KPN 4043 -PENGUJIAN, PENGUKURAN & PENILAIAN PENDIDIKAN

21,974 views

Published on

Nota Pentafsiran

Published in: Education
20 Comments
23 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
21,974
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
20
Likes
23
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KPN 4043 -PENGUJIAN, PENGUKURAN & PENILAIAN PENDIDIKAN

 1. 1. KPN 2043PENGUJIAN, PENGUKURAN& PENILAIAN PENDIDIKAN PENSYARAH EN. OMAR HISHAM BIN MOHD BAHARIN Bilik 106, Bangunan IPSI omarh@upsi.edu.my 05-4506019/013-6029705
 2. 2. PENGENALAN KURSUSNama Kursus : Pengujian, pengukuran danpenilaian pendidikanKod Kursus : KPN 2043Jam kredit : 3 jamOBJEKTIFObjektif kursus ini adalah untuk membolehkanpeserta kursus :1. Memperolehi kefahaman yang jelas tentang konsep Pengujian, pengukuran dan Penilaian serta perkaitan ketiga-tiga konsep berkenaan
 3. 3. 2.Mengaplikasi konsep-konsep tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran3. Memperolehi pengetahuan tentang pentaksiran alternatif (alternative assessment)4. Membina dan mentadbir ujian yang bermutu5. Melaksanakan analisis item, mentafsir skor ujian dan menyediakan laporan6. Prihatin terhadap keperluan melaksanakan penaksiran yang adil dan saksama
 4. 4. SINOPSISKursus ini membolehkan pelajar memahami aspek-aspekpengujian, pengukuran dan penilaian supaya dapatmengaplikasinya dalam bilik darjah dengan berkesan.Pengertian tentang penggunaan dan penafsiran data-dataperangkaan dalam pengukuran dan penilaian akandidedahkan. Di samping itu, kursus ini bertujuan memberipengetahuan dan kemahiran dalam pembinaan ujian,menganalisis soalan-soalan ujian dan mentafsir markah-markah. Indeks-indeks yang mencerminkan ciri-ciri ujianseperti kesahan, kebolehpercayaan dan lain-lain diterangkan.Penaksiran alternatif seperti penaksiran autentik (autenticassessment), penaksiran persembahan (performanceassessment) dan portfolio juga akan didedahkan.
 5. 5. RUJUKAN UTAMA• Linn, R.L & Gronlund, N.E.(2000). Measurement and Assessment in Teaching (8th ed.). New Jersey: Prentice- Hall Inc.• Bhasah Abu Bakar, (2003). Asas Pengukuran Bilik Darjah. Tanjong Malim, West Malaysia : Quantum Books.• Mokhtar Ismail, (1995). Penilaian di Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka
 6. 6. PENILAIAN1. Tugasan I : 20%2. Tugasan II : 25%3. e-Learning : 5%4. Peperiksaan Akhir : 50%
 7. 7. Kerja Kursus I (KPN2043) Semester 1, Sesi2006/2007 (Pemberatan : 20%)BAHAGIAN 1Anda dikehendaki membina satu Jadual Penentuan Ujian (JPU) untuk satu ujian akhir semester yang mengandungi 60 item objektif bagi mata pelajaran yang anda akan mengajar di sekolah nanti (iaitu mengikut mata pelajaran major anda di universiti)Bersama-sama JPU yang dibina itu, anda juga dikehendaki:(1.1) Menyertakan satu salinan fotostat sukatan pelajaran bagi semester yang telah anda pilih untuk membina JPU.(Anda perlu menyertakan bahagian sukatan pelajaran yang berkenaan sahaja.)(1.2) Menyenaraikan langkah-langkah yang anda telah lalui dalam membina JPU berkenaan.
 8. 8. BAHAGIAN 2Berdasarkan JPU yang anda telah bina di Bahagian 1, anda dikehendaki membina EMPAT item objektif aneka pilihan. Item-item/soalan yang dibina harus terdiri daripada pelbagai aras taksonomi Bloom.Bagi SETIAP daripada EMPAT item yang anda akan dibina itu, anda dikehendaki:(2.1) Melabelkan nombor item itu pada sel dalam JPU daripada mana item tersebut telah dipilih;(2.2) Menulis Hasil Pembelajaran (Learning Outcome) yang ingin diukur;(2.3) Membina Item berkenaan (pembinaan item hendaklah berdasarkan semua garispanduan bina item yang telah didedahkan dalam kuliah) ;(2.4) Menyatakan aras taksonomi Bloom bagi item berkenaan.
 9. 9. BAHAGIAN 3Bina satu soalan Esei yang mengandungi 20 markahUntuk membuat demikian, anda dikehendaki ;(3.1) Menulis Objektif Hasil Pembelajaran (Learning Outcome)yang ingin diukur.(3.2) Menyatakan mengapa soalan esei dan BUKAN soalan objektif yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran berkenaan.(3.3) Memastikan soalan yang dibina itu adalah berdasarkan garis panduan pembinaan soalan esei yang telah didedahkan dalam kuliah.
 10. 10. Kerja Kursus 2 (KPN2043) Semester 1, Sesi 2006/2007 (Pemberatan : 25%)Tugasan ni mengandungi 2 BahagianBAHAGIAN 1Anda dikehendaki memilih SATU daripada yang berikut:(A)Dapatkan 1 set soalan bagi ujian objektif penggal berbentuk aneka pilihan dari mana-mana sekolah DAN juga respons bagi setiap item untuk 1 kelas pelajar (sekurang-kurangnya 30 pelajar) yang telah mendudukinya. Nyatakan dengan jelas nama bandar, daerah dan negeri sekolah berkenaan.Juga dapatkan satu pernyataan pengesahan daripada guru kelas di mana ujian berkenaan telah ditadbirkan. Nyatakan kelas dan tarikh ujian itu ditadbirkan.Perlu dikepilkan nama guru berkenaan serta nama dan nombor telefon sekolah berkenaan untuk semakan pihak universiti.
 11. 11. ATAU(B)Dapatkan 1 set soalan bagi ujian objektif penggal berbentuk aneka pilihan bagi sesuatu tingkatan (Sek. Men.) atau tahun (Sek. Ren.) yang terdapat di pasaran. Tadbirkan ujian berkenaan kepada sesuatu kelas pelajar (sekurang- kurangnya 30 pelajar). Nyatakan dengan jelas sumber ujian tersebut didapati (misalnya nama buku kerja, penerbit dsbnya)Juga dapatkan satu pernyataan pengesahan daripada guru kelas di mana ujian berkenaan telah ditadbirkan. Nyatakan kelas dan tarikh ujian itu ditadbirkan.Perlu dikepilkan nama guru berkenaan serta nama dan nombor telefon sekolah berkenaan untuk semakan pihak universiti.
 12. 12. BAHAGIAN 2Dengan menggunakan respons pelajar yang diperolehi dalam bahagian 1, sediakanmatrik respons mengikut format berikut (jika jawapan betul = 1; jawapan salah = 0)1.0 Tafsiran Skor Ujian1.1 Sediakan taburan kekerapan skor (tak terkumpul) dan taburan peratus kumulatif;1.2 Lukis ogif bagi taburan skor tersebut;1.3 Pilih mana-mana dua pelajar dan berdasarkan ogif yang dilukis dalam bahagian (1.2) diatas, tentukan pangkat persentilnya.Di sini anda perlu kenal pasti pelajar berkenaan (contoh: pelajar P3 & P15 atau nyatakan nama pelajar) dan menandakan markah mentah serta pangkat persentil mereka pada ogif yang dilukis.1.4 Berikan tafsiran tentang pencapaian mereka.
 13. 13. 2.0 Analisis Item2.1 Pilih DUA Item dan hitungkan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi bagi setiap otem berkenaan.2.2 Bagi setiap item, berikan komen anda tentang indeks-indeks berkenaan dan implikasinya.
 14. 14. JADUAL MINGGU 1 & 2JAM TAJUK/SUB-TAJUK RUJUKANMinggu 1. Konsep dan pengertian Pengujian, Pengukuran Bhasah Abu Bakar,(2003). Asas 1&2 dan Penilaian Pengukuran Bilik Dajah, Tanjong Malim, West Malaysia, Quantum6 jam •Definisi dan contoh-contoh Books •Peringkat utama dalam proses penilaian Mokhtar Ismail, (1995). Penilaian Bilik Darjah. Kuala Lumpur. Dewan •Teknik-teknik pengumpulan maklumat untuk Bahasa Pustaka membuat penilaian Linn, R.L & Gronlund,N.E (2000). •Alat-alat pengumpulan maklumat (di antaranya Measurement and Assessment in ujian, soal selidik, senarai semak, skala kadar, Teching (8th ed.). New Jersey. anekdot, sosiogram dll) Prentice-Hall Inc. •Skala-skala pengukuran (skala nominal, ordinal, Popham,W.J (1999). Classroom sela dan nisbah Assessment (2nd ed.). Boston; Allyn & Bacon.
 15. 15. JADUAL MINGGU KE 3 JAM TAJUK/SUB-TAJUK RUJUKANMinggu 3 2. Klasifikasi/Jenis-jenis ujian : Bhasah Abu Bakar,(2003). Asas Pengukuran Bilik Dajah, Tanjong 3 jam •Ujian pencapaian dan ujian kecerdasan Malim, West Malaysia, Quantum Books •Ujian diagnostik dan ujian aptitud (kebolehan) Mokhtar Ismail, (1995). Penilaian •Ujian formatif dan ujian sumatif Bilik Darjah. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Pustaka •Ujian rujukan kriteria dan ujian rujukan norma Linn, R.L & Gronlund,N.E (2000). •Ujian objektif dan ujian subjektif Measurement and Assessment in Teching (8th ed.). New Jersey. •Ujian daya dan ujian kepantasan Prentice-Hall Inc. Popham,W.J (1999). Classroom Assessment (2nd ed.). Boston; Allyn & Bacon.
 16. 16. JADUAL MINGGU 4 & 5JAM TAJUK/SUB-TAJUK RUJUKANMinggu 3. Pembinaan dan rekaan ujian : Gronlund, N.E (1985). Measurement 4&5 and Evaluation in Teaching (5th ed.). •Taksonomi Bloom New York. Macmillan Publishing6 jam •Jadual Penentuan Ujian & tujuannya Company. •Bentuk dan Pembinaan JPU Mehrens, W.A. & Lehmann, L.J 4. Penggubalan item/soalan ujian (1984). Measurement and evaluation in education and psychology (3rd ed.) Langkah-langkah utama dalam penggualan Tokyo: Hplt Rhinehart and Winston item/soalan ujian Holt-Saunders •Penggubalan item objektif Bloom, B.S et el. Taxonomy of •Penggubalan item subjektif Educational Objectives: Handbook I: Cognitive Domain. New York: David McKay, 1956.
