Vos Zakelijkedienstverlening

380 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
380
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vos Zakelijkedienstverlening

 1. 1. visie op Sectorupdate 2012zakelijke dienstverlening ▶▶ Interview ▶▶ Trends & ontwikkelingen ▶▶ Sectorvisie
 2. 2. Visie op zakelijke dienstverlening 1Geachte relatie,Voor u ligt Visie op Sectoren (VOS), de jaarlijkse dwarsdoorsnede van hetNederlandse bedrijfsleven. In VOS worden de actuele stand van zaken en devooruitzichten van een groot aantal sectoren en branches besproken. Aan dehand van dit rapport kunt u uw onderneming spiegelen aan de trends enactuele branchecijfers, kijken hoe het met de branche van uw toeleveranciersis gesteld en zien wat de verwachtingen van ABN AMRO zijn voor uw eigenbranche.Als bank anno nu publiceren wij VOS ook op onze nieuwe ABN AMRO Market Insights app voor deiPad. Op deze app vindt u tevens onze andere sectorgerelateerde en macro-economische publicaties.Aan het begin van het jaar werd het Nederlandse bedrijfsleven geconfronteerd met, helaaswederom, een lichte recessie. De impact van deze nieuwe recessie wordt voor een belangrijk deelbepaald door de mate waarin een sector herstel heeft laten zien na de dip in 2009. Precies de redenwaarom nu sectoren als bouw, retail, horeca en zakelijke dienstverlening het zwaar hebben. Het lijkt er op dat mondiaal de economie zich herstelt en dit zal een positieve uitwerking hebben opde Nederlandse export. Ook kan de verwachte daling van de grondstoffenprijzen een positievebijdrage leveren. In Nederland ligt echter de belangrijkste sleutel tot structureel herstel in handen vande consument. Het consumentenvertrouwen is ongekend laag en gaat waarschijnlijk pas stijgen alsde onzekerheden over de Europese schuldencrisis, de eigen woning, pensioenen en deoverheidsfinanciën uit de lucht zijn. Met het onlangs door een aantal politieke partijen geslotenakkoord wordt er geprobeerd om het overheidstekort terug te dringen. Hoe de maatregelen zullenuitpakken op de economie, het consumentenvertrouwen en bijvoorbeeld de sector zakelijkedienstverlening is op moment van schrijven van deze publicatie nog onduidelijk. De sector zakelijke dienstverlening wordt geconfronteerd met grote structurele en conjunctureleuitdagingen. Het zijn de structurele uitdagingen die de meeste zorgen baren, vooral de aanhoudendedruk op de brutowinst, de behoefte aan onderscheidend vermogen en de noodzaak om detoegevoegde waarde die met het leveren van de dienst gepaard gaat duidelijk onder woorden tebrengen. In deze Visie op zakelijke dienstverlening zijn interviews opgenomen met Rob Bruins enRob de Laat, twee ondernemers die in tijden van crisis hun business modellen hebben aangepast.‘Never waste a good crisis’.Hopelijk stimuleert deze publicatie u om met ABN AMRO en uw collega-ondernemers van gedachtente wisselen over de uitdagingen voor uw bedrijf en uw sector in Nederland. Wij denken graag met umee en zijn u graag van dienst. Namens alle collega’s van ABN AMRO wens ik u en uw bedrijf allesucces toe!Met vriendelijke groet,Joop WijnLid Raad van Bestuur ABN AMRO
 3. 3. 2Visie op zakelijkedienstverleningSectorupdate 2012
 4. 4. Visie op zakelijke dienstverlening 3 4 visie op Nederland 26 uitvaartbedrijven 6 interview 28 uitzendbureaus10 accountantskantoren 30 leeswijzer12 advocatenkantoren 32 colofon14 beveiliging en opsporing16 deurwaarders en incassobureaus18 economische adviesbureaus20 marktonderzoekbureaus22 notariskantoren24 schoonmaakbedrijven
 5. 5. 4 visie op Nederland Nederlandse economie krabbelt in 2012 weer opVorig jaar is de economische groei sterk vertraagd en belandde de economie in eenrecessie die in het begin van 2012 nog voortduurde. Er zijn echter aanwijzingen dat deeconomie in het tweede halfjaar weer groei zal vertonen – waarschijnlijk dankzij eenaantrekkende uitvoer. De consumptieve bestedingen dalen naar verwachting opnieuw.In 2011 groeide de economie met 1,2%. Ten opzichte van de groei gemiddelde jaargroei toch op 3,8% is uitgekomen, is dan ook gro-in 2010 (+1,7%) leek de afzwakking beperkt, maar achter die 1,2% tendeels toe te schrijven aan het stevige groeitempo tegen het eindgaat een forse afkoeling van de economie schuil in de loop van het van 2010.jaar. In het eerste kwartaal van 2011 steeg het bruto binnenlandsproduct (bbp) nog met 0,75% ten opzichte van de voorgaande peri- De forse afkoeling bij de uitvoer komt grotendeels, of zelfs hele-ode. In de daaropvolgende kwartalen viel dat cijfer steeds lager uit. maal, op het conto van de afzetmarkten. Driekwart van de goede-In het derde en vierde kwartaal was zelfs sprake van krimp (respec- renuitvoer blijft in de EU en daarvan blijft het overgrote deel binnentievelijk -0,4 en -0,6% kwartaal-op-kwartaal). Deze ontwikkeling stak de eurozone (krap 59% van de totale goederenuitvoer). De totaleongunstig af bij die van de eurozone als geheel. In het derde kwar- goedereninvoer van de eurozone is zelfs nog wat meer terug-taal kromp de Nederlandse economie al, terwijl de eurozone-econo- gevallen dan de Nederlandse uitvoer. We zien hier de gevolgen vanmie nog een plus liet optekenen en in het slotkwartaal van 2011 viel diverse groeivertragende factoren. Denk aan de hoge olieprijzenhet groeicijfer (-0,6%) opnieuw lager uit dan dat voor de eurozone begin 2011, bezuinigingen door overheden en de grote onrust alsals geheel (-0,3%). Jaar-op-jaar viel de groei van het bbp terug van gevolg van de staatsschuldencrisis in de eurozone. Met name die+2,2% in het begin van het jaar naar -0,2% in het laatste kwartaal. laatste factor heeft het vertrouwen in de economie in de tweede helft van het afgelopen jaar stevig doen slinken.Afzwakking groei economie voorbij? 