Challenges in development of RPG mobile application

277 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
277
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Challenges in development of RPG mobile application

 1. 1. 123456789 !!#$%'#()!*+,#-*./+$,*0'! ++!' -'*# 123467289:;=4?@A?8?B49C4D48?4C4E6F:;GB4;H84D3@ID4B?J ILMNOLGP QRSTUWXYUZWZU[U]^_`_ZS`SaW[b`_cU`^SXS[URSZSaWW]^SZ^Udb[UYUeZ^bfSaWSZ^bcWXU]bgSX ^UhYWdWgWi j_Xb[WjUTWRjWiUYUgUeZ^bkg`S[WiX^SfUWWc^URbaWZ^bkg`S[S`WZS_Wc^S]bgSXl[gS^[SgUmn`Uj`_X[UdW[b_TWRUYWhW^U[RU [SZ_gURbSX_TWRSeW[gS^]S^_[UY[Uj_Xb[WjUTWRUWoWhWdjUUjgW`[_gbZW_[WjUmpUk]^Wgb]b^RSkU`U[Rb_`Wi]^_qYSXUS h_`STrbSgmTrbSg[SXUhUTWYRbZUYRWgWYRbZS_ZgSi[_Y_cWRSe`Sa^UZWRS[UW[_`UgW`U[[UdW[bdW[WgWj_^WkgS[RSgSi[_Y_cWRS hZ^U`WRWXWhUqU`[WRWX]_X_ablc^SbY_cUsS[cYmt_YSuYUvW[cwUXSxWX]YSXS[gW^U[Sj^_hY_jUTWRjW]_Z^fU[bX_qWY[b U]YWjUTWRbWySqbgU`qUhW^U[[Uj_^WkgS[RbX_cba[_g^Udb[UY[Wi_qYUjUmn`UR^UZ]^WjUhbRSU^iWgSjgb^b[UkSc^RSkS[RU Wo_jbW^UWhUh_`Sb^Uh`_Rb_`Uj`_cUbgU`UeUW[_`UgW`[_gbj_^WkgS[RbX_qWY[WiWZ^bcWilzgSi[_Y_cWRUdW{|}~€‚}€ƒ„… hU[WXYRW`WX_qWd[WXj_^W[WTWXUUYWW]^_oSW_[UYTWXUm †‡ˆ‰Š†‹‰P Œ|Ž{}{‘ƒ}’ƒ…}‚ƒŽƒ{|{‘“}Ž…}”…•ƒ|‚…|“ƒŽ|……|{‘|{”‚}{…}”…•ƒ–}“…ƒ‚Ž}–|’|—|{‘~||””ƒ‚ƒ{… }{’|{ƒ–}““{|–…|}{…}}’Ž˜Ž}–|’{ƒ…™}‚„Ž{…•‚}‘•}{’|{ƒ“’…|’ƒ‚‘“ƒŽš0……•ƒŽƒŽ}–|’|—|{‘“ƒ|’–„‚ƒ’ ƒ“}…|}{Ž{|{…ƒ‚ƒ‚Ž}{’–}““{|–…|}{“}{‘ƒ}’ƒŽ™ƒ’’Ž…•ƒ‚ƒ~ƒ{…ƒ}’ƒ|{›ƒ|{‘•Ž|–’’–…|~ƒš*‚ ‚}–•|{Ž}’~|{‘…•ƒŽƒ|ŽŽƒŽ|Ž–’’ƒ–œƒŽ…š–œƒŽ…}ƒŽ{}…|“…}…„ƒ…ƒ–•{}’}‘™”‚}“ƒ}’ƒ˜›…‚…•ƒ‚ |{~ƒ{…|~ƒ’“„ƒŽ…•ƒŽ‘ƒ}”…ƒ–•{}’}‘•ƒ’…•{”{…•‚}‘•/}’ƒ+’|{‘$“ƒŽ}‚…ƒ›‘ƒ}’}–…|}{ “}›|’ƒ’|–…|}{{–’}›Žƒ™ƒ›ŽŽ…ƒ“š-•|Žƒ‚‚ƒŽƒ{…Ž‚–•|…ƒ–…‚ƒ}”}‚Ž}’…|}{{”}–ŽƒŽ}{…•ƒ –•’’ƒ{‘ƒŽ|{ƒ~ƒ’}“ƒ{…}”Ž–•ŽŽ…ƒ“š'{{}~…|}{|{Ž|{‘“}›|’ƒ{}…•ƒ‚'-…ƒ–•{}’}‘|ƒŽ“„ƒŽ…•|Ž‚}€ƒ–…{ |{…ƒ‚ƒŽ…|{‘”}‚Ž|“’ƒŽƒ‚Ž{”}‚‚}”ƒŽŽ|}{’Žš žŸ ¡‰Š¢£¤‹‰ ¢¡ ¥8¦ §99¨©ª «¬­696®8 ¯°§5 8­±²¯ª³´ µ69µ ¯³§¶8±9´ ·§¯ª¸8­ª ­¯ ®³§¶¬8«§­±­ ¹¹§´¯6·¶9§´8­®7³8­® «6­¯²5 ³¯­ ¹§­±·²­ º¶ ³8 ­« ¯»°§5 5§¦ ³¯ ¬§µ 5§´6³«¬§99 ­® ¯ ª6 7 ·³ ¯¬¸6³8®8­§9§­± 8­­6µ§ª8µ »¼­98­ ¯ª²±´8­±8«§ª ¯ª¬§ª56¯ª6·®§5 ³¯ ¯ª6¶¶9§´8­®®§5 ¯7 «§²¯ 6·ª¬ ³ ¶ ª8ª8µ ­ ¯¯§­± 76³ ±65»½8ª¬­ ¹ª «¬­696®8 ¯®§5 5§¦ ³¯®§8­ ± 6¶ª86­¯ª6®8µ «6­ª ­ª56³ µ§9² ¾8» » ±²«§ª86­¸ ³ «³ §ª86­¸¯¦899± µ 96¶5 ­ª ª«»¿§­±¹8ª¬ª¬§ª¦ ¶ ¶9§´ ³¯8­®§5 ÀÁÂÀû IJ ª65§­´7 ­ ·8ª¯6·¶9§´8­®¯²«¬®§5 ¯ª¬ ³ §³ · ¹­ ®§ª8µ ¯8± ·· «ª¯§­±6­ 6·ª¬ 5 8¯®§5 §±±8«ª86­»2««6³±8­®ª6Å ÀƸÇÇ»ÈÉ 6·´6²­®5§9 ¶9§´ ³¯¾ÊËÃÈÇ̸§® Áê6ÁÈ¿«6­¯8± ³ª¬ 5¯ 9µ ¯ª6 7 §®§5 §±±8«ª¯»©¬ ³ §³ §µ§³8 ª´6·5 «¬§­8¯5¯ 8­Íΰ¯ª¬§ª5§´ ­«6²³§® 67¯ ¯¯8µ ²¯§® »Íΰ¯ 5¶96´¹ 99Ϧ­6¹­7 ¬§µ86³§9«6­±8ª86­8­®¶³8­«8¶9 ¯ ·³65¶¯´«¬696®´ª¬§ª³ 8­·6³« ³ ¶ ª8ª8µ §«ª86­¯ª¬³6²®¬ §­ 9§76³§ª ¯´¯ª 56·¯«¬ ±²9 ±³ ¹§³±¯Àл½8ª¬ª¬§ª 8­58­±ª¬ ³ §³ ¶ 6¶9 ¹¬6¶9§´®§5 ¯6µ ³ÃѬ6²³¯ §¹ ¦¹¬8«¬«§­7 µ ³´²­¬ §9ª¬´»½ ¹§­ª ±ª6 ¯69µ ª¬§ª¶³679 5§­±56ª8µ§ª ®§5 ³¯ª6® ª6²ª§­± ¶9§´µ8³ª²§9®§5 ¹8ª¬§998ª¯7 ­ ·8ª¯§­±¯ª899 ­Ò6´ª¬ ³ §9¹6³9±»½ ¯§¹ § ¯69²ª86­ 8­ ­ ¹ 56789 ª «¬­696®8 ¯»©¬8¯¶§¶ ³¹899«6µ ³­ ¹ª³ ­±¯8­56789 ®§58­®¸¶³ ¯ ­ª6²³¯69²ª86­6·56789 Íΰ ®§5 ¹¬8«¬8¯± ¯8®­ ±ª68­­6µ§ª8µ 9´ª²³­ª¬ ¹6³9±6·Íΰ ®§5 ¶9§´ ³¯ ²¶Ï¯8± ϱ6¹­»2±±8ª86­§99´¸¹ ¹899 ¶³ ¯ ­ªª¬ «¬§99 ­® ¯«6­­ «ª ±¹8ª¬ª¬8¯§¶¶³6§«¬ §­±ª¬§ª¹ ­«6²­ª ³ ±»Ó8­§99´¹ ª¬ ¶§¶ ³¹899 «6­«9²± ª¬ ª6¶8«¹8ª¬6²³67¯ ³µ§ª86­¯» ԟ¡Õ։ŠÕ¡£ˆ ¡×¢‡ ØÕنנ¡Ù Ú6789 ®§58­®8¯«6­ª8­²8­®ª6®³6¹»©¬ ­²57 ³6· ²¯ ³¯¹¬6§³ ¯ª§³ª8­®ª6²¯ ¯5§³ª¶¬6­ ¯¸ª§79 ª¯¸ 8­ª ³­ ª56789 ¯²7¯«³8¶ª86­¯§­±§¶¶±6¹­96§± ³¯§³ 8­«³ §¯8­® µ ³´±§´»Û «§²¯ 6·ª¬§ª«6­ª8­²6²¯ ®³6¹ª¬¸ª³ ­±¯§³ «¬§­®8­®­6ª´ §³§·ª ³´ §³¸7²ª 56­ª¬§·ª ³56­ª¬»2¯3¹§996¹Àܯ§8±¸ª¬ ³ §³ ·8µ 5§8­ª³ ­±¯» Ó8³¯ª8¯ª¬ ·³ 58²5ÀÇ»ڧ8­Ý² ¯ª86­8¯Þß6¹±6¹ ® ª²¯ ³¯ª6¯ª§³ª²¯8­®6²³§¶¶98«§ª86­à©¬ ´­ ±ª6ª³´ 8ª·8³¯ª»2­±ª¬§ª8¯¹¬ ³ ·³ 58²5«65 ¯8­»4µ ­ª¬6² ¶§8±®§5 ¯§³ «²³³ ­ª9´³²98­®ª¬ 8­±²¯ª³´·³ 58²5 ¬§¯§96ª6·¶6ª ­ª8§9» ᯠ³¯«³§µ 5²9ª8¶9§´ ³§­±¯6«8§9· §ª²³ ¯»©¬§ª8¯µ ³´ 85¶6³ª§­ªª³ ­±7 «§²¯ 8ª¹§¯¶6¶²9§³§­±8ª¹8997 ¶6¶²9§³»á¯ ³¯ ­Ò6´5²9ª8¶9§´ ³®§5 ¯7 «§²¯ 6·ª¬ 8³ «65¶ ª8ª8µ §­±¯6«8§9­§ª²³ §­±5²9ª8¶9§´ ³®8µ ¯ âãäå äçèéêåäçâëìâãâãäìíîíìäçïðñâãíéòóãâãäôìíâòõö ¹6³9±»2­±ª¬§ªµ8³ª²§9¹6³9±8¯6·ª ­56³ 8­ª ³ ¯ª8­® ª¬§­ª¬ ³ §9¹6³9±» ©¬ ³ §³ §9¯6§96ª6·¹§´¯·6³²¯ ³¯ª6¬ §³§76²ª ¯65 ­ ¹9´± µ 96¶ ±®§5 »Ó6³8­¯ª§­« ¸ª¬ ´«§­ ·6²­±6²ª§76²ªª¬ 5·³65ª¬ 8³·³8 ­±¯¸§¶¶¯ª6³ ¯6³ ¯6«8§9­ ª¹6³¦¯»ÜÌÉ 6·§±²9ª¯9 §³­§76²ª­ ¹®§5 ·³65 ª¬ 8³·³8 ­±¯§­±·§589´»ÐÌÉ 9 §³­§76²ª8ª·³65 §¶¶¯ª6³ ¯§­±ÃÜÉ6·²¯ ³¯9 §³­§76²ª8ª·³65¯6«8§9 ¯8ª ¯»©6¯²«« ±¹ ­ ±ª6§±µ ³ª8¯ ¯6²¯ ³¯«§­ ·8­±6²ª§76²ª²¯¯6ª¬ ´«§­¯¬§³ ª¬ 8³±8¯«6µ ³´¹8ª¬ ª¬ 8³·³8 ­±¯6³·§589´» 2­6ª¬ ³µ ³´85¶6³ª§­ª²¯ ³­ ±8¯§µ§89§7898ª´»2­± §««6³±8­®ª6Ú6½ 79 Àȸª¬§ª8¯¹¬§ª«96²±«65¶²ª8­® 8¯®8µ8­®ª6ª¬ ²¯ ³¯»½8ª¬«96²±«65¶²ª8­®²¯ ³¯«§­ ¬§µ ·§¯ª§«« ¯¯8­§«6¯ªÏ ·· «ª8µ ¹§´»¨·²¯ ³8¯ §«« ¯¯8­®ª¬ ®§5 ·³65 ª§79 ª¸«65¶²ª ³6³56789
 2. 2. 122 3456789
 3. 3. 8 9
 4. 4. 7
 5. 5. 4
 6. 6. 8
 7. 7. 7
 8. 8. 888
 9. 9. 9
 10. 10. 4
 11. 11. 88
 12. 12. 8
 13. 13. 7 8 47
 14. 14. 78 8
 15. 15. ! 7
 16. 16. 7
 17. 17. 4
 18. 18. 88 8
 19. 19. 7
 20. 20. 8
 21. 21. 88
 22. 22. #8
 23. 23. 8
 24. 24. $7
 25. 25. 8 7
