วิจัยในชั้นเรียน

25,705 views
25,331 views

Published on

1 Comment
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
25,705
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
580
Comments
1
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิจัยในชั้นเรียน

  1. 1. วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำาหรับ นักเรียน ที่เรียนอ่อน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย ครูวาสนา พุ่มผกา กลุมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550
  2. 2. การวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550เรื่อง การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำาหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นชื่อผู้วิจัย นางวาสนา พุ่มผกา1. สภาพปัญหาและความจำาเป็น จากการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5พบว่า มีนักเรียนจำานวน12 คน ขาดทั กษะการปฏิ บั ติงานในแต่ ละเนื้ อ หาที่ ถู ก ต้ อ งและบางคนไม่สามารถปฏิบัติได้เลย เป็นผลทำา ให้ไม่มีงานส่งครู หรือบางคนมี ง านส่ ง แต่ ผ ลงานอยู่ ใ นเกณฑ์ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เมื่ อ ครู ซั กถามในประเด็ น หรื อ เนื้ อ หาที่ สำา คั ญ ของการเรี ย นแต่ ล ะครั้ งนักเรียนไม่สามารถตอบคำาถามได้ถูกต้อง จากปั ญ หาที่ พ บ ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาโดยการสร้างเอกสารประกอบการเรียนขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติบ่ อ ยๆ จากเนื้ อ หาที่ จั ด ลำา ดั บ ความง่ า ยไปยากและเพื่ อ ให้ เ กิ ดความชำา นาญในการใช้ คำา สั่ ง ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐานของการเรี ย นวิ ช าคอมพิวเตอร์ในระดับสูงต่อไป2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนให้ถูก ต้อ งตามวิธีการและขั้นตอนยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนอ่อนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น3. สมมติฐานสำาหรับการวิจัย นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง การใช้ เ อกสารประกอบการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียน4. ขอบเขตของการวิจัย 1.ในการวิจัยพัฒนาครั้งนี้เป็นการสร้างเอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  3. 3. 2. ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ เ รี ย นอ่ อ น จำา นวน 12 คน ของโรงเรี ย นอั สสัมชัญศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550
  4. 4. 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถใช้เอกสารประกอบการเรียนในการพัฒนาความ สามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ สำาหรับเด็กเรียนอ่อนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2. นักเรียนมีพฒนาการในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามวิธี ั การและขั้นตอนดีขึ้นหลังการฝึก 6. วิธีดำาเนินการวิจัย 1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จำานวน 12 คน 2. ตัวแปรที่ศึกษา 2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถทางการเรียน คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 3. วิธีการนำาไปใช้ ใช้เอกสารประกอบการเรียนในการฝึก 1 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2550 โดยมีการทดสอบทักษะความ สามารถทางการเรียน ดังนี้ 3.1 ทดสอบวัดความสามารถในการเรียนก่อนการฝึก 1 ครั้ง 3.2 ทดสอบความสามารถในการฝึกปฏิบัติเป็นระยะ ๆ เมื่อจบขั้นตอนการฝึกแต่ ละเนื้อหา 3.3 ทดสอบวัดความสามารถในการเรียนหลังการฝึก 1 ครั้ง 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูล/ผลที่จะ วิธีการ เครื่องมือ จำานวนครั้ง/ เก็บ ระยะเวลาที่ เก็บคะแนนความ การทดสอบ แบบทดสอบ ทดสอบ 2 ครั้งสามารถในการ จำานวน 1 ก่อนการฝึก 1เรียนคอมพิวเตอร์ ฉบับ ครั้ง หลังการ ฝึก 1 ครั้ง
  5. 5. 5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 5.1หาค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถทางการเรียน คอมพิวเตอร์ก่อนและหลังการ ฝึก 5.2เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างระหว่างก่อนฝึก และหลังฝึกเป็นรายบุคคล 5.3หาค่าร้อยละจำานวนนักเรียนที่มีข้อบกพร่องในการ เรียนคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ 6. สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยสรุปผล ภายหลังการพัฒนาความสามารถทางการเรียนคอมพิวเตอร์สำาหรับเด็กนักเรียนมีความสามารถในการเรียนคอมพิวเตอร์อ่อนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนปรากฏว่านักเรียนมีการพัฒนาความสามารถทางการเรียนดีขึ้นอภิปรายผล จากผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น ปรากฏว่านักเรียนมีความสามารถในการเรียนคอมพิวเตอร์ดีขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนสามารถพัฒนาได้ตามระยะเวลาและจำานวนกิจกรรมที่ฝึก และเมื่อสิ้นสุดการฝึก พบว่า นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติและทักษะการจัดองค์ประกอบต่างๆ ของผลงานดีขึ้น ทังนี้อาจเป็นเพราะเครื่อง ้มือที่ใช้ในการพัฒนามีการจัดลำาดับความยากง่ายที่เหมาะสมกับผู้เรียน แสดงว่าเอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นนี้ ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ดีขึ้นข้อเสนอแนะ ควรฝึกเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่ยงมีข้อบกพร่องในด้าน ัทักษะการปฏิบัติ โดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อบกพร่องนั้นๆ

×