EEA Tech s.r.o. - Obchodní podmínky

448 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

EEA Tech s.r.o. - Obchodní podmínky

  1. 1. Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele1. Všeobecná ustanovení1.1 Po dobu trvání obchodních vztahů se na všechny dodávky a služby společnosti EEA Tech spol. s r.o. („EEA Tech ”) a rovněž na budoucí smlouvy (nebude-li výslovně sjednáno jinak) vztahují výlučně následující Všeobecné podmínky, ledaže by se smluvní strany dohodly písemně jinak. Námitky zákazníka („Zákazník“) s ohledem na jeho Všeobecné obchodní podmínky se tímto vylučují.1.2 Jednotlivá smluvní plnění společnosti EEA Tech musí být stanovena v samostatných certifikátech či specifikacích týkajících se plnění, na nichž se Zákazník a společnost EEA Tech samostatně dohodnou.2. Nabídky, objednávky2.1 Všechny nabídky společnosti EEA Tech podléhají změnám. Jakékoli zvláštní služby a dodávky pro účely poskytnutí odhadu nákladů, tj. cestovné, demontáž atd., budou vyúčtovány Zákazníkovi, i když plánované služby nebudou provedeny vůbec nebo budou provedeny jiným způsobem.2.2 Právně závazná smlouva nenabývá účinnosti, dokud společnost EEA Tech nevystaví písemné potvrzení pro zákazníka odeslané poštou nebo faxem nebo emailem odeslané kopie písemného potvrzení. To platí rovněž pro objednávky přijaté prostřednictvím agenta a objednávky podané po telefonu či zaslané faxem a pro změny objednávek provedené Zákazníkem.2.3 Obdrží-li společnost EEA Tech objednávky na údržbu, opravy nebo práce na dílech dodaných Zákazníkem, pak musí být součástí takových objednávek seznam s přesnými popisy a – je-li to nezbytné – rozměry jednotlivých dílů. Chybí-li tento seznam, pak se za potvrzení pro dodané díly považují informace uvedené v potvrzení objednávky od společnosti EEA Tech.2.4 Nebylo-li dohodnuto jinak, stávají se díly a materiály, které společnost EEA Tech nahradila, majetkem společnosti EEA Tech, aniž by společnosti EEA Tech vznikla jakákoli povinnost finanční náhrady.Stav: 28. listopadu 2011 Strana 1 z 7
  2. 2. 3. Dodací podmínky3.1 Nebylo-li dohodnuto jinak, uskuteční se dodávka nebo převzetí v závodě společnosti EEA Tech. Jestliže Zákazník neakceptuje nebo nepřevezme dodávku sám, nýbrž prostřednictvím agenta, je takový agent povinen předložit doklad o tom, že je oprávněn převzít zboží. Společnost EEA Tech je oprávněna, nikoli však povinna, zkontrolovat takové oprávnění.3.2 Požaduje-li Zákazník zásilku, může být zásilka provedena na náklady.3.3 Jsou přípustné dílčí dodávky a dílčí služby.3.4 Data dodání uvedená společností EEA Tech jsou závazná pouze tehdy, jsou-li výslovně sjednána písemnou formou.3.5 Nedodá-li společnost EEA Tech dodávky nebo neposkytne-li služby, je Zákazník povinen poskytnout společnosti EEA Tech přiměřenou respektní lhůtu. Nedodá-li společnost EEA Tech dodávky nebo neposkytne-li služby v rámci dané respektní lhůty, je Zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy.3.6 EEA Tech nenese odpovědnost za prodlení v dodání nebo poskytování služeb, dojde-li k takovému prodlení v důsledku vyšší moci nebo jiných nepředpokládaných událostí, jež společnost EEA Tech nezavinila, a které ztěžují nebo znemožňují dodání nebo poskytování služeb více než dočasně – včetně případu, kdy k této situaci dojde u dodavatelů nebo subdodavatelů společnosti EEA Tech – dokonce i když byly dodací lhůty závazně sjednány. V takovém případě je společnost EEA Tech oprávněna odložit datum dodání nebo poskytnutí služby o dobu trvání překážky anebo odstoupit od smlouvy. Nároky na náhradu škody, bez ohledu na právní důvody, se v případě