Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Tribal Calendar - Front Pages
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Tribal Calendar - Front Pages

 • 372 views
Published

Tribal Calendar - Front Pages …

Tribal Calendar - Front Pages
Note : Design is ready, due to absence of sponsors, printing is pending.

Published in Design
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
372
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. www.adiyuva.in eXkkhj@iql आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं lds 1934 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु ||AaidvaasaI vaIr || r 6 13 20 27 brokj saao 7 sak rata 14 21 28l®eokj vaIr ibarsaa mauMDa 1875 - 1900 AaidvaasaI saaMskR itak saMmmaolana saagabaara (gaujarata) AaidvaasaI ek taa pairYad maM 1 8 15 22 29 Let us do iteaxyokj together! bau 2 9 16 23 30 AaidvaasaI ivak asa ku Naa eka yaaojanaonao, Kaatyaanao, saMsqaonao, naotyaanao haota naahI! Aapalyaa sagaLyaaMcaIcq/kokj jabaabadarI Aaho. calaa sagaLyaanaI saaobata yaovauna Aapalaa ivak asa k ruyaata. gau 3 10 17 24 31 AaiQak maaihtaI saazI vaacaa “ivajana AaidvaasaI 2020”cfLrjokj  sMapak_ : Sau 4 11 18 25 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT Saasaik ya sauTTI k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalhalqdjokj zaNao, maha 401 607 janma idna: AaidvaasaI vaIr ([d e imalaad)  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249  maola : ayush@adiyuva.in baabaa italak a maaMJaI  vaoba : www.adiyuva.in Sa 5 12 19 Saasaik ya sauTTI pa`jaasattaak idnalfUkokj janma idna : Pride of Connecting 10,000 raNaI gaayaDINalaU Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXataAayauSa | AaidvaasaI yauvaa SaktaI
 • 2. www.adiyuva.in iql@ekgh आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं lds 1934 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु ||AaidvaasaI vaIr || Tribal Photography! r 3 f aSaI idna:AaidvaasaI vaIr 10 17 maRtyau idna : AaidvaasaI vaIr 24 brokj vaIr vauQau Bagata vaIr {maajaI naa[k raNaI gaayaDInalaU mausalyaa DaoMgar saao 4 11 18 25l®eokj vaIr taMTyaa BaIlla Kalyaacaa dova 1842 - 1889 maM 5 12 19 Saasaik ya sauTTI 26 iBama baaMQa, vaaGaaDIeaxyokj (C. iSavaajaI maharaja jaMyataI) bau AYUSH channel 6 13 20 27 taarpaa naacacq/kokj youtube.com/adiyuva 150 Videos 54,344 yauvak nao~aUtva iSaibar, k asaa gau views! AaidvaasaI caVnaola 7 14 21 28cfLrjokj baGaa AaVnalaa[na! gaava dova  sMapak_ : Sau 1 8 15 22 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha zaNao, maha 401 607lqdjokj Tribal Photography!  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249  maola : ayush@adiyuva.in  vaoba : www.adiyuva.in AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa Sa 2 9 16 23  navaodlfUkokj Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata AYUSH | adivasi yuva shakti
 • 3. www.adiyuva.in ekgh@flexk आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं lds 1934 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु Tribal Photography! r 31 3 mahaiSavara~aI 10 17 24 brokj {tsava : dapacarI yaa~aa gaMiBar gaD ||AaidvaasaI vaIr || saao 4 11 18 25l®eokj gavarI caalavaNao maM 5 12 janma idna: AaidvaasaI vaIr 19 26 Aaid {tsava : iSamagaa saaKaro QarNaeaxyokj hutaatmaa naagyaa k atak rI zzzz- 1930 baapaurava paullaIsausa SaoDmaako paapaDyaa Kaayaa [jaasa hava! bau 6 13 20 27 gaaOrI naacacq/kokj Saasaik ya