• Like
การโฆษณา
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

การโฆษณา

 • 206 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
206
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ภาษาโฆษณา ภาษาโฆษณาเปนภาษาที่ใชเพื่อบรรลุวัตถุประสงคในทางการคา มีลักษณะโดดเดน เปน เอกลักษณ เปนภาษาที่เราอารมณ กระตุนความสนใจ สรางการจดจําในภาพลักษณที่ดีของสินคา ทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ ความตองการ และตัดสินใจซื้อสินคานั้นในที่สุด ภาษาโฆษณาที่ดี ตองไมเยิ่นเยอ ควรใชคํากระชับ แตสื่อสารไดอยางรวดเร็วตรงตามวัตถุประสงค มีความเปน ธรรมชาติ ใกลชิดกับผูบริโภค ลักษณะของภาษาโฆษณา ในการโฆษณาโดยทั่วไปจะมีการใชทั้งวัจนภาษาหรือภาษาที่ใชถอยคําและอวัจนภาษาหรือ ภาษาที่ไมใชถอยคํา อาจเปนการใชภาพ แสง สี เสียงประกอบ เสียงดนตรี เสียงเพลง ลักษณะของ ตัวอักษร เชน ตัวอักษรตัวใหญ ตัวเล็ก ตัวเอน ตัวหนา ตัวอักษรแบบภาษาจีน หรือเปนเรื่องของการ แบงวรรคตอนหรือระยะหางของตัวอักษรเขามาใชในการสื่อความหมายหรืออารมณความรูสึก หาก สังเกตภาษาโฆษณาโดยทั่วไปแลวจะพบวามีลักษณะที่คลายคลึงกัน ไดแก 1. ใชคําซ้ํา คําสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ เพื่อใหจดจํางาย ดังตัวอยาง มันทุกหยด สดทุกวัน คุณคาที่คุณคูควร คงคุณคาชุมคอไมเหมือนใคร เย็น…เย็นสบาย พิมพ พิมพ พิมพ …วุนทั้งวัน มากกวาดวยสวนลดสูงสุดถึง 50% จากกวา 200 แบรนดไทยชั้นนําและระดับโลก มากกวาดวยคะแนนสะสม 3 เทา ทุกครั้งที่ใชจาย หรือ 2 เทาในชวงปกติ มากกวาดวยการเติมสีสันแหงความสนุก กับสิทธิ์ในการรวมกิจกรรมบันเทิงมากมาย กอนใคร 2. ใชคําที่สะดุดตา สะดุดใจผูบริโภค เชน การใชคําสแลง การใชคําภาษาตางประเทศ การใชความเปรียบ การใชคําที่มีความหมายโดยนัย เปนตน ดังตัวอยาง เปรี้ยวสล็อกกี้ เสนหสาว คลาสสิค สงางาม
 • 2. 2 เสิรฟ เปนเซ็ต ทีเด็ดจาก 3 เอ็ม ผิวหลบรอนมาพึ่งเย็น … มนตเสนหแหงดวงดาว สองประกายระยับ ผสมผสานสีสัน อันหลากหลาย ใหทุก ใบหนาเดน สงา ดั่งตองมนต อาหารผิว จากเอลเฟ นี่คือเมาทขนาดเทามด 3. ปรากฏชื่อผลิตภัณฑ เพื่อใหผูบริโภคจดจํางาย และบางครั้งอาจขยายความดวย คุณสมบัติของผลิตภัณฑ ดังตัวอยาง ศักดิ์ศรีที่ซีตรองภูมิใจ นี่คือบทเรียนอันแสนแพงที่เกิดจากปลวกและเชื้อรา เพราไมไดทาเชลลไดรท ผลิตภัณฑ รักษาเนื้อไม 4. เลือกสรรคําที่แสดงลักษณะดีเดนของผลิตภัณฑ เพื่อกระตุนความสนใจ ดังตัวอยาง นี่คือนิยามแหงความงามหรู สําหรับผูมีรสนิยม วอลโว 960 ใหม หลังจากใชคุณจะรูสึกไดวาผิวกระชับขึ้น ใชตอเนื่อง 4 สัปดาห ริ้วรอยรองลึกดูลด เลือน ใหผิวหนาคุณดูสะดุดตา โดดเดนดวยความสดชื่นมีชีวิตชีวา บัตรเครดิตซิตี้แบงกดิสคัฟเวอรี่ การคนพบที่ไดมากกวา ใหคุณคนพบโลกใบใหมแหง การใชจาย…ที่ไดมากกวา กรองความสะอาดสดชื่นจากธรรมชาติ สยบทุกความแรง กวาวเครือแดงทําใหโลหิตหมุนเวียนหลอเลี้ยงรากผม และกวาวเครือขาว สราง สมดุลหนังศีรษะ อาบความอุนสบาย… ตามสไตลอังกฤษ 5. ใชภาษาพูด เพื่อใหมีความเปนธรรมชาติและใกลชิดผูบริโภค ดังตัวอยาง วาว…ผิวขาวอมชมพู ผมเสียนี่สิคะ เรื่องใหญ เธอวางกอนดิ 6. การอางผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ บุคคลหรือสถาบันที่มีชื่อเสียง และงานวิจัย ตาง ๆ เพื่อสรางความนาเชื่อถือ ดังตัวอยาง
 • 3. 3 จากการวิจัยของ รศ. ดร. วิชัย เชิดชีวศาสตร พบวา กวาวเครือ 2 ประสิทธิภาพนี้จะ ชวยใหเซลลผมอายุยืน คืนชีวิต ชวยใหเสนผมเกิดใหมแข็งแรง ใหคุณทาทายกับริ้วรอยแหงวัย ดวยผลิตภัณฑที่พัฒนาสูตรพิเศษเฉพาะ จาก สถาบันวิจัย ชิเซโด สัมผัสเทคนิคการผสมสี Eye Shadow เพื่อใหเกิดสีใหม โดย คุณกมล ฉัตรเสน Professional Make up Artist ในวันที่ 12 พ.ย. 50 เวลา 14.30 น. ที่ The Mall บางกะป องคประกอบของโฆษณา โฆษณาโดยทั่วไปมักมีองคประกอบที่สําคัญดังตอไปนี้ 1. ชื่อสินคา ตองจดจํางาย ออกเสียงสะดวก มีเอกลักษณเฉพาะตัว เหมาะกับบุคลิกและ จินตภาพของสินคา ตัวอยาง แปงพอนดส เมจิก พาวเดอร , เอวอน โรล –ออน เครื่องดื่มโคก น้ํายาลบคําผิดลิควิด เปเปอร รถยนตโตโยตา กาวแทงยูฮู ฮานามิขาวเกรียบอบกรอบ เปนตน 2. หัวเรื่อง เปนขอความที่บอกแนวคิดหลัก (concept)โฆษณานั้นๆ มักใชถอยคําที่สั้น กระชับ โดดเดน สะดุดหู สะดุดตา และเราความสนใจทันที ตัวอยาง สุขภาพดี เริ่มตนที่ กระดูก สันหลัง, เลิกกังวลกับปญหาเรื่องสิวฟาไดแลว หันมาใช… ดีกวา เปนตน 3. คําขวัญ เปนขอความสั้นๆ มักใชคําที่มีสัมผัสคลองจองกัน และอาจมีชื่อสินคาปรากฏ อยูดวย คําขวัญเปนสวนที่จะสรางการจดจําใหแกผูบริโภค คําขวัญเปนสิ่งที่จะติดไปกับสินคาทุกครั้ง ที่มีการโฆษณา และนานๆครั้งจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงคําขวัญ ตัวอยาง เปปซี่ดีที่สุด โคก รสชาติของคนรุนใหม , อยาลืมสีฟาเวลาหิว เปนตน 4. คําบรรยายใตภาพ เปนขอความที่เพิ่มเติมความเขาใจเกี่ยวกับภาพ ถอยคําที่ใชตอง สั้น กะทัดรัด สื่อความหมายที่ไมซ้ํากับความหมายของภาพ อยางไรก็ตาม โฆษณาแตละชิ้นก็ไม จําเปนตองมีคําบรรยายใตภาพ ถาภาพนั้นสามารถอธิบายเรื่องราวไดหมดแลว ตัวอยาง สถานลด น้ําหนักแหงหนึ่งไดนําภาพของนางแบบคนหนึ่งมาโฆษณา โดยภาพแรกเปนภาพของนางแบบกอนที่ จะมาใชบริการซึ่งจะมีคําอธิบายใตภาพวา “ Before น.น. 65 กิโลกรัม” สวนอีกภาพหนึ่งเปนภาพที่ ลดน้ําหนักจนรูปรางไดสัดสวนแลว ใตภาพก็จะเขียนวา “After น.น. 55 กิโลกรัม ใน 8 สัปดาห” เปนตน 5. ขอความโฆษณา อาจมีขนาดสั้นหรือยาวตามแตประเภทของสินคา แตควรใชประโยค สั้น ไมวกวน เยิ่นเยอ หลีกเลี่ยงการใชคําศัพทหรือคํายาก พยายามหลีกเลี่ยงการอวดอางสรรพคุณ เชน “ใช…แลว หนาเดงภายใน 2 ชั่วโมง รูขุมขนกระชับ ไรริ้วรอย ผิวหนาขาวเนียนนุม
