Portfolio2008 Linked In

359 views

Published on

Published in: Design, Business
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Portfolio2008 Linked In

 1. 1. fr de hes ill sig ad dr am us n ob ie a c/ fe w tr an ex at d am pl es io ns /
 2. 2. BU O PA LL RG VI BU PA RG BU V Angewandte uni lon m vil Gestaltung / Pa rg Bu graphic design* lon vil niV lon Pa ug vil m Bu rg r QI Pa V Bu Pa vil muni rg W lon V Bu I muni Bu rg Pa vil Bu lon rg Pa vil lon HE UN SSIS D M CH ED E FI IEN LM AK - AD EM BU IE RG PA VI BU RG PA *the art of combining pictures, words, VI LL and decoration in the making of books, magazines, advertisements, etc. BU ON RG PA V
 3. 3. Für verschieden Organisationen / for various organisations logos senckenberg, forschungsinstitut und naturmuseum Corporate Identity
 4. 4. In Zusammenarbeit mit / with Ade Hauser Lacour Kommunikations GmbH Geschäftsausstattung / Stationery senckenberg, forschungsinstitut und naturmuseum senckenberg forschungsinstitut und naturmuseum senckenberg senckenberg forschungsinstitut und naturmuseum forschungsinstitut und naturmuseum Telefonnotiz Datum und Uhrzeit Anrufer mit der Bitte um Telefonnotiz Rückruf Datum und Uhrzeit Anrufer Kenntnisnahme mit der Bitte um Bearbeitung Rückruf Kenntnisnahme Grund des Anrufs Bearbeitung Grund des Anrufs senckenberg forschungsinstitut und naturmuseum senckenberg forschungsinstitut und naturmuseum Kurzmitteilung Datum und Uhrzeit zu Händen von mit der Bitte um senckenberg Kurzmitteilung Datum und Uhrzeit zu Händen durch überreicht von Rückruf Kenntnisnahme mit der Bitte um forschungsinstitut und naturmuseum Wilhelmshaven Bearbeitung Rückruf Meeresforschung überreicht durch Kenntnisnahme Anmerkungen Bearbeitung Anmerkungen Senckenberg Senckenberganlage 25 D - 60325 Frankfurt Dr. Karl Mustermann Abteilungsleiter Terrestrische Zoologie Senckenberganlage 25 D-60325 Frankfurt Telefon + 49 (0)69 75 42 307 Telefax + 49 (0)69 75 42 517 info@senckenberg.de www.senckenberg.de senckenberg forschungsinstitut und naturmuseum Senckenberganlage 25 D - 60325 Frankfurt am Main Telefon + 49 (0) 69 75 42 0 Fax + 49 (0) 69 75 42 517 info@senckenberg.de www.senckenberg.de mit freundlichen Grüßen Dr. Sabine Paul Senckenberganlage 25 D - 60325 Frankfurt am Main Leiterin Abteilung spaul@senckenberg.de Öffentlichkeitsarbeit www.senckenberg.de head of public relations department Telefon + 49 (0) 69 75 42 307 Fax +49 (0) 69 75 42 517 Mobil +49 (0) 172 65 05 905 Dr. Sabine Paul Sparkasse Frankfurter Postbank Frankfurt Ust-IdNr.: DE 21 47 85 274 Kontonummer 760 157 Kontonummer 79 85 604 St-Nr.: 045 228 052 48 Leiterin Abteilung Öffentlichkeitsarbeit Bankleitzahl 500 502 01 Bankleitzahl 500 100 60 public relations department head Senckenberganlage 25 D - 60325 Frankfurt am Main Telefon + 49 (0) 69 75 42 307 Fax +49 (0) 69 75 42 517 Mobil +49 (0) 172 65 05 905 spaul@senckenberg.de www.senckenberg.de Corporate Identity
 5. 5. In Zusammenarbeit mit / with Ade Hauser Lacour Kommunikations GmbH Broschuere / Broshure senckenberg, forschungsinstitut und naturmuseum Corporate Identity
 6. 6. HfG / Hochschule für Gestaltung, MiT / Massachusetts Institute of Technology Kunstkatalog zur SKY ART Conference 2002 in Griechenland / Art catalogue for the SKY ART conference 2002 in greece SKY ART brochure design
 7. 7. Selection - Germany’s Finest Agencies Anzeige / advertisement JNB Healthcare Communications Corporate Identity
