การโฆษณา

541 views
433 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การโฆษณา

  1. 1. ภาษาโฆษณา ภาษาโฆษณาเปนภาษาที่ใชเพื่อบรรลุวัตถุประสงคในทางการคา มีลักษณะโดดเดน เปน เอกลักษณ เปนภาษาที่เราอารมณ กระตุนความสนใจ สรางการจดจําในภาพลักษณที่ดีของสินคา ทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ ความตองการ และตัดสินใจซื้อสินคานั้นในที่สุด ภาษาโฆษณาที่ดี ตองไมเยิ่นเยอ ควรใชคํากระชับ แตสื่อสารไดอยางรวดเร็วตรงตามวัตถุประสงค มีความเปน ธรรมชาติ ใกลชิดกับผูบริโภค ลักษณะของภาษาโฆษณา ในการโฆษณาโดยทั่วไปจะมีการใชทั้งวัจนภาษาหรือภาษาที่ใชถอยคําและอวัจนภาษาหรือ ภาษาที่ไมใชถอยคํา อาจเปนการใชภาพ แสง สี เสียงประกอบ เสียงดนตรี เสียงเพลง ลักษณะของ ตัวอักษร เชน ตัวอักษรตัวใหญ ตัวเล็ก ตัวเอน ตัวหนา ตัวอักษรแบบภาษาจีน หรือเปนเรื่องของการ แบงวรรคตอนหรือระยะหางของตัวอักษรเขามาใชในการสื่อความหมายหรืออารมณความรูสึก หาก สังเกตภาษาโฆษณาโดยทั่วไปแลวจะพบวามีลักษณะที่คลายคลึงกัน ไดแก 1. ใชคําซ้ํา คําสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ เพื่อใหจดจํางาย ดังตัวอยาง มันทุกหยด สดทุกวัน คุณคาที่คุณคูควร คงคุณคาชุมคอไมเหมือนใคร เย็น…เย็นสบาย พิมพ พิมพ พิมพ …วุนทั้งวัน มากกวาดวยสวนลดสูงสุดถึง 50% จากกวา 200 แบรนดไทยชั้นนําและระดับโลก มากกวาดวยคะแนนสะสม 3 เทา ทุกครั้งที่ใชจาย หรือ 2 เทาในชวงปกติ มากกวาดวยการเติมสีสันแหงความสนุก กับสิทธิ์ในการรวมกิจกรรมบันเทิงมากมาย กอนใคร 2. ใชคําที่สะดุดตา สะดุดใจผูบริโภค เชน การใชคําสแลง การใชคําภาษาตางประเทศ การใชความเปรียบ การใชคําที่มีความหมายโดยนัย เปนตน ดังตัวอยาง เปรี้ยวสล็อกกี้ เสนหสาว คลาสสิค สงางาม
  2. 2. 2 เสิรฟ เปนเซ็ต ทีเด็ดจาก 3 เอ็ม ผิวหลบรอนมาพึ่งเย็น … มนตเสนหแหงดวงดาว สองประกายระยับ ผสมผสานสีสัน อันหลากหลาย ใหทุก ใบหนาเดน สงา ดั่งตองมนต อาหารผิว จากเอลเฟ นี่คือเมาทขนาดเทามด 3. ปรากฏชื่อผลิตภัณฑ เพื่อใหผูบริโภคจดจํางาย และบางครั้งอาจขยายความดวย คุณสมบัติของผลิตภัณฑ ดังตัวอยาง ศักดิ์ศรีที่ซีตรองภูมิใจ นี่คือบทเรียนอันแสนแพงที่เกิดจากปลวกและเชื้อรา เพราไมไดทาเชลลไดรท ผลิตภัณฑ รักษาเนื้อไม 4. เลือกสรรคําที่แสดงลักษณะดีเดนของผลิตภัณฑ เพื่อกระตุนความสนใจ ดังตัวอยาง นี่คือนิยามแหงความงามหรู สําหรับผูมีรสนิยม วอลโว 960 ใหม หลังจากใชคุณจะรูสึกไดวาผิวกระชับขึ้น ใชตอเนื่อง 4 สัปดาห ริ้วรอยรองลึกดูลด เลือน ใหผิวหนาคุณดูสะดุดตา โดดเดนดวยความสดชื่นมีชีวิตชีวา บัตรเครดิตซิตี้แบงกดิสคัฟเวอรี่ การคนพบที่ไดมากกวา ใหคุณคนพบโลกใบใหมแหง การใชจาย…ที่ไดมากกวา