www.adiyuva.in
बेस याट आप या काह या
Few words about our event
आपÐया कायªøमाबĥल कािह
Report in following languages
This doc...
www.adiyuva.in
नमÖकार मंडळी
िदनांक ६ नोÓहे २०१० रोजी कासा येथे आयोिजत
आिण कणसरी पूजन ) कायªøमाचा वृतांत देÁयास आनंद होत आह...
www.adiyuva.in
तलवाडा, जÓहार, िवøमगड, मनोर, तवा
आली. Âया कामात Öथािनक åर±ा चालकांचे खूप सहकायª लाभले
आजी / माजी आमदार / खा...
www.adiyuva.in
मुळे सगÑयांना दादा असे संबोधले आहे. िचंतामण दादा वनगा
यांनी Âयांचे अनुभव आिण मागªदशªन िदले
- परंपरा आिण संÖ...
www.adiyuva.in
आपण असे सांगू शकतो िक अडचणी आिण संकटे
जाणून घेÁयास मदत करते. आिण आपÐया पिहÐयाच सांÖकृ ितक
िमळालेÐया ÿितसाद ...
www.adiyuva.in
राम राम कु टुं ब हो !
कासक आहास ? बेसुच ना? सु या खप या काय
जे को हान काय माला आ ण काय म घयाला
खास क न पेश ...
www.adiyuva.in
को नहो पैसे नाय देत मोजून फ त पाच लोखाह खशाला
काय म वेळेस, बीजे कोनालाहो आपले काय मासाठ
बयुश मन जाउ देस बंद...
www.adiyuva.in
रेहती त सगळा म त होता ना कोणावर जा ती
पाहज कोणाला अ या काय माशी काह घेणा देणा नाय
वेलवर कारण सांगाया लागला ...
www.adiyuva.in
पोरांना हो के ट खेलाय त २-३ तास वा
पाट दा सांगल त आखी रात हो जागवतील आपल नवी पोरा असी त आपल ई नवी पढ यां या...
www.adiyuva.in
जोढा जमल तोढा कर त रेहावा, क हा को हावर अवलंबून नाय रेहावा
नाय रेहे. माना त खरच फार याट वाटला ओढ मेहनत
जा त...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ayush few words about event [mar]

460 views
381 views

Published on

Pahilya sanskrutik karykram ayojanacha anubhav. 6th nov kasa, Dahanu

Published in: Career, Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ayush few words about event [mar]

 1. 1. www.adiyuva.in बेस याट आप या काह या Few words about our event आपÐया कायªøमाबĥल कािह Report in following languages This documents reflects individual opinions about event & experience Cultur बेस याट आप या काह या Few words about our event आपÐया कायªøमाबĥल कािह Report in following languages - Local Tribal Language | Marathi | English This documents reflects individual opinions about event & experience If any query mail Cultural event on 6th Nov 2010 Few words about our event Local Tribal Language | Marathi | English This documents reflects individual opinions about event & experience Date 14th Nov. 2010 If any query mail – ayush@adiyuva.in
 2. 2. www.adiyuva.in नमÖकार मंडळी िदनांक ६ नोÓहे २०१० रोजी कासा येथे आयोिजत आिण कणसरी पूजन ) कायªøमाचा वृतांत देÁयास आनंद होत आहे ÿथम मी मनापासून ®ी.Łपेश उमतोल, ®ी ®ी.िदनेश माळी यांचे आिथªक सहकायाªसाठी राबिवणे श³य झाले. हा कायªøम यशÖवी करÁयासाठी ÂयांचेसुĦा मनापासून आभारी आहोत. या वृतांताĬारे, हा कायªøम आयोिजत करताना आलेले अनुभव सांगत आहे जे भिवÕयात न³कìच उपयोगी ठरतील Öवłप आिण ÿयोजन । नवीन िवचार, कÐपना सांÖकृ ितक कायªøम आयोिजत करÁयामागे आपले सण भावना Łजिवणे हा उĥेश होता. या कायªøमाबरोबरच पाककृ तीचा इ. चा समावेश असेल, घेÁयाचे पारंपाåरक चालीरीती जपÐया जातील हा मु´य हेतू होता अनुभव होता. तसेच आयुशतफ¥ पिहÐयांदाच मेल, िचý, जागृती पर घोषणा बनवून ÿिसĦी करÁयात आली लहान