Word2007

13,862 views

Published on

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
13,862
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Word2007

 1. 1. UPUTSTVO ZA RAD U Word-u 20071. Početak rada Word (reč) omogućava pisanje reči odnosno izradu tekstova različite sadržine. Word sepokreće pritiskom na dugme Start, zatim All Programs i izborom Microsoft Office Word 2007 izgrupe programa Microsoft Office. Drugi način je pokretanjem ikone Word 2007 na ekranumonitora. Nakon pokretanja programa Word pojavljuje se osnovni prozor. Na vrhu prozora je dugme Office (otvara funkcije za rad sa dokumentom: New, Save, Print,...), paleta alatki Quick Access Toolbar, traka za naslov i dugmad za zatvaranje programa,minimalnu i maksimalnu veličinu prozora. Ispod njih nalaze se palete sa alatkama (Home, Insert,Page Layout, References, Mailings, Review i View), grupisanim po funkcijama koje supredstavljene ikonama.1.1 Isključenje funkcije AutoCorrect i Spelling&Grammar Ovu funkciju isključujemo pomoću Office button/Word Options/Proofing/AutoCorrectOptions i u karticama po želji selektujemo ili deselektujemo pojedine opcije. Ukoliko ne kucamotekst na engleskom jeziku isključujemo sve opcije na kartici Spelling&Grammar (Officebutton/Word Options/Proofing/Spelling&Grammar).1.2 Postavljanje parametara štampe Prilikom prvog pokretanja Word-a postavljena je veličina strane - Letter (američki format)pa je moramo promeniti našim standardom A4 (Page Layout/Page Setup/Size i izaberemo A4). Nasličan način se na kartici Margins postavljaju odgovarajuće margine. U polje Guter upisujemo nula(0) jer označava prostor predviñen za povez. U opciji Orientation izaberemo Portrait (uspravnastrana) ili Landscape (položena strana). Na kartici Layout u opciji Headers and footers odreñujemoizgled zaglavlja i podnožja. U opciji From edge odreñujemo prostor za Header i Footer. U opcijiPage odreñujemo vertikalno ravnanje teksta na stranici (standardno je Top – početak teksta na vrhustrane). Ukoliko želimo da nam dimenzija strane, vrednosti margina i drugi definisani parametribudu početni kod svakog narednog pokretanja Word-a pritisnemo na dugme Default. Margine možemo podešavati i na osnovnom prozoru tako što strelicom miša doñemo nagranicu belog i sivog dela lenjira, sačekamo da se pojavi dvostruka strelica, pritisnemo levi tastermiša i držimo ga sve vreme dok se krećemo po lenjiru.1.3 Postavljanje osnovnog fonta Iz palete alatki Home izaberemo karticu Font. Postavimo za Font (Ctrl + Shift + F) TimesNew Roman ili željeni font, za veličinu 12 ili željenu veličinu ili desni klik na radnu površinu paopcija Font. Nakon toga podesimo željeni Font, Font style – Regular, Size – 12, Font color -postavimo Automatic, Underline style – (none). Sve opcije u Effects isključimo. Na karticiCharacter Spacing, postavimo Scale – 100%, Spacing – Normal, Position – Normal, isključimoKerning for fonts. Kad smo završili sa svim podešavanjima pritisnemo na Default.2. Rad na tekstu Pre početka rada na tekstu podesimo prikaz strane na ekranu. Opcije prikaza strane nalaze seu paleti alatki View: Print Layout, Full Screen Reading, Web Layout, Outline, Draft. Najbolje je dapostavimo Print Layout jer se u tom slučaju na ekranu vidi strana onako kako će biti odštampana 1
 2. 2. (View, potvrdimo Print Layout). Ovaj izbor je od velike pomoći dok kucamo tekst jer smo stalno umogućnosti da kontrolišemo položaj teksta na strani. Ako želimo da vidimo i margine u tokukucanja teksta (one se inače ne vide na štampi): Office button/Word Options/Advanced/Showdocument content i uključimo opciju Show text boundaries.2.1 Otvaranje novog dokumenta Izborom Office button/New otvara se Task Pane s opcijom New Document, na osnovnomradnom prostoru biće otvoren nov, prazan dokument.2.2 Snimanje dokumenta na disk Kad počnemo s unosom dokumenta treba odmah pristupiti upisu: Office button/Save As upolju Save in biramo mesto u fajl sistemu gde će biti upisan dokument, u polju File name upišemonaziv dokumenta a u polju Save as type izaberemo Word document(*.docx). Upis potvrdimopritiskom dugmeta Save.2.2.1 Postavljanje vremena za automatsko snimanje (AutoSaving) Činjenica da zbog cene često radimo na opremi koja nije vrhunskog kvaliteta, bez UPSureñaja kao i zbog nepouzdanosti koju u radu povremeno pokazuje Windows operativni sistem,dovodi do neregularne situacije na opremi koja onemogućava upis dokumenta. Zbog navedenihrazloga treba povremeno upisivati uneti sadržaj u dokument. Meñutim, već posle prvih gubitakaukucanog a neupisanog sadržaja dolazimo do zaključka da upis sadržaja prepustimo samomprogramu. Upis sadržaja od strane programa znatno umanjuje mogući obim izgubljenog teksta. Office button/Word Options/Save i uključujemo opciju Save AutoRecover informationevery i u polje u produžetku upišemo broj minuta