ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

13,917
-1

Published on

ข้อสอบป.5 วิชาคอมพิวเตอร์

Published in: Education
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
13,917
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
310
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

  1. 1. ข้อสอบปลายภาคเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(เทคโนโลยีล้าหน้า) จ้านวนข้อสอบ ๒๐ ข้อ เวลา ๓๐ นาที คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย × ทับข้อที่ถูกต้องที่สุดในกระดานค้าตอบ 1.ข้อใดคือ ประโยชน์ของโปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด ก) ใช้สร้างเอกสารต่างๆ ข) ใช้สร้างฐานข้อมูล ค) ใช้วาดภาพ ง) ใช้ประมวลผลตัวเลข 2. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ก) ใช้เพื่อความบันเทิง ข) ใช้เพื่อติดตามข่าวสาร ค) ใช้เพื่อจัดพิมพ์เอกสาร ง) ใช้เพื่อแสดงความคิดเห็น 3. ข้อใด ไม่จัด เป็นส่วนน้าเข้าข้อมูล ก) แป้นพิมพ์ ข) เมาส์ ค) กล้องดิจตอล ิ ง) เครื่องพิมพ์ 4.ข้อใดให้ความหมายถึง Folder ได้ใกล้เคียง ที่สุด ก) เอกสารหนึ่งชิ้น ข) เอกสารหลายชิ้น ค) แฟ้มจัดเก็บเอกสาร ง) ตู้เก็บเอกสาร 5. จากภาพนีเป็นการใช้เมาส์เรียกได้ตามข้อ ้ ใด ก. การคลิก ข. การดับเบิลคลิก ค. การคลิกขวา ง. การลาก 6. ข้อใด คือ ประโยชน์ของการใช้เมาส์ในข้อ 8 ก. ใช้เรียกเมนูลัดมาใช้งาน ข. ใช้เพื่อเปิดไฟล์ข้อมูลต่างๆ ค. ใช้เพื่อเลือกปุ่มค้าสั่งต่างๆ ในโปรแกรม ง. ใช้เพื่อย้ายรูปภาพ หรือข้อความ 7. จากภาพนี้เป็นการใช้เมาส์เรียกได้ตาม ข้อใด ก. การคลิก ข. การดับเบิลคลิก ค. การคลิกขวา ง. การลาก 8. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้เมาส์ในข้อ 7 ก. ใช้เรียกเมนูลัดมาใช้งาน ข. ใช้เพื่อเปิดไฟล์ข้อมูลต่างๆ ค. ใช้เพื่อเลือกปุ่มค้าสั่งต่างๆ ในโปรแกรม ง. ใช้เพื่อย้ายรูปภาพ หรือข้อความ
  2. 2. ข้อสอบปลายภาคเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(เทคโนโลยีล้าหน้า) จ้านวนข้อสอบ ๒๐ ข้อ เวลา ๓๐ นาที 9. 13.ในขณะพิมพ์ข้อความ ถ้าเราต้องการ เว้นวรรคตัวอักษรต้องกดปุ่มใด ก. Tab ข. Esc ค. Backspace ง. Space Bar อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูป ใช้ท้าอะไร 14. เราต้องกดปุ่มนี้ เมื่อต้องการ ก) ใช้ประมวลผลข้อมูล ท้าสิ่งใด ก) เปิดโปรแกรมมาใช้งาน ข) ใช้บันทึกข้อมูล ข) ขยายหน้าจอโปรแกรมให้เต็มจอ ค) ใช้สร้างภาพให้ออกทางจอภาพ ค) ย่อขนาดหน้าจอให้เล็กลง ง) ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ง) ออกจากโปรแกรม 10.ข้อมูลประเภทใด ใช้ในการค้านวณ 15. จากภาพคือเครื่องมือที่ใช้ท้า คะแนนสอบ อะไร ก) ใช้สร้างชินงานใหม่ ้ ก) ข้อมูลที่เป็นอักขระ ข) ใช้ออกจากโปรแกรม ข) ข้อมูลที่เป็นภาพ ค) ใช้เปิดงานเก่า ค) ข้อมูลที่เป็นเสียง ง) ใช้บันทึกข้อมูล ง) ข้อมูลที่เป็นตัวเลข 16 . จากภาพคือเครื่องมือที่ใช้ท้า 11. จากภาพคือเครื่องมือที่ใช้ท้าอะไร อะไร ก) ยกเลิกการกระท้า ก) แป้น adsfjkl; ข) กระท้าซ้้า ค) ย้อนการกระท้า ข) แป้น ผปแอทมใฝ ง) แทรกรูปภาพ ค) แป้น ฟหกด่าสว 12. จากภาพคือเครื่องมือที่ใช้ท้า ง) แป้น 123456 อะไร ก) แทรกรูปร่างอัตโนมัติ ข) แทรกรูปตัดปะ ค) แทรกตาราง ง) แทรกรูปภาพ
  3. 3. โรงเรี ยนบ้านบางมัน สพท. ระนอง สพฐ. อาเภอสุขสาราญ จังหวัดระนอง ข้อสอบกลางภาคเรี ยนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์ ) จานวนข้อสอบ ๒๐ ข้อ เวลา ๓๐ นาที 20.ใครปฏิบัติถูกต้องในการดูแลรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์ ก) นิตาท้าน้้าหกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ ข) เอกวางหนังสือไว้บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ ค) นิชาเคาะเครื่องเสียงดังเพราะ จากภาพจัดเป็นอุปกรณ์ประเภท ขัดข้อง ก) อุปกรณ์ประเภทน้าเข้าข้อมูล ง) แดงใช้เสร็จแล้วน้าพลาสติกมาคลุม ข) อุปกรณ์ประเภทประมวลผลข้อมูล เครื่องกันฝุน ่ ค) อุปกรณ์ประเภทส่งออกข้อมูล ง) อุปกรณ์ประเภทน้าเสนอ 19. เครื่องมือใดในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดใช้ คัดลอกข้อมูล ก) ข) 18. ค) ง)
  4. 4. โรงเรี ยนบ้านบางมัน สพท. ระนอง สพฐ. อาเภอสุขสาราญ จังหวัดระนอง ข้อสอบกลางภาคเรี ยนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์ ) จานวนข้อสอบ ๒๐ ข้อ เวลา ๓๐ นาที 1. ก 2. ค 3. ง 4. ค 5. ก 6. ค 7. ก 8. ก 9. ข 10. ง 11. ก 12. ก 13. ง 14. ข 15. ง 16. ค 17. ข 18. ค 19. ก 20. ง

×