14 21 july 2014 yashomani

125 views
79 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
125
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

14 21 july 2014 yashomani

  1. 1. R.N.I NO. MAHHIN/03/12527 ŒãºãÀãò ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã Ôãâ¹ã㪇ãŠ: ‚ããñ.¹ããè.ãä¦ãÌããÀãè ½ãìâºãƒÃ ÔãîÀ¦ã, ãäºãÖãÀ, ¢ããÀŒãâ¡, ¾ãî¹ããè ½ãò ãäºã‡ãŠ¶ãñ ÌããÊãã †‡ãŠ ½ãã¨ã ‚ãŒãºããÀ Email : yashomani1@yahoo.com ¹ãÆã©ãöãã ¹ãñ•ã¶ãâ.2 ¹ãñ•ã¶ãâ.5 ¹ãñ•ã¶ãâ.8 GheDeOeer#ekeâ hej efjÕeleKeesjer keâe Deejeshe meyemes TbÛeer 20 cetefle&Ùeesb keâes škeäkeâj osieer hešs} keâer cetefle& ¼ããÌã¶ãã ã䪶ã Àã¦ã ½ãñÀãè, Ôãºã ÔãìŒããè ÔãâÔããÀ Öãñý Ô㦾ã Ôãâ¾ã½ã ÍããèÊã ‡ãŠã, ̾ãÌãÖãÀ ºããÀ½ºããÀ Öãñý £ã½ãà ‡ãñŠ ãäÌãÔ¦ããÀ Ôãñ, ÔãâÔããÀ ‡ãŠã „®ãÀ Öãñý ¹ãã¹ã ‡ãŠã ¹ããäÀ¦¾ããØã Öãñ, ‚ããõÀ ¹ã쥾㠇ãŠã ÔãâÞããÀ Öãñýý —ãã¶ã ‡ãŠãè Ôãªá •¾ããñãä¦ã Ôãñ, ‚ã—ãã¶ã¦ã½ã ‡ãŠã ¶ããÍã Öãñý £ã½ãà ‡ãñŠ Ôãªá ‚ããÞãÀ¥ã Ôãñ, Íããâãä¦ã ‡ãŠã ‚ãã¼ããÔã Öãñýý Íããâãä¦ã ÔãìŒã ‚ãã¶ã¶ª ‡ãŠã, ¹ãƦ¾ãñ‡ãŠ ÜãÀ ½ãò ÌããÔã Öãñý ÌããèÀ Ìãã¥ããè ¹ãÀ Ôã¼ããè, ÔãâÔããÀ ‡ãŠã ãäÌãÍÌããÔã Öãñýý ÀãñØã ¼ã¾ã ‚ããõÀ Íããñ‡ãŠ, ÖãñÌãñ ªîÀ Öñ ¹ãÀ½ã㦽ããý •¾ããñãä¦ã Ôãñ ¹ããäÀ¹ãî¥ãà ÖãñÌãñ, Ôãºã •ãØã¦ã ‡ãŠãè ‚ã㦽ããýý ÔÌãã½ããè ªñÌãÀÖã ¼ãÀ¦ã •ããè ½ãÖãÀã•ã Postal Reg. NO. MH/MR-NW-156/2009-2012-14 ½ãîʾã : Á. 2 ¹ãðÓŸ - 8 efvejeMee mes yeÛeW cegbyeF&, 15 mes 21 pegueeF& 2014ÌãÓãà : 12 Debkeâ -17 Dece=leJeeCeer Oeerjs yeesuees - Meebefle efceuesieer Ieceb[ ÚesÌ[es - yeÌ[e yeveesies Yeefkeäle keâjes - cegefkeäle efceuesieer meneÙelee keâjes - meesnyele efceuesieer mesJee keâjes - Meefkeäle efceuesieer menve keâjes - YeieJeeve efceueWies ßece keâjes - ue#ceer efceueWieer meblees<e keâjes - megKe efceuesiee keâle&JÙe keâjes - cees#e efceuesiee jepeYekeve kesâ ef}S ceunes$ee, veeFkeâ meefnle 5 veece HeâeFve}! hegef}meves}erDeeefokeemeerÙegkekeâkeâerpeeve yeeefjMe keâe keânj, 3 }esieesb keâer ceewle efJeMes<e mebJeeooelee veF& efouueer : je<š^heefle peuo 5 veS jepÙehee}esb keâer efveÙegefòeâ keâjsbies~ Keyej nw efkeâ nesce efceefvemš^er keâer lejHeâ mes Fve jepÙehee}esb kesâ veece je<š^heefle Yekeve keâes Yespe efoS nwb~ hetke& ceb$eer Deewj yeerpesheer veslee jece veeFkeâ ves Fme yeele keâer hegef<š keâer nw efkeâ Gvnsb Gllej heÇosMe keâe jepÙehee} yeveves keâes keâne ieÙee nw~ efkepeÙe kegâceej ceunes$ee keâes heefMÛece yebiee} keâe jepÙehee} yeveeÙee pee mekeâlee nw~ veF& mejkeâej kesâ lenle Ùen jepÙehee}esb keâer Yeleer& keâe hen}e oewj nes mekeâlee nw~ nesce efceefvemš^er kesâ DeefOekeâeefjÙeesb ves yeleeÙee efkeâ Ùetheer yeerpesheer kesâ hetke& heÇsefpe[sbš kesâmejer veeLe ef$ehee"er, keer. kesâ. ceunes$ee, keâw}eMe peesMeer, yeer. S}. šb[ve Deewj veeFkeâ keâes Gllej heÇosMe, heefMÛece yebiee}, iegpejele, ÚlleerieÌ{ Deewj veiee}wb[ keâe jepÙehee} yeveeves keâer efmeHeâeefjMe keâer ieF& nw~ je<š^heefle meescekeej keâes Fme yeeyele Dee@[&j peejer keâj mekeâles nwb~ veeFkeâ ves he$ekeâejesb keâes yeleeÙee, 'cegPes heešer& ves Gllej heÇosMe kesâ jepÙehee} keâer efpeccesoejer mebYee}ves keâes keâne Deewj cewbves neceer Yej oer nw~ Ùen ÛegveewleerhetCe& keâece nw Deewj cewb Fme lejn kesâ keâece keâe Deeoer jne ntb~' Gvnesbves keâne efkeâ ken DeeefOekeâeefjkeâ DeeosMe keâe Fblepeej keâj jns nwb~ yeer. S}. peesMeer ves efheÚ}s cenerves Ùetheer kesâ jepÙehee} heo mes FmleerHeâe efoÙee Lee, peyeefkeâ Dee@iemše kesmš}wb[ Ieesše}s cesb meeryeerDeeF& mes hetÚleeÚ kesâ Deewj veiee}wb[ kesâ jepÙehee}esb- MesKej olle Deewj DeefMkeveer kegâceej ves efheÚ}s cenerves FmleerHeâe efoÙee Lee~ mejkeâej keâes ieeskee, ef$ehegje, efcepeesjce Deewj keâve&eškeâ cesb Yeer jepÙehee}esb keâer Yeleer& keâjveer nw~ heg[gÛesjer kesâ }sefHeäšvesbš iekeve&j keerjsbõ keâšeefjÙee keâes Gve hej }ies iebYeerj Deejesheesb kesâ yeeo Meg›eâkeej keâes nšeÙee ieÙee~ jepÙehee}esb keâer Yeleer& keâe Deie}e oewj heÇOeeveceb$eer vejsbõ ceesoer kesâ efkeosMe mes }ewšves kesâ yeeo Meg™ nes mekeâlee nw~ ken Deie}s nHeäles mkeosMe }ewšsbies~ yeeo heefMÛece yebiee} kesâ jepÙehee} Sce. kesâ. veejeÙeCeve ves FmleerHeâe os efoÙee Lee~ iegpejele keâer jepÙehee} keâce}e yesveerkee} keâe ne} cesb efcepeesjce š^ebmeHeâj keâj efoÙee ieÙee Lee~ ÚlleermeieÌ{ cegbyeF& : }ieeleej leerve efove mes nes jner yeeefjMe ves cegbyeF&keâjesb keâes yesne} keâj efoÙee~ keânerb heneÌ[er efKemekeâer lees keânerb hej oerkeej efiej ieF&~ De}ie-De}ie ngS neomeesb cesb leerve }esieesb keâer ceewle nes ieF&, peyeefkeâ Ún }esie peKceer nes ieS~ hen}er Iešvee efMekeÌ[er cesb ngF&, peneb Skeâ cebefpe}e efyeefu[bie keâer oerkeej efiejves mes oes }esieesb keâer ceewle nes ieF&, peyeefkeâ Skeâ kÙeefòeâ iebYeerj ™he mes peKceer nes ieÙee~ kenerb, Meefvekeej keâer megyen keâes}eyee kesâ ieCesMecetefle& veiej cesb efvece&eCeeOeerve Iej keâer Úle efiejves mes Skeâ kÙeefòeâ keâer ceewle nes ieF&, peyeefkeâ heebÛe }esie IeeÙe} nes ieS~ Fmekesâ De}ekee Ieeškeâeshej cesb heneÌ[er efKemekeâves mes heebÛe Iej #eefleieÇmle nes ieS~ yeeefjMe kesâ Ûe}les keâF& peien hesÌ[ efiejves keâer Yeer efMekeâeÙelesb DeeF&b~ meeblee›eâgpe kesoj yÙetjes cesb Meefvekeej keâer Meece lekeâ 107 SceSce yeeefjMe ope& keâer ieF&~ Fme meerpeve cesb Deye lekeâ 709.1 SceSce yeeefjMe ngF& nw pees meeceevÙe mes 136.3 SceSce keâce nw~ ceewmece efkeYeeie kesâ Devegmeej, Deie}s 24 Iebšesb cesb cegbyeF& Deewj Deemeheeme kegâÚ peienesb hej Yeejer yeeefjMe keâer mebYeekevee nw~ efMekeÌ[er kesâ peÙe Yeerce veiej cesb nsj yeboj jes[ hej }leerHeâ nesšs} kesâ heeme efmLele Skeâ cebefpe}e }keâer cesbMeve keâer oerkeej efiejves mes oes }esieesb keâer ceewle nes ieF& Deewj Skeâ kÙeefòeâ peKceer nes ieÙee~ Meg›eâkeej osj jele keâjerye 11.30 yepes Yeejer yeeefjMe keâer kepen mes cesbMeve keâer hen}er cebefpe} kesâ heefMÛeceer Yeeie keâer oerkeej Deewj Deejmeermeer muewye heeme ner efmLele heeve keâer ogkeâeve hej pee efieje~ neomes kesâ keòeâ keneb ogkeâeve ceeef}keâ ™õceCeer GheeOÙeeÙe (45), Deheves YeeF& ef$eYegkeve GheeOÙeeÙe (58) Deewj hesMes mes šwkeämeer Ûee}keâ oÙeeMebkeâj efceßee (60) ef$eYegkeve GheeOÙeeÙe (58) yew"s ngS Les~ leerveesb keâer ÛeerKe megvekeâj mLeeveerÙe }esieesb ves Gvnsb ce}yes mes yeenj efvekeâe}e Deewj pes. pes. Demhelee} }s ieS~ ne}ebefkeâ, oÙeeMebkeâj Deewj ™õceCeer keâer Demhelee} hengbÛeves mes hen}s ner ceewle nes ieF& Leer~ mebJeeooelee cegbyeF& - nj meeue keâer lejn Fme meeue Yeer šceešj, Deeuet, hÙeepe keâe YeeJe ceekexâš ceW yeÌ{ ieÙee~ JeneR FmemeceÙe Leeskeâ ceb[er ceW šceešj keâer keâerceleW 16 mes ye{keâj Deye 35 mes 40 ®heÙes Øeefle efkeâuees efyekeâves ueiee~ keâejCe Ùen nw efkeâ cegbyeF& kesâ Deemeheeme veeefMekeâ #es$e mes Deeves Jeeues šceešj keâer Kesleer keâce nesves mes Deye šceešj keâes yeQieueesj Deewj ÛesVeF& mes cebieevee heÌ[ jne nw, efpememes YeeÌ[s keâer keâercele yeÌ{ves mes šceešj keâer ueeiele hej Ùen yeesPe heÌ[ves ueiee~ šceešj kesâ DeueeJee Deeuet, Yeesheuee, otOeer, ieesYeer Ùen meye memleer nes ieF& nw keâejCe Ùen meye cegbyeF& mes vepeoerkeâ kesâ #es$eeW ceW hewoeJeej "erkeâ ngDee nw~ efheÚues meeue keâer Dehes#ee Ùen Fme meeue Yeer hÙeepe keâe YeeJe Deemeceeve Útves Jeeuee Lee, efkebâleg mejkeâej keâer keâÌ[er keâej&JeeF& kesâ Ûeueles Leeskeâ efJe›esâlee Yeer Deye Hetbâkeâ Hebtâkeâ keâj keâoce jKe jns nQ~ ceb[er ceW šceešj ueeue, pevelee yesneue jepeYekeve kesâ ef}S ceunes$ee, veeFkeâ meefnle 5 veece HeâeFve}! efYekeb[er : [sÌ{ efkeâ}es meesves keâer Ûeesjer keâe Pet"e pegce& keâyet} keâjves mes Fvekeâej keâjves kesâ keâejCe efvepeecehegj hegef}me keâer yesjnceer mes keâer ieF& efhešeF& keâe efMekeâej veeyeeef}ie Deeefokeemeer Ùegkekeâ ves }ieYeie 20 efoveesb lekeâ ne@efmheš} cesb peerkeve Deewj ceewle kesâ yeerÛe mebIe<e& keâjles ngS oce leesÌ[ efoÙee~ ›eâeFce yeÇebÛe hegef}me ves Gòeâ cepeotj keâer yesjnceer mes efhešeF& keâjves kee}s oesveesb hegef}me keâefceNÙeesb keâes efiejHeäleej keâj ef}Ùee Lee, efpevnsb keâesš& kesâ DeeosMe hej pes} Yespe efoÙee ieÙee Lee~ efvepeecehegj hegef}me mšsMeve kesâ oes hegef}mekeâceer& Oeerjpe peieoerMe Kewjcees[s Skeb peeef}bOej newMeerjece Yeespeves ves 20 petve keâes Yekeve efvece&eCe cesb cepeotjer keâjves kee}s ceer"hee[e F}ekesâ kesâ Deeefokeemeer cepeotj yeeyet megveer} "ekeâjs (16) keâes Dee@šesefjkeäMes cesb yew"ekeâj hegef}me mšsMeve }eÙee Lee, peneb oesveesb hegef}me keâefceNÙeesb ves [sÌ{ efkeâ}es meesves keâer Pet"er Ûeesjer keâyet} keâjves kesâ ef}S Gmekeâer yesjnceer mes efhešeF& keâer Leer~ efvepeecehegj hegef}me ves [sÌ{ efkeâ}es meesvee Ûeesjer kesâ ceece}s cesb Gmes otmejs efove Yeer hegef}me mšsMeve yeg}eF& Leer, }sefkeâve hegef}me keâer yesjnceer mes keâer ieF& efhešeF& mes [js yeeyet "ekeâjs ves hegef}me mšsMeve peeves mes hen}s ner Deheves ie}s cesb Heâboe }ieekeâj DeelcenlÙee keâjves keâe heÇÙeeme efkeâÙee Lee~ iebYeerj ™he mes IeeÙe} Deeefokeemeer cepeotj yeeyet "ekeâjs keâes Deeveve-Heâeveve cesb meeF&veeLe ne@efmheš} cesb Yeleer& keâjeÙee ieÙee Lee, peneb efheÚ}s 20 efoveesb mes ken yesnesMeer keâer ne}le cesb Dee@keämeerpeve hej Lee~ efheÚ}s 20 efoveesb mes peerkeve Deewj ceewle kesâ yeerÛe mebIe<e& keâjles ngS Meefvekeej keâes Gmeves oce leesÌ[ efoÙee~ ›eâeFce yeÇebÛe kesâ hegef}me Fbmheskeäšj yeeyeemeensye yegOekeble ves 24 petve keâes efvepeecehegj hegef}me mšsMeve kesâ oesveesb hegef}me keâefce&Ùeesb keâes DeeF&heermeer keâer Oeeje 330, 342 Skeb 42 kesâ lenle efiejHeäleej keâjkesâ ceefpemš^sš keâmš[er cesb DeeOeejkee[er pes} Yespe efoÙee Lee~ ßecepeerkeer mebie"ve ves Fme ceece}s cesb oesveesb hegef}me keâefceNÙeesb kesâ efke®æ nlÙee keâe ceece}e ope& keâjves keâer ceebie keâer nw~