6 120 De economie van de eurozone is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2012 opnieuw gekrompen. Dat kan worden afgeleid 3 105 uit de begin april beschikbare indicatoren. ABN AMRO verwacht dat de eurozone-economie in het tweede kwartaal stabiliseert, om % 0 90 vanaf het midden van het jaar weer wat te gaan groeien. Dit be- 75 scheiden herstel kan vooral worden toegeschreven aan de opleving -3 van de wereldhandel. De binnenlandse bestedingen in de eurozone -6 60 staan echter onder druk van bezuinigingsmaatregelen. Duitsland 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 bbp (% j-o-j; l.as) lijkt hierop overigens een uitzondering te vormen. Economisch-sentimentindicator (r.as)Bron: Thomson Reuters Datastream De laatste Nederlandse uitvoercijfers lijken (al) wat minder ongun- stig. In de jaar-op-jaarvergelijking zagen we eind vorig jaar en beginUitvoergroei sterk vertraagd, maar dit jaar weer enige stijging van het groeicijfer. Ook de indicatie vaneerste lichtpuntjes zichtbaar de inkoopmanagersindex (PMI) is beter: de deelindex voor de ex- portorders lag in januari en vooral in februari boven de 50, dat is hetKijken we naar het verloop van de verschillende bestedingscompo- niveau dat het verschil markeert tussen krimp en groei. Hoewel wenenten, dan valt op dat de uitvoer (de kurk waar de economie op in maart weer een daling zagen, bleef deze deel-PMI in die maanddrijft) in de loop van het jaar per saldo niet is toegenomen (0,0% nog duidelijk boven de 50.j-o-j in vierde kwartaal). Na bescheiden kwartaal-op-kwartaal-plus-sen in het eerste halfjaar, was daarna sprake van minnen. Dat de
 6. 6. Visie op Nederland 5Uitvoergroei lijkt dal gepasseerd Bedrijven die overwegend op de binnenlandse markt georiënteerdPMI >50 wijst op groei; <50 – krimp zijn (zie ook hieronder), zullen het in 2012 in doorsnee moeilijker 20 70 hebben dan bedrijven die meer exportgericht zijn. 10 60 Huizenmarkt zit vast De huizenmarkt zit in het slop en er is weinig vertrouwen dat de si-% 0 50 tuatie spoedig verbetert. De marktindicator van Vereniging Eigen -10 Huis bereikte in maart een nieuw dieptepunt. Het gebrek aan ver- 40 trouwen draagt bij aan de verwachting dat de huizenprijzen verder -20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 30 zullen dalen. Deze verwachting wordt verder gevoed door de ont- Uitvoer goederen (% j-o-j; l.as) wikkeling van het transactievolume. Het teleurstellend lage aantal PMI exportorders (index; r.as) transacties in de eerste maanden van het jaar laat zien dat de hui-Bron: CBS, Markit NEVI zenmarkt volledig is verkrampt. Dit lage aantal woningtransacties valt deels terug te voeren op de minder ruimhartige verstrekking vanBinnenlandse bestedingen onder druk hypotheken. De beperkingen op de leencapaciteit vanuit de regelge-De zwakke stee van de Nederlandse economie is de particuliere ving, zoals de strengere Gedragscode Hypothecaire Financieringen,consumptie. Deze is al vier kwartalen achtereen gekrompen met de verlaagde Nibud-woonquote en de internationaal aangescherpteals dieptepunt een terugval van 0,9% kwartaal-op-kwartaal eind kredietvoorwaarden van banken, zijn verantwoordelijk voor een2011. Daarmee lag de consumptie op het laagste niveau sinds eind minder ruimhartige kredietverlening. Daarnaast speelt de discussie2003! Gemiddeld kromp de consumptie vorig jaar met 1%. Dat is over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek. ABN AMRO houdtbeduidend meer dan de daling van het reëel beschikbaar inkomen er rekening mee dat de huizenmarkt voorlopig vast blijft zitten.met bijna een half procent. Factoren die verantwoordelijk zijn voor Hoewel de beperkte omvang van de woningvoorraad een prijsvaldeze sterkere daling van de consumptie, zijn het vermogensverlies helpt voorkomen, dient rekening te worden gehouden met een ver-op de aandelen- en de huizenmarkt en het sterk gedaalde consu- dere daling van de huizenprijzen. We schatten dat de huizenprijzenmentenvertrouwen. Dat vertrouwen stond vorig jaar ook elders in dit jaar met 5% dalen. Ook het aantal transacties blijft laag.de eurozone onder druk vanwege de staatsschuldencrisis, maar inons land speelden nog meer factoren. Zo was er onzekerheid overde hoogte van de pensioenen vanwege de gedaalde, en te lage, Inflatiedekkingsgraden van pensioenfondsen. Verder is er het hete hangij- De inflatie liep in 2011 geleidelijk op van 2% in het begin van hetzer van de hypotheekrenteaftrek. Ten slotte wijzen we op de extra jaar naar een piek van 2,7% in september. De toename van hetbezuinigingen. Omdat het begrotingstekort in 2013 flink te hoog prijsstijgingstempo was het gevolg van onder meer hogere arbeids-dreigt uit te vallen, moet fors extra worden bezuinigd. Ook dat kan kosten en energieprijzen. Daarna viel het cijfer wat terug naar 2,5%van invloed zijn op de stemming van de consument. in de eerste drie maanden van 2012. Gemiddeld kwam de inflatie inIn 2012 neemt de koopkracht opnieuw af: door bezuinigingsmaatre- 2011 uit op 2,3%.gelen én omdat de brutoloonstijging (al is deze iets hoger dan in2011) weer achterblijft bij de inflatie. Alles overziend, gaan we ervan In de loop van 2012 kan het inflatietempo verder afnemen. Dezeuit dat de consumptie dit jaar opnieuw krimp zal vertonen. verwachting baseert ABN AMRO op de aanname dat de olie- prijzen verder dalen, aangezien het risico van een escalatie in hetHoewel we voor het tweede halfjaar – vooral dankzij de voorzichtig Midden-Oosten is afgenomen. Echter, door de aangekondigdeaantrekkende uitvoer – weer wat economische groei verwachten, BTW-verhoging kan in het vierde kwartaal de inflatie een sprongzal het bbp dit jaar (gemiddeld) toch duidelijk dalen. Maar voor 2013 maken.wordt weer een positief cijfer voorzien.Particuliere consumptie daalt verder Risico’s 3 De risico’s voor het scenario van ABN AMRO liggen vooral aan de 2 ‘onderkant’. In ons scenario gaan wij ervan uit dat de Europese be- 1 leidsmakers erin slagen de staatsschuldencrisis verder te bedwin-%0 gen, maar dit is verre van zeker. Een nieuwe escalatie van de -1 staatsschuldencrisis in de eurozone is niet ondenkbaar. Verder -2 zouden de olieprijzen kunnen stijgen. De economische groei zou in -3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 beide gevallen worden gedrukt; en de inflatie valt - bij stijgende olie- Reëel beschikbaar inkomen Particuliere consumptie prijzen - hoger uit. Ook bestaat het risico dat de situatie op de hui-Bron: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau zenmarkt verder verslechtert.
