Duurzame bedrijventerreinen

1,850 views

Published on

AWV - Studiedag "De kreet van de ruimte"

Published in: Government & Nonprofit
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,850
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,348
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Duurzame bedrijventerreinen

 1. 1. Duurzame bedrijventerreinen?
 2. 2. Wat is dat, een duurzaam bedrijventerrein? De mening van Erik Grietens, beleidsmedewerker BBL Ruimtelijke Ordening:
 3. 3. Wat is dat, een duurzaam bedrijventerrein? Is dat het hele plaatje of zijn er nog aspecten?
 4. 4. Zuinig ruimtegebruik Het ACV wil dat voor nieuwe bedrijventerreinen meerdere inrichtingsprincipes gelden. (…) Bij de aanbesteding voor de collectieve dienstverlening willen we dat aan meerdere duurzaamheidscriteria voldaan wordt: (…) de beschikbare ruimte maximaal te valoriseren door uitbreiding in de hoogte en ondergrondse parkings; (…) Krachtlijn 41 Vlaamse ACV Dagen 2009
 5. 5. Zuinig ruimtegebruik Erik Grietens:
 6. 6. Zuinig ruimtegebruik Hoe kan ruimtelijke ordening een antwoord bieden? Welke dingen kan je opleggen? Wat kan je mogelijk maken? Zijn er andere ingrepen nodig vanuit de overheid om dit te realiseren?
 7. 7. Een kleine milieu impact Het ACV wil dat voor nieuwe bedrijventerreinen meerdere inrichtingsprincipes gelden. (…) Bij de aanbesteding voor de collectieve dienstverlening willen we dat aan meerdere duurzaamheidscriteria voldaan wordt:(…) waar mogelijk moet een groene buffer worden voorzien tussen het bedrijventerrein en de omgeving. Deze bufferzone kan dienst doen als een natuurverbindingselement tussen de grotere natuureenheden van het Vlaams Ecologisch Netwerk; om de milieuhinder voor de omgeving tot een minimum te beperken, moeten strengere criteria gelden aan de rand van het bedrijventerrein het bedrijventerrein moet zoveel mogelijk CO2 •-neutraliteit nastreven, door plaatselijk te voorzien in hernieuwbare energieproductie, door gebruik te maken van warmtekrachtkoppeling (eventueel met nuttig gebruik van de restwarmte tussen verschillende bedrijfseenheden) en door de principes van energiezuinig bouwen toe te passen; bij de aanleg van industrieterreinen de verplichte voorziening van aardgasaansluiting, gescheiden rioleringsstelsels, en de buffering van het regenwater; kaaimuren te voorzien met walstroom. (Krachtlijn 41 Vlaamse ACV Dagen 2009)
 8. 8. Een kleine milieu impact Erik Grietens:
 9. 9. Een kleine milieu impact Hoe kan ruimtelijke ordening een antwoord bieden? Welke dingen kan je opleggen? Wat kan je mogelijk maken? Zijn er andere ingrepen nodig vanuit de overheid om dit te realiseren?
 10. 10. Locatiebeleid • Verweven of gescheiden? • A, B en C-locaties • Multimodaal ontsluiten
 11. 11. Verweven of gescheiden? Het ACV vraagt dat de bevoegde Vlaamse overheden in hun locatiebeleid voor bedrijventerreinen consequent de volgende principes toepassen: Kantoorgebouwen en dienstverlenende bedrijven (op maat van de consument) dienen verweven te worden in stedelijke gebieden zodat een gezond evenwicht aan maatschappelijke functies (werken, wonen, winkelen, …) gerealiseerd wordt en spookwijken vermeden worden (…) Bedrijven die zonevreemd zijn, moeten voorrang krijgen bij de herlocatie op een zone binnen dezelfde streek (…) (Krachtlijn 38 Vlaamse ACV Dagen 2009)
 12. 12. Verweven of gescheiden? Erik Grietens:
 13. 13. Verweven of gescheiden? Hoe kan ruimtelijke ordening een antwoord bieden? Welke dingen kan je opleggen? Wat kan je mogelijk maken? Zijn er andere ingrepen nodig vanuit de overheid om dit te realiseren?
 14. 14. A, B en C-locaties Het ACV vraagt dat de bevoegde Vlaamse overheden in hun locatiebeleid voor bedrijventerreinen consequent de volgende principes toepassen:(…) de toewijzing van bijkomende bedrijventerreinen moet rekening houden met de draagkracht van de omgeving. De bedrijventerreinen dienen rechtstreeks aan te sluiten op het hoofdwegennet, zonder belasting van de woonwijken; (…) alle bedrijventerreinen moeten goed ontsloten worden door het openbaar vervoer, dat ook wordt afgestemd op ploegenarbeid. Ze moeten vlot en veilig bereikbaar zijn met de fiets en alle vormen van collectief vervoer; (…) bij een nieuwe aanvraag of herbestemming van gronden dient een inspraakprocedure georganiseerd te worden op basis van een milieu•]effectenrapport dat de impact op de leefbaarheid van de omgeving en op de mobiliteit zo objectief mogelijk in kaart brengt; (Krachtlijn 38 Vlaamse ACV Dagen 2009)