 17. 17. JADUAL MINGGU KE 6 JAM TAJUK/SUB-TAJUK RUJUKANMinggu 6 5. Ciri-ciri utama ujian : Bhasah Abu Bakar,(2003). Asas Pengukuran Bilik Dajah, Tanjong 3 jam 5.1 Konsep kebolehpercayaan, kesahan & Malim, West Malaysia, Quantum keobjektifan Books •Konsep kebolehpercayaan diperkenalkan sebagai Mokhtar Ismail, (1995). Penilaian ketekalan skor melalui Bilik Darjah. Kuala Lumpur. Dewan a) uji ulang uji Bahasa Pustaka b) ujian bentuk setara (Cronbach-alpha disentuh sebagai ketekalan dalam Linn, R.L & Gronlund,N.E (2000). ujian) Measurement and Assessment in Teching (8th ed.). New Jersey. •Kesahan Prentice-Hall Inc. a) Eviden-evien kesahan •kandungan Stiggins,R.J.(1997). Student- •berkaitan kriteria (ramalan & serentak) Centered Classroom Assessment b) faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan (2nd ed.). Upper Saddle River,NJ: Prentice-Hall
 18. 18. JADUAL MINGGU KE 7 & 9 JAM TAJUK/SUB-TAJUK RUJUKAN Minggu 6. Statistik awalan dalam pengujian dan Bhasah Abu Bakar,(2003). Asas 7&9 pengukuran Pengukuran Bilik Dajah, Tanjong(minggu 8 Malim, West Malaysia, Quantum CUTI) 6.1 Konsep, pengiraan, kegunaan Books 6 jam •Taburan kekerapan Mokhtar Ismail, (1995). Penilaian •Histogram & poligan kekerapan Bilik Darjah. Kuala Lumpur. Dewan •Ogif, persentil dan pangkatan persentil Bahasa Pustaka •Ukuran kecenderungan memusat: mod, median, min Linn, R.L & Gronlund,N.E (2000). •Ukuran kebolehubahan : sisihan piawai & julat Measurement and Assessment in •Geraf garislengkung normal Teching (8th ed.). New Jersey. Prentice-Hall Inc. 6.2 Skor standard : skor z dan skor T Weirsma,W. & Jurs,S(1990). •Aplikasi skor z, skor T dalam membandingkan Educational measurement and pencapaian testing. Boston,M.A :Allyn & Bacon.
 19. 19. JADUAL MINGGU KE 10JAM TAJUK/SUB-TAJUK RUJUKAN Bhasah Abu Bakar,(2003). AsasMinggu 7. Pemarkahan dan Penggredan Pengukuran Bilik Dajah, Tanjong 10 Malim, West Malaysia, Quantum 7.1 Pemarkahan : Books3 jam •Holistik Mokhtar Ismail, (1995). Penilaian •Analitik Bilik Darjah. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Pustaka 7.2 Penggredan Gronlund, N.E (1985). Measurement and Evaluation in Teaching (5th ed.). •Rujukan norma New York. Macmillan Publishing •Rujukan kriteria Company. Ebel,R. & Frisbie,D.(1986). Essentials of educational measurement. New Jersey: Englewood Cliffs. Prentice-Hall Inc.
 20. 20. JADUAL MINGGU KE 11JAM TAJUK/SUB-TAJUK RUJUKAN Bhasah Abu Bakar,(2003). Asas Pengukuran BilikMinggu 8. Analisis Item : Dajah, Tanjong Malim, West Malaysia, Quantum 11 Books •Kaedah Klasikal3 jam Mokhtar Ismail, (1995). Penilaian Bilik Darjah. - Indeks kesukaran Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Pustaka - Indeks diskriminasi -Keberkesanan pengganggu Gronlund, N.E (1985). Measurement and Evaluation in Teaching (5th ed.). New York. Macmillan Publishing Company. Ebel,R. & Frisbie,D.(1986). Essentials of educational measurement. New Jersey: Englewood Cliffs. Prentice-Hall Inc. Sax,G.(1997). Principles of Educational & Psychological Measurement and Evalutaion (4yh ed.) Belmont:Wadsworth Pub. Company
 21. 21. JADUAL MINGGU KE 12 & 13JAM TAJUK/SUB-TAJUK RUJUKANMinggu 9. Pentaksiran Alternatif Bhasah Abu Bakar,(2003). Asas12 & 13 Pengukuran Bilik Dajah, Tanjong 9.1 Pentaksiran persembahan dan pentaksiran Malim, West Malaysia, Quantum6 jam autentik Books 9.2 Portfolio Mokhtar Ismail, (1995). Penilaian Bilik Darjah. Kuala Lumpur. Dewan •Definisi Bahasa Pustaka •Penggunaan •Langkah-langkah utama dalam pentaksiran Ward,A.W.(1999). Assessment in portfolio the Classroom. Belmont: Wadsworth •Pemarkahan portfolio : Pub. Company. - Unuk setiap hasilkerja dalam portfolio - Untuk portfolio berkenaan secara keseluruhan
 22. 22. JADUAL MINGGU KE 14JAM TAJUK/SUB-TAJUK RUJUKAN Bhasah Abu Bakar,(2003). Asas PengukuranMinggu 10. Pelaporan kemajuan pelajar Bilik Dajah, Tanjong Malim, West Malaysia, 14 Quantum Books3 jam 11. Teori Latent Trait (satu pendedahan) Mokhtar Ismail, (1995). Penilaian Bilik Darjah. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Pustaka • Pengenalan • Perbezaan dengan model ujian klasikal Stiggins,R.J.(1997). Student-Centered Classroom • Penggunaan asas Assessment (2nd ed.). Upper Saddle River,NJ: Prentice-Hall Ward,A.W.(1999). Assessment in the Classroom. Belmont: Wadsworth Pub. Company. Sax,G.(1997). Principles of Educational & Psychological Measurement and Evalutaion (4yh ed.) Belmont:Wadsworth Pub. Company
 23. 23. JADUAL MINGGU KE 15JAM TAJUK/SUB-TAJUK RUJUKANMinggu Perbincangan / Kuliah Ganti (Jika ada) 153 jam
 24. 24. SEKIAN…..TERIMA KASIH
 25. 25. JADUAL MINGGU 1 & 2JAM TAJUK/SUB-TAJUK RUJUKANMinggu 1. Konsep dan pengertian Pengujian, Pengukuran Bhasah Abu Bakar,(2003). Asas 1&2 dan Penilaian Pengukuran Bilik Dajah, Tanjong Malim, West Malaysia, Quantum6 jam •Definisi dan contoh-contoh Books •Peringkat utama dalam proses penilaian Mokhtar Ismail, (1995). Penilaian Bilik Darjah. Kuala Lumpur. Dewan •Teknik-teknik pengumpulan maklumat untuk Bahasa Pustaka membuat penilaian Linn, R.L & Gronlund,N.E (2000). •Alat-alat pengumpulan maklumat (di antaranya Measurement and Assessment in ujian, soal selidik, senarai semak, skala kadar, Teching (8th ed.). New Jersey. anekdot, sosiogram dll) Prentice-Hall Inc. •Skala-skala pengukuran (skala nominal, ordinal, Popham,W.J (1999). Classroom sela dan nisbah Assessment (2nd ed.). Boston; Allyn & Bacon.
 26. 26. Konsep Ujian“A test is a task orseries of task used toobtain systematicobservations presumedto be representativeof educational orpsychological traitsor attributes” Sax, 1997, pg. 15 Satu tugasan atau satu siri tugasan yang digunakan untuk mendapatkan satu pemerhatian (maklumat) yang sistematik di mana tugasan itu diandaikan reprensentatif (wakilan) trait pendidikan atau atribut yang dikehendaki.
 27. 27. Contoh: UPSR, PMR, STPM, STAMCronbach (1970) :Ujian adalah satu prosedur sistematik untukmemerhati tingkah laku seseorang danmemperihalkannya dengan bantuan skalabernombor, atau satu sistem berkategori.
 28. 28. Konsep Pengukuran“Measurement is theprocess that assignsnumbers to attributesor characteristics ofpersons, objects orevents according toexplicit formulationsor rules” Sax, 1997, pg. 11 Pengukuran merupakan umpukan atau pemberian angka-angka atau nombor kepada sesuatu objek atau perkara mengikut satu set peraturan yang telah ditetapkan
 29. 29. Konsep Penilaian“Evaluationprocess through which is aa value judgement ordecision is made from avariety ofobservations and fromthe background of theevaluator” Sax, 1997, pg. 21 Penilaian merupakan satu proses di mana satu pertimbangan atau pembuatan keputusan dibuat berdasarkan pemerhatian yang lalu dan latar belakang orang yang membuat penilaian.
 30. 30. Penilaian formatif-dijalankan secara berterusan, semasapengajaran dan pembelajaran (P&P)dilaksanakan dengan tujuan untukmemperbaiki atau mengenal pastikelemahan yang wujud semasa P&Psama ada dari aspek pengajaran ataupembelajaran.
 31. 31. Penilaian Sumatif-merupakan ujian yang dikendalikan diakhir sesuatu program atau unit sebelumguru melangkah atau meneruskan unitatau program yang baru
 32. 32. Penaksiran-Umumnya penaksiran melibatkanmembuat keputusan berdasarkan kepadasesuatu peraturan atau piawaian.
 33. 33. Fungsi Penilaian / PenaksiranKebertanggungjawabanPensijilanPemulihanMemotivasikan pelajar
 34. 34. Proses penilaian -menentukan jenis data yang harus dikumpulkan- menentukan jenis subjek -pengumpulan data -analisis data interpretasi data dan membuat keputusan
 35. 35. ALAT-ALAT PENGUMPULAN MAKLUMAT•UJIAN •Ujian objektif •Ujian subjektifSOAL SELIDIKKelebihan soal selidik•boleh diposkan•boleh diedarkan kepada ramai orangdalam masa yang singkat
 36. 36. Kekurangan soal selidik•Soalan yang kurang jelas tidak dapatdiberikan penerangan yang jelas olehpenyelidik dengan segera.Jenis-jenis item soal selidik•Objektif pelbagai pilihan•Benar-salah•Menanda•Isi tempat kosong
 37. 37. Contoh Item Benar-Salah1. Adakah sekolah anda menganjurkanaktiviti-aktiviti untuk memberi pengalamanbekerja kepada pelajar? 1. Ada 2. Tidak2. Adakah anda memaklumkan pekerjaananda kepada pihak sekolah anda? 1. Ya 2. Tidak
 38. 38. Contoh Item Menanda1. Dengan siapa anda bekerja? 1. Bekerja sendiri 2. Bekerja dengan keluarga/saudara 3. Bekerja dengan majikan
 39. 39. Contoh Item Isi Tempat Kosong1. Jelaskan dengan ringkas tugas-tugasyang anda lakukan semasa bekerjasambilan.
 40. 40. SENARAI SEMAK•Senarai yang mengandungi ciri-ciri atauaktiviti yang dikemukakan kepadapartisipan yang dikaji•Berguna bagi calon untuk mendiagnosatau menilai prestasi mereka sendiri
 41. 41. Contoh Senarai Semak(a) Adakah bentuk ujian ini paling baik untuk ( )mengukur objektif pengajaran?(b) Adakah setiap soalan itu dikaitkan dengan ( )beberapa objektif pengajaran?(c ) Adakah tugasan (task) soalan itu jelas? ( )(d) Adakah soalan itu sesuai dari segi aras ( )kesukaran dan peruntukan masa?(e) Adakah maklumat yang terkandung dalam ( )soalan padat, ringkas dan jelas?