  2. 2. 22222cegbyeF&, 15 mes 21 pegueeF& 2014 Ôãì¶ãÖÀã ‚ãÌãÔãÀ 500'- ‡ãŠ½ããƒÃ¾ãñ ÖñʹãÀ, ½ããù¡Êã, ºãÞÞãñ ‡ãŠÊãã‡ãŠãÀ ÞãããäÖ† ½ããñ:9220541108-66989738 ¹ãâ. ¨ãÉãäÓãÀã•ã ãä¦ãÌããÀã蕾ããñãä¦ããäÓã †Ìãâ ÌããÔ¦ãìÍããÔ¨ããè Ôãâ¹ã‡ãÊ : 09322428207 09324159681 ' 022-26359681 ¡ãè.-3'60, †Ôã. Ìããè. ¹ããè. ¶ãØãÀ, ÌãÔããóÌãã ½Öã¡ã, ‚ãâ£ãñÀãè (¹ã.), ½ãìâºãƒÃ-53 Email :info@rishirajsanstha.org ÌããÔ¦ãì ªãñÓã ãä¶ãÌããÀ¥ã •ãÖãâ¦ã‡ãŠÖãñÔã‡ãñŠ,ãä¶ããä½ãæã½ã‡ãŠã¶ã½ãò¦ããñü¡¹ãŠãñü¡¶ãÖãé‡ãŠÀ¶ããèÞãããäÖ†ýÍãì¼ã ãäÞã¶Öãò´ãÀãÌããÔ¦ãìªãñÓããä¶ãÌãã¥ã¼ããè‡ãŠÀÔã‡ãŠ¦ãñÖö,ÔÌãããäÔ¦ã‡ãŠ,æ,½ãâØãÊã ‡ãŠÊãÍã, ½ãÞœãèÜãÀ, 186, ‚ããö‡ãŠãÀ, ‰ãŠãÔã ƒ¦¾ãããäª Íãì¼ã ãäÞã¶Öãò Ôãñ „ãäÞã¦ã Ô©ãã¶ã¹ãÀÊãØãã‡ãŠÀÍãì¼ãÊãã¼ããäÊã¾ãã•ããÔã‡ãŠ¦ããÖõýÍãì¼ããäÞã¶Öãò‡ãñŠ„¹ã¾ããñØã Ôãñ ¹ãîÌãà „¶ã‡ãŠãè ¼ãÊããè ¼ããâãä¦ã ¹ãî•ãã ‚ãÞãöãã,Íãìã䮇ãŠÀ¥ã ‚ãÌã;㠇ãŠÀ Êãñ¶ãã ÞãããäÖ†ýƒÔãÔãñ‚ãã¹ã‡ãŠãñ‚ããä¤ã‡ãŠÊãã¼ãÖãñØãã,ÍãñÓã‚ãØãÊãñ‚ãâ‡ãŠ½ãò... Ôã㹦ãããäև㊠ÀããäÍã¹ãŠÊã ces<e - meeceeefpekeâ ceeve Øeefle‰e kesâ #es$e ces ceeve-Øeefle‰e keâer Je=efæ neWieer~ mebleeve he#e keâer GVeefle keâes ueskeâj efÛebeflele neWies~ efJejesOeer he#e mes meeJeOeeveer yejles~ ceelee-efhelee keâer YeeJeveeDeeW keâe meceeoj keâjW~ Je=<e - efkeâmeer vepeoerkeâer efce$e mes hejsMeeveer nes mekeâleer nw~ hegjeves efce$eeW mes DeÛeevekeâ cegueekeâele nesieer~ mebhekeâeX kesâ ceeOÙece mes ®kesâ ngS keâeÙe& hetCe& neWies~ DeeÙe kesâ veS Œeesle yeveWies~ Kesueketâo ces ¤efÛe ye{ieer~ efceLegve - DeOÙeÙeve kesâ Øeefle Skeâe«elee yeveer jnsieer~ Deehekeâes Deefleefjòeâ heefjßece keâjvee nesiee~ efkeâmeer yeÌ[er KegMeKeyejer kesâ efceueves kesâ Ùeesie nw~ meePesoejeW mes meecebpemÙe mes ueeYe Øeehle nesiee~ keâke&â - GÛÛeheo Øeefleef‰le JÙeefòeâÙeeW mes efvepeer pevemebheke&â mLeeefhele neWies~ efove keâe Gòejeæ& DeefOekeâ mekeâejelcekeâ jnsiee~ hebgpeer efveJesMe DeefOekeâ ve keâjW~ ceelee-efhelee keâer YeeJeveeDeeW keâe meceeoj keâjW~ efmebn - JeeCeer ceW efJeveceülee keâe ØeÙeesie keâjW~ ®kesâ ngS keâeÙe& mebheVe neWies~ efJeosMe JÙeJemeeÙe mes ueeYe efceuesiee~ mejkeâejer efJeYeeiees mes ueeYe keâer efmLeefle nw~ DeOÙeÙeve ceW ceve veneR ueiesiee~ keâvÙee - ueeYeØeo ceewkesâ neLe ueieWies~ Deehekeâes efveÙeceeW SJeb meceÙe keâe keâeÙeeX kesâ efve<heeove ces OÙeeve jKeW~ efove kesâ GòejeOe& ces Oeve efveJesMe mes yeÛeves keâer keâesefMeMe keâjW~ DelÙeeefOekeâ ›eâesOe keâjvee Deehekesâ efueS DeÛÚe vener nw~ leguee - efJeÅeeLeea DeOÙeÙeve kesâ Øeefle mepeie jnW~ efMe#ee kesâ #es$e ces Øeieefle nesieer~ mebleeve keâer Deesj mes Glmeenpevekeâ heefjCeece Øeehle nesiee~ JÙeJenej hej efveÙeb$eCe jKeW~ Jeenve meeJeOeeveer hetJe&keâ ÛeueeSb~ Je=ef§ekeâ - Deehe DeelceefJeÕeeme ces keâceer keâe DevegYeJe keâj mekeâles nw~ keâeÙe&efOekeäÙe kesâ keâejCe Deehe Meejerefjkeâ Lekeâeve keâe DevegYeJe keâj mekeâles nw~ GÛÛeeefOekeâeefjÙeeW mes Deehekesâ keâeÙeeX keâer ØeMebmee nesieer~ Oeveg - Deheves OewÙe& Deewj meenme keâes efveÙebef$ele jKeW~ meeJeOeeveer jKeves mes meHeâuelee Øeehle nesieer~ mebleeve mes efÛeblee keâce nesieer~ heeefjJeeefjkeâ Yeeweflekeâ megKe- megefJeOeeDeeW hej Oeve KeÛe& nes mekeâlee nw~ cekeâj - KeÛe& ces Je=efæ leLee keâeÙeeX ces efJeuecye nesiee~ veF& ÙeespeveeDeeW ces jepekeâerÙe keâeÙeeX mes menÙelee efceuesieer~ ceelee he#e mes Oeve ueeYe nesves keâer mebYeeJevee nw~ meòee he#e mes ueeYe efceuesiee, Øeefle‰e ye{sieer~ kegbâYe - Deheves ØeefleÉefvÉÙeeW keâes ØelÙeskeâ #es$e ceW ceele os heeSbies leLee efJepeÙe efceueves keâer KegMeer jnsieer~ ue#ÙeeW keâer meceÙe hej Øeeefhle mes meblees<e nesiee~ efkeâmeer yeÌ[er mecemÙee mes efvepeele efceueves keâer mebYeeJevee nw~ ceerve - Deheveer yegefæ SJeb heefjßece kesâ ceeOÙece mes Deehe Deheveer efmLeefle keâes megOeejves ceW meHeâue neWies~ Me$eg he#e keâer ieefle efJeefOeÙeeW hej hewveer vepej jKeW~ ueesie Deehekeâer keâeÙe&Mewueer keâer ØeMebmee keâjWies~ peerJeve pewmee nw Gmeer ¤he ceW mJeerkeâej keâjves hej ner Ùeneb peerefJele jne pee mekeâlee nw~ ÙeLeeLe& keâe meecevee keâjkeâs ner peerJeve heLe hej ceveg<Ùe Ûeue mekeâlee nw Deewj Ssmee nes veneR mekeâlee efkeâ ceveg<Ùe keâs meeceves cegmeeryeleW ve DeeSb Deewj meecevee ve keâjvee he][s~ Ùen meye osKekeâj ueesie efvejeMe nesles nQ~ Fme efvejeMee keâe keâejCe yengle keâgÚ lees ÙeLeeLe& keâes mJeerkeâej ve keâjvee nw~ efvejeMee keâe ceveg<Ùe keâs Âef°keâesCe mes DeefOekeâ mebyebOe neslee nw~ ceveg<Ùe keâer pewmeer YeeJeveeSb nesleer nQ Jewmeer ner Gmes ØesjCee efceueleer nw Deewj efpeve ueesieeW keâe Âef°keâesCe Je YeeJeveeSb mJeeLe& ØeOeeve nesleer nQ, pees Deheves ner ueeYe keâs efueS peerJeve peerles nQ GvnW efvejeMee, Demeblees<e, DeJemeeo ner heefjCeece ceW efceuelee nw~ Ùen OeÇgJe melÙe nw efkeâ efpemekeâs ceve ceW mesJee, hejceeLe&, pevekeâuÙeeCe keâer YeeJeveeSb nesleer nQ Jes DeeMee, Glmeen Deewj ØemeVelee mes Yejs jnles nQ~ Dele: nce hejmesJee keâjkeâs efvejeMee mes yeÛe mekeâles nQ~ keâwmeer ner ogKeoeÙekeâ Deewj efJe<ece heefjefmLele keäÙeeW ve Dee peeS Glmeen meowJe nceeje meneÙekeâ efmeæ neslee nw~ Glmeen keâe DeLe& nw Deheveer ceevÙeleeesb keâs Øeefle Â]{lee~ nce pees keânles nQ Gmes efkeâleves DebMeeW ceW hetje keâj mekeâles nQ, Fmemes Gme keâeÙe& keâs Øeefle Dehevee efJeÕeeme Øekeâš neslee nw Deewj Gmeer keâs Deveg¤he ØeYeeJe Yeer GlheVe neslee nw~ Glmeen keânves keâer veneR keâjves keâer Mewueer keâe veece nw~ meerefcele Meefòeâ meece?LÙe& Deewj meeOeveeW Jeeues JÙeefòeâ Yeer Deheves Deboj keâe Glmeen peiee mekeâles nQ~ nceejs ceveesJew%eeefvekeâeW keâe keânvee nw efkeâ Glmeen ceeveJeerÙe JÙeefòeâlJe keâe menpe iegCe nw, efpemes ØeÙelve Je heefjefmLeefleÙeeW keâs Éeje peieeÙee pee mekeâlee nw~ ceveg<Ùe keâer efpeboieer efvejeMee keâs DebefOeÙeejs ceW ve° keâj [eueves Jeeueer Jemleg veneR nw~ peerJeve Skeâ meenmehetCe& DeefYeÙeeve nw~ Gmekeâe JeemleefJekeâ Deevebo mebIe<eex ceW nw~ efvejeMee Deewj keâgÚ Yeer veneR ceewle nw, hej ueieve Je Glmeen mes ceewle keâes Yeer peerlee pee mekeâlee nw~ nceW efkeâmeer Yeer Ûeerpe keâe DeYeeJe hejsMeeve veneR keâj mekeâlee~ ceveg<Ùe keâs ùoÙe ceW ncesMee Glmeen keâe yeue nesvee ÛeeefnS Deewj Ùen yeue Deehe ceW nw lees peerJeve ceW ogKe efoKesiee veneR Deewj megKe ner megKe efceuesiee~ efvejeMee mes yeÛeW ÔÌãã½ããè ªñÌãÀÖã ¼ãÀ¦ã •ããè ½ãÖãÀã•ã yewbkeâesb, mejkeâejer efkeYeeieesb keâes Ûetvee }ieeveskee}erMeeeflejšes}erefiejHeäleej cegbyeF& : yewbkeâesb, mejkeâejer efkeYeeieesb keâes Ûetvee }ieeves kee}er Meeeflej šes}er kesâ oes meomÙeesb meblees<e Ûebõkeâeble ceebpejskeâj (33) ke jepekegâceej heÇkeâeMe Yee}byej (28) keâes keeMeer hegef}me ves efiejHeäleej keâj ef}Ùee nw~ šes}er kesâ 9 meomÙe Heâjej yeleeS ieS nwb~ hegef}me keâe oekee nw efkeâ Fvnsb Yeer peuo ner Dejsmš keâj ef}Ùee peeSiee~ hegef}me keâe keânvee nw efkeâ Fme šes}er kesâ Deewj keâF& meomÙe nes mekeâles nwb~ Fme yeele keâer Yeer peebÛe keâer peeSieer efkeâ Fme šes}er kesâ keâejveeceesb cesb efkeâmeer yewbkeâ Ùee efHeâj efkeâmeer mejkeâejer efkeYeeie kesâ }esie Yeer lees Meeefce} venerb nwb? Fvekesâ heeme mes DeYeer lekeâ kegâ} 537 vekeâ}er jyej-mšwbhe ke efkeefYeve> mejkeâejer efkeYeeie ke yewbkeâesb kesâ vekeâ}er omleekespe Yeer yejeceo ngS nwb~ vekeâ}er omleekespe yeveeves cesb cenejle neefme} keâj Ûegkeâer Fme šes}er keâer keâejmleeefveÙeesb kesâ heÇeLeefcekeâ Keg}emes mes Kego hegef}me kee}s Yeer Ûeefkeâle nwb~ keâesš& ves oesveesb DeejesefheÙeesb keâes 14 peg}eF& lekeâ hegef}me efnjemele cesb Yespe efoÙee nw~ Fme ceece}s cesb yewbkeâ Dee@Heâ yeÌ[esoe keâer keeMeer meskeäšj-17 keâer meerefveÙej cewvespej keâebÛevecee}e efkeodÙeemeeiej ves keeMeer hegef}me mšsMeve cesb efMekeâeÙele ope& keâjeF& Leer~ Fmekesâ Devegmeej kegâÚ }esieesb ves keâej }esve kesâ veece hej vekeâ}er [er}j, keâpe&oej ke peceeveleoej yevekeâj yewbkeâ mes efoveebkeâ 23.10.2012 mes 12.11.2012 kesâ oewjeve 60 }eKe 44 npeej ®heÙes keâe keâpe& ef}Ùee Deewj efyevee keâesF& efkeâmle Yejs Heâjej nes ieS~ ceece}s keâer peebÛe kesâ ef}S keeMeer kesâ meerefveÙej hegef}me Fbmheskeäšj jece he"ejs ves Skeâ efkeMes<e omlee yeveeÙee~ omles keâes peuo ner efšhe efce}er efkeâ vekeâ}er omleekespe kesâ }sve-osve kesâ ef}S kegâÚ }esie cegbyeF& kesâ ke}er& efmLele keâes}erkee[e cesb Deeves kee}s nwb~ keneb meblees<e DeeÙee Deewj hegef}me kesâ efyeÚeS pee} cesb Heâbme ieÙee~ yeeo cesb meblees<e kesâ yeÙeeve hej jepekegâceej Yeebyekeâj keâes Dejsmš efkeâÙee ieÙee~ hegef}me Éeje peye Fvekeâer le}eMeer }er ieF& lees Fvekesâ heeme mes Skeâ mkeâe@efhe&Ùees peerhe kesâ De}ekee efkeefYeve> mejkeâejer ke efvepeer yewbkeâesb, DeeÙekeâj, DeejšerDees, jeMeve keâe[&, lenmeer} keâeÙe&e}Ùe mecesle keâF& DevÙe mejkeâejer efkeYeeieesb kesâ vekeâ}er jyej mšwbhe, keâbhÙetšj, mkeâwvej, efheÇbšj meefnle 2 }eKe 93 npeej 400 ®heÙes keâer meeceieÇer efce}er efpemes peyle keâj ef}Ùee ieÙee~ 537 vekeâ}er jyej mšwbhe peyle keâjbmeer mes Yejer yewie Úervekeâj }gšsjs Heâjej cegbyeF&: meerkeg[ js}kes mšsMeve mes meskeäšj-50 keâer lejHeâ hewo} pee jner cebpet keâefkeoeme Leehej veecekeâ Skeâ ceefn}e kesâ neLe mes Gvekeâer yewie yeeF&keâ hej DeeÙes }gšsjs ves Úerve ef}Ùee~ peye lekeâ cebpet Leehej kegâÚ mecePe heeleerb, }gšsje yewie mecesle lespeer mes yeeF&keâ Ûe}eles ngS Heâjej nes ieÙee Lee~ Ùen Iešvee 11 peg}eF& keâer jele keâjerye 9 yepes Iešer~ Gme meceÙe cebpet Leehej keâer yewie cesb Fbef[Ùeve keâjsbmeer kesâ meeLe 420 heewb[ efyeÇefšMe keâjsbmeer, [e@}j keâjbmeer kesâ 100-100 kesâ oes veesš, veesefkeâÙee Deewj ceeF&›eâescewkeäme keâbheveer kesâ oes ceesyeeF} mesš efce}ekeâj kegâ} keâjerye 1,47,500 ®heS keâercele kesâ meeceeve Les~