událostí vyšší moc nebo jiných nepředvídatelných událostí, jež společnost EEA Tech nezavinila, vylučují.4. Ceny, platební podmínky4.1 Všechny ceny jsou “ex works” (ze závodu) společnosti EEA Tech a zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty v příslušné zákonné výši, avšak nezahrnují poštovné, přepravné a balné, ledaže by smluvní strany výslovně uzavřeny nějakou jinou dohodu, tj. ceny jsou „ex works“ výrobce. Vyrobí-li společnost EEA Tech obaly, budou náklady vyúčtovány Zákazníkovi.4.2 Všechny faktury jsou splatné netto (beze srážek), okamžitě po přijetí faktury. Není-li dohodnuto jinak, nejsou přípustné žádné srážky.4.3 Kompenzace a zadržení platby jsou přípustné pouze v případě nesporných nebo res judicata nároků Zákazníka.Stav: 28. listopadu 2011 Strana 2 z 7
  3. 3. 4.4 Je-li Zákazník v prodlení s platbami, nebo pokud existují odůvodněné pochybnosti ohledně platební schopnosti nebo úvěrové schopnosti Zákazníka, je společnost EEA Tech oprávněna – bez ohledu na jiná práva – požadovat platbu předem pro dodávky, které dosud nebyly realizovány, a učinit všechny pohledávky vyplývající z obchodního vztahu splatnými s okamžitou platností. Povinnost společnosti EEA Tech dodávat zboží nebo poskytovat služby se pozastavuje na dobu, kdy je Zákazník v prodlení s dlužnou platbou. V případě prodlení s platbami má společnost EEA Tech rovněž nárok na úrok z prodlení a zákazníkovi bude za každý den prodlení účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky. Zákazník je v prodlení s platbou po uplynutí 30 dní od data splatnosti a přijetí faktury, a to i v případě, kdy od společnosti EEA Tech neobdržel žádnou upomínku.5. Přechod rizika Riziko přechází na Zákazníka v okamžiku převzetí zboží nebo – není-li převzetí možné – v okamžiku dodání zboží.6. Prodlení s převzetím6.1 Za prodlení s převzetím ze strany Zákazníka se považuje případ, kdy si Zákazník nevyzvedne zboží nebo nezařídí jeho přepravu během dvou týdnů od data, kdy byl informován o dokončení zboží nebo o jeho připravenosti k vyzvednutí/odeslání. Vyskytne-li se případ prodlení s převzetím, pak riziko zhoršení stavu nebo nezaviněného úbytku přechází na Zákazníka.6.2 V případě prodlení s převzetím ze strany Zákazníka má společnost EEA Tech rovněž nárok požadovat náhradu škod, které utrpí, včetně – bez omezení – jakýchkoli nákladů na uskladnění, které společnosti EEA Tech vzniknou. Společnost EEA Tech si dále vyhrazuje právo, uskladnit po uplynutí čtyř týdnů od data, kdy byl Zákazník informován o tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí, zboží kdekoli na náklady Zákazníka.ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝROBY NÁHRADNÍCH DÍLŮ, ÚDRŢBYA OPRAV, LAKOVÁNÍ A GALVANIZACE (PLATÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍSE SMLUV O DÍLO A O POSKYTOVÁNÍ SLUŢEB)7. Zvláštní nařízení ohledně přechodu rizika Bod 5 těchto Všeobecných obchodních podmínek se aplikuje s podmínkou, že v případě zásilky riziko přechází na Zákazníka buď v okamžiku, kdy je zásilka předána osobě pověřené přepravou, nebo v okamžiku, kdy zásilka opustí závody společnosti EEA Tech za účelem jejího odeslání. V případě zpoždění zásilky na žádost Zákazníka seStav: 28. listopadu 2011 Strana 3 z 7