 42. 42. SKALA KADAR•Partisipan dikehendaki menandakanatau membulatkan satu titik di ataskontinuum yang menunjukkan darjahperkadaran yang diberikan.
 43. 43. Contoh Skala Kadar1. Sejauh mana kegiatan-kegiatan salah laku jenayah berikutdilakukan oleh pelajar-pelajar yang menjadi ahli kumpulangengster di sekolah anda? Pilihan anda adalah seperti berikut: 4 Sangat serius 3 Serius 2 Kurang serius 1 Tidak serius 0 Tiada kegiatan Berjudi 4 3 2 1 0 Mencuri 4 3 2 1 0 Melawan Guru 4 3 2 1 0
 44. 44. Contoh Skala Kadar2. Nyatakan sejauhmana anda bersetuju dengan kenyataan-kenyataan di bawah ini dengan membulatkan angka-angkayang berkaitan dengan dengan diri anda. Gunakan skalaberikut: 1. Tidak bersetuju langsung 2. Kurang bersetuju 3. Bersetuju 4. Sangat bersetuju Saya tidak mempunyai masa untuk 1 2 3 4 mengulangkaji pelajaran Saya kurang minat untuk meneruskan 1 2 3 4 pelajaran
 45. 45. ANEKDOT•Satu rekod tentang perlakuan yangdianggap penting•Tidak semestinya berfokus kepada satuperlakuan sahaja bagi semua partisipan•Pencatat mestilah spesifik dan tepat•Merekodkan apa yang dilihat atau dibuat•Mengelakkan penilaian atau interpretasidalam catatan
 46. 46. SOSIOGRAM•Satu persembahan visual•Menggunakan anak panah- simbolpemilihan individu terhadap individu lain-interaksi•Menentukan keadaan dan strukturhubungan interpersonal dalam sebuahkelas
 47. 47. Contoh SosiogramZaidah Mary AliOsman Faridah
 48. 48. SKALA PENGUKURAN•Dalam pengukuran, kita mempunyai duajenis pembolehubah yang asas iaitu:•Jenis kuantitatif•Jenis kategori
 49. 49. SKALA NOMINALSkala nominal membentuk nombor bagimenunjukkan kategori yang berlainan.Contoh; ras pelajar dalam kelasnya :•Nombor 1 – kategori Melayu•Nombor 2 – kategori Cina•Nombor 3 – kategori India•Nombor 4 – kategori ras lain-lain
 50. 50. Contoh:1. Lokasi sekolah anda. 1. Bandar 2. Luar Bandar2. Jantina anda. 1. Lelaki 2. Perempuan
 51. 51. SKALA ORDINALPengukuran menggunakan skala ordinalmenyusun data iaitu satu susunan yangmelambangkan satu bentuk hirarki.Contoh:Skala ordinal hanya menyusun mengikuthirarki untuk melambangkan perbezaanatau kedudukan sesuatu individu relatifkepada sesuatu individu yang lain.
 52. 52. Contoh Skala Ordinal:Skor - 100 80 78 75 72 69 65 64 60 59Urutan- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 53. 53. SKALA SELA Pengukuran yang menggunakan skalasela mempunyai semua ciri ordinal danditambah pula, setiap titik dalam skalaberkenaan mempunyai jarak yang samaJarak numerik yang sama di atas skalasela menggambarkan jarak yang samapada ciri yang diukur.
 54. 54. SKALA NISBAH Skala nisbah mempunyai ciri-ciri  nominal, ordinal, dan sela serta mempunyai mutlak sifar Contoh Skala Nisbah: pembarisInci - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 55. 55. KEPENTINGAN MENGETAHUIPERBEZAAN ANTARA SKALA  Setiap jenis skala memberi maklumat yang berlainan.Kurang LebihMaklumat Nominal Ordinal Sela Nisbah Maklumat
 56. 56. SEKIAN…..TERIMA KASIH
 57. 57. JADUAL MINGGU KE 3 JAM TAJUK/SUB-TAJUK RUJUKANMinggu 3 2. Klasifikasi/Jenis-jenis ujian : Bhasah Abu Bakar,(2003). Asas Pengukuran Bilik Dajah, Tanjong 3 jam •Ujian pencapaian dan ujian kecerdasan Malim, West Malaysia, Quantum Books •Ujian diagnostik dan ujian aptitud (kebolehan) Mokhtar Ismail, (1995). Penilaian •Ujian formatif dan ujian sumatif Bilik Darjah. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Pustaka •Ujian rujukan kriteria dan ujian rujukan norma Linn, R.L & Gronlund,N.E (2000). •Ujian objektif dan ujian subjektif Measurement and Assessment in Teching (8th ed.). New Jersey. •Ujian daya dan ujian kepantasan Prentice-Hall Inc. Popham,W.J (1999). Classroom Assessment (2nd ed.). Boston; Allyn & Bacon.
 58. 58. Senaraikan Jenis-Jenis Ujian yang andaketahui•Ujian objektif, ujian subjektif, ujian lisan, ujianmemandu, ujian setara, ujian bulanan, ujian semester,ujian sumatif, ujian formatif, ujian bakat, ujianpenggal, ujian menaip…….
 59. 59. KLASIFIKASI/JENIS-JENIS UJIAN •Ujian subjektif dan ujian objektif •Ujian daya dan ujian kepantasan •Ujian pencapaian dan ujian kecerdasan •Ujian diagnostik dan ujian aptitud (kebolehan) •Ujian formatif dan ujian sumatif •Ujian rujukan kriteria dan ujian rujukan norma
 60. 60. JENIS UJIAN a. Ujian subjektif b. Ujian objektif Amat sedikit Pertengahan Amat Banyak Pelbagai Ujian Jawapan Respon Jawapan Pilihan Cloze Pendek Berstruktur Terbuka (Esei) Rajah 1
 61. 61. Ujian Subjektif•Calon dikehendaki menulis jawapan•Pemeriksa akan menentukan ketepatan dan kualitijawapan, berdasarkan kepada tugasan soalan danperaturan pemarkahan yang disediakanContoh soalan subjektif termasuklah;•Soalan esei, soalan berstruktur, soalan jawapanpendek
 62. 62. Ujian ObjektifCalon mungkin dikehendaki menanda atau memilihjawapan. Contoh ujian objektif•soalan objektif pelbagai pilihan,•memadankan jawapan•benar-salah•mengisi tempat kosong
 63. 63. Ujian Daya •mempunyai masa yang lebih bagi membolehkan calon mempunyai cukup masa untuk menjawab semua soalan •Untuk mengenal pasti takat penguasaan calon dalam satu-satu bidang
 64. 64. Ujian Kepantasan• Mempunyai masa yang terhad•Item-item yang dikemukakan adalah mudah dancalon diharapkan kurang membuat kesilapan
 65. 65. Ujian Pencapaian•Untuk menaksir status semua pelajar dalam sesuatukelas atau tingkatan•Selalunya menggunakan status seseorang pelajardilaporkan dengan merujuk kepada pelajar lain didalam sesuatu kelas atau tingkatan (rujukan norma)atau rujukan kepada kandungan (rujukan kriteria)dalam kurikulum.
 66. 66. Ujian Diagnostik•Ditadbirkan kepada pelajar yang bermasalah dalamsesuatu mata pelajaran•Tujuannya ialah untuk mengenal pasti kelemahanyang spesifik dalam sesuatu mata pelajaran
 67. 67. •Tujuannya ialah untuk mengenal pasti kelemahanyang spesifik dalam sesuatu mata pelajaran•Itemnya mewakili kemahiran yang sepatutnya semuacalon telah menguasai pada satu-satu pringkatpengajaran.
 68. 68. Ujian Aptitud•ujian untuk mengukur potensi seseorang individu•dibina untuk meramalkan prestasi masa hadapandalam sesuatu kursus, mata pelajaran atau bidangyang bakal diikuti•kerap kali dinamakan sebagai•scholastic aptitude test•ujian IQ•ujian kebolehan mental
 69. 69. Ujian Standard•Ujian standard selalunya dibina oleh mereka yangpakar dalam bidang berkenaan dari segi teknikpembinaan ujian dan kandungan ujian•Ditadbirkan secara seragam di semua pusatpeperiksaan•Dimurnikan untuk menepati kriteria tertentu dan•Diskor dan diinterpretasi mengikut prosedur
 70. 70. Ujian Rujukan Norma (URN) dan UjianRujukan Kriteria (URK)•URN dan URK adalah ujian standard yangmempunyai tujuan yang berbeza•URN ialah satu ujian yang digunakan untukmenentukan prestasi seseorang individu ke atassesuatu tugasan supaya pencapaian individuberkenaan boleh dibandingkan dengan pencapaianindividu lain yang melakukan tugasan yang sama.
 71. 71. Wilson (1980)•URK ditadbirkan untuk mengukur hasilandaripada sesuatu pengajaran dan menentukanprestasi pelajar ke atas sesuatu perlakuan khasatau sesuatu objektif pengajaran
 72. 72. Contoh: Bagi satu ujian menaip sepanjang 10 mukasurat, calon dianggap lulus sekiranya dapat menaip50 psm tanpa membuat lebih daripada 2 kesalahanejaan pada setiap mukaKriteria : Menaip 10 muka surat dengan kelajuan50 psm Standard : Tidak melebihi 2 kesilapan ejaan padasetiap muka suratKeadaan : Menggunakan mesin taip elektrik
 73. 73. PERANCANGAN UJIAN•Mempunyai idea yang menyeluruh tentang kurikulum•Menentukan tujuan ujian diadakan•Apakah yang akan diuji daripada kurikulum•Julat kebolehan calon•Umur dan latar belakang calon
 74. 74. PROSEDUR PEMBINAAN UJIAN•Membina Jadual Penentuan Ujian (JPU)•Menulis item ujian•Mempraujikan item ujian•Menjalankan kaji selidik bagi menentukan:- Masa, kesukaran, kebolehpercayaan dan kesahanujian
 75. 75. •Menyediakan draf bentuk akhir ujian•Menyediakan manual ujian•Borang markah dan arahan•Mencetak dan•mentadbirkan ujian
 76. 76. MENGAPA JADUAL PENENTUANUJIAN PERLU• Menstabilkan taraf dan mutu•Menentukan kesahan dan kebolehpercayaan ujiandari segi kandungan•Menentukan jumlah, aras kesukaran dan wajaranbagi setiap item/soalan dalam ujian
 77. 77. PEMBINAAN JPUA. Kandungan Ujian – Bilangan soalan/item bagisetiap tajuk.Berdasarkan kepada sukatan pelajaran/HSP ataubuku teksB. KEMAHIRANPerkara yang perlu difikirkan semasamenggubal/membina ujian•aras kemahiran yang akan diuji dalam satu kertassoalan/satu bahagian dalam sesuatu ujian•jumlah soalan bagi setiap aras kemahiran
 78. 78. C. WAJARAN•JPU menunjukkan peratusan markah•peruntukan peratusan mengikut objektifpengetahuan atau kebolehan
 79. 79. SEKIAN…..TERIMA KASIH
 80. 80. JADUAL MINGGU 4 & 5JAM TAJUK/SUB-TAJUK RUJUKANMinggu 3. Pembinaan dan rekaan ujian : Gronlund, N.E (1985). Measurement 4&5 and Evaluation in Teaching (5th ed.). •Taksonomi Bloom New York. Macmillan Publishing6 jam •Jadual Penentuan Ujian & tujuannya Company. •Bentuk dan Pembinaan JPU Mehrens, W.A. & Lehmann, L.J 4. Penggubalan item/soalan ujian (1984). Measurement and evaluation in education and psychology (3rd ed.) Langkah-langkah utama dalam penggualan Tokyo: Hplt Rhinehart and Winston item/soalan ujian Holt-Saunders •Penggubalan item objektif Bloom, B.S et el. Taxonomy of •Penggubalan item subjektif Educational Objectives: Handbook I: Cognitive Domain. New York: David McKay, 1956.
