โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ใบงานที่4

5,622 views
5,326 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,622
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
442
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ใบงานที่4

 1. 1. ความหมายโครงงานประเภท การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ลักษณะเด่นของโครงงานประเภทนี้ คือ เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน์ ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงาน ประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผู้เรียนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็นหัวข้อในการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาล ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชากิ่งกุหลาบ หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของประเทศไทยเป็นต้น ตัวอย่างโครงงานประเภท การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา Educational Media Development) ( โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media Development) “หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา”
 2. 2. 1.นางสาว ศศิธร เทียมสวรรค์ 2.นางสาว กนกวรรณ นบนอบ 3.นางสาว วราภรณ์ ราชานาค โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยภูเก็ตเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554อนุมัติโครงงานโครงงาน หนุ่มน้อยเจ้าปัญญาผู้จัดทาโครงงาน 1.นางสาว ศศิธร เทียมสวรรค์ 2.นางสาว กนกวรรณ นบนอ 3.นางสาว วราภรณ์ ราชานาค อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ปราโมทย์ ทองใหม่ ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตปีการศึกษา 2554
 3. 3. O อนุมัติ O ไม่อนุมัติ ลงชื่อ…………………………………….. ( นางสาว ศศิธร เทียมสวรรค์ ) นักศึกษา ลงชื่อ……………………………………..( นายปราโมทย์ ทองใหม่ ) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
 4. 4. บทที่ 1บทนาที่มาและความสาคัญของโครงงาน ปัจจุบัน “สื่อ” มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทาให้นักเรียน นักศึกษาในแต่ละลสาขาวิชา โรงรียนจึงมีแนวคิดส่งเสริมให้นักศึกษารุ่นใหม่ ที่มีความชื่นชอบในการทาภาพยนตร์ และพัฒนาให้เป็นขุมพลังในอนาคตของวงการภาพยนต์ไทย โดยเปิดเวทีสาหรับการสร้างหนังสั้นขึ้นมาในหัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อสังคม” คือการนาแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาที่เข้าสู้รั้วของโรงเรียน และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ มาสร้างเป็นหนังนั้นเอง โดยโครงการ “สร้างสรรค์เพื่อสังคม” เป็นการประกวดหนังสั้นสาหรับนักศึกษา ซึ่งผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องสร้างหนังซึ่งมีที่มาหรือได้แรงบันดาลใจจากพฤติกรรมที่ประสบพบเห็นของตัวเองหรือเพื่อน ๆ ก็ได้ไม่จากัดประเภท ไม่จากัดแนว ไม่จากัดความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการนาเสนอเรื่องราว ไม่จากัดประเภทสื่อบันทึกภาพ (กล้องวิดีโอ กล้องจากโทรศัพท์มือถือฯ) ซึ่งเชื่อว่าหากถ่ายทอดความคิดออกมาได้โดนใจ หนังฟอร์มเล็กก็มีโอกาสจะกลายเป็นหนังฟอร์มใหญ่ได้ในอนาคต อีกทั้งทางโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรม "อบรมการทาหนังสั้น" โดยวิทยากรและทีมผู้เชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะการสร้างภาพยนตร์ให้กับผู้เข้าร่วมประกวดอีกด้วยในอนาคต