καθολικοι χριστιανοι

557 views
430 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

καθολικοι χριστιανοι

  1. 1. ΓΕΝΙΚΕ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ΢Η ιςτορία τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ είναιμακρόχρονθ και πολφπλοκθ και εκτείνεται ςεδιάφορεσ χρονικζσ περιόδουσ ςτισ οποίεσ ορόλοσ τθσ Εκκλθςίασ ιταν πρωταγωνιςτικόσςτθν διαμόρφωςθ του πολιτιςμοφ όπωσ τονξζρουμε ςιμερα. Παρ όλα αυτά, θ ΚακολικιΕκκλθςία κεωρεί ότι διατιρθςε αναλλοίωτατα ουςιαςτικά τθσ δόγματα και τθνοργάνωςι τθσ από τον 1ο μ.Χ αιϊνα.Με το πζραςμα του χρόνου, θ ΚακολικιΕκκλθςία ιρκε αντιμζτωπθ με προβλιματακαι διαιρζςεισ, όπωσ το ςχίςμα του 1054 μ. Χ.που χϊριςε τθν Χριςτιανικι Εκκλθςία ςεΑνατολικι και Δυτικι, το λεγόμενο "Σχίσματης Δύσης" όπου από το 1378 και επί 40χρόνια υπιρξαν μζχρι και τρεισ πάπεσ ςτθδιοίκθςθ τθσ Δυτικισ Εκκλθςίασ και βζβαιαθ Μεταρρύθμιση του Λοφκθρου πουοδιγθςε ςτθ δθμιουργίατου Προτεσταντισμού.
  2. 2. Η ΛΙ΢ΣΑ ΣΩΝ ΠΑΠΩΝΗ λίςτα των Παπών χρονολογικά καταγράφει τουσ άνδρεσ πουτουσ δόθηκε ο τίτλοσ Πάπασ (ή Επίςκοποσ Ρώμησ) απότην Καθολική Εκκληςία. Ενώ δεν υπάρχει ουςιαςτικά επίςημηλίςτα των παπών, το Annuario Pontificio, που εκδίδεται κάθεχρόνο από το Βατικανό, περιζχει μια λίςτα που γενικά θεωρείταιη πιο ζγκυρη.
  3. 3. ΠΑΠΑ΢ ΠΓΣΡΟ΢ ΠΑΠΑ΢ ΔΙΟΝΤ΢ΙΟ΢ ΠΑΠΑ΢ ΒΟΝΙΦΑΣΙΟ΢
  4. 4. ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕ΢ ΣΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΧΡΙ΢ΣΙΑΝΩΝ1) ΢το ΢φμβολο τθσ Πίςτεωσ πρόςκεςαν αυκαίρετα τθν φράςθ «και εκ του Τιοφεκπορευόμενο» διδαςκαλία ξζνθ που δεν υπάρχει ςτο Ευαγγζλιο.2) Οι Κακολικοί υποςτθρίηουν πωσ ο Πάπασ ζχει το αλάκθτο! Δθλαδι, πωσ ότανμιλάει ο εκάςτοτε Πάπασ περί πίςτεωσ από κακζδρασ, είναι αλάνκαςτοσ!3) Οι Κακολικοί επζβαλαν ςτουσ κλθρικοφσ τουσ τθν υποχρεωτικιαγαμία! Ενϊ, ςφμφωνα με τθν Καινι Διακικθ και ολόκλθρθ τθν ΙεράΕκκλθςιαςτικι Παράδοςθ, ο Κλθρικόσ είναι ελεφκεροσ να διαλζξει μεταξφ Γάμουκαι αγαμίασ.
  5. 5. 4) Διδάςκουν ότι υπάρχει τοκακαρτιριο πυρ, γεγονόσ που δεναναφζρεται πουκενά, οφτε ςτθνΑγία Γραφι, οφτε και ςτθν ΙεράΕκκλθςιαςτικιΠαράδοςθ! Δθλαδι, ότι οι ψυχζσμετά τον κάνατο, κακαρίηονται απόκθλίδεσ αμαρτιϊν, που δεν είχανκακαριςτεί όταν ηοφςαν με το ςϊμαςτθ Γθ!5) Διδάςκουν τα περί αξιομιςκίαστων Αγίων, μία ακόμα αυκαίρετθδιδαςκαλία, θ οποία και αυτι δεναναφζρεται πουκενά, οφτε ςτθνΑγία Γραφι, οφτε και ςτθν ΙεράΕκκλθςιαςτικι Παράδοςθ!
  6. 6. ΣΕΛΟ΢

×