Deite Ellinikes kainotomies poy allaxan tin zoi mas!!!

244 views
178 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
244
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Deite Ellinikes kainotomies poy allaxan tin zoi mas!!!

  1. 1. ΔΕΙΤΕ: Ελληνικές καινοτομίες πουάλλαξαν τη ζωή μας !!!Με βηαζηείηε λα πείηε όηη νη ζεκαληηθόηεξεο ειιεληθέο παηέληεο αλήθνπλζηελ αξραία Ηζηνξία καο Μπνξεί νη ράξηεο, ηα ζπζηήκαηα ύδξεπζεο, νηθαηαπέιηεο, νη γεσκεηξηθέο εθαξκνγέο λα έθαλαλ δηάζεκνπο ηνπο αξραίνποεκώλ, αιιά έρνπλ θαη νη ζύγρξνλνη εκώλ ηελ ράξε ηνπο.Γείηε κία ιίζηα κε... ζύγρξνλεο ειιεληθέο θαηλνηνκίεο πνπ άιιαμαλ ηε δσήκαο.Ξεθηλώληαο ηελ «πεξηήγεζε» ησλ ειιεληθώλ θαηλνηνκηώλ, αλαηξνύκε ηαόζα είπακε πξνεγνπκέλσο θαη παξαζέηνπκε επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο πνπόλησο αμίδνπλ βαξύγδνππεο δειώζεηο ζαπκαζκνύ.Ηζηνξηθέο θαηλνηνκίεο:- Τεζη Παπ - Γεώργιος ΠαπανικολάοσΑξρίδνπκε από ηα. SOS, θαζώο δελ ζα κπνξνύζακε λα κελ αλαθέξνπκε ηεληαηξηθή εμέηαζε πνπ εμέιημε ν κεγάινο Έιιελαο επηζηήκνλαο ΓεώργιοςΠαπανικολάοσ ηνλ πεξαζκέλν αηώλα θαη κπήθε ζηελ ηαηξηθή ξνπηίλα θάζεγπλαίθαο. Σν ηεζη Παπ απνηέιεζε ζηαζκό ζηελ δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηεοκήηξαο, θαζώο κέρξη ηόηε ν έιεγρνο κπνξνύζε λα γίλεη κόλν κε επώδπλεοκεζόδνπο πνπ πεξηιάκβαλαλ ηνκή ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ. Ζ πξώηεεθαξκνγή ηνπ ηεζη έγηλε ην 1923, ελώ ν Έιιελαο εξεπλεηήο ηηκήζεθε κε ηνΜεηάιιην ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξίαο Καξθηλνινγίαο ην 1952 γηα ηελπξνζθνξά ηνπ ζηελ Ηαηξηθή.- Κωνζηανηίνος ΚαραθεοδωρήΚνξπθαίνο Έιιελαο καζεκαηηθόο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο, ο Κ.Καραθεοδωρή δηαθξίζεθε παγθνζκίσο θαη ζπλέβαιε κε ηα ζεσξήκαηα θαηηηο απνδείμεηο ηνπ ζηνλ Λνγηζκό ησλ Μεηαβνιώλ, πνπ νπζηαζηηθά έδσζεηηο βάζεηο γηα ηελ Θεσξία ηεο ΢ρεηηθόηεηαο θαηά ην πξώην κηζό ηνπ 20νπαηώλα.Ο ίδηνο ο Άλμπερη Αϊνζηάιν, πνπ όπσο απνθαιύθζεθε ην 2005 είρεαληαιιάμεη ηνπιάρηζηνλ δέθα επηζηνιέο κε ηνλ Έιιελα επηζηήκνλα, ηνπείρε επαλεηιεκκέλσο εθθξάζεη ηνλ ζαπκαζκό ηνπ.«Αλ ζέιεηε λα κπείηε ζηνλ θόπν λα κνπ εμεγήζεηε αθόκα θαη ηνποθαλνληθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο ζα βξείηε έλαλ επγλώκνλα θαη επζπλείδεηναθξναηή. Αλ όκσο ιύζεηε θαη ην πξόβιεκα ησλ θιεηζηώλ γξακκώλ ηνπρξόλνπ, ζα ζηαζώ κπξνζηά ζαο κε ζηαπξσκέλα ρέξηα. Πίζσ από απηό