  3. 3. 33333cegbyeF&, 15 mes 21 pegueeF& 2014 ßeeJeCe ceeme SJeb ceen-S- jcepeeve meYeer osMeJeeefmeÙeeW keâes neefo&keâ MegYesÛÚe! REQUIRES Qualified teachers OSCAR PUBLIC SCHOOL English Mium (Govt. Regd.) Requires Qualifi teachers HSC D.. (for primary) B.Sc, B. . (for secondary) Contact : 26718582/9322822451/ 9833633028/9823555861 Peer}esb hej pecekeâj yejmes cesIee Heâbme ieÙes keâebieÇsmeer veslee, DeMeeskeâ ÛekneCe keâes ÛegveeJe DeeÙeesie ves efoÙee veesefšme cegbyeF& : Ûegveeke DeeÙeesie ves keâne efkeâ ÛekneCe ves efveOe&eefjle heÇe™he cesb Deheves Ûegveekeer KeÛe& keâe yÙeewje venerb efoÙee nw. DeeÙeesie kesâ veesefšme cesb keâne ieÙee nw,'DeeÙeesie ves efveCe&&Ùe ef}Ùee nw efkeâ heÇeflekeeoer ves Deheves Ûegveekeer KeÛe& keâe yÙeewje efveÙeceevegmeej venerb efoÙee nw' DeeÙeesie ves ÛekneCe keâes 20 efoveesb kesâ Yeerlej pekeeye osves keâe efveo&sMe hetÚe nw efkeâ Gvnsb DeÙeesiÙe keäÙeesb ve "nje efoÙee peeÙes. 2009 kesâ ceneje<š^ efkeOeevemeYee Ûegveeke cesb ÛekneCe veebosÌ[ keâer Yeeskeâej efkeOeevemeYee meerš mes 1.25 }eKe keesšesb kesâ Deblej mes efveke&eefÛele ngÙes Les. Gvekesâ heÇefleÉbÉer efveo&}erÙe Gcceerokeej ceeOeke efkeâvn}keâj ves Ûegveeke DeeÙeesie cesb efMekeâeÙele oeÙej keâj Gvekesâ Thej Deejeshe }ieeÙee Lee efkeâ Gvnesbves Skeâ heÇcegKe ceje"er owefvekeâ cesb 'DeMeeskeâ heke&'Meer<e&keâ mes hes[ vÙetpe heÇkeâeefMele keâjkeeF& Leer. Fmekeâe yÙeewje KeÛe& cesb Meeefce} venerb efkeâÙee. ÛekneCe ves Heâesve hej yeleeÙee efkeâ Ûegveeke DeeÙeesie mes hes[ vÙetpe cegös hej nceejs ®Ke keâer hegef<š ngF& nw. Gvekeâe keânvee nw efkeâ Fmecesb hes[ vÙetpe keâe keâesF& mekee} ner venerb nw. Ùeneb lekeâ efkeâ peye nceejs efkejesefOeÙeesb ves Skeâ ÙeeefÛekeâe oeÙej keâer lees neF& keâesš& ves Yeer Fme lejn keâe ®Ke ef}Ùee. Deoe}leesb ves Gvekeâer ÙeeefÛekeâe Keeefjpe keâj oer. Deye Ùen Ûegveeke DeeÙeesie keâe DeeosMe Yeer yengle meeHeâ nw. hes[ vÙetpe keâer yeele ie}le nw. veesefšme efce}ves hej ÛekneCe ves keâne efkeâ Gvnesbves Kego DeeÙeesie mes DeeieÇn efkeâÙee Lee efkeâ Gvnsb Fme cegös hej Deewj Deejesheesb hej Dehevee ®Ke jKeves keâe Skeâ ceewkeâe efoÙee peeÙes. cegbyeF&: yeeo}esb Éeje DeeefKejkeâej cegbyeF& keâes heeveer Deehetefle& keâjveskee}er Peer}esb keâer Deesj ™Ke keâjvee jenle }skeâj DeeÙee~ efheÚ}s 24 Iebšs Ùeeveer Meg›eâkeej megyen 6 yepes mes Meefvekeej megyen 6 yepes kesâ yeerÛe Peer}esb kesâ heefjmej cesb ngF& DeÛÚer yeeefjMe kesâ kepen mes oes efoveesb keâe heeveer pecee ngDee~ Fme mee} cee@vemetve cesb hen}er yeej Yeelemee, Dehej kewlejCee Deewj leevemee kesâ #es$e cesb lespe yeeefjMe ngF&~ yeerScemeer kesâ ef[peemšj cewvespecesbš mes} mes efce}s DeebkeâÌ[esb kesâ Devegmeej, leevemee cesb 55.60 SceSce, Yeelemee cesb 123.00 SceSce, Dehej kewlejCee cesb 51.60 SceSce Deewj cees[keâ meeiej cesb 33.60 SceSce yeeefjMe ngF&~ Fve Ûeejesb Peer}esb cesb Deye lekeâ Deewmele mes keâeHeâer keâce yeeefjMe ngF& nw~ kenerb, cegbyeF& heefjmej cesb efmLele efkenej cesb 164.80 SceSce Deewj leg}meer cesb 198 SceSce meyemes DeefOekeâ yeeefjMe ngF&~ yeerScemeer kesâ DeefOekeâejer ves yeleeÙee efkeâ, Fme yeeefjMe mes Peer}esb cesb 5,639 efceef}Ùeve }eršj heeveer pecee ngDee nw~ cegbyeF&keâjesb keâes Fme heeveer keâer efkeâ}êle keâer kepen mes Fme keòeâ 20 Heâermeoer keâšewleer mes iegpejvee heÌ[ jne nw~ 12 peg}eF&, 2014 lekeâ Peer}esb cesb 92,823 efceef}Ùeve }eršj heeveer nw peyeefkeâ 2013 cesb Fme efove 7,51, 834 efceef}Ùeve }eršj heeveer Lee~ meYeer Ún Peer}esb keâes Gvekesâ GÛÛelece mlej lekeâ hengbÛeves kesâ ef}S 14 }eKe efceef}Ùeve }eršj heeveer keâer pe™jle nw~ cegbyeF& keâes nj efove 3700 efceef}Ùeve }eršj heeveer efoÙee peelee nw~ yeeefjMe kesâ ef}nepe mes jefkekeej keâe efove Yeejer nes mekeâlee nw~ Skeâ Deesj ceewmece efkeYeeie ves keâF& peienesb hej lespe yeeefjMe keâer Ûesleekeveer oer nw, lees otmejer lejHeâ yeerScemeer ves neF& šeF[ kesâ TbÛes DeebkeâÌ[s peejer efkeâS nwb~ jefkekeej keâer oeshenj 12.58 yepes 4.83 ceeršj TbÛeer }njsb mecegõ cesb G"sbieer~ yeerScemeer ves Deece }esieesb mes Fme oewjeve mecegõ kesâ heeveer cesb venerb peeves keâe DevegjesOe efkeâÙee nw~ Ùeefo Fme oewjeve lespe yeeefjMe ngF&, lees cegbyeF& cesb peien-peien pe}-peceeke mebYeke nw~ DeeefolÙe keâes Ûegveewleer osbies Deefcele "ekeâjs?efkeveeso keâebye}er keâes ef[Heâe@ušj Ieesef<ele, DeKeyeejesb cesb efJe%eeheve cegbyeF&: ‘}ehelee' hetke& ef›eâkesâšj efkeveeso keâebye}er Deewj Gvekeâer hele>er keâes cegbyeF& keâe Skeâ yewbkeâ mejieceer& mes {tb{ jne nw~ ojDeme} cegbyeF& kesâ [esbefyeke}er keâesDee@hejsefške yewbkeâ ves osveoejer ve Ûegkeâeves hej keâebye}er Deewj Gvekeâer hele>er keâes ef[Heâe@ušj Ieesef<ele keâj efoÙee nw~ '}ehelee' keâebye}er keâe helee }ieeves kesâ ef}S cegbyeF& kesâ yewbkeâ ves ceje"er DeKeyeejesb cesb efke%eeheve ÚhekeeS nwb~ Fme efke%eeheve cesb yewbkeâ ves oekee efkeâÙee nw efkeâ hetke& ef›eâkesâšj efkeveeso keâebye}er Deewj Gvekeâer hele>er Sbef[^Ùee keâebye}er ves [esbefyeke}er efmešer keâesDee@hejsefške yewbkeâ mes }esve ef}Ùee Lee~ yewbkeâ kesâ cegleeefyekeâ oesveesb Deye }esve keâer efkeâmlesb venerb Ûegkeâe jns nwb~ cegbyeF& : jepe "ekeâjs Deheves yesšs Deefcele keâes jepeveerefle cesb }evee Ûeenles nwb ceiej Deeefnmlee- Deeefnmlee~ Meg›eâkeej keâes Ùen Meesj G"e efkeâ Deefcele keâe jepeveereflekeâ }e@vÛe Fmeer efove nesvee nw~ jepe "ekeâjs keâer heešer& SceSveSme keâer efkeodÙeeLeer& mesvee kesâ meceejesn cesb Deefcele keâer ceewpetoieer Yej Meesj yeÌ{eves kesâ ef}S keâeHeâer Leer~ Kego jepe mes mekee} efkeâÙee ieÙee lees Gvnesbves Deheves Mew}er cesb G}šs hetÚ ef}Ùee, 'keäÙee cesje yesše keâesF& je@kesâš nw efkeâ efpemes }e@vÛe keâjves keâer pe®jle heÌ[s?' efHeâj efmLeefle mebYee}les ngS Gvnesbves meeHeâ efkeâÙee efkeâ Ùen meceÙe Deeves hej nesiee~ "ekeâjs yeveece "ekeâjs: Ûeej mee} hen}s Gæke ves Deheves heg$e DeeefolÙe keâes jepeveerefle cesb Gleeje Lee~ leye efMekemesvee kesâ mebmLeehekeâ Deewj DeeefolÙe kesâ oeoe yee}emeensye "ekeâjs peerefkele Les~ ce=lÙeg mes hen}s efoS Debeflece Yee<eCe cesb yee}emeensye mes efMekemewefvekeâesb mes Gæke Deewj DeeefolÙe kesâ ef}S Yeekegkeâ Deheer} keâer, ‘pewmes cegPes mebYee}s jns, Fvnsb Yeer mebYee}s jKevee'~ Gvekeâer ‘Dee%ee' keâe hee}ve ngDee nw Deewj Gæke kesâ yeeo DeeefolÙe ves leye mes heešer& mebie"ve cesb otmeje mLeeve yevee ef}Ùee nw~ jepe "ekeâjs mkeÙeb keâYeer efMekemesvee keâer efkeodÙeeLeer& FkeâeF& keâe vesle=lke efkeâÙee keâjles Les~ De}ie neskeâj Deheveer heešer& 'SceSveSme' yeveeves kesâ yeeo jepe ves Deheves vepeoerkeâer efce$e jepesbõ efMejes[keâj kesâ heg$e DeeefolÙe efMejes[keâj keâes efkeodÙeeLeer& FkeâeF& keâer keâceeve meewbheer~ ceiej Ùen efkeodÙeeLeer& FkeâeF& Meg®Deeleer leecePeece kesâ yeeo Ùen keâesF& Keeme keâefjMcee venerb efoKee heeF& nw~ efheÚ}s }eskeâmeYee Ûegveeke cesb keâjejer nej kesâ yeeo jepe Deheveer heešer& cesb peeve Heâtbkeâves keâer cebMee jKeles nwb~ Fmekesâ ef}S ÛeÛesjs Yeleerpes DeeefolÙe "ekeâjs kesâ yeÌ{les heÇYeeke keâe pekeeye Yeer le}eMevee nesiee~ Deefcele keâe š^sefvebie peejer: Skeâ meceÙe jepeveerefle mes oes keâoce keâer otjer yeveeS jKeves kee}s jepe kesâ heg$e Deefcele keâer jepeveereflekeâ š^sefvebie Ûe} jner nw~ Fme yeerÛe jepe "ekeâjs Deheves efvekeeme 'ke=â<Cekegâbpe' ces heešer& vesleeDeesb Deewj heoeefOekeâeefjÙeesb keâer yew"kesâb }s jns nwb~ yeleeÙee peelee nw efkeâ Deefcele Fve yew"keâesb cesb ßeeslee kesâ leewj hej ceewpeto jnles nwb~ Deefcele keâes efHeâ}ne} Ùener jes} efveYeevee nw~ Skeâ efove hen}s he$ekeâejesb ves šeskeâe lees Deefcele ves yeleeÙee efkeâ Gvnesbves DeYeer-DeYeer ieÇwpegSMeve hetje efkeâÙee nw Deewj GÛÛe efMe#ee }sves keâe Fjeoe jKeles nwb~ efHeâ}ne} ken ßeeslee Deewj heÇs#ekeâ kesâ leewj hej SceSveSme kesâ keâeÙe&›eâceesb cesb efnmmee }sles jnsbies~
  4. 4. 44444cegbyeF&, 15 mes 21 pegueeF& 2014 mebheeokeâerÙe jepeveerefle ceW efvebefole keâce&YeejleerÙe mebmke=âefle meecetefnkeâ me=peve nw Deewj jepeveerefle }eskeâcebie} keâe GhekeâjCe~ mebmke=âefle melÙe, efMeke Deewj megboj keâe cece& nw Deewj jepeveerefle Fmeer meeOevee keâe keâce&~ mebmke=âefleefkenerve jepeveerefle keâesjer mellee efheheemee nw Deewj jepeveerefleefkenerve mebmke=âefle keâce&nerve megYeeef<ele~ oesveesb hejmhej hetjkeâ nwb, }sefkeâve ogYee&iÙe mes YeejleerÙe jepeveerefle keâeHeâer }byes meceÙe mes mebmke=âefle efkejesOeer nw~ mebmke=âefle Ùeneb meebheÇoeefÙekeâ keâner peeleer jner nw~ peveeosMe 2014 ves mebmke=âefleefve… jepeveerefle keâes Yeejer yengcele efoÙee nw~ Ùen meeceevÙe mellee heefjkele&ve venerb nw~ heÇOeeveceb$eer vejsbõ ceesoer ves mebmeo Yekeve keâer meerefÌ{Ùeesb hej ceeLee jKee~ Gvnesbves mebmeo Yekeve keâes oskelee pewmeer ßeæe oer~ mebmeo YeejleerÙe peveieCeceve keâer YeeiÙe efkeOeelee nw Yeer~ ceesoer ves mebmke=âefleefve… jepeveerefle keâer peve-Deekeâeb#ee keâes hejkeeve ÛeÌ{eÙee nw~ je<š^Yeeke, mebefkeOeeve ke mebmeoerÙe hejbheje kesâ heÇefle efve…e Deewj je<š^Yee<ee Deeefo meYeer #es$eesb cesb mekeâejelcekeâ heefjkele&ve keâer DeeMee yeÌ{er nw~ Deece yepeš cesb Yeer Deecet} heefjkele&ve kesâ mebkeâuhe nwb, }sefkeâve keâebieÇsme meefnle DeefOekeâebMe efkehe#eer o}esb ves meceÙe keâer hegkeâej venerb megveer~ Gvekeâer Ûee} Deye Yeer yes{bieer nw~ efkejesOe Deewj Demenceefle kÙeòeâ keâjves keâer Mew}er Yeer kener nw~ kes efkejesOe kesâef}S ner efkejesOe keâjves keâer Mew}er hej Deef[ie nwb~ Gvekesâ heeme kewkeâefuhekeâ DeLe&veerefle/jepeveerefle keâe keâesF& Spesb[e venerb nw~ ÙetjesheerÙe jepeveerefle efke%eeveer nsjeu[ }emkeâer ves efkehe#e kesâ leerve keâle&kÙe yeleeS~ hen}e šg heÇheespe efo iekeve&cesbš-megPeeke osvee~ otmeje šg Deheespe -efkejesOe keâjvee Deewj leermeje mejkeâej nševee~ }sefkeâve Ùeneb megPeeke nwb ner venerb~ meeLe&keâ efkejesOe Yeer venerb~ }eskeâmeYee cesb keâebieÇsme keâe mebKÙee ye} 44 jn ieÙee~ veslee heÇeflehe#e kesâ ef}S pe™jer oMeceebMe mebKÙee Yeer venerb nw, }sefkeâve keâebieÇsme Dehevee veslee heÇeflehe#e yeveeves kesâ ef}S Deekegâ} kÙeekegâ} nw~ keâce}veeLe ves DeOÙe#e }eskeâmeYee hej Yeer hejbheje heÇeflekeât} efšhheCeer keâer~ }eskeâmeYee keâer meeršesb hej Deeies yew"ves keâes }skeâj Yeer jej Deewj lekeâjej nw~ mebmeo me$e keâer Meg®Deele ves efvejeMe efkeâÙee~ mejkeâej keâer GceÇ kegâ} 43 efove keâer nw~ cenbieeF& meefnle meejer mecemÙeeSb efvejblejlee keâe heefjCeece nwb~ keâesF& Yeer mejkeâej Ûeenkeâj Yeer 43 efove cesb cenbieeF& venerb }e mekeâleer~ Deuhe meceÙe cesb ner cenbieeF& Ieše Yeer venerb mekeâleer, }sefkeâve efkehe#e ves nbieecee ner efkeâÙee~ meove keâF& oHeâe mLeefiele ngDee~ jepÙemeYee cesb efkelleeceb$eer De®Ce pesš}er ves cenbieeF& jeskeâves kesâ mejkeâejer mebkeâuhe keâer Iees<eCee keâer, }sefkeâve efkehe#e mebleg<š venerb ngDee~ js} yepeš hej Yeer efvejeMeepevekeâ heÇefleefòeâÇÙeeSb DeeF&b~ efkehe#e keâes keâesjer efveboe keâjves kesâ yepeeÙe js}kes keâer hetbpeer, DeeÙe Deewj kÙeÙe kesâ leLÙe jKeves ÛeeefnS Les, }sefkeâve efkehe#e ves DeeÙe Deewj kÙeÙe kesâ leLÙeesb kesâ meeLe "esme lekeâ& venerb jKes~ Deece yepeš hej DeeF& Heâewjer heÇefleefòeâÇÙeeSb Yeer leLÙenerve nwb~ DeeefKejkeâej efkejesOe kesâ ef}S ner efkejesOe keâer jepeveerefle keâye lekeâ Ûe}sieer~ efkejesOe keâe GösMÙe Yeer je<š^efnle ner nesvee ÛeeefnS~ YeejleerÙe mebmke=âefle Deewj oMe&ve keâe Deekeâ<e&Ce yeÌ{e nw, }sefkeâve YeejleerÙe