 7. 7. 6Rechts: Rob Bruins, directeur Bruins Recruitment en voorzitter Summum.nu.Links: Han Mesters, sector banker Zakelijke Dienstverlening ABN AMRO. Rob Bruins & Rob de Laat : ‘Never waste a good crisis ‘De recruitment branche staat voor een lastige opgave: hoe de technologischeontwikkelingen te combineren met de tweede dip? Sinds 2008 hebben veel bedrijvende activiteiten moeten staken. Alleen maar cv’s schuiven: dat verdienmodel lijkt niet ergtoekomstbestendig. Welke rol spelen social media? Is de toekomst aan het impresario-model? Welke bedrijven kennen de cultuur van een bedrijf én de persoonlijkheid van dekandidaat, zodat ze goede matches kunnen maken? Kan de rest van de wervings-activiteiten geautomatiseerd worden? Werving en selectie, anno 2012: waar gaat hetheen? Rob Bruins, Han Mesters en Rob de Laat geven hun visie op de ontwikkelingen.Bruins is directeur van Bruins Recruitment en voorzitter van het kwaliteitskeurmerkSummum.nu. Mesters is sector banker Zakelijke Dienstverlening ABN AMRO. De Laat isdirecteur van Staffing Management Services.
 8. 8. Interview 7Rob Bruins: ‘Toen ik 27 jaar geleden begon, was mijn sector in lopen en te praten. Dat blijft mensenwerk, je kunt er geen soft-hoge mate een hocus pocus business. Ik wist welke opdrachten ware voor ontwikkelen.’ik had, en mijn kandidaten niet. Kennis is macht. Dat was een ge-weldige tijd, met een heel mooi rendement, dat is in 2012 nauwe- Bruins: ‘Bedrijven kunnen, als ze het slim organiseren, zeker met inzet van internet, rechtstreeks mensen uit de markt trekken. ‘Sector was vroeger hocus pocus Maar niet voor de volle 100%. De 20/80 regel geldt. Met 20% van je energie kun je 80% van de mensen vinden die je zoekt. Dié business’ matches zijn redelijk eenvoudig te maken. Maar de overige 20% van de vacatures zijn ingewikkelder, en daar gaat 80% van je ener- gie in zitten. Je moet de bedrijfscultuur kennen en weten oflijks meer voor te stellen. Denk je eens in: in mijn begintijd was iemand ‘bij dat behang’ past. Een goede leverancier zal altijd zijntalent soms zó zeldzaam, dat we al eenderde van ons geld meerwaarde, onderscheidend vermogen, te gelde kunnen maken,kregen, als we de opdracht alleen hadden aangenomen, eenderde ook in 2020. Daar ben ik van overtuigd.’kregen we als we twee kandidaten hadden geleverd die aan hetprofiel voldeden, en de laatste portie bij afronding. Ik heb zelfsvijfduizend gulden kunnen rekenen voor alleen het analyseren van Schakels uit de keten gesnedeneen vacature, wat verder los stond van de opdracht. Toen internet Bruins: ‘Wij werken met het impresario-model. Van 1.200 verko-kwam, eind jaren negentig, heb ik het bedrijfsmodel 180 graden pers, werkzaam in de sierteelt import- en export, hebben we eromgedraaid. Van hocus pocus naar volledig transparant. Alle vaca- 1.000 in beeld. Voor de groente- en fruitsector gelden dezelfde ge-tures op het net. Iedere kandidaat die een interview heeft gedaan, tallen. Van in totaal 2.000 verkopers weten we hun opleiding,vult online een tevredenheidonderzoek in.’ talen, productgroepen, het type klanten waarmee ze werken, de landen waar ze komen. Als we iemand interviewen, doet de kan-Sinds de start van de crisis in 2008, is het aantal bureaus in de re- didaat vooraf een online assessment, waar 63 competenties ge-cruitment branche terug gelopen van 2.800 naar 1.200 en het gros meten worden en twee persoonlijkheidsstijlen. Van die 2.000 zijnvan de overlevers zag de omzet tot de helft dalen, weet Bruins. er 400 extreem goed in hun vak; daar hebben we aparte talent-‘De totale omzet is met 65% gedaald. Alleen wie in de sector nog pools voor gemaakt.’waarde weet toe te voegen, heeft kans op een toekomst. Er iseen fenomeen dat het imago van de branche schade doet: het Bruins: ‘We stappen naar de sierteelt- en groente- en fruitbedrij-platte cv-schuiven, vaak met behulp van internet. Een bedrijf met ven, waarvan we vinden dat ze een winnend concept hebben, eneen vacature een stapeltje cv’s leveren dat aan de criteria voldoet. zeggen hen: we kunnen jullie helpen met het boeien en bindenDe opdrachtgever zoekt het verder zelf uit. Ik heb geen harde cij- van je personeel. Overigens, misschien verbazingwekkend, wefers, maar ik schat dat 25% van de sector nog zó werkt.’ zijn niet naar The Greenery gestapt, een van de allergrootste spe- lers in de groente- en fruitsector, omdat zij volgens ons geen win- nend concept hebben. Met individuele kandidaten hebben weBedrijfscultuur snuiven loopbaangesprekken, waarin we met hen de ontwikkelingen inHan Mesters: ‘Je bent ondernemer met veel ervaring, en voorzit- hun sector bespreken. Bijvoorbeeld het fenomeen dat er steedster van Summum.nu, een koepelorganisatie van dertig werving, meer schakels uit de keten gesneden worden. Een Nederlandsesearch & selectiebureaus. Wat is jullie missie?’ sierteeltexporteur leverde aan een Europese supermarktketen maar liefst EUR 60 miljoen bloemen, en dat houdt binnenkort op,Bruins: ‘We hopen met Summum.nu het niveau van onze sector want de supermarkt gaat ze direct inkopen bij telers. De tussen-op te krikken, te bevrijden van het cowboy-achtige imago dat aan handel heeft voor deze retailer geen functie meer. Retailers willende cv-schuivers kleeft. Mijn belangrijkste boodschap aan vakgeno- daarvoor onze expertise inhuren, en voor kandidaten die wij inten? Zorg dat iedereen op internet kan nagaan welke kwaliteit je beeld hebben, kan een stap naar retail erg interessant zijn.‘bureau biedt. Heeft een kandidaat een interview gehad bij eenSummum.nu-gecertificeerd bedrijf, dan vult hij of zij online een te-vredenheidonderzoek in, dat iedere surfer kan zien. Summum.nu- Cv-schuivers krijgen het moeilijkcertificering verplicht tot zes maanden garantie: bevalt een kandi- Mesters: ‘Jij werkt voor een hele specifieke markt, hebt geendaat niet, dan moet een bedrijf de klus gratis invullen. Zo borgen schulden, weet waarmee je bezig bent. Dat is toekomstbesten-we een investering in human capital. En om dát te kunnen doen, dig. Veel andere recruitment bureaus gaan het zwaar krijgen alsmoet je het bedrijf van je opdrachtgever heel goed kennen. Je de crisis doorgaat. Vooral de cv-schuivers, die niet zo veel toege-moet de bedrijfscultuur onderzoeken, opsnuiven, door er rond te voegde waarde hebben. En dat terwijl er al 1.600 bureaus ter ziele