koji odreñuje vreme izmeñu dva automatizovanaupisa. Kod neregularnog završetka, kad se stvore uslovi za ponovno pokretanje Word-a, prlikomotvaranja dokumenta na kome smo prinudno prekinuli rad, pojaviće se sadržaj koji smo poslednjiput upisali ali i informacija o tome da taj sadržaj možemo prekriti poslednjim automatski upisanimsadržajem. Proverom utvrdimo koja verzija je poslednja upisana i nju zadržavamo.2.3 Ureñivanje teksta2.3.1 Poravnanje teksta Word pruža nekoliko načina poravnanja teksta. Prvo moramo označiti ceo tekst ili njegovdeo, koji želimo poravnati. Označavanje obavljamo tako što pritisnemo mišem na početak tekstakoji poravnavamo i držeći taster prelazimo preko teksta koji poravnavamo. Kad doñemo do krajateksta koji želimo poravnati puštamo taster miša a tekst koji smo markirali pojavljuje se u negativu(bela slova na crnoj podlozi). Za obeležavanje celog teksta (naročito ako je tekst većeg obima)koristimo prečicu Ctrl + A ili Home/Editing/Select/Sellect All. Pošto smo označili tekstpristupamo poravnanju. Na paleti Home/Paragraph pritiskom na odgovarajuću ikonu biramo načinporavnanja: • Align Text Left (Ctrl + L) poravnanje po levoj margini • Center (Ctrl + E) poravnanje po sredini • Align Text Right (Ctrl + R) poravnanje po desnoj margini • Justify (Ctrl + J) poravnanje i levo i desno Poravnanje možemo postaviti i pre unosa teksta, tako da je tekst po unosu već poravnat. 2
 3. 3. 2.3.2 Promena vrste zapisa2.3.2.1 Promena vrste slova (fonta) Selektujemo tekst kome menjamo font, pritisnemo strelicu koja se nalazi s desne strane poljas nazivom fonta u paleti Font, na padajućem meniju izaberemo vrstu slova. Markirani tekst ćepromeniti font u onaj koji smo izabrali. Izmenu fonta možemo vršiti na sadržaju od jednog slova docelog teksta.2.3.2.2 Promena izgleda slova Za selektovani tekst pored osnovnog stila (Normal) možemo izabrati Bold (B)– podebljan,Italic (I) – iskošen i Underline (U) – podvučen. Izgled slova možemo definisati i pre unosa teksta.2.3.2.3 Promena veličine slova Za promenu veličine slova pritisnemo strelicu koja stoji s desne strane od broja za veličinuslova. Od ponuñenih veličina izaberemo jednu. Tekst možemo da unosimo tek pošto smo izabraliveličinu slova ili označimo uneti tekst koji prevodimo u drugu veličinu slova pa izaberemo veličinu.Ako nam ne odgovara ni jedan od ponuñenih parnih brojeva možemo uneti i neparan broj uzprethodni klik na polje.2.3.3 Premeštanje teksta2.3.3.1 Premeštanje povlačenjem Markiramo deo teksta koji prevlačimo, pritisnemo na markirani tekst i držimo pritisnutitaster miša pri čemu se kursor pretvori u isprekidanu liniju a u podnožju strelice se pojaviisprekidani kvadrat. Kad doñemo na željeno mesto otpuštanjem tastera vršimo upis.2.3.3.2 Premeštanje isecanjem Markiramo tekst, na paleti Home/Clipboard pritisnemo Cut, markirani tekst nestaje sekrana, idemo na mesto gde želimo da smestimo tekst i dvostruko pritisnemo levim tasterom,pritisnemo dugme Paste na paleti, tekst koji premeštamo pojavljuje se na ekranu.2.3.3.3 Umnožavanje pomoću alatki Markiramo tekst, na paleti Home/Clipboard pritisnemo Copy, postavimo kursor na mestogde želimo da počne tekst koji umnožavamo, pritisnemo Paste, tekst se pojavljuje na izabranommestu. Umnožavanje možemo ponoviti višestrukim klikom na dugme Paste.2.3.4 Formatiranje teksta tasterima miša Markiramo tekst, postavimo kursor na markirani tekst, pritisnemo desnim tasterom miša,izaberemo operaciju (Cut, Copy, Paste, ...) postavimo kursor na željeno mesto, desni klik miša iizaberemo funkciju.2.3.5 Formatiranje paragrafa Markiramo paragraf i biramo Home/Paragraph ili desni klik miša pa opcija Paragraph.Nakon otvaranja dijaloga, uključimo karticu Indents and Spacing: u opciji Alignment biramoravnanje teksta (Left, Right, Center ili Justify), u Indentation opciji podešavamo udaljenost od 3
 4. 4. margine (Left, Right), u opciji Special (Frst line – za uvlačenje prve linije, Hanging – uvlačenjesvih linija osim prve), u opciji Spacing (Before – razmak izmeñu prethodnog i selektovanogparagrafa, After – razmak izmeñu selektovanog i narednog paragrafa), Line spacing – proredunutar paragrafa. Na kartici Line and Page Breaks podešavamo sledeće parametre paragrafa: • Widow/Orphan control – sprečava štampanje poslednjeg reda pasusa na sledećoj strani • Keep lines together – svi redovi jednog pasusa ostaju na istoj strani • Keep with next – dva pasusa ostaju na istoj strani • Page break before – prinudni prelom strane pre pasusa • Suppress line numbers – isključivanje numerisanje redova ako je uključena funkcija Line numbering • Don’t hyphenate – ne prelamaju se reči na kraju reda U prozoru Preview pratimo šta radimo.2.3.6 Višestubačni tekst Markiramo pasus koji želimo preformatirati u više stubaca. Iz palete Page Layout/PageSetup biramo Columns/More Columns. U