Your SlideShare is downloading. ×

South-East Europe (Prezentarea generală a licitației adiționale)

279

Published on

South-East Europe (Prezentarea generală a licitației adiționale)

South-East Europe (Prezentarea generală a licitației adiționale)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
279
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Programul Transnațional Sud Estul Europei2007-2013Apelul suplimentar IEVP pentru partenerii din MoldovaChişinău, Republica Moldova23 aprilie 2013
 • 2. State Membre ale UE:Austria, Bulgaria,Grecia, Ungaria, Italia,Slovacia, Slovenia,RomâniaState non-membre aleUE:Albania, Bosnia şiHerţegovina, Croaţia,fosta RepublicăIugoslavă aMacedoniei, Serbia,Muntenegru, RepublicaMoldova, Ucraina(Italia şi Ucraina nuparticipă cu întregul lorteritoriu)Programul SEE 2007 – 2013
 • 3. P1. Facilitarea inovaţiei şi a antreprenoriatuluiP2. Protecţia şi ameliorarea calităţii mediuluiambiantP3. Sporirea accesibilităţiiP4. Dezvoltarea sinergiilor transaţionale pentrudomeniile de creştere durabilăDezvoltareatehnologiilor şi areţelelor de inovaţii îndomeniile specificeDezvoltarea mediilorfavorabile pentruantreprenoriatul inovativÎmbunătăţirea condiţiilorcadru şi pregătirea terenuluipentru inovaţieÎmbunătăţireamanagementului integratal apei şi prevenireariscului de inundaţiiÎmbunătăţireacapacităţii deprevenire ariscurilor de mediuPromovarea cooperăriiîn procesul degestionare apatrimoniului natural şia zonelor protejatePromovareaeficienţeienergetice şia resurselorÎmbunătăţirea coordonării înpromovarea planificării şi operăriipentru reţelele primare şi secundarede transportareDezvoltareastrategiilor deabordare a“decalajului digital”Îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru platformelemultimodaleAbordarea problemelor crucialecare afectează regiunilemetropolitane şi aşezările dinsistemul regionalPromovarea unui modelechilibrat al zonelor decreştere atractive şiaccesibilePromovarea utilizăriivalorilor culturalepentru dezvoltareSfere de IntervențieSfere de Intervenție
 • 4. Informaţii aferente programului
 • 5. Cum pot fi verificate conţinutul şi parteneriatele
 • 6. Axa prioritară 1 – Sfere de intervenţieAxa prioritară 1:Facilitarea procesuluiinovaţional şi aantreprenoriatuluiObiectivul este de afacilita procesulinovaţional,antreprenoriatul,economia cunoaşterii şi dea consolida integrarea şirelaţiile economice însfera de cooperare1.1. Dezvoltarea reţelelortehnologice şi inovaţionaledin diferite domeniiCooperarea tehnologică în domeniitehnologice specifice; concentrarea maimult asupra proceselor decât asupraproduselor1.2. Dezvoltarea mediuluipropice pentruantreprenoriatul inovativAbordarea deficitelor structurale, cuprecădere a celor din sectorulÎntreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM)cum ar fi lipsa accesului la cunoaştere,căile insuficiente spre piaţă, nivelulscăzut de internaţionalizare1.3. Sporirea condiţiilor-cadruşi pregătirea terenuluifavorabil pentru inovaţiiConsolidarea capacităţii mediuluiinovaţional la nivel de conducere şiorientarea conştiinţei publice cătreinovareAxa prioritară 1
 • 7. The Priority Axis 2Axa prioritară 2Axa prioritară 2:Protecţia şi ameliorareacalităţii mediului ambiantObiectivul constă în adepăşi constrângerileimpuse de barierelenaturale, a pronosticaviitoarele riscuri naturaleşi a implementa acţiunitransnaţionale comunepentru a proteja natura şioamenii2.1. Îmbunătăţireamanagementului integrat alapei şi prevenirea riscului deinundaţiiActivarea structurilor transnaţionale şi ainstrumentelor de management integratal apei şi de prevenire a riscurilor deinundaţie2.2. îmbunătăţirea capacităţiide prevenire a riscurilornaturale şi tehnologiceStructurile transnaţionale şisistemele/instrumentele de protejareîmpotriva riscurilor de mediu, elaborareapoliticilor de