34  Najskuteczniejsze firmy doradcze
                   ranking


          Jak firmy
   zd...
Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 35
D
      ³ugo zastanawialiœmy    œciwie dopiero w drugim pó³roczu ...
36  Najskuteczniejsze firmy doradcze                ranking              Najskuteczniej...
Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 37          Przedsiêbiorstwa                    ...
38  Najskuteczniejsze firmy doradcze                ranking                      ...
Najskuteczniejsze firmy doradcze                      ranking  39
               ...
40  Najskuteczniejsze firmy doradcze          ranking        17 Sekwencja Consulting     7  PO ...
42  Najskuteczniejsze firmy doradcze                 ranking                     ...
44  Najskuteczniejsze firmy doradcze                   ranking                  ...
Najskuteczniejsze firmy doradcze                       ranking  45
              ...
46  Najskuteczniejsze firmy doradcze                    ranking                  ...
Regionalne Programy Operacyjne
                      Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansow...
Najskuteczniejsze firmy doradcze                         ranking  49
            ...
50  Najskuteczniejsze firmy doradcze               rankinG                       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ranking

1,112 views
1,027 views

Published on

ranking firma doradztwa unijnego, skuteczne firmy doradcze fundusze europejskie, fundusze europejskie ranking firm doradczych,

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,112
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ranking

 1. 1. 34 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Jak firmy zdobywa³y dotacje dla klientów www.fundusze-europejskie.pl
 2. 2. Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 35 D ³ugo zastanawialiœmy œciwie dopiero w drugim pó³roczu – co nas bardzo cieszy i jeszcze bar- siê, kiedy ostatecznie 2008 r. dosz³o do pewnego o¿ywie- dziej uwiarygodnia ranking – jest rozpisaæ kolejny ran- nia w wydatkowaniu unijnych pie- ¿ywo zainteresowanych udzia³em king dla najskuteczniej- niêdzy na poziomie krajowym w naszej klasyfikacji. Kolejne ran- szych firm doradczych i w województwach. Mamy nadzie- kingi firm pozyskuj¹cych dotacje pozyskuj¹cych unijne dotacje. jê, ¿e wyniki, które przytaczamy z Unii Europejskiej bêdziemy teraz Ostatni podsumowywa³ per- w naszej klasyfikacji, w jak naj- przygotowywaæ systematycznie, co spektywê finansow¹ 2004-2006, wiêkszym stopniu odzwierciedlaj¹ rok: po prostu pojawi³a siê materia a nowa perspektywa wchodzi³a dynamikê wydawania eurodotacji badawcza. w ¿ycie – jak wiadomo – wyj¹tko- i przedstawiaj¹ realny obraz rynku Marek Szymañski wo ¿mudnie (¿eby nie powiedzieæ, zwi¹zanego z pozyskiwaniem dota- Redaktor naczelny ¿e siê po prostu œlimaczy³a). W³a- cji. Coraz wiêcej firm doradczych „Funduszy Europejskich” Najskuteczniejsze firmy doradcze 2007-2009 Klasyfikacja ogólna – I miejsce: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – I miejsce: Faber Consulting (wysokoœæ Accreo Taxand (wysokoœæ dotacji), dotacji, iloœæ projektów) EGC Consulting Group (iloœæ projektów) Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko – I miejsce: – I miejsce: EGC Consulting Group (wysokoœæ dotacji), KPPM (wysokoœæ dotacji), Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Proksen (iloœæ projektów) (iloœæ projektów) Regionalne Programy Operacyjne Du¿e przedsiêbiorstwa – I miejsce: – I miejsce: Faber Consulting (wysokoœæ dotacji), KPMG (wysokoœæ dotacji), Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego ABBEYS Europejskie Doradztwo (iloœæ wniosków) Finansowe sp. z o.o. (iloœæ projektów) Program Operacyjny Kapita³ Ludzki Przedsiêbiorstwa – I miejsce: – I miejsce: Accreo Taxand (wysokoœæ dotacji), Faber Consulting Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego (wysokoœæ dotacji, iloœæ projektów) (iloœæ projektów) Fundusze Norweskie Administracja publiczna – I miejsce: – I miejsce: A1 Europe (wysokoœæ dotacji), KPPM (wysokoœæ dotacji), Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Altima (iloœæ projektów) (iloœæ projektów) www.fundusze-europejskie.pl
 3. 3. 36 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Najskuteczniejsze firmy doradcze Najskuteczniejsze firmy doradcze 2007-2009 – Klasyfikacja ogólna 2007-2009 – Klasyfikacja ogólna Wysokoœæ pozyskanej dotacji Iloœæ projektów zakwalifikowanych Firma Wysokoœæ do dofinansowania pozyskanej Firma Iloœæ projektów dotacji (w mln z³) zakwalifikowanych dofinansowania 1 Faber Consulting sp. z o.o. 857,500 1 Faber Consulting sp. z o.o. 101 2 KPPM Doradztwo sp. z o.o. 404,621 2 Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego 83 3 Strategor Wielkopolskie Centrum 378,613 3 Strategor Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych Ekspertyz Finansowych 72 4 Accreo Taxand sp. z o. o. 301,206 4 EGC Consulting Group 44 5 EGC Consulting Group 285,267 5 A1 Europe sp. z o.o. 42 6 Biuro Doradcze „Altima” s.c. M. Grabowska 6 PNO Consultants sp. z o.o. 198,164 i P. Syrek 39 7 Ernst & Young sp. z o.o. 198,040 7 Vento Consulting sp. z o.o. 38 8 Biuro Doradcze „Altima” s.c. 193,610 8 Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego M. Grabowska i P. Syrek w Olsztynie 37 9 ABBEYS Europejskie Doradztwo 183,972 9 EDORADCA sp. z o.o. 33 Finansowe sp. z o.o. 10 METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. 