opciji Presets biramo jednu od pet opcija, a ukolikoželimo više od tri stupca u polje Number of columns upišemo broj stubaca, u opciji Width vršimopodešavanje širine stubaca, a u opciji Spacing podešavanje razmaka izmeñu njih (Word automatskiprema broju stubaca postavlja iste vrednosti za širinu svih stubaca i razmak, ukoliko želimo dastupci budu različite širine kao i razmak izmeñu njih onda isključujemo opciju Equal columnwidth čime polja postaju aktivna i za svaki stubac upišemo širinu i razmak), u opciji Apply topostavimo This section. Ako želimo da izmeñu stubaca postavimo liniju uključimo opciju Linebetween. U prozoru Preview možemo pratiti izmene.2.3.7 Veliko početno slovo Ako želimo da naglasimo početak dokumenta ili istaknemo pasus možemo povećati početnoslovo da bi izgledalo kao inicijal. Doñemo kursorom na pasus u kome želimo da postavimo velikopočetno slovo. Iz palete Insert/Text/Drop Cap izaberemo Drop Cap Options, u opciji Positionizaberemo jedan od ponuñenih načina za vodeće slovo: • Dropped – početno slovo će zauzeti broj redova koji zadajemo u opciji Lines to drop a ako želimo da tekst bude malo odmaknut od početnog slova onda u polju Distance from text upišemo željenu vrednost. Možemo promeniti i font početnog slova u polju Font. • In margin – početno slovo biće postavljeno u marginu levo od teksta2.3.8 Tekst u polju Pomeranje teksta u klasičnim pasusima je vrlo ograničeno. Da bi tekst mogli slobodno dapostavljamo na strani potrebno je otvoriti polje za tekst i onda u njega smestiti tekst: Insert/Text/Text Box - pojavi se okvir za crtanje, a kursor je u obliku krstića. Na željenommestu držeći pritisnut levi taster formiramo okvir željene veličine. Kad pustimo taster pojavi sekursor za pisanje teksta. Za razliku od teksta u dokumentu koji možemo pisati samo horizontalno, uokviru možemo pisati tekst i horizontalno i vertikalno i to prema gore i prema dole: 4
 5. 5. Text Box Tools/Format/Text/Text direction izaberemo smer pisanja. Kad je tekstformiran možemo ga premestiti na bilo koje mesto u dokumentu (kursor dovedemo iznad polja,pritisnemo levim tasterom miša, polje će biti uokvireno ispremno za pomeranje, dovedemo strelicu Ovaj tekst se lako pomera miša na ivicu okvira,pojavi se na njenom vrhu krstić u obliku strelica, pritisnemolevi taster miša i držimo ga dok pomeramo okvir s tekstom). Pomeramo okvir dok ne doñemo naželjeno mesto. Podešavanje izgleda teksta oko okvira: Prvi način je desni klik na okvir i izabere se opcija Format Text Box - otvara se dijalogFormat Text Box. U kartici Layout podešavamo kako će se ponašati tekst u odnosu na okvir zacrtanje grafike. Ako je okvir za tekst izvan okvira za grafiku u opciji Wrapping style naraspolaganju su sledeće mogućnosti: • In line with text – okvir je u liniji s tekstom tj. nema meñusobnog prekrivanja • Square – tekst okružuje okvir • Tight • Behind text – okvir je ispod teksta • In front of text – okvir je iznad teksta U kartici Color and lines opcije definišu: Fill - boju kojom se puni okvir s tekstom, Line - parametre linije okvira, Color – boju linije okvira Dashed – vrste linija (puna, isprekidana, ...) Weight – debljinu linija Style – debljina i broj linija U kartici Size odreñujemo tačnu veličinu okvira s tekstom. Drugi način je Text Box Tools/Format/Arrange/Text Wrapping i bira se način izgledateksta oko okvira. Ponuñeno je sedam načina na koje tekst iz dokumenta obilazi oko okvira stekstom. Pored pet već ponuñenih mogućnosti javljaju se još dve: • Through • Top and Bottom – tekst je ispod i iznad okvira s tekstom U opciji Text Box Tools/Format/Arrange/Text Wrapping/More Layout Options/TextWrapping odreñujemo na koji način će tekst iz dokumenta obilaziti okvir s tekstom (Both sides –obostrano, Left only – levo, Right only – desno, Largest only – po većoj strani). U opciji Distancefrom text odreñuje se koliko će tekst iz dokumenta biti udaljen od okvira teksta.2.3.8.1 Umetanje postojećeg teksta u polje Markiramo tekst, izaberemo Insert/Text/Text Box, tekst se smešta u polje i s njimmanipulišemo na već opisan način. 5
 6. 6. 2.3.9 Unošenje specijalnih znakova u tekst Ponekad je potrebno uneti neki specijalni znak koji se ne nalazi na tastaturi. Postavimokursor na mesto gde želimo da upišemo takav znak, Insert/Symbols/Symbol, izaberemo font,selektujemo željeni znak i on će se uvećati, pritisnemo Insert, (ili dva puta levi klik na znak), Closeza povratak u Word.2.4 Umetanje objekata u Word2.4.1 Umetanje sličica iz ClipArt-a Postavimo kursor na mesto gde želimo da uvezemo sliku, izaberemo Insert/Illustrations.Postoje sledeće mogućnosti: Picture – iz datoteke, Clip Art - sličice (crteži), Shapes – ponuñeniokviri koje možemo crtati, SmartArt - kolekcija dijagrama, Chart - za grafikone. IzaberemoClipArt. Izaberemo u polju Search in opciju Office Collections u