Rolul infrastructurii calităţii însporirea potenţialului deexport al ÎMMAna ŢurcanInstitutul Naţional de Standardizare
Rolul statuluiUn stat actual urmărește obiectivul fundamental deprotecție al cetățenilor, în calitatea lor deconsumatori, ...
În contextul realizării obiectivelor menţionate statul:- prin adoptarea actelor normative stabileştecerinţe față de produs...
Poziția pe piață a întreprinderii este determinată denivelul de competitivitate al produselor care le oferă.Competitivitat...
• preţul produsului(dacă un produs satisface o anumită necesitate aconsumatorilor, acesta va fi ales dacă preţul este mai ...
Cadrul normativ stabilește calitățile obligatorii ale produselor, calitățicare urmează să asigure securitatea consumatorul...
Pentru a realiza angajamentele față de OrganizațiaMondială a Comerțului și a armoniza legislațianațională cu cerințele Uni...
Statele dezvoltate pentru asigurarea acestor obiective au creatinstituții responsabile de:1) standardizare şi reglementare...
Standardele ajută întreprinderile să depăşeascăbarierelor tehnice în calea comerţului.Standardele:- contribuie la mărirea ...
Ce este un standard ?Analiza experienţei pe plan mondial a demonstrat că una dincăile cele mai rezonabile pentru asigurare...
Ce este un standard ?• Standardele sunt instrumente de reglare a pieţii, accesibilepartenerilor economici. Prin fixarea un...
Promovarea produselor pe piețele externeSuportul statului în susținerea exporturilor esteunul general și ține de politici,...
Diferențele specifice dintre piața Republicii Moldova și a UniuniiEuropene:• Calitatea competitorilor – experiența de acti...
CE REPREZINTĂ UN SISTEMDE MANAGEMENT?Un sistem de management reprezintă o serie de procese,proceduri, structuri, resurse u...
Instrumente şi tehnici adiţionalepentru asigurarea calităţii- Sistem de Management al Calităţii (SMC) conform SM SR EN ISO...
Avantaje oferite de sistemele demanagement al calităţii SM SR ENISO 9001:2011- Simplifică administrarea întreprinderii;- A...
Avantaje oferite de sistemele demanagement al siguranţei produseloralimentare SM SR EN ISO 22000:2006- Prevede evaluarea c...
Avantaje oferite de sistemele demanagement al energiei SM ISO50001:2012Acest standard:- Oferă organizaţiilor stabilirea si...
Vă mulţumesc pentru atenţie!“Puteţi să nu faceţi acest lucru.Nimeni nu vă obligă să supravieţuiţi”Dr. W. Edwards Deming
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rolul infrastructurii calităţii în sporirea potenţialului de export al ÎMM

809 views

Published on

Rolul infrastructurii calităţii în sporirea potenţialului de export al ÎMM

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
809
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
59
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Standardele şi reglementările tehnice reprezintă acte, care stabilesc cerinţele minime față de calitățile produselor și serviciilor.Cerinţele asigură inofensivitatea produselor, astfel asigură securitatea consumatorului, și descriu calitățile produselor, respectiv asigură utilitatea maximă a acestuia. În acest mod consumatorului îi este asigurat dreptul de a cheltui eficient sursele financiare. Reglementările tehnice exprimă limitările și/sau constrîngerile pentru un produs preconizat a fi fabricat sau plasat pe piaţă.MetrologiaInstitutul Naţional de Metrologie are misiunea de a asigura uniformitatea, exactitatea şi trasabilitatea măsurărilor în Republica Moldova prin menţinerea, dezvoltarea şi perfecţionarea Bazei Naționale de Etaloane.Funcţiile de bază ale INM sunt următoarele :- Implementarea la nivel naţional a politicii în domeniul metrologiei;- Asigurarea trasabilităţii rezultatelor măsurărilor prin realizarea comparării bazei naţionale de etaloane la nivel regional şi internaţional; - Menţinerea etaloanelor naţionale şi a celor de referinţă, conservarea şi transmiterea unităţilor de măsură legale;- Oferirea serviciilor de încercări de aprobare de model a mijloacelor de măsurare, etalonări şi verificări metrologice în domeniu reglementat;- Consultarea în domeniul metrologiei legale şi în aspectele tehnice ale metrologiei, organizarea cursurilor de instruire şi perfecţionare în domeniul metrologiei;Organizarea lucrărilor de cercetare în scopul modernizării etaloanelor naţionale şi de referinţă;Încercările sunt operaţiuni exercitate în laboratoare asupra produselor.Scopul este determinarea valorilor de facto ale parametrilor sau caracteristicilor, care sunt stabilite ca obligatorii (în reglementări tehnice) pentru plasare pe piaţă.La încercări se aplică metodele definite în standarde.Certificarea conformităţii este o procedură de verificare prealabilă (pre-market) a conformităţii produsului cu cerinţele din reglementarea tehnică sau din standard, sub aspectul inofensivităţii şi calităţii acestuia.Numărul de parametri verificaţi la certificare este determinat de aceleaşi standarde sau reglementări tehnice.Supraveghereapieţeiasigurăplasareapepiaţă a produselorsigureşiconformecerinţelordeclarateşiprescriseînstandardeşireglementăritehnice.