 9. 9. 8zijn gegaan. Wat het moeilijk maakt, is dat de sector werving en weldig medium is om een vraag naar personeel mee in de marktselectie vroeg-cyclisch reageert op het begin van een dip, en laat- te zetten. We denken vaak aan hoog geschoolde zzp’ers, maarcyclisch reageert op het weer aantrekken van de economie. Als je ook in de thuiszorg en in de bouw zijn er veel zelfstandige profes-dan twee dips snel achter elkaar krijgt, veroorzaakt dat een extra sionals werkzaam. Met Evita Zorg, een thuiszorgbureau waarin ikmoeilijke periode.’ ‘Totale omzet sector in vier jaarEen beetje zzp’er twittert met 65% gedaald’Rob de Laat: ‘Staffing Management Services is geen recruitmentbureau maar wij helpen bedrijven, organisaties maar ook over-heidsinstellingen bij het efficiënt inzetten van flexibel personeel. participeer, werken we voor 60% met zzp’ers. En allemaal zijn zeWij beheren het inhuurproces van de opdrachtgever. Verder zit ik online actief. Ik schat dat van alle zzp’ers zo’n 80% online actief is.in de Raad van Advies van Studentalent, een uitzendbureau voor En die 20% die ik mis: die nemen hun vak waarschijnlijk niet zohbo- en wo-studenten. De wereld verandert door ongekende digi- serieus.’tale mogelijkheden zó snel, en wordt zo transparant dat het eenomslachtige werkmethode is om veel geld en energie te steken ingrote databestanden met cv’s en interviews. Op internet en Tegen stroom in roeienTwitter kunnen voor vacatures geschikte kandidaten gevonden Mesters: ‘Grote bedrijven overschatten anno 2012 enorm de be-worden.’ reidheid van jonge mensen, van de screen generation, om ergens vast in dienst te gaan. Jonge mensen hebben één loyaliteit: moi.De Laat: ‘Waar ik in geloof: anno 2012 is elke zichzelf respecteren- En voor hen zijn intrinsieke waarden als een goede balans tussende professional online actief. En die gebruiken dat kanaal héél privé en werk, en mogelijkheden om tussentijds op reis te gaan,bewust. Zzp’ers zijn actief, niet alleen op LinkedIn, maar ook op veel belangrijker dan een vaste baan. Je kunt als bedrijf welTwitter. Twee jaar geleden wist ik niet wat ik ermee moest. Wat denken dat mensen blij mogen zijn om binnen je bedrijf te mogenvoor platform is het nou? Ik zie dat het vandaag de dag een ge- werken. Of dat je de baas bent, dat mensen naar je moeten luis-Links: Rob de Laat, directeur Staffing Management Services.Rechts: Han Mesters, sector banker Zakelijke Dienstverlening ABN AMRO.
 10. 10. Interview 9teren en dat kernfuncties alleen met een vast dienstverband inge-vuld moeten worden. Maar dat is tegen de stroom in roeien. ‘Screen generation niet onder deMensen met een kernfunctie willen niet altijd meer een vaste indruk van geld, macht en prestige’baan, ook al wil het bedrijf dat nóg zo graag, omdat het om heelbelangrijk specialistisch werk gaat. De masculiene, verticale orga-nisatie, met sterk hiërarchische verhoudingen heeft niet de toe- De Laat: ‘De flexibele schil is heel goed door een bedrijf zelf tekomst. Overigens is het goede nieuws dat Nederlanders, door managen. Een bedrijf kan door de transparantie die internet ople-onze unieke cultuurkenmerken, goed gedijen in een horizontale vert, net zo veel weten over de mensen die zich in de markt aan-organisatie.’ dienen, als een leverancier. Met dat gegeven kunnen ze iets doen. Mijn eerste advies zou zijn: definieer een proces voor de flexibeleDe Laat: ‘Grote bedrijven werken steeds meer met een flexibele schil, en kies een regisseur: zodat de verantwoordelijkheid nietschil, maar eigenlijk voelt niemand zich eindverantwoordelijk voor meer tussen HR, inkoop en business in zweeft. Daarna: zorg datflex. Human Resource Management, HR, wil vaak die verantwoor- je zichtbaar bent als bedrijf. Nu doen bedrijven daar nogal huiverigdelijkheid niet nemen, is daarvoor vaak ook niet geëquipeerd. HR over, uit angst te veel vragen en mensen op zich af te krijgen.wordt in veel gevallen niet serieus genoeg genomen door de be- Maar het is mogelijk om een geautomatiseerd proces te definië-drijfsvoering. Inkoop kijkt naar prijs en contracten, maar niet naar ren dat via platforms afgehandeld kan worden. Dan kom je vrij ge-de langetermijnbehoefte van een organisatie. Die worden afgere- makkelijk van honderd aanmeldingen tot een top tien. Het is welkend op de besparing die ze realiseren, niet op de bijdrage die de belangrijk dat je als bedrijf het initiatief neemt en de regie op hetflexibele schil levert.’ inhuurproces zelf in handen houdt. Laat nooit je oren hangen naar externe leveranciers. Bedrijven laten zich te snel bang maken datDe Laat: ‘HR zou die verantwoordelijkheid moeten nemen voor ze die ene fantastische kandidaat niet krijgen. Maar er is niet éénhet proces om flex goed te organiseren. Zij kunnen dat afstem- fantastische kandidaat. Er zijn er altijd meerdere.’men met het beleid voor vast personeel. Nu wordt de oplossingvoor een vacature te snel buiten de deur gezocht, meestal bij eenbureau waarvan men denkt dat die wel met een goede kandidaat Dinosaurus in een museumzal komen. Dat kost veel extra en feitelijk onnodig geld. HR zou Mesters: ‘Het is lastig te voorspellen hoe de sector zich zaleerst binnen de eigen organisatie op zoek moeten gaan. Levert hebben ontwikkeld in 2020, 2030. Daarvoor zijn er te veel rappedat niets op, dan kun je zoeken onder flexwerkers waar al eerdere technologische ontwikkelingen aan de gang. En zijn de economi-goede ervaringen mee zijn opgedaan. En als dat niets oplevert, sche ontwikkelingen te onvoorspelbaar. Het valt bijvoorbeeld nietstap je naar een extern bureau. En bij deze laatste twee stappen te voorspellen in welke mate onze beroepsbevolking gaat krim-zou je internet en social media actief kunnen inzetten om je doel- pen. We zijn wel van mening dat de zogeheten voorspelde ‘Wargroep te bereiken. Maar eerlijk gezegd zie ik nog geen enkel groot for Talent’ op dit moment veel minder een probleem is voor bedrij-bedrijf, dat zelf zijn flexibele schil runt, met handige inzet van inter- ven. In het ABN AMRO-rapport Social Media en arbeidsbemidde-net en Twitter.’ ling schrijf ik dat een doorkijkje naar een verdere toekomst een aantrekkelijk gedachte-experiment is, maar in hoge mate specula- tief. Je kunt daarbij maar beter het punt in de toekomst niet te verStoere dingen doen kiezen en de penseelstreken zo breed en vaag mogelijk op hetMesters: ‘Terwijl die flexibele schil alleen maar belangrijker zal canvas te zetten.’worden. Je kunt al spreken van een flexibele kern en een vasteschil. De screen generation is niet onder de indruk van geld, Mesters: ‘Wie weet, zijn de screenagers veel honkvaster dan ikmacht, prestige en de peer-group pressure die daarvan uit gaat. ooit had gedacht. Maar ik denk dat bedrijven mensen niet lang aanDie heeft geen zin in hiërarchische toestanden in bedrijven. Ik heb zich kunnen binden. Het zal straks vooral gaan over: talentvollewel eens bij een sollicitatiegesprek gezeten met een screenager professionals vinden, volgen en verbinden. Met social media.die na tien minuten opstond en zei: ik heb er geen goed gevoel Hoewel die straks geen aparte naam meer hebben, zo gewoonbij, ik ga. Jongeren denken veel meer in termen van projecten. Via zullen ze zijn. De onderneming die niet mee gaat met deze ont-LinkedIn verdelen ze grote projecten die ze hebben aangenomen, wikkelingen, is over tien jaar een dinosaurus in een museum. Hetonder studie- en vakgenoten.’ instituut als manier van organiseren van arbeid en kennis, is passé.’
 11. 11. 10 accountantskantoren Opdrachtgevers kostenbewuster: kritischer op prijs en geleverde dienst Voor MKB-kantoren is consolidatie de manier voor groei in marktaandeel Wetgeving en toezicht verder aangescherpt Branchebeschrijving Openbare accountants voeren controles uit en stellen jaarrekeningen onder andere administratief gebied en adviseren zij bij overname en op. Een openbare accountant stelt vast of de jaarrekening een getrouw opvolging. Er zijn twee typen accountants: de Registeraccountant beeld geeft van de werkelijkheid en geeft zijn oordeel daarover weer in (veelal gericht op grote ondernemingen) en de Accountant- een accountantsverklaring. Daarnaast geven accountants advies op administratieconsulent (met het MKB als hoofdactiviteit). Trends en ontwikkelingen Na de financiële crisis van 2008 is het bergafwaarts gegaan met de greep en als gevolg hiervan wordt in dit segment een consolidatieslag branche en liggen kantoren vrijwel continu onder vuur. De branche werd gemaakt. Kantoren doen dit niet alleen uit noodzaak voor continuïteit, verweten dat zij met te weinig daadkracht heeft opgetreden, wat ten ook schaalgrootte en de wens om het gat met de top te verkleinen koste is gegaan van de reputatie. De omzet en winst daalden sindsdien spelen mee. Voor MKB-kantoren zijn samenwerking en overnames op structureel. Opdrachtgevers werden kostenbewuster en stelden zich dit moment vrijwel de enige middelen om in marktaandeel te groeien daarom kritisch op tegenover de prijs en de geleverde dienst. Dit voerde en daarmee de concurrentie aan te gaan met de grotere kantoren. Auto- de druk op tarieven verder op en verhevigde de onderlinge concurrentie. nome groei is moeilijker te realiseren dan voorheen en strategische sa- Om het kwaliteitsniveau op peil te houden, moesten daarnaast de in- menwerking is dan een logische volgende stap. Het aandeel zzp’ers is vesteringen (in IT-systemen en vakinhoudelijke opleidingen) op minimaal in deze branche hoog en groeit jaarlijks. Ook dit is een ontwikkeling die hetzelfde niveau blijven, waardoor de druk op de marges werd opge- sterk bijdraagt aan de druk op prijzen en winstmarges, en die de concur- voerd. De financiële druk houdt vooral de middelgrote kantoren in zijn rentie intensiveert. Onze visie Wijzigingen in wetgeving zullen het bestaande verdienmodel wijzigen gen door opdrachtgevers verplicht worden gemeld bij de AFM. Daarmee van kantoren die boekencontroles uitvoeren bij organisaties van open- valt de commerciële prikkel weg en kan de onafhankelijkheid worden baar belang (beursgenoteerde bedrijven, verzekeraars en banken). De gewaarborgd. Veel kantoren hebben een verdienmodel, gebaseerd op wetgeving is op dit terrein aangescherpt vanwege de grote maatschap- een breed dienstenpakket met daarin controlewerkzaamheden, belas- pelijke invloed van deze bedrijven op de samenleving en de noodzaak tingadvies en adviesdiensten. Met de wetswijziging zullen kantoren van betrouwbare analyses over deze bedrijven. Drie nieuwe wijzigingen gaan nadenken over hun huidige verdienmodel. De splitsing van contro- in de Wet op het accountantsberoep zullen beperkingen opleggen voor le en advies vraagt om specialisatie. Alleen op die manier kunnen kanto- accountantskantoren die organisaties van openbaar belang controleren. ren hun toegevoegde waarde aantonen richting opdrachtgevers. De ver- Zo mag er naast uitgevoerde controlediensten tegelijkertijd geen advies- wachting is echter dat de mogelijkheden met automatisering in diensten meer worden verleend, moet er verplicht om de 8 jaar worden boekencontrole verder een vlucht zal nemen en dat kantoren zich beter gewisseld van accountantskantoor en moeten accountantsbenoemin- kunnen onderscheiden op adviesopdrachten. Kerngegevens Websites Omzetgroei 2011: -0,9% ▶▶ waarvan belastingadviesbureaus: 11% www.nba.nl Bedrijven met 1 werkzame persoon: 78% ▶▶ waarvan accountantskantoren: 8% www.accountantsonline.nl ▶▶ waarvan boekhoudkantoren: 48% ▶▶ waarvan overige admin. kantoren: 11% www.accountancynieuws.nl www.accountant.nl ABN AMRO omzetverwachting 2012: -1,5%