 81. 81. TAKSONOMI BLOOM DOMAIN KOGNITIFAras KegunaanTertinggi menilai Kurang mensintesis menganalisis mengaplikasi memahami mengingatAras KegunaanTerendah Kerap
 82. 82. TAKSONOMI BLOOM DOMAIN KOGNITIF1. PENGETAHUANPengetahuan ialah aras yang palingrendah/mudah. Ia mengukur kebolehanmurid untuk mengingati atau mengenalimaklumat dalam bentuk yang samaseperti yang dipersembahkan kepadanyasebelum ini.
 83. 83. Murid mengingat kembali pengetahuantentang:;•istilah•fakta•kaedah atau prosedur•konsep asas•prinsip
 84. 84. Pengetahuan tentang istilahManakah daripada perkataan berikutyang sama makna dengan taksonomi?A. PengelasanB. PembinaanC. PenilaianD. Penterjemahan
 85. 85. Pengetahuan tentang faktaSiapakah Perdana Menteri Malaysia yangketiga?A. Dr. Mahathir MohamadB. Tun Hussein OnnC. Tun Abdul Razak HussainD. Tunku Abd. Rahman Putra
 86. 86. Pengetahuan tentang prinsipPrinsip tindakan kapilari, dapatmenerangkan bagaimana cecair?A. Masuk ke larutan yang rendahkepekatannyaB. Terlepas melalui lubang-lubang kecilC. Meresap melalui membran spara telusD. Naik melalui salur halus
 87. 87. Pengetahuan tentang kaedah atauprosedurYang mana satu daripada kaedah berikutpaling sesuai untuk melihat satuspesimen di bawah sebuah mikroskop?A. Mulakan dengan memusing pemutararah, dari atas ke bawah sambil mataberada pada kanta peneropongB. Mulakan dengan memusing pemutararah, dari bawah ke atas sambil mataberada pada kanta peneropong
 88. 88. 2. KEFAHAMAN•Kebolehan untuk mengubah kefahamandaripada satu bentuk kepada bentuk yanglain•Menyatakan idea utama denganperkataan sendiri
 89. 89. Objektif umum ialah memahami:•fakta dan prinsip•menginterpret carta atau graf•menginterpret secara lisan•menterjemah dari lisan kepada formula•membuat anggaran daripada data•menjustifikasi kaedah dan prosedur
 90. 90. KefahamanApakah akan terjadi kepadakebolehpercayaan markat satu ujianpelbagai pilihan yang setiap satu bilanganalternatifnya telah ditambah daripadaempat kepada lima ?A. Akan bertambahB. Akan berkurangC. Akan berubah
 91. 91. 3. PENGGUNAAN / APLIKASI•Kebolehan menggunakan maklumatdalam situasi baruObjektif umum yang digunakan seperti:•Menggunakan konsep dan prinsipkepada situasi baru
 92. 92. •Menggunakan hukum dan teori kepadakehidupan seharian•Menyelesaikan masalah matematik•Membina carta dan graf•Menjalankan tunjuk cara kaedah danprosedur yang betul
 93. 93. Contoh:Selesaikan persamaan serentak berikut;3x + 2y = 4 x + 6y = 3
 94. 94. 4. ANALISIS•Kebolehan untuk memecahkan sesuatuyang kompleks kepada yang ringkasKata tugas untuk objektif umum ialah:•membezakan antara fakta•menginfer (membuat inferen)•menganalisis gaya karangan atau muzik•menilai data dan mencari bukti
 95. 95. Adalah benar bahawa kalau pertandingansempurna wujud, kos pengeluaransemestinya sama dengan harga jualan.Tetapi pertandingan sempurna tidakwujud, tidak pernah wujud, dan tidak akanwujud. Kesimpulan: Kos pengeluarantidak boleh sama dengan harga jualan?KomenA. Kesimpulan dibuat secara logikB. Saranan yang bermula dengan kalau,tidak boleh menjurus kepada kesimpulanyang mantap.
 96. 96. 4. SINTESISKebolehan untuk mengintegrasi danmencantumkan idea:•Menjadi suatu hasil•Rancangan yang baru atau•Menghubungkan maklumat dengan carayang istimewa dan tersendiri dalamusaha membuat ramalan dan•Menyelesaikan masalah
 97. 97. SintesisFakta: Gas X dan Y segera bertindakbalas apabila dicampurkan di dalamkelalang kaca. Sekiranya sebelum gasdimasukkan, kelalang tersebutdipanaskan dengan kuat dan disejukkan,tiada tindak balas berlaku. Jika kelalangtembaga digunakan tiada tindak balasberlaku.
 98. 98. Arahan: Pertimbangkan hipotesis dibawah berdasarkan fakta di atas. Jikahipotesis ini tidak sesuai atau tidakdinyatakan dengan cara yang ia bolehdiuji secara eksperimen, hitamkanruangan A. Kalau tidak, pilih eksperimenyang akan menguji paling baik hipotesistersebut dan hitamkan ruanganberkenaan
 99. 99. Hipotesis: Air ialah pengambil bahagianyang paling penting dalam tindak balas diatas.A. Hipotesis tidak bersesuaian atau tidakboleh diuji secara eksperimenB. Keringkan kelalang tanpamemanaskannya sebelum dimasukkangas.C. Tinggalkan kelalang terbuka apabilamencampurkan gas.
 100. 100. 5. PENILAIANKebolehan murid/pelajar membuatpertimbangan:•Berkenaan dengan sesuatu•Mentafsir atau mengkritik berdasarkankriteria dan syarat tertentu
 101. 101. LATIHAN1. Nama Perdana Menteri Malaysia yang kelimaialah ........................2. Tuliskan tentang trend perbelanjaan hidupmengikut masa yang ditunjukkan oleh graf.3. Sebutkan Hukum Boyle.4. Terjemahkan ayat dalam bahasa Inggeris yangberikut ke dalam bahasa Melayu5.Yang mana satu daripada yang berikut aling hampirkepada makna istilah taksonomi?6. Sebutkan hukum berhubung dengan suhu, tekanandan isi padu gas.
 102. 102. 7.Berdasarkan carta bilangan kemalangan jalan rayamengikut waktu di Malaysia pada tahun 2004, adakahanda bersetuju bahawa kemalangan paling tinggiberlaku pada waktu tengah malam.8. Senaraikan mengikut susunan langkah-langkahmencari punca kerosakan sesebuah kereta.9. Tulis definisi rajah segi tiga dua sama.10. Berdasarkan apa yang telah dipelajari tentangsejarah muzik tanah air, pada fikiran kamu, ke arahmana muzik kita pada masa hadapan?
 103. 103. 11. Bahagian tangga di dalam sebuah kolam mandiyang tenggelam kelihatan bengkok. Yang mana satudaripada yang berikut dapat menerangkan denganbaik fenomena di atas?12.Cahaya mempunyai ciri-ciri gelombang. Pilih yangmana satu daripada berikut merupakan eksperimenyang menyokong kenyataan ini?13. Sediakan satu penulisan kreatif tentang sikapmahasiswa masa kini dan implikasi pembangunansumber manusia di negara kita pada masa hadapan.14. Berdasarkan puisi di atas, secara keseluruhankita dapat memujinya berdasarkan pada........
