1แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5            ปีการศึก...
2                       ใบงาน                การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์สมาชิ...
3     การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ ทาให้ได้ภาพของงานที่มีความชัดเจน ละเอียดสวยงามมากขึ้น กว่าการวาดหรือออกแบบด้วยมือ ...
4ความมุ่งหมายของสัญลักษณ์   สัญลักษณ์ หรือ Symbol มีเพื่อสื่อความหมายให้รับรู้ร่วมกันในสังคม เปนสื่อความหมายที่แสดงนัย...
5รูปร่างต่างๆ เหล่านี้ อาจแบ่งออกได้เปน 2 ประเภท ตามลักษณะของรูปร่าง ดังนี้(1) รูปทรงธรรมชาติ (Natural Form) เปนการเลียน...
6(4) มีความสวยงาม สะดุดตา และเปนระเบียบ(5) มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันในภาพสัญลักษณ์แต่ละภาพ ให้มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวก...
7    วิธีดาเนินงาน :     แนวทางการดาเนินงาน    รวมกลุ่ม    กาหนดหัวข้อของโครงงาน    รวบรวม และ ศึกษาข้...
8 http://www.krujongrak.com/67project/report.htmlhttp://www.iqsiam.com/index.php?topic=29http://guru.google.co.th/guru/thr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงาน คอม

1,080 views
859 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,080
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
67
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงาน คอม

 1. 1. 1แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ปีการศึกษา 2555 ชื่อโครงงาน How to make a Logo ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. นางสาวศุภลักษณ์ ชัยคา เลขที่ 7 ชั้น ม.6 ห้อง 5 2. นางสาวธัญญารัตน์ สุขกาย เลขที่ 8 ชั้น ม.6 ห้อง 5 3. นางสาวอานุชจิรา ทานา เลขที่ 38 ชั้น ม.6 ห้อง 5 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
 2. 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาวศุภลักษณ์ ชัยคา เลขที่ 7 2. นางสาวธัญญารัตน์ สุขกาย เลขที่ 8 3. นางสาวอานุชจิรา ทานา เลขที่ 38ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : โลโก้สวยด้วยมือฉันชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : How to make a Logoประเภทโครงงาน : โครงงานประยุกต์ชื่อผู้ทาโครงงาน : 1. นางสาวศุภลักษณ์ ชัยคา 2. นางสาวธัญญารัตน์ สุขกาย 3. นางสาวอานุชจิรา ทานาชื่อที่ปรึกษา : นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ระยะเวลาดาเนินงาน : 3 สัปดาห์ที่มาและความสาคัญของโครงงาน : เนื่องจากในปัจจุบัน สถานที่ต่างๆรวมถึงสินค้าและบริการมีมากมายหลายชนิด ทาให้ไม่เกิดความแตกต่างของสินค้และบริการ สินค้าจึงไม่มีจุดเด่น โลโก้จึงมีความสาคัญต่อการขายสินค้า หรือบริการมาก โลโก้ สินค้าหรือที่เรียกกันว่า “แบรนด์สินค้า” (Brand) ถือเปนสิ่งที่มีบทบาทและมีความสาคัญต่อความอยู่รอดของธุรกิจ เราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ สินค้าในท้องตลาดได้เพิ่มปริมาณขึ้นเปนจานวนมาก อีกทั้งยังมีให้เลือกมากมายหลายประเภท หรือ แม้แต่สินค้าประเภทเดียวกันต่างก็มีผู้ผลิตหลายบริษัท ด้วยเหตุนี้ บริษัทผู้ผลิตจึงมีความจาเปนที่จะต้องสร้าง “สัญลักษณ์” อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเปนตัวแทนของสินค้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ เฉพาะตัว เพื่อทาให้สินค้านั้นมีความแตกต่างและโดดเด่นจากสินค้าอื่น ส่งผลให้ผู้บริโภคซึ่งเปนกลุ่ม ลูกค้า เปาหมายของธุรกิจสามารถรับรู้และจดจาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่การ ตัดสินใจซื้อในที่สุด โดยสัญลักษณ์ที่ว่านี้ก็คือ “ตราสินค้า”(Brand) นั่นเอง เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มได้เห็นถึงความสาคัญของโลโก้สินค้า จึงได้มีความคิดในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ และยังได้ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการเข้ากับวิชาศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้รูปทรงเรขาคณิตในวิชาวิชาคณิตศาสตร์