กรองความสะอาดสดชื่นจากธรรมชาติ สยบทุกความแรง กวาวเครือแดงทําใหโลหิตหมุนเวียนหลอเลี้ยงรากผม และกวาวเครือขาว สราง สมดุลหนังศีรษะ อาบความอุนสบาย… ตามสไตลอังกฤษ 5. ใชภาษาพูด เพื่อใหมีความเปนธรรมชาติและใกลชิดผูบริโภค ดังตัวอยาง วาว…ผิวขาวอมชมพู ผมเสียนี่สิคะ เรื่องใหญ เธอวางกอนดิ 6. การอางผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ บุคคลหรือสถาบันที่มีชื่อเสียง และงานวิจัย ตาง ๆ เพื่อสรางความนาเชื่อถือ ดังตัวอยาง
  3. 3. 3 จากการวิจัยของ รศ. ดร. วิชัย เชิดชีวศาสตร พบวา กวาวเครือ 2 ประสิทธิภาพนี้จะ ชวยใหเซลลผมอายุยืน คืนชีวิต ชวยใหเสนผมเกิดใหมแข็งแรง ใหคุณทาทายกับริ้วรอยแหงวัย ดวยผลิตภัณฑที่พัฒนาสูตรพิเศษเฉพาะ จาก สถาบันวิจัย ชิเซโด สัมผัสเทคนิคการผสมสี Eye Shadow เพื่อใหเกิดสีใหม โดย คุณกมล ฉัตรเสน Professional Make up Artist ในวันที่ 12 พ.ย. 50 เวลา 14.30 น. ที่ The Mall บางกะป องคประกอบของโฆษณา โฆษณาโดยทั่วไปมักมีองคประกอบที่สําคัญดังตอไปนี้ 1. ชื่อสินคา ตองจดจํางาย ออกเสียงสะดวก มีเอกลักษณเฉพาะตัว เหมาะกับบุคลิกและ จินตภาพของสินคา ตัวอยาง แปงพอนดส เมจิก พาวเดอร , เอวอน โรล –ออน เครื่องดื่มโคก น้ํายาลบคําผิดลิควิด เปเปอร รถยนตโตโยตา กาวแทงยูฮู ฮานามิขาวเกรียบอบกรอบ เปนตน 2. หัวเรื่อง เปนขอความที่บอกแนวคิดหลัก (concept)โฆษณานั้นๆ มักใชถอยคําที่สั้น กระชับ โดดเดน สะดุดหู สะดุดตา และเราความสนใจทันที ตัวอยาง สุขภาพดี เริ่มตนที่ กระดูก สันหลัง, เลิกกังวลกับปญหาเรื่องสิวฟาไดแลว หันมาใช… ดีกวา เปนตน 3. คําขวัญ เปนขอความสั้นๆ มักใชคําที่มีสัมผัสคลองจองกัน และอาจมีชื่อสินคาปรากฏ อยูดวย คําขวัญเปนสวนที่จะสรางการจดจําใหแกผูบริโภค คําขวัญเปนสิ่งที่จะติดไปกับสินคาทุกครั้ง ที่มีการโฆษณา และนานๆครั้งจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงคําขวัญ ตัวอยาง เปปซี่ดีที่สุด โคก รสชาติของคนรุนใหม , อยาลืมสีฟาเวลาหิว เปนตน 4. คําบรรยายใตภาพ เปนขอความที่เพิ่มเติมความเขาใจเกี่ยวกับภาพ ถอยคําที่ใชตอง สั้น กะทัดรัด สื่อความหมายที่ไมซ้ํากับความหมายของภาพ อยางไรก็ตาม โฆษณาแตละชิ้นก็ไม จําเปนตองมีคําบรรยายใตภาพ ถาภาพนั้นสามารถอธิบายเรื่องราวไดหมดแลว ตัวอยาง สถานลด น้ําหนักแหงหนึ่งไดนําภาพของนางแบบคนหนึ่งมาโฆษณา โดยภาพแรกเปนภาพของนางแบบกอนที่ จะมาใชบริการซึ่งจะมีคําอธิบายใตภาพวา “ Before น.น. 65 กิโลกรัม” สวนอีกภาพหนึ่งเปนภาพที่ ลดน้ําหนักจนรูปรางไดสัดสวนแลว ใตภาพก็จะเขียนวา “After น.น. 55 กิโลกรัม ใน 8 สัปดาห” เปนตน 5. ขอความโฆษณา อาจมีขนาดสั้นหรือยาวตามแตประเภทของสินคา แตควรใชประโยค สั้น ไมวกวน เยิ่นเยอ หลีกเลี่ยงการใชคําศัพทหรือคํายาก พยายามหลีกเลี่ยงการอวดอางสรรพคุณ เชน “ใช…แลว หนาเดงภายใน 2 ชั่วโมง รูขุมขนกระชับ ไรริ้วรอย ผิวหนาขาวเนียนนุม