jepeveerefle ceW efvebefole keâce& nes jner nw~ pe™jle ßece megOeejesb keâer -Dees. heer. efleJeejerN megOeej kesâ meHeâj hej js} js}kes pevelee keâer }eFHeâ }eFve nw Deewj meejs ceb$ee}Ùeesb cesb Skeâ js}kes ceb$ee}Ùe ner mkeleb$e nw~ Fmekeâe keâceevee Deewj KeÛe& keâjvee mkeÙeb hej efveYe&j keâjlee nw~ Deepe lekeâ js}kes ceb$ee}Ùe keâes Deheves efvepeer jepeveereflekeâ efnleesb mes peesÌ[keâj Gmekesâ efmemšce keâes lewÙeej efkeâÙee peelee jne nw~ Ùeefo Yeejle keâes mener DeeefLe&keâ hešjer hej }evee nw lees Gmekeâer js} kÙekemLee keâes megOeejvee meyemes pÙeeoe pe™jer nw~ Ùen Fmeef}S DeekeMÙekeâ nw, keäÙeesbefkeâ 2.5 keâjesÌ[ Ùee$eer heÇefleefove š^sveesb cesb meHeâj keâj jns nwb Deewj js}kes kesâ heeme cee$e mee" npeej mekeejer keâesÛe ner nwb~ Skeâ leLÙe Ùen Yeer nw efkeâ Skeâ oMekeâ cesb js} Ùeeef$eÙeesb keâer mebKÙee lees oesiegveer nes ieF&, }sefkeâve keâce&ÛeeefjÙeesb keâer mebKÙee 2.5 }eKe Ieš ieF& nw~ mÙeen lemkeerj keâe Skeâ hen}t Ùen Yeer nw efkeâ kegâ} 359 ÙeespeveeSb keâeHeâer meceÙe mes }befyele heÌ[er nwb, efpeve hej KeÛe& nesves kesâ De}ekee DeYeer lekeâ kegâÚ neefme} venerb ngDee nw~ Ùen DeeMÛeÙe&pevekeâ nw efkeâ Fve Ùeespeveeesb keâe Deepe Delee-helee venerb nw~ mhe<š nw efkeâ Fve Ùeespeveeesb cesb Skeâ yeÌ[er mebKÙee js}kes kesâ yegefveÙeeoer {ebÛes kesâ efkekeâeme mes Yeer pegÌ[er nesbieer~ veew mee} cesb 99 Ùeespeveeesb keâe lees Ss}eve Skeâ oMekeâ lekeâ Ûe}er mebheÇie mejkeâej ner keâj Ûegkeâer nw, peyeefkeâ leLÙe Ùen nw efkeâ hen}s mes ner Deveskeâ ÙeespeveeSb Ûe} jner Leerb~ Fve Ùeespeveeesb hej keâesF& "esme keâece venerb nes mekeâe~ otmejs, 11563 ceeveke jefnle ›eâeefmebie keâe ceece}e Yeer nw~ Ùen mkeeiele ÙeesiÙe nw efkeâ kele&ceeve mejkeâej ves Fme ceece}s keâes Deheves yepeš keâer heÇeLeefcekeâlee cesb jKee nw~ mebheÇie mejkeâej keâe js}kes yepeš lees nj ke<e& yeÌ{lee jne, }sefkeâve Keso keâer yeele Ùen jner efkeâ ceveceesnve mejkeâej Gme yepeš keâes mener lejn KeÛe& venerb keâj heeF&~ Deepe YeejleerÙe js}kes keâer efmLeefle Ùen nw efkeâ }ieYeie 98 heÇefleMele }esiemeêerhejkeâêeme,pevej}Deewj}eskeâ} š^sveesb hej Ùee$ee keâj jns nwb~ Gvekeâer keâesF& efÛeblee hetke& mejkeâejesb ves venerb keâer~ js}kes ceb$ee}Ùe Kee}er Iees<eCeeesb keâe ceb$ee}Ùe yeve ieÙee Lee Deewj hekeve yebme} ves lees Deheves yepeš keâes Mesjes-MeeÙejer kee}e yepeš yeveekeâj jKe efoÙee Lee~ Gvekeâe js} yepeš mebyebOeer oMe&ve Fme Mesj hej DeeOeeefjle Lee-ve yenejesb keâer yeele keâjveer nw, ve vepeejesb keâer yeele keâjveer nw, iej ienjs oefjÙee keâes heej keâjvee nw, efkeâveejesb keâer yeele keâjveer nw~ ogYee&iÙe mes mebheÇie mejkeâej ve yenejesb keâer yeele keâj heeF&, ve vepeejesb keâer, ve oefjÙee keâer Deewj ve ner efkeâveejesb keâer~ keâebieÇsme mejkeâej ves Deheves efvepeer efnleesb Deewj megKe-megefkeOee keâes KÙee} cesb jKeles ngS yepeš yeveeS, efpemekeâe Demej js}kes kesâ meceieÇ {ebÛes hej heÌ[e~ 2peer mheskeäš^ce, keâesÙe}e, je<š^ceb[} Kes}, SÙej Fbef[Ùee, KeeodÙeeve>, nmeve De}er ceveer }ebef[^bie, Fmejes-oskeeme, ef[Heâsbme }wb[, S}DeeFmeer neGefmebie HeâeFvesbme Ssmes ve peeves efkeâleves yeÌ[s Ieesše}esb cesb efIejer mebheÇie mejkeâej keâYeer js}kes keâer Demeef}Ùele keâes ieewj mes osKe ner venerb mekeâer~ ken mejkeâej Ieesše}esb cesb Iegšves kee}er mejkeâej yeve Ûegkeâer Leer, efpemekeâes pevelee kesâ efnleesb keâer keâleF& efÛeblee venerb jner~ jepeerke ieebOeer ves mkeÙeb mkeerkeâej efkeâÙee Lee efkeâ Skeâ ®heÙes cesb 15 hewmes ner Deece pevelee lekeâ hengbÛeles nwb, yeekeâer Ieesše}s cesb Ieg} peeles nwb~ ogYee&iÙe mes keâebieÇsme kesâ vesle=lke kee}er mejkeâej ves Fmes ner efveÙeefle ceeve ef}Ùee Lee~ ceesoer mejkeâej ves pees js} yepeš heÇmlegle efkeâÙee ken js} kesâ Fefleneme cesb hen}e yepeš nw pees yengDeeÙeeceer Yeer nw Deewj pevelee kesâ nj keie& kesâ efnle keâes mekee&sheefj jKeves kee}e Yeer~ mšsMeve Deewj š^sveesb kesâ Deboj heerves kesâ DeejDees heeveer keâer megefkeOee Deewj }ieYeie 40 heÇefleMele KeÛe& mšsMeve keâer meHeâeF& Deeefo hej keâjves keâe mebkeâuhe ceesoer mejkeâej kesâ efkepeve keâes jsKeebefkeâle keâj jne nw~ }befyele heÌ[er Ùeespeveeesb keâes heÇYeekeer yeveeves, veew ™š hej neF& mheer[ š^sve Ûe}eves, heeme&} š^sve kesâ De}ie mšsMeve yeveeves, 27 SkeämeheÇsme š^sve Meg™ keâjves, heebÛe veF& pevemeeOeejCe š^svesb, heebÛe veF& heÇerefceÙece š^svesb, yeg}sš š^sve, Úheje-}KeveT kesâ yeerÛe veF& SkeämeheÇsme š^sve,cegbyeF&-ieesjKehegj kesâ yeerÛe pevemeeOeejCe SkeämeheÇsme, menjmee-Dece=lemej Deewj menjmee- Deevebo efkenej kesâ yeerÛe pevemeeOeejCe SkeämeheÇsme, 18 veF& }eFveesb keâe meke&s#eCe, S keve ßesCeer keâer š^sveesb cesb keeF&-HeâeF& keâer megefkeOee, 160 mes 200 efkeâ}esceeršj heÇefle Iebšs keâer jHeäleej mes oewÌ[ves kee}er š^svesb Ûe}eves keâe efveC&eÙe Fme js} yepeš keâer cegKÙe efkeMes<eleeSb nwb~ ceesoer mejkeâej ves jepemLeeve keâer lepe& hej osMe cesb ßece keâevetve keâes mej} yeveeves keâe ceve yeveeÙee nw~ DeYeer lekeâ kÙekemLee Leer efkeâ 100 mes DeefOekeâ ßeefcekeâesb keâes jespeieej osves kee}er keâbheveer keâes yebo keâjves kesâ hen}s ßece efkeYeeie mes mkeerke=âefle }sveer nesleer Leer~ jepemLeeve mejkeâej ves Fme meercee keâes yeÌ{ekeâj 300 ßeefcekeâ keâj efoÙee nw~ Fvnsb ßece efkekeeo keâevetve kesâ oeÙejs mes yeenj keâj efoÙee peeSiee Deewj Fvekesâ ef}S ßeefcekeâesb keâes yeKee&mle keâjvee Deemeeve nes peeSiee~ "skesâoejesb kesâ ceeOÙece mes keâece keâjvee Yeer Deemeeve yevee efoÙee peeSiee~ Fve keâoceesb keâe mkeeiele keâjvee ÛeeefnS~ Úesšs GodÙeesieesb keâer Glheeove }eiele pÙeeoe Deeleer nw~ memlee ßece Ghe}yOe nesves Skeb ßeefcekeâesb mes meKleer mes keâece }sves keâer Útš nesves mes Fvekesâ ef}S yeÌ[s GodÙeesieesb keâe meecevee keâjvee Deemeeve nes peeSiee~ efkeâmeer meceÙe cewb Glleej heÇosMe cesb Skeâ iellee efce} Ûe}elee Lee~ Gmecesb mLeeveerÙe ßeefcekeâ keâeÙe&jle Les~ kes keâece keâjves cesb Dee}mÙe keâjles Les pewmes iellees keâe yeb[} yeebOevee nes lees yeb[} hej neLe Oejs Deejece keâjles Les~ meghejkeeFpej kesâ hetÚves hej keânles Les efkeâ keâece lees keâj ner jne ntb~ ßeefcekeâesb keâes mLeeveerÙe veslee keâe mebj#eCe Ghe}yOe Lee~ ßeefcekeâesb keâes yeKee&mle keâjves keâer Oecekeâer osves hej kes keânles Les-''pe™j yeKee&mle keâj oerefpeS~ nce }syej keâesš& cesb kesâme keâjsbies~ peerle ieS lees }ešjer Keg} peeSieer Deewj hetjs meceÙe kesâ kesleve meefnle yene} keâj efoS peeSbies~ nej ieS lees Iej mes kegâÚ venerb peeSiee, keäÙeesbefkeâ Deheveer Kesleer lees keâjles ner jnsbies~'' Ssmeer efmLeefle cesb keâbheveer keâes Ieeše }iee Deewj 150 cepeotj yesjespeieej nes ieS~ Ùeefo ßeefcekeâesb keâes yeKee&mle keâjves keâe DeefOekeâej jnlee lees Deepe ken keâbheveer Ûe} jner nesleer~ leceece DeOÙeÙeveesb mes %eele neslee nw efkeâ ßece keâevetve keâes meKleer mes }eiet keâjves mes jespeieej Iešles nwb~ yeÇepeer} cesb Ssmee keâjves mes yesjespeieejer cesb ke=efæ ngF&~ Fb[esvesefMeÙee cesb vÙetvelece kesleve cesb oes iegvee ke=efæ efkeâS peeves mes yesjespeieejer cesb oes heÇefleMele keâer ke=efæ ngF&~ ÙetjesefheÙeve ÙetefveÙeve cesb efpeve osMeesb cesb ßece yeepeej }Ûeer}s Les Gvecesb 2008 keâer ceboer keâe heÇYeeke keâce ngDee~ efpeve osMeesb cesb hegjeves ßece keâevetve }eiet Les Gvnsb ÛÙeeoe hejsMeeveer ngF&~ pece&veer cesb yesjespeieejer Yellees cesb keâšewleer keâer ieF&~ Fmemes keâbheefveÙeesb hej kesleve keâe kegâ} Yeej keâce ngDee Deewj jespeieej cesb ke=efæ ngF&~ Fve keâejCeesb mes yesefupeÙece, HeâÇebme, ieÇerme, Fš}er, hegle&iee}, mhesve leLee veeroj}wb[ ves ßeefcekeâesb keâes yeKee&mle keâjves kesâ efveÙeceesb keâes mej} yeveeÙee nw~ Fmecesb keâesF& mebosn venerb nw efkeâ ßece keâevetve cesb {er} osves mes osMe cesb jespeieej Glheve> nesbies~ GodÙeefceÙeesb kesâ ef}S ceMeerveesb keâer leg}vee cesb ßeefcekeâesb mes keâece }svee }eYeheÇo nes peeSiee~ ßece keâevetveesb kesâ mej}erkeâjCe keâer Fme meeLe&keâlee kesâ yeekepeto Deheves osMe cesb Fmemes yesjespeieejer hej efkeMes<e heÇYeeke venerb heÌ[siee~ kele&ceeve cesb mebieef"le #es$e cesb }ieYeie 3 keâjesÌ[ }esie keâeÙe&jle nwb~ Fvecesb oes keâjesÌ[ mejkeâejer keâceer& nwb, peyeefkeâ Skeâ keâjesÌ[ heÇeFkesš keâbheefveÙeesb cesb keâeÙe&jle nwb~ yesjespeieejer keâer mecemÙee Fmemes yengle ÛÙeeoe efkekeâje} nw~ osMe keâer Deeyeeoer }ieYeie 125 keâjesÌ[ nw~ Fmecesb }ieYeie 60 keâjesÌ[ keâeÙe& keâjves kesâ FÛÚgkeâ keÙemkeâ nesbies~ mebieef"le #es$e kesâ leerve keâjesÌ[ keâes ÚesÌ[ osb lees Mes<e 57 keâjesÌ[ keâes mebieef"le #es$e cesb jespeieej osvee nw~ heÇeFkesš keâbheefveÙeesb hej }eiet ßece keâevetve cesb {er} osves mes Ùeneb kele&ceeve cesb Skeâ keâjesÌ[ kesâ mLeeve hej mekee Ùee [sÌ{ keâjesÌ[ keâjesÌ[ }esieesb keâes jespeieej efce} peeS lees Yeer nceejer heefjefmLeefleÙeesb cesb Ùen Tbš kesâ cegbn cesb peerje ner nesiee~ kesâke} ßece keâevetve kesâ mej}erkeâjCe mes keâece venerb Ûe}siee~ jespeieej me=peve keâes meerOes heÇeslmeenve osvee nesiee~ kele&ceeve cesb cevejsiee hej }ieYeie 40 npeej keâjesÌ[ ®heÙes heÇefle ke<e& KeÛe& efkeâS pee jns nwb~ Fme jkeâce keâes Ùeefo 40 npeej ®heÙes heÇefle ke<e& keâer oj mes GodÙeefceÙeesb keâes veS jespeieej hej meefyme[er oer peeS lees Skeâ keâjesÌ[ jespeieej Glheve> nes mekeâles nwb~ mejkeâej kesâ Éeje leceece keâuÙeeCekeâejer Ùeespeveeesb hej }ieYeie 500 npeej keâjesÌ[ ®heÙes heÇefle ke<e& KeÛe& efkeâS pee jns nwb~ Fvnsb yebo keâjkesâ jespeieej meefyme[er oer peeS lees 12 keâjesÌ[ jespeieej Glheve> nes mekeâles nwb~ 40,000 ®heÙes heÇefle ke<e& keâer meefyme[er keâe DeLe& nesiee efkeâ ßeefcekeâesb keâes efoS peeves kee}s 6,000 ®heÙes heÇefle ceen kesâ kesleve cesb GodÙeceer hej }ieYeie 3,000 keâe ner Yeej heÌ[siee~ Mes<e 3,000 ®heÙes mejkeâej osieer~ ßeefcekeâesb hej }eiele keâce nesves mes GodÙeceer kesâ ef}S ßeefcekeâesb mes keâece }svee }eYeheÇo nes peeSiee~ jespeieej me=peve keâes heÇeslmeenve efoS yeiewj ßece keâevetveesb kesâ mej}erkeâjCe kesâ Ieelekeâ heefjCeece nesbies~ kele&ceeve cesb keâeÙe&jle ßeefcekeâesb kesâ kesleve cesb keâšewleer nes peeSieer, hejbleg heÙee&hle cee$ee cesb veS jespeieej Glheve> venerb nesbies~ Skeâ DeOÙeÙeve cesb heeÙee ieÙee efkeâ ceespeeefcyekeâ cesb keâepet Glheeove kesâ efvepeerkeâjCe kesâ keâejCe efpeve }esieesb kesâ jespeieej efÚve ieS kes DeefOekeâlej yesjespeieej ner yeves jns~ efvepeerkeâjCe kesâ keâejCe veS jespeieej Glheve> venerb ngS~ otmejs DeOÙeÙeve cesb heeÙee ieÙee efkeâ Denceoeyeeo cesb keâheÌ[e efce}esb kesâ yebo nesves mes yesjespeieej ngS ßeefcekeâesb keâer efmLeefle efvejblej efyeieÌ[leer ieF&~ Dele: jespeieej me=peve keâes heÇeslmeenve osvee pe™jer nw~