kojoj se nalazi sličica koju želimoumetnuti u Word. U velikom prozoru selektujemo željenu sličicu, Insert.2.4.2 Pisanje naslova u WordArt-u WordArt predstavlja umetničko oblikovanje teksta za naslove. Pokreće se izboromInsert/Text/WordArt nakon čega biramo jednu od mogućnosti za izgled teksta, otvara se okvir zadijalog Edit WordArt text, u prozoru Text upisujemo željeni tekst, izaberemo font za naslov, a upolju Size podešavamo veličinu fonta. Slova možemo pretvoriti u bold (B) i italic (I), po završetkuispisa pritisnemo na OK. Na radnoj površini se pojavljuje umetnički oblikovan tekst, a ispod njegapaleta s alatkama Word Art pomoću kojih možemo naknadno oblikovati naslov (sadržaj, oblik,boja, veličina). Kad smo postavili tekst u WordArt-u možemo formirati ostali tekst koji se nalazioko njega.2.4.3 Umetanje gotovih slika Postavimo kursor gde želimo da postavimo sliku. Izaberemo Insert/Illustrations/Picture.Otvara se dijalog Insert Picture, pronañemo mesto gde se nalazi slika koju želimo da umetnemo –Look in a zatim u polju ispod selektujemo naziv slike. Pritiskom na Insert smeštamo sliku udokument. Tačnu kontrolu položaja slike ostvarujemo desnim pritiskom na sliku, Format Picture(postupak je sličan kao formatiranje bilo kog objekta u Word-u). 6
 7. 7. 2.4.3.1 Premeštanje slike u dokumentu Selektujemo sliku, držimo levi taster i premeštamo sliku u dokumentu.2.4.4 Umetanje ostalih objekata u Word Insert/Text/Object/Create New - izaberemo program u kome ćemo raditi, selektujemo ga ipritisnemo na OK, otvara se program koji smo selektovali, kad završimo s radom u tom programupritisnemo na prostor van okvira čime se vraćamo u Word i kreacija će biti u njemu. Ako želimonešto da menjamo u objektu urañenom u drugom programu potrebno je na njega dvaput pritisnutilevim tasterom čime prelazimo u program u kome je objekat urañen.2.4.5 Grafikoni u Word-u Postavimo kursor na mesto gde želimo da ubacimo grafikon. Izaberemo Insert/Illustrations/Chart na radnoj površini dokumenta pojaviće se grafikon i tabela Datasheet, u tabeliupisujemo podatke koje želimo da prikažemo na grafikonu. Kursor je u obliku krsta a polje u tabeliaktiviramo pritiskom na njega. Tokom upisivanja podataka možemo odmah na grafikonu videti sveizmene koje smo uneli. Kad je unos gotov formiramo grafikon. Chart, Chart Type (grupegrafikona), Chart sub-type (biramo željeni oblik). 100 80 60 East West 40 North 20 0 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr Ako želimo da tokom rada na formiranju dijagrama odmah vidimo efekat promenapritisnemo i držimo pritisnuto dugme Press and Hold to View Sample. Na kartici Custom Typespostoji nekoliko vrsta grafikona sa detaljnim grafičkim ureñenjem. Posle izbora pritisnemo OK.Pritisnemo desnim tasterom na grafikon a zatim izaberemo Chart Options da bi upisali oznake nagrafikonu i odredili kako će on izgledati: • Titles – upisujemo naslov grafikona • Axes – koordinatne ose grafikona • Gridlines – pomoćne linije • Legend – biramo način prikaza legende • Data Labels – ispisivanje vrednosti na samom grafikonu • Data table – tabela vrednosti Kad smo završili rad na grafikonu pritisnemo levim tasterom miša na radnu površinu ivraćamo se u Word. 7
 8. 8. 2.4.6 Pisanje formula u Word-u Postavimo kursor na mesto gde želimo da napišemo formulu. IzaberemoInsert/Symbols/Equation. Na radnoj površini se pojavljuje okvir u kome pišemo formulu a ispodnjega paleta s alatkama Equation. Formule pišemo jednostavno upisivanjem teksta u aktivna polja iizborom šablona i simbola iz palete Equation. Brojevi (24, 145), promenljive (x, y, z) i matematički operatori (=, +, -) mogu se unositidirektno s tastature. Da bismo uneli operator ili simbol koji ne postoji na tastaturi, pritisnemoodgovarajuće dugme u gornjem redu palete alatki Equation i izaberemo jednu od opcija koje sepojavljuju u padajućem meniju. Složeni izrazi kao što su razlomci, kvadratni koreni sume iliintegrali, mogu se dodavati pritiskom na odgovarajuće dugme u donjem redu palete alatki i izboromjedne od opcija iz padajućeg menija.Primer: Napisati sledeću formulu: α + β = γ U gornjem redu nañemo grčka slova i pritisnemo na α , s tastature unesemo znak +,pritisnemo ponovo na ikonu za grčka slova i potvtdimo β , s tastature unesemo znak = i najzad naveć opisani način unesemo γ . Kad završimo pisanje formule pritisnemo na radnu površinu izvan okvira sa formulom čimese vraćamo u Word. U Word-u možemo prema potrebi kompletirati formulu, kao objekat,povećavati je ili smanjivati. Prvo je selektujemo kao objekat, zatim dovedemo strelicu miša dojednog od kvadratića, kad se strelica pretvorila u kosu crtu sa strelicama prema van pritisnemo levitaster i držimo sve vreme dok menjamo veličinu formule. Kao i kod slika, ako želimo nešto da izmenimo u formuli dvaput pritisnemo tasterom mišana okvir s formulama