¨ ã¹ÃÒ¤ÒÅ´ÊØ ´ ...ÊØ ´ ˹Œ Ò 114-115 ÁØÁÊÔ¹¤ŒÒÃÒ¤Ò»ÃÐËÂÑ´ ªØ´âŪÑ蹺íÒÃا¼ÔÇ ÁÔÊ·Ô¹ äÇ·Ê»Ò ¾Ô駤 à¾ÔÃÅ ÁÔÊ·Ô¹ «Ñ¹ ºÅçͤ ¤ÃÕÁ ÍÒÂáªâ´Ç ÁÔÊ·Ô¹ ¹ÑÁàºÍà Çѹ ´Ô¹ÊÍá ‹§Ë¹ŒÒ ÁÔÊ·Ô¹ ´Õ俹 ¢¹Ò´ 400 ÁÅ. àÍʾÕàÍ¿ 40/¾Õ àÍ+++/ ä´Á͹´ ¤ÃÔÊ ÑÅ à¿Å¤ ´Ô¹ÊÍà¢Õ¹¢Íº»Ò¡ 2 01 ¹éíÒ ÒÅ â¡Å´à´Œ¹ 700 ⷹᴧ ÃËÑÊ 22527 äÍ ÍÒà â¾Ãà·¤ªÑè¹ 701 â·¹ªÁ¾Ù ÃËÑÊ 22529 ÃËÑÊ 22487 ¢¹Ò´ 30 ¡ÃÑÁ ÃËÑÊ 22541 * 702 â·¹¹éíÒ ÒÅ ÃËÑÊ 22531 ÃËÑÊ 22481 02 ¿‡Ò âÍàªÕè¹ ´Ô¹ÊÍà¢Õ¹¤ÔéÇ ãªŒ§‹Ò Êдǡ ÃËÑÊ 22543 ´ŒÇ½һ´áºº 358 420 ÊÕ¹éíÒ ÒÅ´íÒ 421 ÊÕ¹éíÒ ÒÅ ÃËÑÊ 22533 ÃËÑÊ 22535 ÁÕ¡ºàËÅÒ´Ô¹ÊÍ 199 229 119 169 (ÊÑ觫×éÍ໚¹ªØ´´ŒÇÂÃËÑÊÊÕá´§) 99 03 Á‹Ç§ ¾ÒÃÒä´« ÃËÑÊ 22545 119 ´Ô¹ÊÍà¢Õ¹¢Íº Ò 422 ÊÕ´íÒ 423 ÊÕ¹éíÒ ÒÅ ÃËÑÊ 22537 ÃËÑÊ 22539 45 âŪÑ蹡ѹÂا ÁÔÊ·Ô¹ àÍÊऻ ¤ÃÕÁ·Òã Œ Ò ÁÔÊ·Ô¹ ÁÔÊ·Ô¹ ºÑ·à ÍÿÅÒ ¤ÃÕÁÁÕè ÅÔ» ¤ÑÅàÅÍà ¹éíÒËÍÁÊà»Ã ÁÔÊ·Ô¹ ¢¹Ò´ 14 ÁÅ. ¢¹Ò´ 50 ÁÅ. 1. ¡ÅÔ蹺ÅÍÊ«ÑèÁ ÃËÑÊ 22503 2 3 ÍÔ¹ÇÔÊ«ÔàºÔÅ 01 03 01 á´§ 22517 1 ÃËÑÊ 22485 ¢¹Ò´ 15 ¡ÃÑÁ 04 03 ªÁ¾Ù͋͹ 22521 2. ¡ÅÔ蹺ÅÙàºÅÅ ÃËÑÊ 22499 ÃËÑÊ 22483 04 ªÁ¾Ù¹ÙŒ´ 22523 3. ¡ÅÔè¹äÍÃÔÊ ÃËÑÊ 22501 129 05 ¹éíÒ ÒÅÊŒÁ 22525 129 2 90 (੾ÒСÃͺ¹Õé 69 199 05 169 49 *¼ŒÒ͹ÒÁÑ ÁÔÊ·Ô¹ àÅ´Õé á¤Ã ÊÑ觫×éÍ·Ñé§ 2 ªÔé¹´ŒÇ ÃËÑÊÊÕá´§ ) ệ§ÊºÒ¼ÔÇ ÁÔÊ·Ô¹ ¤ÃÕÁÍÒº¹éíÒ ÁÔÊ·Ô¹ 55 1. ·ÃÕ·àÁŒ¹·ºíÒÃاàÊŒ¹¼Á ÁÔÊ·Ô¹ ÍÕ«Õè ¤ÑÅàÅÍà áÎà ·ÃÕ·àÁŒ¹· ¢¹Ò´ 150 ¡ÃÑÁ ÁÒʤÒËһ´¼Á¢ÒÇ ÁÔÊ·Ô¹ ÍÕ«Õè ¤Ñ¿àÇÍà áÎà ¢¹Ò´ 15 ¡ÃÑÁ1.