 • 4. 4 ราวกับผิวทารก” หรือ “ผูที่มีปญหาเรื่องสายตาสั้น สายตาเอียง ตองสวมแวนตาหนาเตอะมา ตลอดชีวิต เลิกปวดหัวและหยุดกังวลไดแลว ลองมา ทําเลสิกกับโรงพยาบาลตาหูคอ จมูกกับเรากันดีกวา รับรองเห็นผล 100% โดยไมจําเปนตองพึ่งแวนสายตาอีกตอไป” เปน ตน นอกจากนี้การใช ภาษาในการเขียนขอความโฆษณาควรใชภาษาในชีวิตประจําวันที่แสดงการ รับรองหรืออธิบายรายละเอียดที่ชัดเจนแทน เชน “ เมื่อกาวเขาสูวัยรุน ผิวหนาก็เริ่มมันวาว และมีสิว ไหนยังจะตองเผชิญรังสีจากแสงแดด ใบหนาหมองคล้ําก็ตามมา พอนดสเขาใจ ถึงปญหาดังกลาว จึงสรางสรรคแปงที่มีคุณสมบัติครบถวนในหนึ่งเดียว เพียงเทานี้คุณก็ พรอมเผชิญโลกวัยรุนไดอยางมั่นใจ” เปนตน นอกจากนี้โฆษณายังมีองคประกอบอื่น ๆ อีกที่เปนอวัจนภาษาซึ่งมีความสําคัญพอ ๆ กับ วัจนภาษา เพราะมีสวนในการกระตุนใหผูบริโภคเกิดความสนใจสินคาและตอกย้ําคุณภาพหรือ คุณสมบัติพิเศษของสินคา องคประกอบเหลานี้ ไดแก 1. ภาพ ตองมีเนื้อหาของสอดคลองกับแนวคิดหลักของขอความโฆษณา และมีพลังดึงดูด ความสนใจไดอยางรวดเร็ว เชน โฆษณาของบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่ง ตองการชี้ใหเห็นวา พอแม หวงใยในทุกยางกาวของชีวิตลูก เหมือนกับบริษัทประกันชีวิตแหงนี้ที่หวงใยในชีวิตของลูกคาทุกคน โฆษณาไดนําภาพถายวิดีโอที่พอถายลูกสาวไวตั้งแตเกิดจนกระทั่งแตงงานมีครอบครัว ในวัน แตงงานของลูกสาว พอไดนําวิดีโอนั้นมาเปดใหลูกสาวดู ทําใหลูกสาวซาบซึ้งใจมากในความรักที่พอ แมมอบใหแกตน เปนตน 2. สี การใชสีตองเลือกสีที่ดึงดูดความสนใจและสอดคลองกับบรรยากาศหรืออารมณของ เรื่องที่นํามาทําโฆษณา อาทิ สินคาที่ใชกับเด็ก นิยมใชโทนสีออน ใหความรูสึกออนโยน ออนหวาน ออนนุม นารัก เชน สีชมพูออน สีขาว สีครีม หรือสีฟาออน เปนตน 3. ลักษณะตัวอักษรและเครื่องหมายวรรคตอน โฆษณาที่เกี่ยวกับคนจีน มักใช ตัวอักษรแบบจีน ๆ ถาเปนโฆษณาภาพยนตรตลก ก็อาจใชตัวอักษรกลับหัว ตัวไมตรง หรือถา ตองการโฆษณาสินคาหรือบริการที่ตองการสรางความนาเชื่อถือ ก็จะใชตัวอักษรตัวใหญ ตัวหนา หรือตัวทึบ แตถาตองการโฆษณาสินคาหรือบริการที่ตองการบงบอกถึงความออนโยน สวยงามและ รมรื่น นิยมใชตัวอักษรที่พลิ้วไหว เปนตน 4. เครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอนที่นิยมใชประกอบตัวอักษร ไดแก เครื่องหมายอัศเจรีย (!) ใชสําหรับเนน เรียกรองความสนใจ เชน Ideal Shape นวัตกรรมใหม ลาสุด ที่ชวยใหคุณมีรูปราง กระชับ สวย อยางปลอดภัย พิสูจนจากผูใช ที่ไดผล จริงๆ !!!
