Your SlideShare is downloading. ×
Chuyen hoa binh phuoc 06 07
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Chuyen hoa binh phuoc 06 07

67

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
67
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. SÔÛ GIAÙO DUÏC − ÑAØO TAÏO BÌNH PHÖÔÙC ÑEÀ THI TUYEÅN SINH LÔÙP 10 CHUYEÂN Năm học: 2006 -2007 Moân: HOÙA HOÏCÑeà chính thöùc Thôøi gian laøm baøi: 150 phuùtCaâu 1: (0,5 ñieåm)Vì sao söï chaùy cuûa moät vaät trong khoâng khí laïi xaûy ra chaäm hôn vaø taïo ra nhieätñoä thaáp hôn so vôùi söï chaùy cuûa vaät ñoù trong oxi.Caâu2: (0,75 ñieåm) - Phaûn öùng quang hôïp laø gì? Phaûn öùng ñoù xaûy ra ôû ñaâu? - Vieát phöông trình phaûn öùng quang hôïp vaø ghi roõ ñieàu kieän. - Neâu caùc yù nghóa quan troïng cuûa phaûn öùng quang hôïp.Caâu 3:(1,5 ñieåm) Choïn caùc chaát A,B,C,D thích hôïp vaø hoaøn thaønh caùc phöông trình phaûn öùngcuûa sô ñoà bieán hoaù sau. A +B C +B CuSO4 CuCl2 Cu(NO3)2 A C D D +BCaâu 4:(0,5 ñieåm) Coù hai dung dòch Mg(HCO3)2 vaø Ba(HCO3)2 trình baøy caùch nhaän bieát töøng dungdòch chæ ñöôïc duøng theâm caùch ñun noùng.Caâu 5:(1,0 ñieåm) Chæ ñöôïc duøng theâm hai dung dòch Na2CO3 vaø NaOH laøm theá naøo ñeå nhaän bieátñöôïc 4 chaát loûng ñöïng trong caùc loï maát nhaõn sau: Benzen, axit axetic, röôïu etylic vaø(C17H35COO)3C3H5.Caâu 6:(0,75 ñieåm) Chæ coù bôm ñöïng khí CO2, dung dòch NaOH khoâng roõ noàng ñoä vaø hai coác thuyûtinh coù chia ñoä. Haõy ñieàu cheá dung dòch Na2CO3 khoâng coù laãn NaOH hoaëc muoái axit maø khoângduøng theâm moät phöông phaùp hoaëc nguyeân lieäu naøo khaùc.Caâu 7:( 1,0 ñieåm) Coù V lít hoãn hôïp khí A goàm CO vaø CO2 coù tyû leä theå tích 1:2, cho A ñi qua 200ml dung dòch Ca(OH)2 0,1M, sau phaûn öùng thu ñöôïc 1 gam keát tuûa. Tính khoái löôïng caùc chaáttrong hoãn hôïp A.Caâu 8:( 2,0 ñeåm) a/ Cho 0,2 mol axit axetic taùc duïng vôùi 0,3 mol röôïu etylic coù xuùc taùc laø dung dòch axit.Tính löôïng este taïo thaønh giaû söû hieäu suaát phaûn öùng ñaït 70%. b/ Cho Na dö vaøo hoãn hôïp caùc chaát sau phaûn öùng ôû treân vaø ñun noùng. Tính khoái löôïngCH3COONa vaø C2H5ONa taïo thaønh. Bieát caùc phaûn öùng xaûy ra hoøan toøan .Caâu 9:(2,0 ñieåm) Moät hoãn hôïp A goàm caùc maûnh vuïn Al, Fe vaø moät kimloaïi hoaït ñoäng M (coù hoaùtrò n). Ñem hoãn hôïp A cho taùc duïng vôùi dung dòch chöùa a gam NaOH, thu ñöôïc 1,68 lít khí H2 ,chaát raén B vaø dung dòch C. Loïc taùch chaát raén B sau ñoù cho moät löôïng HCl dö vaøo B thu ñöôïc 8,4lít H2 , theâm tieáp NaOH ñeán dö, loïc keát tuûa, röûa saïch ñem nung ngoaøi khoâng khí ñeán khoái löôïngkhoâng ñoåi thu ñöôïc chaát raén D. Ñeå hoaø tan heát löôïng chaát raén D caàn 750 ml dung dòch HCl 1M.Bieát M vaø hiñroxit cuûa noù khoâng tan trong nöôùc vaø dung dòch kieàm. a/ Vieát phöông trình phaûn öùng. b/ Haõy cho bieát löôïng Al trong hoãn hôïp A ñaõ phaûn öùng heát chöa? Tính a. Giaû thieát caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn vaø theå tích khí ño ôû ñieàu kieän tieâu chuaån. Heát Hoï vaø teân thí sinh:……………………………………………….SBD:…………………………………………….

×