 3. 3. 3 การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ ทาให้ได้ภาพของงานที่มีความชัดเจน ละเอียดสวยงามมากขึ้น กว่าการวาดหรือออกแบบด้วยมือ และยังสามารถแก้ไขได้ง่าย ดังนั้นผู้จัดทาจึงจัดทาโครงงานนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตสินค้าและบริการ ให้มีเอกลักษณ์วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ของสินค้าและบริการ 2. เพื่อฝึกทักษะการใช้โปรแกรม photoshop Cs3 3. เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4. เพื่อรู้จักการนาความรู้ในวิชาต่างๆ มาประยุกต์ใช้การสร้างสรรค์ผลงานขอบเขตโครงงาน : 1. ใช้โปรแกรม photoshop Cs3 2. ออกแบบโลโก้สินค้าและบริการให้มีเอกลักษณ์หลักการและทฤษฎี : โลโก้ โลโก้ คือชือ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือองค์กร อาจมีลกษณะเปนตัวอักษรที่มรปแบบโดดเด่น หรือ ่ ั ีูเปนภาพที่มีชื่อบริษัทอยู่ด้วย เปนสัญลักษณ์หรือมิเช่นนั้น ก็ประกอบขึ้นด้วยทุกองค์ประกอบที่กล่าวมารวมกัน แต่ไม่ว่าจะมีรูปแบบเปนอย่างไร วัตถุประสงค์ของโลโก้ก็คือ การบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของบริษัทหรือองค์กรนั้น ๆ การออกแบบโลโก้ก็เปนส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการสร้างแบรนด์“ไทยแบรนด์มาร์เก็ตติ้ง” จึงจะขอนาเสนอเคล็ดลับการออกแบบโลโก้ให้โดนใจ จากเว็บไซต์ LogoBee.com ไว้ในฉบับนี้ เคล็ดลับนั้นมีอยู่ด้วยกัน 10 ข้อคือ 1.เน้นความเรียบง่ายเปนหัวใจหลัก ขอให้ระลึกไว้ว่า โลโก้เปนบันไดเพียงขั้นหนึ่ง ท่านไม่อาจให้คาอธิบายแผนงานธุรกิจของท่านทั้งหมดบนบันไดเพียงขั้นเดียว 2.ดึงดูดใจผู้พบเห็น และควรมีที่ว่างให้ผู้พบเห็นค้นหาความหมายที่ต้องการสื่อออกมา ทางโลโก้นั้นด้วยตนเองบ้างทั้งนี้ต้องดูไม่ยากเกินไปด้วย 3. มองไปข้างหน้า คิดถึงความยั่งยืนของโลโก้ 4. ใช้ภาพแบบเวคเตอร์ดีกว่า นั่นคือลายเส้นที่สะอาดตาชัดเจน ไม่ใช้สีมาก เนื่องจากภาพแบบเวคเตอร์นั้น จะให้ทั้งความตัดกัน ( contrast ) และความสมดุลย์ ( balance) ในตัว 5. มีความยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 6. จดจาได้ง่าย 7. สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ โลโก้จะต้องออกมาทาให้ลูกค้าสามารถจินตนาการถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านได้ง่ายด้วย 8.เลือกสีอย่างสร้างสรรค์ เลือกสีโลโก้ให้เหมาะกับกลุ่มเปาหมายของท่านอย่างไรก็ตาม ท่านอาจใช้สีโลโก้ต่าง ๆ กันไปได้บนวัสดุต่าง ๆ เช่นนามบัตร หรือกระดาษซองจดหมาย ขึ้นอยู่กับเซ็กเมนต์ของลุกค้าของท่าน 9. มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ท่านควรทาวิจัยวงการธุรกิจและกลุ่มเปาหมายของท่านก่อนที่จะออกแบบโลโก้ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของธุรกิจเพื่อให้โลโก้ของท่านไม่ไปคล้ายคลึงกับของผู้อื่น 10. ใช้ได้ในทุกลักษณะ โลโก้ที่ดีควรใช้ได้ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเปนบนปายหัวกระดาษเขียนจดหมาย นามบัตร ตัวสินค้าหรือเว็บไซต์ บางครั้ง โลโก้สามารถใช้ได้ดีบนเว็บไซต์หรือบิลบอร์ด แต่ไม่เหมาะที่จะนามาใช้บนปากกาหรือถ้วยกาแฟ เพราะฉะนั้นท่านควรคานึงถึงจุดนี้ด้วย เนื่องจากในการสร้างความจดจาในแบรนด์นั้น ท่านจะต้องเผยแพร่ ท่านจะต้องเผยแพร่โลโก้และภาพลักษณ์ของท่านให้สม่าเสมอที่สุดเท่าที่จะทาได้