 26. 26. 8
 27. 27. 7
 28. 28. 789
 29. 29. $
 30. 30. $ %
 31. 31. 8
 32. 32. %
 33. 33. 879
 34. 34. 7
 35. 35. 7
 36. 36. 8
 37. 37. 7
 38. 38. 88
 39. 39. 7
 40. 40. $
 41. 41. 7
 42. 42. 7
 43. 43. 8
 44. 44. 8 4
 45. 45. 7 7 8%
 46. 46. 8 88
 47. 47. 8
 48. 48. 8 4
 49. 49. 8
 50. 50. 7 8
 51. 51. 7
 52. 52. 8
 53. 53. 9
 54. 54. 8
 55. 55. 8 ')**+,-).,/0)1-2,.3-.413 %
 56. 56. 88 8
 57. 57. 7 5
 58. 58. 78 78 789
 59. 59. 8 9
 60. 60. 9
 61. 61. 88
 62. 62. 6
 63. 63. 8 7
 64. 64. 7888
 65. 65. 8%
 66. 66. 8
 67. 67. 789
 68. 68. 9 8
 69. 69. 8 88
 70. 70. 6
 71. 71. 9 88 7 8
 72. 72. 9 88
 73. 73. 9
 74. 74. 9 8 8 7 88
 75. 75. 8 78
 76. 76. 8
 77. 77. 8 6
 78. 78. 5 7 8 :;==?@A:@BAC? EFG :HHI=J:@=B =? H:A@FAC? EF9 8
 79. 79. 8
 80. 80. 89 8
 81. 81. K8%
 82. 82. 87 7
 83. 83. 9
 84. 84. 87 898%
 85. 85. 98 8
 86. 86. 5877
 87. 87. 88
 88. 88. 98%
 89. 89. 8 8 88 789
 90. 90. 88
 91. 91. 789
 92. 92. 87 LMNOPQSTUVVWMXYZM[YPX]MZQXZOPQ 48%
 93. 93. 7
 94. 94. 5
 95. 95. ^_@C?=HBA@:@@BB@=JF@`:@B?@Ba
 96. 96. 7
 97. 97. 8
 98. 98. 8b 888
 99. 99. 47
 100. 100. 47
 101. 101. 5%K 9
 102. 102. 8
 103. 103. 8
 104. 104. 58877 89
 105. 105. 789
 106. 106. 8 9
 107. 107. 789
 108. 108. 5 8
 109. 109. 6
 110. 110. 8789
 111. 111. 6
 112. 112. 9
 113. 113. 8
 114. 114. 5%K 6
 115. 115. $
 116. 116. 9
 117. 117. @B@`F:HHI=J:@=B^_@`:@E:dB?@Ba:HHI=J:@=BC?IBe=J 8
 118. 118. 8
 119. 119. 9
 120. 120. 8
 121. 121. 8 47
 122. 122. 9
 123. 123. 8
 124. 124. 87
 125. 125. 8
 126. 126. 8
 127. 127. 9 8
 128. 128. 7
 129. 129. fgf h5 4h4i
 130. 130. 8
 131. 131. 9
 132. 132. 4
 133. 133. 8 8
 134. 134. 847
 135. 135. 8
 136. 136. 9
 137. 137. 9 8 f
 138. 138. 8 %
 139. 139. 9
 140. 140. 87
 141. 141. 9
 142. 142. 7
 143. 143. 7
 144. 144. 7
 145. 145. 8 7
 146. 146. 7
 147. 147. 9
 148. 148. 789
 149. 149. 9
 150. 150. 9 887
 151. 151. 87 4 8 9 8f8
 152. 152. j k5l8
 153. 153. EBA;m:IIFF;F;HI:@aBA?:AFn?=eBF:HHI=J:@=BC? 8 o'3p)q*+3)**+,-).,/0 b
 154. 154. 8%
 155. 155. 8 6
 156. 156. 9
 157. 157. 8 8 8
 158. 158. 9 8
 159. 159. 7
 160. 160. $
 161. 161. 9
 162. 162. 86
 163. 163. b8
 164. 164. 786
 165. 165. 8
 166. 166. 12 g
 167. 167. 78
 168. 168. $
 169. 169. 9
 170. 170. 878 8
 171. 171. 7
 172. 172. 86
 173. 173. r
 174. 174. 7 7 $78
 175. 175. 7
 176. 176. 9879 8
 177. 177. 9
 178. 178. 8
 179. 179. 789
 180. 180. 8
 181. 181. 7 9