sauTTI (haoLI) Aaid {tsava : haolaI saSaiktak rna iSaibar, k asaa AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa gau  iSamagaa  baaohaDa (vaohola paaDa)  AaMbaa Kaanao baaohaDa (maaoKaaDa) 7 14 21 28cfLrjokj vaaGyaa dova  sMapak_ : Sau 1 8 15 22 29 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha zaNao, maha 401 607lqdjokj Saasaik ya sauTTI  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249  maola : ayush@adiyuva.in (gauD f` ayaDo)  vaoba : www.adiyuva.in Sa 2 9 16 23 30lfUkokj Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata आदिवासी संस्कती दह आपली ओळख आहे एकादत्मक आदिवासी दवकास प्रकल्प, डहाणूआदिवासी संस्कती दह आपली ओळख आहे ृ दतला पढच्या दपढीला िेवूयात ु ु ृ दतला पढच्या दपढीला िेवूयात क प्रकल्प अधिकारी, डहाण.ू संपक : ०२५२८ - २२०६६ आदिवासी दवकास दवभाग, महाराष्ट्र शासन www.adiyuva.in | AYUSH | adivasi yuva shaktiwww.adiyuva.in | AYUSH | adivasi yuva shakti मेल : podahanu@yahoo.co.in http://mahatribal.gov.in
 • 4. www.adiyuva.in flexk 1934 आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं pbr 1935 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु Tribal Photography! r 7 14 21 28 brokj AaSaorI AaSarI gaD saao 1 8 15 22 29l®eokj baoryaa paujana maM 2 f aSaI idna:AaidvaasaI vaIr 9 16 23 30 ku Jao_ QarNaeaxyokj k` aMtaIvaIr raGaaojaI BaaMgaro ||AaidvaasaI vaIr || bau 3 10 17 24 Zaola naacacq/kokj Saasaik ya sauTTI (mahavaIr jayaMtaI) vyaavasaaya maaga_dSa_na iSaibar, k asaa gau 4 11 Saasaik ya sauTTI 18 25 hnaumaana jayaMtaIcfLrjokj (gauDIpaaDvaa) mahalaXmaI yaa~aa (15 idvasa) QvajaaraohNa | pahlaa haoma isadao k anhu caaMd AaiNa BaOrao ihravaa dova AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa  sMapak_ : Sau 5 12 19 26 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.)  navaI navarI navaa caaMd AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI  baaohaDa (k D_Na) vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT  mahalaXmaI jatar (15 idvasa) k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha zaNao, maha 401 607lqdjokj Saasaik ya sauTTI (rama navamaI)  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249  maola : ayush@adiyuva.in  vaoba : www.adiyuva.in Sa 6 13 20 27lfUkokj Tribal Photography! Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXataआदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था एकादत्मक आदिवासी दवकास प्रकल्प, डहाणू आदिवासी दवकास दवभाग, महाराष्ट्र शासन एकादत्मक आदिवासी दवकास प्रकल्प डहाणू आधिवासी धवकास धवभाग, महाराष्ट्र शासन क प्रकल्प अधिकारी, डहाण.ू संपक : ०२५२८ - २२०६६ आदिवासी दवकास दवभाग, महाराष्ट्र शासन http://trtimah.gov.in शासदकय योजना, आदिवासी लघुपट, आदिवासी संग्रहालय, प्रदशक्षण, जातपडताळणी, इ http://mahatribal.gov.in AA vkfndU¸kk AA आश्रम podahanu@yahoo.co.in http://mahatribal.gov.in मेल : शाळा, वस्तीगृह, एकलव्य दवद्यालय, दवद्यावेतन, आदथिक उन्नतीच्या योजना, इ
 • 5. www.adiyuva.in pbr@v oSlkd आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं lds 1935 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु Tribal Photography! ||AaidvaasaI vaIraMgaNaa || r 5 12 19 26 brokj isasanaa ik llaa saao 6 13 20 27 k nasarI paujanal®eokj maharaNaI dugaa_vataI maDavaI 1524- 1564 maM 7 14 21 28 QaamanaI baMQaaraeaxyokj bau 1 8 15 22 29 iTparI naacacq/kokj Saasaik ya sauTTI (mahara Y T^ idna) AidvaasaI yauvaa SaktaI mauMba[_ k aya_k` ma gau 2 9 16 23 30cfLrjokj k NasarI  sMapak_ : Sau 3 10 17 24 31 