  5. 5. 55555cegbyeF&, 15 mes 21 pegueeF& 2014 ceerje jes[ kesâ meWš cewjer neF&mketâue ceW heÙee&JejCe efoJeme hej Je=#eejesheCe keâjles Heâesšes«eeHeâj šeFcme kesâ mebheeokeâ efkeâjCe ceebpejskeâj kesâ meeLe mketâue keâer efMeef#ekeâe meeefJe$eer ogyes kesâ efJeÅeeLeeaieCe. ceerje jes[ kesâ meWš cewjer neF&mketâue ceW heÙee&JejCe efoJeme hej Je=#eejesheCe keâjles efmevesceepeiele keâer peeveerceeveer nefmleÙeeW kesâ meeLe mketâue kesâ efJeÅeeLeea SJeb efMe#ekeâ efMeef#ekeâeSb~ cegbyeF&, keâne peelee nw efkeâ ceefnueeSb Deheves peerJevekeâeue ceW efmeHe&â oes yeej DeefOekeâ KegMe nesleer nQ~ henueer yeej Jes peye ceeb yeveleer nQ Deewj otmejer yeej peye Gvekesâ yesšs keâer Meeoer nesleer nw, leeefkeâ yesšs keâer Meeoer kesâ yeeo Jees Deheveer yent keâe megKe Yeesie mekesâ~ uesefkeâve Fme ceeceues ceW cegbyeF& keâer meemeeW kesâ Yeeie ner Hetâšs nQ~ cegbyeF& ceW jnvesJeeueer 92 ØeefleMele yengSb Ssmeer nQ pees Deheveer meeme hej DelÙeeÛeej keâjleer nQ~ Ùen ÛeeQkeâevesJeeuee Kegueemee Skeâ iewj mejkeâejer mebmLee ‘nsuhe Spe Fbef[Ùee’ Éeje efkeâS ieS meJex ceW meeceves DeeÙee nw~ yelee oW efkeâ ‘nsuhe Spe Fbef[Ùee’ ves osMe kesâ 12 MenjeW ceW Skeâ meJex efkeâÙee Lee~ Ùen meJex cesš^es Deewj vee@ve cesš^es MenjeW ceW efkeâÙee ieÙee~ meJex keâe cegKÙe cekeâmeo Ùen helee ueieevee Lee efkeâ yesšs keâer Meeoer kesâ yeeo yent kesâ Deeves mes meeme kesâ peerJeve ceW keäÙee yeoueeJe DeeÙee nw? meJex kesâ oewjeve ØelÙeskeâ Menj kesâ 100 ueesieeW mes yeeleW keâer ieFË~ meJex kesâ oewjeve Ùen peevekeâejer meeceves DeeF& efkeâ yesšs keâer Meeoer kesâ yeeo Deheves ner IejeW ceW jnles ngS meemeW Deheveer yengDeeW keâer ØeleeÌ[vee keâe efMekeâej nes jner nQ~ meJex ceW yeleeÙee ieÙee nw efkeâ cegbyeF& ceW 92 ØeefleMele meemeW Kego kesâ Iej ceW jnles ngS yengDeeW keâer DelÙeeÛeej keâe efMekeâej nes jner nQ~ peyeefkeâ Fme ceeceues ceW otmejs vebyej hej iegJeenešer 88 ØeefleMele, ceWieueesj 84 ØeefleMele kesâ meeLe leermejs mLeeve hej nw, JeneR veeiehegj 78 ØeefleMele, keâesÙebyeštj 62 ØeefleMele, keâevehegj 59 ØeefleMele, efouueer 55 ØeefleMele, keâesuekeâelee 53 ØeefleMele, nwojeyeeo 47 ØeefleMele, yebieueg® 46 ØeefleMele, ÛesVeF& 42 ØeefleMele, efJeMeeKeeheòevece ceW 40 ØeefleMele meemeW yengDeeW keâer ØeleeÌ[vee keâe efMekeâej nQ~ hetjs meJex ceW Ùen Kegueemee ngDee efkeâ 41 ØeefleMele meemeW ceewefKekeâ ØeleeÌ[vee pewmes ieeueer-ieueewpe, Guše peJeeye osvee Deeefo keâe efMekeâej nQ, peyeefkeâ 33 ØeefleMele meemeeW keâe yengDeeW Éeje Deeoj veneR efkeâÙee peelee nw~ 2013 ceW ÛeesjeW keâe yeesueyeeuee hesÛekeâme ves hengbÛeeÙee pesue kesâefcekeâuekesâmenejsueieeÙee 10 ueeKe keâe Ûetvee YeeFboj, otmejs kesâ veece peejer OeveeosMe (Ûeskeâ) hej kesâefcekeâue keâer ceoo mes Dehevee veece ÛeÌ{e keâj yeQkeâ Dee@heâ ye[ewoe keâes ome ueeKe ®heS keâe Ûetvee ueieeves keeues Skeâ peeuemeepe keâer ceerje jes[ hegefueme keâes leueeMe nw~ ceerje jes[ hegefueme mes efceueer peevekeâejer kesâ Devegmeej ogyeF& ceW jnves keeues megveerue Sve. ef[keâVee keâe yeQkeâ Dee@heâ ye[ewoe keâer heâesš& MeeKee ceW Keelee nw~ Gmeves ogyeF& mes ceQieueesj heesmš ceemšj kesâ veece ome ueeKe ®heS keâe OeveeosMe Yespee Lee~ ken OeveeosMe heesmš mes ieeÙeye nes ieÙee Deewj ceerje jes[ kesâ cenekeerj veiej veiej efvekeemeer jefkebõ Deveblee osMecegKe kesâ neLe ueie ieÙee~ Gmeves Ûeskeâ hej efueKes veece keâes efkeâmeer kesâefcekeâue keâer ceoo mes efceše efoÙee Deewj Gmekeâer peien Dehevee veece efueKe efoÙee~ yeeo ceW Gmes Ùetkeâes yewkeâ ceW Deheves Keeles ceW pecee keâj efoÙee~ ken OeveeosMe heeme Yeer nes ieÙee~ ef[keâVee keâes peye helee Ûeuee keâer Gmekesâ Éeje peejer efkeâÙee ieÙee OeveeosMe otmejs kesâ veece keäueerÙej ngDee nw lees Gmeves yeQkeâ kesâ heeme efMekeâeÙele keâer~ uesefkeâve leye lekeâ jefkebõ osMecegKe 5,40,000 ®heÙee efvekeâeue Ûegkeâe Lee~ efpeve keâeiepe he$eeW kesâ DeeOeej hej Gmekeâe Keelee Keesuee ieÙee Lee peebÛe keâjves hej kes heâpeer& efvekeâues~ hegefueme keâes Mekeâ nw efkeâ jefkebõ Deveblee osMecegKe veece Yeer Pet"e nesiee~ GheDeOeer#ekeâ hej efjÕeleKeesjer keâe Deejeshe cegbyeF&, keâe@uespe ceW S[efceMeve efoueeves kesâ efueS yeÌ[s hewceeves hej [esvesMeve kesâ ¤he ceW efjÕele uesvesJeeues efjpeJeer keâe@uespe kesâ GheDeOeer#ekeâ kesâ efKeueeHeâ Yeü°eÛeej efvejesOekeâ yÙetjes ves keâej&JeeF& keâer nw~ efjpeJeer keâe@uespe kesâ GheDeOeer#ekeâ meÙÙeo keâcej nwoj hej 50 npeej ®heS keâer efjÕele uesves keâe Deejeshe ueieeÙee ieÙee nw~ yÙetjes Éeje Fme ceeceues keâer lenkeâerkeâele keâer pee jner nw~ Yeü°eÛeej efvejesOekeâ yÙetjes mes efceueer peevekeâejer kesâ Devegmeej efMekeâeÙelekeâlee& yeejnJeeR hejer#ee heeme nesves kesâ yeeo FmeceW ÙetefveJeefme&šer efveÙece kesâ Devegmeej Dee@ve ueeFve Heâe@ce& Yeje Lee~ cewvespeceWš kesâ henues Je<e& kesâ efueS efMekeâeÙelekeâlee& S[efceMeve uesvee Ûeenlee Lee~ hejbleg Fmes S[efceMeve veneR efceuee lees efMekeâeÙelekeâlee& efjpeJeer keâe@uespe Ûeuee ieÙee~ Gme Jeòeâ Gmekeâer cegueekeâele keâe@uespe kesâ GheDeOeer#ekeâ meÙÙeo keâcej mes nes ieF&~ keâcej ves Gmes S[efceMeve efoueeves keâe Jeeoe efkeâÙee hejbleg yeoues ceW 50 npeej ®heS ceebies~ cewvespeceWš keâesšs mes S[efceMeve efoueeves keâe keâcej ves Jeeoe efkeâÙee FmeefueS efMekeâeÙelekeâlee& ves Yeü°eÛeej efvejesOekeâ yÙetjes ceW efMekeâeÙele ope& keâjeF&~ Fme efMekeâeÙele hej keâej&JeeF& keâjles ngS yÙetjes Éeje peeue efyeÚeÙee ieÙee~ meÙÙeo keâcej ves Yeü°eÛeej efvejesOekeâ yÙetjes keâer keâej&JeeF& ceW Dehevee DehejeOe keâyetuee nw~ hejbleg Yeü°eÛeej efvejesOekeâ yÙetjes Éeje ceeceues keâer lenkeâerkeâele hetjer nesves kesâ yeeo ner Fmekeâer efiejHeäleejer keâer peeSieer~ cegbyeF&, 4 pegueeF& keâes 15 ueeKe keâwMe keâer Ûeesjer kesâ Skeâ ceW DehejeefOeÙeeW keâes cegbyeF& hegefueme kesâ mJeeve omles ves m›eât [^eÙekej keâer ceole mes hekeâÌ[ efueÙee~ Fme ceeceues ceW hegefueme ves DehejeefOeÙeeW mes keâjerye 13 ueeKe ¤heS keâe ceeue Yeer yejeceo keâj efueÙee~ yelee oW efkeâ SceDeejS ceeie& hegefueme keâer no ceW efmLele F&mšve& š^sef[bie keâbheveer cesb iele 4 pegueeF& keâes 15 ueeKe keâwMe keâer Ûeesjer ngF& Leer~ Fme ceeceues cesb hegefueme keâes ceewkesâ mes hesÛekeâme (m›etâ [^eÙeJej) kesâ DeueeJee efkeâmeer lejn keâe DevÙe keâesF& megjeie venerb efceuee Lee~ hetÚleeÚ kesâ oewjeve keâbheveer kesâ ceeefuekeâ leLee keâce&ÛeeefjÙeesb ves yeleeÙee efkeâ Ùen Gvekeâe veneR nw~ Fmekesâ yeeo cegbyeF& [e@ie mkeâe@[ keâes yegueeÙee ieÙee~ efnvee veecekeâ kegâefleÙee ves m›eât [^eÙekej metbIekeâj Keeueer celleeve Deñe pee hengbÛeer~ Gòeâ peien MejeefyeÙeesb Deewj ÛejefmeÙeesb kesâ Deñs kesâ veece mes yeoveece nww~ hegefueme DeeMkemle nes ieF& efkeâ Ùeneb Deeves keeuee DehejeOeer ves ner Fme Jeejoele keâes Debpeece efoÙee nw~ ienve Úeveyeerve kesâ oewjeve ceeveKego& kesâ ueuuettYeeF& keâbheeGb[ Fueekesâ ceWb jnveskeeuee Meeefyej Deyyeeme MesKe veecekeâ DehejeOeer Éeje Fme Jeejoele keâes Debpeece efoS peeves keâer peevekeâejer Skeâ Keyejer ves hegefueme keâes oer~ Gòeâ peevekeâejer kesâ DeeOeej hej Meeefyej MesKe keâes hegefueme ves hekeâÌ[ efueÙee~ hejbleg ken efkeâmeer heÇkeâej keâer peevekeâejer veneR os jne Lee~ DeeefKej oes efoveeW yeeo MesKe ves Dehevee DehejeOe keâyetue keâj efueÙee~ Fmeer ceeceues ceW Gmekesâ meeLeeroej MejerHeâ Demeuece he"eCe keâes Yeer hegefueme ves efiejHeäleej keâj efueÙee~ Fme ceeceues ceW ken Yeer Meeefceue Lee~ efiejøeâleej DehejeefOeÙeeW ves hegefueme keâes yeleeÙee efkeâ Gòeâ keâbheveer ceW peye Ûeesjer keâjves ieS lees hesÛekeâme ueskeâj ieS Les~ hesÛekeâme kesâ menejs Gòeâ oesveesb DeejesefheÙeesb ves keâbheveer keâe leeuee leesÌ[e~ Fmekesâ yeeo DeebOes Iebšs lekeâ Dee@efHeâme kesâ Deboj keâer jwkeâer keâer~ Fmeskeâ yeeo m›eât [^e@kej keâer ceoo mes ner Dee@efHeâme keâer meYeer [^e@ keâes leesÌ[e Deewj meeLe ner leerpeesjer keâe Yeer leeuee Keesuee~ hewmes efvekeâueles m›eât Deejesheer kesâ hee@kesâš mes efiej ieÙee~ mkeâtÇ kesâ efiej peeves keâe oesveesb DeejesefheÙeesb keâes helee venerb Ûeuee Deewj hewmes ueskeâj Heâjej nes ieS~ Fve DehejeefOeÙeeW kesâ heeme mes hegefueme ves 12.50 ueeKe keâe kewâMe yejeceo keâj efueÙee nw~ SceDeejS ceeie& hegefueme mšsMeve kesâ hegefueme Ghe-efvejer#ekeâ Mejo {esues ves yeleeÙee efkeâ Meeefyej kesâ efKeueeHeâ SceDeejS ceeie& hegefueme Leeves ceW oes, ceeveKego& hegefueme Leeves ceW Skeâ, SceDeejS ceeie& hegefueme Ûeewkeâer ceW oes ceeceues ope& nQ~ peyeefkeâ MejerHeâ kesâ efKeueeHeâ efkeâmeer lejn keâe DeehejeefOekeâ ceeceuee ope& veneR nw~ hegefueme keâe ceevevee nw efkeâ ken ceecetueer DehejeOe efkeâÙee keâjlee Lee~ Fme keâejCe Gmekesâ efKeueeHeâ ceeceues ope& veneR nQ~ meescekeej keâes oesvees keâes keâesš& cesb hesMe efkeâÙee peeSiee~ veF& efouueer, yeerles meeue efnbogmLeeefveÙeeW keâes 13 npeej keâjesÌ[ ®heS mes pÙeeoe keâe vegkeâmeeve ngDee~ je<š^erÙe DehejeOe efjkeâe@[& yÙetjes kesâ DeebkeâÌ[eW kesâ cegleeefyekeâ, meeue 2013 ceW efheÚues 10 meeueeW kesâ cegkeâeyeues meyemes pÙeeoe ÛeesefjÙeeb ngF&~ ke<e& 2013 ceW keâjerye 13,219 keâjesÌ[ ™heS kesâ keâerceleer meeceeve keâer Ûeesjer ngF&~ 2013 ceW hegefueme Éeje Ûeesjer efkeâS ieS meeceeve keâer yejeceoieer keâe heÇefleMele oj veerÛes mes otmejs mLeeve hej jne~ hetjs meeue ceW hegefueme osMe Yej mes Ûeesjer keâe kesâkeue 1,762 keâjesÌ[ ™heS keâe meeceeve yejeceo keâj heeF&~ Skeâ DeefOekeâejer ves yeleeÙee, ' Skeâ oMekeâ ceW meeceeve keâer keâercele lespeer mes yeÌ{er nw~ ÛegjeS ieS meeceeve cesb yeÌ[e efnmmee keenveesb keâe nw~ efouueer Deewj keâesuekeâelee ceW ÛegjeS ieS keenveeW keâer mebKÙee yejeyej nw keneR ÛesVeF& Deewj cegbyeF& ceW ÛegjeS ieS meeceeve ceW 30 Heâermeoer lees keenve ner nQ~ GvneWves keâne efkeâ Skeâ oMekeâ henues keenveeW keâer keâercele Deepe keâer leguevee ceW Dehes#eeke=âle yengle keâce Leer~ Ùener kepen nw efkeâ Deepe ÛegjeS ieS keenveeW keâer mebKÙee DeefOekeâ nw~ hegefueme ves yeleeÙee efkeâ ÛegjeS ieS meeceeve keâer metÛeer ceW veieo jeefMe, ienves Deewj keenve Meer<e& hej yejkeâjej nwb~ meeue 2012 ceW 21,07,194 ueeKe ™heS kesâ meeceeve keâer Ûeesjer ngF& Leer peyeefkeâ yejeceoieer kesâkeue 1,41,793 ™heS keâer Leer~ DeebkeâÌ[s yeleeles nQ efkeâ ke<e& 2010 ceW yejeceoieer oj 28.9 Heâermeoer Leer pees oMekeâ ceW meJee&efOekeâ Leer~ jepÙekeej DeebkeâÌ[esb keâes osKesb lees Ûeesjer kesâ ceeceues ceW meJee&efOekeâ 4,315 keâjesÌ[ ™heS Deewj 3,048 keâjesÌ[ ™heS kesâ meeceeve keâer Ûeesjer kesâ meeLe ›eâceMe: ceneje<š^ Deewj ieeskee Meer<e& hej jns~ DeebkeâÌ[eW kesâ cegleeefyekeâ, meeue 2013 ceW yejeceoieer kesâ ceeceues ceW 73.6 Heâermeoer yejeceoieer yengSb keâjleer nQ meemeeW hej DelÙeeÛeej
