Wda t 1_2010

311 views
254 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
311
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wda t 1_2010

  1. 1. RU¡f«kh‰W¤ ÂwDilnah® ey‹ - kh‰W¤ ÂwdhëfS¡F ntiythŒ¥ò bgW« jFÂiank«gL¤J« tifæš kht£lªnjhW« j§F« éLÂÍl‹ Toa bjhê‰gæ‰Á ãiya«_‹wh©L £lkhf muR ãÂÍjéÍl‹ j‹dh®t¤ bjh©L ãWtd§fŸ _y«bjhl§f k‰W« %.38,38,000/- bryéd« x¥gë¥ò brŒJ Miz btëæl¥gL»wJ.------------------------------------------------------------------- kh‰W¤ ÂwdhëfŸ ey¤ (kh.Âe.2)Jiwmurhiz(ãiy) v©.1 ehŸ:21.04. 2010 Á¤Âiu 8, ÂUtŸSt® M©L 2041 go¡f:- 1. murhiz (ãiy) v©. 114, r_f ey« k‰W« r¤JzΤ £l¤ Jiw, ehŸ 22.8.2008. 2. kh‰W¤ ÂwdhëfS¡fhd khãy Mizaç‹ foj« e.f. v©. 8238/M®3-1/2008, ehŸ 29.4.09 k‰W« 17.8.09. -------Miz: kh‰W¤ ÂwdhëfS¡F ntiythŒ¥ò bgW« jFÂia nk«gL¤J« tifæškht£lªnjhW« j§F« éLÂÍl‹ Toa bjhê‰ gæ‰Á ika« _‹wh©L £lkhf muRãÂÍjéÍl‹ j‹dh®t¤ bjh©L ãWtd§fŸ _y« bjhl§f¥gL« v‹W kh©òäFKjyik¢r® mt®fŸ 19.8.2008 m‹W m¿é¤jh®fŸ. mj‹go nkny-1š go¡f¥g£lmurhhzæš kh‰W¤ ÂwdhëfS¡F ntiythŒ¥ò bgW« jFÂia nk«gL¤J«tifæš kht£lªnjhW« j§F« éLÂÍl‹ Toa bjhê‰ gæ‰Á ika« _‹wh©L£lkhf muR ãÂÍjéÍl‹ j‹dh®t¤ bjh©L ãWtd§fŸ _y« bjhl§f kh‰W¤ÂwdhëfS¡fhd khãy MizaU¡F mDk më¤J Miz btëæl¥g£lJ.2001-« M©L k¡fŸ bjhif fz¡bfL¥Ã‹go kh‰W¤ ÂwdhëfŸ v©â¡ifmÂfkhf cŸs kht£l§fëš Kj‰f£lkhf br‹id, fhŠÁòu«, ÂUtŸq®, ntÿ®,jUkòç, <nuhL, nfha«ò¤ö®, ÂU¢Áuh¥gŸë, kJiu, ÂUbešntè ö¤J¡Fo k‰W«Átf§if M»a 12 kht£l§fëš bjhê‰ gæ‰Á ika§fis %.75,74,000/-(%ghŒ vGg¤J IªJ Ïy£r¤J vGg¤J eh‹fhæu« k£L«) bryéd¤Âšmik¥gj‰fhd fU¤JUéid kh‰W¤ ÂwdhëfS¡fhd khãy Miza® muR¡FmD¥ÃÍŸsh®. (bjhê‰ gæ‰Á ika§fis mik¡f %.72.74 Ïy£r§fŸ k‰W« Ϫjbjhê‰gæ‰Á ika§fëš bjhê‰gæ‰Á tH§Ftij f©fhâ¡f %. 3.00 Ïy£r§fŸ) 2. kh‰W¤ ÂwdhëfS¡fhd khãy Mizaç‹ fU¤JUéid ftdkhfgçÓè¤j Ëd® kh‰W¤ Âwdhëfë‹ ntiythŒ¥ò bgW« jFÂia nk«gL¤J«tifæš kht£lªnjhW« j§F« éLÂÍl‹ Toa bjhê‰gæ‰Á ika§fisKj‰f£lkhf br‹id, fhŠÁòu«, ÂUtŸq®, ntÿ®, jUkòç, <nuhL, nfha«ò¤ö®,
  2. 2. ÂU¢Áuh¥gŸë, kJiu, ÂUbešntè ö¤J¡Fo k‰W« Átf§if M»a12 kht£l§fëš mik¡fΫ br‹id, kJiu, fhŠÁòu« M»a _‹W kht£l§fŸbgça kht£l§fŸ v‹gjhš Ï«kht£l§fëš TLjyhf x‹W¡F nk‰g£l bjh©LãWtd§fë‹ _y« gæ‰Á më¡f Ï›thizæ‹ Ïiz¥ò-I š f©LŸs j‹dh®tbjh©L ãWtd§fë‹ _y« Ïiz¥ò-II š f©LŸsgo %. 38,38,000/- (%ghŒ K¥g¤Jv£L Ïy£r¤J K¥g¤J v£lhæu« k£L«) bryéd« nk‰bfhŸs kh‰W¤ÂwdhëfS¡fhd khãy Mizau¡F mDk më¤J muR MizæL»wJ. 3. nkny g¤Â 2š x¥gë¡f¥g£l bryéd« Ñœ¡fhQ« fz¡F¤ jiy¥Ã‹ Ñœg‰W it¡f¥gl nt©L«. “ 2235-r_f ghJfh¥ò« eyD« -02-r_f ey‹ -001 –be¿¥gL¤jY« ãUthfK«-I £l¤Âš nruhjJ- AF Ïayhik͉nwh® kWthœÎ Ïa¡ff«-72 gæ‰Á”. ( j.bjh.F. 2235 02 001 AF 72 08) 4. Ï¢bryéd¤Â‰fhd ã 2010-11-« M©o‹ ÂU¤Âa kÂ¥ÕL / ÏWÂÂU¤Âa ãÂbahJ¡f¤Âš xJ¡ÑL brŒa¥gL«. 