• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Exercise Stress Testing_Padkao T
 

Exercise Stress Testing_Padkao T

on

 • 7,696 views

เอกสารประกอบการสอนวิชา 654121 หัวข้อ "Exercise Stress Tesing" โดย อ.ทัศวิญา พัดเกาะ ...

เอกสารประกอบการสอนวิชา 654121 หัวข้อ "Exercise Stress Tesing" โดย อ.ทัศวิญา พัดเกาะ นิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 2 วันที่ 02/07/2010

Statistics

Views

Total Views
7,696
Views on SlideShare
7,696
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
156
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Exercise Stress Testing_Padkao T Exercise Stress Testing_Padkao T Presentation Transcript

  • Tadsawiya Padkao, PT, M.Sc. School of Allied Health Sciences Naresuan University (Phayao Campus) Padkao T 1
  • วัตถุประสงค์การเรียนรู้ • อธิบายวัตถุประสงค์การตรวจวัดสมรรถภาพของปอดและหัวใจโดยใช้การออกกาลัง กายได้ • อธิบายประเภทการตรวจวัดสมรรถภาพของปอดและหัวใจโดยใช้การออกกาลังกายได้ • อธิบายวิธีการวัดสมรรถภาพปอดและหัวใจโดยใช้การออกกาลังกายแต่ละวิธีได้ • อธิบายข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวังในการทดสอบสมรรถภาพปอดและหัวใจโดยใช้การ ออกกาลังกายได้ • ประเมินผู้ถูกทดสอบก่อนการทดสอบวัดสมรรถภาพปอดและหัวใจโดยใช้การออกกาลัง กายได้ • อธิบายค่าที่ใช้ในการตรวจวัด แปลผล และสรุปผลการตรวจวัดสมรรถภาพปอดและ หัวใจโดยใช้การออกกาลังกายได้ • เลือกใช้วิธีการตรวจวัดสมรรถภาพปอดและหัวใจโดยใช้การออกกาลังกายได้เหมาะสม กับปัจจัยที่ต้องการวัด Padkao T 2
  • Introduction Exercise ↑Metabolism ↑Cardiopulmo nary work The muscles contraction ↑O2 transport to appropriates the work load exercising (exercise) muscles * Exercise = Stressor of Cardiovascular and Respiratory Systems Exercise is limited by dyspnea/fatigue/chest pain if a person has some the systems abnormalities. Padkao T 3
  • Test of Cardiopulmonary Endurance • Maximal O2 uptake or maximal O2 consumption (VO2max) is a valid mean of determining a person’s MAXIMAL AEROBIC POWER. It is first choice in measuring to assess a person’s cardiopulmonary fitness. • VO2max test measure the actual oxidative capacity of the individual. Padkao T 4
  • Maximum O2 Uptake (VO2max) Ideally, any test of VO2max should meet at least the following general requirements: 1. The exercise must involve large m. groups. 2. The work rate must be measurable and reproducible. 3. The test conditions must be such that the results are comparable and reproducible. 4. The test must be tolerated by any healthy individual. 5. The mechanical efficiency (skill) required to perform the task should be as uniform as possible in the population to the tested Padkao T 5
  • Methods of Testing VO2max • DIRECT Maximal (exhaustive) graded exercise: with direct VO2 measurement • INDIRECT Submaximal exercise: without direct VO2max measurement  Prediction of VO2max using nomogram or equation Assumptions: such as a linear relationship between HR, VO2max and work capacity Padkao T 6