 182. 182. 8 8 6
 183. 183. 8
 184. 184. 7l
 185. 185. 86
 186. 186. 8778 8 87 8986
 187. 187. 8
 188. 188. 8
 189. 189. 6
 190. 190. 8
 191. 191. 6$7
 192. 192. 87
 193. 193. 96
 194. 194. 5
 195. 195. s
 196. 196. t LMNOPQuTXvOQwZxYVyMZ]zOQwZW[XYZM[w{WQ|Z} ~€‚ƒ~„…†‡ˆ‚†‰Š‹ƒ…‚~Œ…{PMN]Z} 8
 197. 197. 8 6
 198. 198. 8 7
 199. 199. 8
 200. 200. 9
 201. 201. 8
 202. 202. 7
 203. 203. 7 88 87
 204. 204. 6
 205. 205. 88 9
 206. 206. 9
 207. 207. 8
 208. 208. 88 6
 209. 209. 7
 210. 210. 8 9
 211. 211. 87
 212. 212. 8
 213. 213. 9
 214. 214. 98 8
 215. 215. 9
 216. 216. 9
 217. 217. 8 7
 218. 218. 8 9
 219. 219. 48
 220. 220. 8%
 221. 221. 8 8 88
 222. 222. 8
 223. 223. 78 8 6
 224. 224. 87
 225. 225. 8
 226. 226. l5
 227. 227. s t
 228. 228. 88
 229. 229. %
 230. 230. 789
 231. 231. 86
 232. 232. 9
 233. 233. 9
 234. 234. 8
 235. 235. 87 8 98 J`:A:J@FAC?IFFIm?@:@?:;?BFB@=a=J:@=B?^ 8
 236. 236. 87
 237. 237. 8 8
 238. 238. 8
 239. 239. 8
 240. 240. 88 6
 241. 241. 8 8
 242. 242. 8
 243. 243. 123456789
 244. 244. 688 5 6878986 8 5 2 5 9 68 5 8 88 9 !#$%'()*+,-.%/0+12!%3%,%456.%057 +489#%:5-+%6$!257 16 86; 9886 45 9 6 =8 865868 88 8 9 8665 86586 76968686 8 87 656988 26 6; 88 89 8=8 699 67656789 = 7 9886? 6 5 9 8 86; 58= 7 88 @ACDEFFGHIGJ !#$%K(1L#%:5,+!4M%N-+% 8 686 8 86 6655699 = 96 8 69686 9886=89 6 86 6 88 99 6 96 5 56789 9886=869 985 9 5 8 9=88 6658 8 658 886665 8 688 6 5 9 8; 865 @AOCPQQPRSTUVVWRXWYZR[WWVP]QWR^P_ XWPVPSU^ZPRU]]VZSU^ZPR `6789 69686 9886 68 9=69 abc8698899 8 96 5 6 868 56789 9886 =8 6578 = 6968 66 69686 988686 88886 8 = 9 6dfghgfijkflmdnmofdkpqrgnqggsrlhtiitungmm 86 =69 =69v 5 8 99 w 6 88 2 988667 79 6 6 85 8=888879 88 36 8 5 x5 6 =8cb36 6y 688686698 6 86 z56 96 5{ 8 =6956789 8 6 |
 245. 245. } 65{ 5 8 6 6 656 6 56789 8 ?9 76~
 246. 246. y
 247. 247. } 66 56789 8 5 6 =869 988668 2 5 85 €|} 6 6 986646 86 98 8698 ‚ƒ„… 6 6y9686 98865{ 8 9= 986 = 9 c6876 99 8 5 68 6 88a6588 6 868 89966 8 6566 8 78 = 6986 5 8869868 6 †8y86 868979 85‡6 6lnkmhmoˆitudmtfsrkpukhkdm‰Šhthkmhkumqg‹mjdtnij 6=6 †8y86 867Œ
 248. 248. } 8566 = 68 ‚ƒ„2 5 85 6 5 696= 8 6658369867 68 7 96 6y98 56 6 9886w 669cb3=8896799 879 65 6 `6 69868 y6=968 85 6769686 886 68b y 6=9686 7 6 pgkfpgfthnkˆgdnlmdnmo 65 =6{ ? = 78 68 6 86869 9886 96 6 6 w85 638 69686 9886 6 6 9686 6 9 6 89 w566 8 656 Ž 96 6 68 6695 856 9886w 84 697 79 6 =w =88 9 68588 99 8 58998668 96866 =698 99 6= 57 6 6=Ž666 668888 96=w 8 69y86  6986 `6 56 88 698668 679 598 8 679 5 8 9 7666 68 679 5 698668 w 6w 7w 9686 5 85 8 865{ 8 7 56 9879 6 5 `66 67 = 6886 88= 5 9 5 65 8 2=6 67 89w 9=6987 7 65 599w 988866 689 45 9 6 = 96{6 = w 7 w88 8 w85 68 689 6 6 2 6986 88588866w 69686 98868 6 8 7 86 56 5699 899 8 8 8 a 6 =69 6= 76 8 87 =899868