  4. 4. riziko považuje za přešlé na Zákazníka v okamžiku oznámení o skutečnosti, že zásilka je připravena k odeslání. Pojištění dopravy bude uzavřeno výhradně na žádost Zákazníka a na jeho náklady.8. Materiál/předměty Zákazníka8.1 Jsou-li společnosti EEA Tech v souvislosti s předmětem objednávky poskytnuty nějaké dodatečné předměty, nese společnost EEA Tech odpovědnost za škody na takových předmětech pouze v souladu s bodem 13 těchto Všeobecných obchodních podmínek.8.2 Zákazník uděluje společnosti EEA Tech, s ohledem na jakékoli nároky vztahující se k základní smlouvě, zadržovací právo na všechny poskytnuté předměty.9. Zvláštní ustanovení o reklamování závad Bod 12.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek platí s podmínkou, že společnost EEA Tech má právo opravit závadu nebo uskutečnit novou dodávku.ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PRÁCE NA DÍLECH DODANÝCH ZÁKAZNÍKEM APRODEJE (PLATÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE PRODEJNÍCH SMLUV, NÁKUPUSPOTŘEBITELSKÉHO ZBOŽÍ)10. Zadržovací právo10.1 Zboží zůstává majetkem společnosti EEA Tech až do okamžiku úplné úhrady jeho kupní ceny. Je-li veden běžný účet, pak se zadržovací právo vztahuje na celý zůstatek účtu.10.2 Jestliže realizovatelná hodnota výše uvedených záruk, jež má společnost EEA Tech, překročí pohledávky, jež mají být zajištěny, o více než 20 %, je společnost EEA Tech na žádost Zákazníka povinna uvolnit záruky (dle svého uvážení) ve výši, o kterou takové záruky překračují limit 20 %.10.3 Dostane-li se Zákazník do prodlení s platbami, je společnost EEA Tech, bez ohledu na jiná svá práva, oprávněna odstoupit od smlouvy a převzít opět do svého vlastnictví zboží (na náklady Zákazníka), za předpokladu, že bude Zákazníka o tomto opatření informovat a že stanoví přiměřenou respektní lhůtu.Stav: 28. listopadu 2011 Strana 4 z 7
  5. 5. 11. Zvláštní ustanovení o reklamování závad11.1 Bod 12.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek platí za podmínky, že společnost EEA Tech má právo opravit závadu nebo uskutečnit novou dodávku.11.2 V případě prodeje použitého zboží činí lhůta pro reklamování závad jeden rok od data dodání zboží.DALŠÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ:12. Práva Zákazníka v případě závad12.1 Zákazník je oprávněn uplatnit následující práva pouze za předpokladu, že společnost EEA Tech byla písemně informována o vadě během stanovené lhůty a zboží bylo na vyžádání poskytnuto společnosti EEA Tech bez zbytečného prodlení. Společnost EEA Tech nese náklady na nejlevnější způsob dopravy za účelem vrácení zboží.12.2 V případě oprávněných a včas oznámených závad může být závada napravena prostřednictvím opravy závady nebo nové dodávky. V případě opravy se musí společnost EEA Tech rozhodnout, zda bude oprava realizována prostřednictvím opravy nebo výměny vadných dílů.12.3 Společnost EEA Tech smí provést několik pokusů o nápravu závady. Jestliže společnost EEA Tech nenapraví závadu během přiměřené časové lhůty nebo jestliže opravný prostředek definitivně selže, může se Zákazník rozhodnout, že odstoupí od smlouvy nebo přiměřeně sníží odměnu.12.4 V případě neoprávněných oznámení o vadách, jež budou mít za následek kontrolu provedenou společností EEA Tech nebo nějakou třetí stranou, kterou k tomu společnost EEA Tech zmocnila, mohou být Zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené s takovou kontrolou, včetně veškerých nákladů, které nesla společnost EEA Tech v souvislosti s vrácením zboží (viz bod 12.1 výše).12.5 Lhůta pro zaslání oznámení o vadě činí dva roky od převzetí nebo dodávky zboží.12.6 Výše uvedené omezení náhrady škody se neaplikuje, jestliže společnost EEA Tech převzala záruku za jakost zboží nebo pokud závadu záměrně zamlčela či skryla.12.7 Všechny nároky na náhradu škody se vylučují, bylo-li zboží používáno v rozporu s návodem k použití nebo se směrnicemi společnosti EEA Tech, nebo pokud bylo jiným způsobem nesprávně nainstalováno, používáno či skladováno, nebo pokud nebylo užíváno v souladu se smlouvou, nebo pokud Zákazník či nějaké třetí strany provedly bez souhlasu společnosti EEA Tech údržbu, opravy, změny či modifikaceStav: 28. listopadu 2011 Strana 5 z 7