  • Criteria used to indicate the attainment of VO2max • Oxygen uptake (VO2) reaches a plateau and does not increase with further increase in work load. • Heart rate is equal to age related maximum (220-age) ± 10 beats/min • Respiratory exchange ratio greater than 1.10 • Volitation exhaustion • Blood lactate levels of 90 to 100 mg/dl (10.1 to 11.2 mM/L) in young adult Padkao T 7
  • Objectives of Exercise Stress Test • Diagnose and Assess Severity of Disease • Evaluate Functional Capacity such as guild to select athletics, predict a competition • Evaluate Treatment such as drug using, OR, diet control • Plan an Exercise Prescription Padkao T 8
  • Type of EST 1. Progressive Multistage Test or Graded Exercise Test: แบบเพิ่มงานเป็นขั้นๆ - คือ การเพิ่มงานของการออกกาลังกายเป็น ขั้นๆ ทุกๆ ระยะเวลาที่กาหนด - อาจเพิ่มจนถึงค่าสูงสุดที่บุคคลนั้นทาได้ เพื่อ หาค่าการใช้ออกซิเจนสูงสุด (Maximal Oxygen Consumption: VO2max) ใช้วิเคราะห์ความสามารถ Padkao T 9
  • Type of EST 2. Steady-state test: แบบงานคนที่ - เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพของวิธีการรักษา ที่ให้กับผู้ป่วย หรือ การให้ยาต่อความสามารถใน การออกกาลังกาย ใช้วิเคราะห์ผลวิธีการ/การรักษา Padkao T 10
  • Characteristics of the Exercise Workload  Work = Force x Displacement (W=F*S) unit: kilopond-meters (kpm) 1 kpm = งานที่ใช้ในการเคลื่อนมวล 1 kg ระยะทาง 1 m  Power = Work /Time (P=W/t) unit: kpm/min, watt  Energy: แสดงค่าเป็น VO2 หรือ METs 1 MET = 3.5 mLO2/min/kg Target Heart Rate = (220 – Age) x 0.85 , unit = beat/min Padkao T 11
  • EST Protocols • Treadmill Test • Bicycle Ergometer Test • Arm-Crack Ergometer Test • Stepping Test • Time Walk Test Padkao T 12
  • How to select these tests Depend on: - The clinical question being asked - Available equipment - Having a facility that is able to manage the test protocols - Activity or exercise that will do in the future Padkao T 13
  • Padkao T 14
  • Treadmill Test • Treadmill test is a test (sometimes called the exercise treadmill test or exercise test) in which a continuous electrocardiogram (ECG or EKG) recording of the heart is made as the patient performs increasing levels of exercise on the treadmill which is tilted to produce the effect of going up a small hill. • Treadmill test provides a more common from of physiologic stress (e.g. walking) in which subject are more likely to attain a slightly higher VO2max and peak HR than cycle ergometer testing. Padkao T 15
  • Treadmill Test Protocols • Naughton; Best for deconditioned person • Balk; Best for normal, inactive person • Bruce; Best for active, young person • Each protocol has advantage and disadvantages. For example: Bruce protocol – benefits to ischemic ECG responses and means the person must tolerate the increased exercise level Padkao T 16
  • Padkao T 17
  • For detect: - Exercise capacity: VO2 max , work rate maximum - Cardiovascular function: oxygen pulse, aerobic threshold - Ventilatory function: ventilator reserve, maximum RR - Gas exchange: dead space ventilator, oxyhemoglobin saturation Padkao T 18