2010-11 M« M©o‹ ÂU¤ÂakÂ¥ÕL / ÏW ÂU¤Âa ãÂbahJ¡f¤Âš ãÂbahJ¡f¤ij v®neh¡»,Ï¢bryéd¤ij nk‰bfhŸs kh‰W¤ ÂwdhëfS¡fhd khãy MizaU¡F mÂfhu«më¡f¥gL»‹wJ. Ï¢bryéd¤ij 2010-11-« M©o‰fhd ÂU¤Âa kÂ¥ÕL / ÏWÂÂU¤j ãÂbahJ¡f¤Âš nr®¥gj‰fhd fU¤JUit cça neu¤Âš mD¥Ã it¡FkhWkh‰W¤ ÂwdhëfS¡fhd khãy Miza® nf£L¡ bfhŸs¥gL»wh®. 5. Ï›thiz ã¤Jiwæ‹ m.rh.F.v© 174/JS(APA)/2010ehŸ 15.4.2010 ÏirÎl‹ btëæl¥gL»wJ. TLjš ãÂbahJ¡f¥ ngnuL v©. 06(MW). ( MSeç‹ Miz¥go) nrh. R . #tA®, muR brayhs®.bgWe®kh‰W¤ ÂwdhëfS¡fhd khãy Miza®, br‹id-6.khãy¡ fz¡fha®, br‹id-9/18/35.khãy¡ fz¡fha®, br‹id-18/35 (bgaçš)r«gs« k‰W« fz¡F mYty®, br‹id-35.mid¤J kht£l M£Á¤ jiyt®fŸ.mid¤J kht£l kh‰W¤ ÂwdhëfŸ ey mYty®fŸ. ( kh‰W¤ ÂwdhëfS¡fhd khãy Miza® têahf)kh©òäF mik¢r® (r_f ey«) mt®fë‹ Áw¥ò ne®Kf cjéahs®, br‹id-9.kh©òäF Kjyik¢r® mYtyf«, br‹id-9.ã (r_f ey«)¤Jiw, br‹id-9/ ã (t.br.bghJ II)¤ Jiw, br‹id-9.r_f ey¤ (re 2)Jiw, br‹id-9. // Miz¥go mD¥g¥gL»wJ // ÃçÎ mYty®.
  3. 3. (G.O.(Ms) No. 1, Welfare of Differently Abled Person Department, dated 21.4.2010) ANNEXURE The details of recommended expenditure (approximately) and the Vocational Training to be given are as follows:S. District Name of the NGO. Vocational Training Category of disable No. of Duration ofNo. to be given persons disabled period beneficiaries1. Chennai Andhra Mahila Computer training, Orthopaedically 30 6 months(i) sabha, adyar, Desk Top handicapped Chennai. Publishing, Call Centre(ii) Chennai Padma Vertical Silver polishing and Orthopaedically 20 6 months solutions Pvt. Ltd., Silver Articles handicapped Chennai-6. manufacturing Hearing Impaired, Partially Blind2 Madurai Indian Association Light engineering Visually 20 6 months(i) of the Blind Project, Computer Handicapped Sudarajanpatti Training Madurai(ii) Madurai Helen Keller Desk Top Publishing Orthopaedically 20 6 months Service Society for handicapped the Blind, Madurai3. Vellore Worth Trust, Light Engineering Hearing Impaired 20 6 months Katpadi, Vellore Project, Card Board and Mentally making Retarded4. Thiruvallur Balavihar Training Typewriting and Orthopaedically 20 6 months School, Weaving Handicapped and Veppampattu, Mentally Retarded Thiruvallur.