 249. 249. 123 456789
 250. 250. 98 9 998
 251. 251. 9 9 9
 252. 252. 99
 253. 253. 99 99 99 9
 254. 254. 99!#
 255. 255. 33$99
 256. 256. 9
 257. 257. 9 9 9
 258. 258. 99
 259. 259. 97 9% 9# 9 1$99
 260. 260. 98 9
 261. 261. 99
 262. 262. 999 8 '
 263. 263. 9 (9) 9
 264. 264. 99
 265. 265. 8 9 !* +,-./0234,--05678970/95 : 9 99
 266. 266. 9 9 9 9
 267. 267. 9 8( 99 9 989 5
 268. 268. 9
 269. 269. 9 9
 270. 270. 9 9
 271. 271. 9 59899 8 9 9 8( 9
 272. 272. (9 ;=?@ABBCDECFGDHCICBJKLCDMJNOPQLJRGBC AKKBGSAMGJD 5 99 T8 8( 89
 273. 273. 9 T9
 274. 274. 9 9
 275. 275. U 9 98
 276. 276. 9 9
 277. 277. 9 9 ) 9 8 T 89(
 278. 278. 99 98 3T12T12 V98 9
 279. 279. 8 8(
 280. 280. 98
 281. 281. 9 89
 282. 282. 98 ( 9 9
 283. 283. 9
 284. 284. 9 8 T9
 285. 285. 989 9
 286. 286. WXXWYZ[]Z^`WYZabcdWYebfgbcahWZaZZibZ]jkZ
 287. 287. T9
 288. 288. 8 9 8( l 9
 289. 289. 9
 290. 290. m
 291. 291. 9
 292. 292. 8
 293. 293. 99 9
 294. 294. 9
 295. 295. 8n
 296. 296. 9
 297. 297. 99
 298. 298. 9
 299. 299. 98 9 8(
 300. 300. 99 98
 301. 301. 9
 302. 302. 5 9 989 89 9
 303. 303. 89 89 9 99
 304. 304. 8 o8 8( 9
 305. 305. 9 999
 306. 306. p
 307. 307. 98(9
 308. 308. 89 8U 8899
 309. 309. ( 9 q(
 310. 310. 9
 311. 311. 98 9
 312. 312. ( 999
 313. 313. 98 89 9r U 99 9r
 314. 314. s 6
 315. 315. T 8 9 9
 316. 316. p
 317. 317. 98 989
 318. 318. tmo8
 319. 319. 9 T 89
 320. 320. 9
 321. 321. 98 n
 322. 322. m4 98999
 323. 323. 989
 324. 324. 8 899 9 9 89 98
 325. 325. 9
 326. 326. 9
 327. 327. 99 9 9 8
 328. 328. 89
 329. 329. u89 v 9 (9
 330. 330. 99T
 331. 331. 8
 332. 332. 8
 333. 333. m4 9 89 9T 999 7 898 9
 334. 334. 98 9
 335. 335. 9 9
 336. 336. 94
 337. 337. 9 89
 338. 338. 9
 339. 339. 98 9 9
 340. 340. 9
 341. 341. 9 89
 342. 342. 9
 343. 343. 98 9 8
 344. 344. 9 9 9899 w 9
 345. 345. 59 (9
 346. 346. 9 9
 347. 347. 9
 348. 348. 8
 349. 349. 9 9 9 9 T
 350. 350. 99 # 98 89
 351. 351. 8
 352. 352. 98
 353. 353. 8 o8
 354. 354. 9
 355. 355. 9%9 8 T (
 356. 356. 5
 357. 357. 99
 358. 358. 9
 359. 359. x 9 89
 360. 360. 9
 361. 361. 99!