 • 5. 5 เครื่องหมายจุดไขปลา (…) หรือ เครื่องหมาย ละ ใชสําหรับสรางความตอเนื่อง หรือเวน ระยะเพื่อบอกสิ่งสําคัญตอไป เชน ปกติก็ไปนวดหนา…เขาสปาบางเพื่อใหผิวไดรูสึกผอน คลาย เครื่องหมายปรัศนีย หรือเครื่องหมายคําถาม(?) ใชเมื่อตองการถามหรือกอใหเกิด ความรูสึกสงสัยใครติดตาม เชน ทุกวันนี้คุณใสใจผิวพรรณมากนอยแคไหน? เครื่องหมายนขลิขิต หรือวงเล็บ ( ) ใชสําหรับอธิบายความเพิ่มเติม หรือบอก อารมณความรูสึกหรือทาทีของผูพูด เชน แตพักหลังๆรูสึกวา ผิวหนาเราเริ่มไมกระชับนะ เวลา สายหนาเร็วๆเนี่ย มันเหมือนแกมเราพลิ้วตามไปดวย อุย…แยแลว ทําไงดี (หัวเราะ) เครื่องหมายอัญประกาศ หรือเครื่องหมายคําพูด “ “ ใชสําหรับเนนคําหรือขอความ หรือใชในการยกอางคําพูดบุคคลอื่น เชน “หลังใชได 2 สัปดาห ผมเริ่มขึ้นเลยคะ จนเคาเองยัง ตกใจ แทบไมเชื่อในตัวเอง” 5. ขนาดและตําแหนงของโฆษณา โฆษณาขนาดใหญยอมเรียกรองความสนใจไดดีกวา ขนาดเล็ก ตําแหนงโฆษณาในหนาหนึ่ง จะชวยใหสินคาไดรับความสนใจมากที่สุด เชนเดียวกับการ วางตําแหนงในหนาที่เหมาะสม เชน โฆษณาเครื่องกีฬาอยูในหนากีฬา เปนตน 6. เครื่องหมายการคาและตรารับรอง เครื่องหมายการคาที่ดีควรมีความกระจาง มีเสน ไมมากนัก มีวิธีการออกแบบที่แปลกสะดุดตา สะดวกในการดูและงายในการจดจํา ตรารับรองจะ ชวยเสริมคุณภาพและความนาเชื่อถือแกสินคา 7. วิธีการจัดภาพและความวางในภาพ หมายถึง การจัดรูปภาพการวางตําแหนง ตัวอักษรในสวนหัวเรื่อง และลักษณะของกรอบโฆษณา ที่จะชวยใหโฆษณาเดนและนาสนใจมากขึ้น ตัวอยางโฆษณา โฆษณานี้มีจุดมุงหมายคือการกระตุนใหผูอานสนใจและตัดสินใจซื้อสินคาผาออมเด็กดราย เพอรส นิวบอรน ซึ่งเปนสินคาใหมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใชงานของเด็กแรกเกิด โฆษณานี้มีการพาดหัวโฆษณาวา “นุมมม...จนเด็กใหมอยางหนูเคลิ้มเลยทีเดียว” และมี ภาพประกอบซึ่งเปนภาพเด็กทารกแรกเกิดที่กําลังนอนหลับตาพริ้มบนที่นอนที่เปนขนนุมและยิ้ม อยางมีความสุข ทําใหผูอานรับรูไดความรูสึกออนนุมนาสัมผัสเมื่อใชสินคาตัวนี้ ตอมาเปนขอความโฆษณาเพื่อบอกเหตุผลที่ทําใหทารกนอยผูนี้นอนหลับตาพริ้มอยางมี ความสุขดวยการกลาววา “จะไมใหหลับตาพริ้มไดไง เมื่อไดสัมผัสความนุมสบายของผาออม ดราย เพอรส นิวบอรน ใหม ที่ดีไซนมาเพื่อตอนรับเด็กวัยเพิ่งลืมตาดูโลกอยางหนูโดยเฉพาะ” ทําใหผูอาน เกิดความสนใจ จากนั้นก็เปนการใหรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของผาออมรุนนี้วา “มี ผิวสัมผัสนุมพิเศษ ขอบเอวเวาสะดือ แผนรองดานนอกนุมคลายผา และมีชั้นดูดซับอุจจาระ” พรอม