ÊíÒËÃѺ¡ÅÒ§Çѹ (1 á¾ç¤ ÁÕ 10 ªÔé¹) ÃËÑÊ 22491 ¨Ô¹¹Õè ¢¹Ò´ 50 ¡ÃÑÁ â··ÍÅ á¤Ã ¼ÅÔ Àѳ±´ÙáÅàÊŒ¹¼Á ÁÔÊ·Ô¹ áºÅç¤ à¾ÔÃÅ ÃËÑÊ 22515 01 ÊÕ´íÒ2.ÊíÒËÃѺ¡ÅÒ§¤×¹ (1 á¾ç¤ ÁÕ 8 ªÔé¹) ÃËÑÊ 22493 ÃËÑÊ 22495 ÊÙ ÃÁÍÂÊà¨Íà Åçͤ 1. áªÁ¾ÙÊÃмÁ 159 1 ¢¹Ò´ 500 ÁÅ. 2. áªÁ¾ÙÊÃмÁÁСÃÙ´ 1 ¢¹Ò´ 200 ÁÅ. ÃËÑÊ 22511 ÃËÑÊ 22507 ÃËÑÊ 22497 2 ÊÙ ÃࢌÁ¢Œ¹ ÁÔÊ·Ô¹ 299 ¢¹Ò´ 260 ÁÅ. 2 109 129 ÃËÑÊ 22505 1 02 ÊÕ¹éíÒ ÒÅࢌÁ ÃËÑÊ 22509 2. ¤Í¹´ÔªÑè¹à¹Íà 2 69 60 (¤ÅÐ䴌੾ÒÐ㹡Ãͺ¹Õé / ÊÑ觫×éÍ·Ñé§ 2 á¾ç¤ 30 49 45 89 ¢¹Ò´ 150 ¡ÃÑÁ ÃËÑÊ 22513 199 59 2 59 159114 ´ŒÇ ÃËÑÊÊÕá´§ ) 69 115
 • 58. áÅ¡«×éÍ ´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´ 1 ã¹Ë¹ŒÒ B15 1 22659 1 2 22651 2 22655 2B16 B17
 • 59. áÅ¡«×éÍ 2 3 B14-B17 1 1. 200 22633 99 2. 69 400 22637 50 . 75 119 259 22649 1 3. 99 600 22635 ( ) 159 4. 119 55 . 22645 (1 1/ B14-B17 / ) 69 5. 59 90 22647 59 8 39 60 . 6. 22643 5 7. 22639 69 4 6 7 8. 49 80 . 22641 89 79B14 B15
 • 60. 1 4 1. (1 10 ) 22621 Ê٠þÔàÈɼÊÁâÊÁÊ¡Ñ´ ¤ÍÅÅÒਹ áÅÐä¿àºÍà ãËŒ¡ÅÔè¹ËÍÁ ¾ÃŒÍÁÃÊªÒ ÔࢌÁ¢Œ¹ 2. (1 10 ) 22625 ÃÊ¡ÅÁ¡Å‹ÍÁ ÍØ´Áä»´ŒÇÂÇÔ ÒÁÔ¹ ÊÒÃÍÒËÒ÷Õèä´Œ¨Ò¡ÁÍÅ áÅФÍÅÅÒਹ à¾×èͼÔǾÃóʴãÊ 3. (1 10 ) 22623 ´ŒÇÂÃÊªÒ ÔáÅФÇÒÁËÍÁ¢Í§¢Ô§á·Œæ ª‹ÇÂãˌËҧ¡ÒÂÃÙŒÊÖ¡ 2 Ê´ª×è¹ ¡ÃлÃÕé¡ÃÐà»Ã‹Ò 4. (1 10 ) 22629 ÍØ´Á´ŒÇÂä¿àºÍà ÇÔ ÒÁÔ¹ áÅÐà¡Å×ÍáË·ÕèÁÕ»ÃÐ⪹ ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾ 5. ... 