Digitale Co-creatie Verenigingen

4,437 views

Published on

DIGITALE CO-CREATIE VERENIGINGEN voor hogere ledenbetrokkenheid, kennisuitwisseling en zichtbaar resultaat.

Door grote veranderingen in de wereld, verandert de ledenbetrokkenheid van velen verenigingen. Het is voor verenigingen moeilijker om leden betrokken te houden, kennis uit te wisselen en samen te ook resultaten te realiseren. Vooral buiten bijeenkomsten om waar lang niet iedereen aanwezig is.

Digitale Co-creatie lost dit op door verenigingen optimaal de mensen, kennis en creatiekracht te laten benutten. Hiermee kan ledenbetrokkenheid worden verbeterd, wordt intensiever kennis uitgewisseld en ontstaan zichtbare resultaten (voor leden en niet-leden).

Is uw vereniging al klaar voor de nieuwe wereld?

Published in: Business

Digitale Co-creatie Verenigingen

 1. 1. Wereldverandertin hoogtempo
 2. 2. We zijn eenNetwerksamenleving
 3. 3. Hoeveelheid informatie& emails drastisch nemen toe
 4. 4. Mensen willen niet meervergaderen maar DOEN
 5. 5. Er is behoefte aan veranderingHiërarchie 1 Waarheid DocumentenSamen Creativiteit Resultaat
 6. 6. Drukke agenda’s maken verandering lastig
 7. 7. Voor of na bijeenkomsten is weinig betrokkenheid
 8. 8. “Achterblijvers” doen maar zelden mee
 9. 9. Waar zijn we mee bezig?
 10. 10. De betrokkenheidverandert
 11. 11. Samen Creativiteit ResultaatInnovatie nodig ommensen, ideeën en creatiekracht te benutten
 12. 12. CO-CREATIEis de meest geaccepteerde vorm van innovatie- Forbes
 13. 13. Veel mensen...
 14. 14. ... co-creëren bottom-up ...
 15. 15. ... plaats- & tijdonafhankelijk ...
 16. 16. ... het gezamenlijke resultaat.** Levert tot 80% op van het gewenste eindresultaat
 17. 17. Samen Creativiteit ResultaatBETROKKENHEID& SAMENWERKINGVERNIEUWENDEINZICHTENZICHTBAARHEID& DRAAGVLAKVOORDELEN CO-CREATIE
 18. 18. VINDEN & ACTIVEREN
 19. 19. Mensen betrekkenop plekken waar zeaandacht hebbenvoor je
 20. 20. Mensen betrekken via Sociale Media& bestaande Communities
 21. 21. CO-CREËREN
 22. 22. Individuele ideecentraal
 23. 23. Verdiepen inkernthema’s
 24. 24. Gezamenlijk beeld
 25. 25. (Samen) tot actie komen
 26. 26. Hoe gaan we het realiseren?
 27. 27. Zichtbaar maken vanhet resultaat
 28. 28. Resultaat dat blijft hangen
 29. 29. Verbinden aanhet resultaat
 30. 30. Goedegesprekkenen kennisuitwisselen
 31. 31. Er ontstaan verbindingen& mensen verbinden zich
 32. 32. Kennisdelen & Dialoog
 33. 33. Van co-creatie naar communityVan creëren naar kennisdelen
 34. 34. Samen met 2000+burgers, experts enambtenarenInnovatieve inzichtenzoals een nieuwemanier vanfinancieringCreatieve visie metuitvoering door zowelgemeente als sector95%POSITIEFover resultaat20.000+BEREIKT
 35. 35. Samen met 10tallengemeenten,rijksoverheid enuitvoeringsdienstenInzichten vanuit zowellocale als landelijkeoverhedenGezamenlijke visie opdienstverlening &vervolg is het creërenvan een gezamenlijkeuitvoeringsstrategie9.6EVALUATIEDIGITALE CO-CREATIE
 36. 36. 300 mensenbetrokken in3 dagenInzichten in zowelbehoefte vanondersteuning,dilemma’s alsdeliverablesMeer draagvlak enideeën van“eindgebruiker” inOperatie NUP (plan)HERHAALTvoor congres, analysesen workshops
 37. 37. Innoveren & co-creatiegaat niet zonder weerstand1%tot 5%Sommige participantenvinden het te snel (of te langzaam) gaan ofwillen geen ruimte biedenaan creatief proces95%tot 99%Meeste participantenpakken de kans op te veranderen,brengen hun ideeën in endelen kennis
 38. 38. Co-creatie geïnitieerddoor community
 39. 39. Samen Creativiteit ResultaatVerbeteren ledenbetrokkenheid& samenwerking met organisatiesKennisuitwisselingfysiek en onlineVergroten zichtbaarheid van resultatenbij leden en niet-ledenWat levert het een vereniging op?
 40. 40. Aanpak Social ImpactPlanWat, Wie & Waarommet canvasProcesHoe & Wanneermet 9 stappen procesPlatformWebsite en Bijeenkomstenmet co-creatie toolkit
 41. 41. 10 tips voor innoveren met Digitale Co-creatie1. Heb een duidelijk doel voor elke co-creatie2. Betrek diverse participanten vroeg in het proces3. Combineer online co-creatie met fysieke bijeenkomsten voor een optimaal resultaat4. Kies de juiste snelheid, niet te langzaam of te snel5. Begin bij het belangrijkste en meest dringende onderwerp6. Zet de toegevoegde waarde van uw vereniging centraalof ga daarna in co-creatie op zoek7. Eerst betrokkenheid van leden vergroten en daarna pas kennisdeling stimuleren8. Bepaal de kaders met het bestuur en geef alle vrijheid binnen die kaders9. Kom snel tot actie en vorm een kernteam10. Hou rekening met kritiek van een kleine groep die mondig is, maar laat de massade snelheid, doel en resultaat van de co-creatie bepalen
 42. 42. WIJ HELPEN U GRAAGMET UW AMBITIESTelefoon: 020 894 6407Website: www.socialimpact.nlEmail: info@socialimpact.nl

×