गोĶéचा िवचार / आयोजन करÁयाची खूप उÂसुकता आयोजन व अंदाजपýक करÁयात आले, आयोजनात असलेली आिथªक अडचण सभासदांकडून िमळालेÐया आिथªक सहकायाªमुळे सोडिवली गेली आिण Âयामुळे कायªøम ÓयविÖथत आखणे सोपे गेले. आमंýण | खूप वेळखाऊ पण वेगवेगÑया माणसां आमंýण ऑनलाईन ÿिसĦ करÁयात आले तसेच ĂमणÅवनी संदेश पाठिवÁयात आले. तसेच úामीण भागात इंटरनेटचा जाÖत वापर होत Ìहणून जवळजवळ ४ िदवस वेगवेगÑया िठकाणी Cultur आयोिजत करÁयात आलेÐया सांÖकृ ितक ( बे-या कायªøमाचा वृतांत देÁयास आनंद होत आहे. ®ी.सुदाम काकरे, सौ.इिÈशता आिण ®ी.िववान गुहा सहकायाªसाठी आभार मानतो. Âयां¸या आिथªक सहकायाªमुळेच यशÖवी करÁयासाठी ºया Óयĉéनी ÿÂय± आिण अÿÂय±åरÂया सहकायª के ले हा कायªøम आयोिजत करताना आलेले अनुभव सांगत आहे जे भिवÕयात न³कìच उपयोगी ठरतील कÐपना, बहòमोल सहकायª आिण सुभे¸छा सांÖकृ ितक कायªøम आयोिजत करÁयामागे आपले सण एकý साजरे करणे आिण “आिदवासी या कायªøमाबरोबरच सांÖकृ ितक Öपधाª ºयामÅये पारंपाåरक नाच घेÁयाचे ठरले होते. Âयािनिम°ाने तŁण वगª, अनुभवी एकý हा मु´य हेतू होता. आयुशसाठी अशा कायªøमाचे आयोजन करणे हा पिहलाच पिहÐयांदाच सभासदांकडून आिथªक सहकायाªसाठी िवनंती ÿिसĦी करÁयात आली. सांÖकृ ितक कायªøमाची पिहलीच वेळ असÐयाने लहान आयोजन करÁयाची खूप उÂसुकता आिण थोडीशी हòरहóर होती. हळू हळू , जे िमळालेÐया ÿितिøया, सहकायाªनुसार बदलत गेले सभासदांकडून िमळालेÐया आिथªक सहकायाªमुळे सोडिवली गेली आिण Âयामुळे खूप वेळखाऊ पण वेगवेगÑया माणसांबरोबर संपका«ची संधी आमंýण ऑनलाईन ÿिसĦ करÁयात आले तसेच ĂमणÅवनी संदेश, मािहतीपािýका इंटरनेटचा वापर कłन इंटरनेटचा जाÖत वापर होत नसÐयाने ÿÂय± आमंýण वेगवेगÑया िठकाणी Ìहणजेच कासा, तलासरी, कवाडा, उधवा Cultural event on 6th Nov 2010 या गुहा, सौ.मोना इराणी, मुळेच हा कायªøम यशÖवीपणे ºया Óयĉéनी ÿÂय± आिण अÿÂय±åरÂया सहकायª के ले हा कायªøम आयोिजत करताना आलेले अनुभव सांगत आहे जे भिवÕयात न³कìच उपयोगी ठरतील. आिदवासी - अखंड कु टुंब” ही ºयामÅये पारंपाåरक नाच, पारंपाåरक एकý येतील व अशा कायªøमाचे आयोजन करणे हा पिहलाच िवनंती करÁयात आली. Âयानुसार कायªøमाची पिहलीच वेळ असÐयाने लहान हळू हळू सवª कायªøमाचे नुसार बदलत गेले. या कायªøमा¸या सभासदांकडून िमळालेÐया आिथªक सहकायाªमुळे सोडिवली गेली आिण Âयामुळे मािहतीपािýका इंटरनेटचा वापर कłन आमंýण देणे गरजेचे होते. उधवा, सायवन, बापुगाव,
 3. 3. www.adiyuva.in तलवाडा, जÓहार, िवøमगड, मनोर, तवा आली. Âया कामात Öथािनक åर±ा चालकांचे खूप सहकायª लाभले आजी / माजी आमदार / खासदारांना / नेते ®ी.देवू बालशी, ®ी.िचंतामण वनगा, ®ी.कांचन वाडू संÖकृ ती, कला, रोजगार यासंदभाªत बोलणे झाले घेÁयाची इ¸छा Óयĉ के ली. उपिÖथत सगळे नेते आिण जाणकार यांनी आयुश कौतुक के ले जे आयुश ला आपÐया समाजा¸या आयोजन | कÐपनेतील गोĶी ÿÂय±ात आणÁयाचे आनंददायी कÐपनेतील गोĶी मूळ ÖवŁपात ÿÂय±ात उतरवणे सांÖकृ ितक कायªøम आयोिजत करÁयाची कमी लोक उपलÊध होते तरीही ÓयवÖथा चांगली होती अशी उ°म दाद उपिÖथतांकडून िमळाली िवĵासात आिण महßवकां±ा वाढली. कायªøमाचे आयोजन करताना काही अडचणéना तŌड īावे लागले महßवकां±ा आिण भरपूर ÿयÂनां¸या मदतीने अडचणéवर मात के ली आिण थेरŌदा येथून Åविन±ेपक आिण मंदाप इ आिण देवांचे छायािचý वेळेवर उपलÊध झाले नाही पåरसरात वाटÁयाचा पूणª ÿयÂन के ला. चवळे िशजवणा आभारी आहोत चवळे दुकानातून आणÐयाचा िवसर पडवला तयारी करÁयास मदत के