  2. 2. ππάξρεη θξπκκέλν θάηη πνπ είλαη αληάμην ηνπ ηδξώηα ησλ θαιπηέξσλ», είρεγξάςεη ν Ατλζηάηλ ζηνλ Καξαζενδσξή ην 1916.- Η πιο πρόζθαηη «αναγνώριζη» - Δημήηριος ΧριζηοδούλοσΣν «αζηαηηθό Νόκπει» θαηέθηεζε ν Έιιελαο καζεκαηηθόο ΔημήηριοςΧριζηοδούλοσ ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα. Σν Shaw Award γηα ηηοκαζεκαηηθέο επηζηήκεο κνηξάζηεθε ν Έιιελαο πνπ δηδάζθεη Γεσκεηξίαζηελ Επξίρε ηα ηειεπηαία δέθα ρξόληα, κε ηνλ Ακεξηθαλό θίιν ηνπ,Ρίηζαξλη Χάκηιηνλ. Μαδί άιισζηε ζα κνηξαζηνύλ ην έλα εθαηνκκύξηνδνιάξηα πνπ ζπλνδεύεη ην ηξόπαην.΢ύκθσλα κε ην Ίδξπκα ησλ βξαβείσλ Shaw, ν Γεκήηξηνο Χξηζηνδνύινπβξαβεύεηαη γηα ην εμαηξεηηθά θαηλνηόκν εξεπλεηηθό ηνπ έξγνζηελ εθαξκνζκέλε Γεσκεηξία.Σύγτρονες καινοηομίες:1. Οη θάδνη πνπ θάλνπλ ηελ (νηθνινγηθή) δηαθνξάΈλαο θάδνο πνπ ζηέθεηαη ζαλ δέληξν, ζαο κηιά, αλνίγεη απηόκαηα ηελεηδηθή ππνδνρή θαη δέρεηαη ηα απνξξίκκαηά ζαο ζρεδίαζε ε ειιεληθήεηαηξία Soukos Robots πνπ εδξεύεη ζηελ Λάξηζα. Ήδε ε ζεζζαιηθή πόιε,ην Κηιθίο, ε Καβάια, ην Χαιάλδξη, ε Ζιηνύπνιε θαη πνιινί αθόκα δήκνηηεο Αηηηθήο θαη όιεο ηεο Διιάδαο έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλθάδσλ απηνκαηνπνηεκέλεο ζπγθνκηδήο απνξξηκκάησλ ηεο εηαηξίαο.Ζ πξσηνπνξηαθή ζηήιε αληρλεύεη απηόκαηα ηελ θίλεζε, θαη έηζη, όηαλπιεζηάζεηε κε ηα απνξξίκκαηά ζαο, αλνίγεη εηδηθή ππνδνρή θαη κεαπηνκαηνπνηεκέλεο θσλεηηθέο νδεγίεο ηνπνζεηείηε ηα ζθνππίδηα. Δηδηθόοκεραληζκόο σζεί πξνο ηα κέζα ηνλ αέξα ώζηε λα κελ βγαίλνπλ πξνο ηα έμσκπξσδηέο, ελώ ζηελ ζπλέρεηα, κέζα ζηελ ζηήιε, ηα απνξξίκκαηαζπκπηέδνληαη ώζηε λα κεησζεί κέρξη θαη 80% ν όγθνο ηνπο. Σαπηόρξνλα,όιε ε εγθαηάζηαζε κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη σο ζηήιε κε θσο γηα ην βξάδπ ήλα κεηακνξθσζεί ζε δέληξν, ράξε ζηελ εηδηθή ππνδνρή γηα. θνίληθα ζηελθνξπθή ηεο.2. Οη Έιιελεο πνπ «μύπλεζαλ» ηελ Fiat θαη ηελ MercedesΚόληξα ζηελ αληίιεςε όηη ε ρώξα καο κέλεη ζηαζεξά πίζσ από ηηοηερλνινγηθέο εμειίμεηο, νη Έιιελεο εξεπλεηέο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Μεηαθνξώλ(Δζληθό Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο) αλέιαβαλ πξηλ απόπεξίπνπ δέθα ρξόληα λα. απμήζνπλ ην IQ ησλ απηνθηλήησλ. ΢ε ζπλεξγαζίακε άιινπο επξσπατθνύο θνξείο αιιά θαη κεγάιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο,