 • InterconexiuneaStandardizării cu toateelementele MSTQ:• Calitateaesteobţinutăprinfabricareaşitestareaproduselor, folosindstandardeleadoptatepentruprodusele respective.•  Standardeleconexeconferăproduselor (care se fabricăconfomacestorstandarde) prezumţiaconformităţii cu reglementăriletehniceaplicabile.•  Metrologiaoferăservicii care asigurăuniformitatea, corectidudineaşiexactitateamăsurărilor a echipamentului (utilajului) folositîncadrultestării conform standardelorpentrumetode de încercări.• Încercărilesuntefectuateîncadruluneireţele de laboratoareacreditate, care funcţioneazăînconformitate cu cerinţeleprescriseînstandardele de referinţă.Standardizarea din Republica Moldova, în mod similar cu standardizarea europeană şi internaţională, îşi axează activitatea pe următoarele coordonate:- aprobarea (şi anularea) standardelor europene şi internaţionale ca standarde naţionale;- oferirea de consultaţii în domeniul standardizării;formarea profesională în domeniul standardizării şi al calităţii.Urmărind vectorul de preluare a practicii europene, în RM se continuă adoptarea standardelor europene şi internaţionale.Astfel la momentul actual, de către ONS, au fost adoptate în calitate de naţionale cca 4500 standarde europene EN, iar pentru anul 2013 sunt planificate pentru adoptare cca 2000 standarde EN.
 • În concluzie,Toate elementele infrastructurii calităţii contribuie substanţial la sporirea competitivităţii ÎMM prin impunerea dezvoltării permanente a produselor şi serviciilor oferite asigurînd astfel atît dezvoltarea personalului cît şi utilizarea eficientă a capacităţilor întreprinderii.Astfel, considerăm că doar prin deschidere şi interacţiune se poate ajunge la o dezvoltare social-economică aşteptată. Şi în acest sens INS poate oferi asistenţa de care au nevoie deopotrivă consumatorii şi furnizorii de produse şi servicii prin oferirea de maxim suport și siguranță legală pentru buna lor funcționare, fie pe piața locală, fie pe cele externe. Astfel, eforturile entităţilor din cadrul infrastructurii calităţii sunt îndreptate spre:a) menţinerea nivelului echilibrat al cerinţelor obligatorii cu referire la protecţia consumatorilor şi dezvoltarea mediului de afaceri;b) neadmiterea plasării pe piaţă a produselor neconformesau periculoase;c) asigurarea eficienţei mecanismelor de verificare/control;d) asigurarea proporţionalităţii măsurilor aplicate faţă de riscurile posibile;e) menţinerea nivelului înalt de informare al consumatorilor.
 • Rolul infrastructurii calităţii în sporirea potenţialului de export al ÎMM

  1. 1. Rolul infrastructurii calităţii însporirea potenţialului deexport al ÎMMAna ŢurcanInstitutul Naţional de Standardizare
  2. 2. Rolul statuluiUn stat actual urmărește obiectivul fundamental deprotecție al cetățenilor, în calitatea lor deconsumatori, totodată urmărind și liberalizareaactivității de întreprinzător. Asta înseamnăcompanii viabile, locuri de muncă stabile și bineremunerate, taxe în bugetul de stat.Acest echilibru, în statele dezvoltate, este realizatprin crearea unui cadrul normativ și legal, şi ainstituțiilor care să asigure funcționalitatea lui.