  • Exercise Testing: Bruce Treadmill Test  เป็นการหาค่า VO2max  มีขั้นตอนดังนี้ 1. ให้ผู้ทดสอบวิ่งบนลู่วิ่ง โดยใช้โปรแกรม Bruce Protocol จนไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ 2. ทาการวัดเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดมาใช้ในการหา Predicted VO2max VO2max = Maximal O2 consumption มีหน่วยเป็น ml/kg*min t = เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด มีหน่วยเป็น min Gender = เพศ: ชาย = 1 , หญิง = 2 Padkao T 19
  • Padkao T 20
  • Bicycle Ergometer Test • The term “ergometry” stems from the Greek “ergon” (work), and “metron” (measurement) • Cycle ergometer is portable and less expensive. • Upper body movement is minimal – easier to measure exercise heart rate and blood pressure • More applicable for measuring cycling performance • However, many people may not be accustomed to cycling – muscular fatigue may occur prematurely – fail to reach true maximum cardio output on max cycle test – 10 - 15% underestimation of true VO2 max Padkao T 21 YMCA
  • Bicycle Ergometer Test • 2 most common ergometer:  Electrical braked ergometer: preselected power output remains fixed within a range of pedaling frequencies  Weight-load, friction-type ergometer: power output relates directly to friction resistance and pedaling rate • Power output expressed in kg·m/min or watt (1 watt = 6.12 kg·m/min) YMCA Padkao T 22
  • Exercise Testing: Astrand-Rhyming Cycle Ergometer Test • Single-stage test & Constance work rate in 6 min ergometry exercise. • Levels of workload are separated: 1. Male – Unconditioned: 50 -100 watts (300-600 kg·m/min) 2. Male - Conditioned: 100 – 150 watts (600 – 900 kg·m/min) 3. Female – Unconditioned: 50 – 70 watts (300 – 400 kg·m/min) 4. Female – Conditioned: 75 – 100 watts (450 – 600 kg·m/min) Padkao T 23
  • วิธีปฏิบัติ • Pedaling at 50 revolution per minute (rpm) in 6 min • Target HR 125 – 170 beats/min at the 5th and 6th minutes • ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจนาทีที่ 5 และ 6 เพิ่มขึ้นไม่ต่างกันหรือต่างกันไม่ เกิน 5 ครั้งต่อนาที ให้หยุดการทดสอบและนาค่าอัตราการเต้นที่ได้ไปแทน ค่าใน Astrand-Rhyming nomogram เพื่อหาค่า VO2max ต่อไป • ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจทีนาทีที่ 5 และ 6 ขึ้นไม่ถึง 125 ครั้งต่อนาที ให้ ่ หยุดการทดสอบ แล้วเพิ่ม work rate ให้สงขึนเพื่อทดสอบในครั้งต่อไป (อีก ู ้ 6 นาที) • เมื่อสิ้นสุดการทดสอบให้ปั่นจักรยานต่อไปเพื่อ cool down และลดน้าหนัก ถ่วงออกไปเรือยๆ จนอัตราการเต้นหัวใจเข้าสู่ระยะพัก ่ Padkao T 24
  • ขั้นตอนการคานวณ 1. นาค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นของหัวใจ 2 นาทีสุดท้าย ไปเปิดตารางที่ 3 ถ้าผู้ทดสอบเป็น ชาย และตารางที่ 4 ถ้าผู้ทดสอบเป็นหญิง ค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นของหัวใจ ............... ครั้ง/นาที น้าหนักถ่วงที่ใช้ .......... kpm VO2max ……………. L/min (จากการเปิดตารางที่ 3 หรือ 4) อายุผู้ทดสอบ .... ปี Age correction factor = …….. (จากการเปิดตารางที่ 5) ∴ VO2max = VO2max(L/min) x Age correction factor = ………… L/min VO2max (ml/kg.min) = VO2max (L/min) x (1000/body weight(kg)) = ... ml/kg.min นาค่าที่ได้ไปเปิดตารางเทียบมาตรฐานคนไทยในตารางที่ 6 Padkao T 25