ली जी हा कायªøम यशÖवी होÁयासाठी महßवाची आहे या कायªøमाचे आयोजन करताना वेगवेगळया Öवभावाची अशी बरीच माणसे भेटली. हे सगळे अनुभव भिवÕयात अनुभवÁयाचा आनंद गगनात मावेनासा असतो याची ÿचीती कायªøम यशÖवी झाÐयावर आली कायªøमाचा िदवस | सवाªत आनंददायी आिण समाधान देणारा िदवस ÿती±ेत असलेला िदवस उजाडतो आिण ठरवलेÐया ÿमाणे गोĶी ÿÂय±ात िदसतात असते. कायªøमाची सुरवात पारंपाåरक कणसरी पूजनाने होते Ìहणून ओळखÐया जातात) चा ÿसाद आिण चवळी Cultur तवा, धामाटणे, वाणगाव, डहाणू, रानशेत, बोडê, धुÆदल चालकांचे खूप सहकायª लाभले. नेते यांना वैयिĉकरीÂया आमंýण देÁयात आले. (®ी कांचन वाडू, ®ी.रमेश सवरा, ®ी.बेलकर, इ.). जÓहार संदभाªत बोलणे झाले. जेवायला आमंýण िदले. Âयांनी जÓहार येथे भिवÕयात एकý कायªøम सगळे नेते आिण जाणकार यांनी आयुश¸या कामाबĥल ÿभािवत झाले समाजा¸या उÆनतीसाठी काम करÁयास Öफू तê देते. कÐपनेतील गोĶी ÿÂय±ात आणÁयाचे आनंददायी कठीण काम ÿÂय±ात उतरवणे हे मानिसक समाधान आिण खराखुरा ची पिहलीच वेळ एक संÖमरणीय अनुभव ठरली. या कायªøमा¸या आयोजनात कमी लोक उपलÊध होते तरीही ÓयवÖथा चांगली होती अशी उ°म दाद उपिÖथतांकडून िमळाली कायªøमाचे आयोजन करताना काही अडचणéना तŌड īावे लागले भरपूर ÿयÂनां¸या मदतीने अडचणéवर मात के ली. आÌही िवøमगड आिण डहाणू येथून भेटवÖतू आिण थेरŌदा येथून Åविन±ेपक आिण मंदाप इ. ची ÓयवÖथा के ली. छापÁयासाठी देÁयात आलेÐया आिण देवांचे छायािचý वेळेवर उपलÊध झाले नाही. Âयाचा पåरणाम ÿिसĦीवर झाला तरीही आÌही मािहतीपýके िविवध चवळे िशजवणा-यांनी Âयांना पारंपाåरक चव आणली Âयाबĥल आÌही Âयांचे खूप चवळे दुकानातून आणÐयाचा िवसर पडवला. काही लोकांनी राýी उिशरापय«त तसेच सकाळी लवकर स मदत के ली जी हा कायªøम यशÖवी होÁयासाठी महßवाची आहे. वेगवेगळया Öवभावाची, वेगवेगळया मतांची, वेगवेगळया ŀिĶकोनांतून पाहणारी हे सगळे अनुभव भिवÕयात न³कìच उपयोगी ठरतील. कÐपनेतील आनंद गगनात मावेनासा असतो याची ÿचीती कायªøम यशÖवी झाÐयावर आली सवाªत आनंददायी आिण समाधान देणारा िदवस ÿती±ेत असलेला िदवस उजाडतो आिण ठरवलेÐया ÿमाणे गोĶी ÿÂय±ात िदसतात, Âयात सगÑयांची मेहनत िदसत कायªøमाची सुरवात पारंपाåरक कणसरी पूजनाने होते, Âया नंतर पारंपाåरक "पान मोडी चा ÿसाद आिण चवळी. आपण सगळे एक अखंड कु टुंब आहोत असा ÿयÂन करत असÐया Cultural event on 6th Nov 2010 Æदलवाडी इ. आमंýणे वाटÁयात ®ी.घोडा, ®ी.राजाराम ओझरे, जÓहार¸या नगराÅय±ांशी िवīाथê, जÓहार येथे भिवÕयात एकý कायªøम कामाबĥल ÿभािवत झाले आिण खराखुरा आनंद देत असते. या कायªøमा¸या आयोजनात कमी लोक उपलÊध होते तरीही ÓयवÖथा चांगली होती अशी उ°म दाद उपिÖथतांकडून िमळाली. ºयामुळे आम¸या कायªøमाचे आयोजन करताना काही अडचणéना तŌड īावे लागले. परंतु, ÿबळ आÌही िवøमगड आिण डहाणू येथून भेटवÖतू छापÁयासाठी देÁयात आलेÐया ५० घोषणाफलक वर झाला तरीही आÌही मािहतीपýके िविवध यांनी Âयांना पारंपाåरक चव आणली Âयाबĥल आÌही Âयांचे खूप काही लोकांनी राýी उिशरापय«त तसेच सकाळी लवकर वेगवेगळया ŀिĶकोनांतून पाहणारी कÐपनेतील गोĶी ÿÂय±ात आनंद गगनात मावेनासा असतो याची ÿचीती कायªøम यशÖवी झाÐयावर आली. Âयात सगÑयांची मेहनत िदसत पान मोडी" ( "सावेÐया भाकरी " सगळे एक अखंड कु टुंब आहोत असा ÿयÂन करत असÐया