29 10 A1 Europe sp. z o.o. 151,991 11 Proksen sp. z o.o. 28 12 HRP Ma³gorzata Czernecka, Konrad Jaszczyñski 27 11 Proksen sp. z o.o. 144,500 13 Euro Invest Doradztwo Gospodarcze 26 12 EDORADCA sp. z o.o. 127,280 14 Mazowieckie Centrum Szkoleñ sp. z o.o 21 13 Majchrzak Brandt Kobeszko 117,000 15 F5 Konsulting 18 – Fundusze Strukturalne sp.j. PWB sp. z o.o. 18 14 Bajor Consulting 115,000 16 MEDIATOR Oœrodek Szkoleñ i Doradztwa 15 Contract Consulting sp. z o.o. 87,540 Gospodarczego Krzysztof Wierzêæ 17 ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe 16 Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego 86,358 sp. z o.o. 17 17 Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 81,070 Accreo Taxand sp. z o. o. 17 18 Collect Consulting sp. z o.o. 61,436 17 PNO Consultants sp. z o.o. 16 19 PWB sp. z o.o. 59,985 ADM Consulting Group 16 18 Bajor Consulting 14 20 RES-PROJEKT sp. z o.o. 59,329 Europrojekty Ltd. 14 21 Kancelaria Doradztwa Gospodarczego 59,200 19 INFOR Training sp. z o.o. oddzia³ w Krakowie 12 Cieœlak & Kordasiewicz sp.j. Centrum Edukacji EURODIRECT 22 Centrum Doradztwa Europejskiego 58,504 Kancelaria Doradztwa Gospodarczego 12 i Finansowego w Olsztynie Cieœlak & Kordasiewicz sp.j. 23 INFOR Training sp. z o.o. oddzia³ w Krakowie 49,649 IR Consulting s.c. Izabela ¯elichowska, Centrum Edukacji EURODIRECT Renata ¯mija 12 24 Business Mobility International sp. z o.o. 40,051 Majchrzak Brandt Kobeszko - Fundusze Strukturalne sp.j. 12 25 Euro Invest Doradztwo Gospodarcze 38,200 20 European Projects Group s.c. 11 26 PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. 35,920 21 KPPM Doradztwo sp. z o.o. 10 27 Vento Consulting sp. z o.o. 35,479 Door Poland S.A. 10 28 ADM Consulting Group 32,610 22 Business Mobility International sp. z o.o. 9 29 Core sp. z o.o. 29,546 Centrum Doradztwa Europejskiego 30 METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. 29,091 Euro-Fundusz s.c. 9 31 Sekwencja Consulting 27,526 Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 9 32 F5 Konsulting 21,918 23 PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. 8 Collect Consulting sp. z o.o. 7 33 Profil Witold Bochyñski 21,800 Profil Witold Bochyñski 7 34 Door Poland S.A. 20,620 K&K Consulting 7 35 MEDIATOR Oœrodek Szkoleñ i Doradztwa 17,400 Sekwencja Consulting 7 Gospodarczego Krzysztof Wierzêæ 24 RES-PROJEKT sp. z o.o. 6 36 Mazowieckie Centrum Szkoleñ Sp. z o.o 14,764 House of Skills S.A. 6 37 HRP Ma³gorzata Czernecka, Konrad Jaszczyñski 14,000 Contract Consulting sp. z o.o. 6 38 House of Skills S.A. 12,196 25 ADDICO J.Górska i E.Szumlak sp.j. 4 39 ADDICO J. Górska i E. Szumlak sp.j. 12,100 Ernst & Young sp. z o.o. 4 40 Europrojekty Ltd. 12,000 FPL sp. z o.o. 4 www.fundusze-europejskie.pl
 4. 4. Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 37 Przedsiêbiorstwa Przedsiêbiorstwa Wysokoœæ pozyskanej dotacji* Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania* Firma Wysokoœæ Firma Iloœæ projektów pozyskanej dotacji zakwalifikowanych (w mln z³) do dofinansowania 1 Accreo Taxand sp. z o. o. 300,917 1 Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego 79 2 EGC Consulting Group 285,267 2 Strategor Wielkopolskie Centrum Ekspertyz 52 3 KPMG Tax Michna Sp.k., Zespó³ Grants&Incentives 238,591 Finansowych 4 Strategor Wielkopolskie Centrum 198,921 3 EGC Consulting Group 44 Ekspertyz Finansowych 4 A1 Europe sp. z o.o. 39 5 PNO Consultants sp. z o.o. 198,164 5 Vento Consulting sp. z o.o. 38 6 Faber Consulting sp. z o.o. 185,400 6 EDORADCA sp. z o.o. 33 7 ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe 183,972 Sp. z o.o. 7 Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego 32 w Olsztynie 8 Ernst & Young sp. z o.o. 129,400 9 EDORADCA sp. z o.o. 127,280 8 METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. 29 10 A1 Europe sp. z o.o. 126,490 9 HRP Ma³gorzata Czernecka, Konrad Jaszczyñski 26 11 Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego 79,420 Euro Invest Doradztwo Gospodarcze 26 12 PWB sp. z o.o. 59,985 10 Faber Consulting sp. z o.o. 22 13 Kancelaria Doradztwa Gospodarczego 41,100 11 ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. 19 Sp.j. Cieœlak & Kordasiewicz 12 PWB sp. z o.o. 18 14 Proksen sp. z o.o. 38,500 13 PNO Consultants sp. z o.o. 16 15 Euro Invest Doradztwo Gospodarcze 38,200 Accreo Taxand sp. z o. o. 16 16 Vento Consulting sp. zo.o. 35,479 14 ADM Consulting Group 14 17 Core sp. z o.o. 29,546 18 METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. 29,091 15 F5 Konsulting 11 19 Sekwencja Consulting 27,526 Europrojekty Ltd. 11 20 ADM Consulting Group 19,910 16 Proksen sp. z o.o. 10 17 European Projects Group s.c. 9 18 Centrum Doradztwa Europejskiego Euro-Fundusz s.c. 8 IR Consulting s.c. Izabela ¯elichowska, Renata ¯mija 8 19 KPMG Tax Michna Sp.k., Zespó³ Grants&Incentives 7 K&K Consulting 7 Sekwencja Consulting 7 20 House of Skills S.A 6 PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. 6 * uwzglêdniono tak¿e PROW, Szwajcarsko-Polski Program Pomocy i Fundusze Norweskie www.fundusze-europejskie.pl
 5. 5. 38 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa Wysokoœæ pozyskanej dotacji* Firma Wysokoœæ Program i dzia³anie Przyk³adowy projekt przyznanej dotacji (w mln z³) 1 EGC Consulting Group 270,932 PO IG 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 8.1, 8.2; RPO Pierwsza na œwiecie proekologiczna produkcja p³yt opolskiego 1.4.1; RPO podlaskiego 3.2; uszczelniaj¹cych z zastosowaniem nanomateria³ów. RPO ³ódzkiego 4.3 2 Faber Consulting 167,700 PO IG 1.4-4.1, 4.4, 8.1; RPO kujawsko-pomor- Budowa fabryki p³ytek ceramicznych opartej o innowacyjn¹ sp. z o.o. skiego 5.2; RPO lubelskiego 1.1; RPO technologiê produkcji „CONTINUA”. pomorskiego 1.1; RPO wielkopolskiego 1.2; RPO zachodniopomorskiego 1.1 3 Strategor Wielkopolskie 158,921 PO IG 4.4; PROW 1.2.1, 1.2.3; RPO wielkopol- Dywersyfikacja produkcji materia³ów sklejanych Centrum Ekspertyz skiego 1.1, 1.2; RPO dolnoœl¹skiego 1.1 i samoprzylepnych - Papiery Powlekane „PASACO” Finansowych spó³ka z o.o. 4 EDORADCA sp. z o.o. 127,280 PO IG 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 8.1, 8.2; RPO Dywersyfikacja produkcji okien krokiem do zwiêkszenia pomorskiego 1.1.1, 1.1.2; RPO kujawsko-po- potencja³u firmy FASADA w walce morskiego 5.2.1; PO KL 8.1.1, 6.3 o pozycje_x000D_LIDERA. 5 A1 Europe sp. z o.o. 126,490 PO IG 1.4-4.1, 4.4, 8.1; RPO opolskiego Uruchomienie innowacyjnego systemu produkcji i dystrybucji 1.3.2; RPO ma³opolskiego 3.1, 2.1; RPO produktów. zachodniopomorskiego 1.1.2; RPO ³ódzkiego 3.2 6 ABBEYS Europejskie 106,844 PO IG 4.4; PO KL 2.1.1 Wdro¿enie innowacyjnej technologii produkcji wk³adów Doradztwo Finansowe kominowych. sp. z o.o. 7 PNO Consultants 101,825 PO IG 1.4-4.1, 4.4, 4.5.2 Wdro¿enie innowacyjnej technologii produkcji sprê¿yn sp. z o.o. gazowych w X. 8 Accreo Taxand 80,345 PO IG 4.4; PO KL 8.1.1 Dywersyfikacja produkcji poprzez wdro¿enie innowacyjnej sp. z o.o. technologii produkcji opakowañ z tworzyw sztucznych. 