Pp lekts 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Pp lekts 1

on

 • 226 views

 

Statistics

Views

Total Views
226
Views on SlideShare
226
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pp lekts 1 Pp lekts 1 Presentation Transcript

 • Лекц – 15
 •  File -> New командаар дээрх харилцах цонх гарч ирнэ.
 •  Blank and recent – шинэ илтгэл танилцуулга бэлтгэхэд бэлэн болгоно.  Installed Template – бэлэн илтгэлийн загваруудаас сонгох боломжтой.  Installed Theme танилцуулгын боломжтой. – ерөнхий өөрийн илтгэл хэлбэрийг сонгох
 •  Home -> Layout командаар илтгэл танилцуулгын ерөнхий сонгоно. бүтцийг
 •  Design цэсний Themes хэсэгт тухайн слайдын суурь өнгө болон загварыг тодорхойлж өгнө.
 • Èëòãýë, òàíèëöóóëàãà áýëòãýõ ¿åä çóðàã äèàãðàìì, ýìáëåì çýðãèéã èëòãýëèéí õóóäàñ á¿õýíä àøèãëàõ øààðäëàãà ãàðàõàä õóóëàõ êîìàíäààñ õóâèëàõ êîìàíäûã àøèãëàñàí íü èë¿¿ õÿëáàð áàéäàã. Õóâèëàõ îáúåêòèéã ñîíãîíî. Ctrl+D òîâ÷ëóóðóóäûã äàðíà
 •  Home -> New Slide -> Duplicate slide – идэвхитэй слайдыг хуулах   Home -> New Slide – шинэ слайд нэмэх Inser t -> Symbol – тусгай тэмдэгт оруулна
 • Èëòãýëèéí õóóäàñíû ºíãèéã ººð÷ëºõ人 Design öýñíèé Background style êîìàíäûã ñîíãîíî Apply to All - ñîíãîñîí ºíãèéã á¿õ èëòãýëèéí õóóäñàíä òîõèðóóëíà.
 • Èëòãýë áýëäýæ áàéõ ÿâöàä Text Box ãýõ ìýò îáúåêò¿¿ä èõ õýðýãëýãääýã ó÷ðààñ Home öýñíèé Replace -> Replace Font êîìàíäààð ¿ñãèéí ôîíòûã íýãýí çýðýã ººð÷èëæ áîëäîã.
 • Èëòãýëèéí õóóäàñíû õýìæýýã òîõèðóóëàõ öîíõ. Design öýñíèé Page Setup Design öýñíèé Slide Orientation командаар тухайн слайдын байрлалыг тохируулна.
 • Insert öýñíèé New Slide -> Reuse Slides êîìàíäûã ñîíãîíî. Ингэхэд дэлгэцийн баруун талд Reuse Slides цонх нэмэгдэнэ. Энд байрлах Browse товчийг ашиглан файлаас өмнө бэлтгэсэн байсан оруулахыг хүссэн илтгэлээ сонгоно. илтгэлүүдээс
 • Оруулж ирсэн илтгэлээс бүх слайдыг оруулж болохоос гадна аль нэг слайдыг нь сонгон оруулах боложтой. Оруулах гэж буй слайд дээр гарч ирэх шуурхай цэснээс Insert Slide зөвхөн сонгосон оруулна. командаар слайдыг
 • Insert All Slide командаар бүх слайдыг оруулна Apply Theme to All Slides – командаар бүх слайдын хэлбэрийг оруулна. Apply Theme to Selected Slides – сонгогдсон командаар слайдын хэлбэрийг оруулна.
