Ulasan Buku

955 views
891 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
955
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ulasan Buku

 1. 1. ULASAN BUKU:<br />The Reflective Educator’s Guide to Classroom Research: Learning to Teach and Teaching to Learn Through Practitioner Inquiry<br />By Nancy Fitchman Dana & Diane Yendol-Solva<br />
 2. 2. ApaituKajianTindakan?<br />Berdasarkanbukuini, KajianTindakanadalahusaha yang melibatkanduaorang guru melaksanakaninkuirisecarakolaboratif (usahasama) semasamenjalankankajian.<br />
 3. 3. Elliott (1988):<br />Kajiantindakanialahrangkauntukpenilaiankendiridisekolahdanpendekatandalamkajiantindakan yang mementingkanrefleksidaninkuiri yang bertujuanuntukmembaikiataumengubahamalankendiridalamsesuatusituasisosial<br />
 4. 4. Setiapkitaranmelibatkan :<br />1. Mengenalpastiisu yang ingindiatasiataudiperbaiki<br />2. MerancangStrategi<br />3. Mengaplikasikanstrategi yang telahdibuat<br />4. Menilaikeberkesananstrategi yang telahdibuat<br />
 5. 5. Mengapa Guru melakukanKajianTindakan?<br /><ul><li>Mengenalpastipermasalahan yang menghalang P&P dijalankandenganefektif
 6. 6. Menyelesaikansendirimasalahdidalambilikdarjahnya
 7. 7. Sebagaisatucara guru mengemukakanpandanganmerekasebagaiindividu yang paling rapatdenganpelajar</li></li></ul><li><ul><li>Supaya guru tidakhanyabergantungkepadapenyelidikluarberkenaanpendekatan P&P didalambilikdarjah
 8. 8. Guru dapatmembuatrefleksikaedahpengajarannyasendiri
 9. 9. Kajian guru menjadirujukanterbaik guru-guru lain</li></li></ul><li>BilaKajianTindakanDilakukan?<br />Apabilatimbulpersoalan yang dalamdiri guru itu, makabermulalahkajiantindakanbagimencarijawapankepadapersoalanitu (bila-bilamasa)<br />
 10. 10. Dimana Guru MelakukanKajian?<br />DalambukuinipenyelidikmelakukanpenyelidikandiBilikDarjah<br />
 11. 11. Bagaimana Guru melakukanKajianTindakan?<br />Berikutadalahbeberapainstrumenuntukpengumpulan data bagitujuanmerekodpembelajaran...<br />Pemerhatian- guru akanmencatatperubahantingkahlakupelajardidalamkelas.<br />Dokumentasi- setiaphasilkerjapelajarakandifailkansebagairujukan<br />TinjauandanTemubual - pelajar, ibubapa, guru-guru untukmendapatkanpandangan<br />
 12. 12. Penulistidakmenyatakansecaraterperinci model yang digunakan, hanyadiberikannama model sahajaiaitu model Elliot, (1988)<br />
 13. 13. Model Elliot<br />
 14. 14. ProsedurMelakukanKajianTindakan:<br />Penulismenyatakansebelummemulakankajianperkaraberikutperludilakukandahulu:<br />
 15. 15. Mencaripersoalankajian<br />Mengumpul Data<br />Menganalisi Data<br />Menulishasilkajian<br />Berkongsihasilkajian yang diperolehi<br />
 16. 16. Penilaianterhadapbukuini:<br />Bukuiniadalahsebuahbuku yang sesuaidijadikanbahanrujukandanpatutdimilikioleh guru-guru yang inginmenjalankankajiantindakan. Iamemberikanpanduandanpeneranganyang menyeluruhbersertacontoh yang sesuaibagaimanaseorang guru bolehmenjadiseorangpenyelidikdidalambilikdarjahnyasendiri. <br />

×