 4. 4. www.adiyuva.in मुळे सगÑयांना दादा असे संबोधले आहे. िचंतामण दादा वनगा यांनी Âयांचे अनुभव आिण मागªदशªन िदले - परंपरा आिण संÖकृ तीचे Öथान आिण भिवÕय - आिदवासी समाजा पुढील आÓहाने - तłणा साठी ÿाथिमकता - आिदवासी समाजाचे भिवÕय - िश±ण आिण Óयवसायात आिदवासी तŁण आिण आयुश िवषयीची मुलभूत मािहती देÁयात आली तसेच आली. Âया नंतर पारंपाåरक नृÂय असे िलिहलेला पांढरा सदरा घातÐया मुळे पेरण अितशय सुंदर पेरानाचे पडणारे ठोके या मुळे बरेच लांबी वाढली, वतुªळ तसेच नाग मोडणी वळणे घेत पेरण िफरताना लयबĦ पेनाªचे ठोके आिण ताराÈयाचा Âया नंतर गौरी हा पारंपाåरक नाच सुरवात करÁयात आली असताना सगळेच जन Ļा नृÂयात शिमल झाले नाचणे हा अÿितक अनुभव घेऊन संÖकृ ती जपावी आिण आपÐया समाज िहत साठी झटावे ÿयÂन यशÖवी कłन घरा कडे परतले अनुभव उīाची वाट दाखवायला | चांगले जरी कौतुक काम करÁया साठीची ÿेरणा देत असेल तरी काम पूणª करÁया साठी फĉ कौतुक पुरेसे नसते यश मÅये येणाöया अडचणी कठीण वाटत असÐया माणूस चुका करतो पण चुका हेच अनुभव घेÆया साठीचा Cultur िचंतामण दादा वनगा, पाडु रंग दादा बेलकर आिण वसंत िदले, Âयात पुढील मुīांचा समावेश होता. परंपरा आिण संÖकृ तीचे Öथान आिण भिवÕय आिदवासी समाजा पुढील आÓहाने िश±ण आिण Óयवसायात आिदवासी तŁण मािहती देÁयात आली तसेच इ°ारणी मत Óयĉ के Ðया नंतर सगÑयांना भेट पारंपाåरक नृÂय तारपा नाच ला सुरवात झाली. तारपा वादक आिण घातÐया मुळे पेरण अितशय सुंदर आिण लायबĥ िदसत होते या मुळे बरेच जन तारपा नाचÁया साठी आकिषªले गेले आिण मोडणी वळणे घेत पेरण िफरताना ते डोÑयात साठवून पेनाªचे ठोके आिण ताराÈयाचा आवाज होता. बराच वेळ हे नृÂय चालू होते. सुरवात करÁयात आली, गाÁयाचा तालावर सगÑयाचे पाय नृÂयात शिमल झाले. सगÑया सोबत एका लयबĦ तालावर लयबĦ अÿितक अनुभव घेऊन कायªøमाची सांगता करÁयात आली, सगÑयांनी आपÐया परीने आपली संÖकृ ती जपावी आिण आपÐया समाज िहत साठी झटावे या साठी उजाª घेऊन सांÖकृ ितक कायªøमाचा पिहलाच कडे परतले चांगले वायीट अनुभवांची िशदोरीच सोबत असेल जरी कौतुक काम करÁया साठीची ÿेरणा देत असेल तरी काम पूणª करÁया साठी फĉ कौतुक पुरेसे नसते कठीण वाटत असÐया तरी तुमची लागण आिण मेहनत Âया सोÈपे कł शकते माणूस चुका करतो पण चुका हेच अनुभव घेÆया साठीचा ľोत आहे Cultural event on 6th Nov 2010 आिण वसंत दादा भसरा इ°ारणी मत Óयĉ के Ðया नंतर सगÑयांना भेट देÊयात तारपा वादक आिण नृÂय करणारे यांन आयुश लायबĥ िदसत होते. ताराÈयाची धून आिण गेले आिण पेरणाची ते डोÑयात साठवून ठेवÁय जोगे ŀÔय आिण सगÑयाचे पाय एका वेळेस पडत सगÑया सोबत एका लयबĦ तालावर लयबĦ सगÑयांनी आपÐया परीने आपली सांÖकृ ितक कायªøमाचा पिहलाच जरी कौतुक काम करÁया साठीची ÿेरणा देत असेल तरी काम पूणª करÁया साठी फĉ कौतुक पुरेसे नसते सोÈपे कł शकते
 5. 5. www.adiyuva.in आपण असे सांगू शकतो िक अडचणी आिण संकटे जाणून घेÁयास मदत करते. आिण आपÐया पिहÐयाच सांÖकृ ितक िमळालेÐया ÿितसाद ल±ात घेता आपला कायªøम कायªøमाचा अनुभव ¶या | िचý आिण चाल िचýे पहा Photo at Picasa Photo at Orkut Photo at Facebook Video at youtube अनुमान आिण पुढे काय ? | काय करणार Âया िवषयी आपली परंपरा आिण संÖकृ ती जतन करÁया साठी अशा कायªøमाची खूप गरज आहे Ìहणून भिवÕयात वेग वेगÑया संÖथा सोबत एकý येऊन कायªøम घेÆया कåरता ÿयÂन करÁयात येतील तŁण मÅये संÖकृ ती आिण परंपरा िवषयी आपुलकì आणणे साठी ÿयÂन करÁयात येतील " आिदवासी एक अखंड कु टुंब " िवषयी जागłकता तयार करणे गरजेचे आहे Âया साठी ÿयÂन करÁयात येतील पुÆहा एकदा सगÑया कु टुंिबना कायªøम यशÖवी के Ðयाबĥल शतशः आभारी आहे