 4. 4. 4ความมุ่งหมายของสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ หรือ Symbol มีเพื่อสื่อความหมายให้รับรู้ร่วมกันในสังคม เปนสื่อความหมายที่แสดงนัยหรือเงื่อนความคิดที่แฝงไว้ในรูปภาพ (Pictogram) ใช้แสดงแทนภาษาพูดให้เปนสื่อกลางที่จะถ่ายทอดข่าวสารแก่ผู้ใช้ทุกระดับ ซึ่งอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจภาษา แต่ผู้ใช้จะเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ได้ถ้าพบเห็นบ่อยๆ ภาพ Pictogram ที่ใช้ในที่นี้สื่อความหมายถึงสถานที่และกิจกรรมต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งยึดแนวความคิดมาจากลักษณะทางภูมิประเทศ ลักษณะของสถาปัตยกรรม และกิจกรรมเด่นที่ประกอบกันภายในพื้นที่ธรรมชาติ นอกจากสัญลักษณ์ของสถานที่แล้วยังมีสัญลักษณ์ส่วนบริการ ซึ่งเปนสัญลักษณ์สากลสื่อความหมายถึงกิจกรรมด้านบริการต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติ ทาให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการได้ทราบถึงประเภทของแหล่งท่องเที่ยว และจดจาแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายและรวดเร็ว เปนการอานวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วย รูปแบบลักษณะของสัญลักษณ์โดยทั่วไปภาพสัญลักษณ์ประเภท Pictogram ประกอบด้วย1. กรอบภาพ (Symbol field) ได้แก่พื้นที่ที่ล้อมรอบรูปภาพสัญลักษณ์ ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยู่ในอาณาเขตจากัด อาจมีรูปร่างหลายลักษณะได้คือ วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม หรือแปดเหลี่ยม เปนต้น2. รูปภาพ (Figure) ได้แก่ภาพสัญลักษณ์ที่แสดงแทนภาพคน สัตว์ สิ่งของต่างๆ โดยทั่วไปที่พบเห็น มี 6 ลักษณะ คือ 2.1 Outline รูปร่างที่เกิดขึ้นจากการใช้เส้นแสดงโครงภาพรูปตัวอย่าง Outline 2.2 Dot Form รูปร่างที่เกิดขึ้นจากการใช้จุดประกอบกันเปนจานวนมากรูปตัวอย่าง Dot Form2.3 Solid Form รูปร่างทึบ - Positive Form ภาพสัญลักษณ์ คือ ส่วนที่เปนรูปร่าง - Negative Form ภาพสัญลักษณ์ คือ ส่วนที่เปนบริเวณว่างบนพื้นภาพรูปตัวอย่าง Positive Formรูปตัวอย่าง Negative Form
 5. 5. 5รูปร่างต่างๆ เหล่านี้ อาจแบ่งออกได้เปน 2 ประเภท ตามลักษณะของรูปร่าง ดังนี้(1) รูปทรงธรรมชาติ (Natural Form) เปนการเลียนแบบรูปทรงจริงในธรรมชาติ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ได้รูปแบบที่น่าสนใจในลักษณะลดตัดทอน (Distortion) คือ ลดสิ่งที่เกินความจาเปนลงให้เหลือแต่ลักษณะหรือโครงสร้างที่เห็นว่าสาคัญของรูปทรงไว้ หรือต่อเติมเสริมแต่งลวดลายลงบนรูปทรงธรรมชาติให้ได้รูปแบบที่แสดงลวดลายมากกว่าโครงสร้างของรูปทรงนั้นๆรูปตัวอย่าง Natural Form(2) รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) รูปทรงที่ประกอบขึ้นด้วยรูปร่างเรขาคณิต เช่น เส้นตรง เส้นทแยงมุม วงกลม สามเหลี่ยมรูปทรงกรวย ทรงกระบอก เปนต้น ทั้งนี้จะเปนรูปทรงที่พัฒนามาจากรูปทรงธรรมชาติ เช่น ภาพคน ใช้วงกลมแทนศีรษะ ใช้เส้นตรงแสดงแขนและขา เปนต้นรูปตัวอย่าง Geometric Formการใช้สัญลักษณ์ ใช้ประกอบกับข้อความเพื่อแสดงในแผ่นปายและสื่อประเภทต่างๆ โดยจัดแบ่งภาพสัญลักษณ์ออกเปน 2 ชนิด ได้แก่1. ภาพสัญลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว ใช้ประกอบกับข้อความแสดงสถานที่ท่องเที่ยว ภายในอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ ปายชี้ทาง และปายชื่อแหล่งท่องเที่ยว2. ภาพสัญลักษณ์ส่วนบริการ ใช้ประกอบกับข้อความแสดงกิจกรรมด้านบริการต่างๆประเภทของสัญลักษณ์ ประเภทและภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุทยานแห่งชาติได้แก1. ภาพสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว แบ่งตามประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ดังนี 1.1 ประเภทธรรมชาติ ประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์แสดงลักษณะพื้นที่ที่ต้องการจะสื่อความหมาย เช่น น้าตก ถ้า 1.2 ประเภทประวัติศาสตร์-ศาสนสถาน ประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์ที่ต้องการสื่อว่ามีในพื้นที่ เช่น เจดีย์ ศาล 1.3 