  3. 3. «έρηηζαλ» ζηα εξγαζηήξηα ηεο ρώξαο καο ην ζύζηεκαAWAKE, πνπ εθηηκάηελ ελάξγεηα ηνπ νδεγνύ. Με άιια ιόγηα, δεκηνύξγεζαλ κηα εθαξκνγή πνπαληρλεύεη ην πόηε ν νδεγόο λπζηάδεη ή νδεγείηαη ζηνλ ύπλν ιόγσ θνύξαζεοθαη ηνλ πξνεηδνπνηεί ώζηε λα απνθεπρζεί ην ζρεδόλ βέβαην αηύρεκα.Ζ ππλειία θαηά ηελ νδήγεζε είλαη ππεύζπλε πεξίπνπ γηα ην 10-20% ησλνδηθώλ αηπρεκάησλ θαη γη απηό, αξθεηέο εηαηξίεο παξαγσγήο απηνθηλήησλ,όπσο ε Fiat θαη ε Mercedes έζπεπζαλ λα εθνδηάζνπλ ηα κνληέια ηνπο κεηελ πξσηνπνξηαθή εθαξκνγή.3. MegaPlastΖ εηαηξία πνπ απνδεηθλύεη όηη νη ειιεληθέο παηέληεο πνπιάλε (θπξίσο) ζηνεμσηεξηθό έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη αζρνιείηαη κεηελ έξεπλα θαη ηελ παξαγσγή ζπζθεπαζίαο γηα εππαζή πξντόληα.΢πγθεθξηκέλα, ε MegaPlast έρεη ιαλζάξεη ην εηδηθό πιηθό AirOPlastFlex, ην νπνίν είλαη ηδαληθό γηα ηελ κεηαθνξά θνξηίσλ όπσο ηξόθηκα, πνηάθαη θαηεςπγέλα πξντόληα πνπ ρξεηάδνληαη επαξθή αεξηζκό θαηά ηελκεηαθνξά ηεο.Ζ MegaPlast εμάγεη ζε όιε ηελ Δπξώπε, ζηηο ΖΠΑ, ζηελ ΛαηηληθήΑκεξηθή, ζηελ Νόηηα Αθξηθή, ζηελ Ηαπσλία θαη ζπλερώο δηεπξύλεη ηνποεπηρεηξεκαηηθνύο ηεο νξίδνληεο, επελδύνληαο πάληα ζηελ θαηλνηνκία.Μήπσο ζα έπξεπε λα βξεη κηκεηέο;4. Πξντόληα ΚνξξέοΑπό ην παιηόηεξν Οκνηνπαζεηηθό Φαξκαθείν ηεο Αζήλαο θαη ηελ ίδξπζεηεο Korres ην 2005 κέρξη ζήκεξα, ε εηαηξία θπζηθώλ πξντόλησλ θαηάθεξελα γίλεη έλα από ηα πην αμηόινγα θαη αμηόπηζηα νλόκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο,απιώλνληαο ηελ θήκε ηεο ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν.Απηό πνπ θάλεη ηελ Korres λα μερσξίδεη είλαη ε επέλδπζή ηεο ζηελεθαξκνζκέλε εξγαζηεξηαθή έξεπλα νπζηώλ, ώζηε λα επηηπγράλνληαη λέεοθόξκνπιεο επεμίαο θαη αληηγήξαλζεο, ρσξίο ηελ πξνζζήθε ρεκηθώλ νπζηώλόπσο mineral oil, ζηιηθόλεο θαη parabens. Αλη απηώλ, ε εηαηξία πξνηηκά ηαθπζηθά -θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα ειιεληθά- βόηαλα θαη απ ό,ηη όιαδείρλνπλ, θεξδίδεη ηελ κάρε.5. Ζ «ειιεληθόηεηα» ησλ BlackberryΖ γλσζηή εηαηξία ηειεπηθνηλσληώλ Research In Motion, ζηελ νπνίανθείινληαη νη ζπζθεπέο BlackBerry πνπ έρνπλ θαηαθιύζεη ηνλ θόζκν θαηαπνηεινύλ ην αληίπαιν δένο ησλ iPhones έρεη. ειιεληθέο ξίδεο. Ο ηδξπηήο
  4. 4. ηεο εηαηξίαο, Mike Lazaridis, γελλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε απόΈιιελεο γνλείο θαη κεηαλάζηεπζαλ ζηνλ Καλαδά όηαλ ν Lazaridis ήηαλπέληε εηώλ.