  • ขั้นตอนการคานวณ (cont.) 2. ต้องหาค่า VO2 ที่ผู้ทดสอบได้ทาในการทดสอบครั้งนี้ เพื่อนาไปใช้การหา VO2max จาก Astrand-Rhyming nomogram โดยหาได้จากสูตร VO2 = (10.3 x W) + (5.8 x BW) + 151 (Whipp and Wasserman) เมื่อ VO2 = Oxygen consumption (ml/min) W = งาน (watts) BW = Body weight (kg) นาค่า HR ที่ได้นาทีที่ 6 และค่า VO2 จากการคานวณข้างต้นไปเทียบกับ Astrand-Rhyming nomogram (เอกสารแนบ) เพื่อหาค่า VO2max ต่อไป จากนั้นนาค่า VO2max ที่ได้มาคูณกับ Correcting factor ของอายุผู้ถูกทดสอบเพื่อให้ได้ค่าทีถูกต้อง ่ เพราะฉะนั้นจะได้การบันทึกดังนี้ ค่า VO2 ที่ได้จากการคานวณโดยใช้สูตร = …… L/min ค่า VO2max ที่ได้จาก Astrand-Rhyming nomogram = …….. L/min ค่า VO2max ที่คูณกับ Correction factor = ………. L/min Padkao T 26
  • Padkao T 27
  • Arm-Crack Ergometer Test • Generally produce up to 30% lower VO2max • 10 to 15 b/min : Interferes with blood pressure measurement Padkao T 28
  • Padkao T 29
  • Stepping test • Step = Work Load • เครื่องมือที่ใช้คือ Step ทดสอบ 4 ขนาด สาหรับคนสูงต่างๆกันได้แก่ Step สูง 48 cm สาหรับคนสูง 180 cm ขึ้นไป Step สูง 42 cm สาหรับคนสูง 170-179 cm Step สูง 36 cm สาหรับคนสูง 160-169 cm Step สูง 30 cm สาหรับคนสูงต่ากว่า 160 cm เครื่องตั้งจังหวะ (metronome) นาฬิกาจับเวลา Padkao T 30
  • วิธีการทดสอบ • เลือก step ที่เหมาะสม  จังหวะ metronome เครื่องละ 2 นาที • ผู้ถูกทดสอบยืนหน้า step  เริ่มก้าวตามจังหวะ ขวา ขึ้น-ซ้ายขึ้น-ขวาลง-ซ้ายลง ไปเรือยๆ จนครบ 5 นาที ่ ในชายและ 4 นาทีในหญิง ถ้าไม่ครบ จับเวลาทีทาได้ ่ ไว้ • จากนั้นให้ผทดสอบนั่งพักและชีพจรขณะพักนาทีที่ 1 ู้ – 1.30, 2 – 2.30, 3 – 3.30 จดทั้ง 3 ครั้ง โดยไม่ต้อง คูณเป็นนาที แล้วนาผลของชีพจรขณะพักทัง 3 ครั้ง ้ แปลผลจากตาราง(เอกสารแนบ)คิดเป็นคะแนน แต่ถ้า ทาไม่ครบเวลาให้คานวณจากสูตร Padkao T 31
  • เกณฑ์มาตรฐานของ Harvard step test ค่าคะแนน ระดับ 90 ขึ้นไป ดีมาก 80-89 ดี 65-79 ปานกลาง 55-64 ต่่า 55-64 ต่่ามาก Padkao T 32
  • Padkao T 33
  • 6-Minute Walk Test • Common endurance field test • Individual walk as fast as possible for 6 minutes Padkao T 34
  • Incremental Shuttle Walk Test: ISWT Beeps… Beeps… Beeps… • Field exercise testing • The standard incremental laboratory test of maximal performance • Result: in meters or number of shuttles Padkao T 35
  • ข้อบ่งชี้ในการทดสอบด้วยการออกกาลังกาย • ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่จาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพปอด เป็นการประเมินก่อนจัดโปรแกรมการออกกาลังกาย • ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) ได้แก่ อาการเจ้บหน้าอก (angina) หรืออาการเจ็บ หน้าอกไม่ชัดแต่มีอาการหายใจสั้น หอบเหนื่อย • ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับการผ่าตัดหรือได้รับการ รักษาทางยาจนไม่มีอาการแล้ว Padkao T 36