  6. 6. 66666cegbyeF&, 15 mes 21 pegueeF& 2014 Gòej ØeosMe {ne oer oerkeej, 9 hej cegkeâocee heóer, heÇleeheieÌ{ : veiej kesâ hegjeveer heóer cesb yeeGb[^erkee} efiejeves ke Oecekeâer osves kesâ Deejeshe cesb hegef}me ves veew }esieesb kesâ efKe}eHeâ ye}kee meefnle DevÙe OeejeDeesb cesb cegkeâocee ope& efkeâÙee nw~ hegjeveer heóer efvekeemeer oÙeeMebkeâj efceße keâe Deejeshe nw efkeâ 2 peg}eF& keâer jele 11 yepes Gvekeâer yeeGb[^erkee} keâes kegâÚ }esieesb ves efieje efoÙee Deewj peye kes cevee keâjves ieS lees Gvnsb Oecekeâer osles ngS oewÌ[e ef}Ùee ieÙee~ heerefÌ[le keâer lenjerj hej hegef}me ves megOeerj, Swveg}, jepesMe peeÙemekee}, ieesjs}e}, oskeer heÇmeeo, efkepeÙe heÇkeâeMe, ke=pesMe, ieesefkebo ke hehhet kesâ efKe}eHeâ 147, 427, 504 ke 506 meefnle efkeefYeve> OeejeDeesb cesb cegkeâocee ope& keâj ceece}s keâer peebÛe Meg™ keâer nw~ otmejer Deesj otmejs he#e kesâ }esiees ves Yeer leceece lejn keâe Deejeshe }ieekeâj lenjerj oer nw~ Fmeer lejn #es$e kesâ yemeew}er ieebke cesb efkekeeo cesb ßeerjece kesâ YeeF& njerjece keâe neLe heÌ[esefmeÙeesb ves leesÌ[ efoÙee~ DeeFpeer ves LeheLeheeF& peveheo hegef}me keâer heer" DeepeceieÌ{ : DeeFpeer peesve keejeCemeer heÇkeâeMe [er ves jefkekeej keâes DehejeOe meceer#ee yew"keâ cesb peveheo hegef}me keâer pecekeâj heer" LeheLeheeF&~ yew"keâ kesâ yeeo Meece keâes DeeÙeesefpele heÇsmekeele&e cesb Gvnesbves keâne efkeâ efpe}s cesb DehejeOe efveÙeb$eCe kesâ ef}S hegef}me keâesF& keâesj-keâmej venerb ÚesÌ[ jner nw~ DehejeOe keâes efkeâmeer Yeer ne}le cesb jeskeâvee nesiee~ Fmekesâ ef}S hegef}me keâes Deewj DeefOekeâ meef›eâÙe nesvee nesiee~ keäÙeesb efkeâ Deeves kee}s efoveesb cesb efnbot ke cegme}ceeveesb kesâ keâF& cenlkehetCe& lÙeewnej nwb~ hegef}me Fmekeâer lewÙeejer hen}s mes ner keâj }s~ DeeFpeer ves DeepeceieÌ{ efpe}s cesb DehejeOe efveÙeb$eCe ke keâevetve kÙekemLee keâer meceer#ee keâjves kesâ yeeo efpe}s kesâ he$e- heÇefleefveefOeÙeesb mes cegKeeefleye Les~ Gvnesbves keâne efkeâ kewmes lees efpe}s cesb DehejeOe keâer efmLeefle meblees<epevekeâ nw~ peewvehegj : meekeve ceeme kesâ hen}s efove jefkekeej keâes meÌ[keâesb Deewj efMekee}Ùeesb cesb yees} yece kesâ GodIees<e mes Deeme-heeme keâe mecetÛee F}ekeâe iegbpeeÙeceeve nes G"e~ peien-peien mes keâebkeefjÙeesb keâe pelLee pe}eefYe<eskeâ kesâ ef}S jkeevee nes ieÙee~ megyen mes ner efMekee}Ùeesb cesb Yeòeâesb keâer keâleej }ieer jner~ heÇcegKe cebefojesb hej Yeejer meekeve ceeme ceW ietbpee yees} yece efkeâmeeveesb kesâ efnle cesb venerb yeveer "esme veerefle %eevehegj (Yeoesner) : }eskeâo} kesâ yewvej le}s DeeÙeesefpele Ûeewhee} cesb efpe}eOÙe#e peÙejece heeb[sÙe ves keâne efkeâ osMe cesb efkeâmeeveesb kesâ efnle cesb keâesF& "esme veerefle venerb yeveeF& ieF&~ keâne efkeâ efkeâmeeve neÌ[leesÌ[ cesnvele keâ jles nwb~ Fmekesâ yeeo Yeer Gvekesâ Thepe keâe GefÛele cetuÙe venerb efce} heelee nw~ Ûeewjer #es$e kesâ hee} Ûeewjens kesâ heeme DeeÙeesefpele meehleeefnkeâ Ûeewhee} cesb keâne efkeâ yeeyelehegj mes Yeoesner lekeâ heÇmleeefkele Heâesj }sve kesâ heÇYeeefkele efkeâmeeveesb keâer peceerve }eskeâo} leye lekeâ DeefOeieÇefnle keâjves venerb osiee peye lekeâ kele&ceeve meefkeâ&} oj keâe Ûeej iegvee cegDeekepee venerb efoÙee peeSiee~ oes oMekeâ yeerle peeves kesâ yeeo Yeer peveheo keâe efkekeâeme venerb nes mekeâe nw~ Skeâ Yeer mejkeâejer keâejKeeves venerb }ies nwb~ keâeMeer vejsMe jepekeâerÙe me>elekeâesllej ceneefkeodÙee}Ùe keâes efkeMke efkeodÙee}Ùe keâe opee& efo}eves kesâ ef}S }Ì[eF& }Ì[ves keâer yeele keâner~ Fme ceewkesâ hej metÙe&kebMe, }e} yeneogj efkeMkekeâcee&, ieesheerveeLe, }es}ejKe, jecekegâceej, Deesce heÇkeâeMe, jece}Keve, Deefve} kegâceej efkeMkekeâcee&, efve}sMe ieghlee, ceesnve}e}, efkekeâeme kegâceej, ceveespe kegâceej Deeefo Les~ Keg}s cewvenes} yeeefjMe cesb Kelejveekeâ keejeCemeer : yeeefjMe kesâ ceewmece cesb veiej keâer meÌ[keâesb hej LeesÌ[e mebYe} keâj Ûe}sb keäÙeesbefkeâ cewvenes} Keg}s nwb~ Yeejer keenveesb mes keâF& mLeeveesb hej Gvekesâ {keäkeâve #eefleieÇmle nes ieS nwb lees kegâÚ mLeeveesb hej Mejejleer lelkeesb ves Fvnsb ieeÙeye keâj efoÙee nw~ kegâÚ Ssmes Yeer F}ekesâ nwb peneb veF& meerkej }eFve keâe keâece ngDee }sefkeâve Gvekesâ cewvenes} keâes {bkeâves kesâ ef}S {keäkeâve venerb }ieeS ieS peyeefkeâ yeerles ke<e& yeeefjMe kesâ ceewmece cesb keâF& neomes ngS~ ke®Ceeheej F}ekesâ cesb efMekehegj jes[, mesbš^} pes} jes[, efie}š yeepeej jes[, cekeâyet} Dee}ce jes[, Deo&}er yeepeej, škeâškeâhegj, Kepegjer keâe}esveer jes[, heeke&leer veiej jes[, hebÛe›eâesmeer jes[ hej cewvenes} Keg}s efce} peeSbies~ Fmeer ›eâce cesb lesef}Ùeeyeeie, efiejpeeIej Ûeewjens kesâ meceerhe ceovehegje jes[ hej, ogiee&kegâb[ kesâ heeme, yepej[erne, pekeäKee Deeefo F}ekeâesb cesb cewvenes} Keg}s efce} peeSbies~ Keg}s cewvenes} kesâ {keäkeâveesb keâes }ieeves keâer efpeccesoejer kesâ yeeyele pe}keâ} ke iebiee heÇot<eCe efveÙeb$eCe FkeâeF& kesâ DeefOekeâejer Skeâ-otmejs hej DeesÌ{eles nwb~ keânles nw efkeâ peneb veF& heeFhe }eFve efyeÚeF& ieF& nw Gmekeâer efpeccesoejer keâeÙe&oeÙeer mebmLee keâer nesleer nw Deewj peneb hegjeveer }eFve nw Gvekesâ cewvenes} cesb {keäkeâve }ieeves keâer efpeccesoejer pe}keâ} keâer nesleer nw~ yeo}er meeršerF&šer keâer hejer#ee heÇCee}er F}eneyeeo : kesâbõerÙe ceeOÙeefcekeâ efMe#ee yees[& (meeryeerSmeF&) ves kesâbõerÙe hee$elee hejer#ee (meeršerF&šer) keâer heÇCee}er cesb yeo}eke keâj efoÙee nw~ meeryeerSmeF& ves Ùen yeo}eke efheÚ}s ke<e& kesâ Kejeye hejer#ee heefjCeece keâes osKeles ngS ef}Ùee nw~ kesâbõerÙe efMe#ekeâ hee$elee hejer#ee cesb Deye ieefCele kesâ meeLe meeFbme efke<eÙe keâer Yeer hejer#ee osveer nesieer~ DeYeer lekeâ Fme hejer#ee cesb kesâke} ieefCele efke<eÙe mes ner heÇMe> hetÚs peeles Les~ yees[& ves hejer#ee keâe meceÙe Yeer yeÌ{e efoÙee nw~ heÇLece Deewj efÉleerÙe heshej cesb 30 efceveš keâe meceÙe yeÌ{eÙee ieÙee nw~ Deye Ùen hejer#ee {eF& Iešs keâer nesieer~ yeÌ[s yesšs kesâ DehenjCe ke Úesšs keâer ceewle mes on}s heefjpeve IegFmejveeLeOeece, heÇleeheieÌ{ : ye[sÊ yesšs kesâ DehenjCe kesâ yeeo Úesšs yesšs keâer ogIe&švee cesb oo&veekeâ ceewle nes peeves mes heefjpeve on} G"s~ DehenjCe kesâ ceece}s cesb hegef}efmeÙee keâeÙe&heÇCee}er mes heefjpeveesb ces Dee›eâesMe Yeer kÙeehle nw~ meebieerhegj Leevee #es$e kesâ veewyemlee ieebke efvekeemeer jece}Keve efceße kesâ ye[sÊ yesšs heÇceeso efceße keâe yeerles 18 ceF& keâes Gme meceÙe DehenjCe keâj ef}Ùee ieÙee, peye ken meebieerhegj Leeves mes Iej keeheme }ewš jne Lee~ DehenjCe kesâ ceece}s cesb jece }Keve kesâ Úesšs yesšs DeefOekeòeâe heg<he jepe efceße ves Deoe}le cesb Deheer} keâer efpeme hej Deoe}le kesâ DeeosMe hej Ûeej petve keâes ieebke kesâ jceekeâeble mecesle leerve }esieesb kesâ efKe}eHeâ DehenjCe keâe cegkeâocee meebieerhegj Leeves cesb ope& efkeâÙee ieÙee~ otmejer Deesj yeerles Meg›eâkeej keâes DeefOekeòeâe heg<hejepe efceße 40 meeLeer keâer ceeb keâe F}epe keâjeves F}eneyeeo yees}sjes mes pee jns Les~ venj ooew}er meesjebke kesâ heeme jes[kespe yeme keâer efYe[ble cesb DeefOekeòeâe keâer ceewkesâ hej ner ceewle nes ieF& ye[sÊ yesšs kesâ DehenjCe ke Úesšs yesšs keâer ceewle mes heefjpeve yesne} nwb~ mebKÙee cesb hegef}me lewveele jner~ efpe}s kesâ ieewjerMebkeâj, ef$e}esÛeve ceneoske, efoÙeekee veeLe ceneoske, keâjMet}veeLe meefnle heÇefmeæ efMekee}Ùeesb cesb cebie}keej keâes heÇele: mes ner Yeòeâesb keâer keâleej }ie ieF&~ efMeke veece GodIees<e mes cebefoj heefjmej ietbpe G"e~ meÌ[keâesb hej peesefieÙee keŒe OeejCe efkeâS neLe cesb keâebkej ef}S efMeke Yeòeâ yees} yece-yees} yece keânles ngS Deeles-peeles efoKeeF& efoS~ TB vece: efMekeeÙe, yees} yece keâe veeje }ieeles ngS veiej kesâ jemles megpeeveiebpe meefnle ieewjerMebkeâj Oeece pe}eefYe<eskeâ keâjves hengbÛes~ heÇMeemeve Éeje megj#ee kÙekemLee Deewj meeceeefpekeâ mebie"ve Éeje keâebkeefjÙeesb kesâ meskee cesb heb[e} }ieeÙee ieÙee nw~ ßeæe Deewj efkeMkeeme keâe mebiece ieewjerMebkeâj Oeece megpeeveiebpe (peewvehegj ) : peveheo kesâ heefMÛeceer Úesj hej efmLele Ssefleneefmekeâ Meefòeâ heer" ieewjer Mebkeâj Oeece efMeke Yeòeâesb kesâ ef}S DeemLee Deewj efkeMkeeme keâe mebiece yeve Ûegkeâe nw~ 14keerb meoer mes Deefmlelke cesb DeeF& Ùen Meefòeâ heer" keâF& ceece}esb cesb DeefÉleerÙe nw~ cebefoj cesb efmLele efMekeef}bie mkeÙebYet Deewj keâe}eleerle nesves kesâ meeLe Deæ& veejerMkej kesâ ™he cesb nw pees Deheves cesb DeveesKee nw~ heÇÛeef}le peve ÛeÛe&eDeesb kesâ Devegmeej 14keerb meoer cesb Ùeneb kesâ Meemekeâ Yej Les~ efpevekeâer veer} keâer ieesoece Ùeneb hej Leer~ Gmeer keâe} cesb Ùeneb Skeâ Ssmeer Iešvee Ieefšle ngF& efpememes Ùen mLeeve Deefmlelke cesb DeeÙee~ heeme kesâ ieebke mes Skeâ ieeÙe DeeF& Deewj šer}s hej efmLele Pegjcegš (PeeÌ[er) cesb Iegme ieF&~ meceÙe nesves hej peye ieeÙe keeheme venerb }ewšer lees ieeÙe keâe mkeeceer Keespe keâjles-keâjles peye Gme šer}s lekeâ hengbÛee Deewj PeeÌ[er cesb efveieen oewÌ[eves hej Gmeves pees osKee Gmemes ken mleyOe jn ieÙee~ Gmeves osKee efkeâ ieeÙe kesâ mleve mes otOe efvekeâ} jne nw pees veerÛes Skeâ keâe}s helLej hej efiej jne nw Deewj ken Meeble KeÌ[er nw~ kegâÚ osj yeeo ieeÙe yeenj DeeF& lees Gmes }skeâj ken Iej ieÙee Deewj DeebKeesb