9 Europejskie Centrum 79,420 PO IG 1.4-4.1, 4.4, 8.1, 8.2; RPO wielkopolskie Zakup nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ szans¹ na wzrost Doradztwa 1.1, 1.2; RPO lubuskie 2.1, 2.2; RPO pomorskie innowacyjnoœci firmy KORNIK. Finansowego 1.1.2; RPO zachodniopomorskie 1.1.1; PO KL 6.1.1, 8.1.2, 8.2.1 10 PWB sp. z o.o. 59,985 PO IG 4.4; RPO wielkopolskiego 1.2; RPO SI Postêp Uruchomienie elastycznej automatyzacji lubuskiego 1.3; PO KL 2.1.1, 8.1.1 w produkcji wyrobów meblowych w technologii wykañczania UV. 11 Kancelaria Doradztwa 41,100 PO IG 4.4; RPO opolskiego 1.3.1; RPO Zintegrowana, ekologiczna technologia energooszczêdnego Gospodarczego Cieœlak pomorskiego 1.1.1 przerobu drewna poprzez stworzenie nowego zak³adu & Kordasiewicz sp.j. produkcyjnego w Bi³goraju. 12 Proksen sp. z o.o. 38,500 PO IG 4.4; PO IŒ 13.1; RPO kujawsko-pomor- Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowych skiego 3.2, 5.2.1 produktów. 13 Euro Invest Doradztwo 38,200 PO IG 4.4; PO KL 8.1.1; PROW 1.1.2, 3.1. Usprawnienie procesu produkcyjnego poprzez zakup Gospodarcze 1.2.1 maszyn i urz¹dzeñ rolniczych. 14 Vento Consulting 35,479 PO IG 4.4, 8.1, 8.2; RPO wielkopolskiego 1.1, Od dziœ mów do mnie szefie!- kampania na rzecz sp. z o.o. 1.2; RPO lubuskiego 2.2.1; PO KL 7.2.1, propagowania przedsiêbiorczoœci akademickiej. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1, 9.3, 9.5 15 Core sp. z o.o. 29,546 PO IG 4.4 Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjn¹ technologiê wyrobu farb proszkowych. 16 METROPOLIS 29,091 PO IG 4.5, 8.1; RPO wielkopolskiego 1.1, 1.2; Wdro¿enie innowacyjnej technologii produkcji p³yt Doradztwo PO KL 5.2.1; PROW 1.2.1 warstwowych z rdzeniem z poliuretanu. Gospodarcze sp. z o.o. 17 Sekwencja Consulting 27,526 PO IG 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 8.1, 8.2 Wdro¿enie opracowanych wzorów przemys³owych i u¿ytkowych przy zastosowaniu nowej technologii. 18 Centrum Doradztwa 16,668 PO IG 8.2; RPO warmiñsko-mazurskiego Wielous³ugowa siec szerokopasmowa wykorzystuj¹ca Europejskiego i Finan- 1.1.7, 1.1.9 innowacyjne technologie VoIP oraz IPTV. sowego w Olsztynie 19 HRP Ma³gorzata 13,000 PO KL 8.1.1, 2.1.1, 6.1.1, 7.2.1, 7.2.2, Akademia 50+ - profesjonalny sprzedawca. Czernecka, Konrad 9.1.2 Jaszczyñski 20 ADDICO J.Górska 12,100 PO IG 1.4-4.1, 5.4, 8.2; RPO Nowoczesne instalacje gazowe spe³niaj¹ce najnowsze i E.Szumlak sp.j. wielkopolskiego 1.2 wymagania krajów UE z uwzglêdnieniem norm emisji spalin minimum EURO 4 oraz regulaminu EKG 115. 21 Europrojekty Ltd. 12,000 RPO zachodniopomorskiego 1.1.1, 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiêbiorstwa. 22 ADM Consulting Group 8,910 RPO wielkopolskiego 4.2; RPO warmiñsko- Wzrost konkurencyjnoœci Studia Graficznego X poprzez -mazurskiego 1.1.7, 1.1.9; RPO kujawsko- wdro¿enie nowoczesnej technologii wytwarzania -pomorskiego 5.2.1 wysokobarierowych laminatów. 23 F5 Konsulting 7,054 RPO wielkopolskiego 1.2; PO KL 8.1.1, 2.1.1 Zaprojektuj sukces - certyfikacja kompetencji projektantów. 24 PM Doradztwo 7,048 PO IG 8.2; RPO œwiêtokrzyskiego 1.1; PO KL Wzmocnienie potencja³u zawodowego ma³opolskich Gospodarcze sp. z o.o. 2.1, 8.1 przewodników i pracowników obs³ugi ruchu turystycznego – szans¹ dla osób 45+ 25 Doradztwo Gospodar- 5,098 PO IG 4.4; RPO wielkopolskiego 1.2 Wzrost innowacyjnoœci Euro Profile sp. z o.o. dziêki cze DGA S.A. wdro¿eniu technologii spawania urz¹dzeniem czterog³owicowym. * uwzglêdniono tak¿e PROW, Szwajcarsko-Polski Program Pomocy i Fundusze Norweskie www.fundusze-europejskie.pl
 6. 6. Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 39 Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania* Firma Iloœæ projektów Program i dzia³anie Przyk³adowy projekt zakwalifikowanych do dofinansowania 1 Europejskie Centrum 79 PO IG 1.4-4.1, 4.4, 8.1, 8.2; RPO wielkopolskie Zakup nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ szans¹ Doradztwa Finansowego 1.1, 1.2; RPO lubuskie 2.1, 2.2; RPO pomorskie na wzrost innowacyjnoœci firmy KORNIK. 1.1.2; RPO zachodniopomorskie 1.1.1; PO KL 6.1.1, 8.1.2, 8.2.1 2 Strategor Wielkopolskie 58 PO IG 4.4; PROW 1.2.1, 1.2.3; RPO Dywersyfikacja produkcji materia³ów sklejanych Centrum Ekspertyz wielkopolskiego 1.1, 1.2; RPO dolnoœl¹skiego 1.1 i samoprzylepnych- Papiery Powlekane „PASACO” Finansowych spó³ka z o.o. 3 EGC Consulting Group 41 PO IG 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 8.1, 8.2; RPO Pierwsza na œwiecie proekologiczna produkcja p³yt opolskiego 1.4.1; RPO podlaskiego 3.2; RPO uszczelniaj¹cych z zastosowaniem ³ódzkiego 4.3 nanomateria³ów. 4 A1 Europe sp. z o.o. 39 PO IG 1.4-4.1, 4.4, 8.1; RPO opolskiego Uruchomienie innowacyjnego systemu produkcji 1.3.2; RPO ma³opolskiego 3.1, 2.1; RPO i dystrybucji produktów. zachodniopomorskiego 1.1.2; RPO ³ódzkiego 3.2 5 Vento Consulting 38 PO IG 4.4, 8.1, 8.2; RPO wielkopolskiego 1.1, Od dziœ mów do mnie szefie!- kampania na rzecz sp. z o.o. 1.2; RPO lubuskiego 2.2.1; PO KL 7.2.1, 8.1.1, propagowania przedsiêbiorczoœci akademickiej. 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1, 9.3, 9.5 6 EDORADCA sp. z o.o. 33 PO IG 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 8.1, 8.2; RPO Dywersyfikacja produkcji okien krokiem pomorskiego 1.1.1, 1.1.2; RPO kujawsko-pomor- do zwiêkszenia potencja³u firmy FASADA w walce skiego 5.2.1; PO KL 8.1.1, 6.3 o pozycje_x000D_LIDERA. 7 Centrum Doradztwa 32 RPO Warmia i Mazury 1.1.7, 1.1.9; PO IG 8.2 Wielous³ugowa siec szerokopasmowa Europejskiego i Finanso- wykorzystuj¹ca innowacyjne technologie VoIP wego w Olsztynie oraz IPTV. 8 METROPOLIS Doradztwo 29 PO IG 4.5, 8.1; RPO wielkopolskiego 1.1, 1.2; Wdro¿enie innowacyjnej technologii produkcji p³yt Gospodarcze sp. z o.o. PO KL 5.2.1; PROW 1.2.1 warstwowych z rdzeniem z poliuretanu. 9 Euro Invest Doradztwo 26 PO IG 4.4; PO KL 8.1.1; PROW 1.1.2, 3.1. 1.2.1 Usprawnienie procesu produkcyjnego poprzez Gospodarcze zakup maszyn i urz¹dzeñ rolniczych. HRP Ma³gorzata 26 PO KL 8.1.1, 2.1.1, 6.