Cultur अडचणी आिण संकटे आपÐयातली आपÐया धेÍया बĥल असलेली आिण आपÐया पिहÐयाच सांÖकृ ितक कायªøमा¸या ÿयÂनांना वेग वेगÑया माणसाकडून िमळालेÐया ÿितसाद ल±ात घेता आपला कायªøम यशÖवी झाला अशी खाýी होते िचý आिण चाल िचýे पहा काय करणार Âया िवषयी आपली परंपरा आिण संÖकृ ती जतन करÁया साठी अशा कायªøमाची खूप गरज आहे Ìहणून भिवÕयात वेग वेगÑया संÖथा सोबत एकý येऊन कायªøम घेÆया कåरता ÿयÂन करÁयात येतील. तŁण मÅये संÖकृ ती आिण परंपरा िवषयी आपुलकì आणणे गरजेचे आहे Ìहणून नवीन नवीन माÅयमातून असे करÁया िवषयी जागłकता तयार करणे गरजेचे आहे Âया साठी ÿयÂन करÁयात येतील पुÆहा एकदा सगÑया कु टुंिबना कायªøम यशÖवी के Ðयाबĥल शतशः आभारी आहे ! Cultural event on 6th Nov 2010 आपÐयातली आपÐया धेÍया बĥल असलेली िचकाटी, लागण, आवड कायªøमा¸या ÿयÂनांना वेग वेगÑया माणसाकडून आपली परंपरा आिण संÖकृ ती जतन करÁया साठी अशा कायªøमाची खूप गरज आहे Ìहणून भिवÕयात वेग वेगÑया गरजेचे आहे Ìहणून नवीन नवीन माÅयमातून असे करÁया िवषयी जागłकता तयार करणे गरजेचे आहे Âया साठी ÿयÂन करÁयात येतील
 6. 6. www.adiyuva.in राम राम कु टुं ब हो ! कासक आहास ? बेसुच ना? सु या खप या काय जे को हान काय माला आ ण काय म घयाला खास क न पेश उ तोल, कर करे, इि शता साठ मनापायासी आभार, कारण या शवाय काय म घया जमत नाय सां कृ तक काय म प ह यांदाच घेत होतु त पंचायत झाल ती पण पहाले या मानान कासा ला बेरया ना कं सार पूजन ठेवेल होता या साठ लहेतू झाला. सग यांना सांगून काय उपयोग तय मी आपले बोल त लहेत आहे कमान आप यात या लोखाना मा हत होल. जे को हा पैसे देन मदत के ल तय यो काय म घेता आला नाय त नाय जमता तर आपले लोखाना फ त पैसे उडवता येताहात दा त आहे असा नंगून मदत करायची टाकू न आपल लोखा फ त नवा ठेवीत बीजे लोखाह जमेल तशी मदत के ल ती वचार - रती वसरत या िज या ठेवाया तय मन क काह तर फार वचार के ला आजची पोरा के ट खेलत नवीन कपड घालून हंडत यांना आप या रती मा हत नाय सगळी जन वस न जातील. तय मन काह तर क त मांगा वचार आला का जन हर च येन क . नवा नवा वचार के ला त हा फार बेस फार पैसा लागत होता. आयुश हणून अझूक आपण कोणाकड एकदा हो पैस मांगेल काय माला पैसाची गरज पडल तय पहा यांदा मांगल मना के ले त फार पैसे जमा होतील ना म त काय म घेवल Cultur सु या खप या काय? आ ण काय म घयाला मदत, मागदशन करेल यांचे सग याचे आभार इि शता, ववान गुहा, मोना इराणी, दनेश माळी कारण या शवाय काय म घया जमत नाय सां कृ तक काय म प ह यांदाच घेत होतु त पंचायत झाल ती पण पहाले या मानान कासा ला बेरया ना कं सार पूजन ठेवेल होता या साठ लहेतू, फार बेस झाला काय म पण फार दुख हो सग यांना सांगून काय उपयोग तय मी आपले बोल त लहेत आहे कमान आप यात या लोखाना मा हत जे को हा पैसे देन मदत के ल तय यो काय म घेता आला नाय त नाय जमता तर आपले लोखाना फ त पैसे उडवता येताहात दा त, ना ते. कोणी एक काह बेस करायचा आहे असा नंगून मदत करायची टाकू न आपल लोखा फ त नवा ठेवीत. पण सगळी काय सारखी नाय रेहेते बीजे लोखाह जमेल तशी मदत के ल ती रती वसरत या िज या ठेवाया तय मन क काह तर फार वचार के ला आजची पोरा के ट खेलत, दा पेत, उसटत हंडत, बीजी शहरात आप या रती मा हत नाय, असाच चालू रेहाला त मन सग या रती तय मन काह तर क त मांगा वचार आला का आपला सन नवा नवा वचार के ला त हा फार बेस झालाता सगळी तयार के ल आयुश हणून अझूक आपण कोणाकड एकदा हो पैस मांगेल तय पहा यांदा मांगल मना