  4. 4. 5. Coimbatore Cheran Region Screen Printing, Hearing Impaired 10 6 months Christain Society . Acra leaf plate Visually 10 Coimbatore making, Secretarial Handicapped 10 project Orthopaedically Handicapped6. Tirunelveli School for the Printing, Composing Hearing Impaired, 30 6 months Blind, and Book binding Visually Palayamkottai, Handicapped and Tiruvelveli Orthopaedically Handicapped7. Trichy Spastic Society of Card board box Cerebral palsied 20 6 months Tiruchirapalli making. File making, and Mentally (SPASTI), Trichy. Paper cup making. Retarded8. Erode AWARD. a) Envelope Orthopaeducally 20 6 months Dharapuram, making Handicapped, Erode b) Cotton / Coir Hearing Impaired making and Mentally c) Tailoring Retarded d) Computer Training9. Dharmapuri Mercy Home, Dairy Farms and Orthopaedically 20 6 months Sogathur Cross Emu Birds Handicapped and Road, Dharmapuri Hearing Impaired10 Kanchipuram Life Help Centre, Electronic and Home Orthopaedically 20 6 months(i) Palavakkam, Appliances repairing Handicapped and Chennai. course Hearing Impaired(ii) Dr. M.G.R. School Beautician course Hearing Impaired 10 6 months Kanchipuram for the Deaf, (Ladies only) Chennai.11. Thoothugudi Lucia Society for 1. Computer Orthopeadically 50 6months the Blind and other 2. Cell Phone Handicapped Disabled, Service Meelavittan Post, 3. Mixie and Wet
  5. 5. Thoothugudi Grinder servicing District. 4. Fridge Servicing 5. Tailoring (5 trades)12. Sivagangai Trust of 1. Candle making Orthopeadically 30 6months Handicapped 2. Terracota Handicapped Humanitarian 3. Bathi Assistance of India manufacturing. (THAI Trust) 4/137, SIPCOT, Manamadurai, Sivagangai District. Total 360 S.S. Jawahar, Secretary to Government. // Forwarded by order // Section Officer.
  6. 6. (murhiz (ãiy) v©.1, kh‰W¤ ÂwdhëfŸ ey¤ Jiw, ehŸ 21.4.2010‹ Ïiz¥ò) Ïiz¥ò-IIbjhl® bryéd« :cz΢ bryéd«%.550.00 x 6 khj§fŸ x 360 %. 11,88,000/-gadhëfŸgâahs® bryéd«%.10,000/- x 6 khj§fŸ x 15 %. 9,00,000/-ika§fŸéL bryéd«%.2500/- x 6 khj§fŸ x 15 %. 2,25,000/-ika§fŸÏju bryéd« %. 75,000/-%.5000/- x 15 ika§fŸ %. 23,88,000/-bjhluh bryéd« :ÏaªÂu§fŸ %. 14,50,000/-%.1,00,000/-x 14 ika«%. 50,000/- x 1 ika«bkh¤j« %. 38,38,000/-(%ghŒ K¥g¤J v£L Ïy£r¤J K¥g¤J v£lhæu« k£L«) nrh. R. #tA® muR brayhs®. // Miz¥go mD¥g¥gL»wJ// ÃçÎ mYty®.
  7. 7. Ïiz¥ò(éLÂÍl‹ Toa bjhê‰ gæ‰Á ik§fŸ mik¡f bryéd étu«)taJ tu«ò : 18-35 tUl§fŸgæ‰Á fhy« : 6 khj§fŸCdK‰nwh® v©â¡if : 40 (mid¤J tif CdK‰nwh®)bjhl® bryéd« bkh¤j«gæ‰Á bgW« %. 9000 x 40 (40 x 9000)CdK‰nwhU¡F 36,00,000/-Cdñ£L kh‹a«(eg® xUtU¡F ) 1500 x6ãWtd¤Â‰F %.5000 x 6 30,000/-gæ‰Áaë¥gt®¡Fr«gs« (%. 5000 x6)Ášyiu¢ bryéd«ÏU % 5000 x 6 x2 60,000/-xU§»iz¥ghs®fS¡Fr«gs«jsthl§fŸ th§f %1,00,000/-j§F« éL¡fhd Ïju % 3000 x 6 18,000/-bryéd«bjhl® bryéd« : %. 1,13,000/-
  8. 8. bjhluh bryéd« : %. 1,00,0000/-khzt®fS¡F czñ£L kh‹a« : %. 3.60.000/-40x9000 bkh¤j« %. 5,73,000/-

×