 15. 15. A, B en C-locaties Erik Grietens:
 16. 16. A, B en C-locaties Hoe kan ruimtelijke ordening een antwoord bieden? Welke dingen kan je opleggen? Wat kan je mogelijk maken? Zijn er andere ingrepen nodig vanuit de overheid om dit te realiseren?
 17. 17. Multimodaal ontsluiten Het ACV vraagt dat de bevoegde Vlaamse overheden in hun locatiebeleid voor bedrijventerreinen consequent de volgende principes toepassen: (…) ontwikkeling van logistieke bedrijven bij voorkeur in de omgeving van multimodale knooppunten, met een voorkeur voor logistieke activiteiten met een hoge toegevoegde waarde; (…) in de havens en langs de kanalen dient voldoende ruimte gereserveerd te worden voor watergebonden industriële en economische activiteiten; (…)
 18. 18. Multimodaal ontsluiten Erik Grietens:
 19. 19. Multimodaal ontsluiten Hoe kan ruimtelijke ordening een antwoord bieden? Welke dingen kan je opleggen? Wat kan je mogelijk maken? Zijn er andere ingrepen nodig vanuit de overheid om dit te realiseren?
 20. 20. Aantal werknemers per hectare Het ACV vraagt dat de bevoegde Vlaamse overheden in hun locatiebeleid voor bedrijventerreinen consequent de volgende principes toepassen: (…) de overheid moet voor nieuwe vergunningen een aan de sector aangepaste minimumnorm inzake werkgelegenheid per m2 opleggen, aan de hand van een tewerkstellingstoets, die rekening houdt met de directe en indirecte tewerkstelling, en bij de inplanting voorrang geven aan die activiteiten die meer arbeidsplaats creëren. (Krachtlijn 38 Vlaamse ACV Dagen 2009)
 21. 21. Aantal werknemers per hectare Erik Grietens:
 22. 22. Aantal werknemers per hectare Hoe kan ruimtelijke ordening een antwoord bieden? Welke dingen kan je opleggen? Wat kan je mogelijk maken? Zijn er andere ingrepen nodig vanuit de overheid om dit te realiseren?
 23. 23. Terug op de markt krijgen van on(der)benutte gronden De Vlaamse regering moet in haar ruimtelijk beleid een grotere prioriteit geven aan de herwaardering van verwaarloosde bedrijventerreinen. Daartoe wil het ACV dat: snel werk gemaakt wordt van een inventaris van verwaarloosde bedrijventerreinen; op RESOC•]niveau en in samenwerking met de POM het overleg opgestart wordt over een planmatige herontwikkeling van verwaarloosde en vervuilde bedrijventerreinen; bedrijven en sectoren verplicht worden om de historische verontreiniging zoveel mogelijk aan te pakken volgens het principe •ede vervuiler betaalt•via bijdragen aan een saneringsfonds; er meer middelen beschikbaar komen voor de saneringsprojecten, die ontvankelijk verklaard zijn binnen het kader van het brownfieldconvenant. (Krachtlijn 39 Vlaamse ACV Dagen 2009) Het ACV wil dat Vlaanderen preventief een beleid voert om de verwaarlozing van bestaande bedrijventerreinen te voorkomen. De terreinen moeten regelmatig worden geherwaardeerd, door moderne infrastructuur en een goede ontsluiting te voorzien, ook voor het openbaar en collectief vervoer en voor de fiets door aanleg van veilige fietspaden. Het ACV wil dat de beschikbare ruimte op de bestaande bedrijventerreinen beter benut wordt en vraagt dat de overheid daartoe kan teruggrijpen naar de volgende instrumenten: een inventaris op het Vlaams beleidsniveau van niet gebruikte bedrijventerreinen het opleggen van een leegstandtaks om speculatie tegen te gaan en die van die aard is dat ze eigenaars daadwerkelijk aanzet om onbenutte percelen opnieuw op de markt te brengen; een voorkooprecht voor de overheid op bedrijventerreinen; bij de verkoop van bedrijventerreinen dient een clausule van herinkooprecht voor de overheid voorzien te worden; indien een bedrijventerrein opgewaardeerd werd met middelen van de overheid, dan moet de eigenaar bij verkoop van het terrein de overheid hiervoor vergoeden; leegstaande terreinen moeten in tussentijd aangewend kunnen worden voor duurzame activiteiten, zoals bijvoorbeeld de productie van biomassa. (Krachtlijn 40 Vlaamse ACV Dagen 2009)
 24. 24. Terug op de markt krijgen van on(der)benutte gronden Erik Grietens:
 25. 25. Terug op de markt krijgen van on(der)benutte gronden Hoe kan ruimtelijke ordening een antwoord bieden? Welke dingen kan je opleggen? Wat kan je mogelijk maken? Zijn er andere ingrepen nodig vanuit de overheid om dit te realiseren?

×