  4. 4. 4 ราวกับผิวทารก” หรือ “ผูที่มีปญหาเรื่องสายตาสั้น สายตาเอียง ตองสวมแวนตาหนาเตอะมา ตลอดชีวิต เลิกปวดหัวและหยุดกังวลไดแลว ลองมา ทําเลสิกกับโรงพยาบาลตาหูคอ จมูกกับเรากันดีกวา รับรองเห็นผล 100% โดยไมจําเปนตองพึ่งแวนสายตาอีกตอไป” เปน ตน นอกจากนี้การใช ภาษาในการเขียนขอความโฆษณาควรใชภาษาในชีวิตประจําวันที่แสดงการ รับรองหรืออธิบายรายละเอียดที่ชัดเจนแทน เชน “ เมื่อกาวเขาสูวัยรุน ผิวหนาก็เริ่มมันวาว และมีสิว ไหนยังจะตองเผชิญรังสีจากแสงแดด ใบหนาหมองคล้ําก็ตามมา พอนดสเขาใจ ถึงปญหาดังกลาว จึงสรางสรรคแปงที่มีคุณสมบัติครบถวนในหนึ่งเดียว เพียงเทานี้คุณก็ พรอมเผชิญโลกวัยรุนไดอยางมั่นใจ” เปนตน นอกจากนี้โฆษณายังมีองคประกอบอื่น ๆ อีกที่เปนอวัจนภาษาซึ่งมีความสําคัญพอ ๆ กับ วัจนภาษา เพราะมีสวนในการกระตุนใหผูบริโภคเกิดความสนใจสินคาและตอกย้ําคุณภาพหรือ คุณสมบัติพิเศษของสินคา องคประกอบเหลานี้ ไดแก 1. ภาพ ตองมีเนื้อหาของสอดคลองกับแนวคิดหลักของขอความโฆษณา และมีพลังดึงดูด ความสนใจไดอยางรวดเร็ว เชน โฆษณาของบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่ง ตองการชี้ใหเห็นวา พอแม หวงใยในทุกยางกาวของชีวิตลูก เหมือนกับบริษัทประกันชีวิตแหงนี้ที่หวงใยในชีวิตของลูกคาทุกคน โฆษณาไดนําภาพถายวิดีโอที่พอถายลูกสาวไวตั้งแตเกิดจนกระทั่งแตงงานมีครอบครัว ในวัน แตงงานของลูกสาว พอไดนําวิดีโอนั้นมาเปดใหลูกสาวดู ทําใหลูกสาวซาบซึ้งใจมากในความรักที่พอ แมมอบใหแกตน เปนตน 2. สี การใชสีตองเลือกสีที่ดึงดูดความสนใจและสอดคลองกับบรรยากาศหรืออารมณของ เรื่องที่นํามาทําโฆษณา อาทิ สินคาที่ใชกับเด็ก นิยมใชโทนสีออน ใหความรูสึกออนโยน ออนหวาน ออนนุม นารัก เชน สีชมพูออน สีขาว สีครีม หรือสีฟาออน เปนตน 3. ลักษณะตัวอักษรและเครื่องหมายวรรคตอน โฆษณาที่เกี่ยวกับคนจีน มักใช ตัวอักษรแบบจีน ๆ ถาเปนโฆษณาภาพยนตรตลก ก็อาจใชตัวอักษรกลับหัว ตัวไมตรง หรือถา ตองการโฆษณาสินคาหรือบริการที่ตองการสรางความนาเชื่อถือ ก็จะใชตัวอักษรตัวใหญ ตัวหนา หรือตัวทึบ แตถาตองการโฆษณาสินคาหรือบริการที่ตองการบงบอกถึงความออนโยน สวยงามและ รมรื่น นิยมใชตัวอักษรที่พลิ้วไหว เปนตน 4. เครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอนที่นิยมใชประกอบตัวอักษร ไดแก เครื่องหมายอัศเจรีย (!) ใชสําหรับเนน เรียกรองความสนใจ เชน Ideal Shape นวัตกรรมใหม ลาสุด ที่ชวยใหคุณมีรูปราง กระชับ สวย อยางปลอดภัย พิสูจนจากผูใช ที่ไดผล จริงๆ !!!