ซึ่งเนื้อหาของการอบรมนั้นจะครอบคลุมตั้งแต่วิธีการทาการ์ตูน การเขียนบท การตัดต่อ ไปจนถึงเทคนิคการทาหนังตัวอย่างTrailer) (วัตถุประสงค์ (1) สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2) ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างสื่อการเรียนรู้ (3) ศึกษาการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ (4) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ขอบเขตของโครงงาน การจัดทาโครงงานการ์ตูน “หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา” เป็นการสร้างสื่อเพื่อสะท้อนสังคมในสถานศึกษาและพฤติกรรมของนักศึกษาเมื่อเข้าสู่รั้วของสถานศึกษา ให้บุคคลภายนอกหรือศึกษาได้ดูสื่อการ์ตูนที่สร้างขึ้นมา และในการสร้างการ์ตูนได้ใช้เพื่อน ๆประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน1. สร้างแนวคิดใหม่ ๆ2. สื่อให้สังคมได้มองเห็นพฤติกรรมของนักศึกษา3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมได้หลากหลาย4. เพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมให้กับตัวเอง
 5. 5. วิธีดาเนินงาน เขียนเป็นลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน พร้อมตาราง Gantt chartขั้นตอนการดาเนินงาน1.เตรียมเรื่องที่ต้องการทา2.หาเนื้อเรื่อง3.นาภาพมาเรียงในสไลด์4.พากเสียง5.นาเสียงมาใส่ในสไลด์แผนปฏิบัติงาน ตารางที่ 1-1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน ลาดับ กิจกรรม สิงหาคม54 กันยายน ที่ 54 1 2 3 4 1 23 4 1 นาเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 2 วิเคราะห์ และออกแบบระบบ กาหนดสถานที่ 3 จัดเตรียมอุปกรณ์ 4 ถ่ายทาหนังสั้น 5 ตัดต่อหนังสั้น 6 นาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
 6. 6. บทที่ 2เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทาโครงงานการสร้างสื่อการเรียนรู้การ์ตูน ผู้จัดทาโครงงานได้รวบรวมแนวคิดทฤษฏีและหลักการต่าง ๆ จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างพื้นฐานมาจากการนาเอาบทนิทาน หรือนิยาย มาสร้างเป็นการ์ตูน ประมาณ 13 นาที ซึ่งสามารถพัฒนาโดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เช่น Adobe Premiere , Movie Maker, Adobe Photoshop หรือโปรแกรมอื่น ๆ โดยการนาโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ประกอบด้วยภาพ เสียง และการแปลง File ให้เป็น File Video เพื่อนาไปเสนอต่อไปการ์ตูน การ์ตูนก็มีจุดกาเนิดพร้อมกันกับภาพยนตร์ที่เราดูกันเป็นปรกติทุกวันนี้ ภาพยนตร์เรื่องแรกของโลก เมื่อคนยุคสมัย 100 กว่าปีก่อนได้เข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่ง และได้เห็นภาพที่ตัวเองที่ไม่เคยเห็นมาก่อน นั่นคือรถไฟค่อยๆ จอดเทียบชานชาลา พวกเขาเชื่อว่าตนเองเกือบจะโดนรถไฟชน นั่นคือจุดเริ่มต้นของคาว่า “ภาพยนตร์” หนึ่งในมหรสพที่คนทุกผู้ทุกนามไม่อาจจะปฎิเสธได้แต่ในวันนี้คงจะหาดูได้ยากสักหน่อย การ์ตูนจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ดาเนินและจบลงอย่างรวดเร็ว หนังสั้นทั้งหมดมักจะมีเรื่องราวหลักเพียงเรื่องเดียว ถ้าเป็นไปในนิยามมักจะกาหนดให้หนังสั้นยาวไม่เกิน 30 หรือ 40 นาที เพราะถือว่าเป็นความยาวที่พอเหมาะ คาถามต่อมาก็คือ แล้วจะดูรู้เรื่องไหมนั่น?ไม่มีกติกาตายตัวว่าหนังสั้นจะต้องดูแล้วรู้เรื่องหรือเปล่า เพราะ เล่าเรื่องในลักษณะใดก็ได้ ทาได้แม้กระทั่งเป็นเพียง Concept หรือบอกอะไรบางอย่างให้แก่คนดูโดยที่คนดูก็ไปคิดไปตีความกันเอาเองหลักการ การทาการ์ตูน 1.