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 9.1.2 Akademia 50+ - profesjonalny sprzedawca. Czernecka, Konrad Jaszczyñski 10 Faber Consulting 19 PO IG 1.4-4.1, 4.4, 8.1; RPO kujawsko-pomor- Budowa fabryki p³ytek ceramicznych opartej sp. z o.o. skiego 5.2; RPO lubelskiego 1.1; RPO o innowacyjn¹ technologiê produkcji „CONTINUA”. pomorskiego 1.1; RPO wielkopolskiego 1.2; RPO zachodniopomorskiego 1.1 11 PWB sp. z o.o. 18 PO IG 4.4; RPO wielkopolskiego 1.2; RPO SI Postêp Uruchomienie elastycznej automatyzacji lubuskiego 1.3; PO KL 2.1.1, 8.1.1 w produkcji wyrobów meblowych w technologii wykañczania UV. 12 ADM Consulting Group 13 RPO wielkopolskiego 4.2; RPO warmiñsko Wzrost konkurencyjnoœci Studia Graficznego -mazurskiego 1.1.7, 1.1.9; RPO kujawsko- X poprzez wdro¿enienowoczesnej technologii -pomorskiego 5.2.1 wytwarzania wysokobarierowych laminatów. 13 Europrojekty Ltd. 11 RPO zachodniopomorskiego 1.1.1, 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiêbiorstwa. 14 ABBEYS Europejskie 10 PO IG 4.4; PO KL 2.1.1 Wdro¿enie innowacyjnej technologii produkcji Doradztwo Finansowe wk³adów kominowych. sp. z o.o. Proksen sp. z o.o. 10 PO IG 4.4, PO IŒ 13.1; RPO kujawsko-pomor- Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie skiego 3.2, 5.2.1 nowych produktów. 15 European Projects 9 RPO pomorskiego 1.1.1, 1.1.2 Rozwój firmy SPORTIS S.A. z Bojana poprzez Group s.c. inwestycje. PNO Consultants 9 PO IG 1.4-4.1, 4.4, 4.5.2 Wdro¿enie innowacyjnej technologii produkcji sp. z o.o. sprê¿yn gazowych w X. 16 Accreo Taxand sp. z o.o. 8 PO IG 4.4; PO KL 8.1.1 Dywersyfikacja produkcji poprzez wdro¿enie innowacyjnej technologii produkcji opakowañ z tworzyw sztucznych. IR Consulting s.c. 8 RPO œl¹skiego 1.2.2 Udzia³ firmy HEWALEX w targach odnawialnych Izabela ¯elichowska, Ÿróde³ energii we Frankfurcie nad Menem. Renata ¯mija Centrum Doradztwa 8 RPO podlaskiego 1.1.1, 1.1.2; RPO warmiñsko- Rozwój firmy STALSERWIS-CHOJNICE Spó³ka Europejskiego -mazurskiego 1.1.9 Akcyjna poprzez zakup innowacyjnych urz¹dzeñ Euro-Fundusz s.c. pozwalaj¹cych na zmianê w zakresie sposobu œwiadczenia us³ug. www.fundusze-europejskie.pl
 7. 7. 40 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 17 Sekwencja Consulting 7 PO IG 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 8.1, 8.2 Wdro¿enie opracowanych wzorów przemys³owych i u¿ytkowych przy zastosowaniu nowej technologii. F5 Konsulting 7 RPO wielkopolskiego 1.2; PO KL 8.1.1, 2.1.1 Zaprojektuj sukces – certyfikacja kompetencji projektantów. 18 K&K Consulting 6 RPO ma³opolskiego 2.1; PO KL 8.1 Zwiêkszenie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez zakup kompleksu maszynowego. 19 PM Doradztwo Gospo- 4 PO IG 8.2, RPO œwiêtokrzyskiego 1.1; Wzmocnienie potencja³u zawodowego darcze sp. z o.o. PO KL 2.1, 8.1 ma³opolskich przewodników i pracowników obs³ugi ruchu turystycznego – szans¹ dla osób 45+. ADDICO J.Górska 4 PO IG 1.4-4.1, 5.4, 8.2; Nowoczesne instalacje gazowe spe³niaj¹ce i E.Szumlak sp.j. RPO wielkopolskiego 1.2 najnowsze wymagania krajów UE z uwzglêdnieniem norm emisji spalin minimum EURO 4 oraz regulaminu EKG 115. 20 Kancelaria Doradztwa 3 PO IG 4.4; RPO opolskiego 1.3.1; RPO Zintegrowana, ekologiczna technologia Gospodarczego Cieœlak pomorskiego 1.1.1 energooszczêdnego przerobu drewna poprzez & Kordasiewicz sp.j. stworzenie nowego zak³adu produkcyjnego w Bi³goraju. INFOR Training sp. 3 RPO ma³opolskiego 2.1.A Rozwój i zastosowanie proekologicznych z o.o. oddzia³ w Krakowie rozwi¹zañ w przedsiêbiorstwie KRAK-STONE Centrum Edukacji poprzez innowacyjn¹ inwestycjê. EURODIRECT Core sp. z o.o. 3 PO IG 4.4 Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjn¹ technologiê wyrobu farb proszkowych. * uwzglêdniono tak¿e PROW, Szwajcarsko-Polski Program Pomocy i Fundusze Norweskie www.fundusze-europejskie.pl
 8. 8. 42 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Administracja publiczna (dotacje dla jednostek samorz¹du terytorialnego oraz instytucji pañstwowych) Wysokoœæ pozyskanej dotacji* Firma Wysokoœæ pozyskanej Przyk³adowy projekt dotacji (w mln z³) 1 KPPM Doradztwo 404,621 Bio-centrum- zwierzê, ¿ywnoœæ i cz³owiek- integracja i rozwój infrastruktury badawczej sp. z o.o. w zakresie jakoœci surowców i produktów pochodzenia zwierzêcego oraz pasz. 2 Faber Consulting sp. z o.o. 389,600 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana Goœlina odcinek Szamotu³y- Oborniki. 3 Biuro Doradcze „Altima” s.c. 193,609 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków M. Grabowska i P. Syrek oraz dzielnicy Czarnuchowice. 4 Strategor Wielkopolskie Centrum 179,691 Przebudowa dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujœcie-Ruda, Ekspertyz Finansowych stanowi¹cych ci¹g obwodnicy po³udniowej powiatu pilskiego. 5 Bajor Consulting 115,000 Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodoci¹gowej po wschodniej stronie Miasta Koluszki. 6 Majchrzak Brandt Kobeszko 114,500 Lubuski Park Przemys³owy - za³o¿enia do studium wykonalnoœci projektów Miasta – Fundusze Strukturalne sp.j. Zielona Góra i Uniwersytetu Zielonogórskiego. 7 Proksen sp. z o.o. 106,000 Budowa drogi Somonino-Wyczewchowo. 8 Contract Consulting sp. z o.o. 87,540 Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1737K, 1738K po³o¿onych na terenie Gminy Andrychów. 9 Ernst & Young sp. z o.o. 68,640 Zintegrowany Mobilny System Wspomagaj¹cy Dzia³ania Antyterrorystyczne i Antykryzysowe. 10 RES-PROJEKT sp. z o.o. 59,022 Rezerwaty Archeologiczne dotycz¹ce pocz¹tków Pañstwa Polskiego Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo. 11 INFOR Training sp. z o.o. 48,849 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkó³ w Wolbromiu. oddzia³ w Krakowie Centrum Edukacji EURODIRECT 12 Centrum Doradztwa 41,836 Budowa portu pasa¿erskiego EKO-MARINA w Gi¿ycku. Europejskiego i Finansowego w Olsztynie 13 Business Mobility International 40,051 Budowa gminnej oczyszczalni œcieków w m. Rusko, gmina Dar³owo. sp. z o.o. 14 Collect Consulting sp. z o.o. 35,999 Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Gocza³kowickiego. 15 PM Doradztwo Gospodarcze 26,168 Kompetentny urzêdnik przedstawicielem nowoczesnego samorz¹du terytorialnego. sp. z o.o. 16 A1 Europe sp. z o.o. 24,572 Wdro¿enie przepisów z Schengen poprzez budowê infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach wymiaru sprawiedliwoœci. 