i automatski se ulazi u Equation editor. Posle izmena se vraćamo u Word ana mestu stare formule biće formula s izmenama. Formula se može pisati u okviru teksta, tako daona automatski odreñuje razmak izmedju redova.Primer: − b ± b 2 − 4ac Napisati formulu: x 1, 2 = 2a Unesemo x s tastature, da bi napisali indekse 1, 2 pritisnemo na treću ikonu u donjem redu iizaberemo srednju ikonu u prvom redu (ima oznaku samo u donjem delu) i s tastature unesemo 1, 2,s tastature unesemo = (prilikom unosa s tastature obratiti pažnju da je aktivna engleska tastatura aako nije pritisnemo odgovarajuću dirku), dalje pisanje podrazumeva pisanje razlomka pa zbog togabiramo drugu ikonu u drugom redu zatim levu ikonu u prvom redu čime smo dobili znak zarazlomačku crtu i dva aktivna polja u koja unosimo odgovarajući brojilac i imenilac. U brojilac stastature unesemo –b, za unos znaka ± pritisnemo četvrtu ikonu u gornjem redu zatim biramotraženi simbol, pristupamo pisanju kvadratnog korena, biramo drugu ikonu u donjem redu i uokviru liste levu ikonu u četvrtom redu (ako je potrebno napisati treći koren biramo desnu ikonukoja ima aktivno polje), s tastature unesemo b a eksponent 2 kucamo tako što izaberemo trećuikonu u drugom redu i odgovarajuću ikonu, koja ima oznaku samo gore (u prvom redu prva s leva),da bi nastavili unos -4ac obratimo pažnju da prvo moramo završiti unos eksponenta pritiskom nastrelicu naniže (na tastaturi) čime smo se pozicionirali na nivo kucanja gde je b zatim unesemo stastature – 4ac, prelazimo na pisanje imenioca pritiskom na donje aktivno polje i u njegajednostavno s tastature unesemo 2a. Na ovaj način smo završili pisanje formule i klikom na praznu 8
 9. 9. površinu vraćamo se u režim za pisanje teksta. Ako prilikom pisanja formule želimo da nam prikazbude veći pritisnemo na prazan prostor, čime privremeno izlazimo iz režima za pisanje formula,pritisnemo na formulu koja je do tada napisana i povećamo pravougaonik koji je uokviruje, dobilismo krupniji prikaz u tekstu i kad dva puta pritisnemo na formulu s takvim prikazom ulazimo urežim pisanja s krupnijim prikazom.Primer: n − − 25 n n i − xi − π 4 lim ∑ − Π (n ) Napisati formulu: n→∞ i =1 i − 25 + 1 Za pisanje limesa kod koga n teži beskonačno prvo pritisnemo treću ikonu u donjem redu iizaberemo srednju ikonu u poslednjem redu, pojavljuju se dva aktivna polja pri čemu u donjeupisujemo n → ∞ (simbole pronalazimo u 5 i 8 ikoni prvog reda), a u gornje aktivno poljeukucamo lim, ako smo obrnutim redom popunili polja moramo se strelicama ili pritiskom mišavratiti na nivo pisanja gde je lim, pristupamo pisanju sume (∑ ) tako što izaberemo četvrtu ikonuu drugom redu, a zatim treću ikonu u prvom redu (ima tri aktivna polja), u aktivno polje s desnestrane znaka za sumu pišemo formulu na već opisan način s tim da strogo vodimo računa šta je podkorenom a šta ne podešavajući položaj pisanja strelicama ili pritiskom miša i prateći spojenehorizontalnu i vertikalnu liniju koje pokazuju položaj za nastavak kucanja formule. Relativni razmaci unutar formule definišu se izborom opcija na padajućem meniju čime seotvaraju okviri za dijalog pomoću kojih kontrolišemo rastojanje izmeñu redova, izmeñu matičnihredova i kolona, visinu eksponenata, dubinu indeksa, graničnu visinu izmeñu simbola i sl.2.5 Ureñivanje dokumenata2.5.1 Postavljanje zaglavlja i podnožja strane Zaglavlja i podnožja strane se postavljaju u cilju lepšeg i praktičnijeg izgleda dokumenta aponavljaju se na celom dokumentu. Insert/Header & Footer - u vrhu strane se otvara isprekidani pravougaonik za Header a udnu strane za Footer. Tekst na radnom delu strane postaje siv (neaktivan). U polju za zaglavljemožemo, pored teksta, uneti i bilo kakav grafički objekat, datum i vreme kao i automatskunumeraciju strana. Podnožje se kreira na isti način kao zaglavlje. Ako želimo da zaglavlja budurazličita za levu i desnu stranu: Page Layout/Page Setup/Layout/Headers and footers/Differentodd and even. Pristupamo izradi zaglavlja i podnožja za levu i desnu stranu. Ako želimo da prvastrana ima posebno zaglavlje i podnožje onda u kartici Layout uključimo opciju Different firstpage. Zatvaramo paletu s alatkama Header and Footer i vraćamo se u osnovni tekst.2.5.2 Numeracija strana Insert/Header & Footer/Page Number - odreñujemo gde će se nalaziti broj stranice (Topof Page – zaglavlje, Bottom of Page – podnožje), margine i trenutnu poziciju. Pritisnemo naInsert/Header & Footer/Page Number i pojavi se okvir za dijalog Page Number Format, uopciji Number format biramo način numerisanja strana (arapski i rimski brojevi, velika i malaslova i sl.), u opciji Page numbering biramo Continue from previous section ako želimo da sebrojevi stranica normalno nastavljaju (1, 2, 3, ...) ili u polje Start at upišemo broj od kojeg želimoda počne numerisanje dokumenta. 9