  3. 3. În contextul realizării obiectivelor menţionate statul:- prin adoptarea actelor normative stabileştecerinţe față de produse și servicii;- tot prin actele normative stabilește proceduri deverificare, încercare și creticifcare a produselor șiserviciilor;- constituie instituții responsabile deimplementarea și monitorizarea respectăriiprevederilor cadrului legal-normativ.Rolul statului
  4. 4. Poziția pe piață a întreprinderii este determinată denivelul de competitivitate al produselor care le oferă.Competitivitatea întreprinderii este determinată deeficiența ei.Eficiența este caracterizată de capacitatea dereducere și menținere la un nivel minim posibil acheltuielilor necesare pentru realizareaprodselor, fără afectarea calităților acestora.În competiția de pe piață nivelul de competitivitate alîntreprinderii este determinat următorii factori:Rolul întreprinderilor
  5. 5. • preţul produsului(dacă un produs satisface o anumită necesitate aconsumatorilor, acesta va fi ales dacă preţul este mai mic decît celal concurenţilor)• calitatea produsului(dacă produsul oferit consumatorilor la acelaşi preţ este de ocalitate mai bună decît cel al concurenţilor, atunci va fi preferat decătre consumatori)• raportul calitate/preţ(acest factor poate deveni determinant în cazul în care pe piaţăsunt prezente produse de calitate înaltă, la un preţ mai mic decîtla concurenţi)Rolul întreprinderilor
  6. 6. Cadrul normativ stabilește calitățile obligatorii ale produselor, calitățicare urmează să asigure securitatea consumatorului și să satisfacăașteptările lui de la produs.Cadrul normativ transformă produsul în unul util.Pe o astfel de piață consumatorul alege produsele utile, caresatisfac așteptările lui, după care compară prețurile lor.Factorul ”cheie” este ”calitatea”.Atunci cînd calitățile produsului nu corespund prevederilor normativeacesta nu poate fi plasat pe piață, indiferent de nivelul deatractivitate a prețului.Pe o piață sigură consumatorul este informat și alege produsul cucel mai avantajos raport calitate/preț.Rolul întreprinderilor
  7. 7. Pentru a realiza angajamentele față de OrganizațiaMondială a Comerțului și a armoniza legislațianațională cu cerințele Uniunii Europene, dar șipentru a asigura sporirea competitivitățiiproducătorilor autohtoni și a proteja drepturileconsumatorului, Guvernul Republicii Moldova aaprobat Concepţia infrastructurii calităţii înRepublica Moldova, MSTQ.(HG nr. 859 din 25.08.2006)Infrastructura calităţii
  8. 8. Statele dezvoltate pentru asigurarea acestor obiective au creatinstituții responsabile de:1) standardizare şi reglementare tehnică – pentru stabilirea cerinţelorfață de produse și servicii;2) metrologie – pentru asigurarea exactităţii, corectitudinii șiuniformității măsurărilor;3) încercări – pentru verificarea în laboratoare a calităților produselor;4) certificare – pentru atestarea conformităţii produselor pînă laplasarea pe piaţă;5) acreditare – verificarea competenţei laboratoarelor de încercări şi aorganismelor de certificare;6) supraveghere a pieţei – pentru supravegherea şi controlulproduselor plasate pe piaţă.Infrastructura calităţii
  9. 9. Standardele ajută întreprinderile să depăşeascăbarierelor tehnice în calea comerţului.Standardele:- contribuie la mărirea eficienţei procesului de producţie(standarde de sisteme de management);- facilitează comunicarea (standarde de terminologie);- asigură transparenţa pieţei (TBT);- îmbunătăţesc calitatea (standarde de specificaţii tehnice);- asigură compatibilitatea (interschimbabilitatea) bunurilorfabricate de diferiţi producători.Infrastructura calităţii
  10. 10. Ce este un standard ?Analiza experienţei pe plan mondial a demonstrat că una dincăile cele mai rezonabile pentru asigurarea unei creşteripermanente a nivelului calităţii produselor şi competitivităţiilor este de a apela la standarde, care oferă avantaje deosebit deimportante în special prin obţinerea unei mai bune adaptări aproduselor în scopurile pentru care ele sînt destinate, deasemenea prin prevenirea apariţiei barierelor în caleacomerţului
  11. 11. Ce este un standard ?• Standardele sunt instrumente de reglare a pieţii, accesibilepartenerilor economici. Prin fixarea unor reguliclare, standardele sunt documente care oferă răspunsurimultiple problemelor tehnice şi comerciale care apar frecventîn relaţiile dintre partenerii de afaceri.• Pentru mediul de afaceri, standardele ajută la crearea unuilimbaj comun pentru comerţ, ele ajută la asigurarea faptuluică bunurile şi serviciile au aceeaşi calitate oriunde ele s-arproduce, astfel asigurînd compatibilitatea componentelor şiinteroperativitatea reţelelor, contribuind la reducereacosturilor de producţie şi de depozitare.