 362. 362. 8 9 9
 363. 363. 98999
 364. 364. 9
 365. 365. 9 9 m
 366. 366. 9
 367. 367. 9 9r 9
 368. 368. 998( T8( T
 369. 369. 9T T8 T8
 370. 370. ;y?@ABBCDECFGDS@ADDABGDEDCEAMGICCNNCSMF JNJDBGDCEALCFAHHGSMGJDMJFJLCM@GDE EJJH s( 9
 371. 371. 8 9 zz$ 998
 372. 372. ux{3z2T 1391v9 8
 373. 373. 9 8 |U99 9
 374. 374. 9 9
 375. 375. 9}
 376. 376. 1198 4 q
 377. 377. 9) U
 378. 378. 9 89
 379. 379. 998
 380. 380. 9
 381. 381. T9
 382. 382. ~ 99 98 599
 383. 383. 13 9 98 ) 9 n 6 T5
 384. 384. }6 ) )69998 (99 !$ 8 9 9 9
 385. 385. 9T31$ 99 z$9
 386. 386. 99 89 9 999
 387. 387. 99 T99
 388. 388. 8 m 9
 389. 389. 9
 390. 390. w 8
 391. 391. 99 8
 392. 392. 9 9 9
 393. 393. 9 98 8 n 9 899
 394. 394. 998 9
 395. 395. n 9
 396. 396. 999 9w
 397. 397. 998 8
 398. 398. 9T
 399. 399. (
 400. 400. 9
 401. 401. 9 :
 402. 402. 9
 403. 403. T
 404. 404. 8 99 8
 405. 405. ( 98 999
 406. 406. 8 €‚ƒ„…†‚‡‰„Š‹Œ„… ŠŠŽƒ‘ŠŽ’ ƒŒ“ŒŒ†‡ ’Œ„”Š‚ƒŒŠ„‘†Œ„… ‡ƒ‚†•ƒ„•Ž‡†•”Š‚ ƒ‚‰†Œ„…–Ž‚–Š‡†‡ –†‚‡Š„ƒ—‡ƒ”†’ …Š“†‚„†„‰„Š‹Œ„… ŠŠŽƒ‘ŠŽ’ ƒŒ“ŒŒ†‡ ”ƒŒ—’ƒ„•”‚Œ†„•‡ ‰„Š‹Œ„…ŠŠŽ ƒ‘ŠŽ’ƒŒ“ŒŒ†‡
 407. 407. 123456789
 408. 408. 8 86! # 6 8 $8%8% %8 $$ 6$%5 886'() !8% 868 6*# 66 #56789 +,- %5 #86578 5!989) *!%5 98) 689 9 5 '6!%6 9 5 ! . 8 !985 9) 98)%5 *689 ) $!#89 68%'!* %5 8#6!97 / 6!6$ 8665 #6!9 9)+,-%5 6!8 7)698%0! *1688% %6! )8%6 8 5 ' 26 856 6 7)8 99 % 67 $ 7) 96 6$ !%5 ' 99 % 88 86 58 %6!*7!56 856*# %8 6!6696$ 6879 6 6!9 7 / 8698% 99 % ' 2 $8%6! 99 % 8 965 6$ % 6396869886' $899 % 89/6$ 8 *7!# !5 9 8%6 6$ 86!866$6 48358 8 5)88 8 # 6!8 * 6 $!99)6! #69' 26 8! 86!%6696996879 9686 67 $8 88 8 865 98/ 86# 998588868! '7!686 %8 ! 7898)669 679 58#88 !99) 7)! 9#8 $!86988 98/ 8%*78% 68% 9686 7) :;=?@ BC::DE F=GHI: ?:JKD F= GLL:LIG;=KM # 'N*7!69 * 85699 % 8 J?=?OLIHGPM@QR:J:LIRI:RS;=F=?;TGM;:D=GKTI; 886%8 ! $!996696 8' 3!7 0! 9)*8 %6!6$+,-%5 965 99 % *86 66 65 6879 !866$ 9)8%%5 *# 66 6$0! 6 86 65 8% #8 9#69 # 8 #8 689656 '3 69)*8 6 6 65 88 9)$8% 5/ 5*# 66 !% 6$N 3!6* 6!898U % 6$96! 65!8%$656 *7! 979 8$!! '5899)# 8 #6/ 6 968%!879 7!8 986 6 6 65 $!8% 56 8U8699 % ' 29* $89%6!6$99 % 89! 8! 6$78%8% $$ 6$698 %5 9)8%6 65 8%%66'4 66 !% 6$ .88% 5688%$6*6 69 89)8%%5 8 6!868 9)#)'4 6%9)7 98 8678%$!! ' VWXWYWZ[W] ^_ `@a==SBb:;IHG;I:R?:cdKGMIRbbefdC?SEghiklimlnopqlrisltughivptwhxnxytxz{{|}vqp*~
 409. 409. ' ^798 _'28979 €€###'8/) '65 9!% #)‚56886'59'^2 €
 410. 410. 323~
 411. 411. _' ^~_ `@a==SBƒb:D=K:cdKGM=b:;IHG;I:R?SEghiklimlnopv„x…iwrurhi†ptwhxnxytxz‡‡x„†yp*~
 412. 412. ˆ'^798 _' 28979 €€###'8/) '65 9!8 
 413. 413. ~‰Š''^2 €
 414. 414. 323~
 415. 415. _' ^ _ `@a==SBbGLLIR‹Œ=d=R:=R:RSEŽ„lmi‘’mi„prlmy{{|}vqŽmmwrx*~
 416. 416. ~'^798 _'28979 € €###'8/) '65!7 88658%'59'^2 €
 417. 417. 323~
 418. 418. _' ^_ `@a==SBƒ;;GP;I:R“GP;:?SEŽ„lmi‘’mi„prlmy{{|}vqŽmmwrx*~
 419. 419. ~'^798 _'28979 € €###'8/) '65!7 88686'59'^2 €
 420. 420. 323~
 421. 421. _' ^ˆ_ ”@•TGKK:TSB–Œ=RD?•GLIR‹;=b:FIK=CGIR‹QRDJ?;MSE{lphl—ni˜wx‡*~
 422. 422. '^798 _'28979 € €579 '65~
 423. 423. 