 12. 12. accountantskantoren 11Omzet accountancy daalde in 2011 met 0,9% Bron: CBS▶▶ Na zes kwartalen van krimp sinds eind 2009, realiseerden accoun- 8% tantskantoren halverwege 2011 weer een omzetgroei van 1,1%. 6% De euforie was echter van korte duur want in het laatste halfjaar 4% daalde de omzet weer. Per saldo is de omzet voor accountants- 2% %-groei (j.o.j.) kantoren in 2011 gedaald met 0,9%. 0%▶▶ De daling van het volume (vraag naar accountancydiensten) is -2% mede ingegeven door een toename van het aantal faillissementen -4% (minder opdrachten) en een afname van het aantal uren per op- -6% dracht. 2007-1 2007-2 2007-3 2007-4 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 Omzetgroei BBP-groeiPrijzen accountantscontrole staan onder druk Bron: CBS 8▶▶ De laatste jaren hebben klanten de indruk dat de tarieven van 6 accountants hoog zijn. Dit heeft geleid tot een structurele daling 4 van prijzen voor de standaard werkzaamheden, zoals accountants- 2 controle. Voor maatwerkdiensten van accountants, zoals financiële %-groei j-o-j 0 administratie en (belasting)advies, is de prijsdruk minder van -2 belang. -4▶▶ Klanten eisen transparantie in de uurtarieven en de bestede tijd. -6 Hiermee is de prijs-kwaliteitverhouding een belangrijk criterium 2009 2010 2011 geworden. Financiële administratie Advisering (ex. belastingadvies) Accountantscontrole BelastingadviesGroot verschil tussen ‘Big Four’ en overige kantoren Bron: Accountancynieuws▶▶ De branche is erg gefragmenteerd. De ‘Big Four’ hebben samen 180.000 (grootte bol = omzet 2010) KPMG 3 circa 25% van de totale omzet. De top-10 is verantwoordelijk voor 160.000 PWC 1 circa 35%. Het MKB heeft hiermee een grote rol. Ernst & Young 2 140.000 Baker Tily Berk 9▶▶ In omzet is PwC de grootste, gevolgd door Ernst & Young. De Deloitte 4 120.000 verschillen tussen de ‘Big Four’ zijn echter klein. Na de ‘Big Four’ Mazars 8 Grant Thornton 10 BDO 5 volgen op afstand BDO en GIBO Groep. Grant Thornton heeft een 100.000 De Jong GBO Groep (incl. Flynth) 7 Omzet per fte & Laan 11 Accon AVM 6 grote slag geslagen met de overname van ESJ. 80.000▶▶ Kleine spelers zijn hier qua omzetniveau per fte op eenzelfde of 60.000 zelfs hoger niveau dan grotere spelers. 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Werknemers (fte) = omzet/fte > EUR 140.000 = omzet/fte EUR 100.000-140.000 = omzet/fte EUR < 100.000Meer dan 40% van vestigingen in Noord- en Zuid-Holland Bron: CBS▶▶ Het merendeel van de vestigingen bevindt zich in de randstad, 3% waarvan Noord- en Zuid-Holland veruit de meeste vestigingen 3% herbergen. 2%▶▶ De middelgrote en grote kantoren hebben een brede klantenkring 19% 2% 5% en daarmee veelal vestigingen verspreidt over heel Nederland. De 9% 11% 23% kleine kantoren profileren zich vooral regionaal.▶▶ Het aantal vestigingen groeide jaarlijks met gemiddeld 5%, maar 15% 2% verwacht wordt dat het tempo van de groei zal afnemen. 6%
 13. 13. 12 advocatenkantoren Groei door meer claims, faillissementen en arbeidszaken Concurrentie verhevigt en druk op tarieven neemt in bepaalde segmenten toe Omzetgroei 2012 vooral gedreven door toenemende vraag Branchebeschrijving Een advocaat geeft juridisch advies en verleent juridische bijstand in de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van alle advocaten in rechtsgedingen. De advocaat dient ingeschreven te zijn bij de recht- Nederland. Advocaten zijn werkzaam voor instellingen, organisaties en bank van het arrondissement waar de activiteiten worden ontplooid en particulieren. Specialismen zijn onder meer arbeidsrecht, erfrecht, zo ook bij De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De NOvA is strafrecht, mediarecht en auteursrecht. Trends en ontwikkelingen De competentiegrens is opgetrokken, waarmee de verplichte inzet van insolventiepraktijk) en ongevoelige segmenten (zoals fiscaal advies). een advocaat (of andere procesvertegenwoordigers) in minder rechts- Dit maakt de branche per saldo minder gevoelig voor conjuncturele zaken noodzakelijk is. Dit is gunstig voor consumenten en particu- schommelingen. Kantoren hebben in 2011 hun omzet licht zien lieren, omdat zij beperkte kosten hoeven te maken voor het inwinnen groeien. De advocatuur heeft geprofiteerd van een toenemend aantal van juridisch advies of juist juridische bijstand kunnen inhuren tegen claims, faillissementen en arbeidsrechtszaken. Maar het meest een veel lager tarief. Dit maakt de procesgang voor burgers laag- lucratieve segment voor de advocatuur blijft de fusie- en overname- drempeliger. Aan de andere kant gaat het kabinet de griffierechten markt en die heeft in 2011 minder omzet opgeleverd. Ondanks dat het verhogen per 1 juli 2012 om zodoende de rechtsgang kostendekkend aantal deals nog kon stijgen met bijna 16%, daalde de waarde van te maken. En dat maakt de rechtspraak voor burgers juist weer deze deals aanzienlijk met 36,5%. De lage waardering van onder- duurder. Binnen het brede werkterrein van de advocatuur bestaan er nemingen bij overnametrajecten, juist door de ongunstige conjunctuurgevoelige (zoals de fusie- en overnamemarkt en de economische omstandigheden, zijn daar mede debet aan. Onze visie Ondanks dat de onderlinge concurrentie verhevigt en de druk op de ta- Dit wordt vooral gedreven door structurele ontwikkelingen als de rieven in bepaalde segmenten toeneemt, gaat ABN AMRO ervan uit voortschrijdende juridisering, de claimcultuur en de verzakelijking van dat de omzet in 2012 verder zal groeien. De omzetgroei zal vooral het ondernemen. Door de toename in volume zal het aantal dienstver- worden gedreven door een toenemende vraag naar juridische diensten leners aan de onderkant van de markt groeien met innovatieve