รู้วิธีและหลักการ การเรียน storyboardที่ถูกต้อง ทาให้รู้ว่าการจะทาหนังสั้นต้องมีstoryboardก่อน2.รู้วิธีคิดเรื่องราวที่จะนาเอามาทาเป็นหนังสั้น ว่าหลักการมีอย่างไร3.ได้ความรักความสามัคคี ในการทางานเป็นกลุ่ม เพราะการทางานเป็นกลุ่มล้วนมีอุปสรรค์แต่ทุกคนก็ผ่านมาได้4.รู้วิธีการ ตัดต่อ ใส่เพลง ลาดับเรื่องราว และมุมกล้อง ทาอย่างไรจึงจะน่าสนใจและไม่น่าเบื่อ 1. การค้นคว้าหาข้อมูล (research) เป็นขั้นตอนการเขียนบทภาพยนตร์อันดับแรกที่ต้องทาถือเป็นสิ่งสาคัญหลังจากเราพบประเด็นของเรื่องแล้ว จึงลงมือค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเสริมรายละเอียดเรื่องราวที่
 7. 7. ถูกต้อง จริง ชัดเจน และมีมิติมากขึ้น คุณภาพของภาพยนตร์จะดีหรือไม่จึงอยู่ที่การค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าภาพยนตร์นั้นจะมีเนื้อหาใดก็ตาม 2. การกาหนดประโยคหลักสาคัญ (premise) หมายถึงความคิดหรือแนวความคิดที่ง่าย ๆธรรมดา ส่วนใหญ่มักใช้ตั้งคาถามว่า “เกิดอะไรขึ้นถ้า…” (what if) ตัวอย่างของ premiseตามรูปแบบหนังฮอลลีวู้ด เช่น เกิดอะไรขึ้นถ้าเรื่องโรเมโอ & จูเลียตเกิดขึ้นในนิวยอร์ค คือ เรื่อง West SideStory, เกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์ดาวอังคารบุกโลก คือเรื่อง The Invasion of Mars, เกิดอะไรขึ้นถ้าก็อตซิล่าบุกนิวยอร์ค คือเรื่อง Godzilla, เกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์ต่างดาวบุกโลก คือเรื่อง TheIndependence Day, เกิดอะไรขึ้นถ้าเรื่องโรเมโอ & จูเลียตเกิดขึ้นบนเรือไททานิค คือเรื่อง Titanic เป็นต้น 3. การเขียนเรื่องย่อ (synopsis) คือเรื่องย่อขนาดสั้น ที่สามารถจบลงได้ 3-4 บรรทัด หรือหนึ่งย่อหน้า หรืออาจเขียนเป็น story outline เป็นร่างหลังจากที่เราค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก่อนเขียนเป็นโครงเรื่องขยาย (treatment) 4. การเขียนโครงเรื่องขยาย (treatment) เป็นการเขียนคาอธิบายของโครงเรื่อง (plot) ในรูปแบบของเรื่องสั้น โครงเรื่องขยายอาจใช้สาหรับเป็นแนวทางในการเขียนบทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์บางครั้งอาจใช้สาหรับยื่นของบประมาณได้ด้วย และการเขียนโครงเรื่องขยายที่ดีต้องมีประโยคหลักสาหคัญ(premise) ที่ง่าย ๆ น่าสนใจ 5. บทภาพ (storyboard) คือ บทภาพยนตร์ประเภทหนึ่งที่อธิบายด้วยภาพ คล้ายหนังสือการ์ตูน ให้เห็นความต่อเนื่องของช็อตตลอดทั้งซีเควนส์หรือทั้งเรื่องมีคาอธิบายภาพประกอบ เสียงต่าง ๆเช่น เสียงดนตรี เสียงประกอบฉาก และเสียงพูด เป็นต้น ใช้เป็นแนวทางสาหรับการถ่ายทา หรือใช้เป็นวิธีการคาดคะเนภาพล่วงหน้า (pre-visualizing)ก่อนการถ่ายทาว่า เมื่อถ่ายทาสาเร็จแล้ว หนังจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร โดยเขียนภาพ เหตุการณ์ของแอ็คชั่นเรียงติดต่อกันบนบอร์ด เพื่อให้คนดูเข้าใจและมองเห็นเรื่องราวล่วงหน้าได้ก่อนลงมือเขียนภาพ ส่วนใหญ่บทภาพจะมีเลขที่ลาดับช็อตกากับไว้คาบรรยายเหตุการณ์ มุมกล้อง และอาจมีเสียงประกอบด้วย