 424. 424. ™ 56789 3%58%3 '^2 €
 425. 425. 323~
 426. 426. _' ^š_ ›@œI?PSBŒ=:MžGRDP:?;Ÿ:c“==IJSE xn¡i„x{x—ni*~
 427. 427. '' ^™_ b:¢=FK=SBŒ=RD:cb:FIK=CG=?IR£¤¥¦3d:??IFK=d=DIPG;I:RSE{x§i—niu{x—ni¨§i—giwhxnxytx {x©i*~
 428. 428. '^798 _'28979 €€###'56# 79 '65 36$356789 3%5 383~
 429. 429. 36879 3 886'59'^2 €
 430. 430. ™3ª)3~
 431. 431. _' ^Š_ C•bƒSBQRc:G;I:RdGL=SeH=HI=T:c;=CK:FGKf:GIR‹bG«=;:J;?ID=:c;=¬J:L=GR­RI:R@E£¤¥¥@ ^‰_ QRc:G;I:R•M?;=?ƒJDI;GRD®:R;:Kƒ??:PIG;I:RSB£¤¥£C=:K:PG;I:R­?=GRD®:RP=R?•JH=M­•ƒ@E£¤¥£@ ^
 432. 432. _ `@a==SBb:?;QL:;GR;ƒ?L=P;ecCG=SEghiklimlnopv„x…iwrurhi†ptwhxnxytxz‡‡x„†yp*~
 433. 433. '^798 _' 28979 €€###'8/) '65 9!8 
 434. 434. ‰~''^2 €
 435. 435. 323~
 436. 436. _' ^_ +'¯!*ª', 6RS›@°JRDG«S•@±I=?K=SŒ@bJ«:LGDMGMSGRD¢@•P=KI?SBQR;=R=;LGGD:²³ƒ?:PIGK 696%) ! 689869 5 )696%89# 993F=IR‹´SEŽ‡i„wlvptwhxnxypr*69'ˆ *6'‰* '
 437. 437. ™6
 438. 438. *‰‰Š' ^~_ `œ•®:IP=?SBŒI=?L=R;?I;;IR‹GMGI?=I?«:cP:RIPDI?=G?=SEµ¶·¸hxwip*~
 439. 439. '^798 _'28979 € €###''!/ #~
 440. 440. 
 441. 441. ~5 7!),% 85 3 388%35)38 38/36$36838 '.' ^2 €
 442. 442. ™3ª)3~
 443. 443. _' ZX¹Yº»¼½¹Z¹Z»¾¼¿¹Y] ¾À»Á¾ÂÃWZÄÅ[ 3589€9!/'67!91 Æ$68' N!/77!91 8~ ) ! 6$2$6586 ,6%558% %8 8%65!9)6$7%8U86 2$658 IR›GGÇDIR@bGIRIR;==?;?G=L:‹GIR‹T=FSD=?«;:LGRD:FIK=GLLKIPG;I:R@ƒ;;=:=R;=I?T:«IR‹:R 61 È! *#8#8 88 #6825%8 1!969$89* 86ˆ61 636$# 3É2 5)' Ê»Y½¹Ë½Â½Ì»Ã 3589€86'$8981Æ$68' Í86589818 ) ! 6$2$6586) 565!9)6$7%8U86 2$658P?IR›GGÇDIR@œI?GIR 8 965 6$4 7 56789 9886 #2 98/ 96! 65!8% 567898)'489 968% # $6! 6$63 965 'Î 9 )$ #599 7!! $!961 7 8
 444. 444. 123 456789
 445. 445. 84
 446. 446. 999 9 66 9
 447. 447. 6 6898!59 8 9#9
 448. 448. 8$ 49%9 $9 99$ '1(9
 449. 449. )*+*,-*)*/023453 68
 450. 450. 7
 451. 451. 89 9:;:=:9:?=@ABCDE:F@;GCEB;HIJBIHFK:;=HB:BCLFHMF:KK=BMEBM=BEEF=BMHBN:OG;DHIPFM:B=Q:;=HB:BCJBIHFK:;=O@ =BR:F:SC=BTLH=B;@HI=B;EFE@;@:FEJU=BMHV:WXEV:YY=O:;=HBYFHMF:KK=BMWK:Z=BM:BCYFE@EB;=BMV 89
 452. 452. 9 9 4
 453. 453. 999 [8$ 9%9 $9 99$ '1(9 6
 454. 454. 99 989% 8 6
 455. 455. $ 8 ]^_`a^bc` 68
 456. 456. 79d 89 PQFEBeFY:B=@fFCDE:F@;GCEB;HIJBIHFK:;=HB@D@;EK@HBN:OG;DHCPFM:B=Q:;=HB:BCJBIHFK:;=O@=BR:F:SC=BTLH=B;@HI g$
 457. 457. 9
 458. 458. [89
 459. 459. 99$88$[8$ $ 89
 460. 460. 99 4
 461. 461. 999 [8$ 9%9 $999$ '1(9 [9
 462. 462. 9$ 9899889 9
 463. 463. 9$ 9
 464. 464. $ 9
 465. 465. 9
 466. 466. $999 669
 467. 467. 9
 468. 468. 6 6898! h,*+ijk+*l-m0nopo 68
 469. 469. 7d
 470. 470. 989 q:;ZHr;:Y=sWtTuTXHFZ@IFHKAvvw:@:UE:Ox=BM:@@=@;:B;:;;xEJBIHFK:;=HBrD@;EK@yEzEHYKEB;yEY:F;KEB;:; {
 471. 471. 9PFM:B=Q:;=HB:BCJBIHFK:;=O@=BR:F:SC=BW:BC:;;EBC@;XHCHO;HF:YFHMF:K@|JBIHFK:;=HB@O=EBOE@:;;xE@:KE N:OG;D:BCJBIHFK:;=HB:BCeBHXECME}BM=BEEF=BM:;;xE~HKYG;EFrO=EBOEyEY:F;KEB;:;;xEB=zEF@=;DHIuO:€=B 6
 472. 472.
