Your SlideShare is downloading. ×
Save tribal culture   application to dnyanmata talasari
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Save tribal culture application to dnyanmata talasari

100

Published on

Save tribal culture application to dnyanmata talasari - Sampat Thankar

Save tribal culture application to dnyanmata talasari - Sampat Thankar

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
100
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. p`it¸ maanainaya &anamaata sadna tlaasarI va vaDaolaIcyaa kaNaaosaa isasTr yaaMcyaa saovaosaI¸Aja-darÁ¹ gaaMgaNagaava ivaBaaga AaidvaasaI ga`amasqamahaodya¸ Sainavaar idnaaMk 9À3À2013 raojaI AaidvaasaI kvaI laoKk ica~kar yaaMcyaa GarI ijatgaava DaoMgarIpaDa yaoqao maulaaMcaoBaivaYya va Baivatvya yaa ivaYayaI gaaMgaNagaava¸ QaamaNagaava¸ krjagaava¸ AaMbaosarI¸ GaaDNao kaomagaava yaa SaMBar T@ko AaidvaasaI vaarlaIAnausauicat jamaatIcyaa vagaa-MtIla maulaaMcyaa palakaMcaI imaTIMga JaalaI. imaTIMgamaQyao gaaMgaNagaava SaaLa hayaskula ksao Aalao. tlaasarIimaSana yaoSausaMGaIya Qama-gau$ va vaDaolaIcyaa kanaaosaa Qama-BaiganaI gaaMgaNagaavaat ksao AaNalao¸ ka AaNalaoÆ tr gaaMgaNagaava ivaBaagaatIlamaulaaMcaI SaOxaiNak saovaa AaiNa samaajaacaI Aaraogya saovaa haoNyaasaazI samaajaalaa jabaabadar ASaI AitSaya Qanya maaNasao baaolaivalaIAahot. ho saMpt zaNakr yaaMcyaa laoKacao vaacana JaalyaanaMtr samajalao. maQyaoca vasa[- Qama-p`aMtIya Qama-gau$ va Qama-BagaInaI ksao Aalao AaiNa gaaMgaNagaaMva ivaBaaga vasa[- Qama-p`aMtalaa ksaa jaaoDlaa yaabaddla laaokaMnaa kaihca maaiht naahI ha laaokaMcaa saur Aalaa. %yaabadla puYkL ivacaar maMqana hao}na KalaIla p`maaNao saaraMSa Aalaatao gaaMgaNagaavacyaa pirisqatIcaa %yaat laaokaMnaI mah%vaacao inaNa-ya Gaotlao to Asao. 1. SaaLocyaa vaoLat iK`stI Qama- vaaZNyaasaazI AaidvaasaI maulaaMcaa sahBaaga GaoNyaacaa baMd kravao. 2. SaaLa caalau AsataMnaa iK`stI maulaaMnaa caca- maQyao nao} nayao. 3. iK`stI maulao va iSaxak caca- maQyao imassaa p`aqa-naa krtat AaiNa [. 7vaIcaI maulao [.1laI to 6vaI cao vaga- saaMBaaLtat to baMd Jaalao paihjao. 4. SaOxaiNak ]zava ikMvaa [tr palakacyaa saMdBaa-t pOsao vyavahar Asaavaa. 5. &anamaata sadna tlaasarIcao yaoSaU saMGaIya Qama-gau$naIca gaaMgaNagaavaat rhavao va puNa- gaaMgaNagaava ivaBaagaacaI saovaa kravaI. karNa to AaidvaasaI saMskRtISaI jaaoDUna Aahot. 6. vaDaolaIcyaa knaaosaa Qama-BagaInaIca gaaMgaNagaava ivaBaagaacaI Aaraogya saovaa punha sau$ kravaI. gaaMgaNagaavaat rahuna %yaacaI tyaarI kravaI. karNa yaa ivaBaagaacyaa %yaa madr maayaaI Aahot. 7. vasa[- Qama-p`aMtIya Qama-gau$MnaI AaidvaasaI saMskRtIivaYayaI iK`stI laaokaMmaQyao Anaadr AaiNa itrskar inamaa-Na kolaa Aaho. mhNaUna %yaanao gaaMgaNagaava ivaBaagaat rahU nayao. 8. maaNausakI AaiNa AapulakI *yaa gaaoYTI Qama-p`aMtIya Qama-gau$Mnaa va Qama-BagaInaIMnaa maaiht naahI. %yaanao ³yaoSaU saMGaIya vyaitrI@t´ gaaMgaNagaava ivaBaaga saaoDUna jaavao. yaa ivaBaagaat ksao Aalao to laaokaMnaa maahIt naahI. 9. AaidvaasaI Aismata va saMskRtI naYT hao}na AaidvaasaI maaNausa pSaU banaNaar Aaho %yaalaa karNa Qama-p`aMtIya iK`stI Qama-gau$ Aaho. 10. AaidvaasaI ivaBaagaat kaoNatohI vasa[-kr Qama-gau$ va Qama-BagaInaI nasaavaot karNa %yaaMnaa saoskar AaiNa saMskRtI za}k naahI. 

×