17 Profil Witold Bochyñski 21,800 Projekt kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów w miejscowoœciach Stany i Bojanów wraz z gminn¹ oczyszczalni¹ œcieków w miejscowoœci Stany. 18 Doradztwo Gospodarcze 21,441 Fascynacje zaklête w nauce i biznesie. Ogólnopolski program rozwoju kompetencji DGA S.A. kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiêbiorczoœci dla uczniów gimnazjów – DGA dla oœwiaty. 19 Kancelaria Doradztwa 15,000 Opracowanie metody szybkiej estymacji w³aœciwoœci aerosprê¿ystych samolotu w czasie Gospodarczego Cieœlak prób flatterowych w locie. & Kordasiewicz sp.j. 20 ADM Consulting Group 12,700 Podniesienie atrakcyjnoœci gospodarczej miasta poprzez kompleksowe uzbrojenie 2 terenów. 21 Europejskie Centrum 6,938 Przebudowa drogi powiatowej nr 5285P na odcinku Ostrów Wielkopolski – Koryta wraz Doradztwa Finansowego z budow¹ ci¹gów pieszych i rowerowych oraz systemów odwadniaj¹cych. 22 MEDIATOR Oœrodek Szkoleñ 6,580 Profesjonalny urzêdnik. i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzêæ 23 Centrum Doradztwa 5,600 O¿ywienie historycznego centrum miasta przez rewaloryzacje œredniowiecznych Europejskiego Euro-Fundusz s.c. obwarowañ miejskich. 24 IR Consulting s.c. Izabela 5,129 Poprawa dostêpnoœci i jakoœci us³ug medycznych poprzez zakup nowoczesnych urz¹dzeñ ¯elichowska, Renata ¯mija do rehabilitacji. 25 F5 Konsulting 2,621 Urz¹d jakiego nie znasz. * uwzglêdniono tak¿e PROW, Szwajcarsko-Polski Program Pomocy i Fundusze Norweskie www.fundusze-europejskie.pl
 9. 9. 44 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wysokoœæ pozyskanej dotacji Firma Wysokoœæ Dzia³ania Przyk³adowy projekt pozyskanej dotacji (w mln z³) 1 Accreo Taxand sp. z o.o. 300,617 4.2, 4.4, 4.5.1, 4.5.2 Dywersyfikacja produkcji poprzez wdro¿enie innowacyjnych rozwi¹zañ technologicznych w bran¿y papierniczej. 2 EGC Consulting Group 274,856 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 8.1, 8.2 Wdro¿enie koncepcyjnej technologii produkcji w sektorze hutnictwa szk³a. 3 PNO Consultants . 198,164 1.4-4.1, 4.4, 4.5.2 Wdro¿enie innowacyjnej technologii produkcji sprê¿yn gazowych w X. sp. z o.o 4 Ernst & Young sp. z o.o. 198,040 1.1, 4.4, 4.5 Centrum produkcji oraz rozwoju innowacyjnych filtrów sadzy do samochodów osobowych. 5 ABBEYS Europejskie 171,707 4.4 Wdro¿enie innowacyjnej technologii produkcji wk³adów kominowych. Doradztwo Finansowe sp. z o.o. 6 Faber Consulting 128,600 4.4 Budowa fabryki p³ytek ceramicznych opartej o innowacyjn¹ technologiê sp. z o.o. produkcji „CONTINUA”. 7 EDORADCA sp. z o.o. 119,980 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 8.1, Opracowanie i wdro¿enie innowacyjnej wysokosprawnej niskozak³óceniowej 8.2 przetwornicy napiêcia. 8 KPPM Doradztwo 86,294 1.3.1, 2.2 Innowacyjne technologie leków onkologicznych o szczególnym znaczeniu sp. z o.o. terapeutycznym i spo³ecznym. 9 A1 Europe sp. z o.o. 74,419 1.4-4.1, 4.4, 8.1 Wdro¿enie innowacyjnych technologii zabezpieczania i przetwarzania danych. 10 PWB sp. z o.o. 46,092 4.4 Rozbudowa przedsiêbiorstwa ATS S.A. poprzez utworzenie Centrum Serwisowego 11 Europejskie Centrum 45,499 1.4-4.1, 4.4, 8.1, 8.2 Innowacyjna technologia galwanicznego pokrycia cynkiem w Sintur sp. z o.o. Doradztwa Finansowego 12 Kancelaria Doradztwa 42,300 1.3.1, 4.4. Zintegrowana, ekologiczna technologia energooszczêdnego przerobu Gospodarczego Cieœlak drewna poprzez stworzenie nowego zak³adu produkcyjnego w Bi³goraju. & Kordasiewicz sp.j. 13 Euro Invest Doradztwo 36,338 4.4 Wdro¿enie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety oraz Gospodarcze ¿ywnoœci funkcjonalnej. 14 Core sp. z o.o. 29,546 4.4 Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjn¹ technologiê wyrobu farb proszkowych. 15 Sekwencja 27,526 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 8.1, Zastosowanie innowacyjnej technologii produkcji, do wytwarzania znacz¹co Consulting 8.2 ulepszonych/nowych produktów w Inter Europol S.A. 16 Proksen sp. z o.o. 25,000 4.4 Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowych produktów. 17 Collect Consulting 24,956 1.3.1 Innowacyjne biotechnologie nutraceutyków, leków, kosmetyków na bazie sp. z o.o. nowej generacji jaj dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu. 18 Strategor Wielkopolskie 23,095 4.4 Dywersyfikacja produkcji materia³ów sklejanych i samoprzylepnych- Papiery Centrum Ekspertyz Powlekane „PASACO” spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Finansowych 19 ADDICO J.Górska 11,000 1.4 - 4.1, 5.4, 8.2 Nowoczesne instalacje gazowe spe³niaj¹ce najnowsze wymagania krajów i E.Szumlak sp.j. UE z uwzglêdnieniem norm emisji spalin minimum EURO 4 oraz regulaminu EKG 115. 20 Vento Consulting 9,128 4.4, 8.1, 8.2 Zautomatyzowanie procesów biznesowych poprzez wdro¿enie sp. z o.o. nowoczesnego systemu teleinformatycznego. 21 METROPOLIS Doradztwo 7,763 4.4, 8.1 Wdro¿enie innowacyjnej technologii produkcji p³yt warstwowych z rdzeniem Gospodarcze sp. z o.o. z poliuretanu. 22 Doradztwo Gospodarcze 4,834 4.4 Wzrost innowacyjnoœci Euro Profile sp. z o.o. dziêki wdro¿eniu technologii DGA S.A. spawania urz¹dzeniem czterog³owicowym. 23 ADM Consulting Group 0,660 8.1 Utworzenie, udostêpnienie i œwiadczenie innowacyjnych e-us³ug i produktów cyfrowych przez X. 24 IR Consulting s.c. 0,587 4.2, 8.1 Stymulowanie dzia³alnoœci B+R przedsiêbiorstw oraz wsparcie w zakresie Izabela ¯elichowska, wzornictwa przemys³owego. Renata ¯mija 25 K&K Consulting 0,500 8.2 Integracja systemów przedsiêbiorstw w celu wdro¿enia wspólnych przedsiêwziêæ biznesowych z zakresu wymiany danych oraz rozliczeñ. www.fundusze-europejskie.pl