 • 6. 6 ทั้งมีภาพกราฟฟกประกอบแตละคุณสมบัติพิเศษที่กลาวมา ยิ่งเพิ่มความนาสนใจและทําใหผูอาน มองเห็นภาพชัดเจน ในสวนทายของโฆษณาเปนขอความเรงเราใหซื้อโดยเนนคุณสมบัติของสินคาเพื่อเปนการ กระตุนใหผูอานกลุมเปาหมายซึ่งเปนคุณแมตัดสินใจซื้อสินคา โดยใชขอความวา “ ทั้งนุม ทั้งดีอยาง เนี้ยะ หนูสัมผัสได คุณแมก็รูสึกได” นอกจากนี้ยังมีการกลาวย้ําที่มุมลางซายของหนาโฆษณาและมี ภาพสินคาที่มีขนาดแตกตางกันมาประกอบ โดยกลาววา “ผลิตภัณฑดรายเพอรส ที่ตอบรับทุกชวง การเติบโตของลูกนอย” แสดงใหเห็นวาสินคาของดรายเพอรสมีมากมายและตอบสนองความ ตองการของเด็กไดทุกชวงวัย ตลอดจนมีการย้ําชื่อสินคา ชื่อรุน บอกถึงหนวยงานและเบอรโทรศัพทที่ ติดตอไวดวย ดังขอความ “ดรายเพอรส นิวบอรน สําหรับเด็กแรกเกิด ลูกคาสัมพันธ โทรฟรี 1800- 22-3000” ทําใหสะดวกตอการติดตอ สวนภาษาที่ใชมีลักษณะเดน ดังนี้ คือ 1. เลือกสรรถอยคําที่ใชกับเด็ก ไดแก มีการใชสรรพนามแทนตัวเด็กวา “หนู” ทําใหรูสึก ใกลชิดและเปนกันเอง , ผิวที่ออนบาง 2. มีการใชคําที่เนนถึงความรูสึกนุมสบาย ไดแก คําวา “นุมมม” ซึ่งเปนการซ้ําตัวอักษร ม ถึง 3 ตัวติดกัน นอกจากนี้ยังมีคําวา “นุมสบาย นุมพิเศษ” 3. มีการใชคําที่บอกคุณสมบัติของสินคา ไดแก “ลดการระคายเคือง ลดการเสียดสี ผิวของ หนูรูสึกสดชื่น สบาย 4. มีการใชคําที่ทําใหเห็นภาพและไดอารมณความรูสึก เชน “เคลิ้ม” “หลับตาพริ้ม” 5. มีการใชคําซ้ําและใชภาษาพูด เชน “ทั้งนุม ทั้งดีอยางเนี้ยะ หนูสัมผัสได คุณแมก็รูสึก ได” สวนมุมบนดานขวามีตราสินคาและชื่อสินคา และมุมลางดานขวาเปนภาพสินคาที่เขียนคํา วา “ใหม!” เพื่อตอกย้ําวาเปนรุนใหม และมีชื่อสินคา “ดรายเพอรส วีวี่ดราย” พรอมทั้งคําขวัญอยู ดานลางตอจากชื่อสินคาวา “คุณภาพที่ใช ราคาที่ชอบ” ซึ่งเปนการตอกย้ําการจดจําอีกครั้งหนึ่ง โฆษณานี้มีขนาดใหญเต็มหนา จึงดึงดูดความสนใจของผูอานไดดี และมีการใชสีฟาขาว ประกอบกันซึ่งเปนสีที่สื่อถึงความบริสุทธิ์สดใส นุมนวล ดูสบายตาสบายใจ เหมาะกับคุณสมบัติของ สินคา
 • 7. 7 อางอิงจาก คณาจารยสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. ภาษาไทย. คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย หอการคาไทย : 2547. สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. การอานภาษาไทย. หนวยที่ 1-8. (ฉบับปรับปรุง) กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
 • 8. 8