  • ข้อบ่งชี้ในการทดสอบด้วยการออกกาลังกาย (cont.) • ผู้ป่วยหลังจากเกิดกล้ามเนือหัวใจตาย (myocardial infarction) ้ ใช้การทดสอบด้วยการออกกาลังกายในระดับเบาๆ เพื่อดู ความสามารถและการเปลี่ยนแปลง ECG รวมทั้งอาการที่ปรากฏ ขณะออกกาลังกายเพื่อประเมินการจัดโปรแกรมการออกกาลัง กายที่เหมาะสม • กลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น นักบิน • กลุ่มผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 50 ปี หรือผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ที่มีความต้องการที่จะออกกาลังกายอย่างหนัก เพราะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ • ผู้ที่ไม่มีอาการใดๆ แต่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคเบาหวาน ลิ้นหัวใจ ผิดปกติ Padkao T 37
  • Pretest Evaluation Padkao T 38
  • Pretest Evaluation 1. Present and Past Histories • Chest Pain: ลักษณะอาการเจ็บหน้าอก • Pulmonary disease or rheumatic disease เพื่อนาไปใช้ในการพิจารณาจัดโปรแกรมให้เหมาะสม • Effect of drug เช่น Nitrict – ทาให้เจ็บหน้าอก, Beta0adrenergic blockers – จากัดการเพิ่ม HR Digoxin – ทาให้ ECG เกิด ST segment depression • Smoking history: number (pack-year) • Caffeine history: ถ้าดื่มทาให้เหนื่อยง่าย ใจสั่น Padkao T 39
  • Pretest Evaluation (cont.) 2. Physical Examination • Cardiac examination เช่น -อาการ murmur ตรวจหาโรคลิ้นหัวใจ - ถ้าพบ aortic stenosis จะห้ามทา EST เด็ดขาด • Pulmonary examination เพื่อหาความรุนแรงของโรคปอด หรือ cogestive heart failure • Vascular examination โดยการตรวจชีพจรเพื่อประเมินความผิดปกติ • Orthopedic examination เพื่อประเมินความสามารถ ใน การเดิน Padkao T 40
  • Pretest Evaluation (cont.) 2. Laboratory investigation • ตรวจหาโรคที่ไม่ควรออกกาลังกาย เช่น Anemia, Liver disease, Kidney disease, Metabolic syndrome • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพัก (Resting Electrocardiogram: Resting ECG) ต้องปกติ เพราะถ้า ผิดปกติจะมีผลรบกวนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของ คลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกาลังกาย Padkao T 41
  • ข้อห้ามในการทดสอบด้วยการออกกาลังกาย 1. Acute febrile illness 2. Acute cardiovascular events  Acute myocardial infarction  Unstable angina  Malignant cardiac arrhythmias:  Uncontrolled atrial and ventricular arrhythmias  Third-degree AV block  Decompensated congestive heart failure  Suspected dissecting aortic aneurysm  Recent systemic and pulmonary embolism  Acute myocarditis or pericarditis  Uncontrolled hypertension  Severe aortic atenosis Padkao T 42
  • ข้อห้ามในการทดสอบด้วยการออกกาลังกาย (cont.) 3. Pulmonary disorders Uncoltrolled asthma Respiratory failure Hypoximia 4. Severe electrolyte abnormalities Hypokalemia Hypomagnesemia Padkao T 43
  • ข้อควรระวังในการทดสอบด้วยการออกกาลังกาย • Short of breath • Aortic valve disease • Recent myocardial infarction (less than 6 weeks previous) • Epilepsy • Cerebrovascular disease • Current medications – Digoxin – Type I antiarrythmic agents – Tricyclic antidepressants – Vasodilator – β-adrenegic blockers Padkao T 44