  5. 5. 5 เครื่องหมายจุดไขปลา (…) หรือ เครื่องหมาย ละ ใชสําหรับสรางความตอเนื่อง หรือเวน ระยะเพื่อบอกสิ่งสําคัญตอไป เชน ปกติก็ไปนวดหนา…เขาสปาบางเพื่อใหผิวไดรูสึกผอน คลาย เครื่องหมายปรัศนีย หรือเครื่องหมายคําถาม(?) ใชเมื่อตองการถามหรือกอใหเกิด ความรูสึกสงสัยใครติดตาม เชน ทุกวันนี้คุณใสใจผิวพรรณมากนอยแคไหน? เครื่องหมายนขลิขิต หรือวงเล็บ ( ) ใชสําหรับอธิบายความเพิ่มเติม หรือบอก อารมณความรูสึกหรือทาทีของผูพูด เชน แตพักหลังๆรูสึกวา ผิวหนาเราเริ่มไมกระชับนะ เวลา สายหนาเร็วๆเนี่ย มันเหมือนแกมเราพลิ้วตามไปดวย อุย…แยแลว ทําไงดี (หัวเราะ) เครื่องหมายอัญประกาศ หรือเครื่องหมายคําพูด “ “ ใชสําหรับเนนคําหรือขอความ หรือใชในการยกอางคําพูดบุคคลอื่น เชน “หลังใชได 2 สัปดาห ผมเริ่มขึ้นเลยคะ จนเคาเองยัง ตกใจ แทบไมเชื่อในตัวเอง” 5. ขนาดและตําแหนงของโฆษณา โฆษณาขนาดใหญยอมเรียกรองความสนใจไดดีกวา ขนาดเล็ก ตําแหนงโฆษณาในหนาหนึ่ง จะชวยใหสินคาไดรับความสนใจมากที่สุด เชนเดียวกับการ วางตําแหนงในหนาที่เหมาะสม เชน โฆษณาเครื่องกีฬาอยูในหนากีฬา เปนตน 6. เครื่องหมายการคาและตรารับรอง เครื่องหมายการคาที่ดีควรมีความกระจาง มีเสน ไมมากนัก มีวิธีการออกแบบที่แปลกสะดุดตา สะดวกในการดูและงายในการจดจํา ตรารับรองจะ ชวยเสริมคุณภาพและความนาเชื่อถือแกสินคา 7. วิธีการจัดภาพและความวางในภาพ หมายถึง การจัดรูปภาพการวางตําแหนง ตัวอักษรในสวนหัวเรื่อง และลักษณะของกรอบโฆษณา ที่จะชวยใหโฆษณาเดนและนาสนใจมากขึ้น ตัวอยางโฆษณา โฆษณานี้มีจุดมุงหมายคือการกระตุนใหผูอานสนใจและตัดสินใจซื้อสินคาผาออมเด็กดราย เพอรส นิวบอรน ซึ่งเปนสินคาใหมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใชงานของเด็กแรกเกิด โฆษณานี้มีการพาดหัวโฆษณาวา “นุมมม...จนเด็กใหมอยางหนูเคลิ้มเลยทีเดียว” และมี ภาพประกอบซึ่งเปนภาพเด็กทารกแรกเกิดที่กําลังนอนหลับตาพริ้มบนที่นอนที่เปนขนนุมและยิ้ม อยางมีความสุข ทําใหผูอานรับรูไดความรูสึกออนนุมนาสัมผัสเมื่อใชสินคาตัวนี้ ตอมาเปนขอความโฆษณาเพื่อบอกเหตุผลที่ทําใหทารกนอยผูนี้นอนหลับตาพริ้มอยางมี ความสุขดวยการกลาววา “จะไมใหหลับตาพริ้มไดไง เมื่อไดสัมผัสความนุมสบายของผาออม ดราย เพอรส นิวบอรน ใหม ที่ดีไซนมาเพื่อตอนรับเด็กวัยเพิ่งลืมตาดูโลกอยางหนูโดยเฉพาะ” ทําใหผูอาน เกิดความสนใจ จากนั้นก็เปนการใหรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของผาออมรุนนี้วา “มี ผิวสัมผัสนุมพิเศษ ขอบเอวเวาสะดือ แผนรองดานนอกนุมคลายผา และมีชั้นดูดซับอุจจาระ” พรอม