 104. 104. ITEM OBJEKTIF PELBAGAI PILIHAN•Mengandungi dua bahagian•Stem : pokok soalan atau selalunyadipanggil sebagai soalan sahaja•Opsyen: pilihan-pilihan yang diberikan•Pilihan yang diberikan terdiri dari:•a. Kunci – jawapan betul•b. Pengacau (distraktor) – bukanjawapan
 105. 105. Contoh ItemAbraham Lincoln dilahirkan di StemA Indiana DistraktorB Illinois DistraktorC Kentucky KunciD Ohio DistraktorA,B,C,D Opsyen
 106. 106. •Kadangkala terdapat juga soalan-soalanobjektif berbagai pilihan yangmenggunakan rangsangan•Bertujuan menjelaskan situasi sesuatukeadaan•Soalan yang dibentangkan mestilahberkait rapat dengan situasi itu
 107. 107. Seorang penanam pokok buah-buahan mendapatikutu daun merosakkan kebanyakan pokoknya.Antara berikut , kaedah kawalan biologi yangmanakah paling sesuai dilakukan untukmenghapuskan perosak itu?A melepaskan kubang kura-kura di kawasan pokokbuah-buahanB menyembur pokok buah-buahan dengan racunseranggaC menyembur pokok buah-buahan dengan racunkulatD melepaskan ular di dalam kebun buah-buahan
 108. 108. Panduan Menulis Item Pelbagai Pilihan•Pastikan item yang dibina berdasarkankepada objektif perlakuan•Tujuan soalan atau masalah pokokhendaklah jelas•Pastikan soalan itu mempunyai satujawapan yang betul sahaja
 109. 109. •Gunakan bahasa dan perbendaharaan katayang mudah, terus dan bebas dari sebarangkekeliruan•Elakkan menggunakan bahan-bahan bukuteks seperti stimulusnya, stemnya ataupilihan jawapan (opsyen) yang digunakansecara kata demi kata (verbatim)
 110. 110. •Elakkan menulis item berdasarkanpendapat.Perdana Menteri yang manakah yang memberisumbangan terbesar kepada dasar luar Malaysia?A YAB Tun Abdul RazakB YAB Tun Hussein OnnC YTM Tunku Abdul Rahman PutraD YAB Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamed
 111. 111. •Elakkan pengetahuan yang overspecific Apakah masalah yang paling tenat di dunia sekarang? A Kelaparan B Pendidikan C Penyakit D Keganasan
 112. 112. STEM SOALAN•Soalan yang ditulis mungkin di dalambentuk soalan atau pernyataan yang tidaklengkap•Adalah dicadangkan supaya item ditulisdalam format soalan
 113. 113. YAB Tun Abdul RazakA Adalah dikaitkan dengan kemerdekaan MalaysiaB Semasa hayatnya seorang peminat bola sepakC Digelar sebagai “Bapa Pembangunan”D Seorang Perdana Menteri Malaysia
 114. 114. Yang manakah kenyataan yang berikut paling baikdihubungkan dengan YAB Tun Abdul Razak?A Mengetuai delegasi Malaysia untuk menuntutkemerdekaanB Beliau adalah seorang peminat bola sepakC Oleh sebab jasanya, beliau telah digelar sebagai“Bapa Pembangunan”D YAB Tun Abdul Razak ialah Perdana MenteriPertama Malaysia
 115. 115. •Sekiranya format mengisi tempat kosongdipilih, elakkan dari meletakkan tempatkosong di awalan atau di pertengahan ayat
 116. 116. Tidak mengandungi sebarang bayangan(clues) bagi jawapannyaAgensi kerajaan yang manakah yangbertanggungjawab terhadap polisi pertanian?A Kementerian PertanianB Kementerian PendidikanC Kementerian Dalam NegeriD Kementerian Sumber Manusia
 117. 117. Tidak mengandungi maklumat yang tidakberkaitan dengan tugasan soalanMelihat kepada perkembangan masa kini dalambidang perhubungan, beberapa kemajuan pesattelah dicapai. Merenung kembali sumbangan yangsangat bersar ertinya, yang mana satukahsumbangan pereka terkenal Alexander Graham Bell.A TelefonB Kereta ApiC Kapal TerbangD Lampu Elektrik
 118. 118. OPSYEN, KUNCI DAN DISTRAKTOR•Pilihan jawapan adalah sama dengan stemsoalan•Rekalah pilihan jawapan dengan teliti•Sumber-sumber jawapan:•Kesilapan-kesilapan umum (misconception)•Satu pernyataan yang benar/betul tetapitidak memenuhi kehendak soalan atautugasan soalan
 119. 119. •Satu penyataan yang terlalu luas atauterlalu sempit dalam memenuhikehendak soalan atau tugasan soalan•Satu pernyataan yang mungkindianggap betul oleh calon-calon yangkurang pasti
 120. 120. •Kesukaran satu-satu soalan banyakbergantung kepada pilihan jawapan ini•Lebih halus lagi perbezaan di antarapilihan jawapan ini lebih sukar lagisoalan itu•Rekalah pilihan jawapan itu supaya tiap-tiap satunya mempunyai hubungan yangsama dengan stem soalan•Selain itu pilihan jawapan hendaklahjelas dan tepat
 121. 121. •Elakkan calon daripada meneka jawapan.Ini berlaku apabila kuncinya lebih panjangatau lebih pendek daripada pilihan yanglainGred atau markat sepatutnya dikonsepsikan sebagaiA Penilaian prestasi pelajarB Indeks pengetahuan pelajarC Pengukuran pencapaian mutlakD Suatu anggaran prestasi pelajar berdasarkanperalatan dan teknik tertentu
 122. 122. •Elakkan menggunakan kata sepertisemua di atas, tidak sekali-sekali,semuanya tidak benar, saya tidak tahu,tiap-tiap kali dan sebagainyaMengapa terdapat kekurangan air di lembahbawahan sungai Colorado?A Suhu terlalu tinggiB Terdapat padang pasir panas yang luasC Matahari panas menyinari setiap masaD Semua di atas adalah sebab-sebabnya
 123. 123. •Elakkan daripada mengulangmaklumat yang sama di dalam tiap-tiappilihan jawapan kecuali ini tidak dapatdielakkanYang mana satu daripada yang berikut ialah definisiterbaik untuk “seismograph”A Alat untuk mengukur gelombang habaB Alat untuk mengukur gelombang bunyiC Alat untuk mengukur gelombang lautanD Alat untuk mengukur gelombang gampa bumi
 124. 124. •Jika soalan itu adalah tentang penilaianpastikan bahawa pilihan jawapan itu semuabetul dan hanya satu sahaja yang terbaik
 125. 125. •Tentukan juga tiap-tiap kunci danopsyennya adalah seragam supayatidak ketara perbezaannyaBunga Kebangsaan Malaysia ialah bungaA RayaB MelurC MawarD Kenanga
 126. 126. •Pastikan bahawa kunci dan opsyennyaitu tidak bertentangan di antara satudengan lain dari segi idea, konsep dantatabahasaPenilaian berbeza daripada pengukuran kerana tujuanpenilaian adalah untukA Prestasi individu dengan standard kebangsaanB Pencapaian objketif sesebuah sekolah ditentukanC Ditentukan takat pencapaian nilai-nilai moral dan etikaD Menginterpretasi prestasi yang diukur berdasrakankriteria tertentu
 127. 127. •Letakkan opsyen secara logik ataumengikut susunan numerik Suhu badan orang yang sihat ialah A 98.0 F B 98.4 F C 99.0 F D 100 F
 128. 128. •Distraktor yang baik akan dipilih olehcalon lemah tetapi tidak dipilih oleh calonyang cerdik•Seimbangkan kunci bagi setiap abjad. Bagiitem 4-pilihan, kuncinya mestilahdiletakkan pada setiap abjad pilihan 25%
 129. 129. KELEBIHAN ITEM PELBAGAI PILIHAN•Serba boleh untuk mengukur kemahirandari aras daya ingatan hingga ke penilaian•Boleh menyampel banyak kandungan darisukatan pelajaran dalam masa yang pendekpula
 130. 130. •Pemeriksaannya mudah. Boleh mengguna-kan mesin untuk memeriksa hasil kerjacalon•Calon dikehendaki membezakan antaraopsyen yang berbeza dari segi ketepatanjawapan. Ini membenarkan calon memilihalternatif yang terbaik.•Kesan meneka dapat dikurangkan.
 131. 131. •Boleh dibuat analisis item yang :•mengelirukan•sukar•Sesuai digunakan untuk menguji bilanganpelajar yang amat ramai
 132. 132. KELEMAHAN ITEM PELBAGAIPILIHAN•Memerlukan masa yang panjang untukmenulisnya•Jika tidak berhati-hati, item mungkinmempunyai lebih dari satu jawapan yangboleh dipertahankan
 133. 133. VARIASI ITEM PELBAGAI PILIHAN•Stem terbuka dan stem tertutup•Item stem terbuka mengandungi ayatyang tidak lengkapDalam tindakan refleks, impulse dihantar ke saraftunjang olehA efektorB reseptorC neuron deriaD neuron perantaraan
 134. 134. •Item stem tertutup pula mengemukakanpertanyaan atau masalah dalam ayatyang lengkap Mengapakah kegiatan ekonomi di zaman Jahiliyah tidak adil? A Golongan miskin ditindas oleh golongan kaya B Kegiatan perdagangan ditentukan oleh kabilah C Kegiatan tukar barang berlaku secara pilih kasih D Perdagangan dimonopoli oleh ketua kabilah sahaja
 135. 135. MemadankanCalon dikehendaki memadankan sesuatuperkara dengan pilihan-pilihan yang diberi. Rajah 4.1 menunjukkan tubul ginjal. T1, T2, T3 dan T4 adalah bahagian tubul ginjal Q, R, S dan U adalah proses yang berlaku di ginjal. Q Penyerapan garam mineral dan glukosa R Penyerapan semula garam mineral S Pembentukan urin yang mengandungi air, urea dan garam mineral U Penyerapan semula air
 136. 136. Antara proses berikut yang manakah berlaku dibahagian T1, T2, T3 dan T4 pada tubul ginjal T1 T2 T3 T4A Q S R UB R U S QC R S U QD U Q S R
 137. 137. •Melengkapkan aneka gabungan•Calon dikehendaki memilih antara beberapagabungan bagi menentukan gabungan yang betulbagi sesuatu tujuan seperti yang dikehendaki olehpokok soalanVitamin Sumber Fungsi P Minyak ikan kod, Membina sel-sel baru dan susu, udang pigmen dalam mata Q Kuning telur, susu, Menguatkan tulang dan gigi keju R Bijirin, sayur-sayuran Mencegah kemandulan pada hijau manusia S Buah-buahan, sayur- Memlihara kulit sayuran hijau
 138. 138. Jadual 4.1 menunjukkan sumber makanan bagivitamin yang berlabel P, Q, R, S serta fungsinya.Antara berikut yang manakah mewakili P,Q,R danS? P Q R SA Vitamin A Vitamin D Vitamin E Vitamin CB Vitamin D Vitamin A Vitamin E Vitamin KC Vitamin D Vitamin C Vitamin K Vitamin CD Vitamin A Vitamin C Vitamin B Vitamni D
 139. 139. •Soalan untuk menguji pengetahuan dankefahaman calon dalam menentukan satu-satuturutan atau proses boleh juga dibina Susun semula proses penghasilan cetakan lino mengikut urutan yang betul. I Memindahkan lakaran ke atas kepingan lino II Mencetak III Melakar imej IV Mengukir kepingan lino
 140. 140. A II, III, I dan IVB IV, I, III dan IIC I, III, II dan IVD III, I, IV dan II
 141. 141. •Beberapa soalan boleh menggunakanrangsangan seperti kaedah melakukansesuatu eksperimenRajah 4.2 menunjukkan susunan radas untuk mengkajitopisme akar dan pucuk anak benih. Berdasarkanpergerakan akar dan pucuk anak benih pada akhireksperimen, yang manakah benar? Akar Pucuk Hidrotropism Hidrotropism Fototropisme Fototropisme e e A Positif Negatif Positif Negatif B Negatif Positif Positif Negatif C Negatif Positif Negatif Positif D Positif Negatif Negatif Positif
 142. 142. •Rangsangan soalan juga boleh berbentukjadual atau graf•Gambar juga boleh dikemukakan sebagairangsangan kepada soalan•Peta juga boleh digunakan dalampenggubalan soalan
 143. 143. ITEM PADANAN •Ianya amat sesuai digunakan untuk ujian berbentuk formatif – ujian yang dibuat semasa pengajaran •Ini bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas secara langsung dan cepat
 144. 144. Contoh: A Pembuatan B Pembinaan C Pengangkutan dan Kuasa D Perhubungan E Reka Bentuk Perindustrian A,B,C,D dan E ialah bidang-bidang dalam teknologi kejuruteraan. Padankan di atas dengan menulis A,B,C,D atau E ke dalam kotak bersebelahan aktiviti yang betul. Meratakan tanah bukit bagi projek perumahan Penghasilan peralatan dan mesin Penjanaan dan pengagihan tenaga elektrik Penyelidikan dan pembangunan komponen komputer
 145. 145. PANDUAN MENULIS ITEM PADANAN•Pastikan senarai penjelasan dan senarai opsyenpendek dan seragamPastikan semua opsyen adalah distraktoryang munasabah bagi setiap penjelasan•Senarai penjelasan haruslah mengandungi frasaatau pernyataan yang panjang sedikit, sementaraopsyennya pula mengandungi frasa, perkataanatau simbol yang pendek atau ringkas.