ver- in 2012. Uitzondering vormt de fusie- en overnamemarkt. De winsten dienmodellen, zoals prepaid rechtshulp of abonnementen. Ook van bedrijven zijn relatief laag en daarmee blijven de waarderingen van worden in relatief meer gevallen de diensten van kleine kantoren (of bedrijven ook op een laag niveau. Wij verwachten in dit segment een zzp’ers) ingehuurd. Dit heeft te maken met de specialisatie van kleine vergelijkbare ontwikkeling als in 2011, waarbij de prijs van overname- kantoren. Bij specifieke zaken is meer behoefte aan specialisten dan kandidaten aantrekkelijk laag blijft en het volume daardoor verder kan aan generalisten. Bovendien zijn kleine kantoren bij uitstek in staat om groeien. In de overige segmenten (zoals ondernemings-, arbeids-, per- scherpe tarieven in rekening te brengen. sonen- en familierecht) zal de vraag stabiel blijven of verder groeien. Kerngegevens Websites Aantal advocatenkantoren: 7.440 Aantal kantoren met 1 advocaat (2002): 36,7% www.advocatenorde.nl ▶▶ groei (t.o.v. 2011): +6,9% Aantal kantoren met 1 advocaat (2012): 50,5% www.juridisch.com Aantal advocaten: 16.710 www.bureauft.nl ▶▶ groei (t.o.v. 2010): +2,6% www.rechtensite.nl ABN AMRO omzetverwachting 2012: 4,5%
 14. 14. advocatenkantoren 13Diensten advocatuur conjunctuurongevoelig Bron: CBS▶▶ De conjunctuur heeft normaliter weinig invloed op de omzetgroei 12% 10% van rechtskundige dienstverleners. De omzet is met 2,0% toe- 8% genomen in 2011, maar in het laatste kwartaal van 2011 was toch 6% nog een lichte daling te zien. 4% 2%▶▶ De druk op de uurtarieven van advocaten is toegenomen. Niet %-groei (j.o.j.) 0% alleen door de toegenomen concurrentie (sterke toename van -2% eenmansbedrijven en goedkopere alternatieven), maar ook door -4% klachten van klanten over de hoogte van de tarieven. -6% 2010-1 2011-1 2008-1 2009-1 2006-1 2007-1 2008-2 2008-4 2005-2 2010-2 2010-4 2011-2 2011-4 2007-2 2007-4 2008-3 2009-2 2009-4 2005-4 2006-2 2006-4 2009-3 2005-3 2010-3 2011-3 2006-3 2007-3 Omzetontwikkeling rechtskundige dienstverlening (l.as) BBP-groei (l.as) Prijsindex ontwikkeling advocatuur (r.as)Tempo van de omzetgroei neemt af Bron: Stand Advocatuur 2012/Sdu Uitgevers▶▶ In 2010 zijn de Brauw Blackstone Westbroek en Houthoff Buruma 15% grootte bol = omzet 2010 Van Doorne in omzet gegroeid en hebben zij tegelijktijd het aantal fte’s terugge- 10% bracht. De omzetgroei bij de meeste kantoren is echter afgenomen 5% Groei FTE 2010 (j-o-j) Baker & McKenzie Loyens & Loeff in 2010. Pels Rijcken & Droogleever Fontijn 0%▶▶ Ondanks dat kantoren relatief weinig last hebben van conjuncturele Stibbe AKD Houthoff Buruma -5% ontwikkelingen, zijn veel kantoren toch overgegaan op kostenbe- NautaDutilh De Brauw Blackstone Westbroek -10% sparingen (zoals reductie in fte). Van Doorne is het enige kantoor CMS Derks Star Busmann -15% met een daling in de omzet, terwijl het aantal fte’s toenam. -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Omzetgroei 2010 (j-o-j)Aantal eenmansadvocatenkantoren groeit het sterkst Bron: Sdu Uitgevers (OverFusies)▶▶ De aanwas van nieuwe kantoren is groot, waarbij vooral de 5.000 eenmansbedrijven sterk in aantal groeien. Steeds vaker kiezen 4.500 24 4.000 587 partners voor het zelfstandige ondernemerschap. 3.500▶▶ Dit is geen slechte keuze. Kantoren moeten zich steeds meer on- 3.000 1.560 23 2.500 derscheiden door specialisatie en unieke dienstverlening. Kleine 563 2.000 kantoren zijn flexibeler en hebben veelal een betere propositie. 1.500 929 Omdat zij weinig vaste kosten hebben, zijn zij beter in staat een 1.000 2.136 500 1.048 Aantal scherpe prijs te bieden. 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 advocaat 2-5 advocaten 6-60 advocaten > 60 advocatenTotale waarde overnames 2011 nog onder de EUR 50 mrd Bron: Sdu Uitgevers (OverFusies)▶▶ In 2011 is de markt voor fusies en overnames hersteld in volume, 300 (grootte bol = gem. waarde deal) 2007 maar de overnameprijzen bleven nog relatief laag. Daarmee is de 250 gemiddelde waarde per deal in de afgelopen negen jaar nog nooit 200 zo laag geweest: 532 deals tegen circa EUR 41 mrd. 150 Jaren met sterke▶▶ Wereldwijd is de overnamemarkt nog in mineur. Het transactiebe- economische vertraging 2008 2006 100 Waarde (EUR mrd) 2010 2004 drag heeft in het begin van 2012 (t/m februari) nog lang niet het 2005 50 niveau bereikt van 2011. De onzekerheid over de economie is hier 2003 2009 2011 0 de oorzaak van. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 Aantal deals
 15. 15. 14 beveiliging en opsporing Beveiligingsbudgetten krimpen, zowel bij het bedrijfsleven als bij de overheid Facilitaire totaalconcepten winnen terrein Consolidatie staat ook in 2012 hoog op de agenda Branchebeschrijving De branche bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste de technische beveiligingsdienst levert medewerkers en diensten voor bijvoorbeeld beveiliging (installaties/techniek) en ten tweede de manbeveiliging. evenementen-, informatie-, persoons- en objectbeveiliging, maar ook Manbeveiliging bestaat uit bedrijfsbeveiliging (bedrijven met eigen voor beveiliging van waardetransport. De Vereniging van Particuliere beveiligingsorganisatie) en particuliere beveiliging. Een particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) is de brancheorganisatie. Trends en ontwikkelingen De marktomstandigheden voor de beveiligingsbedrijven zijn, ondanks of verregaande samenwerking. Hierbij worden ook branchevreemde een omzetgroei van 2,5%, toch nog uitdagend gebleken in 2011. De partijen opgezocht, omdat het aanbieden van facilitaire totaal- beveiligingsbranche is verzadigd en daarmee is autonome groei maar concepten aan terrein wint. Het aantal fusies, overnames en samen- moeilijk realiseerbaar. Daarbij komt dat vanwege de recessie de werkingsverbanden is aanzienlijk geweest in 2011, met meer dan 25 beveiligingsbudgetten in het bedrijfsleven krimpen. Door