สบู่สมุนไพร

516 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
516
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สบู่สมุนไพร

 1. 1. ที่มาและความสาคัญ สบู่ เป็ นเครื่ องสำอำงชนิดหนึ่งที่ใช้ ในกำรทำควำมสะอำดร่ ำงกำย เดิม ใช้ เพื่อทำ ควำมสะอำดร่ำงกำยเท่ำนัน ปั จจุบนกระบวนกำรผลิตสบูมีกำรเพิ่ม ้ ั ่ ส่วนผสมอื่นๆ เพื่อให้ สบูมีสรรพคุณตรงตำมควำมต้ องกำรของผู้บริโภคมำกขึ ้น ่ เช่นมีสีสนที่สวยงำมน่ำใช้ มีกลินหอม และมีสรรพคุณทำงยำ ในทำงกำรค้ ำ มี ั ่ กำรใช้ สำรสังเครำะห์เพิ่มขึ ้นทำให้ ผลิตภัณฑ์ น่ำใช้ บรรจุภณฑ์สวยงำมแต่แฝงไป ั ด้ วยสำรเคมีที่เป็ นอันตรำย มีพิษตกค้ ำงและรำคำสูง
 2. 2. ปั จจุบนนิยมใช้ พืชสมุนไพร ที่มีอยูในธรรมชำติมำเป็ นส่วนผสมเพิ่มเติม ใน ั ่ สบูแทนกำรใช้ สำรเคมีสงเครำะห์ พืชสมุนไพรที่ใช้ มีสำระสำคัญและมีสรรพคุณทำง ่ ั ยำ เช่น มีน ้ำมันหอมระเหย ที่มีกลิ่นเฉพำะใช้ ในกำรบำบัดโรค มีสีสนสวยงำม หำง่ำย ั รำคำถูก ประหยัด ปลอดภัย ไร้ สำรสังเครำะห์ และไม่มีพิษตกค้ ำง ทำให้ สบู่ สมุนไพรที่ผลิตขึ ้นจำกผลิตภัณฑ์ธรรมชำติมี คุณลักษณะเฉพำะที่หลำกหลำยจึงเป็ น บทพิสจน์ให้ เห็นถึงควำมมหัศจรรย์ของสบูสมุนไพรที่มีคณค่ำยิ่งของภูมิปัญญำไทย ู ่ ุ
 3. 3. วัตถุประสงค์ 1.เพื่ออนุรักษ์ ภมิปัญญำของไทย ู 2.เพื่อปองกันอันตรำยจำกสบูสำรเคมี ้ ่ 3.เพื่อศึกษำประโยชน์ของผักผลไม้ ที่สำมำรถนำมำใช้ เป็ นวัตถุดิบในกำรทำสบู่ สมุนไพร 4.เพื่อกำรต่อยอด โดยสำมำรถนำไปขำยทำให้ มีรำยได้ เพิ่มมำกขึ ้น 5.เพื่อนำมำใช้ เองและสำมำรถแบ่งให้ ผ้ อื่นใช้ ได้ ู
 4. 4. วัสดุและอุปกรณ์ ในการทา - ถ้วย ถังหรือหม้อทีทำด้วยเหล็กหรือหม้อดินก็ได้ แต่ อย่ำใช้ ่ หม้ออะลูมเิ นียม เพรำะด่ำงจะกัด - ถ้วยตวง ทีทำด้วยแก้วหรือกระเบืองเคลือบ ่ ้ - ช้อน กระเบืองเคลือบหรือช้อนไม้ และใบพำยหรือกิงไม้ ขนำด ้ ่ เล็กสำหรับคน - แบบพิมพ์ สบูอำจจะทำด้วยแผ่นไม้หรือกระดำษแข็งก็ ได้ ่ ขนำดของแบบพิมพ์จะใช้กว้ำงหรือยำวตำมต้อง กำร แต่สวนลึกควร ่ จะเป็ น 2-3 นิ้ว ดีทสด ่ี ุ
 5. 5. -ผ้ำฝ้ำยหรือกระดำษมันสำหรับรองรับสบูในแบบพิมพ์ โดยตัดผ้ำ ่ หรือกระดำษออกเป็ น 2 ชิน ชินหนึ่งกว้ำง กว่ำเล็กน้อย อีกชินหนึ่งยำว ้ ้ ้ กว่ำแบบเล็กน้อย ใช้ สำหรับช่วยยกสบูออกจำกแบบพิมพ์งำยขึน ่ ่ ้ -อัตรำส่วนของส่วน ผสมทีใช้ในกำรทำสบูได้ประมำณ 4 กิโลกรัม ่ ่ -น้ำมันหรือไขแข็งสะอำด 3 ลิตร หรือ 2.75 กก. -บอแร็กซ์ 57 มิลลิลตร (1/4 ถ้วย) ิ -ผลึกโซดำหรือน้ำด่ำง 370 กรัม -น้ำ 1.2 ลิตร สมุนไพรตำมใจชอบ
 6. 6. ขันตอนกำรทำ ้ 1. เตรียม ไขมัน ถ้ำไขมันไม่สะอำด ควรทำให้สะอำดเสียก่อน โดยเอำไปต้มกับ น้ำในปริมำณทีเท่ำกันในกำต้มน้ำ เมือเดือดแล้วเทส่วน ผสมผ่ำนผ้ำบำง ๆ หรือ ่ ่ ตะแกรงสำหรับกรองลงในภำชนะทีเตรียมไว้ แล้วเติมน้ำเย็นลงไป 1 ส่วนต่อ ่ ส่วนผสม 4 ส่วน ปล่อยทิงไว้ให้เย็นโดยไม่ ต้องคน ถ้ำจะให้สะอำดยิงขึนควรใส่ ้ ่ ้ มันเทศทีหนเป็ นแว่นลงไปก่อน ทีจะต้มส่วนผสม ่ ั่ ่ 2. เตรียม น้ำด่ำงผสม ทำได้โดย ตวงน้ำตำมปริมำณทีตองกำร แล้วค่อย ๆ เติม ่ ้ ด่ำง (ผลึก โซดำ) ทีจะใช้ลงไปในน้ำ ไม่ควรเติมน้ำลงไปในด่ำง เพรำะจะเกิด ่ ควำมร้อน และกระเด็นทำให้เปรอะเปื้อนได้ แล้วปล่อยให้น้ำด่ำงผสมนี้เย็นลงจน ปกติ