 8. 8. บทที่ 3ขั้นตอนการดาเนินงานในการจัดทาโครงงานครั้งนี้คณะผู้จัดทาได้ใช้ เครื่องมือ ดังนี้เทคโนโลยีที่ใช้ โปรแกรมนี้จะมี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ - คอมพิวเตอร์ 1 ชุด - ไมค์โครโฟนเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา- Adobe Premiere Cs3- Adobe Photoshop CS3- Macromedia Flash MX- สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ สเปคเครื่องมีผลต่อการแปลงไฟล์สเปคสูงการแปลงไฟล์ก็จะเร็วไปด้วย ถ้าสเปคต่า การแปลงไฟล์จะคุณภาพต่า- P3 800 Mz ,ram 384 M, HDD 20 G สเปคเครื่องตัวนี้จะทาให้คุณภาพที่ออกมาต่า และใช้เวลาแปลงไฟล์นาน- Dual core 1.6 GHz , RAM 1 GB สเปคตัวนี้ถือว่าปกติ จะใช้เวลาแปลงไฟล์ 20-45 นาที- AMD Turon 64x2 2.00 Ghz, Ram 2 GB, เฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 30กว่านาที- โปรแกรม Nero 9 บทที่ 4ผลการศึกษา จากการศึกษาการสร้างสื่อการเรียนรู้การทาการ์ตูนในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์นี้ ผู้จัดทาโครงงานได้ทาการ์ตูน เรื่อง “หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา” เป็นการสร้างสื่อสะท้อนสังคมของนักศึกษาในสถานศึกษา โดยการใช้โปรแกรม Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Nero9 เมื่อเริ่มดาเนินการได้การเสนอหัวข้อ ชื่อเรื่องการ์ตูน บท ถ่ายทาตัดต่อ และบันทึกลงแผ่น เพื่อนาเสนอ โครงการนี้มีผู้รับประโยชน์ คือ นักศึกษา ผู้ปกครอง หรือบุคคลทั่วไป และเข้าใจถึงชีวิตของนักศึกษาที่เข้าสู่รั้วสถานศึกษา สิ่งที่สาคัญคือสังคมในปัจจุบันนั้นทุกคนต้องช่วยกันปกป้องดูแล เพื่อให้เกิดความหลากหลายเป็นสิ่งชักจูงใจให้นักศึกษาหรือเพื่อน ๆ ที่มาเรียนรู้จักป้องกันตัวเองและเชื่อฟังผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เข้ามาเยี่ยมชม และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจต่อไป
 9. 9. บทที่ 5สรุปผลและข้อเสนอแนะสรุปผลการศึกษา จากการดาเนินงานจัดทาโครงงานการทาการ์ตูน “หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาชีพชมรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ความคิดริเริ่มของโครงงานเพื่อให้มีการใช้โปรแกรมที่ได้ศึกษาผ่านมา และได้นามาประยุกต์ใช้ในด้านงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างสื่อสะท้อนชีวิตนักศึกษาที่เผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สังคมในปัจจุบันนี้มีให้พบเห็น โครงงานนี้ได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ท่านต่าง ๆ การใช้เทคนิคการถ่ายทา บทแสดง การตัดต่อ และรับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ โครงงานนี้ประสบผลสาเร็จออกมาเพื่อนาเสนอให้นักศึกษาได้ดูเป็นตัวอย่าง ซึ่งมีหลากหลายมุมมองของหนังการ์ตูนเรื่องนี้สรุปผล โครงงานนี้ได้ดาเนินการสาเร็จตามเป้าหมาย และประความสาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หนังสั้นที่ได้ผลิตขึ้นมาได้ฉาย หรือนาเสนอในงานวันวิชาการ ณ บริเวณ สะพานหิน จังหวัดภูเก็ตและนักศึกษา ประชาชน ได้ดูเป็นตัวอย่าง และในอนาคตจะมีการจัดทาสื่อหนังสั้นเพื่อเพิ่มสื่อออกมามากขึ้นข้อเสนอแนะในการจัดทาโครงงานการทาหนังสั้นควรได้รับความร่วมมือ หรือได้รับการสนับสนุนด้าน เครื่องมือในการถ่ายทาหนังสั้นให้มีคุณภาพบรรณานุกรม มานพ ทะชัยวงค์. สนุกกับโครงงานคอมพิวเตอร์ กรุงเทพฯ :ไอดีซี,2547ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์.คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ (โครงงานคอมพิวเตอร์) [ออนไลน์].เข้าถึงเมื่อ16 พฤษภาคม2554.เข้าถึงได้http://www.montfort.ac.th/mcs/dept/computer/computer/02139/02139.htmlhttp://www.nbw.ac.th/std/index.phphttp://0503306msu.blogspot.com/2011/02/blog-post.htmlhttp://www.positioningmag.com/Magazine/Details.aspx?id=87505

×