 8. 8. Selection - Germany’s Finest Agencies Anzeige / advertisement JNB Healthcare Communications Corporate Identity
 9. 9. Schering Freie Interpretation von Schering Produkten / art book for Schering For JNB Healthcare Communication brochure design
 10. 10. Seite 6 17:57 Uhr OGEN 06.08.2006 DRUCK DRUCKB CHERING AUS Schering Einleitung Schering/ narbeit Eine Zusamme mit Jnb s.3/4 E BUSINESS JNB JUST NIC brochure design
 11. 11. Delta Group Mitarbeiter Magazin für Delta Group / company magazine for Delta Group Cheers! ÁÈ·... ¶ÂÙ¿ÂÈ Ë ÔÌ¿‰·!!! ... ÂȘ ˘Á›·Ó! °È· Ì·˜, ÁÈ·Ù› ·¢ı‡ÓÂÙ·È ... ÛÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜! Û fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̷̠˙›, 5 ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜! ∞Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ, 7 fiÌÔÚʘ Á‡ÛÂȘ! ... ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜! ‰›Ï·‰›Ï·, οı ̤ڷ, Ì fiÚÂÍË Î·È 11 Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜! √ Ù›ÙÏÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô˜. ∂›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È Ë ÈÔ Û‡ÓÙÔÌË ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜. Ÿˆ˜ ı· ‰È·‚¿Û·ÙÂ Î·È ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ 9Ô˘ Ù‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ «ÁÂÈ¿ Ì·˜», ı· ‰Â›Ù ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙȘ ... ÁÂÈ¿ Ì·˜! fiÚ·Ì· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ¢E§TA... 16 fiÌÔÚʘ Á‡ÛÂȘ! ÂÈÙ˘¯›Â˜ fiÏˆÓ Ì·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Î·È ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘. ... ÁÈ· Ì·˜! °ÂÈ¿ Ì·˜ ÏÔÈfiÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì 22 ÙË „˘¯·ÁˆÁ›· Ì·˜! ŒÙÛÈ Î·È ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ì·˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÚ›·. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·ÌÂ, ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÌÔÈÚ·ÛÙԇ̷̠˙› Û·˜ Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ó’·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙ ÌÈ· Ù· ÔÔ›· ÚԤ΢„·Ó ·fi ÂÛ¿˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡. ∆· 30 Ù· ϤÌ ÌÂٷ͇ Ì·˜! ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÏÔÈfiÓ, ·Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ, Â›Ó·È Ôχ ıÂÙÈο Î·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο. ∆Ô «ÁÂÈ¿ Ì·˜» ¤¯ÂÈ ·ÁηÏÈ·ÛÙ› ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ¢∂§∆∞ ¶ÚÔÙ‡Ô˘ µÈÔÌ˯·Ó›·˜ °¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È ˙ˆ‹ ÁÂÌ¿ÙË ˘Á›·, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ì ϤÔÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È 32 ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ›! ÂÌ›˜, Û·Ó Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ıÂÚÌ¿ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Û·˜ Î·È Ó· Û·˜ ‰È·‚‚·ÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ¿ÓÙ· ‰›Ï· Û·˜ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì 34 Ó· Ù· ϤÌÂ! ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÛÙ’ fiÓÔÌ¿ Ù˘. ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È Û¯fiÏÈ·, Ó· ‰ËÌÔÛȇÛÔ˘Ì ٷ ‰Èο Û·˜ ΛÌÂÓ· ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó. 38 ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¢∂§∆∞! ∆Ô ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯ËıÒ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ›ӷȅ. ∞ÎfiÌ· æËÏfiÙÂÚ·! 