 7. 7. 3. ค่อย ๆ เติมน้ำด่ำงผสมนี้ลงไปในไขมันทีละลำยแล้วในข้อ 1 ขณะ ทีเติมนี้ ่ ่ ต้องคนส่วนผสมทังหมดนี้อย่ำงช้ำ ๆ และสม่ำเสมอในทิศทำง เดียวกัน จนกว่ำ ้ ส่วนผสมจะข้นตำมปกติ ใช้เวลำประมำณ 30 นำที ช่วงนี้ เติมน้ำหอมทีเตรียมไว้ ่ ลงไปได้ หลังจำกนันปล่อยไว้ 15-20 นำที จึงค่อย คนหนึ่งครัง ทิงไว้ 2-3 ชัวโมง ้ ้ ้ ่ เมือส่วนผสมเหนียวดีแล้วจึงเทลงในแบบ พิมพ์ ซึงมีผำหรือกระดำษมันรองอยู่ ่ ่ ้ 4. หำฝำ ครอบแบบพิมพ์ แล้วทิงไว้ประมำณ 2 วัน ไม่ควรมีกำร เคลื่อนย้ำยหรือ ้ ถูกกระทบกระเทือน สบูจะยึดกันแน่นสำมำรถเอำออกจำก แบบพิมพ์ได้ ่ 5. เมือ สบูแข็งตัวดีแล้ว นำออกจำกแบบพิมพ์ แล้วใช้เส้นลวดหรือ เส้นเชือกตัด ่ ่ สบูออกเป็ นชิน ๆ ตำมขนำดทีตองกำร แล้วนำไปวำงเรียงไว้ให้ อยู่ในลักษณะที่ ่ ้ ่ ้ ลมพัดผ่ำนได้ทวถึงในบริเวณทีอุ่นและแห้ง ปล่อยไว้ 2-4 สัปดำห์ ก็นำไปใช้ได้ ั่ ่
 8. 8. สบูขมินชัน ่ ้ ช่วยขจัดเซลล์ผวเก่ำพร้อมฟื้ นฟู ิ สภำพผิว เผยผิวใหม่ให้ขำวเนียนเรียบ ดู ผุดผ่อง ลดรอยหมองคล้ำบนผิวหน้ำและ ผิวกำยให้จำงลง ช่วยยับยัง แบคทีเรีย ้ ซึงเป็ นสำเหตุของ สิว ฝ้ำและผดผื่นคัน ่ พร้อมวิตำมิน E บำรุงผิวให้เนียนนุ่ม ชุมชื่น ่
 9. 9. สบูมะขำม ่ ช่วยขัดผิวให้เนียนนุ่ม และช่วย ปรับสภำพผิว ขจัดสิงสกปรกจำก ่ มลภำวะและเซลล์ผวเก่ำลบรอยจุดด่ำง ิ ดำบนใบหน้ำ ทำให้ผวนุ่มนวลสดใสด้วย ิ วิตำมิน C ธรรมชำติ ปกป้องผิวจำก อนุมลอิสระ ู
 10. 10. สบูตะไคร้หอม ่ ช่วยยับยังแบคทีเรีย สำเหตุของสิว ้ ผดผื่นคันช่วยลดไขมัน กระชับผิว และ ขับสำรพิษออกจำกผิวได้ดขนพร้อมคืน ี ้ึ ควำมสดชื่นสูผว ่ ิ
 11. 11. สบูอบเชย ่ อุดมด้วยคุณค่ำวิตำมิน E ควำม หอมสดชื่นจำกอบเชยช่วยผ่อนคลำยจำก ควำมเครียดและเหนื่อยล้ำ ทำควำม สะอำดได้หมดจดทังผิวหน้ำและผิวกำย ้ กระชับผิว แก้ผดผื่นให้ผวเนียนนุ่มมี ิ ชีวตชีวำ ิ
 12. 12. สบูผวมะกรูด มะนำว และตะไคร้ ่ ิ ช่วยยับยังแบคทีเรียและขจัดเซลล์ ้ ผิวเก่ำ ผิวขำวสดใสสัมผัสกับฟอง ละเอียดนุ่มนวล ให้ควำมรูสกถึงควำม ้ ึ เป็ นสบูธรรมชำติได้จนหมดก้อน ทำ ่ ควำมสะอำดได้ล้ำลึก ผิวสะอำดช่วยลด สำเหตุของกำรเกิดผื่นคันและช่วยผลัด เซลล์ผว ิ
 13. 13. จัดทำโดย นำย ณัฐวุฒ ิ นำย อัศวชำติ บุญมี เลขที่ ๑๘ เป็ นคุณ เลขที่ ๒๓
 14. 14. แหล่งอ้างอิง     http://besiam.wordpress.com/2012/12/27/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0 %B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8% B9%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0% B8%9A%E0%B8%B9/ http://www.saboothailand.com/th/thaiherbalsoap.html http://ziimphope.blogspot.com/2012/09/blog-post.html http://www.organicthailand.com/webboard.php?id=352697&cat_w=1279&lang=th

×