  12. 12. Promovarea produselor pe piețele externeSuportul statului în susținerea exporturilor esteunul general și ține de politici, legi, actenormative, acorduri interstatale, acțiuni deeliminare a barierelor tehnice, etc.Promovarea produselor pe piețele externe, caacțiune, trebuie să fie gîndită, inițiată și finanțatăde către producători și partenerii lor comerciali.Statul trebuie să demonstreze o poziție imparțială șisă trateze egal toți competitorii de pe piață.Infrastructura calităţii
  13. 13. Diferențele specifice dintre piața Republicii Moldova și a UniuniiEuropene:• Calitatea competitorilor – experiența de activitate, utilizareatehnicilor eficiente de administrare și producere, structuriorganizatorice flexibile, echipe instruite și receptive la inovații;• Calitatea supravegherii pieții – instituții cu experiență, custructuri adaptate la condițiile pieții, cu specialiști instruiți, cutehnici de supraveghere inteligentă a pieții orientate spredisconfortarea minimă a întreprinzătorilor, cu capacități dereacționare promptă la petiții și cu instrumente clare de stopare acomercializării produselor neconforme, cu capacități tehnice destocare și prelucrare rapidă a informației, cu căi de comunicareinterinstituționale funcționale;• Calitatea consumatorului – bine informat despre drepturilesale, bun cunoscător al modului de informare despre calitățileproduselor, pragmatic, orientat clar spre produse utile.Infrastructura calităţii
  14. 14. CE REPREZINTĂ UN SISTEMDE MANAGEMENT?Un sistem de management reprezintă o serie de procese,proceduri, structuri, resurse utilizate de către oorganizaţie cu scopul de a realiza acele sarcini care duc laatingerea obiectivelor propuse.
  15. 15. Instrumente şi tehnici adiţionalepentru asigurarea calităţii- Sistem de Management al Calităţii (SMC) conform SM SR EN ISO 9001:2011 - Sisteme de management al calităţii – Cerinţe- Sistem de Management de Mediu (SMM) conform SM SR EN ISO14001:2006 - Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare- Sistem de Management al Sănătăţii şi Securității Ocupaționale (SMSSO)conform SM SR OHSAS 18001: 2011 - Sisteme de management al sănătăţiisi securității ocupaționale- Sistem de Management al siguranței alimentelor (FSMS) conform SM SR ENISO 22000:2006 - Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințepentru orice organizație din lanțul alimentar- Sistem de Management al securității informației (SMSI) conform SMV ISO/CEI 27001:2011 - Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sisteme demanagement al securității informației. Cerințe- Sistem de Management al energiei (SME) conform SM ISO 50001:2012 -Sisteme de management al energiei. Cerințe si ghid de utilizare
  16. 16. Avantaje oferite de sistemele demanagement al calităţii SM SR ENISO 9001:2011- Simplifică administrarea întreprinderii;- Ajută la elaborarea unui model organizatoricmaximal eficient, capabil să asigure producerea cuconsumuri minime;- Prevede o distribuire clară a sarcinilor ce duce sprediminuarea riscului de apariţie a conflictelor interneşi exclude pierderi cauzate de rebut;Acestea sunt „ingredientele” unei întreprinderieficiente, capabile să obţină un produs de calitate la unpreţ competitiv
  17. 17. Avantaje oferite de sistemele demanagement al siguranţei produseloralimentare SM SR EN ISO 22000:2006- Prevede evaluarea capabilităţii proceselor;- Asigură identificarea în timp util aneconformităţilor;- Permite identificarea riscurilor securităţiialimentare;- Contribuie la diminuarea costurilor referitoare larisipă/rebuturi.
  18. 18. Avantaje oferite de sistemele demanagement al energiei SM ISO50001:2012Acest standard:- Oferă organizaţiilor stabilirea sistemelor şi proceselornecesare pentru îmbunătăţirea performanţei energetice;- specifică cerinţele aplicabile pentruaprovizionarea, utilizarea şi consumul deenergie, inclusiv pentru:• măsurarea• documentarea şi raportarea• operarea• proiectare şi achiziţii publiceStandardul SM ISO 50001:2012 este aplicabil pentrutoate organizaţiile.
  19. 19. Vă mulţumesc pentru atenţie!“Puteţi să nu faceţi acest lucru.Nimeni nu vă obligă să supravieţuiţi”Dr. W. Edwards Deming

  ×