Πιένλ, ν Καλαδόο επηρεηξεκαηίαο ζεσξείηαη ν 17νο πινπζηόηεξνο άλδξαοηεο βνξεηνακεξηθαληθήο ρώξαο θαη αλάκεζα ζηνπο 700 πινπζηόηεξνπο ηνππιαλήηε. Ζ RIM ηα ηειεπηαία δεθαπέληε πεξίπνπ ρξόληα έρεη ιαλζάξεηπξνγξάκκαηα όπσο mail server software, spam firewall ππεξεζίεο, αιιά θαηηα γλσζηά smartphones BlackBerry θαη ηα tablet PCs PlayBook.6. Ζ πξάζηλε ελέξγεηα έρεη ρξώκα. γαιαλόιεπθνΑπηνθίλεην πόιεο πνπ ηξνθνδνηείηαη κε πδξνγόλν. Οηθνινγηθέο γελλήηξηεοειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ κεηαηξέπνπλ ηα ζπίηηα ζε. αλαθπθισηέοελέξγεηαο. Δθαξκνγέο ηεο λαλνηερλνινγίαο πνπ κνηάδεη κε άγλσζηεγιώζζα γηα εκάο θαη ζα πεξηκέλακε λα αλαπηύζζνληαη ζηελ Διβεηία ή ηελΓεξξκαλία. Κη όκσο, όια ηα παξαπάλσ projects αλήθνπλ ζηελεηαηξίαTropical Green Technologies, πνπ κειεηά αξγά αιιά ζηαζεξά ηαπξντόληα θαη ηηο ηερλνινγίεο ηνπ κέιινληνο.Σν 2008 βξαβεύζεθε από ηνλ Bill Gates θαη ην εξεπλεηηθό θέληξν ηεοMicrosoft γηα ηα πξντόληα ηεο, ελώ θάζε ρξόλν ζπκκεηέρεη ζε δηεζλείοεθζέζεηο, όπνπ πξνβάιιεηαη ε. ειιεληθή πιεπξά ηεο νηθνινγίαο.7. Ο ΢ήθεο ΢εθάθεο θαη ην «Νόκπει» ηεο ΠιεξνθνξηθήοΟ ειιεληζκόο ηεο δηαζπνξάο ζπλερίδεη λα καο ραξίδεη αθνξκέοππεξεθάλεηαο, παξ όηη ζπρλά αληηκεησπίδεηαη κε αδηαθνξία. Μία από απηέοηηο πεξηπηώζεηο είλαη ο Σήθης Σηθάκης, ν νπνίνο ην 2008 θαηέθηεζε ηνΒξαβείν Σνύξηλγθ, δειαδή ην αληίζηνηρν «Νόκπει» ηνπ ηνκέα ηεοΠιεξνθνξηθήο.Ο Έιιελαο επηζηήκνλαο πνπ δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Γαιιία είλαη ππεύζπλνοκαδί κε δύν ζπλαδέιθνπο ηνπ γηα ην «Model Checking», κηα πξσηνπνξηαθήδηαδηθαζία αλίρλεπζεο ζθαικάησλ ζε πνιύπινθα ζπζηήκαηα hardware θαηsoftware. Ο ΢ήθεο ΢εθάθεο κεηαμύ άιισλ ίδξπζε ην εξεπλεηηθόεξγαζηήξην Verimag ζηελ Γθξελόκπι ηεο Γαιιίαο θαη έρεη δηαηειέζεηδηεπζπληήο εξεπλώλ ζην Δζληθό Κέληξν Δπηζηεκνληθώλ Δξεπλώλ ηεοΓαιιίαο.8. Ο Μηραήι Γεξηνύδνο θαη ηα ηξία "w"Μεγαισκέλνο ζηελ Αζήλα, ο Μιταήλ Δερηούζος άθεζε ηελ Διιάδα γηα λαγίλεη βαζηθό ζηέιερνο ηνπ ΜΗΣ θαη δηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ ησλ
  5. 5. επηζηεκώλ ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηηο ΖΠΑ ζηα κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα.Ο Έιιελαο θαζεγεηήο έγηλε γλσζηόο γηα ηελ επηκνλή ηνπ λα ζπλδπάδεη ηεληερλνινγία κε ηνλ αλζξσπηζκό.Απηό πνπ ιίγνη γλσξίδνπκε είλαη πσο ν Γεξηνύδνο, πνπ απεβίσζε ην 2001είλαη ν βαζηθόο ππεύζπλνο γηα ηα ηξία γξάκκαηα πνπ πιεθηξνινγνύκε θαηάθόξνλ θαζεκεξηλά ζηνπο ππνινγηζηέο καο. Απηόο ήηαλ πνπ «έθεξε»ην "www" ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ ζην Δξγαζηήξηό ηνπ θαη, όπσο έρεηαλαθέξεη θαη ν εθεπξέηεο ηνπ World Wide Web Consortium, Tim Berners-Lee «Αλ δελ ήηαλ ν Μηράιεο, όιν απηό δελ ζα ππήξρε θαλ. Ήηαλ κηα πεγήελζνπζηαζκνύ, ηθαλνηήησλ, δηνξαηηθόηεηαο θαη εκπεηξίαο.».

×