reducere a riscurilor şiimpacturilor asupra sănătăţii umane,biodiversităţii şi altor aspecte legate demediu2.3. Promovarea cooperării înprocesul de gestionare apatrimoniului natural şi azonelor protejateCooperarea şi transferul de competenţeîn domeniul gestionării patrimoniuluinatural; conştientizarea transnaţională apatrimoniului natural în calitate defactor de dezvoltare2.4. Promovarea eficienţeienergetice şi a resurselorCoordonarea şi transferul decompetenţe în domeniul politicilor cuprivire eficienţa energetică şi aresurselor, pentru a acoperi cerereacrescândă de energie şi consumul deresurseAxa prioritară 2
 • 8. The Priority Axis 3Obiective generaleAxa prioritară 3:ÎmbunătăţireaaccesibilităţiiPromovarea unui proces depregătire coordonatăpentru dezvoltarea reţelelorde acces; susţinere învalorificarea multi-modalităţilor3.1. Îmbunătăţirea coordonăriiîn promovarea, planificarea şioperarea pentru reţeleleprimare şi secundare detransportareAsigurarea instrumentelor şi a spaţiuluinecesar pentru promovarea, planificarea şioperarea coordonată, aferente reţelelorprimare şi secundare de transport.3.2. Dezvoltarea strategiilordepăşire a “decalajului digitalSprijinul iniţiativelor comune de a micşoradecalajul digital în rândul statelor şiregiunilor, în special în cazul în care eşeculpieţei este evident sau aşteptat3.3. Îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru platformelemultimodaleSprijin acordat platformelor multimodale şipromovarea mijloacelor alternative detransport (ex.: transportul feroviar saumaritim vs transportul terestru) dinperspectiva intereselor publiceAccesibilitate fizicăAccesibilitate virtualăAxa prioritară 3
 • 9. The Priority Axis 4Axa prioritară 4:Dezvoltarea sinergiilortransnaţionale pentrudomeniile de creşteredurabilăObiectivul constă în aimplementa strategiileintegrate pentru zonelemetropolitane şi aşezăriledin sistemul regional, aorienta eforturile în direcţiastructurilor policentrice însfera de programe şi autiliza valori culturalepentru o dezvoltaredurabilă4.1. Abordarea problemelorcruciale care afecteazăzonele metropolitane şisistemele de aşezări la nivelregionalDepăşirea conglomeratului de problemeeconomice, de mediu, sociale şi deconducere care afectează sistemele deaşezări la nivel regional4.2. Promovarea unui modelechilibrat al zonelor decreştere atractive şi accesibileValorificarea oportunităţilor pe care leoferă optimizarea structurilorpolicentrice relevante4.3. Promovarea utilizăriivalorilor culturale pentrudezvoltareIncluderea valorilor culturale ca parteintegrantă a domeniului programului înprocesele de planificare şi dezvoltareacentrelor urbane, a sistemului de aşezărila nivel de regiune şi a zonelor rurale dinpreajmăAxa prioritară 4
 • 10. Dimensiunea transnaţionalăCooperareatansfrontalierăCooperareatransnaţionalăCooperareainterregionalăPărţile interesate de la nivellocal/regionalAccent pe problemelelocale/transfrontaliereProiecte cu efect transfrontalierclarAccent pe o zonă geograficădelimitatăDomeniu de activitate comunConsolidarea zonei de cooperare,reducerea decalajelorImplicare naţională sporităProiect cu scop comun (care nuconstă în însumarea scopurilorparticulare sau naţionale)Integrată în strategiileregionale/naţionaleÎmbunătăţirea eficienţei politicilorde dezvoltare regionalăContribuie la modernizareaeconomică şi competitivitateasporită în EuropaPrin:- Facilitarea schimbului deexperienţă şi de cunoştinţe- Îmbinarea regiunilor mai puţinexperimentate cu cele maiavansate- Asigurarea transferului de bunepractici în programele de integrare