 10. 10. 2.5.3 Prelazak na drugu stranu Kad u Word-u tekstom ispunimo celu stranu automatski se otvara nova. Ako ne želimo daispunimo stranu a da preñemo na drugu moramo napraviti prekid strane. Postavimo kursor gdeželimo da završimo stranu. Izaberemo Page Layout/Breaks, izaberemo opciju Page break/Page(prekid strane). Pojaviće se nova strana na čijem vrhu će biti kursor. To je znak da možemo danastavimo pisanje na novoj strani. Primena ovakvih prekida je recimo kod početka novog paragrafabez obzira na popunjenost prethodne strane.3. Rad s tabelama3.1 Pravljenje tabela umetanjem u dokument Postavimo kursor na mesto gde želimo da počne tabela. IzaberemoInsert/Tables/Table/Insert Table u polje Number of columns upišemo broj kolona a u poljeNumber of rows upišemo broj redova. Ako želimo jednostavnu kolonu pritisnemo na OK. Naradnoj površini se pojavljuje tabela sa zadatim brojem kolona i redova pri čemu su kolone jednakeširine.3.2 Pravljenje tabela na osnovu već gotovih šablona Iz Insert/Tables/Table/Quick Tables biramo željeni izgled tabele.3.3 Pravljenje tabele crtanjem Insert/Tables/Table/Draw Table posle čega se na radnoj površini pojavljuje paleta salatkama Table Tools/Design/Draw Borders. Na paleti aktiviramo ikonu s likom olovke – DrawTable. Strelica miša je sada u obliku olovke. Prvo nacrtamo okvir tabele na taj način što držimo levitaster miša sve vreme dok crtamo okvir. Kad završimo crtanje okvira puštamo taster. Isprekidanalinija okvira pretvoriće se u punu liniju, a kursor za tekst naći će se u okviru. Crtamo horizontalne ivertikalne linije kojima od okvira pravimo tabelu. Linije se mogu crtati i ukoso, praviti redove ikolone u odreñenom segmentu okvira i sl. Prilikom unosa podataka u tabelu veličina redovapovećavaće se automatski kada podaci popune neko polje u redu. Formatiranje teksta u tabeli(ravnanje, font, stil fonta) isto je kao kod teksta u dokumentu.3.3.1 Brisanje linija u tabeli Na paleti s alatkama Table Tools/Design/Draw Borders izaberemo ikonu s likom gumiceza brisanje (Eraser). Kursorom doñemo na liniju koju želimo da izbrišemo i pritisnemo levimtasterom miša. Linija, tačnije deo linije ograničen drugim linijama biće izbrisan. Ako želimo daizbrišemo više segmenata linije odjednom, držimo pritisnut levi taster miša i pomeramo ga dužlinije preko tih segmenata.3.4 Formatiranje tabele Kod Word-a 2007 tabela se ponaša kao objekat, što znatno olakšava selektovanje, promenuveličine i premeštanje dokumenta.3.4.1 Selektovanje tabele Kad doñemo kursorom iznad tabele u gornjem levom uglu pojavi se oznaka, na kojupritisnemo levim tasterom miša i tabela je selektovana. 10
 11. 11. 3.4.1.1 Selektovanje kolone ili reda Za selektovanje kolone dodjemo kursorom iznad kolone i približavamo se gornjoj granicidok se kursor ne pretvori u strelicu okrenutu na dole. Tada pritisnemo levi taster miša i kolona jeselektovana. Ako želimo da selektujemo više kolona odjednom, držimo pritisnut taster miša iprevlačimo ga preko kolona koje želimo da selektujemo. Za selektovanje reda potrebno je doći kursorom s leve strane tabele u nivo reda kojiselektujemo i pritisnemo levim tasterom miša. Za selektovanje više redova odjednom držimopritisnut levi taster miša i prelazimo preko redova koje želimo da selektujemo.3.4.2 Promena veličine tabele Veličinu cele tabele možemo promeniti kao i kod svakog drugog objekta u Word-u. Kaddoñemo kursorom iznad tabele u donjem desnom uglu izvan tabele pojaviće se mali kvadratić.Doñemo kursorom na njega i kad se kursor pretvori u dvostruku strelicu pritisnemo levi taster miša.Držimo pritisnut taster dok povlačimo ugao tabele unutar ili van tabele. Kad smo završili spromenom veličine puštamo taster. Promenom veličine tabele ne menjamo veličinu unetog teksta(slova i brojevi) jer njihovu veličinu menjamo kao svaki drugi tekst.3.4.3 Premeštanje tabele Doñemo kursorom iznad tabele, selektujemo tabelu pomoću oznake u gornjem levom uglu,držimo pritisnut levi taster miša i premestimo tabelu kao objekat do željenog mesta u dokumentu.Kad postavimo tabelu u tekst potrebno je da odredimo položaj teksta i tabele. Selektujemo tabelu,desni klik, Table Properties, u kartici Cell podešavamo ponašanje oznaka unetih u tabelu, u opcijiVertical alignment odreñujemo vertikalno ravnanje u tabeli. Options, definišemo da li će oznake upolju tabele proširivati tabelu ili će se smanjivati na fiksnoj širini tabele (Fit text) ili će povećavativisinu polja (Wrap text).3.4.4 Smer pisanja u tabeli Selektujemo polje u tabeli (pritisnemo na polje), desni klik, izaberemo Text Detection, uopciji Orientation biramo orijentaciju teksta, u polju Preview možemo videti izabrani smerpisanja.3.4.5 Vertikalno poravnanje oznaka u tabeli Desni klik na polje, Cell Alignment, biramo jedan od devet načina poravnanja.3.4.6 Umetanje nove kolone Selektujemo kolonu, desni klik, biramo Insert, levo od markirane kolone biće umetnutanova iste širine kao markirana, ostale kolone biće pomerene udesno bez promene njihove širine. Tomože dovesti do toga da tabela ispadne iz formata za štampanje pa je potrebno ponovo podesitiširinu pojedinih kolona.3.4.7 Umetanje novog reda Postavimo kursor u red gde treba da se umetne nov red. Desni klik, biramo Insert i mestogde ćemo umetnuti novi red (Insert Rows Above – umetanje iznad selektovanog ili Insert RowsBelow – umetanje ispod selektovanog reda). Za dodavanje više redova ponavljamo isti postupak. 11