ประเภทกิจกรรมและแหล่งชุมชน ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่ต้องการสื่อว่ากิจกรรมหรือแหล่งชุมชนอะไรบ้างในพื้นที่ เช่น สนามกีฬา หมู่บ้านชายแดน เปนต้น2. ภาพสัญลักษณ์ส่วนบริการ ประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์ของกิจกรรมที่ให้บริการภายในส่วนอุทยานแห่งชาติ เช่น ประชาสัมพันธ์หรือศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โทรศัพท์ ร้านอาหาร สุขา ลานจอดรถ เปนต้น ภาพสัญลักษณ์สาหรับแหล่งท่องเที่ยวจัดเปน Public Pictogram ซึ่งใช้เปนสาธารณะสาหรับนักท่องเที่ยวทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัยและเชื้อชาติ ดังนั้นจึงต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้(1) ต้องสื่อความหมายได้ชัดเจน คือ มีรูปแบบที่เรียบง่าย ดูแล้วเข้าใจง่าย ไม่ให้ความหมายคลุมเครือหรือเปน 2 นัย เพื่อปองกันการเข้าใจผิด(2) ต้องเปนภาพที่จาลองลักษณะเด่นของสถานที่ หรือกิจกรรมที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ที่คนส่วนใหญ่ดูแล้วสามารถจดจาได ้อย่างรวดเร็วและนาน(3) รูปแบบที่ใช้ต้องชัดเจน สามารถมองเห็นได้ชัดในระยะใกล้และไกล
 6. 6. 6(4) มีความสวยงาม สะดุดตา และเปนระเบียบ(5) มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันในภาพสัญลักษณ์แต่ละภาพ ให้มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในภาพสัญลักษณ์ทั้งหมด(6) มีความสัมพันธ์กันดีระหว่างภาพสัญลักษณ์และการจัดองค์ประกอบอื่นๆ ภายในแผ่นปาย(7) สามารถทาการผลิตได้สะดวกและรวดเร็ว โดยวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ช่วยให้ประหยัดเวลาและต้นทุนประโยชน์ของสัญลักษณ์1. สามารถใช้สื่อสารข้อมูลข่าวสารในช่วงเวลาที่สั้น ทั้งนี้เนื่องจากมีความชัดเจนมากกว่าใช้ข้อความ2. ใช้พื้นที่น้อยกว่าการใช้ข้อความหรือวลี ขนาดของสัญลักษณ์สามารถย่อ/ขยาย ได้ตามขนาดที่ต้องการ3. สัญลักษณ์มีการนาไปใช้อย่างสากล ทั้งนี้เนื่องจากสามารถที่จะสื่อความหมายให้ผู้มาเยือนที่ไม่เข้าใจภาษาท้องถิ่นเข้าใจได้4. สัญลักษณ์สามารถถ่ายทอดวัตถุประสงค์ได้สองทาง ทั้งทางอนุญาตและไม่อนุญาต เช่น ถ้าคาดพื้นเปนเส้นตรงจากมุมซ้ายบนไปยังมุมขวาล่าง สัญลักษณ์นั้นก็จะหมายถึงห้ามทากิจกรรมนั้นๆ
 7. 7. 7 วิธีดาเนินงาน : แนวทางการดาเนินงาน รวมกลุ่ม กาหนดหัวข้อของโครงงาน รวบรวม และ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม เขียนโครงร่าง ของโครงงาน สรุปผล นาเสนอ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ โปรแกรม Photoshop Cs3 งบประมาณ 300 บาท ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน : สัปดาห์ที่ ผู้รับที่ ขั้นตอน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ผิดชอบ1 คิดหัวข้อโครงงาน /2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล /3 จัดทาโครงร่างงาน / /4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน5 ปรับปรุงทดสอบ6 การทาเอกสารรายงาน7 ประเมินผลงาน8 นาเสนอโครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ แบรนด์ของสินค้าและบริการมีเอกลักษณ์ มีทักษะการใช้โปรแกรม photoshop Cs3 เพิ่มขึ้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการนาความรู้ในวิชาต่างๆ มาประยุกต์ใช้การสร้างสรรค์ผลงาน สถานที่ดาเนินการ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และ บ้านของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง - การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ศิลปะ - คณิตศาสตร์ แหล่งอ้างอิง
 8. 8. 8 http://www.krujongrak.com/67project/report.htmlhttp://www.iqsiam.com/index.php?topic=29http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=590d9151c4b82f0ehttp://www.dnp.go.th/npo/Html/Tour/Interpretation/Symbol/Symbol_Goal.html

×