 146. 146. Kelebihan Item Padanan•Mudah dibina•Mudah diperiksa•Sesuai untuk mengukur pertalian diantara dua fakta•Mengurangkan kesan meneka jawapan
 147. 147. Kelemahan Item Padanan•Penekanan item kerapkali menjuruskepada daya mengingat•Sukar mengunakan kertas OMR
 148. 148. ITEM PELENGKAP•Memerlukan calon melengkapkan/memenuhkan ruang kosong bagisesuatu ayat dengan perkataan ataufrasa pendek
 149. 149. ContohJadual 4.2 menunjukkan sebahagian daripada enzim,organ yang mengeluarkannya dan tindakannya ke atasnutrienLengkapkan Jadual 4.2 berikut: Organ yang Tindakannya ke atas Enzim mengeluarkannya nutrien Mengubah protin jadi Pepsin ................................ pepton Lipase Duodenum ................................. Mengubah sukros jadi ............ Usus kecil glukos Jadual 4.2
 150. 150. Panduan Menulis Item Pelengkap•Bina pernyataan yang membenarkan satuperkataan jawapan betul sahaja atau punpernyataan yang teringkas dan pasti•Pastikan soalan dan pernyataan yangdikemukakan itu merupakan masalah kepadacalon•Pastikan jawapan yang diperlukan itu adalahtepat dari segi faktanya
 151. 151. Kelebihan Item Padanan •Pembinaan itemnya lebih mudah •Elemen meneka tidak wujud kerana item pelengkap memerlukan daya ingatan untuk menjawabnya
 152. 152. Kelemahan Item Pelengkap •Item yang dikemukakan tidak begitu kompleks•Antara batasan kepada item pelengkap ialahianya lebih condong mengukur daya ingatandan terhad kepada fakta, nama, tempat dansebagainya
 153. 153. ITEM BENAR SALAH•Item Benar-Salah amat sesuaidigunakan untuk ujian bilik darjah•Guru mudah mendapat maklum balasdaripada muridnya tentang pengajaranyang baru dibuat dan lebih sesuaidigunakan sebagai ujian formatif bilikdarjah
 154. 154. ContohTandakan (/) pada pernyataan yang betul dan (x) padapernyataan yang salah dalam kotak yang disediakan Pemindahan embrio ialah proses memindahkan ovum dari rahim haiwan penderma ke dalam rahim haiwan penerima Bakteria Bacillus thungiensis berupaya menghasilkan toksin untuk membunuh ulat Plutella Bakteria rhizobium dalam nodul akar kekacang boleh mengikat nitrogen dari udara bagi menambahkan bahan nitrat dalam tanah Antibiotik ialah ampaian mikrob yang lemah digunakan untuk mencegah penyakit
 155. 155. Panduan Menulis Item Benar-Salah•Bina item yang pernyataannya sememangnyabenar atau salah tanpa penegasan sampingan.•Gunakan perkataan yang ringkas danbuangkan perkataan yang tidak berkaitan•Bina pernyataannya benar atau salah denganpanjang yang sama
 156. 156. Kelebihan Item Benar-Salah•Itemnya ringkas dan padat•Banyak bahan boleh dimuatkan dalamujian – ditulis•Sesuai untuk kandungan yang meluas•Mudah dan tidak mengambil masa yangpanjang untuk membinanya•Mudah memeriksa item benar/salah
 157. 157. Kelemahan Item Benar - Salah•Penekanan kepada daya ingatan•Jawapannya sekadar benar atau salahtanpa memberi apa-apa alasan•Peluang meneka jawapan betul adalahtinggi - 50%
 158. 158. SOALAN ESEI•Soalan esei merupakan satu soalan(item) yang menghendaki calon menulisjawapannya dan bukannya memilihjawapan daripada beberapa alternatifyang diberikan.
 159. 159. •Soalan esei yang baik mempunyai matlamatuntuk menguji kemahiran kognitif yangkompleks;•menekankan tugasan•mengorganisasi•menyepadu dan mensintesis pengetahuan•menggunakan maklumat yang dipelajari untukmeneyelesaikan masalah atau• membentuk satu kaedah tersendiri dalammenyelesaikan masalah
 160. 160. Jenis-jenis Soalan EseiSoalan Esei Respon TerhadContoh:(i) Senaraikan lima komponen utamadalam sebuah penerima radio yangbertransistor tunggal(ii) Nyatakan fungsi tiap-tiap komponenitu
 161. 161. Faedah Soalan Respon Terhad•Memfokuskan kehendak soalan kepadasesuatu tujuan yang khusus •Calon dapat mentafsirkan kehendak soalan seperti yang dikehendaki oleh penggubal •Memudahkan pemeriksa mempunyai satu idea yang tepat mengenai jawapan yang betul •Meninggikan lagi kebolehpercayaan pengskoran
 162. 162. •Soalan Esei Respon Terbuka•Dapat mengukur :•Kebolehan pelajar menulis tentang sesuatutajuk dalam pelbagai cara•Penulisan pelajar (gaya bahasa)
 163. 163. •Contoh• Ketika bercuti baru-baru ini, anda dan beberapaorang teman telah berakit di sepanjang sebatangsungai. Ketika melalui satu kawasan jeram, galahyang anda gunakan telah terjatuh ke dalam sungai.Rakit anda hanyut tanpa kawalan•Tuliskan keadaan dan suasana ketika anda dan teman-teman menghadapi saat-saat yang mencemaskansehingga anda semua selamat.
 164. 164. Faedah Soalan Respon Terbuka•Mengukur kebolehan calon menyusun idea,membentuk hujah yang logik, membentangkanpenjelasan tentang satu-satu pemikiran,mengaitkan antara pemikiran denganperasaan atau yang menunjukkan kebolehan.
 165. 165. Panduan Menulis Soalan Esei•Tetapkan dahulu tugasan soalan yang hendakdibina.•Mulakan soalan esei dengan kata tugasan sepertituliskan, huraikan, terangkan, bandingkan dansebagainya•Tentukan setiap tugasan soalan jelas dantidak mengelirukan calon.
 166. 166. •Pastikan setiap soalan yang dibina berkaitrapat dengan objektif pengajaran•Pastikan sama ada setiap soalan yang dibina itu harusdapat dijawab dalam tempoh yang diperuntukkan•Contoh jawapan dan/atau peraturanpemarkahan hendaklah disediakan sebaiksahaja soalan esei dibina
 167. 167. Kelebihan Soalan Esei•Memberi kesempatan dan peluang kepadapelajar menulis jawapannya sendiri dengangayanya yang tersendiri•Dapat menaksir kebolehan pelajarmengeluarkan pengetahuan dari pelbagaiaspek kepada sesuatu yang lebih bererti•Dapat membentuk kemahiran menulis yangbaik dan berkomunikasi dengan lebih berkesan
 168. 168. SEKIAN…..TERIMA KASIH
 169. 169. JADUAL MINGGU KE 6 JAM TAJUK/SUB-TAJUK RUJUKANMinggu 6 5. Ciri-ciri utama ujian : Bhasah Abu Bakar,(2003). Asas Pengukuran Bilik Dajah, Tanjong 3 jam 5.1 Konsep kebolehpercayaan, kesahan & Malim, West Malaysia, Quantum keobjektifan Books •Konsep kebolehpercayaan diperkenalkan sebagai Mokhtar Ismail, (1995). Penilaian ketekalan skor melalui Bilik Darjah. Kuala Lumpur. Dewan a) uji ulang uji Bahasa Pustaka b) ujian bentuk setara (Cronbach-alpha disentuh sebagai ketekalan dalam Linn, R.L & Gronlund,N.E (2000). ujian) Measurement and Assessment in Teching (8th ed.). New Jersey. •Kesahan Prentice-Hall Inc. a) Eviden-evien kesahan •kandungan Stiggins,R.J.(1997). Student- •berkaitan kriteria (ramalan & serentak) Centered Classroom Assessment b) faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan (2nd ed.). Upper Saddle River,NJ: Prentice-Hall
 170. 170. SEKIAN…..TERIMA KASIH
 171. 171. JADUAL MINGGU KE 7 & 9 JAM TAJUK/SUB-TAJUK RUJUKAN Minggu 6. Statistik awalan dalam pengujian dan Bhasah Abu Bakar,(2003). Asas 7&9 pengukuran Pengukuran Bilik Dajah, Tanjong(minggu 8 Malim, West Malaysia, Quantum CUTI) 6.1 Konsep, pengiraan, kegunaan Books 6 jam •Taburan kekerapan Mokhtar Ismail, (1995). Penilaian •Histogram & poligan kekerapan Bilik Darjah. Kuala Lumpur. Dewan •Ogif, persentil dan pangkatan persentil Bahasa Pustaka •Ukuran kecenderungan memusat: mod, median, min Linn, R.L & Gronlund,N.E (2000). •Ukuran kebolehubahan : sisihan piawai & julat Measurement and Assessment in •Geraf garislengkung normal Teching (8th ed.). New Jersey. Prentice-Hall Inc. 6.2 Skor standard : skor z dan skor T Weirsma,W. & Jurs,S(1990). •Aplikasi skor z, skor T dalam membandingkan Educational measurement and pencapaian testing. Boston,M.A :Allyn & Bacon.