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha zaNao, maha 401 607lqdjokj  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249  maola : ayush@adiyuva.in  vaoba : www.adiyuva.in AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa Sa 4 11 18 25 Saasaik ya sauTTI  AaKaataI  baaohaDa (caalatavaD) baaohaDa (k aogada)  baaohaDa (paaoyaSaota)lfUkokj (bauQd paaOiNa-maa) Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata Tkfeuhpa i;la [kiya rOgk dk; djlhy एकादत्मक आदिवासी दवकास प्रकल्प, डहाणू क प्रकल्प अधिकारी, डहाण.ू संपक : ०२५२८ - २२०६६ आदिवासी दवकास दवभाग, महाराष्ट्र शासन Save Land Save tribals! मेल : podahanu@yahoo.co.in http://mahatribal.gov.in
 • 6. www.adiyuva.in v oSlkd@oSlkd आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं lds 1935 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु Tribal Photography! r 30 k` aMtaI: AaidvaasaI vaIr 2 9 maRtyau idna: AaidvaasaI vaIr 16 23 brokj 30,000 saMqaaL:BaaoganaaDIh yaoqao jamaava (isadQau k anhao) QartaI Aabaa ibarsaa mauMDa baarDacaa DaoMgar ||AaidvaasaI vaIr || saao 3 10 17 24 maRtyau idna: AaidvaasaI vaIrl®eokj maRtyau idna: AaidvaasaI vaIr baaohaDa vaIr k aoMDyaa hrI navalao maharaNaI dugaa-vataI maDavaI maM 4 11 18 k` aMtaI : AaidvaasaI vaIr 25 k vaDasa baMQaaraeaxyokj k` aMtaIk arI raGaaojaI BaaMgaro hldI GaaTcaI laZa[ saurvaata ZZZZ - 1848 bau 5 F aSaI idna:AaidvaasaI vaIr 12 19 26 taur naacacq/kokj isadQau gau 6 13 20 27 Aaid baalakcfLrjokj 28  sMapak_ : Sau Tribal Photography! 7 14 21 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalhalqdjokj Let us preserve our culture zaNao, maha 401 607 in memories!  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249 Visit www.adiyuva.in  maola : ayush@adiyuva.in  vaoba : www.adiyuva.in Sa 1 8 15 22 29lfUkokj Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata LkqV¸kk Ek/¸ks XkkOkkGk vkY¸kkOkj vkiY¸kk eqykaUkk एकादत्मक]आदिवासी दवकास प्रकल्प, डहाणू Xkkonso xoj x©jhu`R¸k nk[kok¸kyk fOkljq Ukdk क प्रकल्प अधिकारी, डहाण. संपक : ०२५२८ - २२०६६ ू आदिवासी दवकास वदवभाग, महाराष्ट्जर धबऱ्हाडा, चवळी खाणे:, आंबा खाणे, धपतर, डोंगर िेव, िसरhttp://mahatribal.gov.in नवे खाणे, खळ्याचा िे व, गाविे , बारस, बेरया, कानसरी पु ा, शासन मेल podahanu@yahoo.co.in जतर, कुटुंब िेव, रवाल, कोली भाजी
 • 7. www.adiyuva.in oSlkd@tssB आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं lds 1935 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु Tribal Photography! r 7 14 21 28 brokj iSarpaacaa maaL saao 1 8 15 k` MataI idna: AaidvaasaI vaIr 22 29l®eokj isadQaU k anhu BaOrva yaudQa ku TuMba dova 200 k` aMtaIvaIr Saihd maM 2 9 16 23 30 iMBama baaMQa, vaaGaaDIeaxyokj bau 3 10 17 24 31 k amaD naacacq/kokj ||AaidvaasaI vaIr || k apaur gau 4 11 janma idna: AaidvaasaI vaIr 18 25cfLrjokj k` aMtaIk arI naarayaNa isaMh {[ko cavauk  sMapak_ : Sau 5 12 19 26 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha maRtyaU idna: AaidvaasaI vaIr zaNao, maha 401 607lqdjokj k` aMtaIk arI naarayaNa isaMh {[ko vaIr Kvaajyaa naa[_k f aSaI - 1860  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249  maola : ayush@adiyuva.in  vaoba : www.adiyuva.in AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa Sa 6 13 20 27  k aolaocaa dova  k aolaI BaajaI  AavaNaIlfUkokj Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata एकादत्मक fif<us v«iY;« ijaijk tiY;kप्रकल्प, डहाणू UkfoUk आदिवासी दवकास rjp R;k fVdrhy uk! क प्रकल्प अधिकारी, डहाण.ू संपक : ०२५२८ - २२०६६ आदिवासी दवकास दवभाग, महाराष्ट्र शासन मेल : podahanu@yahoo.co.in http://mahatribal.gov.in