वाटेल होता जु क जु क पैसे सग याह होतील ना म त काय म घेवल. पण मांगा ल ात आला पैसाच नाव Cultural event on 6th Nov 2010 यांचे सग याचे आभार हाव ! दनेश माळी, पैशाची मदत कर या सां कृ तक काय म प ह यांदाच घेत होतु त पंचायत झाल ती पण पहाले या मानान बेस झाला. फार बेस झाला काय म पण फार दुख हो सग यांना सांगून काय उपयोग तय मी आपले बोल त लहेत आहे कमान आप यात या लोखाना मा हत जे को हा पैसे देन मदत के ल तय यो काय म घेता आला नाय त नाय जमता, बरोबर सांगेल कोणी कोणी एक काह बेस करायचा य न कर त पण सगळी काय सारखी नाय रेहेते. शहरात जाढेल ती त नवीन रेहाला त मन सग या रती आपला सन सगळे झालाता सगळी तयार के ल ना हशेब के ला त आयुश हणून अझूक आपण कोणाकड एकदा हो पैस मांगेल नाय होत पण ये जु क जु क पैसे सग याह गोळा त आला पैसाच नाव काढला त
 7. 7. www.adiyuva.in को नहो पैसे नाय देत मोजून फ त पाच लोखाह खशाला काय म वेळेस, बीजे कोनालाहो आपले काय मासाठ बयुश मन जाउ देस बंद क न जाव असा वाटला होता असा एकू ण काय काय म करवल. पण जव देस ठरवला आमं ण - आमं ण दयाला हो फार पंचायत होदेल होती पंक होती हार . र ा ायवर ची हो फार मदत झाल प का पके लोखा पावत पोहचवता ये या पहले ४-५ दस त ह डताच खपल, इकड जा तकड जा याला फोन कर.. सुरवात करेल होती कासा कवाडा, तलवाडा, ज हार, व मगढ, मनोर दग याचा पोर. डहाणू, बोड वाणगाव डा तर हंडला जर प का वाटाया पोरा रेहती त फार बेस होता होतु मंदार न ओळख दावेल होती दनेश ला त फार बेस सोय के ल ती याह वेग वेग या काय मा वषयी पण चचा झाल पुढ या वेलस ज हार ला हार च काय म घेव असा संगालाहे कागद वाटून वाटून १००० आमं ण प का ना तयार करताना - पहले त फार जन वट वट कर त होते साधा कु णी चौकशी पण नाय के ल क काय कासक चालू आहे Cultur पाच लोखाह खशाला हात लावला, ३ जन काय मा आधी आ ण आपले काय मासाठ खच कराया नाय वाटला, या नंगून मना त आयुश असा वाटला होता. लोखा सानागत बेस आहे बेस आहे पण बेस आहे पण जव देस जोढे जमेल होते याखाल जोढा जमल तोढा करायचा आमं ण दयाला हो फार पंचायत होदेल होती, एखालाच इकड हंड तकड हंड, क हा क हा णीत नीह त ायवर ची हो फार मदत झाल . पण जर आमं ण दयाला जर माणसा मलती त ये या. इकड जा तकड जा, याला प का दे याला प ीक दे सुरवात करेल होती कासा, तलासर , उधवा, सायवन, बापुगाव, थेर डा मनोर, दादाडे, ग जड ओढ गावा हंदलू क हा एखालाच क हा बोड वाणगाव डा तर हंडला, भोपोल ला आनंद ना अशागढ वसन दादा फार बेस होता. एखालाच हंडून हटव. हंडता हंडता ज हार ला जाधेल न ओळख दावेल होती दनेश ला त फार बेस सोय के ल ती याह , जेवाया हो नेलाता ना आझूक वेग वेग या काय मा वषयी पण चचा झाल , अझूक बीजे माणसाशी ओळखी क न द या फार बेस वाटला वेलस ज हार ला हार च काय म घेव असा संगालाहे . प का ना १००० मा हती प का खपव या. मांगा ओगा रेहलू पहले त फार जन वट वट कर त होते, या या क पण ज हा ये य काम कराया त कोणीह नाय आला नाय के ल क काय कासक चालू आहे. जर सग याह मळून Cultural event on 6th Nov 2010 जन काय मा आधी आ ण २ या नंगून मना त आयुश सानागत बेस आहे बेस आहे पण बेस आहे जोढा जमल तोढा करायचा क हा क हा णीत नीह त पण जर आमं ण दयाला जर माणसा मलती त याला प का दे याला प ीक दे, याला फोन कर थेर डा, चारोट , धुंदालावाडी, ग जड ओढ गावा हंदलू क हा एखालाच क हा ना अशागढ वसन दादा. पण खरच हंडता हंडता ज हार ला जाधेल जेवाया हो नेलाता ना आझूक अझूक बीजे माणसाशी ओळखी क न द या फार बेस वाटला. मांगा ओगा रेहलू काम कराया त कोणीह नाय आला, जर सग याह मळून वाटून कामा करेल