 172. 172. STATISTIK AWALAN DALAMPENGUKURANStatistik •Membicarakan tentang sampelParameter •Membicarakan tentang populasi •Statistik sampel digunakan untuk membuat inferen tentang parameter populasi
 173. 173. Statistik dibahagikan kepada: •Statistik huraian •Menghuraikan ciri-ciri sampel •Statistik inferen •Membuat rujukan tentang populasi berdasarkan sampel
 174. 174. KEPENTINGAN STATISTIK DALAMPENGUKURAN •Mempercepatkan proses membuat ringkasan •Menjelaskan makna sesuatu skor •Inferen tentang pencapaian keseluruhan •Skor terbitan dapat memberi makna kepada pencapaian pelajar keseluruhannya •Kebolehpercayaan dan kesahan dapat ditaksir dengan tepat
 175. 175. •Membantu guru membuat keputusan danmenilai pencapaian pelajar•Membantu guru membuat pelaporan prestasi•Dapat membaca pelaporan penyelidikan
 176. 176. Konsep Asas Statistik Penjadualan data •Merekodkan pencapaian pelajar •Guru perlu menentukan bagaimana skor-skor berkenaan boleh dikumpulkan untuk memberi gambaran mudah tentang pencapaian pelajar •Guru perlu menyusun skor pencapaian pelajar berkenaan dari skor tertinggi hingga ke skor terendah •Keadaan agak sesuai digunakan bagi bilangan pelajar yang kecil
 177. 177. TABURAN KEKERAPAN•Bagi bilangan pelajar yang kurang daripada 50•Ini menunjukkan bilangan pelajar yang mendapatskor-skor tertentu Jadual 1 :Keputusan Ujian 46 49 46 48 45 49 46 45 47 43 45 46 44 47 44 45 49 46 42 47 46 44 42 45 46 46 42 45 41 47 48 43 43 49 40 44 46 43 45 44 41 47 43 47 48 42 44 48 48 45
 178. 178. Jadual 2 :Taburan Kekerapan Data Markat (x) Kekerapan (f) 49 4 48 5 47 6 46 9 45 8 44 6 43 5 42 4 41 2 40 1
 179. 179. Jadual Taburan Kekerapan Data Berkumpulan Markat (x) Kekerapan (f) Kumulatif 48 – 49 9 50 46 – 47 15 41 44 – 45 14 26 42 – 43 9 12 40 - 41 3 3
 180. 180. Taburan Kekerapan Data Berkumpulan •Bagi bilangan pelajar yang melebihi 50 •Sama konsep dengan taburan kekerapan data kecuali skor digantikan dengan sela atau kategori •Gunakan sela sebanyak mungkin tetapi harus berpatutan untuk menunjukkan variasi dalam kekerapan skorBagaimana menentukan sela kumpulan? •Mengunakan julat •Bahagikan julat dengan nombor antara 10 ke 20 •Untuk menyediakan pelaporan pencapaian bagi sesuatu tahun, tingkatan atau sekolah
 181. 181. Histogram Bagi Data Berkumpulan•Satu kaedah graf berbentuk bar menegak ataumendatar menunjukkan susunan data tentangkekerapan taburan mengikut kumpulan atau kategori•Dasar bagi setiap turus ialah lebar bagi sela kelasdan ketinggian turus bersamaan dengan kekerapanskor atau bilangan calon dalam sela kelas berkenaanPanduan Membina Histogram•Tentukan bilangan sela•Tentukan kekerapan maksimum•Tetapkan sela bagi unit kekerapan•Sesuaikan panjang paksi Y dengan paksi X
 182. 182. Histogram Y 10Kek 8era 6pan 4(f) 2 0 X 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Markat (x)
 183. 183. Histogram Y 15Kek 12era 9pan 6(f) 3 0 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 X Sela markat (x)
 184. 184. Kekerapan(f) Markat (x) Sebaran markat ujian sukar (pencongan positif)
 185. 185. Kekerapan(f) Markat (x) Sebaran markat ujian mudah (pencongan negatif)
 186. 186. Poligon Kekerapan•Graf poligon kekerapan diplot di titik tengah bagisetiap sela kelas pada ketinggian kekerapan bagisetiap skor dalam sela berkenaan•Titik-titik ini disambungkan dengan garisan lurus
 187. 187. Panduan Membina PoligonKekerapan•Persembahan secara grafik dapat membantu gurumenggambarkan dengan lebih berkesan lagi•Senaraikan semua skor dalam sesuatu ujian•Tentukan bilangan calon bagi setiap skor•Kumpulkan skor-skor kepada beberapa sela•Bagi bilangan calon yang ramai sela 5 hingga 15adalah sesuai untuk mendapatkan lebih maklumat
 188. 188. •Letakkan semua skor (kumpulan) pada paksimengufuk pada sela sama, bermula pada skor yangterendah sekali•Letakkan kekerapan skor pada paksi menegak(paksi-Y) pada sela sama bermula dengan sifar padapaksi mengufuk•Bagi setiap skor (kumpulan) carikan titik padabahagian tengah•Sambungkan semua titik dengan garisan lurus
 189. 189. Ciri-ciri Ogif Normal•Ogif ialah satu graf poligon kekerapan berkumulatifyang diplot secara menimbunkan kekerapan•Lengkung bergerak dari kiri ke kanan atas danmeningkat secara berterusan•Peningkatannya disebut sebagai monotonic(berekanada)•Asimptot bawah menuju 0, tetapi tidak menyentuh 0,asimptot atas menyentuh 1
 190. 190. Jadual Taburan Kekerapan Data Berkumpulan Sela markat Kekerapan (f) Kumulatif 48-49 9 50 46-47 15 41 44-45 14 26 42-43 9 12 40-41 3 3
 191. 191. Ogif Normal YKe 50k Xer X 40apa 30n XL 20ong X 10go Xk 0 X 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 Skor Pelajar
 192. 192. Kecenderungan MemusatMin•Pengukuran tentang kedudukan•Disebut juga sebagai purata atau pukul rata•Nilai bagi setiap skor akan mempengaruhi min _ x = EX _____ Min ____________________ = 46 + 49 + .......+48 + 45 n 50 _ x = min = _____ 2261 X = markat mentah 50 E= jumlah n = bilangan markat = 45.22
 193. 193. Mod•Skor yang mempunyai kekerapan yang tertinggi•Dipastikan melalui proses cerapan•Kurang boleh dipercayai Markat (x) Kekerapan (f) 49 4 48 5 47 6 46 9 Mod 45 8 44 6 43 5 42 4 41 2 40 1
 194. 194. Median•Ialah satu titik di tengah-tengah yang membahagikansemua skor kepada dua bahagian•Titik pembahagi pada 50% dipanggil median•Ia ditentukan dengan menyusun skor dari tertinggi keskor terendah•Skor ekstrim tidak akan mempengaruhi medianberkenaan
 195. 195. •Seandainya set skor itu genap, mediannya ialah di tengah-tengahantara dua skor tengah•Bila set skor itu ganjil, median ialah skor di tengah-tengah set skorberkenaan Markat Markat 1 3 2 4 3 5 5 6 6 Median Median 7 7 8 8 9 9 10 10 Bilangan angka ganjil Bilangan angka genap
 196. 196. Median Kekerapan Data BerkumpulanSela Kelas Had bawah Kekerapan (f)(x) dan atas48 - 49 47.5 - 49.5 946 - 47 45.5 - 47.5 15 Median berada di sini44 - 45 43.5 - 45.5 1442 - 43 41.5 - 43.5 9 Jumlah = 1240 - 41 39.5 - 41.5 3 M = L + ( n/2 – c ) i d __________________ fb M = 43.5 + (50/2 – 12) 2 ____________________ fw 14 M d = = 45.4 Median had bawah sela di mana media L = berada bilangan pelajar n = c fb = kekerapan kumulatif, sela di bawah yang mengandungi median fw = kekerapan kumulatif, yang mengandungi median saiz sela I =
 197. 197. KEBERUBAHANJulat•Satu pengukuran paling mudah dan paling kasaruntuk mengukur serakan•Perbezaan antara skor tertinggi dengan skorterendah•Setelah data dalam set berkenaan disusun secaramenaik atau menurun
 198. 198. Sisihan Piawai•Indeks serakan bagi sesuatu taburan skor•Jarak bagi setiap skor (sisihan) daripada min yangtelah dipiawaikan (standardkan)Varian•Ganda dua sisihan piawai•Indeks pengukuran tentang keberubahandalam satu-satu set data
 199. 199. Contoh Pengiraan Sisihan Piawai _ _2 Calon X (X–X) ( X - X) A 1 (1-4)=-3 9 B 3 (3-4)=-1 1 C 5 (5-4)=+1 1 D 7 (7-4)=+3 9 16 0 20 _________ _ 2 _ s = _ (X-X) E X = 16/4 ____ = 20/4 = 4 ____ = 5 = 2.24
 200. 200. Keluk Normal Min, median dan mod terletak pada titik yang sama X X X X X X X X X X X X X X 2% X X 2% X X X X X X X X X X X 14% 34% 34% 14% X X X -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0 +1.0 +2.0 +3.0 +4.0 2% 16% 50% 84% 98% Keluk Normal
 201. 201. Contoh Pengiraan Sisihan Piawai Calon X X2 _________ A 1 1 s = 2 ___ _( )2 _EX ___ EX _N _N B 3 9 _________ = 2 _84/4 - (16/4) _________ C 5 25 = _21 - 16) D 7 49 ____ = 5 16 84 = 2.24
 202. 202. Skor fX 2 Kekerapan f fXX _________ 1 2 2 2 s = ___2_( )2 _EfX ___ EfX _N _N _____________ 3 1 3 9 = __ 599/15 - 2 (87/15) ____________ 5 4 20 100 = __ 39.93 - 2 (5.8) 7 5 35 245 ___________ = __ 39.93 - 9 3 27 243 33.64 ______ = Ef=15 EfX=8 EfX2 6.29 7 =599 = 2.51
 203. 203. Jadual Taburan Kekerapan Data Berkumpulan Bil Sela Kekerapan Kumulatif 1 86-90 3 100 Min=5741/100 2 81-85 5 97 =57.41 3 76-80 6 92 Mod= 56 4 71-75 8 86 5 66-70 9 78 M=55.5+(100/2-41)5 6 61-65 13 69 ___________ 7 56-60 15 56 15 8 51-55 12 41 =55.5 + 3 9 46-50 8 29 =58.3 10 41-45 6 21 11 36-40 4 15 12 31-35 4 11 13 26-30 3 7 14 21-25 2 4 15 16-20 2 2
 204. 204. 15 XK Xe 12 Xker 9 Xap X Xa 6 X Xn X(f) X X 3 X X X X 0 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86- 90 Sebaran markat ujian mudah (pencongan negatif)
 205. 205. SEKIAN…..TERIMA KASIH
 206. 206. JADUAL MINGGU KE 11JAM TAJUK/SUB-TAJUK RUJUKAN Bhasah Abu Bakar,(2003). Asas Pengukuran BilikMinggu 8. Analisis Item : Dajah, Tanjong Malim, West Malaysia, Quantum 11 Books •Kaedah Klasikal3 jam Mokhtar Ismail, (1995). Penilaian Bilik Darjah. - Indeks kesukaran Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Pustaka - Indeks diskriminasi -Keberkesanan pengganggu Gronlund, N.E (1985). Measurement and Evaluation in Teaching (5th ed.). New York. Macmillan Publishing Company. Ebel,R. & Frisbie,D.(1986). Essentials of educational measurement. New Jersey: Englewood Cliffs. Prentice-Hall Inc. Sax,G.(1997). Principles of Educational & Psychological Measurement and Evalutaion (4yh ed.) Belmont:Wadsworth Pub. Company
 207. 207. ANALISIS ITEM•Satu proses mengenal pasti danmemilih item-item yang berfungsisetelah item-item diprauji terlebihdahulu untuk mengetahui statistik bagisetiap item berkenaan•Item-item yang terpilih dikumpulkandan disimpan•Dipasang mengikut JPU
 208. 208. Tujuan analisis item •Menentukan ; -kesukaran item -daya tarikan opsyen bagi sesuatu item -bagaimana item mendiskriminatkan pelajar dalam menjawab sesuatu item
 209. 209. Tujuan analisis item bagi URN & URK •URN – mencari perbezaan atau variability yang wujud antara pelajar •URK – menekankan kepada penguasaan pelajar terhadap sesuatu objektif pengajaran berdasarkan standard yang ditetapkan.