 10. 10. Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 45 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania Firma Iloœæ projektów Dzia³ania Przyk³adowy projekt zakwalifikowanych do dofinansowania 1 EGC Consulting Group 46 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 8.1, 8.2 Wdro¿enie koncepcyjnej technologii produkcji w sektorze hutnictwa szk³a. 2 EDORADCA sp. z o.o. 20 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 8.1, 8.2 Opracowanie i wdro¿enie innowacyjnej wysokosprawnej niskozak³óceniowej przetwornicy napiêcia. 3 Europejskie Centrum 19 1.4-4.1, 4.4, 8.1, 8.2 Innowacyjna technologia galwanicznego pokrycia cynkiem Doradztwa Finansowego w Sintur sp. z o.o. 4 PNO Consultants 16 1.4-4.1, 4.4, 4.5.2 Wdro¿enie innowacyjnej technologii produkcji sprê¿yn gazowych w X. sp. z o.o. 5 Accreo Taxand 15 4.2, 4.4, 4.5.1, 4.5.2 Dywersyfikacja produkcji poprzez wdro¿enie innowacyjnych rozwi¹zañ sp. z o.o. technologicznych w bran¿y papierniczej. 6 Vento Consulting 13 4.4, 8.1, 8.2 Zautomatyzowanie procesów biznesowych poprzez wdro¿enie nowoczesnego sp. z o.o. systemu teleinformatycznego. 7 A1 Europe 12 1.4-4.1, 4.4, 8.1 Wdro¿enie innowacyjnych technologii zabezpieczania i przetwarzania danych. sp. z o.o. 8 ABBEYS Europejskie 11 4.4 Wdro¿enie innowacyjnej technologii produkcji wk³adów kominowych. Doradztwo Finansowe sp. z o.o. 9 Sekwencja Consulting 7 1.4-4.1, 4.2, 4.4, 8.1, 8.2 Zastosowanie innowacyjnej technologii produkcji, do wytwarzania znacz¹co ulepszonych/nowych produktów w Inter Europol S.A. 10 KPPM Doradztwo 5 1.3.1, 2.2 Innowacyjne technologie leków onkologicznych o szczególnym znaczeniu sp. z o.o. terapeutycznym i spo³ecznym. Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko Wysokoœæ pozyskanej dotacji Nazwa Wysokoœæ pozyskanej Dzia³ania Przyk³adowy projekt dotacji (w mln z³) 1 KPPM sp. z o.o. 303,960 13.1 Budowa Wydzia³u In¿ynierii Doradztwo i Kszta³towania Œrodowiska – Centrum Wodne. 2 Faber Consulting 253,200 1.1 Budowa siedziby Gdañskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdañsku sp. z o.o . 3 Strategor Wielkopolskie 90,540 1.1, 11.1 Przebudowa kompleksu sali wielkiej CK Zamek w celu efektywnego wykorzystania Centrum Ekspertyz dziedzictwa kulturowego. Finansowych 4 Proksen sp. z o.o. 77,500 1.1, 13.1 Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej na terenie gminy Kartuzy. 5 Doradztwo 42,693 11.2 Rozbudowa Biblioteki Raczyñskich w Poznaniu. Gospodarcze DGA S.A. 6 Collect Consulting 35,024 1.1 Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika sp. z o.o. Gocza³kowickiego 7 ADM Consulting 11,000 4.5 Ograniczenie emisji w elektrociep³owni. Group Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania Nazwa Iloœæ projektów Dzia³ania Przyk³adowy projekt zakwalifikowanych do dofinansowania 1 Proksen sp. z o.o. 6 1.1, 13.1 Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej na terenie gminy Kartuzy. 2 Faber Consulting 4 11 Budowa siedziby Gdañskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdañsku. sp. z o.o. 3 Strategor Wielkopolskie 2 1.1, 11.1 Przebudowa kompleksu sali wielkiej CK Zamek w celu efektywnego Centrum Ekspertyz wykorzystania dziedzictwa kulturowego. Finansowych KPPM Doradztwo 2 13.1 Budowa Wydzia³u In¿ynierii i Kszta³towania Œrodowiska - Centrum Wodne. sp. z o.o. www.fundusze-europejskie.pl
 11. 11. 46 Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking Regionalne Programy Operacyjne Wysokoœæ pozyskanej dotacji Firma Wysokoœæ Województwo Przyk³adowy projekt pozyskanej dotacji (w mln z³) 1 Faber Consulting 409,100 dolnoœl¹skie, kujawsko-pomorskie, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana sp. z o.o. lubelskie, ³ódzkie, opolskie, podkar- Goœlina odcinek Szamotu³y- Oborniki. packie, pomorskie, œl¹skie, œwiêtokrzyskie, warmiñsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 2 Biuro Doradcze 193,610 œl¹skie Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej „Altima” s.c. i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice. M. Grabowska i P. Syrek 3 Bajor Consulting 95,000 ³ódzkie Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodoci¹gowej po wschodniej stronie Miasta Koluszki. 4 Contract Consulting 87,540 ma³opolskie Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1737K, 1738K sp. z o.o. po³o¿onych na terenie Gminy Andrychów. 5 RES-PROJEKT 59,329 lubuskie, wielkopolskie Rezerwaty Archeologiczne dotycz¹ce pocz¹tków Pañstwa sp. z o.o. Polskiego Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo. 6 Centrum Doradztwa 57,744 podlaskie, warmiñsko-mazurskie Budowa portu pasa¿erskiego EKO-MARINA w Gi¿ycku. Europejskiego i Finanso- wego w Olsztynie 7 Strategor Wielkopolskie 56,030 dolnoœl¹skie, kujawsko-pomorskie, Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa Centrum Ekspertyz wielkopolskie poprzez wdro¿enie innowacyjnych technologii ciêcia Finansowych i obróbki kamienia-Witold WoŸniak Zak³ad Kamieniarski. 8 A1 Europe sp. z o.o. 49,869 ³ódzkie, ma³opolskie, Zwiêkszenie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez zachodniopomorskie zakup innowacyjnej linii technologicznej. 9 INFOR Training 49,599 ma³opolskie Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu sp. z o.o. oddzia³ Olkuskiego stanowi¹cych alternatywê dla drogi krajowej w Krakowie Centrum nr 94. Edukacji EURODIRECT 10 Proksen sp. z o.o. 42,000 kujawsko-pomorskie, pomorskie, Rozbudowa, modernizacja oraz wyposa¿enie Szpitala wielkopolskie Tucholskiego. 11 Europejskie Centrum 39,161 lubelskie, lubuskie, opolskie, pomorskie, Zakup nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ szans¹ na wzrost Doradztwa Finansowego wielkopolskie, zachodniopomorskie innowacyjnoœci firmy KORNIK. 12 PM Doradztwo 26,013 ma³opolskie, œwiêtokrzyskie Rozwój przedsiêbiorstwa X poprzez wdro¿enie innowacyjnej Gospodarcze sp. z o.o. technologii. 13 Business Mobility 22,991 pomorskie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach Kursztyn, International sp. z o.o. Cierzpice, Brody Pomorskie – Gmina Gniew. 14 Profil Witold Bochyñski 21,800 podkarpackie Projekt kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów w miejscowoœciach Stany i Bojanów wraz z gminn¹ oczyszczalni¹ œcieków w miejscowoœci Stany. 15 Vento Consulting 20,551 lubuskie, wielkopolskie Wzrost innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci firmy poprzez sp. z o.o. inwestycjê w kompletn¹ liniê produkcyjn¹ umo¿liwiaj¹c¹ wprowadzenie nowych produktów i us³ug. 16 ADM Consulting Group 20,500 kujawsko-pomorskie, warmiñsko- Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez mazurskie rozbudowê i dywersyfikacje produkcji. 