 8. 8. www.adiyuva.in रेहती त सगळा म त होता ना कोणावर जा ती पाहज कोणाला अ या काय माशी काह घेणा देणा नाय वेलवर कारण सांगाया लागला का नाय जमायचा काय करसील. पण कासक तर जमवीत रेहावला माना. क हा क हा वाटत काय फायदा कराया लोखा येत नाय होवी त मी हो म त घरा याचे पण जव देस या के ल हलू हलू तयार अथा खरा काम चालू झाला या समान जमा करायचा घदेल माणसान शेवट या दस ८ वाजता घाय दुकानातासी आणले चवले. ६ दस आधी बेनर बनवाय दधेल एक दसात दयाचा होता तो हो काय म होय पावत याचा फोन ना तो गायब झालाता शेवट पावत काह रा ी तयार क न ठेवायचा होता तो हो काय माचे दस पडला तय. चंतामण दादा आला तव होते मांडव बन वतुच होते होता याचा ११.३० पावत प ता नाय, नाय, जा ती माणसा नाय तर हो काय म चालू काय माचा दस - मांडव राम पहार क न ठेवीन असा सांगेल होता पण काय माचा वेल होण एक तास झाला ताव मांडव कर त होते मांडव वाले. सकलचे ९ वाजता मा तर इयाचा होता ११ वाजे ताव, मगा ते या घरा जन चा या आण या ना लायीट प ताच नाय तय मांगा जा ातले बेणार लावले दादा न पण फोन क न चवकासी के ल पण बीजे कोणाचे हो राजकार याला काय माला इया नाय जमला Cultur रेहती त सगळा म त होता ना कोणावर जा ती लोड नाय येता. पण संग याना मजा कराया अ या काय माशी काह घेणा देणा नाय. खरच फार याट वाटला का नाय जमायचा. जर पहले सं जता त काह करवत पण वेलेवर सांगला त पण कासक तर जमवीत जमवीत कर त कर त आणला. एक हो दस काय फायदा ओढा सगळा क न जर काय मा साठ साधी मदत त मी हो म त घरा याचे हर रेहतू, जेवण जेवातु, हंडातु हलू हलू तयार अथा खरा काम चालू झाला या समान जमा करायचा. शेतातले चवले आणायची जबाबदार वाजता सांगला का नाय मळायचं, फार याट वाटला दस आधी बेनर बनवाय दधेल एक दसात दयाचा होता तो हो काय म होय पावत याचा फोन ना तो गायब झालाता शेवट पावत काह म हतुच नाय पडला रा ी तयार क न ठेवायचा होता तो हो काय माचे दस ११ वाजे पयत मांडव बनवीत होता काय त पाणी चंतामण दादा आला तव होते मांडव बन वतुच होते. शालचा मा तर सकाळी , घर जान घेण इया लागला. बेनर नाय, देवाचे फोटो नाय नाय तर हो काय म चालू के ला. मांडव राम पहार क न ठेवीन असा सांगेल होता पण काय माचा वेल होण एक तास झाला ताव मांडव वाजता मा तर इयाचा होता चा या घेन याचा मगा ते या घरा जन चा या आण या ना लायीट चालू के ल . ५० बेणार सांगेल याचा त प ताच नाय तय मांगा जा ातले बेणार लावले. लोखा पण इधेल नाय तव त चंतामण दादा हजर दादा न पण फोन क न चवकासी के ल पण बीजे कोणाचे हो राजकार याला काय माला इया नाय जमला Cultural event on 6th Nov 2010 पण संग याना मजा कराया ज हा एक एक जन जर पहले सं जता त काह करवत पण वेलेवर सांगला त एक हो दस घर यांचे हर नाय काय मा साठ साधी मदत हंडातु, म जा करतू. शेतातले चवले आणायची जबाबदार फार याट वाटला पण मांगा तोढे दस आधी बेनर बनवाय दधेल एक दसात दयाचा होता तो हो काय म नाय पडला. मांडव वाला आधीचे त मांडव बनवीत होता काय त पाणी शालचा मा तर सकाळी ९ वाजता यीयाचा देवाचे फोटो नाय, सामान मांडव राम पहार क न ठेवीन असा सांगेल होता पण काय माचा वेल होण एक तास झाला ताव मांडव प ता नाय होता, बेणार सांगेल याचा त लोखा पण इधेल नाय तव त चंतामण दादा हजर, कांचन दादा न पण फोन क न चवकासी के ल पण बीजे कोणाचे हो राजकार याला काय माला इया नाय जमला.