 • 8. www.adiyuva.in tssB@vk£kM आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं lds 1935 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु ||AaidvaasaI vaIr || Tribal Photography! r 4 11 k` aMtaI : AaidvaasaI vaIr 18 25 brokj jaMgala rajyaacaI GaaoYaNaa ibarsaa mauMDa javharcaa rajavaaDa saao 5 12 19 26l®eokj ivar {maajaI naa[k 1791- 1832 dsar jatar, gaMjaaD maM 6 13 20 27 dovaQaa, sauyaa_ nadIeaxyokj bau 7 14 21 28 Zaolacq/kokj Tribal Photography! gau 1 8 15 22 29 ku TUMba dova Saasaik ya sauTTIcfLrjokj (svaaMta~a idna) [MdvaI jaagataIk  sMapak_ : Sau 2 AaidvaasaI idna 9 16 23 30 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha zaNao, maha 401 607lqdjokj Saasaik ya sauTTI  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249  maola : ayush@adiyuva.in (rmaJaana [d)  vaoba : www.adiyuva.in Sa 3 10 17 24 31lfUkokj Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata एकादत्मक आदिवासी दवकास प्रकल्प, डहाणू क प्रकल्प अधिकारी, डहाण. संपक : ०२५२८ - २२०६६ ू आदिवासी दवकास दवभाग, महाराष्ट्र TMuba, AaidvaasaI samaajataIla ek taa Aapalao Qaoyya! AaidvaasaI samaaja ek ku शासन मेल : podahanu@yahoo.co.in http://mahatribal.gov.in
 • 9. www.adiyuva.in vk£kM@ljkou आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं lds 1935 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु Tribal Photography! r 1 8 15 22 29 brokj DhaNaUcaa samaud` ik naara saao 2 Saasaik ya sauTTI 9 16 23 30l®eokj maRtyau idna : AaidvaasaI vaIr vaaGa baarsa, javhar (gaNaoSa catauqaI-) ko rla vamaa- padmasaI maM 3 10 17 24 ||AaidvaasaI vaIr || inasaga_eaxyokj bau 4 11 18 25 naOvaodcq/kokj vaIr bahadur kMu var vasaavaa ZZZZ - 1859 gau 5 12 19 26 saaohaoMgacfLrjokj saupa AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa  sMapak_ : Sau 6 13 20 27  gavar paujana AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalhalqdjokj zaNao, maha 401 607  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249  maola : ayush@adiyuva.in  vaoba : www.adiyuva.in Sa 7 janma idna:AaidvaasaI vaIr 14 21 28lfUkokj vaIr {maajaI naa[k Tribal Photography! Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata एकादत्मक आदिवासीvki.k Òqप्रकल्प,vkg®rू º;k ekrhrys दवकास feiq= डहाण क प्रकल्प अधिकारी, डहाण.ू संपक : ०२५२८ - २२०६६ आदिवासी दवकास दवभाग, महाराष्ट्र शासन मेल : podahanu@yahoo.co.in http://mahatribal.gov.in www.adiyuva.in
 • 10. www.adiyuva.in ljkou@Hkknok आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं lds 1935 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु ||AaidvaasaI ivaraMgaNaa || Tribal Photography! r 6 13 20 27 brokj {caladova, k ajaLbaarIcaI iKaMD saao 7 14 21 28l®eokj ivaraMgaNaa k alaI baa[ iBalla ipatar naOvaod maM 1 8 15 22 29 Baata vaaZvanaIeaxyokj bau 2 9 16 23 30 k naacq/kokj Saasaik ya sauTTI Saasaik ya sauTTI (ma.gaaMQaI jayaMtaI) (bak rI [d) gau 3 10 17 24 31 vaaT jaMgalaacaIcfLrjokj saptaPUMgaI, inak avalaI  sMapak_ : Sau 4 11 18 25 AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalhalqdjokj zaNao, maha 401 607  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249  maola : ayush@adiyuva.in  vaoba : www.adiyuva.in AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa Sa 5 12 19 26  navaa Kaanao  ipatar baarsalfUkokj Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata श्रुष्टी धवज्ञान धपढीला समाजाला उजाक आरोग्य जबाबिारी कतक व्य धनसगक निी अन्न जमातीला संस्कृतीपुवकज आईवडील जमीन कुटुंबाला िेशाला सगळ्यांना रोजगार धशक्षण जाणीव स्पिाक त्मकता www.adiyuva.in