42 Ù· Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ·! ∫·Ï‹ ·Ó¿ÁÓˆÛË, 44 ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜! ŒÏÈ· ∫·ÏÏ›· À‡ı˘ÓË ∆‡Ô˘ & ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ 58 goody’s! 113 GOODYS akropoli street 022 FLOCAFE akropoli street 090 135 À‡ı˘ÓË Û‡ÓÙ·Í˘ & ·Ú·ÁˆÁ‹˜: ŒÏÈ· ∫·ÏÏ›· ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰·: ŒÏÈ· ∫·ÏÏ›· ∂‡Ë §ÂÚ›Ô˘ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ª¿Ó‰ÚÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›· ªÔÓÙÂÛ¿ÓÙÔ˘ µ¿Ûˆ ¶··‰¿ÎË DELTA akropoli street FROZEN akropoli street ¢ÈfiÚıˆÛË: ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ª¿Ó‰ÚÔ˘ ƒ›ÙÛ· ªÔÓÙÂÛ¿ÓÙÔ˘ ™¯Â‰ÈÛÌfi˜ ∂ÓÙ‡Ô˘: Red Design Consultants °È· ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜! ...ÁÈ· fiÌÔÚʘ Á‡ÛÂȘ! menu 1 menu 2 ∆Ô ÛÒÌ· ÌÔ˘ ÀÁ›·, ÈÛÔÚÚÔ›·, ·Ó·Ó¤ˆÛË, ‰Ú¿ÛË ∂Ș ˘Á›·Ó ∞ÔÊ¿ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ ƒÂ·ÏÈÛÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ∆Ô ÛÒÌ· ÌÔ˘ ÀÁ›·, ÈÛÔÚÚÔ›·, ·Ó·Ó¤ˆÛË, ‰Ú¿ÛË ∂Ș ˘Á›·Ó ∞ÔÊ¿ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ ∞ÔÊ¿ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ ƒÂ·ÏÈÛÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ∞ÔÊ¿ÛÂȘ ˙ˆ‹˜ 10 •Â¤Ú·Û ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ë ¢∂§∆∞ ¶ÚfiÙ˘Ô˜ µÈÔÌ˯·Ó›· °¿Ï·ÎÙÔ˜ ∞.∂. 27 28 ∂Áη›ÓÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ˘ÂÚÛ‡¯ÁÚÔÓÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ù˘ ¢∂§∆∞ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 25 26 brochure design
 12. 12. Delta Illustration und Verpackungsdesign / illustration and packaging design FAB & FABULOUS Award Food & Beverage Awards (London Festival) 2005 Design Distinction for the Packaging design of „IMAGINE by DELTA“ imagine Verpackungsgestaltung / packaging design
 13. 13. Adam Drobiec Plakatserie / posters
 14. 14. Adam Drobiec Plakatserie / posters Illustration / illustration
 15. 15. Futurebrand Erstellung eine Guideline dokumentes für Barclays Premier / design of a guideline book for Barclays Premier Barclays Premier Guideline
 16. 16. Futurebrand Erstellung eine Guideline dokumentes für Barclays Premier / design of a guideline book for Barclays Premier Barclays Premier Guideline
 17. 17. Fitch Erstellung eines Guideline Dokumentes für Nokia Eseries / design of a guideline document for Nokia Eseries Nokia Eseries Guideline
 18. 18. Futurebrand Erstellung eines reduzierten Guideline Posters für Nokia Nseries / design of a quick guideline poster for Nokia Nseries Nokia Nseries Quick guidelines
 19. 19. Futurebrand Gestaltung einer CI für ein russisches Bezahlungssystem / design of a corporate identity for a russian payment system Qiwi With Compliments qiwi Lorem ipsum house 19 qiwi street Moscow 10 9143 directors name surname name surname name surname telephone +7 495 1122 3344 facsimile +7 495 1122 3345 Recipient name here www.qiwi.ru Recipient street here Recipient city here Recipient post code here Lorem ipsum house telephone +7 495 1122 3344 19 qiwi street facsimile +7 495 1122 3345 Moscow 10 9143 mobile +7 444 1122 3345 lorem.ipsum@qiwi.ru www.qiwi.ru Managers Name Commercial Director 31 Dezember 2007 Dear (recipient name) Tile/subject of correspondence , Agnit praeseq uiscidunt nostrud tinci enis exercidui blandio consequisim dolorti ncipis eraesequisis et velessed er sequi el in utpat, corercip eugue magnisismod tie dolorem dolessit eu faciduisse te el duiscilit alit lummy nulputpate venisl in hent vel diam ipsum quat. Duisis niatem diam veliquisl iurem aut etuero et vel delisi. Alis augait praestio