17 METROPOLIS Doradztwo 12,202 wielkopolskie Wdro¿enie innowacyjnych rozwi¹zañ w technologii produkcji Gospodarcze sp. z o.o. mastyksu grysowego. 18 Europrojekty Ltd. 12,000 zachodniopomorskie Inwestycje w mikroprzedsiêbiorstwa. 19 Centrum Doradztwa 9,400 podkarpackie, warmiñsko-mazurskie Rozwój firmy STALSERWIS-CHOJNICE Spó³ka Akcyjna Europejskiego poprzez zakup innowacyjnych urz¹dzeñ pozwalaj¹cych Euro-Fundusz s.c. na zmianê w zakresie sposobu œwiadczenia us³ug 20 PWB sp. z o.o. 6,444 lubuskie, wielkopolskie Uruchomienie dzia³alnoœci Centrum Logistyki Laude.pl Sp. z o.o. 21 EDORADCA sp. z o.o. 5,800 kujawsko-pomorskie, pomorskie Dywersyfikacja produkcji okien krokiem do zwiêkszenia potencja³u firmy FASADA w walce o pozycje_x000D_LIDERA 22 EGC Consulting Group 4,595 ³ódzkie, opolskie, podlaskie Wdro¿enie systemu sprzeda¿y elektronicznej w przedsiêbiorstwie FAWID sp. z o.o. 23 IR Consulting s.c. 3,611 ma³opolskie, œl¹skie POPRAWA DOSTÊPNOŒCI I JAKOŒCI US£UG MEDYCZNYCH Izabela ¯elichowska, NA TERENIE GMINY BESTWINA. Renata ¯mija 24 Majchrzak Brandt 2,500 wielkopolskie Rozwój firmy dziêki systemowi do monitorowania Internetu Kobeszko - Fundusze i do badania efektywnoœci informacji. Strukturalne sp.j. 25 European Projects 1,600 pomorskie Rozwój firmy SPORTIS S.A. z Bojana poprzez inwestycje. Group s.c. www.fundusze-europejskie.pl
 12. 12. Regionalne Programy Operacyjne Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania Firma Iloœæ projektów Województwo Przyk³adowy projekt zakwalifikowanych do dofinansowania 1 Europejskie Centrum 61 lubelskie, lubuskie, opolskie, Zakup nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ szans¹ na wzrost Doradztwa Finansowego pomorskie, wielkopolskie, innowacyjnoœci firmy KORNIK zachodniopomorskie 2 Faber Consulting 45 dolnoœl¹skie, kujawsko-pomorskie, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Pniewy-Murowana sp. z o.o. lubelskie, ³ódzkie, opolskie, Goœlina odcinek Szamotu³y- Oborniki podkarpackie, pomorskie, œl¹skie, œwiêtokrzyskie, warmiñsko-mazurskie, wielko- polskie, zachodniopomorskie 3 Biuro Doradcze 39 œl¹skie Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej „Altima” s.c. i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice. M. Grabowska i P. Syrek 4 Centrum Doradztwa 34 podlaskie, warmiñsko-mazurskie Budowa portu pasa¿erskiego EKO-MARINA w Gi¿ycku. Europejskiego i Finansowego w Olsztynie 5 A1 Europe sp. z o.o. 26 ³ódzkie, ma³opolskie, Zwiêkszenie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez zakup zachodniopomorskie innowacyjnej linii technologicznej. 6 METROPOLIS 22 wielkopolskie Wdro¿enie innowacyjnych rozwi¹zañ w technologii produkcji Doradztwo Gospo- mastyksu grysowego. darcze sp. z o.o. 7 Proksen sp. z o.o. 19 kujawsko-pomorskie, pomorskie, Rozbudowa, modernizacja oraz wyposa¿enie Szpitala wielkopolskie Tucholskiego. 8 Vento Consulting 16 lubuskie, wielkopolskie Wzrost innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci firmy poprzez sp. z o.o. inwestycjê w kompletn¹ liniê produkcyjn¹ umo¿liwiaj¹c¹ wprowadzenie nowych produktów i us³ug. 9 Strategor Wielkopolskie 15 dolnoœl¹skie, kujawsko-pomor- Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez wdro¿enie Centrum Ekspertyz skie, wielkopolskie innowacyjnych technologii ciêcia i obróbki kamienia Finansowych – Witold WoŸniak Zak³ad Kamieniarski. EDORADCA sp. z o.o. 15 kujawsko-pomorskie, pomorskie Dywersyfikacja produkcji okien krokiem do zwiêkszenia potencja³u firmy FASADA w walce o pozycje_x000D_LIDERA. 10 Europrojekty Ltd. 14 zachodniopomorskie Inwestycje w mikroprzedsiêbiorstwa. 11 ADM Consulting 13 kujawsko-pomorskie, warmiñsko- Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez rozbudowê Group mazurskie i dywersyfikacje produkcji. 12 INFOR Training 11 ma³opolskie Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Olkuskiego sp. z o.o. oddzia³ stanowi¹cych alternatywê dla drogi krajowej nr 94. w Krakowie Centrum Edukacji EURODIRECT 13 Bajor Consulting 10 ³ódzkie Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodoci¹gowej po wschodniej stronie Miasta Koluszki. PWB sp. z o.o. 10 lubuskie, wielkopolskie Uruchomienie dzia³alnoœci Centrum Logistyki Laude.pl Sp. z o.o. 14 European Projects 9 pomorskie Rozwój firmy SPORTIS S.A. z Bojana poprzez inwestycje. Group s.c. IR Consulting s.c. 9 ma³opolskie, œl¹skie Poprawa dostêpnoœci i jakoœci us³ug medycznych na terenie Izabela ¯elichowska, gminy Bestwina. Renata ¯mija 15 Centrum Doradztwa 8 podkarpackie, warmiñsko- Rozwój firmy STALSERWIS-CHOJNICE Spó³ka Akcyjna poprzez Europejskiego -mazurskie zakup innowacyjnych urz¹dzeñ pozwalaj¹cych na zmianê Euro-Fundusz s.c. w zakresie sposobu œwiadczenia us³ug. 16 Profil Witold Bochyñski 7 podkarpackie Projekt kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów w miejscowoœciach Stany i Bojanów wraz z gminn¹ oczyszczalni¹ œcieków w miejscowoœci Stany. 17 Majchrzak Brandt 6 wielkopolskie Rozwój firmy dziêki systemowi do monitorowania Internetu i do Kobeszko – Fundusze badania efektywnoœci informacji. Strukturalne sp.j. Contract Consulting 6 ma³opolskie Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1737K, 1738K sp. z o.o. po³o¿onych na terenie Gminy Andrychów. Business Mobility 6 pomorskie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach Kursztyn, International sp. z o.o. Cierzpice, Brody Pomorskie – Gmina Gniew. RES-PROJEKT sp. z o.o. 6 lubuskie, wielkopolskie Rezerwaty Archeologiczne dotycz¹ce pocz¹tków Pañstwa Polskiego Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo. 18 K&K Consulting 4 ma³opolskie Zwiêkszenie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez zakup kompleksu maszynowego. 19 Collect Consulting 3 ma³opolskie, opolskie Zakup tomografu komputerowego dla ZOZ w Oleœnie. sp. z o.o. Kancelaria Doradztwa 3 opolskie, podlaskie, œl¹skie Uruchomienie i wdro¿enie produktu turystycznego zwi¹zanego Gospodarczego ze zorganizowanymi imprezami okolicznoœciowymi. Cieœlak & Kordasiewicz sp.j. EGC Consulting 3 ³ódzkie, opolskie, podlaskie Wdro¿enie systemu sprzeda¿y elektronicznej Group w przedsiêbiorstwie FAWID sp. z o.o. 20 PM Doradztwo 2 ma³opolskie, œwiêtokrzyskie Rozwój przedsiêbiorstwa X poprzez wdro¿enie innowacyjnej Gospodarcze technologii. sp. z o.o.
