Werk.nl Expert review

729 views

Published on

Expert review Werk.nl door Bart van de Biezen en Mila Witjes 27 april 2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
729
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Werk.nl Expert review

 1. 1. Expert review Werk.nl door Bart van de Biezen en Mila Witjes 27 april 2012 AAN ZEE
 2. 2. AchtergrondOm inzicht te krijgen in de grootste RTL nieuws heeft met gebruikers gezeten om teusabilityproblemen van Werk.nl van de UWV kijken hoe het gesteld is met de gebruiks-heeft RTL nieuws Aan Zee Communicatie vriendelijkheid van de website en concludeertgevraagd een expert review te schrijven door dat deze ver onder de maat is. De gevondeneen usability expert. problemen richten zich voor een groot deel op de kwaliteit en juistheid van content enDe overheid leunt steeds meer op werk.nl om zoektechnologie. Een maatschappelijk werksterwerklozen aan het werk te krijgen. Door meer krijgt ‘lasser’ en ‘beveiliger in een gevangenis’werkzoekenden naar de website te leiden zijn als mogelijk werk. Deze en andere problemenmedewerkers van UWV steeds minder nodig en veroorzaken keer op keer negatieve prikkels bijkan de overheid deze mensen wegbezuinigen. de eindgebruiker die al in een zeer vervelendeWerk.nl moet de vacaturebank, jobcoach en situatie zit en graag daarvan af wil.controle-middel in één zijn. Vanaf 2015 zal allesvoor werkzoekende via de website verlopen. De Content is de essentie van een website. Het iswebsite heeft dus een belangrijke rol in de van levensbelang voor elke website omloopbaan van een werkzoekende en invloed op kwalitatieve content te hebben die relevant ishet wel of niet ontvangen van een uitkering. Als voor gebruikers.werklozen hun sollicitatie-inspanningen nietnoteren op werk.nl kunnen ze hun recht op een Om de content toegankelijk te maken is hetuitkering kwijtraken. belangrijk een gebruiksvriendelijke interface aan te bieden. Een efficiënte en effectieve interfaceVanwege de invloed op de loopbaan en uitkering die gebruikers tevreden stelt. De problemen meten gezien een belangrijk deel van de werklozen content zijn door RTL nieuws gedocumenteerd.een beperkt opleidingsniveau en internet- Deze expert review richt zich daarom vooral opervaring heeft, is de gebruiksvriendelijkheid van de tekortkomingen in de user interface.de website essentieel.
 3. 3. Beschrijf duidelijk het doel in navigatiemiddelenBezoekers van een website gaan altijd zeerdoelgericht te werk. De structuur en de navigatiemoet houvast geven bij het uitvoeren van de takenvan de bezoekers. De website van werk.nl beschrijftniet of slecht wat het doel is van veel elementen inde navigatie. Veel termen die de website gebruiktzijn containerbegrippen en ongeschikt voor userinterfaces.Termen als ‘Direct doen’, ‘Informatie en tips’, ‘Ganaar’ en ‘Handig’ kunnen op alle activiteiten eninformatie in de website betrekking hebben.Gebruikers zullen vaak moeten gokken waar ze dejuiste informatie kunnen vinden.‣ Gebruik geen containerbegrippen, maar duidelijke en doelgerichte benaming in navigatie. Benaming moet overeenkomen met het mentale model van de gebruiker.Een ander concreet voorbeeld is als een bezoekereen probleem heeft met de website en op zoek isnaar uitleg. Het is dan niet duidelijk of de bezoekerzijn antwoord kan vinden onder ‘Uitleg werk.nl enhandleidingen’, ‘wilt u weten hoe?’, ‘wegwijzer’,‘woordenlijst’ of ‘informatie en tips’.‣ Combineer informatie met hetzelfde doel.‣ Bied uitleg op de plaatsen waar dat relevant is, forceer gebruikers niet naar een andere plek te gaan in de website waar ze verdere uitleg kunnen vinden.De inhoud van de homepage is nu voornamelijkgericht op het vinden van vacatures. Belangrijketaken zoals voorbereiden op een sollicitatie endoorgeven van een sollicitatieactiviteiten aan eenwerkcoach zijn niet zichtbaar en hierdoor moeilijk tevinden.