odo corting elis at nulputpat aut doloreet il del iril endrem quis nostrud el ipit nonsecte exercinci ting eum zzrilis cipisi. Sisisi blaorem niat vel ipit incilit iniat irit la ad tat, velissi. Nonse eugiatum quam, commodo lobore magnis dolobor tincidunt lore magna accum doluptatie dolortionum zzriure magna feum nostrud et loreet lobor atiscip el utpat. Duisim dolenibh elit, consecte modit at iusto con venisl eugait utat. Ommy nullamet luptatie ea faci blaore dolore dolorem velesequam, summy nibh eum dolore con vulput ipsustis ex eummolorem dunt nismodolor sit ullandi onulput alisi erilisi tat. qiwi Lorem ipsum house 19 qiwi street Moscow 10 9143 directors name surname name surname name surname telephone +7 495 1122 3344 facsimile +7 495 1122 3345 www.qiwi.ru additional information abot company registration Corporate identity
 20. 20. Futurebrand Gestaltung einer CI für ein russisches Bezahlungssystem / design of a corporate identity for a russian payment system Qiwi Corporate identity
 21. 21. Magazin vorschlag / work on a new magazine for city university london City University London Pitch
 22. 22. Heavenly Erscheinungsbild fuer Chelsea Bridge Hotel / Identity for Chelsea Bridge Hotel Pestana Pitch
 23. 23. Wettbewerbsbeitrag Hessische Film- und Medienakademie / design competition for a film and media academy HFMA HESSISCHE FILM- UND MEDIENAKADEMIE Pitch
 24. 24. Wettbewerbsbeitrag Hessische Film- und Medienakademie / design competition for a film and media academy HFMA Pitch
 25. 25. Smith & Milton Ueberarbeitung des Erschinungsbildes von Legal & Geneal / identity redesign of Legal & General Legal & Genral Pitch
 26. 26. Hudson Fuggle Poster Kampagne fuer morley college/ Poster campaigne for morley college Morley college
 27. 27. Hudson Fuggle Poster Kampagne fuer morley college/ Poster campaigne for morley college Morley college Pitch
 28. 28. Adam Drobiec Illustrationen / illustrations Hirsche / deers Freie Zeichnung / drawing
 29. 29. Adam Drobiec Illustrationen / illustrations Eisbären / polar bears Freie Zeichnung / drawing
 30. 30. Adam Drobiec Tusche auf Büttenpapier. Maße: 91 cm x 63 cm / pen-and-ink drawing on paper Moschusochse / musk ox Freie Zeichnung / drawing
 31. 31. Känguru / kangaroo Freie Zeichnung / drawing
 32. 32. address / curriculum vitae Adam Drobiec 1977 born in Tichau / Poland 1998 – 2004 study at the Academy of Art and Design Offenbach/M 1999 – 2000 organising art and music events at the moschee™ club, Offenbach/M Adam Drobiec 2000 Videoscreening at the light´s und building fair Frankfurt/M 2001 10 Gascoigne Place exhibition at Auswärts - showroom, Frankfurt/M 2002 – 2003 London E2 7LY work as a freelance designer for Ade Hauser Lacour Kommunikationsgestaltung GmbH, Frankfurt/M 2003 adam@bezier.de exhibition at Allgemeine Hypothekenbank Reinboden AG, Frankfurt/M 2003 – 2004 075.150.300.56 freelance at red design consultants, Athens/Greece exhibition “Importer les femmes à Paris”, Athens/Greece exhibition “perspectio - zeichnerische positionen”, Frankfurt/M 2005 FAB & FABULOUS Award, Food & Beverage Awards (London Festival) diploma, Academy of Art and Design, Offenbach/M since 2003 work as a freelancer for: Germany: Ade Hauser Lacour / Mark Graph / Hakuhodo / JNB Healthcare communication Greece: Red Design Consultants (Athens) UK (London): Green Target / Fitch / FutureBrand / Heavenly / Skin / Rareform London / BMT / Remedy Creative / Hudson Fuggle / Smith & Milton / Naked Communications

×