osKeer Iešvee keâe }esieesb mes efpe›eâ efkeâÙee lees }esie DeeMÛeÙe&Ûeefkeâle jn ieS~ kegâÚ }esieesb ves PeeÌ[er keâes meeHeâ keâj helLej keâer KeesoeF& keâjeF& efkeâbleg Gmekeâe otmeje efnmmee venerb efce}e~ Fmekesâ yeeo mes Fme mLeeve keâer hetpee nesves }ieer~ meceÙe kesâ meeLe keâeHeâer heefjkele&ve nes ieÙee~ #es$eerÙe peve menÙeesie mes Gllejesllej cebefoj heefjmej cesb YekÙelee Deeleer pee jner nw~ lenmeer} ieeo& Yekeve cesb kÙeeheejer hekeâe jns Deece kesâjekeâle (peewvehegj) : lenmeer} keâeÙe&e}Ùe kesâ meeceves efmLele mejkeâejer lenmeer} ieeo& Yekeve cesb mejkeâejer keâce&ÛeeefjÙeesb keâer efce}erYeiele mes kegâÚ kÙeeheejer Fme meceÙe Deece jKekeâj hekeâeves keâe keâeÙe& keâj jns nw~ Sme[erSce keâeÙe&e}Ùe kesâ meeceves meÌ[keâ kesâ hetkeer& hešjer hej }yes jes[ ke lenmeer}oej Deekeeme kesâ "erkeâ meeceves efmLele lenmeer} ieeo& Yekeve nw~ Fme meceÙe Heâ} ke meypeer yesÛeves kee}s kegâÚ ogkeâeveoej mejkeâejer keâce&ÛeeefjÙeesb keâer efce}erYeiele mes yeÛÛee Deece jKekeâj hekeâeves keâe keâece keâj jns nw~ Ùenerb venerb hegjeves yeesjs ke meypeer keâer šeskeâefjÙeeb Deeefo Yeer jKeer peeleer nw~ kegâÚ }esieesb ves Ùeneb lekeâ Deejeshe }ieeÙee nw efkeâ DeefOekeâeefjÙeesb kesâ meb%eeve cesb nw Deewj kegâÚ kÙeeheejer Fme mejkeâejer ieeo& Yekeve kesâ GheÙeesie kesâ yeo}s 500 ®heÙes heÇefleceen ke meypeer Heâ} Deeefo osves keâe keâece keâjles nw~ jemlee ner ceeveke keâe cenlkehetCe& meeOeve veewhesÌ[kee (peewvehegj): keâwefyevesš ceb$eer heejmeveeLe Ùeeoke ves keâne efkeâ Fbmeeve kesâ peerkeve keâe cenlkehetCe& meeOeve Gmekeâe jemlee neslee nw~ ieebke kesâ meÌ[keâ keâe cele}ye ner nw efkeâ Skeâ lejHeâ mes peeSb lees keeheme Deeves kesâ ef}S otmeje jemlee Yeer megiece nesvee ÛeeefnS~ ßeer Ùeeoke ves Gòeâ yeelesb jefkekeej keâer Meece efkeOeeÙekeâ efveefOe Ùeespeveebleie&le nwojhegj OeefveÙeeceT efheÛe jes[ mes yeeyee yee}keâoeme Deeßece lekeâ Fbšj}eefkeâbie meÌ[keâ kesâ GodIeešve heMÛeele keâner~ Gvnesbves keâne efkeâ Yeejle Skeâ ke=âef<e heÇOeeve osMe nw, hejbleg DeÛÚs efoveesb keâe oekee keâjves kee}er kesâbõ mejkeâej yepeš yeveeles meceÙe osMe keâer yegefveÙeeoer mecemÙeeDeesb hej Oeve venerb efoÙee nw~ yepeš keâe yeÌ[e efnmmee ieebkeesb hej KeÛe& keâjvee ÛeeefnS Lee~ leYeer ieebkeesb keâer Kemleene} meÌ[kesâb, okee, efyepe}er, heeveer keâer efkeâ}êle mes efvepeele hee mekesâieer~ Fme oewjeve ceejkeâb[sÙe efmebn cegve>e, [e.peveeo&ve Ùeeoke, efveÙeepe "skesâoej, [e.DeÛÚs}e} Ùeeoke, hehhet Ùeeoke, keâefhe} oske Ùeeoke Deeefo ceewpeto jns~ mebÛee}ve heÇceeso heeb[sÙe ves efkeâÙee~ yue[ heÇsMej keâer veF& okeeDeesb keâe og<heÇYeeke keâce peewvehegj : SmeesefmeSMeve DeeHeâ efHeâpeerefMeÙeve DeeHeâ Fbef[Ùee kesâ lelkeeOeeve cesb Meefvekeej keâer Meece GÛÛe jòeâÛeehe keâer vekeervelece Deew<eefOeÙeeb efke<eÙekeâ mebiees…er keâe DeeÙeespeve efkeâÙee ieÙee~ cegKÙe keòeâe keâeef[NÙees}eefpemš [e.njsbõ oske efmebn ves keâne efkeâ osMe cesb GÛÛe jòeâÛeehe kesâ cejerpeesb keâer mebKÙee lespeer mes yeÌ{ jner nw~ yeê[ heÇsMej keâer okeeDeesb keâe }byes meceÙe lekeâ meskeve keâjves mes Metiej keâe Keleje yeÌ{ peelee nw~ vekeerve Deew<eefOeÙeeb keâce og<heÇYeeke [e}leer nwb~ [e.efmebn ves keâne efkeâ yeÌ{leer pevemebKÙee, DeewodÙeesieerkeâjCe, ßece ve keâjves keâer heÇke=eflle, heefMÛeceer osMeesb keâer peerkeve Mew}er keâe DevegkeâjCe, OetceÇheeve Deeefo yeê[ heÇsMej kesâ keâejCe nwb~ }byes meceÙe mes jòeâÛeehe Mejerj kesâ efkeefYeve> Debieesb keâes #eefleieÇmle keâj oslee nw~ cejerpe DemeceÙe ùoÙeeIeele, DebOelee ke iego&es kesâ jesieesb mes heerefÌ[le nes peelee nw~ DeebkeâÌ[e kesâ cegleeefyekeâ }ieYeie yeerme Heâermeo Menjer Deewj 10 Heâermeo ieÇeceerCe pevemebKÙee GÛÛe jòeâÛeehe keâer efiejHeäle cesb nw~ Gvnesbves yeleeÙee efkeâ lejn-lejn keâer Deew<eefOeÙeeb GÛÛe jòeâÛeehe kesâ GheÛeej kesâ ef}S Ghe}yOe nw~ meyemes pÙeeoe GheÙeesie nesves kee}er Sšerves}e} ke Sce}es[erefheve keâe }byes meceÙe lekeâ meskeve mes Metiej keâe cejerpe yevee mekeâleer nw~ Gvekeâe DeefOekeâ Fmlescee} Deehekeâe }erefhe[ heÇesHeâeF} yeo} mekeâleer nw~
  7. 7. 77777cegbyeF&, 15 mes 21 pegueeF& 2014 FIFA keu[&keâhe ves yeo} oer cesjer efpeboieer: Mekeâerje meveer efueÙeesve kesâ efhebkeâ efuehme Deewj megjkeerve Ûeekeuee keâer škeäkeâj keâes}befyeÙeeF& hee@he mšej Mekeâerje ves Fme mee} kesâ HeâerHeâe efkeMke keâhe kesâ meceeheve meceejesn cesb Deheveer heÇmlegefle oer. Mekeâerje ves keâne efkeâ Fme štve&ecesbš ves Gvekesâ peerkeve keâes yeo} keâj jKe efoÙee keäÙeesbefkeâ mee} 2010 cesb efkeMke keâhe kesâ oewjeve ner ken Deheves heefle mes efce}er Leerb. ‘keâe@všwkeäš cÙetefpekeâ' keâer Keyej kesâ Devegmeej, ‘Meer ketuHeâ’ mes ÛeefÛe&le 37 mee} keâer Fme ieeefÙekeâe keâes mhesefveMe efKe}eÌ[er iesje[& efhekeâ (27) mes 18 ceen keâe yesše efce}eve nw. DeefYeves$eer ves keâne efkeâ Ùeefo ken mee} 2010 kesâ efkeMke keâhe ieerle ‘keekeâe keekeâe : šeFce Heâe@j DeHeâÇerkeâe:’ ieeves kesâ ef}S meeFve venerb keâer peeleerb lees kes oesveesb keâYeer venerb efce} heeles. Mekeâerje ves keâne, ‘cewb Ùen keâYeer venerb Yet} mekeâleer efkeâ efkeMke keâhe kesâ oewjeve ner cewb Deheves hÙeej mes efce}er Leer. Ùeefo Ùen efkeMke keâhe kesâ oewjeve venerb neslee lees Deepe cesje yesše efce}eve Yeer Ùeneb venerb neslee.' Mekeâerje ves leermejer yeej efkeMke keâhe Heâgšyee@} cesb Deheveer heÇmlegefle oer nw. Fmemes hen}s Gvnesbves mee} 2010 cesb oef#eCe DeHeâÇerkeâe cesb DeeÙeesefpele efkeMke keâhe meceeheve meceejesn cesb Deewj mee} 2006 cesb pece&veer cesb DeeÙeesefpele meceejesn cesb Deheveer heÇmlegefle oer Leer. ‘efkeâkeâ’ ceW pewkeâueerve HeâveeË[erpe kesâ keâece keâer keâeHeâer heÇMebmee nes jner nw~ neue ner ceW meueceeve Keeve ves Gvekeâer yengle leejerHeâ keâer~ pewkeâueerve kesâ yeejs cesb hetÚs peeves hej meueceeve ves keâne, ‘nwbieDeeskej’ cesb ken hÙeejer ueieleer nw, Heâe@uees keâjlee ntb, FbmšeieÇece Deewj efšdkešj hej ken Ketye cepeekeâ keâjleer nw~’ yelee osb Fmemes henues pewkeâueerve ves keâne Lee efkeâ ken ‘efkeâkeâ’ keâer heškeâLee megvekeâj ner Fmekeâe efnmmee yeveves kesâ efueS jepeer nes ieF& Leerb keäÙeesbefkeâ ken meueceeve kesâ meeLe keâece keâjvee Ûeenleer Leerb~ efHeâuce keâe veÙee jesceebefškeâ ieevee ‘nwbieDeeskej’ efjueerÌpe nes Ûetkeâe nw efpemes meueceeve ves ieeÙee pewkeâueerve HeâveeË[erpe keâer heÇMebmee DeeefKejkeâej škeäkeâj nes ner ieF&~ meveer efueÙeesve kesâ efhebkeâ efuehme Deewj megjkeerve Ûeekeuee kesâ yes[™ce meebie ceW škeäkeâj nw~ `nsšmšesjer 2' kesâ DeeÙešce vebyej efhebkeâ efuehme Deewj efHeâuce kesâ efnš ieeves `Deepe efHeâj legce hej... ceW škeäkeâj efoKeeF& heÌ[ ner nw~ meveer Fme ieeves cesb yesno ner keâecegkeâ Deewj Ketyemetjle vepej Dee jner nwb, JeneR ueer[ efnjesFve megjkeerve Ûeekeuee keâe iuewcej meYeer keâes hemebo Dee jne nw~ yelee oW efkeâ efHeâuce cesb megjkeerve ves pecekeâj DebieheÇoMe&ve efkeâÙee nw~ Gvnesbves peÙe YeevegMeeueer kesâ meeLe keâF& peien Fbefšcesš meerbme efoS nwb~ Deepekeâue efnš meebie Deepe efHeâj legce hej... meebie lees hetjer lejn mes yes[™ce meebie nw~ osKeles nQ efkeâme nerjesFve keâes heefyuekeâ pÙeeoe hemebo keâjleer nw~ efkeMkeeme venerb nes jne nw efkeâ efkepeÙeer iees} oeiee: ceeefjÙees ieesSšdpes efjÙees ef[ pevesefjÙees : efkeMke keâhe HeâeFve} cesb cewÛe efkepeslee iees} oeieves kee}s ceeefjÙees ieesSšdpes ves keâne efkeâ Gvnsb Deye Yeer efkeMkeeme venerb nes jne nw efkeâ Gvnesbves Depe&sbšervee kesâ efKe}eHeâ Deefleefjòeâ meceÙe cesb efkepeÙeer iees} keâjkesâ pece&veer keâes peerle efo}eÙeer. cejkeâevee kesâ Ssefleneefmekeâ mšsef[Ùece cesb 113kesb efceveš cesb iees} oeieves kee}s ieesSšdpes ves keâne, ‘‘Ùen DeefkeMkemeveerÙe Denmeeme nw. cewb venerb peevelee efkeâ Fmes efkeâve Meyoesb cesb yeÙeeb keâ™b. Deeheves kesâke} 87kesb efceveš cesb efcejesmeêeske keâêesme keâer peien mLeeveeheve> efKe}eÌ[er kesâ ™he cesb cewoeve hej Gleeje ieÙee Lee. Gvnesbves keâne, ‘‘Ùen ke<e& Deewj štve&ecesbš cesjs ef}Ùes Deemeeve venerb jne. cewb Deheves heefjkeej Deewj ie}&HeâÇwb[ (cee[} Sve> keâwLejerve yeÇesces}) keâe Meg›eâiegpeej ntb efpevnesbves ncesMee cegPe hej efkeMkeeme efkeâÙee. }sefkeâve Deye cewb yengle KegMe ntb. cewbves keâÌ[er cesnvele keâer Leer Deewj nce Fme š^eHeâer kesâ nkeâoej Les. ’’ iees} efkeâÙee Deewj efHeâj Deehe keemleke cesb venerb peeveles efkeâ Gmekesâ yeeo keäÙee nes jne nw. ’’ Gvnesbves keâne, ‘‘Ùen hetjer šerce Deewj osMe kesâ ef}Ùes heešer& keâe meceÙe nw. efkeMke keâhe peerlevee Deewj ken Yeer yeÇepeer} cesb mehevee meÛe nesves pewmee nw. ’’ ieesSšdpes kesâ ef}Ùes efheÚ}s 12 cenerves keâeHeâer mebIe<ehe&tCe& jns Deewj ken Deheves keâêye yeeÙeve& cÙetefveKe keâer Meg™Deeleer SkeâeoMe cesb Yeer peien venerb yevee hee jns Les. efkeMke keâhe HeâeFve} cesb Yeer Gvnsb efkeMke keâhe keâer peerle cesb Petce G"s pece&vekeemeer efkeMke keâhe HeâeFve} cesb Depe&sbšervee hej peerle mes pece&veer KegMeer cesb Petceves }iee~ Deheveer šerce keâer Ssefleneefmekeâ ÛeewLeer peerle hej heÇMebmekeâ jele Yej veeÛe ieeves cesb cemle jns~ pece&veer keâer Depe&sbšervee hej 1-0 mes peerle kesâ yeeo yeef}&ve cesb keâ} jele pecekeâj DeeefleMeyeepeer keâer ieÙeer~ heÇMebmekeâ meÌ[keâesb hej efvekeâ} DeeS~ kes ieeefÌ[Ùeesb kesâ neve& yepee jns Les Deewj Gvekesâ neLeesb cesb pece&ve Okepe }nje jne Lee~ jepeOeeveer kesâ cegKÙe mLe} hej 250,000 mes Yeer DeefOekeâ heÇMebmekeâ KegMeer cesb Petce jns Les~ Fvecesb mes keâF& iee jns Les, keen Ùen peerle efkeâleveer Ketyemetjle nw Deewj meghej pece&veer~ heefMÛeceer heÇeble veeLe& jeFve kesmšHeâeef}Ùee mes Ùeneb hengbÛes 35 ke<eer&Ùe efyeÙeevmee nesHeâcewve ves keâne efkeâ nce meejer jele heešer& keâjsbies~ Menj cesb leLeekeâefLele Heâwve ceeF} keâes ÙeeleeÙeele kesâ ef}Ùes yebo keâj efoÙee ieÙee leeefkeâ heÇMebmekeâ pece&veer keâer šerce keâer Depe&sbšervee hej jesceebÛekeâ peerle keâe peMe> cevee mekesâb~ yeerme ke<eer&Ùe keâeme&šve ieêwmej ves keâne efkeâ Ùen peerle keâeHeâer cenlkehetCe& nw~ Ùen cesjer hen}er peerle nw~ pece&veer keâer hetjer šerce Kes} jner Leer peyeefkeâ Depe&sbšervee kesâ heeme kesâke} cesmmeer Lee~ jepeOeeveer kesâ heefMÛece cesb efmLele Meeefhebie mLe} kegâHeâ&jmšs[wce cesb heÇMebmekeâesb ves pecekeâj DeeefleMeyeepeer Deewj yeÌ[e mee Okepe }njeÙee~ Ùen mLe} heejbheefjkeâ ™he mes Kes} peMe>esb kesâ ef}Ùes cenlkehetCe& mLeeve jne nw~