 473. 473. 9 %
 474. 474. $$ %
 475. 475. 9$
 476. 476. 9989
 477. 477. % [
 478. 478. 9 9 9[
 479. 479. 8999 %
 480. 480. 9$98
 481. 481. 89
 482. 482. 98[
 483. 483. $59[68 [9‚9 ƒ[#9 
 484. 484. 9„89
 485. 485. 8 [
 486. 486. 9
 487. 487. [9 [9 89989 99 9
 488. 488. 77……9d$ {
 489. 489. 9†$d998 ‚%
 490. 490. ‡ 3‡222ˆ:F:SC=B g
 491. 491. 7‰(Š‹3‡(Œ2Š‹( {7‰(Š‹3‡‡1(31(
 492. 492. 012356 7898 97
 493. 493. 98 9
 494. 494. 87 ! !!#$%!'!(% )*+,*-./012./045 615-7.8*+,*-./012 )*+,*-./012
 495. 495. 01234563701 3
 496. 496. 01234563 555102135001 7053104654 347
 497. 497. 00450 5300450 !#%'()*+,- 6./01(/*23,4-5 6./01/%*5 789:9; =?@ABCBCBDEFGHIJ K+ LM NFOPJQRCPCSFGC +4+TU,LM =?@ABCBCBDEFGHIJ 7,LM =?@ABCBCBDEFGHIJ V??WXYYZ[ZZ] ^_`aabBcdefXBYgdeXBYfZ =ChijFklmno=JOHoDEFGHIJDfaXY pqrturqrtuvwuxryrz{v|v}~wrywv€uyv‚ry~ƒ„v}~ƒ~u~tuw…†vur|v…v‡‚}~„‡v‚…v‡vyrv‡‚}vyrˆvy‰ yv|vtŠury}vqr|v…r€…twr|r‚r~€tu~|Šwy‹tvƒ„~y‹wt…Œ|~y}rv€wrqrˆr‰ƒv„…ƒ‡…ˆr}~qv„r‚ur|‚vŠ yrqwr…ƒ|u…ˆyv„ˆ‡ry†v„rz€urwrIChFGJŽFPCICGHkAFGHPJŽCjSFIJJŽjJSGHSJGHB rƒ~wzzz‰‘~|r‡vŒ|~’wvqv€v}~“”‰•–———˜v}~‚r mHPdacX™fXb[bcDmHP™šJ›dacX™fX[aZYDH[œJFPdJOHžJOHBljDFSmHjSHmdŸŸŸBJOHBlj
 498. 498. 0123415 789
 499. 499. 2!#$'()*+,-.-(!/!.-0)*+1.-#1!(2!/'#$3-4)* 5 6 789:;=?@ABC8D EFGHIJKL M5 NO6PQ).-R!4.)*+Q!S)(!1T-(U-(-+1.-( 5!#'V$4)*+1(!Q-TS$4)*+0!(3!W!(2.)*+Q!)(!X4!T)*YZ[ ]5 ^_`A`89?=DA8a9bAc8a9d e.!S#$0)$S)* fg NPhiNNN6 j Nk /-2!(Q).-S)*+$l)2!m$4!0)*+m)1S)3!(n-(#$4)* 5f 789 G[oHp
 500. 500. ji6 e.!S#$0S!V)*+Q!#$Q)3!0+$)1q$r!T sM jOtP6t tu O X4!(v')*+2$U)T!12!r-w sx j6 /-2!(e2-T)*+X4!(v')* g5 :8A`BDyz{`|:}~`8_?~yB`?y?=:DB€{`z?9D8:8_ e.!S#$0S!V)*+2!l-(R!S-#!!‚'(+2'(3!Q!1.)* ƒM ji6jP hj EFIH[9K„F…†ZpF'2)!q-#$4)*+5-.-(!‡#!.-w+e.!S#$0S!V)* xM Nj6 n'#!ˆU'.3-(+2!)$‰).)V!3+Š!S!.)!Š!‹+ˆŒ-(mV!(+e.!S#$0S!V)* xx _D8_DB8CA`8_{`yDB~A`8_`=?9?=Dy~D9?C_D8_DB8CAB?; 2!4$!($4)* MŽ5 tj6 t6N 6ijPŠ)#$.!/.!‚$4)*+q)(m.!1)*+2!.)!0'T! MŽx 66O Q).3-(#$v43-S#$+X4!()#)*+'($!.!U'T)*+‘r).)3-0S!‚)(3! MMg i’Pjujuji 6 2!“'S)(m-r-#+5')w!‡-4!+Q!#$5')T)* M]g CC`CBD?B_?D”DC_?~D?@=D^_=DC`B?8_D}?9_DA`A:_{?aB`8`”_A`•DB tP–[GHpF —I[…˜H…†J
 501. 501. IF…ZFpH Mf5
 502. 502. 123456789 6
 503. 503. !#$%' ()(
 504. 504. *+,-.,/010245617891:;1=619?@54:?@0;A?B:46?C191 DEFGHIJK (LM
 505. 505. NO*,O,-P,PQO-O,RS.Q.PT*UV-OSOWXOS.O,*O YZ#' (L[
 506. 506. 026;:?A9?]22]8?^?_:2280;:1`PSP`ab-UT./XTPRS-Vc.dXVTa,.d PXT.cP*.bP/I$e'Ef#g$#h (iM
 507. 507. SOVNOVOSa.V YjEk%$Yl$mEhlIlnGE (i[
 508. 508. .`P`a.cSXSP.a,Q./PU,VU,P*TUX,UU o9Kp39q9Kr (ss
 509. 509. V.QUS,V*TU/P thuvwhYjEk (xL
 510. 510. @2=?6A;y1B;9152:29?z;{158;01B;91|:61A}26@1B;91461~4A18A;2_810; 56;81]2C171A9?@2_;8A;@:?{A282];91@1/FGHIJfm# ([L
 511. 511. :61:?];91€1A25?A1}?1A=?B46?B‚_?651B?ƒ ml'ku „…M
 512. 512. .O,.R.cP*.bP.UXSPaTbP,bO.S.`.*.-P !'vIk „…s
 513. 513. XS.-bO,P*-VVUVPaP Y'YG „(s

×