 13. 13. Najskuteczniejsze firmy doradcze ranking 49 Program Operacyjny Kapita³ Ludzki Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania Nazwa Iloœæ projektów Dzia³ania Przyk³adowy projekt zakwalifikowanych do dofinansowania 1 Faber Consulting 45 6.1.1, 6.3, 7.2.1, 7.2.2, 8.1.1, Aktywni gór¹ – kompleksowe wsparcie osób zagro¿onych sp. z o.o. 8.1.2, 8.2.1, 9.1.2, 9.5, 2.1 wykluczeniem spo³ecznym i zawodowym. 2 HRP Ma³gorzata 27 8.1.1, 2.1.1, 6.1.1, 7.2.1, 7.2.2, Akademia 50+ – profesjonalny sprzedawca. Czernecka, Konrad 5.2.1, 9.1.2 Jaszczyñski 3 Mazowieckie Centrum 21 2.1, 6.1, 8.1 Trening Czyni Mistrza - rozwój umiejêtnoœci miêkkich Szkoleñ sp. z o.o w obszarze sprzeda¿y i zarz¹dzania. 4 MEDIATOR Oœrodek 17 2.1, 5.2, 6.3, 7.3, 8.1, 9.4 Wzrost jakoœci kszta³cenia. Szkoleñ i Doradztwa Gospodarczego Krzysztof Wierzêæ F5 Konsulting 17 2.1.1, 6.1.1, 5.2.1, 8.1.1, 9.1.2 Rozwój pracowników rozwojem firmy – szkolenia dla pracowników Vetoquinol Biowet sp. z o.o. 5 Door Poland S.A. 10 2.1.1, 8.1.1 Kreowanie wartoœci regionu poprzez rozwój pracowników NUTRICIA Zak³ady Produkcyjne w Opolu. 6 Vento Consulting 9 7.2.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, Od dziœ mów do mnie szefie! – kampania na rzecz sp. z o.o. 8.2.1, 9.3, 9.5 propagowania przedsiêbiorczoœci akademickiej. 7 ABBEYS Europejskie 6 2.1.1 Szko³a Jazdy Scania – Podniesienie kwalifikacji kierowców Doradztwo Finansowe samochodów ciê¿arowych. sp. z o.o. House of Skills S.A. 6 2.1.1, 2.2.2 Akademia Umiejêtnoœci HJ Heinz Polska. 7 PWB sp. z o.o. 6 2.1.1, 4.1.1, 8.1.1 Doskonalenie kompetencji w zakresie kszta³towania wyj¹tkowych relacji z klientem i pracownikami – szkolenie i doradztwo w Grant Thornton Fr¹ckowiak Sp. z o.o. Doradztwo 6 2.1.1 (3), 7.2.1, 3.3.4, 5.2.1 Fascynacje zaklête w nauce i biznesie. Ogólnopolski program Gospodarcze rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk DGA S.A. matematyczno-przyrodniczych i przedsiêbiorczoœci dla uczniów gimnazjów – DGA dla oœwiaty. 8 PM Doradztwo 5 5.2, 2.1, 8.1 Kompetentny urzêdnik przedstawicielem nowoczesnego Gospodarcze samorz¹du terytorialnego. sp. z o.o. 9 EDORADCA sp. z o.o. 4 8.1.1, 6.3 Pracownik XXI wieku. FPL sp. z o.o. 4 2.1.1 Najwa¿niejszy jest cz³owiek - program rozwoju kadr firmy TRW. 10 KPPM Doradztwo 3 2.1.1, 4.1.1 Program unowoczeœnienia kszta³cenia na SGGW dla zapewnienia sp. z o.o. konkurencyjnoœci oraz wysokiej kompetencji absolwentów. PROFES 3 2.1.1 Faurecia Polish Academy. Europejskie Centrum 3 6.1.1, 8.1.2, 8.2.1 STARTup your life! – promocja przedsiêbiorczych postaw Doradztwa Finansowego w wielkopolskiej nauce. Euro Invest Doradztwo 3 8.1.1, 9.5, 7.2.1 Nowe kwalifikacje szans¹ na now¹ pracê i nowe ¿ycie. Gospodarcze Dotacje z Funduszy Norweskich (Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG) Wysokoœæ pozyskanej dotacji (w mln z³)* Firma Wysokoœæ Przyk³adowy projekt pozyskanej dotacji (w mln z³) 1 A1 Europe sp. z o.o. 25,501 Nasza Europa - projekt edukacyjny na rzecz promocji praw cz³owieka i tolerancji w Polsce. 2 Faber Consulting sp. z o.o. 19,300 Zdrowa matka - zdrowy noworodek. Kompleksowy program opieki perinatalnej w WSzZ w Toruniu. 3 Kancelaria Doradztwa 15,500 Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego Gospodarczego Cieœlak krwiodawstwa. & Kordasiewicz sp.j. 4 Business Mobility 8,745 Mama, zdrowie i ja. International sp. z o.o. 5 Strategor Wielkopolskie 3,666 Wdro¿enie programu rozwoju aktywnoœci fizycznej dzieci na terenie Gminy Nekla pn. Nekla na start. Centrum Ekspertyz Finansowych * wg kursu aktualnego dla danego konkursu www.fundusze-europejskie.pl
 14. 14. 50 Najskuteczniejsze firmy doradcze rankinG Dotacje z Funduszy Norweskich (Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG) Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania Firma Iloœæ projektów Przyk³adowy projekt zakwalifikowanych do dofinansowania 1 Kancelaria 7 Zakup autobusu do Doradztwa poboru krwi oraz Gospodarczego ogólnopolska akcja Cieœlak upowszechniania idei & Kordasiewicz honorowego sp.j. krwiodawstwa. 2 A1 Europe 4 Nasza Europa – projekt sp. z o.o. edukacyjny na rzecz promocji praw cz³owieka i tolerancji w Polsce. 3 Faber 3 Zdrowa matka – zdrowy Consulting noworodek. Kompleksowy sp. z o.o. program opieki perinatalnej w WSzZ w Toruniu. 4 Strategor 2 Wdro¿enie programu Wielkopolskie rozwoju aktywnoœci Centrum fizycznej dzieci na terenie Ekspertyz Gminy Nekla pn. Nekla Finansowych na start. Business 2 Mama zdrowie i ja. Mobility International sp. z o.o. 5 IR Consulting 1 Rewitalizacja kompleksu s.c. Izabela Starego Zamku i Parku ¯elichowska, Habsburgów w ¯ywcu. Renata ¯mija European 1 Promocja norweskiej Projects literatury dzieciêcej Group s.c. w Polsce. www.fundusze-europejskie.pl

×