  • ข้อควรระวังในการทดสอบด้วยการออกกาลังกาย (cont.) • Metabolic abnormalities • Acid-base disorder • Thyroid abnormalities • Electrolyte abnormalities • Vasoregulatory disorder • Other cardiac conditions – Mitral valve prolapsed syndrome – Wolff-Parkinson-White syndrome – Recurrent paroxysmal supraventicular or atrioventricular nodal tachyarrhythmias – Tachycardia (resting above 120 beats per minute) Padkao T 45
  • Indications for stopping an exercise test 1. Sign and Symptom of Cardiovascular diseases  Chest pain  Ischemia changes on 12 lead ECG  Malignant cardiac arrhythmias (multiforms premature ventricular contraction, R on T wave, ventricular tachycardia)  Second and third degree heart block  Appearance of left bundle branch block pattern Padkao T 46
  • Indications for stopping an exercise test (cont.) 2. Sign and Symptom of Low Cardiac Output  Pallor and sweating  Mental confusion  Dizziness  Hypotension (fall in systolic BP > 20 mmHg with exercise) Padkao T 47
  • Indications for stopping an exercise test (cont.) 3. Sign and Symptom of Gas Exchange Abnormality  Severe dyspnea  Cyanosis 4. การเมื่อยล้าของแขนขา (Fatigue) 5. ผู้ป่วยต้องการหยุดออกกาลังกาย Padkao T 48
  • Pulmonary System Vascular Cardiac system system Padkao T 49
  • 1. การตรวจวัดสมรรถภาพการทางานของปอด (Pulmonary Function Tests) • ก่อนการทา Exercise testing จะทาการตรวจวัด สมรรถภาพการทางานของปอด เพื่อจัดลักษณะการทดสอบด้วย การออกกาลังกาย (Exercise testing protocol) เช่น ค่า FEV1, MVV • หลังการออกกาลังกาย จะต้องทาการวัดสมรรถภาพปอดอีกครั้ง เพื่อดูผลการออกกาลังกายต่อการทางานของปอด เช่น ถ้าค่า FEV1 หรือ FEF25%-75% ลดลง 10% จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า ต้องให้การรักษาเพื่อขยายหลอดลม (bronchodilator therapy) Padkao T 50
  • 2. การตรวจวัดค่าการระบายอากาศในขณะออกกาลังกาย (Ventilatory measurement) Graded exercise testing จะมีการวิเคราะห์ลมหายใจออกและ แสดงค่าต่างๆ ดังนี้ – Minute ventilation (VE) – Tidal volume (VT) – Frequency of breathing (fb) ; respiratory rate (RR) – Oxygen consumption ; oxygen uptake (VO2) – CO2 production (Vco2) – Respiratory exchange ratio (RER) – Ventilatory equivalent for O2 (VE/Vo2) – Ventilatory equivalent for CO2 (VE/Vco2) – Anaerobic threshold (AT) Padkao T 51
  • 3. การวัดค่าการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2 max measurement) คนที่ทางาน 8 ชั่วโมง งานที่ทาได้จะไม่เกิน 40% ของ VO2max ของคนนั้น คนที่มีค่า VO2max น้อยกว่า 15 ml·kg/min หรือน้อยกว่า 5 METs แสดง ว่ามีความบกพร่องของระบบหายใจ Padkao T 52
  • 4. การวิเคราะห์กาซในเลือดแดงและการอิ่มตัวของออกซิเจน ๊ (Arterial blood gas analysis and oxygen saturation) • เพื่อประเมินพยาธิสภาพที่บอกถึงความบกพร่องในการ ระบายอากาศของปอดทีจาเป็นต้องช่วยเหลือด้วยการให้ ่ ออกซิเจน ดังนั้น การวิเคราะห์ในขณะออกกาลังจะบอก ถึงความจาเป็นในการให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วยขณะออก กาลังกายและทาให้ทราบค่า Anaerobic Threshold • วิธีการวิเคราะห์ก๊าซในเลือดแดงใช้ค่า PaO2 , SpO2 Padkao T 53
  • 5.ความดันเลือด (Blood pressure) • ระหว่างการออกกาลังกายค่า systolic blood pressure (SBP) จะเพิ่มขึนตามความหนักของ ้ งาน ส่วนค่า diastolic blood pressure (DBP) ไม่ควรเปลี่ยนแปลง ควรหยุดออกาลังกายเมื่อ – SBP ≥ 250 mmHg , SBP ↓ 10 mmHg during load increased exercise. – DBP ≥ 110 mmHg Padkao T 54