 12. 12. 3.4.8 Podešavanje širine kolone Postavimo kursor u neku ćeliju kolone kojoj želimo da promenimo širinu. Table/TableProperties/Column u polje Preferred width unosimo željenu vrednost. Za promenu širineprethodne ili sledeće kolone pritisnemo odgovarajuće dugme (Previous – prethodna ili Next –sledeća). Širina kolone se može menjati i ručno na samoj tabeli. Doñemo kursorom na liniju tabele idržeći levi taster miša prevlačimo čime menjamo širinu kolone.3.4.9 Podešavanje visine reda Pritisnemo na red, desni klik, Table Properties/Row, unesemo željenu vrednost. Visinureda možemo menjati i ručno na samoj tabeli. Kursorom doñemo na donju liniju reda. Kad se pojavidvostruka strelica pritisnemo levi taster miša i prevlačeći menjamo visinu.3.4.10 Spajanje više polja tabele u jedno Za pravljenje složenih oblika tabele često se javlja potreba za spajanjem više ćelija u jednu.Markiramo sve sukcesivne ćelije u tabeli (koje spajamo u jednu), desni klik, Merge Cells.3.4.11 Uokviravanje tabele Markiramo onaj deo tabele koji želimo da uokvirimo. Izaberemo Table Tools/Design/TableStyles u kartici Borders definišemo kako će izgledati okvir.3.4.12 Ispunjavanje tabela ili polja bojom Markiramo polja ili celu tabelu. Izaberemo Table Tools/Design/Table Styles i u karticiShading biramo boju kojom punimo markiranu površinu.4. Automatsko označavanje U cilju veće preglednosti možemo označiti pojedine pasuse, upisati redne brojeve spiskova isl.4.1 Označavanje pasusa znakovima za nabrajanje Home/Paragraph - biramo jednu od kartica: Bullets – tačke ili oznake, Numbering –brojevi i slova, Multilevel List – numeracija u više nivoa. Izaberemo recimo karticu Numbering ina njoj jedan od ponuñenih načina označavanja. Desnim pritiskom na nabrajanje biramoNumbering/Set Numbering Value Customize možemo izabrati jednu od dve ponuñene opcije(Start new list ili Continue from previous list). U polju Set value to označavamo odakle će početioznačavanje (koji broj ili slovo će biti na startu).4.2 Sortiranje i numerisanje spiskova U praksi se često javlja potreba za sortiranjem spiskova (najčešće po abecedi). Takosortirani spisak obično numerišemo rednim brojevima. Unesemo spisak, markiramo ga, izaberemoHome/Paragraph/Sort, u opciji Sort by izaberemo Paragraph, uključimo opciju Ascending (sortA do Z), dobijemo sortiran spisak. Selektujemo tako sortirani spisak, pritisnemo desnim tasterommiša na spisak, pa Numbering i sada je sortirani spisak numerisan. 12
 13. 13. 5. Štampanje koverti i nalepnica5.1 Štampanje koverti Mailings/Create Envelopes i u polje Delivery address ukucamo adresu primaoca, a u poljeReturn address ukucamo adresu pošiljaoca (ako ne želimo da štampamo adresu pošiljaocauključimo opciju Omit. U Preview vidimo raspored adresa na koverti, a Feed pokazuje kako trebauložiti kovertu u štampač. Options/Envelop options u polje Envelop size izaberemo veličinukoverte, ako nema takve dimenzije na listi nañemo Custom size i potvrdimo, ukucamo tačnedimenzije koverte, podesimo tačan položaj adresa u odnosu na levu i gornju ivicu - ako je potrebno,izaberemo font (može i na radnoj površini).5.2 Štampanje nalepnica Mailings/Create Envelopes, ako želimo da se jedna adresa štampa na svim nalepnicamaonda u polje Address unesemo adresu, Options odredimo vrstu štampača; u polje Tray odredimonačin na koji štampač uzima list s nalepnicama; u prozoru Product number biramo neku odponuñenih standardnih veličina nalepnica; u polju Label information dobijamo informacije onalepnici. Dopunske korekcije vršimo pritiskom dugmeta Details.6. Otvaranje postojećeg dokumenta Office button/Open u polju Look in nañemo mesto gde se dokument nalazi. Pritisnemo naOpen. Ukoliko se ne radi o Word dokumentu u polju Files of type definišemo vrstu zapisa.7. Štampanje Office button/Print/Print Preview (proveravamo kako će izgledati štampa). Word 2007omogućava da vršimo izmene u ovoj opciji bez vraćanja u dokument. Zumiranje možemo vršiti do500% a za vizuelni izgled možemo prikazati do 40 strana odjednom, iz Print Preview izlazimo sClose. Dokument štampamo sa Office button/Print u opciji Printer biramo naziv printera na komećemo odštampati dokument, da bi podesili štampanje pritisnemo naProperties/Layout/Orientation – odreñujemo