 9. 9. www.adiyuva.in पोरांना हो के ट खेलाय त २-३ तास वा पाट दा सांगल त आखी रात हो जागवतील आपल नवी पोरा असी त आपल ई नवी पढ यां या साठ आपले ओढा सगळा कारातुहू. कावजी बाबा न पूजा के ल ना ब या ह [ दुकानातल ] वाटल , सग याह आवडीन दादा, पांडू दादा, वसन दादा साह पोरांना मागदशन समाजाब ल मा हती दल आझुक ब याह होती तोढे सग यांना आयुश चे वतीन भेट दल अथा न बर इया लागलात, चंतामण होता तो ताव मांडव पान नाय बनेल ता हासी तो वाट पाहेत होता बीजे कड जायचा होता या हो यानी थांबवेल होता पान अथा याला जायला लागला सग यांना आयुश या बं या दधेल हो या या घालून नाचताना फार बेस दसात होत असगाला जन गोर गोल फर ना यांचे पाठ वर नाव दस आयुश दुफार होदेल ना आवाज तारा याचा घूम फार बे होता. तो आवाज आयकू न बीजे जनाना लागल . बीज त नवीन पोर हो शकू न पाहेत होती म त वाटला तारपा सअकायाची मेहनत नांगुन फार हो होता तारपा नाचून नाचून हलू हलू भंगल पोरा माणसा होती ना शेवट त सगळी आल गौर नाचाया वाडघा ना पोरा हर नाचून फार बेस वाटला नाचून सगल हटल , न बर हो फार होता लागलू. बरेच माणसाचा कौतुक अयेकू न फार बेस वाटला फार काह करायचा का फ त कौतुक ना श द पूर नाय पडत काय म घयाला शकाय मलला - Cultur तास वास क न तर जाते पण असे काय माला इया वेल नाय मल पाट दा सांगल त आखी रात हो जागवतील आपल नवी पोरा असी त आपल ई नवी पढ यां या साठ ना ब या ह दशन घेतला. काकडी या पान मो याचा साद ना सग याह आवडीन खा ल . सग याह सादाचा कौतुक के ला हाव पोरांना मागदशन के ला, ते आयुश चे य ना ब ल आझुक ब याह हो यांचा मत मांडला, सग याह ह फार कौतुक के ला इढेल होती तोढे सग यांना आयुश चे वतीन भेट दल . चंतामण दादा ना येन फार वखत झालाता, सकाळी सग यांचे पहला इढेल होता तो ताव मांडव पान नाय बनेल ता हासी तो वाट पाहेत होता बीजे कड जायचा होता या हो यानी ता पान अथा याला जायला लागला. ताव इधेल होती ती तारापकार ना मंडल नाचाय लागल सग यांना आयुश या बं या दधेल हो या या घालून नाचताना फार बेस दसात होत असगाला जन गोर गोल फर ना यांचे पाठ वर नाव दस आयुश दुफार होदेल ना आवाज तारा याचा घूम फार बे तो आवाज आयकू न बीजे जनाना त नाय रेहवला हलू हलू सगळी जना नाचाय पेरणात हवाराया बीज त नवीन पोर हो शकू न पाहेत होती म त वाटला तारपा सअकायाची मेहनत नांगुन फार हो होता तारपा नाचून नाचून हलू हलू भंगल पोरा. ना पोराह गौर नाच चालू माणसा होती ना शेवट त सगळी आल गौर नाचाया वाडघा ना पोरा हर नाचून फार बेस वाटला न बर हो फार होता, भूक लागल ती त हलू हलू नाच थांबवला ना नरोप घया बरेच माणसाचा कौतुक अयेकू न फार बेस वाटला फार काह करायचा हु प आला पान आठवला का का फ त कौतुक ना श द पूर नाय पडत काय म घयाला, मेहनत, मदत, पैसा हो लागतो Cultural event on 6th Nov 2010 स क न तर जाते पण असे काय माला इया वेल नाय मल, पाट दा सांगल त आखी रात हो जागवतील आपल नवी पोरा असी त आपल ई नवी पढ यां या साठ काकडी या पान मो याचा साद ना चवल के ला हाव. चंतामण य ना ब ल फार बेस बोलले आपले ह फार कौतुक के ला इढेल सकाळी सग यांचे पहला इढेल होता तो ताव मांडव पान नाय बनेल ता हासी तो वाट पाहेत होता बीजे कड जायचा होता या हो यानी ताव इधेल होती ती तारापकार ना मंडल नाचाय लागल , सग यांना आयुश या बं या दधेल हो या या घालून नाचताना फार बेस दसात होत असगाला जन, पेरन गोर गोल फर ना यांचे पाठ वर नाव दस आयुश दुफार होदेल ना आवाज तारा याचा घूम फार बेस वाटत त नाय रेहवला हलू हलू सगळी जना नाचाय पेरणात हवाराया बीज त नवीन पोर हो शकू न पाहेत होती म त वाटला तारपा सअकायाची मेहनत नांगुन. न बर ना पोराह गौर नाच चालू के ला पहले थोडीच माणसा होती ना शेवट त सगळी आल गौर नाचाया वाडघा ना पोरा हर नाचून फार बेस वाटला. नाचून भूक लागल ती त हलू हलू नाच थांबवला ना नरोप घया हु प आला पान आठवला का पैसा हो लागतो.
 10. 10. www.adiyuva.in जोढा जमल तोढा कर त रेहावा, क हा को हावर अवलंबून नाय रेहावा नाय रेहे. माना त खरच फार याट वाटला ओढ मेहनत जा ती मनावर नाय घेता जोढा जमल तोढा कर त रेहावा आपले आपले यान याला जसा वाटल तसा जगल. Cultur क हा को हावर अवलंबून नाय रेहावा, लोखा फ त बोलताहात हार कोणी माना त खरच फार याट वाटला ओढ मेहनत घेन काह कामाची नाय. जा ती मनावर नाय घेता जोढा जमल तोढा कर त रेहावा आपले आपले यान, या कोणाला नाव ठेवायची Cultural event on 6th Nov 2010 लोखा फ त बोलताहात हार कोणी . त आठ जव देस मन या कोणाला नाव ठेवायची

×