de bezuini- deals. Niet alleen de drie grootste spelers waren hier actief, ook het gingen bij de overheid worden publieke beveiligingstaken vaker MKB heeft nadrukkelijk gekozen voor consolidatie. Daarnaast is het uitbesteed. Professionele beveiligingsbedrijven kunnen in veel aantal overnames door buitenlandse beveiligingsbedrijven op de gevallen efficiënt worden ingezet. Verder zien we dat de fusie- en Nederlandse markt er niet minder om geworden. De kwaliteit van overnamemarkt aantrekt, mede als gevolg van bezuinigingen bij beveiligers is een belangrijk verkooppunt voor bedrijven en dit vraagt afnemers en de zoektocht naar schaalgrootte. Naast schaalgrootte is om continue opleiding en training. De branche investeert daarom veel ook kostenefficiency een belangrijk argument voor fusies, overnames in professionalisering en kwaliteitsbewaking. Onze visie Publiek-private samenwerking krijgt steeds meer vorm. Hoewel de ervan uit dat consolidatie ook in 2012 hoog op de agenda blijft staan, weerstand bij sommige overheidsinstanties nog groot is, zal door de waarbij grote en middelgrote bedrijven op zoek gaan naar branche- goede ervaringen tot dusver, de publiek-private samenwerking de genoten. Gewilde overnamekandidaten zullen vooral de kleine komende jaren veel verder worden uitgebreid. Naast de bestaande hightechbedrijven zijn. Digitale criminaliteit neemt een vlucht en de samenwerkingsverbanden, komen er steeds weer nieuwe vormen bij. vraag naar beveiliging van kwetsbare IT-systemen neemt sterk toe. Op De overheid heeft het voornemen om bepaalde ‘relevante taken’ van dit terrein doen zich steeds meer veiligheidsrisico’s voor, zoals inbraak het gevangeniswezen voor te bereiden op privatisering, om zodoende in computersystemen, skimmen, (identiteits)diefstal, fraude en kosten te besparen. In hoeverre dit op korte termijn haalbaar is, moet bedreiging. Daarnaast zal ook het ‘multiservice concept’ de aandacht echter nog blijken. Ook zijn er initiatieven om particuliere beveiligers in blijven houden, vooral bij overnames. Voor de klant is dit potentieel sommige gemeentes de bevoegdheid te geven om bekeuringen op te een goede efficiencyslag om ondersteunende diensten vanuit één leggen op piekmomenten (zoals evenementen). ABN AMRO gaat facilitaire dienstverlener te ontvangen. Kerngegevens Websites Omzetgroei 2011: +2,5% Marktaandeel top-10 bedrijven: circa 70% www.beveiliging.nl Omzet per werknemer: circa EUR 47.000 Aantal bedrijven met 1-5 werkzame personen: www.vpb.nl Aantal arbeidsplaatsen: circa 32.000 85,3% www.securitymanagement.nl Marktaandeel top-3 bedrijven: circa 60% www.veb.nl ABN AMRO omzetverwachting 2012: 2,0%
 16. 16. beveiliging en opsporing 15Omzet beveiligingsbranche groeit met 2,5% in 2011 Bron: CBS▶▶ Na een teleurstellend 2010 (met een krimp in de omzet van 1,9%), 14% 12% is de omzet in 2011 weer goed hersteld met 2,5% groei, vooral 10% door volumegroei. De omzet zit echter nog steeds ver onder het 8% niveau van voor de crisis (2006 t/m 2008). 6% 4%▶▶ De toegenomen concurrentie heeft tot enige prijsdruk geleid. De 2% %-groei (j.o.j.) prijsverhoging over 2011 was minimaal (+0,9%), bijna anderhalf 0% -2% procentpunt onder de algemene inflatie van 2,3%. -4% -6% 2008-1 2009-1 2010-1 2006-1 2007-1 2009-2 2010-2 2007-4 2010-3 2007-3 2008-3 2011-1 2009-3 2006-3 2009-4 2006-4 2007-2 2010-4 2008-2 2008-4 2011-3 2006-2 2011-4 2011-2 Omzetgroei BBP-groei Mutatie prijs beveiliging en opsporingMarktmacht van de ‘Big Three’ blijft onaangetast Bron: Security Management▶▶ In de afgelopen vijf jaar is het aantal bedrijven in deze branche 60.000 Grootte bol = omzet (gestippelde circel = omzet 2009) explosief gestegen met circa 50%. 59.000 Trigion▶▶ Trigion, G4S en Securitas zijn de grootste beveiligingsbedrijven in 58.000 Nederland en blijven groeien. Zo nam op 1 januari 2012 Securitas 57.000 Sommatie: het bedrijf MPL Beveiligingsdiensten over. - ISS Sec. Services - NVD Beveiliging Securitas 56.000 - Intergarde▶▶ De top-3 heeft een marktaandeel van circa 60%. Het aandeel van - MPL Bev. diensten Omzet per fte - Randst Bewaking 55.000 - ANVD - Fair Groep de zeven beveiligingsbedrijven die daarna volgen is circa 10%. Dit G4S 54.000 betekent dat de overige 1.760 bedrijven een aandeel hebben van 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 Aantal fte 30%.Omzet per fte groeit in 2011 Bron: CBS, Heliview/VPB▶▶ Arbeid blijft de belangrijkste productiefactor in deze branche. 12% Ondanks de toename van het gebruik van technologie, blijft 10% beveiliging grotendeels mensenwerk. Personele kosten bedragen 8% meer dan 70% van de omzet. 6%▶▶ Door de scherpe daling in omzet in 2010 en een toename van het 4% 2% aantal arbeidsplaatsen, is de omzet per fte in 2010 sterk afgeno- 0% men. De gemiddelde omzet per werknemer ligt in 2011 op circa -2% EUR 47.000. -4% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Groei omzet Groei arbeidsplaatsenBeveiligingswetgeving in Nederland streng Bron: CoESS, ABN AMRO Sector Research▶▶ Een land met veel inwoners kent doorgaans veel beveiligings- 5 Strictheid van particuliere = niet streng Ierland beveiligingswetgeving: bedrijven en beveiligers. Land- en cultuurspecifieke eigenschappen 4 Portugal = medium Noorwegen = streng zorgen voor de uitzonderingen. Zo heeft het VK relatief veel beveili- Zweden = zeer streng Omzet per bedrijf (x 1 mln EUR) 3 gers, wat een direct gevolg is van de verhoogde kans op terreur in Belgie Italie Spanje Oostenrijk 2 dit land. Nederland Verenigd Koninkrijk Finland Zwitserland Duitsland▶▶ Italië heeft juist een relatief kleine beveiligingsbranche, terwijl 1 Denemarken Polen Frankrijk Polen, Ierland en Portugal een relatief grote dichtheid hebben. 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 De strictheid van wetgeving is in Europa streng tot zeer streng. Totale omzet 2010 (x 1 mln EUR) Grootte bol is ratio beveiligers/inwoners

×