 4. 4. Voorkom mode-errors en onzichtbaarheid van functionaliteitMode-errors zijn fouten die optreden doordat niet ingelogdfuncties in verschillende situaties anders werken.Gebruikers zijn zich meestal niet bewust van demodus waarin ze zitten. Dit resulteert vaak in foutenen verwarring. Een algemeen voorbeeld van eenmode-error is de capslock functie vantoetsenborden. Het is een veelvoorkomendprobleem dat gebruikers vergeten dat de caps-lock ingelogdmode actief is en hele zinnen met hoofdletterstypen.De website van werk.nl heeft ook verschillendemodi: ingelogd en niet ingelogd. De inhoud van hethoofdmenu verandert aanzienlijk als een gebruikerinlogt (andere modus). Hierdoor zijn belangrijkefuncties in eerste instantie onzichtbaar en moeilijkterug te vinden als een gebruiker niet is ingelogd. niet ingelogd ingelogdMode-errors worden voorkomen door alle functiesdirect zichtbaar te maken. De inlogmogelijkheidwordt dan aangeboden om toegang te krijgen.Bij het zoeken op een trefwoord (‘ux’ in hetvoorbeeld) blijken het aantal en de volgorde van degevonden vacatures sterk te verschillen als iemandis ingelogd of niet. De oorzaak lijkt te zijn datvacatures van andere websites alleen wordengetoond als een gebruiker is ingelogd. Ditveroorzaakt mode-errors en is zeer verwarrend voorgebruikers.Op de homepage is een mogelijkheid om vacatureste zoeken als iemand niet is ingelogd. Na inloggenwordt deze belangrijke zoekfunctie vervangen doorinformatie over de werkm@p, passende vacaturesen wijzigingen in het dossier.‣ Verwijder verschillende modi en laat functionaliteit direct zien. Vraag bij het activeren van functionaliteit, indien nodig, om in te loggen.
 5. 5. Help gebruikers problemen op te lossenBij het invullen van formulieren kunnen er foutenoptreden. Het gebeurt regelmatig dat mensenvragen overslaan en het formulier niet naar wensvan het systeem invullen. Zodra dat gebeurt, is hetbelangrijk dat er uit de foutmelding directduidelijk is wat er moet gebeuren om hetprobleem op te lossen. Dit gebeurt nuonvoldoende. In enkele gevallen verschijnenfoutmeldingen bij vragen die zelfs volledig juistzijn beantwoord.Tevens zijn foutmeldingen vaak erg technisch ofonduidelijk geformuleerd in de website,bijvoorbeeld: “An error occured while processingthe request” of “Location: https://digid.werk.nl/werk_nl/fout". Dit soort foutmeldingen zijn voorde meeste bezoekers niet begrijpelijk.Zodra een gebruiker zijn CV nog niet heeftgeactiveerd en naar ‘Vacatures bij mijn cv’ gaat,verschijnt er een foutmelding. De foutmeldinggeeft geen mogelijkheid aan om het probleem teverhelpen. Juist is om een verwijzing voor hetactiveren van de CV aan te bieden.‣ Zorg dat foutmeldingen relevant en helder zijn. Draag altijd een oplossing aan voor het probleem.‣ Positioneer een foutmelding in een formulier bij de vraag waar het probleem is geconstateerd.