 210. 210. Indeks Kesukaran Item (p)•Perkadaran pelajar dalam kumpulan yangdiuji dapat menjawab sesuatu item denganbetul•Julatnya adalah antara 0.00 hingga 1.00•Lebih tinggi nilai p, maka lebih mudahlahsesuatu item berkenaan Bilangan calon memilih alternatif betulp __________________________________ = Bilangan calon mengambil ujian
 211. 211. Contoh Pengiraan Indeks KesukaranJumlah Calon = 40 Calon Jumlah Betul Calon 30 ___ = 3 ___ = 30 15 40 0.75 40 4 20 ___ = 1 ___ = 20 40 0.50 40 2 10 ___ = 1 ___ = 10 40 0.25 40 4 5 ___ = 1 ___ = 5 40 0.125 40 8
 212. 212. Tujuan Mentaksir Aras Kesukaran Item •Mematuhi cara tertentu menyusun item •Memilih item yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam ujian bentuk akhir (menepati kehendak objektif ujian)
 213. 213. Faktor Yang Mempengaruhi KesukaranItem •Pengajaran •Latihan/pengalaman •Perkembangan individu •Item yang tidak berkaitan dengan kandungan domain yang diuji
 214. 214. Indeks Diskriminasi Item (D)•Satu ciri item yang menjelaskan kebolehan sesuatu itemuntuk mengukur kepekaan pembezaan individu•Perbezaan di antara kumpulan atasan (biasanya 27%) yangdapat menjawab sesuatu item itu dengan betul dengankumpulan bawahan (biasanya 27%) yang dapat menjawabitem yang sama itu dengan betul•Julat antara -1.00 ke +1.00D = Tb - R b __________ N/2D Indeks diskriminasiTb perkadaran yang jawab betul bagi kumpulan TinggiRb perkadaran yang jawab betul bagi kumpulan RendahN bilangan calon
 215. 215. Contoh Pengiraan IndeksDiskriminasi D - Jumlah Calon = 40 Tinggi Rendah T–R _______ Betul Betul N/2 20 – 0 _______ = 20 1 ___ = ___ = 20 15 0 + 1.00 40/2 20 1 15 – 5 _______ = 10 1 ___ = ___ = 15 5 + 0.5 40/2 20 2 5 – 15 _______ = -10 1 ___ = ___ = 5 15 - 0.5 40/2 20 2 0 – 20 _______ = -20 1 ___ = ___ = 0 20 - 1.00 40/2 20 1
 216. 216. Kepekaan Item Dalam MengukurPerbezaan Individu_______________________________________________Indeks diskriminasi Maksud_______________________________________________•Lebih drp 0.4 item amat diskriminasi•0.3 hingga 0.39 item yang berdiskriminasi•0.2 hingga 0.29 diskriminasi yang sederhana•0.10 hingga 0.19 kurang diskriminasi, perlu semakan semula•Kurang drp 0.10 item kurang diskriminasi, item dibuang
 217. 217. Pertalian antara p dan D Indeks diskriminasi -1.00 -.90 -.80 -.70 -.60 -.50 -.40 -.30 -.20 -.10 0 .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .90 1.00 1.00 0.90 I n d 0.80 e k 0.70 s 0.60 k 0.50 e s 0.40 u k 0.30 a r 0.20 a n 0.10 0.00 -1.00 -.90 -.80 -.70 -.60 -.50 -.40 -.30 -.20 -.10 0 .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .90 1.00
 218. 218. Hubungkait Kebolehpercayaan UjianDengan Diskriminasi Item Ujian kebolehpercayaan yang tinggi haruslah mengandungi indeks diskriminasi yang positif dan tinggi
 219. 219. Penilaian Distraktor Mengkaji tentang ; •Distraktor yang tidak berfungsi •Mengenalpasti bahagian - bahagian pengajaran yang tidak berlaku •Mengenalpasti kesalahfahaman pelajar terhadap sesuatu aspek atau konsep
 220. 220. Ciri-ciri Distraktor Yang Baik•Dapat menarik minat pelajar yang lemah ataubelum mendapat pengajaran•Dapat menarik minat pelajar yang tidak menguasaidomain pengetahuan yang diuji•Bagi pelajar-pelajar dari kumpulan yang menguasai,seharusnya tidak memilih distraktor berkenaan•Distraktor yang tidak dipilih oleh pelajar hendakahdikeluarkan dari item•Distraktor yang tidak berkaitan dengan pokoksoalan hendaklah dikeluarkan
 221. 221. Tiga Cara Mengkaji KeberkesananDistraktor•Jadual kekerapan•Garis turihan•Indeks statistik
 222. 222. Jadual Kekerapan Opsyen (%) Kumpulan Skor A B C D 80 – 99 19 1 0 0 60 – 79 13 3 1 2 40 – 59 8 4 2 6 20 – 39 8 9 1 2 01 - 19 6 12 1 1 Jumlah 55 29 5 11
 223. 223. Strategi Pemilihan Item Bagi URN•Indeks diskriminasi item menjadi kriteriautama•Nilai -p berubah dari sampel kesampel•Item-item seharusnya mempunyaikesukaran yang sederhana
 224. 224. Contoh Analisis ItemJumlah pelajar 40 orang (N=40) Pilihan Jawapan O A B* C D (Opsyen) Bilangan Murid 0 7 20 7 6 Kesukaran Item 0.00 0.175 0.5 0.175 0.150 (p) Kumpulan T R T R T R T R T R Bilangan (Baik/ 0 0 2 5 13 7 3 4 2 4 Lemah) Diskriminasi 0.00 -0.15 0.30 -0.05 -0.010
 225. 225. SAIZ SAMPEL•Antara 5 atau 10 kali bilangan itemContohnya:•Bagi ujian yang mengandungi 60 item•Sampelnya ialah 5 x 60 = 300 pelajar
 226. 226. Latihan 1Jumlah Calon = 30 Calon Jumlah Jawapan Betul ____________ Betul Calon N 25 15 20 15 10 5 5
 227. 227. JADUAL MINGGU KE 10JAM TAJUK/SUB-TAJUK RUJUKAN Bhasah Abu Bakar,(2003). AsasMinggu 7. Pemarkahan dan Penggredan Pengukuran Bilik Dajah, Tanjong 10 Malim, West Malaysia, Quantum 7.1 Pemarkahan : Books3 jam •Holistik Mokhtar Ismail, (1995). Penilaian •Analitik Bilik Darjah. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Pustaka 7.2 Penggredan Gronlund, N.E (1985). Measurement and Evaluation in Teaching (5th ed.). •Rujukan norma New York. Macmillan Publishing •Rujukan kriteria Company. Ebel,R. & Frisbie,D.(1986). Essentials of educational measurement. New Jersey: Englewood Cliffs. Prentice-Hall Inc.
 228. 228. PENSKORAN, PENGGREDAN &PENAFSIRAN SKOR UJIAN •Tugas pemeriksa- memeriksa kertas jawapan pelajar berdasarkan contoh jawapan atau peraturan permakahan yang telah ditetapkan. •Skor ujian menggambarkan kebolehan pelajar dalam sesuatu bidang atau domain yang diuji •Skor mentah – merupakan bilangan jawapan betul •Skor terbitan – skor yang dimodifikasikan atau ditukarkan dari skor mentah •Terbahagi kepada skor terbitan mutlak & skor terbitan relatif (norma)
 229. 229. PENSKORAN, PENGGREDAN &PENAFSIRAN SKOR UJIAN•Penskoran adalah satu prosesmemberi skor kepada jawapanpelajar.•Skor adalah berbentuk numerik•Penggredan adalah proses memberigred ke atas jawapan pelajar atauskor pelajar.•Kerapkali dalam bentuk abjad.
 230. 230. Penskoran Jawapan Esei - PenskoranHolistik & Penskoran Analitik •Penskoran Holistik – juga disebut sebagai pendekatan general impression atau whole impression berdasarkan perbandingan sesuatu sampel esei atau penulisan kepada sesuatu piawaian yang telah ditetapkan
 231. 231. Pengukuran Holistik dibuat berdasarkankebolehan pelajar •Membina, mengumpul, memilih dan menyusun idea-idea yang berkaitan dengan tajuk karangan •Menggunakan bahasa yang jelas dan berkesan •Menguasai teknik mengarang •Menulis dengan bahasa yang kemas, lancar, jelas dan gaya bahasa yang menarik
 232. 232. Pemeriksaan Karangan Untuk PeringkatSPM•Definisi tajuk – tepat sekali•Isi – cukup & berkembang•Bahasa – sangat memuaskan dan lancar•Pengolahan – istimewa, menunjukkankematangan, sangat menarik dan sungguhberkesan•Tatabahasa – tidak terdapat kesalahan-kesalahan yang ketara
 233. 233. •Struktur ayat – terdapat keseragaman yangberbagai-bagai•Kosa kata – sangat luas dan tepatpenggunaannya•Pemerengganan – wacana betul dan tepat•Tanda baca – betul dan tepat
 234. 234. •Penskoran Analitik dibuat denganmenyemak jawapan pelajar secaraterperinci berdasarkan kriteria yangtelah ditetapkan terlebih dahulu.•Terangkan empat kriteria pemilihanpokok untuk melandskapkan satukawasan padang rekreasi. (8 markah)
 235. 235. kadar tumbesaran cepat (1m)•Pokok cepat membesar/mudah mendapat kegunaansepenuhnya (1m)Tidak banyak daun/ada buah mudah gugur (1m)•Kawasan tidak mudah nampak berselerak/kotor (1m)Akar jauh ke dalam/akar tunjang/kukuh (1m)•Tidak mudah tumbang/teguh/tidak merosakkan permukaanpadang (1m)Pokok tidak berduri/beracun (1m)•Mengelakkan keracunan/kecederaan yang membahayakankanak-kanak (1m)Mempunyai silara/kanopi lebar/padat (1m)•Dapat teduhan cukup (1m)
 236. 236. Kegunaan Penggredan•Satu prosedur yang formal dansistematik dalam menyampaikanmaklumat penaksiran guru tentangpencapaian pelajar kepada ibu bapa•Untuk memotivasikan pelajar danmemberi ganjaran kepada pelajar•Untuk menghukum dan mendendapelajar
 237. 237. Prinsip pembentukan sistem penggredan•Sistem mestilah jelas dan mudah difahamioleh penggunanya•Sistem penggredan mestilah diberitahukepada semua penggunanya•Sistem penggredan mestilah adil kepadasemua pelajar tanpa mengira jantina, kelas,ras dan status ekonomi•Penggredan hendaklah menyokong,menguatkan dan memperjelaskan kepadaproses pengajaran
 238. 238. Ciri-ciri sistem penggredan•Adil kepada semua pelajar•Tepat dalam menggambarkan apa yangpelajar telah pelajari•Tekal dari segi penggunaan danpentadbirannya kepada semua pelajar•Boleh dipertahankan kepada pelajar danlain-lain individu yang berminat denganpenggredan berkenaan.
 239. 239. Penggredan Secara Norma dan Kriteria•Penggredan secara norma merupakan satukaedah penentuan piawaian seseorangpelajar dengan sesuatu kumpulan pelajar•Penggredan secara kriteria pencapaianpelajar dibandingkan dengan satu piawaianpenguasaan yang telah ditetapkan terlebihdahulu.
 240. 240. Penggredan Rujukan Norma Untuk menentukan kedudukan pelajar dalam penggredan rujukan norma statistik berikut digunakan ; •Persentil •Skor piawaian •Stanine •Gred abjad
 241. 241. Persentil •Satu titik pada satu agihan di mana terdapat peratusan skor tertentu di bawahnya. •Satu teknik membandingkan perbezaan bagi skor ujian individu

×