 • 11. Două faze: neintegrată şi integratăFaza integrată a programului ESEFonduri IEVP indisponibile Fonduri IEVP disponibilePropunerile de proiect IEVP iau parte în măsurăde 10% partneri (finanţaţi de partenerul FEDR),sau observatori (fără suport financiar):-Fără buget, fără responsabilităţi financiare;-Activităţi limitate;-Responsabil în faţa unui Partener Lider(raportare)Propunerile de proiect IEVP pot participa, la fazaintegrată,în calitate de parteneri financiari(gestionarea bugetului propriu):- Bugetul care urmează a fi gestionat departenerul IEVP, responsabilitate financiarăpentru contribuţia IEVP;-Activităţile IEVP alături de activităţileconsorţiului proiectului;-Responsabil în faţa unui Partener Lider şi aautorităţilor din cadrul Programului (Autoritateade Management/ Secretariatul Tehnic Comun)
 • 12. Care sunt rolurile în cadrul structuriiProgramuluiPartenerul Lider – responsabil de implementarea întregului proiect: deţineanumite responsabilităţi financiare pentru propunerile de proiect FEDR şi IAP În cazul IEVP, Partenerii Lideri nu au responsabilităţi financiare. Totuşipentru propunerile de proiect, FERD este obligat să raporteze în faţaPartenerilor Lideri, în mod oportun şi exact, activităţile efectuate;Comitetul de Monitorizare – principalul organ de decizie din cadrulProgramuluiAutoritatea de management, responsabilă de gestionarea şi implementareaprogramului în conformitate cu regulamentele relevanteSecretariatul Tehnic Comun sprijină Autoritatea de management înimplementarea şi coordonarea programuluiPunctele Naţionale de Contact reprezintă programul în statele partenere şiactivează în calitate de puncte naţionale de coordonare pentru implementareaprogramuluiExistă mai multe organisme în cadrul Programului, însă cele enumerate suntresponsabile de fondurile IEVP!
 • 13. Schema IEVPLucruri esenţiale care trebuie cunoscute: Programul SEE este un Program al FEDRÎn practică, acest fapt înseamnă că procedurile de aplicare şi selectare suntin conformitate cu regulile FEDRFondurile IEVP urmează regulile programului privind procedurile deaplicare şi selectare În cadrul contractării şi implementării, fondurile IEVP respectă regulile deacţiune externă (Ghidul practic al procedurilor de contractare pentru acţiunileexterne al CE, PRAG)În cazul unui apel suplimentar IEVP, prevederile menţionate mai sus semodifică în următoarele:Partenerii Lideri prezintă cererea în numele partenerilor IEVPSelectarea efectuată în conformitate cu regulile programului……dar Partenerii IEVP trebuie să completeze Cererea pentru acordarea Grantului
 • 14. Simulare de proiect•Partener Lider: Camera de Comerţ şi Industrie a României – “Transformarea Zonelor Urbaneîn Zone Rezistente în condiţii de Austeritate” (acronimul: MARIA )•Parteneriat: propunerea de proiect (PP) 1 a FEDR – Universitatea din Italia, PP2 a FEDR –Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Regionale al Ungariei, PP1 IPA – Universitatea dinMuntenegru, PP1 IEVP – Ministerul Economiei al Republicii Moldova•Toate PP sunt interconectate; Partenerul Lider este responsabil de asigurarea implementăriiîntregului proiectCare este diferenţa dintre PP ale FEDR şi IPA, pe de o parte şi PP IEVP, pe de altă partePartenerul Lider din România (PL RO) prezintă cererea în numele întregului parteneriat(procesul de prezentare a cererii)… darPP IEVP din Moldova trebuie să fie prezentat cu toate documentele suplimentare (motivul:regulamentul IEVP nealiniat la FEDR în măsura în care este prevăzut în regulamentele IPA)Proiectul MARIA este aprobat pentru finanţare de către Comitetul de Monitorizare(selectare)PL RO încheie contractul cu Autoritatea de Management, în numele PP FEDR şi IPA,PP IEVP încheie un contract separat de finanţare cu Autoritatea de Management (implementare)
 • 15. Apelul suplimentar IEVP•Apelurile suplimentare IEVP urmează regulile Programului•În practică, acest fapt presupune:•Partenerii Lideri din al 3-lea şi al 4-lea apel trebuie să prezinte setul dedocumente în numele partenerilor IEVPProcesele de evaluare şi de selectare urmează regulile Programului: :Verificare formalăVerificarea eligibilităţiiVerificarea calităţii•Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul Programului 3.1 pentru a luacunoştinţă cu procesele de evaluare şi selectare