 6. 6. Maak zoeken van vacatures efficiënterHet zoeken van vacatures op trefwoord en locatiezijn twee belangrijke zoekmogelijkheden. Het isgoed dat deze direct op de homepage beschikbaarzijn. Hiervoor zullen de meeste bezoekers komen. Inhet zoekformulier bestaat de mogelijkheid tezoeken op ‘alle woorden’ of ‘één van dezewoorden’. Deze optie is overbodig en zorgt juistvoor verwarring, omdat de gevolgen niet helder zijn,zeker niet bij de wat onervaren internetgebruikers.‣ Toon eerst vacatures met ‘alle woorden’ gevolgd door vacatures met ‘één van deze woorden’.Het is niet mogelijk om te zoeken op plaatsnaam.Dit is bijvoorbeeld toepasselijk voor mensen diewillen verhuizen voor een baan.‣ Maak invoer van werklocatie flexibeler. Plaatsnamen moeten ook mogelijk zijn om in te voeren.Zodra de resultaten niet interessant zijn en degebruiker de zoektermen wil aanpassen, zal hijterug moeten keren naar het beginscherm. Hierdooris directe feedback van wijzigingen niet mogelijk enis het lastig te begrijpen wat een aanpassing in dezoekactie doet met de resultaten.‣ Het is gebruiksvriendelijker om alle aanpassingen van de zoekopdracht mogelijk te maken op de pagina met zoekresultaten. Het effect van een wijziging is dan direct zichtbaar en er hoeft niet heen en weer te worden genavigeerd.Als een gebruiker vaak dezelfde zoekopdrachtuitvoert zou het handig zijn om de zoekopdracht opte kunnen slaan. Dit is op dit moment niet mogelijk.
 7. 7. Toon alle gevonden vacatures volledigBij het zoeken naar geschikte banen kunnen veelvacatures gevonden worden, vaak meer dan 100.Echter, bij het bladeren door de vacatures kunnenalleen de eerste 100 vacatures worden bekeken.De reden hiervoor is onduidelijk.Voor de gebruiker is het eenvoudig om dit overhet hoofd te zien. Dit kan er toe leiden datwerkzoekenden niet reageren op passendevacatures omdat de resultaten gewoonwegverborgen zijn.‣ Maak alle zoekresultaten toegankelijk voor de gebruiker.Van een groot deel van de vacatures zijn slechtsenkele regels beschikbaar. Om een indruk tekrijgen van de functie moeten gebruikers op eeningewikkelde manier naar een externe websitenavigeren.‣ Maak direct de volledige vacature zichtbaar voor de gebruiker.Na het bekijken van een vacature zou heteenvoudig moeten zijn om terug te keren naar delijst met zoekresultaten. De meest gebruikelijkemanier is de terugknop. De website ondersteuntechter de terugknop niet bij het zoeken naarvacatures. Hierdoor kan het voorkomen dat eengebruiker zijn lijst met vacatures niet meer terugkan vinden en opnieuw een zoekopdracht moetuitvoeren.‣ Zorg ervoor dat de terugknop te allen tijde functioneel is.
 8. 8. Gebruik visuele hiërarchie om logische vervolgstap aan te gevenOp werk.nl vragen knoppen met verschillendefuncties evenveel aandacht. De knop ‘verwijderen’heeft dezelfde vormgeving als de knop voor devolgende stap.Om gebruikers te helpen bij het navigeren is hetvan belang dat zij worden geleid naar de meestlogische vervolgstap. In formulieren is dit meestalde knop om naar de volgende stap te gaan. Dezefunctie is veel belangrijker dan navigeren naar devorige stap. Door hiërarchie aan te brengen in devormgeving van de knoppen hoeven gebruikersminder na te denken over hun volgende actie en isde kans op fouten kleiner. Dit kan door de meestlogische vervolgstap opvallender weer te gevendan secundaire functies.‣ Maak primaire acties visueel aantrekkelijk en secundaire acties of verwijdermogelijkheden minder opvallend. Bepaal een duidelijke visuele hiërarchie van knoppen.
