Save tribal culture  application to police station
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Save tribal culture application to police station

on

 • 360 views

 

Statistics

Views

Total Views
360
Views on SlideShare
360
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Save tribal culture  application to police station Save tribal culture application to police station Document Transcript

 • maI EaI. saMpt dovajaI zaNakr AaidvaasaI kvaI laoKk ica~kar rahNaar icatgaava DaogarIpaDa ³gaaMgaNagaava´ yaoqaokayama rihvaasaI Aaho. vasa[-Qama-ga`amaatIla Qama-gau$ Da^. fadr jaaoela iDkunaa¸ fadr laoslaI va fadr ivajaya laaobaaoAaiNa iK`stI p`itnaIQaI EaI. ramaa Saolakr EaI. sauQaIr rayaat¸ EaI. saMjaya daMDokr EaI. laKu dovalyaa kaMTolaa¸EaI. baaLu daMDokr ho Aamacyaa ivaBaagaat iSaxaNaacyaa naavaaKalaI iK`stI maulaaMcaa sahBaaga Gao]na Qama-p`saar krtAsauna gaavaat ekmaokaMt BaaMDNao laavaNao¸ jaatIya toD inamaa-Na krNao ivaVaqyaa-Mnaa SaaLot iSaxaNaaeovajaI prmaiptacaca-maQyao baaolaavauna iK`stI Qama- vaaZivaNyaasaazI maulaaMcaa sahBaaga Gaot Aahot. yaa kamaasaazI saara gaava va SaaLa kbjaat Gao}na fadr va iK`stI p`itnaIQaIMnaI SaaLocyaa mau#yaQyaapkaMcaava iSaxakaMcaa Aavaaja baMd kolaa Aaho. %yaaMnaa kaoNatahI inaNa-ya Gaota yaot naahI. gaolyaa p`jaasatak idnaalaa26À01À2013 maQyao gaaMgaNagaava ]psarpMca EaI. sauroSa SaodD yaaMnaI jaahIr kolao Aaho. "kahI Jaalao tr AamhIQaavauna yao}" yaava$na samajalao kI fadr jaaoelanao sava- ga`amapMcaayat hataSaI QarlaI Aaho. karNa ramaa Saolakr haiK`stI p`itnaIQaI Aaho va yaacaI baayakao gaaMgaNagaavacaI sarpMca Aaho. tI iK`stI Aaho fadr saaMgaola tI puva- idSaalaaok sava- %yaaMcyaa kbjaat Aahot. ramaa Saolakr Aaplyaa baayakaolaa mhNajao sarpMcalaa jasao baaolaola tSaa %yaasarpMca vaagat Aahot. dbaavaacao tM~ vaap$na gaaMgaNagaavaat AaidvaasaI laaokaMnaa iK`stI Qamaa-t AaNaNyaacao kaya-vaogaanao caalau Jaalao Aaho. prMtu laaok AitSaya ibaGaDUna da$Do BaaMDKaor haot Aahot %yaamauLo maulaaMcaI pirisqatIAitSaya vaa[-T JaalaI Aaho. gaaMgaNagaavaat tolalaavao ³p`aoTosTMT´ laaokaMnaa tola laavatat tohI iK`stIca Aahot. %yaa laaokaMnaI tolalaavalao kI vasa[-Qama-p`aMtIya Qama-gau$ baaiPtYmaa do}na iK`stI Qamaa-t Gaot Aahot. pNa AaidvaasaI laaokaMnaa p`%yaxaatmaaNausakIcaa Qama- kaoNaI iSakvat naahI ]laT saara gaava kbjaat Gaot va$na mhNat Amauk tmauk baro krtao. p`aqa-naa kra dova svagaa-t Gaot Aaho. kayamacao sauK svagaa-t Aaho. ASaa saMdoSa do]na laaokaMnaa kItItrI BaaMDNao laavaunaAaidvaasaI saMskRtIcaa naaSa krIt Aahot. SaaLotIla maulaaMcaa kbjaat Gaot Aahot. %yaamauLo maulaaMcao AByaasaatdula-xa hao}na Ataonaat nauksaana haot Aaho. ho TaLNyaasaazI maI Aavaaja ]zivalaa Asata varIla laaokaMkDUna malaa~asa va jaIvao maarNyaacyaa Qama@yaa imaLt Aahot. trI maaJyaa jaIvaalaa Qaaoka Jaalyaasa %yaalaa jabaabadar saMbaMQaItKalaIla [sama rahtIla. 1´ Da^. fadr jyaaoela iDkunaa ¹ fadr 2´ fadr laoslaI ¹ fadr 3´ fadr ivajaya laaobaao ¹ fadr 4´ EaI ramaa Saolakr ¹ iK`stI p`itnaIQaI 5´ EaI. sauQaIr rayaat ¹ iK`stI p`itnaIQaI 6´ EaI. saMjaya daMDokr ¹ iK`stI p`itnaIQaI 7´ EaI. laKu dovalyaa kaMTolaa ¹ iK`stI p`itnaIQaI 8´ EaI. baaLu davajaI daMDokr ¹ iK`stI p`itnaIQaI 9´ EaI. p`kaSa baar@yaa daMDokr ¹³sar´ maI EaI. saMpt zaNakr mau. jaItgaava DaoMgarIpaDa ta.DhaNau ija.zaNao