5 (1 10 ) 22631 ´ŒÇ¤س¤‹ÒÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡àºÍÃÃÕè ÍØ´Á´ŒÇÂÇÔ ÒÁÔ¹·ÕèÁդس¤‹Ò ‹Í ¼ÔǾÃóáÅдǧ Ò 3 6. (1 10 ) 22627 ¼ÊÁÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡¶ÑèÇ¢ÒÇ à»š¹áËÅ‹§ãÂÍÒËÒà 6 äÁ‹ÁÕâ¤àÅÊà ÍÃÍÅ ÊÌҧËØ‹Áà¿ÃÁ à¾ÔèÁËØ‹¹¿ 99 199B12 B13
 • 61. àÊÕ§Â×¹Âѹ¨ÃÔ§ ¨Ò¡¼ÙŒ·Õè´×èÁà¤Ã×èͧ´×èÁ ÊÅÔÁ àÁ· â¤Ã§¡ÒÃà¤Åç´ (äÁ‹) ÅѺ¡Ñº ÊÅÔÁàÁ· 159 - (1 10 ) 2 22617 ( ) ( ) ...1. 2. 3. “´×èÁà¤Ã×èͧ´×èÁ¹éíÒ¼ÅäÁŒ ÊÅÔÁàÁ· ÁÔ¡« “´Ô©Ñ¹àÅ×Í¡´×èÁâ¡â¡Œ»ÃاÊíÒàÃç¨ “´Ô©Ñ¹´×èÁÊ٠üÊÁãÂÍÒËÒÃáÅÐÊÒÃÊ¡Ñ´ ¡Òá¿»ÃاÊíÒàÃ稪¹Ô´¼§¼ÊÁ¼§¾Ãع ໚¹áËÅ‹§ àºÍÃÃÕè ໚¹»ÃШíÒ¤‹Ð Ãкº¢Ñº¶‹Ò´բÖé¹ ¢Í§ ÊÅÔÁàÁ· ÃÊªÒ Ô´Õ ¨Ò¡¶ÑèÇ¢ÒÇ¡‹Í¹ÍÒËÒÃàªŒÒ áŌǴ×èÁÊ٠üÊÁ ¢Í§ãÂÍÒËÒà ª‹ÇÂà¾ÔèÁ¡Ò¡ãÂã¹Ãкº áÅÐÃٻËҧ´Õ¢Öé¹ÍÕ¡´ŒÇ¤‹Ð” áÅСçÁÕ»ÃÐ⪹ ‹ÍËҧ¡Ò” ¼§¾Ãع㹠͹àÂç¹ ¨¹à¾×èÍ¹æ ·Ñ¡Ç‹Ò ·Ò§à´Ô¹ÍÒËÒà áÅСÃÐ ØŒ¹¡ÒâѺ¶‹Ò ËØ‹¹´Õ¢Öé¹ ÃÙŒÊÖ¡ªÍºÁÒ¡¨ÃÔ§æ ¤‹Ð” 6 ÃѺÃÒ§ÇÑÅ - 1,2004. 5. ( ) “¡‹Í¹ÍÒËÒÃઌҴԩѹ¨Ð´×èÁ¡Òá¿ ÊÅÔÁàÁ· “´×èÁ¡Òá¿ ÊÅÔÁàÁ· ¼ÊÁ¤ÍÅÅÒਹ ÊÙ Ã ¼ÊÁ¤ÍÅÅÒਹáÅŒÇ ÒÁ´ŒÇ¼ѡ ¼ÅäÁŒ äÁ‹ÁÕ¹éíÒ ÒÅ ¡‹Í¹ÍÒËÒÃઌÒᤋ¹Õé¡ç·íÒãËŒ´Ô©Ñ¹ 5 ·íÒãËŒÃкº¢Ñº¶‹Ò´բÖé¹ ÃٻËҧ¡ç´Ù´Õ¢é¹ Ö ÁÑè¹ã¨ã¹ÃٻËҧÁÒ¡¢Öé¹áŌǤ‹Ð” ÒÁÁÒ¤‹Ð”B10 “ ” B11