  6. 6. 6 ทั้งมีภาพกราฟฟกประกอบแตละคุณสมบัติพิเศษที่กลาวมา ยิ่งเพิ่มความนาสนใจและทําใหผูอาน มองเห็นภาพชัดเจน ในสวนทายของโฆษณาเปนขอความเรงเราใหซื้อโดยเนนคุณสมบัติของสินคาเพื่อเปนการ กระตุนใหผูอานกลุมเปาหมายซึ่งเปนคุณแมตัดสินใจซื้อสินคา โดยใชขอความวา “ ทั้งนุม ทั้งดีอยาง เนี้ยะ หนูสัมผัสได คุณแมก็รูสึกได” นอกจากนี้ยังมีการกลาวย้ําที่มุมลางซายของหนาโฆษณาและมี ภาพสินคาที่มีขนาดแตกตางกันมาประกอบ โดยกลาววา “ผลิตภัณฑดรายเพอรส ที่ตอบรับทุกชวง การเติบโตของลูกนอย” แสดงใหเห็นวาสินคาของดรายเพอรสมีมากมายและตอบสนองความ ตองการของเด็กไดทุกชวงวัย ตลอดจนมีการย้ําชื่อสินคา ชื่อรุน บอกถึงหนวยงานและเบอรโทรศัพทที่ ติดตอไวดวย ดังขอความ “ดรายเพอรส นิวบอรน สําหรับเด็กแรกเกิด ลูกคาสัมพันธ โทรฟรี 1800- 22-3000” ทําใหสะดวกตอการติดตอ สวนภาษาที่ใชมีลักษณะเดน ดังนี้ คือ 1. เลือกสรรถอยคําที่ใชกับเด็ก ไดแก มีการใชสรรพนามแทนตัวเด็กวา “หนู” ทําใหรูสึก ใกลชิดและเปนกันเอง , ผิวที่ออนบาง 2. มีการใชคําที่เนนถึงความรูสึกนุมสบาย ไดแก คําวา “นุมมม” ซึ่งเปนการซ้ําตัวอักษร ม ถึง 3 ตัวติดกัน นอกจากนี้ยังมีคําวา “นุมสบาย นุมพิเศษ” 3. มีการใชคําที่บอกคุณสมบัติของสินคา ไดแก “ลดการระคายเคือง ลดการเสียดสี ผิวของ หนูรูสึกสดชื่น สบาย 4. มีการใชคําที่ทําใหเห็นภาพและไดอารมณความรูสึก เชน “เคลิ้ม” “หลับตาพริ้ม” 5. มีการใชคําซ้ําและใชภาษาพูด เชน “ทั้งนุม ทั้งดีอยางเนี้ยะ หนูสัมผัสได คุณแมก็รูสึก ได” สวนมุมบนดานขวามีตราสินคาและชื่อสินคา และมุมลางดานขวาเปนภาพสินคาที่เขียนคํา วา “ใหม!” เพื่อตอกย้ําวาเปนรุนใหม และมีชื่อสินคา “ดรายเพอรส วีวี่ดราย” พรอมทั้งคําขวัญอยู ดานลางตอจากชื่อสินคาวา “คุณภาพที่ใช ราคาที่ชอบ” ซึ่งเปนการตอกย้ําการจดจําอีกครั้งหนึ่ง โฆษณานี้มีขนาดใหญเต็มหนา จึงดึงดูดความสนใจของผูอานไดดี และมีการใชสีฟาขาว ประกอบกันซึ่งเปนสีที่สื่อถึงความบริสุทธิ์สดใส นุมนวล ดูสบายตาสบายใจ เหมาะกับคุณสมบัติของ สินคา
  7. 7. 7 อางอิงจาก คณาจารยสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. ภาษาไทย. คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย หอการคาไทย : 2547. สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. การอานภาษาไทย. หนวยที่ 1-8. (ฉบับปรับปรุง) กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
  8. 8. 8

×