  • 6. อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate) • Normally, ↑ Workload , ↑ VO2 -- ↑ HR • Pt. – ischemic heart disease, complete heart block, beta-blocker used or cardiac transplantation ↑ Workload , ↑ VO2 -- ↑ HR Padkao T 55
  • 7. คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram, ECG) • เพื่อตรวจสอบการทางานของหัวใจว่ามีความผิดปกติของ – จังหวะการเต้น (cardiac arrhythmia) ? – การนาไฟฟ้า (conduction abnormalities) ? – กล้ามเนื้อหัวใจตาย (cardiac ischemia) ? Padkao T 56
  • 8. Rating of perceived exertion (RPE) • การให้ผู้ทดสอบบอกความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะออกกาลัง กาย ณ ระดับต่างๆ ซึ่งค่านี้สามารถ • บ่งบอกถึงความหนักในการออกกาลังกายได้ โดยที่นิยม ใช้คือ Borg’s rate of perceived exertion ทั้งแบบ 15 point scale (6-20) และแบบ 9 point scale (1-9) Padkao T 57
  • Padkao T 58
  • พิจารณาจาก • สาเหตุของการหยุดการทดสอบ • ช่วงเวลาและงานที่ใช้ในการทดสอบ เช่น ถ้าทาได้ 3-4 METs  Low exe. endurance ถ้าทาได้ 10-11 METs  Normal exe. endurance • ค่าความดันเลือด SBP drop > 10 mmHg  severe cardiac ischemia Padkao T 59
  • พิจารณาจาก • อัตราการเต้นของหัวใจ HR drop  Ischemic heart disease • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ - Arrhythmia - Change of ST segment, P wave, T wave, U wave Padkao T 60
  • Padkao T 61
  • 1. Positive result • Hypotension โดย SBP drop > 10 mmHg หรือมี ST segment depression >2-3 mm อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ↓ บ่งชี้ Ischemic Heart Disease • ขณะออกกาลังกายพบเสียง S3, S4 หรือ murmur  บ่งชี้ว่ามีหัวใจทางานผิดปกติและมี การขาดเลือด Padkao T 62
  • 2. Negative results ร่างกายและ ECG มีการเปลี่ยนแปลงตาม สรีรวิทยาขณะออกกาลังกายทีปกติ ่ Padkao T 63
  • 3. Equivocal หรือ Inconclusive results • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปคลื่นของ P wave และ T wave ขณะออกกาลังกาย แต่กลับสู่ปกติได้ในช่วงพัก • การพบ Unifocal PAC หรือ PVC • การพบ interventricular blocks เช่น Right bundle branch block, Left bundle branch block, Hemiclock อาการเหล่านี้ยังไม่สามารถสรุปว่าเป็นโรคหลอด เลือดหัวใจได้ ต้องทาการตรวจอื่นๆ เพิ่มเติมอีกเพื่อ ยืนยันผล Padkao T 64
  • 4. Uninterpretable results มักเกิดจากการที่ผู้ป่วยไม่สามารถออกกาลัง กายได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งต้องวางแผนหรือ ตรวจวินิจฉัยอย่างอื่นต่อไป Padkao T 65
  • เอกสารอ้างอิง • American college of sports medicine. ACSM’s resource manual for guidelines for exercise testing and prescription. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. • American college of sports medicine. ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005. • Kisner C and Colby LA. Therapeutic exercise: foundations and techniques. 5th ed. Philadelphia: F.A.Davis Company, 2002. • Pryor JA and Prasad SA. Physiotherapy for respiratory and cardiac problems: adults and pediatrics. 3rd ed. London: Churchill Livingstone, 2002. Padkao T 66