 • Home öýñíèé New Slide -> Slide from Outline - êîìàíäûã ñîíãîíî.
 • Insert öýñíèé Chart êîìàíäûã ñîíãîíî. ¯¿ñýõ õ¿ñíýãòèéí ºãºãäëèéã ººðò øààðäëàãàòàé ºãºãä뺺ð ñîëèíî. Ãðàôèê õ¿ñíýãòýíä áóé ºãºãäºëòýé õàðãàëçàí ººð÷ëºãäºíº. Хүснэгт MS EXCEL програм дээр харагдана.
 • Insert öýñíèé Table êîìàíäûã ñîíãîíî.
 • Áýëýí áîëñîí èëòãýë áîëîí òàíèëöóóëàãûã ýðýìáýëæ õàðóóëàõ íü ¿ç¿¿ëýí áýëòãýõ ¿åä ÷óõàë ¿¿ðýãòýé áàéäàã. Ó÷èð íü äýýðõè àæèëëàõ äàðààëàë òîãòîîãääîã. ýðýìáýýð ¿ç¿¿ëýíãèéí
 • Èëòãýë¿¿äèéã õîîðîíä íü õîëáîõäîî ¿éëäëèéí òîâ÷ëóóð àøèãëàõûí òóëä: Insert -> Shapes -> Action Button хэсгээс үлйдлийг товчийг сонгож ашèãëàíà.
 • Custom - èëòãýã÷ ººðºº òîõèðóóëíà Previous ºìíºõ èëòãýë ð¿¿ õîëáîõ Return - áóöàõ ¿éëäëèéã ã¿éöýòãýõ Next - äàðààãèéí èëòãýë ð¿¿ õîëáîõ Document - õîëáîãäîõ èëòãýëèéí íýðèéã ºãíº End - èëòãýëèéã òºãñãºõ òîâ÷ëóóð Help - òóñëàìæ àâàõ òîâ÷ëóóð Beginning - èëòãýëèéí ýõëýë ð¿¿ î÷èõ Sound - èëòãýëèéã äóó àâèàòàé õîëáîõ Movie - èëòãýëèéã êèíî õàëüñòàé õîëáîõ Information-ìýäýýëýë àâàõ òîâ÷ëóóð Home - ¿íäñýí èëòãýë ð¿¿ î÷èõ
 • Èëòãýëèéí õóóäñàíä ¿éëäëèéí òîâ÷ëóóðûã áàéðëóóëñàí áîë íýýãäýõ õàðèëöàõ öîíõîíä õîëáîõ èëòãýëèéã çààæ ºãíº. Hyperlink to ñîíãîëòûã ñîíãîæ áýëýí áàéãàà àëü íýã èëòãýëèéã ñîíãîíî.
 • Run ñîíãîæ Program ñîíãîëòûã áýëýí ïðîãðàìì àæèëëóóëæ áîëíî. Play Sound ñîíãîëòûã ñîíãîæ äóó ÷èìýý îðóóëíà.
 • Last Show - Ñ¿¿ë÷èéí èëòãýë First Show - Ýõíèé èëòãýë End Show - Òºãñãºëèéí èëòãýë Slide - Èëòãýëèéí äóãààð íýð ñîíãîíî Other PP Presentation - ªºð õàâòàñ, äèñêýí èëòãýëèéã ñîíãîõ äýýðõèé
 • Mouse Click - ¿éëäëèéí òîâ÷ëóóð äýýð õóëãàíààð äàðàõ ¿åä ººð èëòãýëòýé õîëáîãäîíî Mouse Over - õóëãàíààð çààõ ¿åä ººð èëòãýëòýé õîëáîãäîíî
 •  Үүний тулд Slide Show -> From Beginning командыг сонгоно. Энэ команд нь слайдыг үргэлж эхнээс нь харуулна. F5 дарж бас болно.  Slide Show -> From Current Slide – командаар тухайн идэвхитэй байгаа слайдаас харуулна. Shift + F5 дарж бас болно. эхлэж
 •  Home -> Reset команд нь тухайн идэвхитэй байгаа слайдын форматыг нь анхны хэлбэрт оруулна.  Home -> Delete командаар тухайн идавхитэй байгаа слайдыг илтгэлээс устгана.