orijentaciju papira. U polju Paper sourceodreñujemo način ulaganja papira u štampač (Auto Select), Advanced podešavamo kvalitet štampe,OK, Page range (All, tekuća strana ili koje strane), u opciji Copies unosimo Number of copies(broj kopija), u polju Print možemo selektovati jednu od tri mogućnosti – All pages in range(štampa svih strana), Odd pages (štampa samo neparnih strana) i Even pages (štampa samo parnihstrana), ako pritisnemo na Options, potvrdimo Allow A4/Letter paper resizing (automatskopodešavanje dokumenta prema veličini papira), u opciji Options for Duplex Printing podešavamoštampu dokumenta s obe strane.8. Pretraživanje Home/Editing/Find, biramo jednu od kartica (Find, Go To). U polju Find what upišemoizraz koji želimo pronaći, Find, kad pronañe pritisnemo na Find next, Close (i pre zatvaranjadijaloga možemo raditi na dokumentu).8.1 Zamena jednog izraza drugim Home/Editing/Replace i u polje Find what unosimo izraz koji želimo da menjamo a upolje Replace with upisujemo izraz kojim menjamo. Koristimo Replace (za pojedinačnu zamenu) aza zamenu svih odjednom (Replace All). 13
 14. 14. 9. Fusnote (Footnote i Endnote) References/Footnotes/Insert Footnote (postavljaju se na dno strane) ili Insert Endnote(postavljaju se na kraju celog dokumenta).10. Upotreba šablona Office button/New/Templates i u zavisnosti koji dokument radimo biramo jednu odponuñenih mogućnosti. 14
 15. 15. Vežba 1. Formatiranje znakova a) Unesite i formatirajte radni tekst, kako je to prikazano. b) Tekst sačuvajte pod imenom Font.docx.Radni tekst: FontoviVrste slova mogu biti: Arial, Times New Roman, Courier New, ...Veličina slova može biti: 8, 10, 12, 13, 14, 16, ...Stilovi teksta mogu biti: Regular, Italic, Bold, Bold ItalicTekst može biti podvučen sledećim vrstama linija: Single, Words only, Double, Dotted, Thich,Dash, Dot dash, Dot dot dash, Wave SuperscriptSpecijalne vrste slova su: Strikethrough, Double strikethrough, , Subscript, SMALL CAPS, ALLCAPS.Tekst može biti različitih boja: Blue, Red, Yellow, Green, Pink, ...Razmak izmeñu slova u reči može biti: Scaled 80%, Scaled 150%, Scaled 200%,Condensed, More condensed, Expanded, M o r e e x p a n d e d 15
 16. 16. Vežba 2. Formatiranje reda i pasusa a) Unesite i formatirajte radni tekst, kako je to prikazano. b) Tekst sačuvajte pod imenom Paragraf.docx.Radni tekst:Ime i prezime, poravnato uz desnu ivicuIme firme, slova veličine 11Grad Centriran naslov Ovaj tekst je pisan fontom veličine 12 i prostire se od leve do desne margine. Prvalinija je uvučena 3 cm u odnosu na ostali tekst. Leva i desna strana teksta su poravnate. Razmakparagrafa od naslova je 24 pt, a od narednog paragrafa 18 pt. Naslov Ovaj paragraf je pisan fontom veličine 11, iskošenim slovima. Uvučen je po 2 cm od desne i leve margine. Poravnat je uz levu stranu i ima razmak izmeñu redova jednak 1.3 reda. Od naslova je razmaknut 9 pt, a od narednog paragrafa 12 pt. Napomena: Ovaj paragraf ima izvučenu prvu liniju 3cm u odnosu na ostale. Da bi se početak teksta poravnao sa preostalim linijama koristi se Tab. Paragraf je uvučen sa leve i desne strane po 1.5 cm i poravnat sa obe strane. Linije su skupljene na 0.8 veličine reda. Potpis, poravnat uz desnu stranu 16
 17. 17. Vežba 3. Tabulacija i numeracija a) Unesite i formatirajte radni tekst, kako je to prikazano. b) Tekst sačuvajte pod imenom Tabulacija.docx.Radni tekst: Ime Ime oca Datum Uplata Komentar1) Pera Perić Žika 11.3.1954. 1430.00 Sve uplaćeno2) Mika Mikić Mika 12.3.1954. 2353) Laza Lazić Laza 11.12.1965. 125.23 PopustU cenu putovanja je uračunato: Uslovi putovanja: Tačka 1. Otkaz • 3 noćenja a) otkaz do 5 dana • prevoz autobusom • vraća se 95 % novca • popust za decu b) otkaz na dan puta do 2 god. 70 % • vraća se 70 % novca od 2 do 7 50 % studenti 20 % Tačka 2. Reklamacije • boravišna taksa a) reklamacije u hotelu b) naknadne reklamacijeUputstvo za rad:Postaviti tabulatore na lenjiru: levi za ime oca, desni za datum, decimalni za uplatu, centralni zakomentar.Uneti nazive i podatke u spisak, razdvajajući stavke tasterom Tab.Selektovati putnike i definisati numeraciju. Napraviti okvire. 17
 18. 18. Vežba 4. Jednačine i specijalni znaci c) Unesite i formatirajte radni tekst, kako je to prikazano. d) Tekst sačuvajte pod imenom Jednacine.docx.Radni tekst:S puštena velika slova, zvana inicijalna velika slova su dekorativna, stilizovana slova novih poglavlja, koja su obično veća od okolnog teksta. Spušteno veliko slovo radi samo sa tekstom koji ima jednostruki razmak, ne funkcioniše u tabelama ili zaglavljima. Nećete moći da viditepoziciju spuštenog slova ili da ih kreirate u Outline pogledu.Specijalni simboli: α β ô ü ó ŋNeke jednačine: sin xy =  ax 3 + b5 x 2       x, x < 2, y =  2, 2 ≤ x < 3, x − 1, x ≥ 3.  50S= ∑ (− 1)n −1 n n =1 n +1Korišćenje Clip Arta:Korišćenje WordArta: 18

×