  6. 6. zboží, ledaže by Zákazník prokázal, že takové okolnosti nebyly příčinou reklamované závady13. Odpovědnost13.1 Bez ohledu na typ porušení povinnosti (včetně občanskoprávních deliktů) se nároky na náhradu škody vylučují, ledaže by se jednalo o úmyslné pochybení nebo hrubou nedbalost13.2 V případě porušení důležitých smluvních závazků nese společnost EEA Tech odpovědnost za jakoukoli nedbalost, avšak pouze do výše škody, která je typická a předvídatelná pro takovou smlouvu. O podstatné porušení smluvního závazku se jedná, jestliže Zákazník spoléhal na splnění takového závazku a – ze zákona – mu to bylo povoleno. Nesmí být vzneseny žádné nároky na náhradu škody, pokud jde o ušlý zisk, nedosažení předpokládaných úspor výdajů, nároky třetích stran na náhradu škody nebo jiné nepřímé a následné škody, ledaže by účelem záruk týkajících se charakteristik jakosti, které poskytuje společnost EEA Tech, bylo výslovně chránit Zákazníka před takovými škodami.13.3 Omezení a vyloučení odpovědnosti dle odstavce 1 a 2 se nevztahuje na škody týkající se úmrtí, osobního úrazu nebo škod na zdraví, škody způsobené podvodným jednáním společnosti EEA Tech, ani na odpovědnost za zaručené charakteristiky a škody dle zákona o odpovědnosti za výrobky. Aby nedošlo k pochybnostem, formulář „Authorized Release Certificate EASA Form 1“, který vystavuje společnost EEA Tech pro zboží, indikuje pouze to, že takto certifikované zboží se smí použít v letecké technice. Společnost EEA Tech však výslovně neposkytuje žádné záruky či podmínky v tomto ohledu.13.4 V míře, v níž je odpovědnost společnosti EEA Tech vyloučena nebo omezena, se takové vyloučení či omezení vztahuje rovněž na její zaměstnance, zástupce a zmocněnce.14. Platnost národních a evropských vývozních nařízení a vývozních nařízení USA14.1 Smluvní strany se dohodly, že platí zákonná nebo jiným způsobem ustanovená národní nebo Evropská vývozní nařízení nebo vývozní nařízení USA (Export Control Regulations). Proto není povolen vývoz zboží do určitých států s diktátorskou vládou či režimem.14.2 Zákazník je povinen písemně informovat společnost EEA Tech o jakémkoli vývozu zboží do takových států a je povinen obstarat si v takových případech předchozí písemný souhlas společnosti EEA Tech. Nedodrží-li Zákazník tyto požadavky, jeStav: 28. listopadu 2011 Strana 6 z 7
  7. 7. společnost EEA Tech oprávněna odstoupit od příslušné smlouvy. Zákazník pak nese veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovým odstoupením od smlouvy.15. Různé15.1 Nedohodly-li se smluvní strany písemně jinak, pak tyto Všeobecné obchodní podmínky představují úplnou dohodu mezi společností EEA Tech a Zákazníkem. Neexistují žádná souběžná ústní ujednání. Veškeré změny, dodatky a zrušení týkající se těchto Všeobecných obchodních podmínek musí mít písemnou formu. To platí rovněž pro zřeknutí se tohoto požadavku na písemnou formu15.2 Rozhodným právem ve vztahu k uzavření a realizaci této smlouvy, pokud jde o právní vztahy mezi společností EEA Tech a Zákazníkem, je český právní řád, vyjma pravidel týkajících se rozporu právních předpisů a Konvence OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží15.3 Bude-li některé z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek shledáno neplatným, platnost zbývajících ustanovení tím není nijak dotčena.Stav: 28. listopadu 2011 Strana 7 z 7

×