 9. 9. Plaats gerelateerde objecten bij elkaarMensen nemen de wereld waar in gehelen ensamenhangende groepen. Een van de wetten uitde gestalttheorie zegt dat elementen die dichtbijelkaar liggen als eenheid worden beschouwd.Omdat in de website iconen van vraagtekens voorextra hulp geheel rechts zijn geplaatst hebbendeze vaak een grote afstand van de vraag waar zehulp bij bieden. De kans is hierdoor groot datmensen de samenhang tussen de vraag en hetvraagteken niet ontdekken en de hulpinformatieniet raadplegen wanneer ze deze nodig hebben.Bij de vraag over het aantal gewerkte uren in delaatste week moeten gebruikers per dag aangevenhoeveel uur ze hebben gewerkt. Er is hierwederom een probleem met de afstand tussen dedatum en het invoerveld waardoor de kans opfoutieve invoer en verwarring groot is.‣ Positioneer elementen die aan elkaar gerelateerd zijn bij of tegen elkaar.
 10. 10. Plaats tekstuele labels bij iconenIn de website moeten gebruikers voor diversefuncties iconen gebruiken. Een functie van eenicoon is vrijwel altijd op meerdere manieren teinterpreteren en nooit eenduidig. Daarnaastverschilt de betekenis van een icoon afhankelijkvan de context. In de voorbeelden staat het icoonmet een potloodje bijvoorbeeld zowel voor hetwijzigen als voor het bekijken van details. Op eeniPhone betekent een dergelijk icoon een nieuwitem maken (bijv. een nieuwe e-mail).‣ Om de kans op verwarring te verminderen adviseren wij altijd tekstuele beschrijving van de functie bij het icoon te plaatsen. Tekstuele beschrijvingen zijn veel eenduidiger dan iconen.
 11. 11. Verbeter leesbaarheid van tekstenDe website gebruikt een zeer klein lettertype voornavigatie en lopende teksten. Niet alleen mensenmet een beperkt gezichtsvermogen hebben hiernadelige effecten van, ook mensen met een goedzicht hebben baat bij een groter lettertype omdatzij zich minder hoeven in te spannen om teksten telezen en begrijpen.‣ Een richtlijn voor de lettergrootte is om de standaardgrootte van de browser te hanteren.
 12. 12. Vraag persoonsgegevens één keerWerklozen die gebruik maken van de werk.nlwebsite moeten diverse formulieren invullen:inschrijven bij UWV Werkbedrijf; aanvragen vaneen uitkering; en CV plaatsen in de de Werkm@p.Hierin worden in veel gevallen dezelfde vragengesteld over onder meer opleiding enwerkervaring.Hoewel er mogelijkheden zijn om informatie vanéén inschrijving over te nemen in een andereinschrijving is het logisch, minder tijdrovend enminder foutgevoelig als mensen hun gegevensslechts één keer hoeven in te vullen en op éénplek kunnen beheren.‣ Voorkom dat gebruikers op verschillende plaatsen dezelfde informatie moeten invoeren en beheren.
 13. 13. Gebruik eenvoudige taal en correcte informatie voor helptekstenGebruikers van de website hebben verschillendeachtergronden en scholing. Het is daaromessentieel dat de vragen en uitleg ook begrijpelijkzijn voor mensen die minder vaardig zijn inNederlands. Lange zinnen en moeilijke woordenmoeten zo veel mogelijk worden voorkomen. Dit isnu onvoldoende het geval.‣ Schrijf teksten zo dat mensen die minder vaardig zijn in het Nederlands het goed kunnen begrijpen.Bij bepaalde vragen komt de uitleg van de vraagniet overeen met de mogelijke antwoorden. Dit iszeer verwarrend voor gebruiker.‣ Toon correcte informatie als helptekst.
 14. 14. Belangrijkste aanbevelingen1. Beschrijf duidelijk het doel in navigatiemiddelen2. Voorkom mode-errors en onzichtbaarheid van functionaliteit3. Help gebruikers problemen op te lossen4. Maak zoeken van vacatures efficiënter5. Toon alle gevonden vacatures volledig6. Gebruik visuele hiërarchie om logische vervolgstap aan te geven7. Plaats gerelateerde objecten bij elkaar8. Plaats tekstuele labels bij iconen9. Verbeter leesbaarheid van teksten10. Vraag persoonsgegevens één keer11. Gebruik eenvoudige taal en correcte informatie voor helpteksten
 15. 15. www.aanzee.nl

×