 • 62. ªØ´à«ÃÑèÁ·Ò½‡Ò 1 àÁÅÒà¤ÅÕÂà àÍç¡« 5 22593 2 1. 10 2. 3 5 5 1. 2. 60 22591 3. ¤Ø³¤‹Ò¡ÒúíÒÃا¨Ò¡ äÍâ´àŤ«Ô¤ ÁÔÅÅ â»Ã Õ¹ áÅÐÇÔ ÒÁÔ¹ ÍÕ ¾ÃŒÍÁ KPL 4. ÊÒ÷Õè·Ã§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹼ÔÇãËŒáÅ´Ù¡ÃШ‹Ò§ãÊ Å´àÅ×͹¨Ø´´‹Ò§´íÒ 2 5. ¤ÇÒÁËÁͧ¤ÅéíÒ ãËŒ¼ÔÇ¡ÅѺªØ‹Áª×è¹ à»Å‹§»ÅÑè§ Ê´ãÊÍ‹ҧ໚¹¸ÃÃÁªÒ Ô 179 * 69 ( ) 220 ( ( ) )B6 B7
 • 63. 22579 22583 22589B4 22577 22585 22581 22587 B5
 • 64. à¾×èͺíÒÃا¼ÔÇãËŒ´Ù͋͹àÂÒǴب¼ÔÇà´ç¡ 22573 • ¼Ù¡ä»·íÒ§Ò¹ • ¼Ù¡áººà¡Ž • ¼Ù¡ä»à·ÕèÂÇ • ¼Ù¡áººà«ÍÃæ 477 199 2 1 ( ) • ¼ÅÔ ¨Ò¡¼ŒÒâ¾ÅÒ¿ÃÕ« ÊÕ¢ÒǤÃÕÁ • ªÒ¼ŒÒ·Ñé§ 2 ´ŒÒ¹ Ñ´ªÒÂ໚¹ÃÔéÇæ • »˜¡âÅâ¡Œ ÁÔÊ·Ô¹ äÇ·Ê»Ò • ¢¹Ò´¤ÇÒÁÂÒÇ 160 «Á. ¡ÇŒÒ§ 25 «Á.à¾×èÍ¿„œ¹ºíÒÃا¼ÔÇãËŒáÅ´Ù¡ÃШ‹Ò§ãÊ à¾×èͼÔǪ؋Áª×è¹áÅ´Ù¡ÃШ‹Ò§ãʾÌÍÁ¡Ñ¹á´´ à¾×èͼÔÇáÅ´Ù¡ÃШ‹Ò§ãÊà»Å‹§»ÃСÒ à¾×èÍÅ´àÅ×͹ÃÔéÇÃÍÂáÅ´Ù͋͹àÂÒÇ 3 22549 22555 22567 22561 467 189 ( ) B2 B3
 • 65. 22665 499 159C2 C3
 • 66. 15 . 22667 429 159 3 1. 2. 3.C4 C5
 • 67. 6,000 17 . 22669 • 6,000 • 9 • • 400 159C6 C7
 • 68. 22671 22673 499 159 399C8 159 C9
 • 69. + 1 2 22679 1. 28 2 22675 399 9 . 229 2. 30 . + ... 598 ! 22677 8 199 ( ) 199C10 129 C11
 • 70. 2 22687 + 2 22683 139 1. 200 . 2. 300 . 268 ( ) 1 1. 50 + 2. 20 1 1. 2 2. 2 3. 168 ( 79 )C12 C13
 • 71. 1 2 22691 457 ( 220 )C14 500 . 200 . C15
 • 72. - 80 22697 650 325C16