  8. 8. 88888cegbyeF&, 15 mes 21 pegueeF& 2014 ½ããÊã‡ãŠ, ½ã쳇ãŠ, ¹ãƇãŠãÍã‡ãŠ, Ôãâ¹ã㪇㊠: ‚ããñ½ã ¹ãƇãŠãÍã ãä¦ãÌããÀãè ¾ãÍããñ½ããä¥ã ãäÖâªãè Ôã㹦ãããäև㊠‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã 53/359, ÔãÌããóª¾ã ¶ãØãÀ,†½ã. †Þã. ºããè. ‡ãŠãùÊããñ¶ããè, •ããñØãñÍÌãÀãè (¹ãîÌãÃ), ½ãìâºãƒÃ-400060. ½ããñºããƒÃÊã : 9594565071/9322384271 ½ãìã䳇㊠: Ôããñ½ãã¶ããè ãä¹ãâÆãä›âØã ¹ãÆñÔã, ØããÊãã ¶ãâ. 77777, „²ããñØã ¼ãÌã¶ã, Íã½ããà ƒâ¡Ô›Èãè¾ãÊã ƒÔ›ñ›, ØããñÀñØããâÌã (¹ãîÌãÃ) ½ãìâºãƒÃ-400063400063400063400063400063 ý ‡ãŠã¶ãî¶ããè ÔãÊããÖ‡ãŠãÀ : ¹ãÆÔã㪠‚ã¾¾ãÀ /S[. DeefJeveeMe Deej. ogyesý (¶¾ãã¾ã àãñ¨ã ½ãìâºãƒÃ) ›ñÊããè¹ãõŠ‡ã‹Ôã : 28204658 ÍããŒãã ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã : ÖÔã½ãñ¶ã ›ãùÌãÀ, Ôããè-ãäÌãâØã, ØãÆã„â¡ ¹ã‹ÊããñÀ, ½ãìâºãƒÃ-¹ãì¥ãñ Àãñ¡, ãäºãÊããÊã ÖããäÔ¹ã›Êã ‡ãñŠ ¹ããÔã, ãäÍã½ãÊãã ¹ãã‡ãÊ ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ, ‡ãŠãõÔãã-½ãìâºãÆã, ãä•ãÊãã-Ÿã¥ãñ, ½ãÖãÀãÓ›È. Ôã¼ããè ¹ãª ‚ãÌãõ¦ããä¶ã‡ãŠ (¶¾ãã¾ã àãñ¨ã ½ãìâºãƒÃ) ¹ããè‚ããÀºããè ‚ããä£ããä¶ã¾ã½ã ‡ãñŠ ¦ã֦㠌ãºãÀãò ‡ãñŠ Þã¾ã¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠãä•ã½½ãñªãÀ ‚ããñ. ¹ããè. ãä¦ãÌããÀãè ÔãîÀ¦ã ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã: 207, ½ãÖãÀã¥ãã ¹ãƦãã¹ã ¶ãØãÀ, ãä¶ã¾ãÀ Àã£ãã‡ãðŠÓ¥ã ½ãâãäªÀ, Øããñ¡ãªÀã ¶ãÖÀ Àãñ¡, Øããñ¡ãªÀã, ÔãîÀ¦ã Øãì•ãÀã¦ã. ÔãÖÔãâ¹ã㪇ãŠ-½ã¶ããñ•ã ãä½ãÑãã. ½ããñ. 09510236058 ‚ããäŒãÊã¼ããÀ¦ããè¾ã¼ãÆÓ›ãÞããÀãäÌãÀãñ£ããè†ÌãâÔã½ãã•ã¹ãì¶ããä¶ã½ããÃ¥ãÔããä½ããä¦ã(Àãä•ã.) Ôã½ãã•ã ½ãò ¼ãÆÓ›ãÞããÀ Ö›ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãâÔ©ãã ½ãò •ãìü¡¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀò Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ãäÌãÀãñ£ããè ‡ãŠã¾ãà ãä¶ãÌããÀ¥ã ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀò ÀãÓ›Èãè¾ã ‚㣾ãàã - ‚ããñ. ¹ããè. ãä¦ãÌããÀãè ½ããñ.:9322384271/09594565071 Øãì•ãÀã¦ã ¹ãƼããÀãè - ½ã¶ããñ•ã ãä½ãÑãã ½ããñ.:9510236058 All India Anti Corruption & Reconstruction of Society visitusat:www.allindiaanticorruption.blogspot.in ueesve megefJeOee GheueyOe 4, meeF& efceueve jsmeer[svmeer, jeOeeef›eâ<Cee cebefoj kesâ meeceves, cenejeCee meke&âue, iees[eoje, metjle. Jejsueer (0) : 2, heeÙeue heeke&â Jejsueer heeefšÙee, metjle-keâ[esoje jes[, metjle. mJeefCe&ce hueepee efMeJe heeke&â Happy Group ÛeueLeeve,metjle 1BHK, 2 BHK ceespes GcejeKe, lee. yeej[esueer, efpe. metjle leguemeer heshej efceue kesâ meeceve omleeJespe hueesš yegefkebâie kesâ efueS mebheke&â keâjW : MewuesMe efmebn cees.9824384802 MeefMeefmebn cees.9510664811 efJeveeso heeb[sÙe cees.:9712071395 metjle keâes yeÌ[e HeâeÙeoe metjle cesb nukeâer yeeefjMe mes ner Menj Lecee metjle~ megyen ngF& nukeâer yeeefjMe ves ner metjle Menj Lece mee ieÙee~ yeeefjMe kesâ yeeo efmLeefle yengle iebYeerj yeve ieF& Deewj hetjs Menj keâe š^wefHeâkeâ peece nes ieÙee~ Ûeewkeâ yeepeej mes }skeâj mejoej efyeÇpe Deewj efjbiejes[ hej Yeer }byee peece }ie ieÙee~ ne}ebefkeâ š^wefHeâkeâ peece keâer Deme}er kepen keâe lees helee venerb Ûe}e, }sefkeâve yeeefjMe kesâ Ûe}les meÌ[kesâ efÛekeâveer nes ieF& Leer~ Fmekeâer kepen mes keenveesb keâer jHeäleej keâce nes ieF& Deewj peece }ielee Ûe}e ieÙee~ kenerb, mejoej efyeÇpe hej lees Ssmee peece }iee efkeâ }ieYeie [sÌ{ Iebšs lekeâ }esie kenerb Heâbmes jns~ metjle hegef}me ves }gšsjesb kesâ ef"keâeveesb hej ceejs Úehes keâe}heer : metjle Menj cesb pkew}jer keâer ogkeâeve hej }tš keâer keejoele keâes Debpeece osves kee}s Ùegkekeâesb keâer le}eMe cesb metjle hegef}me ke mLeeveerÙe hegef}me ves Gvekesâ ef"keâeveesb hej oefyeMe oer~ metjle efmešer js}kes mšsMeve kesâ meceerhe cewefnoj Leevee kesâ Debleie&le heebÛe Ùegkekeâesb ves 2 peg}eF& keâes Ûeewkeâmeer Sce megjsMe keâer pkew}jer keâer ogkeâeve hej efove oneÌ[s Oeeyee yees}keâj lecebÛes keâer oce hej }tš keâer Iešvee keâes Debpeece efoÙee Lee~ efpemecesb ogkeâeve cesb }ies meermeeršerkeer keâwcejs keâer Heâgšspe kesâ peefjÙes veshee} GHeâ& efhebšt heg$e jeceheÇkeâeMe Deefnjkeej efvekeemeer efvekeeÌ[er, meF&o heg$e oew}le yesie efcepe&e jepeerhegje, Yejle GHeâ& ke=â<Cee heg$e MÙeece megboj Deefnjkeej efvekeemeer Yebóerhegje keâes metjle hegef}me ves Gmeer ogkeâeve mes Skeâ efkeâceer keâer otjer hej 2 lecebÛes ke 15 keâejletme Skeb 41 npeej ®heS kesâ meeLe oyeesÛe ef}Ùee Lee, }sefkeâve Fvekesâ oes meeLeer Yeeieves cesb keâeceÙeeye nes ieÙes Les~ efiejHeäleej ngS leerveesb yeoceeMeesb keâer efveMeeveosner hej meescekeej keâes metjle hegef}me ves jecet ke }e}er keâer le}eMe cesb keâe}heer hegef}me kesâ meeLe oefyeMe oer~ cewefnoj Leevee kesâ Ghe efvejer#ekeâ heerDeej efmebos ke censbõ ves yeleeÙee efkeâ heebÛeesb ves }tš keâer Iešvee keâes Debpeece efoÙee nw Deewj oes }esieesb keâes iees}er ceejkeâj IeeÙe} keâj efoÙee Lee~ meyemes TbÛeer 20 cetefle&Ùeesb keâes škeäkeâj osieer hešs} keâer cetefle& ke[esoje/jepeheerhe}e~ efkellee ceb$eer De®Ce pesš}er mebmeo cesb ceesoer mejkeâej keâe hen}e Deece yepeš hesMe efkeâÙee~ Gvnesbves iegpejele cesb mejoej hešs} keâer heÇeflecee ‘mšwÛet Dee@Heâ Ùetefvešer' yeveeves kesâ ef}S 200 keâjesÌ[ ®heS osves keâer Iees<eCee keâer nw~ }ewnheg®<e mejoej ke}êYeYeeF& hešs} keâer 182 ceeršj TbÛeer Ùen heÇeflecee vece&oe veoer kesâ yeerÛeesb-yeerÛe mLeeefhele keâer peeveer nw~ iele 7 Dekeäštyej 2010 keâes mejkeâej kesâ ome ke<e& hetCe& nesves kesâ Dekemej hej iegpejele kesâ cegKÙeceb$eer vejsbõ ceesoer ves mejoej ke}êYeYeeF& hešs} keâer cetefle& 'mšwÛet Dee@Heâ Ùetefvešer' kesâ efvece&eCe keâer Iees<eCee keâer Leer~ ueewnheg®<e mejoej ke}êYeYeeF& hešs} keâer 182 ceeršj TbÛeer Ùen heÇeflecee vece&oe veoer kesâ yeerÛeesb-yeerÛe mejoej mejeskej [sce kesâ heeme mLeeefhele keâer peevee nw~ Fmekesâ yesme cesb mceejkeâ meefnle keâF& DevÙe efvece&eCe Yeer nesbies~ Ùen cetefle& Decesefjkeâe keâer 'mšwÛet Dee@Heâ ef}yešer&' mes }ieYeie oesiegveer TbÛeer nesieer, pees efkeMke keâer meyemes TbÛeer cetefle& nesves keâe ieke& neefme} keâjsieer~ Ùen heÇespeskeäš 2000 keâjesÌ[ ®heS keâe nw~ Fme heefjÙeespevee keâes hetje nesves cesb 56 mehleen keâe meceÙe }iesiee~ heÇeflecee keâe efvece&eCe Fmheele kesâ HeâÇsce, meercesbš-keâb›eâerš Deewj keâebmes keâer hejle ÛeÌ{ekeâj efkeâÙee peeSiee~ Fmeer ›eâce cesb hesMe nw, osMe-ogefveÙee keâer 20 TbÛeer cetefle&&Ùeesb hej Heâesšes HeâerÛej~ metjle~ iegpejele kesâ vejsvõ ceesoer keâe heÇOeeveceb$eer yeveves mes yeÌ[e HeâeÙeoe metjle keâes efce}e nw~ iegpejele keâes efce}er yeg}sš meefnle ome š^sveesb cesb mes veew metjle mes ner iegpejves kee}er nwb~ iegpejele mes iegpejves kee}er Ùes veew š^svesb jepemLeeve, ceneje<š^, efyenej, ceOÙeheÇosMe, ÚlleermeieÌ{ Deewj oef#eCe Yeejle kesâs jepÙeesb keâes peesÌ[sieer~ js} yepeš cesb heÇmleeefkele 58 veF& ieeef[Ùeesb cesb 27 SkeämeheÇsme, heebÛe efheÇefceÙece, Ún Smeer, heebÛe veF& pevemeeOeejCe SkeämeheÇsme, Dee" hewmesbpej, heebÛe [scet Deewj oes cescet š^svesb Ûe}eves keâer Iees<eCee keâer nw~ iegpejeefleÙeesb kesâ ef}S ieke& keâer yeele nw efkeâ Fvecesb mes 10 ieeef[Ùeeb iegpejele keâes efce}er nw Deewj veew metjle neskeâj peeSieer~ Fmemes Yeer yeÌ[er yeele Ùen nw efkeâ osMe keâer hen}er yeg}sš š^sve Denceoeyeeo mes metjle neskeâj ner cegbyeF& Ûe}eF& peeSieer, efpememes Ùeneb kesâ nerje ke keâheÌ[e GodÙeceer keeÙegÙeeve mes Yeer keâce meceÙe cesb cegbyeF& keâer otjer leÙe keâj Dehevee kÙeekemeeefÙekeâ meceÙe yeÛee }sbies~ keäÙeesbefkeâ SÙejheesš& keâer otjer, š^wefHeâkeâ Deewj meeršesb keâer Ghe}yOelee mes meceÙe yeye&eo neslee nw~ yepeš cesb otmeje yeÌ[e HeâeÙeoe metjle cesb yemes keâjerye ome }eKe jepemLeevekeeefmeÙeesb keâes nw~ jepemLeeve peeves kee}er veF& oes š^svesb Yeer metjle mes neskeâj iegpejsieer, efpememes jepemLeeve heÇkeeefmeÙeesb keâes yeÌ[er jenle efce}sieer~ Ùen š^sve nw npetj meensye veebosÌ[-yeerkeâevesj SkeämeheÇsme (meehleeefnkeâ), yeevõe šefce&veme-peÙehegj SkeämeheÇsme (meehleeefnkeâ) keeÙee veeieoe, keâesše~ leermeje HeâeÙeoe metjle cesb yemes }eKeesb efyenej heÇkeeefmeÙeesb keâes Yeer nw~ Denceoeyeeo- ojYebiee pevemeeOeejCe SkeämeheÇsme keeÙee metjle, Denceoeyeeo-hešvee SkeämeheÇsme (meehleeefnkeâ) keeÙee keejeCemeer, iegpejele kesâ ef}S cegbyeF&- heeef}leevee SkeämeheÇsme (meehleeefnkeâ), veF& efo}êer kesâ ef}S cegcyeF&-veF& efo}êer efheÇefceÙece Smeer š^sve, ceOÙeheÇosMe kesâ ef}S jepekeâesš-jskee SkeämeheÇsme (meehleeefnkeâ), ÚlleermeieÌ{ kesâ ef}S nehee-efye}emehegj SkeämeheÇsme (meehleeefnkeâ) keeÙee veeiehegj Deewj oef#eCe Yeejle kesâ ef}S Denceoeyeeo-Ûesve>F& SkeämeheÇsme (mehleen cesb oes efove) keeÙee kemeF& jes[ veF& š^sve Ûe}eF& peeSieer~ cegcyeF& mes ieesjKehegj kesâ yeerÛe Skeâ pevemeeOeejCe SkeämeheÇsme Ûe}eF& peeveer nw, }sefkeâve Fme š^sve kesâ ™š keâe Keg}emee venerb ngDee nw~ Ùen š^sve DekeOe SkeämeheÇsme kesâ ™š hej Ûe}eF& peeleer nw lees iegpejele cesb GllejheÇosMe heÇkeeefmeÙeesb keâes yeÌ[er jenle efce}sieer~ hetke& js} jepÙeceb$eer hej ceefn}e ves }ieeÙee Deheves yeÛÛeesb keâe efhelee nesves keâe DeejesheDenceoeyeeo~ hetke& js} jepÙeceb$eer veejeÙeCe je"kee hej Skeâ ceefn}e ves Deheves oes yesšesb keâe efhelee nesves keâe Deejeshe }ieeÙee nw~ ceefn}e keâe keânvee nw efkeâ je"kee keâe [erSveS šsmš keâjkeeÙee peeS leeefkeâ meÛÛeeF& meyekesâ meeceves Dee peeS~ ceefn}e ves Fme yeejs cesb iegpejele neF&keâesš& cesb Depeer& oeefKe} keâer nw~ je"kee keâebieÇsme kesâ keefj… veslee nwb Deewj }eskeâmeYee meebmeo jn Ûegkesâ nwb~ ÙetheerS mejkeâej cesb ken js} jepÙeceb$eer Les~ ceefn}e keâe Deejeshe, heefle-hele>er keâer lejn }byes keòeâ lekeâ jns ceefn}e keâe Deejeshe nw efkeâ ken Deewj veejeÙeCe je"kee keâeHeâer }byes keòeâ lekeâ heefle-helveer keâer lejn jns~ 18 Deewj 15 mee} kesâ Gmekesâ oesveesb yeÛÛes je"kee kesâ ner nwb~ ceefn}e keâe keânvee nw efkeâ heefle keâe leyeeo}e keâjkeeves kesâ efme}efme}s cesb je"kee mes Gmekeâe mebhekeâ& ngDee Lee~ Fmekesâ yeeo oesveesb kesâ yeerÛe efjMlee keâeÙece ngDee Deewj Ùes oesveesb yeÛÛes ngS~ ceefn}e ves Deejeshe }ieeÙee nw efkeâ je"kee leyeeo}s kesâ yeneves Gmes efo}êer Deewj Úesše GoÙehegj Yeer yeg}eles Les~

×