 • 16. Apelul suplimentar IEVP•Asiguraţi-vă că fondurile IEVP solicitate sunt de cel puţin 100.000 euro (90%din bugetul total). În practică, acest fapt ar însemna că bugetul dvs. nu trebuie săfie mai mic de 111,111.11 euro.•10% din bugetul total constituie fonduri de cofinanţare şi urmează a fiasigurate de partenerul IEVP•Asiguraţi-vă că aţi prezentat Partenerului Lider toate documentele necesare!•Asiguraţi-vă că aţi completat corect formularul de cerere pentru acordareagrantului (a se completa de către PP IEVP)•Asiguraţi-vă că activităţile prezentate în formularul de cerere pentruacordarea grantului (completat de PP IEVP) este sincronizat cu formularul deaplicare al IEVP, completat de către Partenerul Lider•Activităţile din formularul de cerere pentru acordarea grantului (completat dePP IEVP) sunt descrise mai detaliat decât activităţile din formularul de cerereIEVP
 • 17. Apel suplimentar IEVP•Vă amintiţi de proiectul MARIA?•Proiectul MARIA a obţinut finanţare pentru că a întrunit toate cerinţele fixatede Program, precum şi cerinţele aferente Apelului de Propuneri•Partenerul Lider RO a lucrat intensiv cu PP IEVP– Ministerul Economiei al RM•Partenerul Lider RO a completat formulare de cerere - atrageţi atenţia asuprafaptului că activităţile partenerilor FEDR şi IPA sunt separate (din motive degestionare), însă activităţile trebuie să fie aliniate şi armonizate!Să presupunem că partenerii IEVP vor adera la proiectul MARIA prinintermediul acestui apel suplimentar•Partenerul Lider RO va completa formularul de aplicare IEVP doar pentruactivităţile IEVP (Partenerul Lider RO deja a completat formularul de aplicarecând a solicitat a 4-a rundă de finanţare)•Partenerul Lider RO menţine o legătură eficientă cu Ministerul•Ministerul desemnează o echipă de persoane experimentate şi, cel maiimportant, CARE ESTE DORNICĂ DE A LUCRA ŞI A ÎNVĂŢA
 • 18. Apel suplimentar IEVP•Partenerul Lider RO şi Ministerul se consultă reciproc, iar Ministerul esteinformat în detaliu despre activităţile aprobate în cadrul proiectului MARIA•Ministerul completează cererea pentru acordarea grantului, precum şianexele, conform activităţilor prevăzute în formularul de cerere.•Consultându-se cu Partenerul Lider RO, Ministerul poate adăuga câtevaactivităţi ulterioare, aliniate la proiectul de bază, care vor contribui la calitateaproiectului•Din partea sa, Ministerul trebuie să se asigure că formularul de cerere estecompletat corect•Din partea sa, Ministerul trebuie să se asigure că anexele la formularul decerere sunt completate corectCadrul Logic urmează formularul de cerere pentru acordarea grantului Bugetul este planificat în conformitate cu activităţile şi regulile Apelului dePropuneri•Din partea sa, Ministerul trebuie să asigure prezenţa tuturor documentelorjustificative•Din partea sa, Ministerul trebuie să asigure ca toate documentele să fieprezentate Partenerului Lider RO în termenul stabilit
 • 19. Apel suplimentar IEVP•Din partea sa, Partenerul Lider RO trebuie să asigure faptul ca formularul decerere IEVP să fie completat corect, iar activităţile prevăzute pentru partenerulIEVP (Ministerul RM) să fie aliniate la proiectul general•Partenerul Lider RO trebuie să asigure faptul că, în prealabil, au fostdesfăşurate consultaţii cu consorţiul proiectului şi că a fost obţinut acordulconsorţiului de a implica Ministerul RM (DECLARAŢIA PARTENERULUI LIDERCU PRIVIRE LA INCLUDEREA ÎN PARTENERIAT A PARTENERULUI(RILOR)IEVP DIN REPUBLICA MOLDOVA)•Partenerul Lider RO asigură faptul ca documentele să fie expediate cătreSecretariatul tehnic comun, în termenul stabilit.

×