 • 11. Aaid paya_Tna | paya_Tnaanao haotaao ivak asa, dSa_na hao[_la jagaalaa Aapalyaa saMskR taIcao Kaasa! www.adiyuva.in Hkknok@vlk आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं lds 1935 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु ||AaidvaasaI vaIr || Tribal Photography! r 3 10 17 Aaid k` aMtaI: AidvaasaI vaIr 24 brokj maanagaD htyaak aMD 1,500 AaidvaasaI Saihd KaMDIcaa dova saao 4 11 18 25 ivar baabaa italak a maaMJaIl®eokj Saasaik ya sauTTI {Mbar maoZ 1850- (idvaaLI balaI pa`itapada) maM 5 12 19 26 sauyaa_ nadIeaxyokj bau 6 13 20 27 Kalyaacao dovaacaa inavaodcq/kokj maanagaD Saihd smaark AaidvaasaI {tsava AaiNa saNa gau  rvaala  baoryaa / iTvalyaa  idvalaI  cavala Kaanao 7 14 21 28 vaaT inasagaa_caI See more tribal photography at AYUSH profilecfLrjokj Saasaik ya sauTTI (maaohrma)  sMapak_ : AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI 29 vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT Sau 1 8 15 22 k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha zaNao, maha 401 607  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249  maola : ayush@adiyuva.inlqdjokj janma idvasa:  vaoba : www.adiyuva.in QartaI Aabaa ibarsaa mauMDa Adivasi yuva shakti www.adiyuva.in Sa 2 9 16 23 30lfUkokj Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata एकादत्मक आदिवासी दवकास प्रकल्प,online! ू Pride of connecting 10,000 tribal professionals डहाण क प्रकल्प अधिकारी, डहाण.ू संपक : ०२५२८ - २२०६६ आदिवासी दवकास दवभाग, महाराष्ट्र शासन मेल : podahanu@yahoo.co.in http://mahatribal.gov.in www.adiyuva.in
 • 12. www.adiyuva.in vlk@dkfrZd आदिवासी समाज एक कटुब! ु ं lds 1935 जपयात एकात्मतेने हे रे शमबंध ु r 1 8 15 22 29 maRtyau idna : AaidvaasaI vaIr brokj vaIr iBamaa naa[k saao 2 9 16 23 30l®eokj maM 3 10 17 24 31 Let us do iteaxyokj Saasaik ya sauTTI together! bau f aSaI idna: 4 11 18 (iKa`samasa) Saihd idna: 25 AaidvaasaI ivak asa ku Naa eka yaaojanaonao, Kaatyaanao, saMsqaonao, naotyaanao haota naahI! Aapalyaa sagaLyaaMcaIcq/kokj k` aMtaIvaIr naagyaa k atak rI vaIr taMTyaa BaIlla jabaabadarI Aaho. calaa sagaLyaanaI saaobata yaovauna Aapalaa ivak asa k ruyaata. ||AaidvaasaI vaIraMganaa || gau 5 12 19 26 AaiQak maaihtaI saazI vaacaa “ivajana AaidvaasaI 2020”cfLrjokj  sMapak_ : AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (rija.) AayauSa, AaidvaasaI yauvaa SaktaI vaaGaaDI, k aoqala paaDa, paaosT Sau 6 13 20 27 k asaa, taalauk a DhaNaU, ijalha zaNao, maha 401 607  Ba` QvanaI: 0 9246 361 249  maola : ayush@adiyuva.in  vaoba : www.adiyuva.inlqdjokj vaIraMganaa Jalak arI k atak rI Adivasi yuva shakti www.adiyuva.in Sa 7 14 21 28lfUkokj Tribal Photography! Pride of Connecting 10,000 Tribal Professionals online! “Aaid idnadiSa_k a” ih AaidvaasaI samaajaata jaagaruk taa k rNyaa k irtaa, AaidvaasaI yauvaa saovaa saMGa (AayauSa | AidvaasaI yauvaa SaktaI) yaaMnaI vaaGaaDI, taa. DhaNau yaoqauna pa`k aiSata ko lao Aaho. AiQak {payaaogaI banaivaNyaa k irtaa AiBapa`aya ApaoiXata एकादत्मक आदिवासी दवकास प्रकल्प, डहाणू क आदिवासी दवकास दवभाग, महाराष्ट् शासन प्रकल्पhttp://mahatribal.gov.in - २२०६६ अधिकारी, डहाण.ू संपक : ०२५२८ आदिवासी दवकास दवभाग, महाराष्ट्र र शासनमेल : podahanu@yahoo.co.in http://mahatribal.gov.in pa`ayaaojak